Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligutredning Oppland fylkeskommune. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» Statliga tillbyggnader PROGNOSESENTERET AS"

Transkript

1 Boligutredning Oppland fylkeskommune «Regional plan for attraktive byer og tettsteder» PROGNOSESENTERET AS Oslo, 9. februar 2015 Utførende konsulenter: Bjørn Helge Nygaard Kåre Elnan Bjørn Mangor Birkeland Mars 2015

2 Innledning Bakgrunn Oppland fylkeskommune har behov for et oppdatert og relevant kunnskapsgrunnlag for utforming av en boligpolitikk som støtter oppunder de generelle målene i den regionale planen for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Med bakgrunn i dette behovet er Prognosesenteret AS engasjert for å utarbeide en analyse av boligmarkedet i Oppland, som støtte for å utarbeide en regional plan for utvikling av attraktive byer og tettsteder Innledning om boligmarkedet Boligmarkedet har en sentral samfunnsmessig funksjon ved at boligmassen optimalt sett skal ivareta befolkningens behov for å bo. Da befolkningsstrukturen og befolkningssammensetningen endres over tid, endrer også boligbehovet seg. Utfordringen i dette bildet er naturligvis å tilpasse boligmarkedet til de behov, preferanser og markedsforhold som gjelder i forskjellige områder av landet. I forbindelse med liberaliseringen av boligmarkedet på midten av '80-tallet opplevde vi en kraftig vekst i boligbyggingen, fram mot siste halvdel av '80-tallet. I 1987/1988 kom den første bank-krisen, og boligpriser og boligbygging falt dramatisk. Nedgangen stoppet ikke opp før sommeren 1993, da rentenivået falt betydelig, og etterspørselen etter boliger igjen begynte å øke. I perioden fra 1993 frem til i dag, har vi hatt en tilnærmet sammenhengende vekst i boligprisene og til dels i boligbyggingen. Det har naturligvis vært perioder med nedgang, både i forbindelse med finanskrisen i 2008/2009, og nylig høsten 2013, da vi fikk en korreksjon i boligprisveksten. Prognosesenteret AS har siden etableringen i 1978 jobbet tett med overvåking av utviklingen i boligmarkedet, samt analysert faktorene som påvirker markedet historisk og frem i tid. Med basis i vår solide erfaring på området, vil vi i denne analysen, benytte vår kompetanse på å beskrive utviklingen i boligmarkedet i Oppland, sett opp mot underliggende demografiske utviklingstrekk i det aktuelle markedsområdet. I beskrivelsen av boligmarkedets utvikling, vil vi se dette i sammenheng med befolkningens sammensetning og utvikling, da boligbehovet er et produkt av befolkningsutviklingen. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

3 Innledning Problemstillinger Analysen av boligmarkedet er gjennomført som en deskriptiv analyse av boligmarkedet i Oppland. Vi har kartlagt og systematisert relevante forhold og nøkkeltall av betydning for nåsituasjonen og markedsutviklingen i boligmarkedet. Vi har i denne sammenhengen innhentet og systematisert relevante markedsstørrelser for blant annet følgende problemstillinger: Befolkningen Husholdningene/familietyper Boligmassen Boligbyggingen Boligprisene Kjøpskapasitet Boligbehov Metode I våre beregninger av boligmassen i 2030, har vi først beregnet antall husholdninger i 2030 fordelt på aldersgrupper. Husholdningen i 2030 er deretter slått sammen med hvilke preferanser de definerte husholdningsgruppene har til sin neste bolig. Differansen mellom dagens boligmasse og boligmassen i 2030 blir således et uttrykk for boligbehovet. Analysearbeidet er gjennomført på kommunenivå, senere aggregert opp til delområder, kommuner, regioner og fylker. Summen av behovet for nye boliger i fylket er en konsekvens av det aggregerte behovet per kommune/delområde /grunnkrets. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

4 Innledning Områdedefinisjoner For å bidra til en bedre oversikt over situasjonen på boligmarkedet i Oppland har vi i rapporten valgt å kategorisere Oppland fylke i følgende regioner: Hadeland, Gjøvik-regionen, Valdres, Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen Hadeland Valdres Gjøvikregionen Lillehammerregionen Midt- Gudbrandsdalen Nord- Gudbrandsdalen Lunner Gjøvik Sør-Aurdal Lillehammer Ringebu Sel Gran Vestre Toten Nord-Aurdal Øyer Sør-Fron Dovre Jevnaker Østre Toten Etnedal Gausdal Nord-Fron Lesja - Søndre Land Øystre Slidre - - Vågå - Nordre Land Vestre Slidre - - Lom - - Vang - - Skjåk Kjøpekraftdefinisjoner I rapporten har vi beregnet kjøpekraft per person, basert på ligningsinformasjon på individnivå. Kjøpekraften er beregnet med basis i formuesforhold og lånekapasitet. Tabellen til høyre viser hvilke kjøpekraftsintervaller som ligger inn under de ulike begrepene benyttet i rapporten. Kjøpekraftsintervaller Svært lav kjøpskapasitet kr Lav kjøpskapasitet kr Medium kjøpskapasitet kr Høy kjøpskapasitet kr Svært høy kjøpskapasitet kr Funn Resultatene fra det gjennomførte analysearbeidet viser at det vil være behov for å bygge ca. 730 boliger per år i Oppland frem mot I Oppland er det et betydelig avvik mellom dagens boligmassen og den boligmassen som best ivaretar behovet i Det betyr et stort behov for bygging av nye leiligheter i Oppland frem mot Ved å tilrettelegge for bygging av leiligheter vil man bidra til å dekke boligbehovet til et økende antall eldre og mindre husholdninger. En betydelig leilighetsutbygging vil således bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger og småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov (til en vesentlig lavere pris enn om disse skulle kjøpe, eller bygge, nye boliger). Bygging av leiligheter vil følgelig dekke et direkte boligbehov i 2030, samtidig som leilighets byggingen også vil være et meget viktig virkemiddel for å skape en dynamikk og sirkulasjon i andre deler av boligmarkedet. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

5 Konklusjoner Konklusjoner, råd og anbefalinger I 2011 bodde det nesten personer i Oppland. Befolkningen forventes å øke med personer frem til Ved en uendret husholdningsstørrelse betyr det at antall husholdninger vil øke fra dagens husholdninger til mer enn i Sett opp mot befolkningens boligpreferanser til sin neste bolig, betyr det at boligmarkedet i Oppland bør øke med nesten boliger, forutsatt SSB sitt middels alternativ for befolkningsframskrivninger. Forutsatt at boligbyggingen kommer opp på et nivå som overensstemmer med husholdningsveksten lokalt i kommunene, forventes boligprisveksten å avta og ligge på nivå med den langsiktige lønnsutviklingen. Det er betydelige forskjeller i boligprisene mellom de «mest og minst» attraktive delene av Oppland. Slike forskjeller kan medføre at mobiliteten mellom områder med store prisforskjeller bremses. Kjøpekraften i lavprisområdene er i mange tilfeller ikke sterk nok til å kjøpe bolig i høyprisområdene. Anbefaling En samlet befolkningsvekst på personer fram mot 2030, betyr at det bør bygges i gjennomsnitt 730 boliger per år for å unngå ytterligere prispress i boligmarkedet. Den betydelige overvekten av små husholdninger i kombinasjon med stor befolkningsvekst i de eldre aldersgruppene, samt en lav andel leiligheter i Oppland, tilsier et stort behov for leilighetsbygging i årene som kommer. Dagens bestand av eneboliger dekker langt på vei behovet for denne typen boliger frem mot Det er i første rekke barnefamiliene som har behov og ønske om eneboliger/småhus. For å ikke SUB optimalisere kapasiteten i dagens boligmasse er det derfor viktig å stimulere dynamikken i boligmarkedet på en slik måte at man frigjør potensiell kapasitet i eneboligmarkedet. Det viktigste tiltaket for å frigjøre frittliggende eneboliger til barnefamiliene, er antageligvis å bygge leiligheter! Bygging av leiligheter tilpasset den godt voksne boligkjøperen vil dels gi de eldre en boform de ønsker og har behov for, dels bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger til barnefamiliene som trenger større boliger. Tilrettelegging for bygging av leiligheter vil således være det viktigste og riktigste virkemiddelet for å skape dynamikk og sirkulasjon i markedet. Utvikling av sentrumsnære leilighetsprosjekter vil også bidra til å tilgjengelig gjøre brukte boliger med lavere pris til de mindre kjøpesterke boligkjøperne. Dette er spesielt viktig i områder med lave bruktboligpriser, da det i disse områdene er ekstra stor differanse mellom prisene på nye og brukte boliger. Forklaringen til dette er at byggekostnadene er relativt like, mens bruktboligprisene varierer mye mellom høy- og lavprisområdene i Oppland. Med basis i den gjennomførte analysen vil vi derfor konkludere med å anbefale fokus på fortetting i sentrumsområdene/knutepunktene i Oppland som det beste alternativet for å tilpasse boligmarkedet i fylket i retning av høyere tilbud av leiligheter. Denne konklusjonene er bygget på så vel demografiske som markedsmessige vurderinger. Ved å satse på fortetting i sentrumsområder/knutepunktene vil dynamikken og boligsirkulasjonen stimuleres, og man vil implisitt bidra til å forsyne de med lavere kjøpekraft brukte og rimeligere boliger. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

6 Sammendrag Oppsummering boligmarkedet i Oppland Det finnes nesten boliger i Oppland, hvorav 74% eneboliger, 17% småhus og 9% leiligheter. Sett i forhold til boligmassen i Norge, er det en stor overvekt av eneboliger i fylket. 14% av boligene i fylket finnes på Hadeland, 37% i Gjøvik-regionen, 10% i Valdres, 21% i Lillehammer-regionen, 8% i Midt-Gudbrandsdalen og 11% i Nord-Gudbrandsdalen. Det bor i alt ca personer i Oppland, hvorav 16% på Hadeland, 40% i Gjøvik-regionen, 8% i Valdres, 21% i Lillehammer-regionen, 7% i Midt- Gudbrandsdalen og 8% i Nord-Gudbrandsdalen. Litt over en femtedel (22%) av befolkingen i Oppland er yngre enn 19 år, 7% i aldersgruppen år, 38% år og 33% 55 år+. Det finnes i alt nesten husholdninger i Oppland, der 36% er enslige, 23% par og 41% barnefamilier. I perioden har det blitt bygget 890 nye boliger i gjennomsnitt per år. I perioden har det blitt bygget 688 boliger per år i Oppland, hvorav 32% eneboliger, 24% småhus og 44% leiligheter. I perioden har det i gjennomsnitt flyttet litt over personer per år i Oppland. Boligprisene i Oppland ligger ca. 35% lavere enn boligprisene i Norge totalt. En enebolig i Oppland kostet 1. halvår ,2 mkr, et småhus 2,1 mkr og en leilighet 1,8 mkr. Det er store boligprisforskjeller mellom kommunene i Oppland. Etnedal har lavest prisnivå med et gjennomsnitt på kroner, mens Lillehammer ligger på topp med et gjennomsnitt på kroner per bolig. I perioden 1. halvår halvår 2014 har kvadratmeterprisen for eneboliger i Oppland økt med 75%, småhus 66% og leiligheter 99%. Gjennomsnittlig kjøpskapasitet per (voksen) person er beregnet til 1,68 mkr for Oppland totalt. Det betyr at en familie med to inntekter i gjennomsnitt har mulighet/kapasitet til å nesten 3,4 mkr for en bolig. Boligbehovet i Oppland er beregnet til 730 boliger per år frem mot Lillehammer, samt en del av nabokommunene (Gjøvik, Toten, Gausdal og Øyer) er kommuner som kommer høyest i Prognosesenterets beregning av boligmarkedsindeks. Lom og Lunner kommer også ut som attraktive boligmarkeder i våre beregninger. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

7 Oppsummering nøkkeltall Hadeland Nøkkeltall for kommunene på Hadeland Tabellene under viser en oppsummering av relevante nøkkeltall for boligmarkedet i de aktuelle på Hadeland. Boligmassen Befolkningen Husholdningene Antall personer per husholdning (P/H) Flyttevolum snitt pr. år (internflytting+innflytting, ) Kjøpskapasitet (pr. 2013) Boligverdi/-pris (pr. 2013) Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- LUNNER , Grua , Harestua , Lunner , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt GRAN , Brandbu , Gran , Jaren , Nordre Brandbu , Vestre Gran , Vestsida , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt JEVNAKER , Nesbakken Glassverket , Prestmoen Olimb , Samsmoen Nordby , P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

8 Oppsummering nøkkeltall for Gjøvik-regionen Nøkkeltall for kommunene i Gjøvik-regionen Tabellene under viser en oppsummering av relevante nøkkeltall for boligmarkedet i de aktuelle kommunene i Gjøvik-regionen. Boligmassen Befolkningen Husholdningene Antall personer per husholdning (P/H) Flyttevolum snitt pr. år (internflytting+innflytting, ) Kjøpskapasitet (pr. 2013) Boligverdi/-pris (pr. 2013) Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- Fl.-vol. Kjøps- NB snitt Boligverdi- P/H årlig kapasitet 10 år snitt GJØVIK , Biri , Dalborgen-Kopperud , Fredheim , Haug , Hovde-Engeland , Hunndalen , Kirkeby , Linnerud-Breiskallen , Redalen-Lundstein , Sentrum , Snertingdal , Viken-Gjøvikjordet , Vindingstad , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- Fl.-vol. Kjøps- NB snitt Boligverdi- P/H årlig kapasitet 10 år snitt VESTRE TOTEN , Bøverbru , Eina , Raufoss vest , Raufoss øst , Reinsvoll , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- Fl.-vol. Kjøps- NB snitt Boligverdi- P/H årlig kapasitet 10 år snitt ØSTRE TOTEN , Kapp , Kolbu , Lena , Lensbygda , Skreia , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- Fl.-vol. Kjøps- NB snitt Boligverdi- P/H årlig kapasitet 10 år snitt SØNDRE LAND , Enger , Fluberg , Hov/Fall , Trevatn , Vestsiden , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- Fl.-vol. Kjøps- NB snitt Boligverdi- P/H årlig kapasitet 10 år snitt NORDRE LAND , Nordsinni , Torpa , Østsinni , P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

9 Oppsummering nøkkeltall for Valdres Nøkkeltall for kommunene i Valdres Tabellene under viser en oppsummering av relevante nøkkeltall for boligmarkedet i de aktuelle kommunene i Valdres. Boligmassen Befolkningen Husholdningene Antall personer per husholdning (P/H) Flyttevolum snitt pr. år (internflytting+innflytting, ) Kjøpskapasitet (pr. 2013) Boligverdi/-pris (pr. 2013) Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- SØR-AURDAL , Bagn og Reinli , Begnadalen , Hedalen , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- NORD-AURDAL , Aurdal , Skrautvål , Svennes , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- ETNEDAL , Etnedal , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt ØYSTRE SLIDRE , Øystre Slidre nord , Øystre Slidre syd , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt VESTRE SLIDRE , Lomen , Røn , Slidre , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt VANG , Vang , P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

10 Oppsummering nøkkeltall for Lillehammer-regionen Nøkkeltall for kommunene Lillehammer-regionen Tabellene under viser en oppsummering av relevante nøkkeltall for boligmarkedet i de aktuelle kommunene i Lillehammer-regionen. Boligmassen Befolkningen Husholdningene Antall personer per husholdning (P/H) Flyttevolum snitt pr. år (internflytting+innflytting, ) Kjøpskapasitet (pr. 2013) Boligverdi/-pris (pr. 2013) Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt LILLEHAMMER , Fåberg , Nordre Ål , Sentrum vest , Sentrum øst , Søre Ål , Vingar , Vingrom , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt GAUSDAL , Vestre Gausdal nord , Vestre Gausdal sør , Østre Gausdal , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt ØYER , Tretten Sokn , Øyer Sokn , P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

11 Oppsummering nøkkeltall for Midt-Gudbrandsdalen Nøkkeltall for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen Tabellene til høyre viser en oppsummering av relevante nøkkeltall for boligmarkedet i de aktuelle kommunene i Midt- Gudbrandsdalen. Boligmassen Befolkningen Husholdningene Antall personer per husholdning (P/H) Flyttevolum snitt pr. år (internflytting+innflytting, ) Kjøpskapasitet (pr. 2013) Boligverdi/-pris (pr. 2013) Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- RINGEBU , Fåvang , Ringebu , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt SØR-FRON , Baksida , Solsida , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt NORD-FRON , Kvam , Kvikne , Ruste , Sødorp , P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

12 Oppsummering nøkkeltall for Nord-Gudbrandsdalen Nøkkeltall for kommunene i Nord-Gudbrandsdalen Tabellene under viser en oppsummering av relevante nøkkeltall for boligmarkedet i de aktuelle kommunene i Nord- Gudbrandsdalen. Boligmassen Befolkningen Husholdningene Antall personer per husholdning (P/H) Flyttevolum snitt pr. år (internflytting+innflytting, ) Kjøpskapasitet (pr. 2013) Boligverdi/-pris (pr. 2013) Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- SEL , Heidal , Otta , Sel , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt DOVRE , Dovre nord , Dovre syd , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- LESJA , Lesja , Lesjaskog , Boligmasseninholdninger Befolk- Hus- P/H årlig Fl.-vol. kapasitet Kjøps- 10 år NB snitt snitt Boligverdi- VÅGÅ , Lalm og omegn , Vågåmo og omegn , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt LOM , Lom aust , Lom vest , Boligmassen Befolkning Husholdninger P/H Fl.-vol. årlig Kjøpskapasitet NB snitt 10 år Boligverdisnitt SKJÅK , Nordberg , Skjåk , P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

13 Boligmassen i Oppland (pr ) Boligmassen i Oppland Det finnes nesten boliger i Oppland, hvorav 74% eneboliger, 17% småhus og 9% leiligheter. Sett i forhold til boligmassen i Norge, er det en stor overvekt av eneboliger i fylket. Tabellen under viser at det er visse forskjeller mellom de definerte regionene i fylket. Gjøvik-regionen har desidert størst boligmassen, med i overkant av boliger. Færrest boliger finnes i Midt-Gudbrandsdalen, med nesten boliger. Det er en stor overvekt av eneboliger i alle deler av Oppland. Høyest eneboligandel finner vi Midt-Gudbrandsdalen med 88% eneboliger, lavest i Lillehammer-regionen med 58% eneboliger. Leilighetsandelen er meget lav i Oppland. Lillehammerregionen har 19% leiligheter mens Gjøvik-regionen har en leilighetsandel på 10%. Leilighetsandelen i de øvrige regionene av Oppland ligger på svært lave nivåer med mindre enn 5% leiligheter. Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER Hadeland Gjøvik-regionen Valdres Lillehammer-regionen Midt-Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen OPPLAND Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER Hadeland 79 % 17 % 3 % 100 % Gjøvik-regionen 71 % 18 % 10 % 100 % Valdres 83 % 13 % 4 % 100 % Lillehammer-regionen 58 % 23 % 19 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 88 % 11 % 1 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 86 % 12 % 2 % 100 % OPPLAND 74 % 17 % 9 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

14 Boligmassen i Oppland (pr ) Boligmassen i Oppland Det finnes nesten boliger i Oppland, hvorav 74% eneboliger, 17% småhus og 9% leiligheter. Sett i forhold til boligmassen i Norge, er det en stor overvekt av eneboliger i fylket. Det er naturligvis betydelige forskjeller mellom kommunene både når det gjelder antall boliger og boligmassens sammensetning. Lillehammer og Gjøvik skiller seg markant fra de øvrige kommunene i fylket, dels ved en betydelig større boligmasse enn de øvrige kommunene, dels ved en betydelig lavere eneboligandel (hhv. 47%/57%) og betydelig høyere leilighetsandel (hhv. 25%/19%). I resten av kommunene i Oppland er det en kraftig overvekt av eneboliger (>75%), og svært lav andel leiligheter (<5%). Kartet til venstre viser boligmassen i Oppland fordelt på boligtyper. Jo mørkere bakgrunnsfargen i kartet er, jo flere boliger finnes i kommunen/delområdet. Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER DOVRE ETNEDAL GAUSDAL GJØVIK GRAN JEVNAKER LESJA LILLEHAMMER LOM LUNNER NORD-AURDAL NORD-FRON NORDRE LAND RINGEBU SEL SKJÅK SØNDRE LAND SØR-AURDAL SØR-FRON VANG VESTRE SLIDRE VESTRE TOTEN VÅGÅ ØSTRE TOTEN ØYER ØYSTRE SLIDRE OPPLAND NORGE Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER DOVRE 92 % 8 % 0 % 100 % ETNEDAL 92 % 6 % 2 % 100 % GAUSDAL 89 % 9 % 2 % 100 % GJØVIK 57 % 24 % 19 % 100 % GRAN 80 % 16 % 4 % 100 % JEVNAKER 77 % 18 % 5 % 100 % LESJA 92 % 8 % 0 % 100 % LILLEHAMMER 47 % 28 % 25 % 100 % LOM 81 % 17 % 2 % 100 % LUNNER 79 % 19 % 2 % 100 % NORD-AURDAL 79 % 16 % 5 % 100 % NORD-FRON 84 % 16 % 1 % 100 % NORDRE LAND 83 % 14 % 3 % 100 % RINGEBU 91 % 7 % 2 % 100 % SEL 87 % 10 % 4 % 100 % SKJÅK 87 % 11 % 1 % 100 % SØNDRE LAND 86 % 12 % 3 % 100 % SØR-AURDAL 90 % 7 % 3 % 100 % SØR-FRON 91 % 7 % 2 % 100 % VANG 82 % 15 % 3 % 100 % VESTRE SLIDRE 77 % 21 % 2 % 100 % VESTRE TOTEN 77 % 18 % 5 % 100 % VÅGÅ 82 % 16 % 2 % 100 % ØSTRE TOTEN 86 % 11 % 3 % 100 % ØYER 86 % 9 % 4 % 100 % ØYSTRE SLIDRE 85 % 12 % 4 % 100 % OPPLAND 74 % 17 % 9 % 100 % NORGE 53 % 23 % 24 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

15 Boligmassen på Hadeland og Gjøvik-regionen (pr ) Boligmassen på Hadeland Tabellene til høyre viser boligmassen på Hadeland, fordelt på kommuner, delområder og boligtyper. Det finnes nesten boliger i denne regionen, hvorav 79% eneboliger, 17% småhus og 3% leiligheter. Boligmassen i Gjøvik-regionen Tabellene til høyre viser boligmassen på Gjøvik-regionen, fordelt på kommuner, delområder og boligtyper. Det finnes mer enn boliger i denne regionen, hvorav 71% eneboliger, 18% småhus og 10% leiligheter. Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER LUNNER Grua Harestua Lunner GRAN Brandbu Gran Jaren Nordre Brandbu Vestre Gran Vestsida JEVNAKER Nesbakken Glassverket Prestmoen Olimb Samsmoen Nordby HADELAND Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER GJØVIK Biri Dalborgen-Kopperud Fredheim Haug Hovde-Engeland Hunndalen Kirkeby Linnerud-Breiskallen Redalen-Lundstein Sentrum Snertingdal Viken-Gjøvikjordet Vindingstad VESTRE TOTEN Bøverbru Eina Raufoss vest Raufoss øst Reinsvoll ØSTRE TOTEN Kapp Kolbu Lena Lensbygda Skreia SØNDRE LAND Enger Fluberg Hov/Fall Trevatn Vestsiden NORDRE LAND Nordsinni Torpa Østsinni Gjøvik-regionen Boligmassen Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER LUNNER 79 % 19 % 2 % 100 % Grua 69 % 29 % 2 % 100 % Harestua 84 % 13 % 3 % 100 % Lunner 86 % 13 % 1 % 100 % GRAN 80 % 16 % 4 % 100 % Brandbu 80 % 17 % 3 % 100 % Gran 71 % 20 % 9 % 100 % Jaren 83 % 16 % 2 % 100 % Nordre Brandbu 97 % 3 % 0 % 100 % Vestre Gran 88 % 11 % 1 % 100 % Vestsida 94 % 6 % 0 % 100 % JEVNAKER 77 % 18 % 5 % 100 % Nesbakken Glassverket 63 % 26 % 11 % 100 % Prestmoen Olimb 93 % 7 % 0 % 100 % Samsmoen Nordby 80 % 18 % 2 % 100 % HADELAND 79 % 17 % 3 % 100 % Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER GJØVIK 57 % 24 % 19 % 100 % Biri 78 % 19 % 3 % 100 % Dalborgen-Kopperud 54 % 31 % 14 % 100 % Fredheim 67 % 24 % 9 % 100 % Haug 81 % 19 % 0 % 100 % Hovde-Engeland 44 % 29 % 27 % 100 % Hunndalen 54 % 31 % 15 % 100 % Kirkeby 43 % 37 % 20 % 100 % Linnerud-Breiskallen 90 % 10 % 0 % 100 % Redalen-Lundstein 91 % 9 % 0 % 100 % Sentrum 1 % 5 % 94 % 100 % Snertingdal 85 % 15 % 0 % 100 % Viken-Gjøvikjordet 25 % 35 % 40 % 100 % Vindingstad 54 % 41 % 6 % 100 % VESTRE TOTEN 77 % 18 % 5 % 100 % Bøverbru 85 % 11 % 4 % 100 % Eina 87 % 11 % 2 % 100 % Raufoss vest 64 % 22 % 14 % 100 % Raufoss øst 73 % 23 % 4 % 100 % Reinsvoll 84 % 15 % 1 % 100 % ØSTRE TOTEN 86 % 11 % 3 % 100 % Kapp 83 % 15 % 2 % 100 % Kolbu 90 % 9 % 1 % 100 % Lena 73 % 18 % 8 % 100 % Lensbygda 96 % 4 % 0 % 100 % Skreia 91 % 8 % 1 % 100 % SØNDRE LAND 86 % 12 % 3 % 100 % Enger 78 % 16 % 6 % 100 % Fluberg 92 % 8 % 0 % 100 % Hov/Fall 79 % 17 % 4 % 100 % Trevatn 91 % 9 % 0 % 100 % Vestsiden 97 % 3 % 0 % 100 % NORDRE LAND 83 % 14 % 3 % 100 % Nordsinni 97 % 3 % 0 % 100 % Torpa 95 % 5 % 0 % 100 % Østsinni 71 % 23 % 6 % 100 % Gjøvik-regionen 71 % 18 % 10 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

16 Boligmassen i Valdres og Lillehammer-regionen (pr ) Boligmassen i Valdres Tabellene til høyre viser boligmassen i Valdres, fordelt på kommuner, delområder og boligtyper. Det finnes mer enn boliger i denne regionen, hvorav 83% eneboliger, 13% småhus og 4% leiligheter. Boligmassen i Lillehammer-regionen Tabellene til høyre viser boligmassen på Lillehammerregionen, fordelt på kommuner, delområder og boligtyper. Det finnes mer enn boliger i denne regionen, hvorav 58% eneboliger, 23% småhus og 19% leiligheter. Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER SØR-AURDAL Bagn og Reinli Begnadalen Hedalen NORD-AURDAL Aurdal Skrautvål Svennes ETNEDAL Etnedal ØYSTRE SLIDRE Øystre Slidre nord Øystre Slidre syd VESTRE SLIDRE Lomen Røn Slidre VANG Vang VALDRES Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER LILLEHAMMER Fåberg Nordre Ål Sentrum vest Sentrum øst Søre Ål Vingar Vingrom ØYER Tretten Sokn Øyer Sokn GAUSDAL Vestre Gausdal nord Vestre Gausdal sør Østre Gausdal LILLEHAMMER-regionen Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER SØR-AURDAL 90 % 7 % 3 % 100 % Bagn og Reinli 89 % 9 % 2 % 100 % Begnadalen 92 % 5 % 2 % 100 % Hedalen 91 % 5 % 3 % 100 % NORD-AURDAL 79 % 16 % 5 % 100 % Aurdal 87 % 8 % 5 % 100 % Skrautvål 73 % 20 % 6 % 100 % Svennes 82 % 16 % 1 % 100 % ETNEDAL 92 % 6 % 2 % 100 % Etnedal 92 % 6 % 2 % 100 % ØYSTRE SLIDRE 85 % 12 % 4 % 100 % Øystre Slidre nord 79 % 13 % 8 % 100 % Øystre Slidre syd 90 % 10 % 0 % 100 % VESTRE SLIDRE 77 % 21 % 2 % 100 % Lomen 76 % 24 % 0 % 100 % Røn 80 % 19 % 1 % 100 % Slidre 76 % 21 % 3 % 100 % VANG 82 % 15 % 3 % 100 % Vang 82 % 15 % 3 % 100 % VALDRES 83 % 13 % 4 % 100 % Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER LILLEHAMMER 47 % 28 % 25 % 100 % Fåberg 71 % 16 % 14 % 100 % Nordre Ål 33 % 37 % 30 % 100 % Sentrum vest 14 % 27 % 59 % 100 % Sentrum øst 37 % 27 % 36 % 100 % Søre Ål 66 % 25 % 9 % 100 % Vingar 71 % 24 % 4 % 100 % Vingrom 89 % 9 % 2 % 100 % ØYER 86 % 9 % 4 % 100 % Tretten Sokn 93 % 6 % 1 % 100 % Øyer Sokn 82 % 11 % 7 % 100 % GAUSDAL 89 % 9 % 2 % 100 % Vestre Gausdal nord 97 % 3 % 0 % 100 % Vestre Gausdal sør 91 % 8 % 1 % 100 % Østre Gausdal 86 % 11 % 3 % 100 % LILLEHAMMER-regionen 58 % 23 % 19 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

17 Boligmassen i Gudbrandsdalen (pr ) Boligmassen i Midt-Gudbrandsdalen Tabellene til høyre viser boligmassen i Midt-Gudbrandsdalen, fordelt på kommuner, delområder og boligtyper. Det finnes nesten boliger i denne regionen, hvorav 88% eneboliger, 11% småhus og bare 1% leiligheter. Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER RINGEBU Fåvang Ringebu SØR-FRON Baksida Solsida NORD-FRON Kvam Kvikne Ruste Sødorp Midt-Gudbrandsdalen Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER RINGEBU 91 % 7 % 2 % 100 % Fåvang 92 % 7 % 1 % 100 % Ringebu 90 % 7 % 3 % 100 % SØR-FRON 91 % 7 % 2 % 100 % Baksida 95 % 5 % 0 % 100 % Solsida 88 % 8 % 4 % 100 % NORD-FRON 84 % 16 % 1 % 100 % Kvam 88 % 12 % 0 % 100 % Kvikne 93 % 7 % 0 % 100 % Ruste 81 % 19 % 0 % 100 % Sødorp 78 % 20 % 2 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 88 % 11 % 1 % 100 % Boligmassen i Nord-Gudbrandsdalen Tabellene til høyre viser boligmassen i Nord-Gudbrandsdalen, fordelt på kommuner, delområder og boligtyper. Det finnes nesten boliger i denne regionen, hvorav 86% eneboliger, 12% småhus og bare 2% leiligheter. Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER SEL Heidal Otta Sel DOVRE Dovre nord Dovre syd LESJA Lesja Lesjaskog VÅGÅ Lalm og omegn Vågåmo og omegn LOM Lom aust Lom vest SKJÅK Nordberg Skjåk Nord-Gudbrandsdalen Eneboliger Småhus Leiligheter BOLIGER SEL 87 % 10 % 4 % 100 % Heidal 95 % 5 % 0 % 100 % Otta 77 % 15 % 8 % 100 % Sel 95 % 5 % 0 % 100 % DOVRE 92 % 8 % 0 % 100 % Dovre nord 91 % 9 % 0 % 100 % Dovre syd 94 % 6 % 0 % 100 % LESJA 92 % 8 % 0 % 100 % Lesja 91 % 9 % 0 % 100 % Lesjaskog 93 % 7 % 0 % 100 % VÅGÅ 82 % 16 % 2 % 100 % Lalm og omegn 91 % 7 % 1 % 100 % Vågåmo og omegn 79 % 19 % 2 % 100 % LOM 81 % 17 % 2 % 100 % Lom aust 82 % 18 % 0 % 100 % Lom vest 80 % 17 % 3 % 100 % SKJÅK 87 % 11 % 1 % 100 % Nordberg 92 % 8 % 0 % 100 % Skjåk 85 % 13 % 2 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 86 % 12 % 2 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

18 Befolkningen i Oppland (pr ) Befolkningen i Oppland fordelt på kommuner, delområder Det finnes nesten mer enn personer i Oppland, hvorav 37% bor i Gjøvik-regionen og 20% i Lillehammer-regionen. 15% av befolkningen i Oppland bor på Hadeland. Mer enn en femtedel av befolkningen i Oppland er yngre enn 19 år, mens 40% er i aldersgruppen år. Alderssammensetningen i befolkningen varierer ikke veldig my mellom de aktuelle regionene i Oppland. Vi registrerer likevel at eldreandelen er noe høyere i Gudbrandsdalsregionene enn i de øvrige regionene i fylket. < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år + Befolkning Hadeland Gjøvik-regionen Valdres Lillehammer-regionen Midt-Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen OPPLAND < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år + Befolkning Hadeland 6 % 9 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 15 % 13 % 10 % 5 % 3 % 100 % Gjøvik-regionen 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 14 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % Valdres 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 13 % 14 % 13 % 11 % 6 % 4 % 100 % Lillehammer-regionen 6 % 8 % 4 % 4 % 7 % 12 % 13 % 14 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 10 % 13 % 14 % 13 % 11 % 7 % 3 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 10 % 12 % 13 % 14 % 11 % 7 % 4 % 100 % OPPLAND 6 % 8 % 4 % 4 % 7 % 11 % 13 % 14 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

19 Befolkningen i Oppland (pr ) Befolkningen i Oppland Det bor i alt mer enn personer i Oppland fylke hvorav Gjøvik og Lillehammer er de to mest folkerike kommunene med hhv og innbyggere. Andelen pensjonister i befolkningen er høyere i Oppland enn i landet totalt, og andelen <19 år er lavere enn for landet totalt. Kartet til venstre viser boligmassen i Oppland fordelt på boligtyper. Jo mørkere bakgrunnsfargen i kartet er, jo flere innbyggere er det i kommunen/delområdet. Tabellene under viser at det er betydelige forskjeller i befolkningsstrukturen mellom kommunene i Oppland. < 19 år år år år år år 65 år+ Befolkning DOVRE ETNEDAL GAUSDAL GJØVIK GRAN JEVNAKER LESJA LILLEHAMMER LOM LUNNER NORD-AURDAL NORD-FRON NORDRE LAND RINGEBU SEL SKJÅK SØNDRE LAND SØR-AURDAL SØR-FRON VANG VESTRE SLIDRE VESTRE TOTEN VÅGÅ ØSTRE TOTEN ØYER ØYSTRE SLIDRE OPPLAND NORGE P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

20 Befolkningen på Hadeland og Gjøvik-regionen (pr ) Husholdningene på Hadeland & Gjøvik-regionen Tabellene under viser alderssammensetningen i befolkningen på Hadeland og i Gjøvik-regionen, fordelt på kommuner og delområder. Aldersgruppen(e) år utgjør henholdsvis 42% og 41% av befolkningen på Hadeland og i Gjøvik-regionen. < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning LUNNER Grua Harestua Lunner GRAN Brandbu Gran Jaren Nordre Brandbu Vestre Gran Vestsida JEVNAKER Nesbakken Glassverket Prestmoen Olimb Samsmoen Nordby HADELAND < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning GJØVIK Biri Dalborgen-Kopperud Fredheim Haug Hovde-Engeland Hunndalen Kirkeby Linnerud-Breiskallen Redalen-Lundstein Sentrum Snertingdal Viken-Gjøvikjordet Vindingstad VESTRE TOTEN Bøverbru Eina Raufoss vest Raufoss øst Reinsvoll ØSTRE TOTEN Kapp Kolbu Lena Lensbygda Skreia SØNDRE LAND Enger Fluberg Hov/Fall Trevatn Vestsiden NORDRE LAND Nordsinni Torpa Østsinni Gjøvik-regionen < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning LUNNER 7 % 9 % 4 % 4 % 6 % 12 % 15 % 15 % 13 % 9 % 4 % 2 % 100 % Grua 7 % 9 % 4 % 4 % 6 % 13 % 15 % 14 % 14 % 8 % 3 % 2 % 100 % Harestua 8 % 9 % 3 % 4 % 7 % 11 % 16 % 14 % 13 % 10 % 4 % 1 % 100 % Lunner 7 % 9 % 4 % 5 % 5 % 10 % 13 % 15 % 14 % 10 % 6 % 3 % 100 % GRAN 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 15 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % Brandbu 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 14 % 13 % 9 % 6 % 4 % 100 % Gran 6 % 8 % 4 % 5 % 5 % 11 % 13 % 14 % 14 % 11 % 6 % 4 % 100 % Jaren 7 % 9 % 5 % 4 % 7 % 13 % 15 % 15 % 12 % 10 % 4 % 1 % 100 % Nordre Brandbu 6 % 8 % 3 % 4 % 7 % 9 % 13 % 15 % 16 % 11 % 6 % 3 % 100 % Vestre Gran 4 % 9 % 4 % 3 % 7 % 12 % 14 % 17 % 13 % 10 % 6 % 2 % 100 % Vestsida 6 % 10 % 5 % 4 % 4 % 7 % 11 % 18 % 13 % 10 % 9 % 3 % 100 % JEVNAKER 7 % 9 % 4 % 4 % 6 % 12 % 14 % 15 % 12 % 11 % 6 % 2 % 100 % Nesbakken Glassverket 6 % 9 % 3 % 4 % 7 % 12 % 14 % 14 % 11 % 10 % 8 % 2 % 100 % Prestmoen Olimb 7 % 10 % 4 % 4 % 6 % 9 % 13 % 15 % 12 % 13 % 5 % 2 % 100 % Samsmoen Nordby 8 % 8 % 4 % 4 % 7 % 13 % 13 % 15 % 12 % 10 % 4 % 2 % 100 % HADELAND 6 % 9 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 15 % 13 % 10 % 5 % 3 % 100 % < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning GJØVIK 7 % 8 % 4 % 4 % 7 % 13 % 14 % 13 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % Biri 7 % 7 % 3 % 4 % 6 % 12 % 13 % 14 % 14 % 11 % 6 % 3 % 100 % Dalborgen-Kopperud 8 % 9 % 4 % 4 % 7 % 12 % 16 % 13 % 13 % 11 % 4 % 2 % 100 % Fredheim 7 % 9 % 5 % 4 % 7 % 11 % 13 % 13 % 12 % 9 % 7 % 3 % 100 % Haug 7 % 8 % 4 % 4 % 6 % 14 % 15 % 16 % 12 % 10 % 3 % 2 % 100 % Hovde-Engeland 6 % 8 % 4 % 4 % 8 % 14 % 13 % 13 % 14 % 8 % 5 % 2 % 100 % Hunndalen 8 % 9 % 5 % 5 % 9 % 14 % 14 % 15 % 11 % 5 % 3 % 2 % 100 % Kirkeby 7 % 6 % 2 % 3 % 8 % 13 % 13 % 12 % 12 % 11 % 8 % 4 % 100 % Linnerud-Breiskallen 5 % 7 % 3 % 4 % 5 % 11 % 12 % 16 % 15 % 13 % 6 % 2 % 100 % Redalen-Lundstein 6 % 7 % 4 % 4 % 7 % 13 % 14 % 15 % 13 % 10 % 5 % 3 % 100 % Sentrum 4 % 2 % 2 % 2 % 10 % 21 % 8 % 9 % 12 % 13 % 11 % 6 % 100 % Snertingdal 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 9 % 14 % 13 % 14 % 10 % 7 % 4 % 100 % Viken-Gjøvikjordet 6 % 6 % 3 % 3 % 7 % 12 % 14 % 10 % 15 % 15 % 7 % 3 % 100 % Vindingstad 8 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 15 % 13 % 14 % 11 % 5 % 3 % 100 % VESTRE TOTEN 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 14 % 13 % 11 % 6 % 3 % 100 % Bøverbru 5 % 9 % 4 % 4 % 8 % 9 % 12 % 16 % 13 % 10 % 5 % 4 % 100 % Eina 6 % 9 % 5 % 4 % 5 % 11 % 15 % 13 % 14 % 9 % 5 % 4 % 100 % Raufoss vest 5 % 7 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 14 % 13 % 12 % 8 % 2 % 100 % Raufoss øst 7 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 15 % 13 % 12 % 12 % 6 % 2 % 100 % Reinsvoll 8 % 8 % 3 % 5 % 6 % 11 % 13 % 14 % 15 % 10 % 5 % 3 % 100 % ØSTRE TOTEN 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 14 % 14 % 10 % 6 % 3 % 100 % Kapp 7 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 16 % 13 % 14 % 11 % 4 % 3 % 100 % Kolbu 5 % 8 % 4 % 5 % 6 % 10 % 14 % 14 % 13 % 10 % 7 % 3 % 100 % Lena 5 % 7 % 4 % 4 % 6 % 10 % 13 % 13 % 14 % 11 % 8 % 4 % 100 % Lensbygda 6 % 8 % 4 % 5 % 6 % 13 % 13 % 16 % 13 % 9 % 6 % 2 % 100 % Skreia 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 10 % 13 % 15 % 14 % 10 % 6 % 4 % 100 % SØNDRE LAND 6 % 8 % 4 % 4 % 5 % 10 % 12 % 15 % 15 % 11 % 6 % 3 % 100 % Enger 6 % 4 % 3 % 4 % 3 % 8 % 11 % 15 % 17 % 17 % 7 % 5 % 100 % Fluberg 6 % 9 % 6 % 5 % 5 % 10 % 14 % 17 % 12 % 9 % 6 % 2 % 100 % Hov/Fall 5 % 8 % 3 % 4 % 6 % 10 % 12 % 14 % 16 % 11 % 6 % 4 % 100 % Trevatn 6 % 5 % 4 % 3 % 8 % 15 % 11 % 15 % 14 % 10 % 5 % 4 % 100 % Vestsiden 5 % 7 % 4 % 5 % 4 % 10 % 10 % 16 % 13 % 14 % 8 % 4 % 100 % NORDRE LAND 6 % 7 % 4 % 4 % 6 % 10 % 13 % 15 % 13 % 11 % 7 % 3 % 100 % Nordsinni 9 % 7 % 4 % 4 % 6 % 12 % 15 % 16 % 11 % 11 % 4 % 2 % 100 % Torpa 7 % 8 % 4 % 4 % 5 % 9 % 14 % 14 % 14 % 10 % 7 % 4 % 100 % Østsinni 6 % 7 % 4 % 4 % 7 % 10 % 12 % 14 % 14 % 11 % 8 % 3 % 100 % Gjøvik-regionen 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 14 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

21 Befolkningen i Valdres og Lillehammer-regionen (pr ) Befolkningen i Valdres Tabellene under viser alderssammensetningen i befolkningen i Valdres, fordelt på kommuner og delområder. Aldersgruppen(e) år utgjør 40% av befolkningen, mens aldersgruppen 65 år+ utgjør 21% i denne regionen. < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning SØR-AURDAL Bagn og Reinli Begnadalen Hedalen NORD-AURDAL Aurdal Skrautvål Svennes ETNEDAL Etnedal ØYSTRE SLIDRE Øystre Slidre nord Øystre Slidre syd VESTRE SLIDRE Lomen Røn Slidre VANG Vang VALDRES < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning SØR-AURDAL 6 % 8 % 4 % 5 % 5 % 9 % 12 % 15 % 12 % 12 % 8 % 4 % 100 % Bagn og Reinli 7 % 9 % 4 % 5 % 6 % 10 % 12 % 15 % 12 % 11 % 7 % 3 % 100 % Begnadalen 5 % 9 % 6 % 3 % 7 % 6 % 10 % 14 % 13 % 14 % 6 % 7 % 100 % Hedalen 6 % 8 % 4 % 4 % 5 % 7 % 13 % 15 % 12 % 13 % 9 % 4 % 100 % NORD-AURDAL 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 12 % 13 % 14 % 15 % 10 % 6 % 3 % 100 % Aurdal 7 % 8 % 4 % 5 % 6 % 10 % 12 % 13 % 15 % 10 % 5 % 4 % 100 % Skrautvål 5 % 7 % 4 % 4 % 6 % 12 % 13 % 14 % 15 % 11 % 6 % 3 % 100 % Svennes 7 % 9 % 4 % 5 % 8 % 10 % 13 % 13 % 13 % 9 % 6 % 3 % 100 % ETNEDAL 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 13 % 13 % 12 % 12 % 11 % 7 % 5 % 100 % Etnedal 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 13 % 13 % 12 % 12 % 11 % 7 % 5 % 100 % ØYSTRE SLIDRE 6 % 8 % 4 % 4 % 7 % 12 % 14 % 14 % 12 % 13 % 4 % 3 % 100 % Øystre Slidre nord 6 % 8 % 3 % 4 % 6 % 13 % 13 % 14 % 11 % 11 % 6 % 4 % 100 % Øystre Slidre syd 6 % 7 % 5 % 4 % 8 % 11 % 15 % 13 % 13 % 14 % 3 % 2 % 100 % VESTRE SLIDRE 6 % 7 % 4 % 5 % 7 % 9 % 13 % 15 % 13 % 10 % 6 % 5 % 100 % Lomen 7 % 8 % 4 % 5 % 5 % 7 % 12 % 14 % 14 % 9 % 7 % 7 % 100 % Røn 6 % 7 % 4 % 5 % 8 % 11 % 13 % 17 % 13 % 8 % 5 % 2 % 100 % Slidre 6 % 6 % 4 % 5 % 6 % 8 % 14 % 14 % 13 % 12 % 7 % 6 % 100 % VANG 7 % 8 % 4 % 4 % 7 % 12 % 11 % 12 % 14 % 11 % 6 % 3 % 100 % Vang 7 % 8 % 4 % 4 % 7 % 12 % 11 % 12 % 14 % 11 % 6 % 3 % 100 % VALDRES 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 13 % 14 % 13 % 11 % 6 % 4 % 100 % Befolkningen i Lillehammer-regionen Tabellene under viser alderssammensetningen i befolkningen i Lillehammer-regionen, fordelt på kommuner og delområder. Aldersgruppen(e) år utgjør 40% av befolkningen, mens aldersgruppen 65 år+ utgjør 19% i denne regionen. < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning LILLEHAMMER Fåberg Nordre Ål Sentrum vest Sentrum øst Søre Ål Vingar Vingrom ØYER Tretten Sokn Øyer Sokn GAUSDAL Vestre Gausdal nord Vestre Gausdal sør Østre Gausdal LILLEHAMMER-regionen < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning LILLEHAMMER 6 % 8 % 4 % 4 % 8 % 12 % 13 % 14 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % Fåberg 6 % 9 % 4 % 5 % 8 % 12 % 14 % 14 % 12 % 8 % 6 % 3 % 100 % Nordre Ål 6 % 7 % 3 % 4 % 8 % 12 % 12 % 13 % 13 % 12 % 7 % 4 % 100 % Sentrum vest 4 % 4 % 4 % 4 % 11 % 18 % 10 % 11 % 10 % 13 % 8 % 4 % 100 % Sentrum øst 5 % 5 % 4 % 4 % 8 % 13 % 11 % 14 % 15 % 11 % 6 % 4 % 100 % Søre Ål 7 % 10 % 4 % 4 % 8 % 11 % 14 % 15 % 12 % 8 % 4 % 1 % 100 % Vingar 7 % 11 % 4 % 4 % 8 % 13 % 13 % 13 % 13 % 9 % 5 % 1 % 100 % Vingrom 8 % 10 % 4 % 5 % 6 % 12 % 15 % 13 % 11 % 10 % 4 % 1 % 100 % ØYER 6 % 7 % 4 % 5 % 7 % 11 % 13 % 15 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % Tretten Sokn 5 % 6 % 5 % 5 % 6 % 10 % 12 % 16 % 13 % 9 % 8 % 5 % 100 % Øyer Sokn 6 % 8 % 4 % 5 % 8 % 11 % 14 % 15 % 13 % 10 % 4 % 2 % 100 % GAUSDAL 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 14 % 14 % 12 % 11 % 6 % 4 % 100 % Vestre Gausdal nord 5 % 5 % 3 % 2 % 5 % 11 % 10 % 15 % 16 % 13 % 9 % 5 % 100 % Vestre Gausdal sør 4 % 6 % 5 % 5 % 5 % 10 % 13 % 15 % 13 % 12 % 8 % 5 % 100 % Østre Gausdal 7 % 9 % 4 % 4 % 6 % 11 % 15 % 14 % 12 % 10 % 5 % 3 % 100 % LILLEHAMMER-regionen 6 % 8 % 4 % 4 % 7 % 12 % 13 % 14 % 13 % 10 % 6 % 3 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

22 Befolkningen i Gudbrandsdalen (pr ) Befolkningen i Midt-Gudbrandsdalen Tabellene under viser alderssammensetningen i befolkningen i Midt-Gudbrandsdalen, fordelt på kommuner og delområder. Aldersgruppen(e) år utgjør 38% av befolkningen, mens aldersgruppen 65 år+ utgjør 21% i denne regionen. < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning RINGEBU Fåvang Ringebu SØR-FRON Baksida Solsida NORD-FRON Kvam Kvikne Ruste Sødorp Midt-Gudbrandsdalen < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning RINGEBU 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 11 % 12 % 14 % 13 % 11 % 7 % 4 % 100 % Fåvang 7 % 8 % 4 % 4 % 6 % 12 % 13 % 13 % 11 % 11 % 8 % 4 % 100 % Ringebu 5 % 7 % 5 % 4 % 7 % 10 % 12 % 15 % 14 % 11 % 7 % 4 % 100 % SØR-FRON 7 % 8 % 4 % 3 % 6 % 10 % 14 % 14 % 12 % 11 % 7 % 4 % 100 % Baksida 8 % 10 % 4 % 2 % 6 % 11 % 13 % 14 % 12 % 11 % 6 % 4 % 100 % Solsida 7 % 7 % 4 % 4 % 6 % 10 % 14 % 13 % 12 % 11 % 7 % 4 % 100 % NORD-FRON 6 % 8 % 4 % 4 % 7 % 10 % 13 % 14 % 13 % 12 % 6 % 3 % 100 % Kvam 6 % 9 % 4 % 3 % 7 % 8 % 16 % 15 % 12 % 13 % 5 % 2 % 100 % Kvikne 7 % 6 % 5 % 4 % 8 % 7 % 11 % 14 % 15 % 14 % 6 % 4 % 100 % Ruste 5 % 7 % 4 % 4 % 7 % 11 % 13 % 13 % 15 % 12 % 6 % 3 % 100 % Sødorp 6 % 9 % 4 % 5 % 5 % 11 % 13 % 15 % 13 % 11 % 6 % 2 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 10 % 13 % 14 % 13 % 11 % 7 % 3 % 100 % Befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen Tabellene under viser alderssammensetningen i befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen, fordelt på kommuner og delområder. Aldersgruppen(e) år utgjør 38% av befolkningen, mens aldersgruppen 65 år+ utgjør 22% i denne regionen. < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år og over Befolkning SEL Heidal Otta Sel DOVRE Dovre nord Dovre syd LESJA Lesja Lesjaskog VÅGÅ Lalm og omegn Vågåmo og omegn LOM Lom aust Lom vest SKJÅK Nordberg Skjåk Nord-Gudbrandsdalen < 6 år 6-12 år år år år år år år år år år 85 år+ Befolkning SEL 6 % 8 % 5 % 4 % 6 % 9 % 13 % 14 % 14 % 10 % 7 % 4 % 100 % Heidal 6 % 8 % 5 % 4 % 5 % 10 % 13 % 14 % 15 % 11 % 6 % 4 % 100 % Otta 6 % 7 % 5 % 5 % 7 % 8 % 13 % 15 % 12 % 10 % 8 % 4 % 100 % Sel 5 % 9 % 6 % 4 % 6 % 11 % 15 % 13 % 14 % 10 % 6 % 2 % 100 % DOVRE 6 % 8 % 5 % 4 % 7 % 11 % 11 % 13 % 15 % 11 % 7 % 4 % 100 % Dovre nord 5 % 8 % 5 % 5 % 7 % 11 % 12 % 13 % 15 % 10 % 6 % 3 % 100 % Dovre syd 7 % 7 % 4 % 3 % 6 % 10 % 10 % 12 % 15 % 11 % 9 % 5 % 100 % LESJA 6 % 9 % 4 % 4 % 6 % 11 % 13 % 12 % 14 % 10 % 8 % 4 % 100 % Lesja 6 % 9 % 4 % 4 % 5 % 11 % 13 % 11 % 14 % 10 % 7 % 5 % 100 % Lesjaskog 5 % 10 % 4 % 4 % 9 % 9 % 11 % 14 % 12 % 9 % 9 % 3 % 100 % VÅGÅ 6 % 8 % 4 % 4 % 7 % 9 % 12 % 14 % 14 % 11 % 7 % 4 % 100 % Lalm og omegn 8 % 9 % 5 % 4 % 6 % 8 % 16 % 13 % 12 % 10 % 7 % 3 % 100 % Vågåmo og omegn 6 % 7 % 3 % 4 % 7 % 10 % 11 % 14 % 14 % 12 % 7 % 5 % 100 % LOM 5 % 8 % 4 % 5 % 7 % 10 % 12 % 14 % 14 % 11 % 6 % 4 % 100 % Lom aust 5 % 7 % 4 % 5 % 7 % 12 % 12 % 14 % 14 % 11 % 6 % 3 % 100 % Lom vest 5 % 8 % 4 % 5 % 7 % 9 % 12 % 14 % 13 % 11 % 6 % 5 % 100 % SKJÅK 5 % 8 % 3 % 5 % 6 % 11 % 12 % 13 % 15 % 12 % 8 % 3 % 100 % Nordberg 6 % 8 % 3 % 3 % 7 % 11 % 9 % 14 % 15 % 11 % 9 % 4 % 100 % Skjåk 5 % 8 % 3 % 5 % 5 % 11 % 13 % 13 % 15 % 12 % 7 % 2 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 6 % 8 % 4 % 4 % 6 % 10 % 12 % 13 % 14 % 11 % 7 % 4 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

23 Husholdningene i Oppland (pr ) Husholdningene i Oppland Det finnes i alt nesten husholdninger i Oppland fylke, hvorav Gjøvik og Lillehammer er de to mest folkerike kommunene med hhv og husholdninger. Grafen under viser antall husholdninger i de definerte regionene av Oppland. I tabellene under vises fordelingen av familietyper i de definerte regionene av Oppland. Nesten 4 av 10 husholdninger i Oppland er bosatt i Gjøvik-regionen (38%), mens litt over en femtedel av husholdningene er bosatt i Lillehammer-regionen (21%). Det er en stor overvekt av barnefamilier i alle deler av Oppland. Høyest andel barnefamilier finner vi i Nord-Gudbrandsdalen og på Hadeland, der barnefamiliene utgjør hele 44% av husholdningene totalt. Ung enslig Ung par Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par TOTALT Hadeland Gjøvik-regionen Valdres Lillehammer-regionen Midt-Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen OPPLAND Ung enslig Ung par Barnefamilie Barnefamilie Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par TOTALT Hadeland 8 % 5 % 44 % 18 % 12 % 8 % 5 % 100 % Gjøvik-regionen 8 % 5 % 39 % 19 % 13 % 9 % 6 % 100 % Valdres 8 % 4 % 42 % 20 % 11 % 10 % 5 % 100 % Lillehammer-regionen 10 % 6 % 39 % 18 % 12 % 10 % 6 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 7 % 5 % 42 % 18 % 12 % 10 % 6 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 7 % 5 % 44 % 17 % 11 % 10 % 6 % 100 % OPPLAND 8 % 5 % 41 % 18 % 12 % 9 % 6 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

24 Husholdningene i Oppland (pr ) Husholdningene i Oppland Husholdningssammensetningen i Oppland skiller seg ikke vesentlig fra husholdningssammensetningen i landet totalt. Det er likevel en noe høyere andel par i Oppland enn i landet totalt. Kartet til venstre viser husholdningssammensetningen i Oppland fordelt på tre hovedkategorier av husholdninger. Jo mørkere bakgrunnsfargen i kartet er, jo flere husholdninger er det i kommunen/delområdet. Tabellene under viser husholdningssammensetningen i Oppland fordelt på kommuner og hovedkategorier av familietyper. Andelen enslige er høyest i Lillehammer (40%) og lavest i Lunner og Øyer (31%). Barnefamilieandelen er høyest i Lunner (47%), lavest i Lillehammer (38%). Enslige Par Barne familier TOTALT DOVRE ETNEDAL GAUSDAL GJØVIK GRAN JEVNAKER LESJA LILLEHAMMER LOM LUNNER NORD-AURDAL NORD-FRON NORDRE LAND RINGEBU SEL SKJÅK SØNDRE LAND SØR-AURDAL SØR-FRON VANG VESTRE SLIDRE VESTRE TOTEN VÅGÅ ØSTRE TOTEN ØYER ØYSTRE SLIDRE OPPLAND NORGE Enslige Par Barne familier TOTALT DOVRE 35 % 25 % 40 % 100 % ETNEDAL 40 % 22 % 37 % 100 % GAUSDAL 33 % 23 % 44 % 100 % GJØVIK 39 % 24 % 37 % 100 % GRAN 35 % 22 % 42 % 100 % JEVNAKER 35 % 23 % 42 % 100 % LESJA 36 % 21 % 43 % 100 % LILLEHAMMER 40 % 23 % 38 % 100 % LOM 34 % 20 % 46 % 100 % LUNNER 31 % 22 % 47 % 100 % NORD-AURDAL 38 % 20 % 43 % 100 % NORD-FRON 36 % 22 % 42 % 100 % NORDRE LAND 36 % 24 % 40 % 100 % RINGEBU 37 % 22 % 41 % 100 % SEL 34 % 22 % 44 % 100 % SKJÅK 36 % 22 % 43 % 100 % SØNDRE LAND 38 % 22 % 40 % 100 % SØR-AURDAL 38 % 21 % 42 % 100 % SØR-FRON 34 % 24 % 42 % 100 % VANG 39 % 17 % 44 % 100 % VESTRE SLIDRE 36 % 22 % 43 % 100 % VESTRE TOTEN 33 % 26 % 41 % 100 % VÅGÅ 31 % 23 % 46 % 100 % ØSTRE TOTEN 35 % 24 % 41 % 100 % ØYER 31 % 25 % 44 % 100 % ØYSTRE SLIDRE 37 % 21 % 42 % 100 % OPPLAND 36 % 23 % 41 % 100 % NORGE 38 % 21 % 41 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

25 Tabellvedlegg husholdninger på Hadeland og Gjøvik-regionen (pr ) Husholdningene på Hadeland & Gjøvik-regionen Tabellene under viser husholdningssammensetningen på Hadeland og i Gjøvik-regionen fordelt på kommuner og delområder. Barnefamiliene er den største gruppen, og utgjør henholdsvis 44% og 39% av husholdningene på Hadeland og i Gjøvik-regionen. Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger LUNNER Grua Harestua Lunner GRAN Brandbu Gran Jaren Nordre Brandbu Vestre Gran Vestsida JEVNAKER Nesbakken Glassverket Prestmoen Olimb Samsmoen Nordby HADELAND Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger GJØVIK Biri Dalborgen-Kopperud Fredheim Haug Hovde-Engeland Hunndalen Kirkeby Linnerud-Breiskallen Redalen-Lundstein Sentrum Snertingdal Viken-Gjøvikjordet Vindingstad VESTRE TOTEN Bøverbru Eina Raufoss vest Raufoss øst Reinsvoll ØSTRE TOTEN Kapp Kolbu Lena Lensbygda Skreia SØNDRE LAND Enger Fluberg Hov/Fall Trevatn Vestsiden NORDRE LAND Nordsinni Torpa Østsinni Gjøvik-regionen Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger LUNNER 7 % 5 % 47 % 18 % 12 % 6 % 4 % 100 % Grua 8 % 5 % 49 % 18 % 12 % 5 % 3 % 100 % Harestua 6 % 5 % 48 % 17 % 14 % 6 % 5 % 100 % Lunner 7 % 4 % 44 % 19 % 13 % 8 % 5 % 100 % GRAN 8 % 5 % 42 % 19 % 12 % 9 % 5 % 100 % Brandbu 8 % 4 % 41 % 20 % 11 % 10 % 5 % 100 % Gran 8 % 5 % 40 % 19 % 12 % 10 % 6 % 100 % Jaren 8 % 5 % 46 % 18 % 13 % 6 % 4 % 100 % Nordre Brandbu 8 % 5 % 40 % 21 % 13 % 8 % 5 % 100 % Vestre Gran 6 % 5 % 47 % 15 % 14 % 6 % 6 % 100 % Vestsida 5 % 3 % 36 % 20 % 13 % 14 % 9 % 100 % JEVNAKER 8 % 5 % 42 % 18 % 12 % 9 % 6 % 100 % Nesbakken Glassverket 10 % 5 % 33 % 22 % 11 % 14 % 6 % 100 % Prestmoen Olimb 6 % 5 % 47 % 15 % 14 % 6 % 6 % 100 % Samsmoen Nordby 8 % 6 % 46 % 16 % 12 % 7 % 5 % 100 % HADELAND 8 % 5 % 44 % 18 % 12 % 8 % 5 % 100 % Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger GJØVIK 10 % 6 % 37 % 19 % 13 % 10 % 6 % 100 % Biri 7 % 5 % 44 % 17 % 12 % 9 % 6 % 100 % Dalborgen-Kopperud 9 % 6 % 40 % 18 % 14 % 8 % 6 % 100 % Fredheim 9 % 6 % 38 % 18 % 14 % 9 % 7 % 100 % Haug 7 % 7 % 44 % 16 % 16 % 5 % 5 % 100 % Hovde-Engeland 12 % 6 % 36 % 23 % 11 % 8 % 4 % 100 % Hunndalen 11 % 6 % 47 % 18 % 11 % 5 % 3 % 100 % Kirkeby 11 % 8 % 27 % 20 % 14 % 11 % 9 % 100 % Linnerud-Breiskallen 7 % 7 % 37 % 17 % 16 % 8 % 8 % 100 % Redalen-Lundstein 7 % 6 % 41 % 17 % 16 % 6 % 6 % 100 % Sentrum 25 % 5 % 10 % 26 % 5 % 26 % 4 % 100 % Snertingdal 6 % 5 % 45 % 15 % 14 % 8 % 7 % 100 % Viken-Gjøvikjordet 12 % 5 % 27 % 24 % 9 % 17 % 6 % 100 % Vindingstad 7 % 6 % 41 % 16 % 16 % 7 % 7 % 100 % VESTRE TOTEN 7 % 5 % 41 % 18 % 14 % 8 % 6 % 100 % Bøverbru 6 % 5 % 42 % 17 % 15 % 8 % 7 % 100 % Eina 7 % 5 % 44 % 19 % 12 % 8 % 5 % 100 % Raufoss vest 7 % 5 % 39 % 18 % 14 % 10 % 7 % 100 % Raufoss øst 8 % 6 % 40 % 17 % 14 % 9 % 6 % 100 % Reinsvoll 7 % 5 % 42 % 19 % 14 % 7 % 5 % 100 % ØSTRE TOTEN 7 % 5 % 41 % 18 % 13 % 9 % 6 % 100 % Kapp 7 % 5 % 44 % 18 % 13 % 7 % 5 % 100 % Kolbu 7 % 5 % 43 % 17 % 13 % 8 % 6 % 100 % Lena 8 % 4 % 36 % 21 % 11 % 14 % 6 % 100 % Lensbygda 7 % 6 % 43 % 16 % 15 % 7 % 6 % 100 % Skreia 7 % 5 % 41 % 18 % 14 % 9 % 7 % 100 % SØNDRE LAND 8 % 4 % 40 % 21 % 12 % 9 % 5 % 100 % Enger 6 % 4 % 31 % 25 % 14 % 11 % 8 % 100 % Fluberg 7 % 5 % 43 % 20 % 13 % 7 % 5 % 100 % Hov/Fall 8 % 4 % 40 % 22 % 10 % 10 % 5 % 100 % Trevatn 7 % 6 % 43 % 18 % 14 % 7 % 5 % 100 % Vestsiden 6 % 4 % 38 % 20 % 13 % 11 % 7 % 100 % NORDRE LAND 7 % 5 % 40 % 18 % 13 % 10 % 6 % 100 % Nordsinni 8 % 6 % 43 % 18 % 13 % 7 % 5 % 100 % Torpa 6 % 4 % 42 % 19 % 12 % 10 % 7 % 100 % Østsinni 7 % 5 % 38 % 19 % 13 % 12 % 7 % 100 % Gjøvik-regionen 8 % 5 % 39 % 19 % 13 % 9 % 6 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

26 Tabellvedlegg husholdninger i Valdres og Lillehammer-regionen (pr ) Husholdningene i Valdres Tabellene under viser husholdningssammensetningen i Valdres fordelt på kommuner og delområder. Barnefamiliene utgjør 42% av husholdningene i Valdres, 38% av husholdningene i Valdres er i kategoriene enslige (unge, voksne og seniorer). Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger SØR-AURDAL Bagn og Reinli Begnadalen Hedalen NORD-AURDAL Aurdal Skrautvål Svennes ETNEDAL Etnedal ØYSTRE SLIDRE Øystre Slidre nord Øystre Slidre syd VESTRE SLIDRE Lomen Røn Slidre VANG Vang VALDRES Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger SØR-AURDAL 7 % 4 % 42 % 20 % 11 % 11 % 6 % 100 % Bagn og Reinli 8 % 5 % 43 % 19 % 11 % 9 % 6 % 100 % Begnadalen 6 % 3 % 39 % 20 % 11 % 13 % 8 % 100 % Hedalen 7 % 3 % 41 % 22 % 10 % 13 % 5 % 100 % NORD-AURDAL 8 % 4 % 43 % 20 % 10 % 10 % 5 % 100 % Aurdal 8 % 5 % 41 % 20 % 11 % 10 % 5 % 100 % Skrautvål 8 % 4 % 43 % 20 % 10 % 10 % 5 % 100 % Svennes 8 % 4 % 46 % 19 % 9 % 9 % 4 % 100 % ETNEDAL 8 % 5 % 37 % 21 % 11 % 12 % 6 % 100 % Etnedal 8 % 5 % 37 % 21 % 11 % 12 % 6 % 100 % ØYSTRE SLIDRE 9 % 5 % 42 % 19 % 11 % 9 % 5 % 100 % Øystre Slidre nord 11 % 4 % 38 % 22 % 9 % 11 % 5 % 100 % Øystre Slidre syd 7 % 5 % 46 % 16 % 12 % 8 % 6 % 100 % VESTRE SLIDRE 7 % 4 % 43 % 20 % 12 % 9 % 5 % 100 % Lomen 5 % 4 % 47 % 17 % 12 % 9 % 7 % 100 % Røn 9 % 5 % 45 % 20 % 11 % 7 % 4 % 100 % Slidre 7 % 4 % 39 % 21 % 13 % 11 % 6 % 100 % VANG 9 % 4 % 44 % 19 % 9 % 10 % 4 % 100 % Vang 9 % 4 % 44 % 19 % 9 % 10 % 4 % 100 % VALDRES 8 % 4 % 42 % 20 % 11 % 10 % 5 % 100 % Husholdningene i Lillehammer-regionen Tabellene under viser husholdningssammensetningen i Lillehammer-regionen fordelt på kommuner og delområder. Barnefamiliene utgjør 39% av husholdningene i Lillehammerregionen, 38% av husholdningene i denne delen av Oppland er i kategoriene enslige (unge, voksne og seniorer). Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger LILLEHAMMER Fåberg Nordre Ål Sentrum vest Sentrum øst Søre Ål Vingar Vingrom ØYER Tretten Sokn Øyer Sokn GAUSDAL Vestre Gausdal nord Vestre Gausdal sør Østre Gausdal LILLEHAMMER-regionen Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger LILLEHAMMER 11 % 6 % 38 % 19 % 11 % 10 % 5 % 100 % Fåberg 9 % 7 % 42 % 16 % 13 % 7 % 6 % 100 % Nordre Ål 10 % 6 % 35 % 19 % 11 % 12 % 7 % 100 % Sentrum vest 22 % 5 % 19 % 24 % 6 % 19 % 4 % 100 % Sentrum øst 14 % 6 % 28 % 24 % 10 % 13 % 5 % 100 % Søre Ål 7 % 5 % 49 % 17 % 12 % 6 % 4 % 100 % Vingar 8 % 8 % 45 % 14 % 14 % 5 % 5 % 100 % Vingrom 7 % 6 % 46 % 16 % 13 % 6 % 5 % 100 % ØYER 7 % 6 % 44 % 16 % 13 % 7 % 6 % 100 % Tretten Sokn 7 % 6 % 41 % 16 % 14 % 9 % 7 % 100 % Øyer Sokn 7 % 6 % 46 % 16 % 13 % 6 % 5 % 100 % GAUSDAL 7 % 5 % 44 % 17 % 12 % 9 % 6 % 100 % Vestre Gausdal nord 7 % 4 % 40 % 18 % 13 % 10 % 7 % 100 % Vestre Gausdal sør 7 % 4 % 45 % 17 % 10 % 11 % 6 % 100 % Østre Gausdal 7 % 5 % 44 % 16 % 13 % 8 % 6 % 100 % LILLEHAMMER-regionen 10 % 6 % 39 % 18 % 12 % 10 % 6 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

27 Tabellvedlegg husholdninger i Gudbrandsdalen (pr ) Husholdningene i Midt-Gudbrandsdalen Tabellene under viser husholdningssammensetningen i Midt-Gudbrandsdalen fordelt på kommuner og delområder. Barnefamiliene utgjør 42% av husholdningene i Midt- Gudbrandsdalen, 35% av husholdningene i denne regionen er i kategoriene enslige (unge, voksne og seniorer). Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger RINGEBU Fåvang Ringebu SØR-FRON Baksida Solsida NORD-FRON Kvam Kvikne Ruste Sødorp Midt-Gudbrandsdalen Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger RINGEBU 8 % 5 % 41 % 18 % 11 % 11 % 6 % 100 % Fåvang 8 % 5 % 41 % 19 % 11 % 11 % 6 % 100 % Ringebu 7 % 5 % 41 % 18 % 12 % 11 % 6 % 100 % SØR-FRON 7 % 5 % 42 % 17 % 12 % 10 % 7 % 100 % Baksida 7 % 5 % 42 % 18 % 12 % 9 % 6 % 100 % Solsida 7 % 5 % 42 % 17 % 12 % 10 % 7 % 100 % NORD-FRON 7 % 4 % 42 % 19 % 12 % 10 % 6 % 100 % Kvam 6 % 4 % 40 % 22 % 13 % 10 % 6 % 100 % Kvikne 5 % 4 % 40 % 18 % 15 % 10 % 9 % 100 % Ruste 7 % 4 % 48 % 17 % 11 % 9 % 5 % 100 % Sødorp 8 % 4 % 40 % 20 % 11 % 10 % 6 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 7 % 5 % 42 % 18 % 12 % 10 % 6 % 100 % Husholdningene i Nord-Gudbrandsdalen Tabellene under viser husholdningssammensetningen i Nord-Gudbrandsdalen fordelt på kommuner og delområder. Barnefamiliene utgjør 44% av husholdningene i Nord- Gudbrandsdalen, 34% av husholdningene i denne regionen er i kategoriene enslige (unge, voksne og seniorer). Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger SEL Heidal Otta Sel DOVRE Dovre nord Dovre syd LESJA Lesja Lesjaskog VÅGÅ Lalm og omegn Vågåmo og omegn LOM Lom aust Lom vest SKJÅK Nordberg Skjåk Nord-Gudbrandsdalen Ung enslig Ung par Barnefamilier Voksen enslig Voksen par Senior enslig Senior par Husholdninger SEL 7 % 4 % 44 % 18 % 12 % 10 % 6 % 100 % Heidal 6 % 4 % 48 % 16 % 12 % 8 % 6 % 100 % Otta 7 % 4 % 40 % 19 % 11 % 12 % 7 % 100 % Sel 6 % 4 % 48 % 17 % 12 % 7 % 5 % 100 % DOVRE 7 % 5 % 40 % 18 % 13 % 10 % 8 % 100 % Dovre nord 8 % 6 % 40 % 17 % 13 % 9 % 7 % 100 % Dovre syd 6 % 4 % 39 % 18 % 13 % 11 % 8 % 100 % LESJA 8 % 5 % 43 % 18 % 11 % 10 % 6 % 100 % Lesja 7 % 5 % 43 % 18 % 12 % 10 % 6 % 100 % Lesjaskog 8 % 4 % 44 % 19 % 9 % 11 % 5 % 100 % VÅGÅ 7 % 5 % 46 % 16 % 12 % 9 % 6 % 100 % Lalm og omegn 6 % 5 % 49 % 14 % 13 % 7 % 6 % 100 % Vågåmo og omegn 7 % 5 % 45 % 16 % 11 % 10 % 6 % 100 % LOM 7 % 4 % 46 % 18 % 10 % 9 % 5 % 100 % Lom aust 6 % 4 % 52 % 15 % 10 % 7 % 5 % 100 % Lom vest 8 % 4 % 42 % 20 % 10 % 10 % 6 % 100 % SKJÅK 8 % 5 % 43 % 18 % 11 % 10 % 6 % 100 % Nordberg 9 % 5 % 41 % 17 % 10 % 12 % 7 % 100 % Skjåk 7 % 4 % 43 % 18 % 11 % 10 % 6 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 7 % 5 % 44 % 17 % 11 % 10 % 6 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

28 Boligbyggingen i Oppland (igangsatte nye boliger) Boligbyggingen i Oppland Grafen under viser SSB statistikk for antall igangsatte nye boliger i Oppland i perioden , samt Prognosesenterets prognoser for I siste 10 års periode har det iht. SSB blitt igangsatt nye boliger i fylket ( ). Prognosesenteret har parallelt gått gjennom matrikkelen og tatt ut alle boliger som er tatt i bruk i samme tidsperiode. Denne gjennomgangen viser at markedet er tilført mer enn nye boliger i samme periode. En mulig forklaring til differansen mellom antall igangsatte nye boliger og antall nye boliger tatt i bruk, kan være at SSB kun måler igangsettingen av nye boliger. Såkalte «transformasjonsboliger», dvs. ombygging av næringslokaler til boligformål, kommer ikke med i igangssettingsstatistikken. Avviket på i overkant av 530 boliger, mellom disse måtene å kartlegge boligbyggingen på, kan derfor tyde på at det har blitt tilført i overkant av 50 boliger per år i Oppland ved ombygging av eksisterende næringslokaler til boligformål. Figuren til høyre viser at det har blitt bygget mest eneboliger i Oppland de siste 10 årene. Nesten 4 av 10 boliger bygget i perioden har vært eneboliger. I overkant 3 av 10 boliger som ble bygget var småhus, og samme andel leiligheter. Figuren til høyre viser at igangsettingen av eneboliger har vært relativ stabil i perioden, mens byggingen av småhus og leiligheter har variert mer fra år til år. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

29 Boligbyggingen i Oppland (igangsatte nye boliger) Boligbyggingen i Oppland Kartet til venstre viser dels boligbyggingen i hver kommune og delområde, dels boligbyggingen i forhold til boligmassen i samme område. Tallunderlaget i kartet baseres på statistikk over boligbyggingen siste 10 år. I perioden har det blitt bygget 890 boliger i gjennomsnitt per år. Høyest boligbygging i den aktuelle perioden finner vi i Lillehammer, Gjøvik og Vestre Toten, med hhv , og 923 nye boliger. Disse tre kommunene står med dette for 50% av den samlede boligbyggingen i fylket. Lavest boligbygging finner vi i Lesja (33), Vestre Slidre (45), Vang (51) og Etnedal (52) som i sum kun står for 2% av boligbyggingen i fylket NB 10 år DOVRE 73 ETNEDAL 52 GAUSDAL 286 GJØVIK GRAN 661 JEVNAKER 144 LESJA 33 LILLEHAMMER LOM 156 LUNNER 471 NORD-AURDAL 325 NORD-FRON 269 NORDRE LAND 203 RINGEBU 137 SEL 246 SKJÅK 88 SØNDRE LAND 101 SØR-AURDAL 66 SØR-FRON 97 VANG 51 VESTRE SLIDRE 45 VESTRE TOTEN 923 VÅGÅ 152 ØSTRE TOTEN 491 ØYER 171 ØYSTRE SLIDRE 75 OPPLAND Grafen under viser kommunenes andel av boligbyggingen ( ), samt andel av boligmassen i Oppland. I Vestre Toten, Nord-Aurdal, Lunner, Lom, Lillehammer, Gran, Gjøvik, og Gausdal er andelen av boligbyggingen høyere enn andelen av boligmassen, hvilket indikerer vekst i kommunen. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

30 Boligbyggingen i Oppland (igangsatte nye boliger) Boligbyggingen Tabellene til høyre viser gjennomsnittlig boligbygging i Opplands kommuner i perioden , fordelt på boligtyper. 44% av boligbyggingen i Oppland besto av eneboliger, 26% småhus og 31% leiligheter. Boligbyggingen i de nordlige delene av fylket har vært beskjeden og utgjorde mindre enn 12% av den samlede boligbyggingen i fylket. Det har blitt bygget flest boliger i Gjøvikregionen med en gjennomsnittlig boligbygging på 235 boliger per år. Tabellen til høyre viser at det er store forskjeller mellom kommunene mht. hvilke typer boliger som er bygget. I Sør-Fron og Ringebu har det utelukkende blitt bygget eneboliger, mens det i Jevnaker og på Lillehammer har blitt bygget en stor andel leiligheter (hhv. 61% og 47%). I Midt-Gudbrandsdalen er 68% av boligbyggingen eneboliger, mens bare 38% av boligbyggingen i Lillehammer-regionen var eneboliger. Enebolig Småhus Leilighet Total LILLEHAMMER GJØVIK DOVRE LESJA SKJÅK LOM VÅGÅ NORD-FRON SEL SØR-FRON RINGEBU ØYER GAUSDAL ØSTRE TOTEN VESTRE TOTEN JEVNAKER LUNNER GRAN SØNDRE LAND SØR-AURDAL ETNEDAL NORD-AURDAL VESTRE SLIDRE ØYSTRE SLIDRE VANG NORDRE LAND Oppland NORGE NB `09-`13 Eneboliger Småhus Leiligheter TOTALT Hadeland Gjøvik-regionen Valdres Lillehammer-regionen Midt-Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen OPPLAND Enebolig Småhus Leilighet Total LILLEHAMMER 36 % 17 % 47 % 100 % GJØVIK 36 % 30 % 35 % 100 % DOVRE 50 % 50 % 0 % 100 % LESJA 60 % 20 % 20 % 100 % SKJÅK 63 % 13 % 25 % 100 % LOM 54 % 46 % 0 % 100 % VÅGÅ 50 % 40 % 10 % 100 % NORD-FRON 56 % 28 % 16 % 100 % SEL 56 % 22 % 22 % 100 % SØR-FRON 100 % 0 % 0 % 100 % RINGEBU 100 % 0 % 0 % 100 % ØYER 69 % 8 % 23 % 100 % GAUSDAL 35 % 43 % 22 % 100 % ØSTRE TOTEN 56 % 32 % 12 % 100 % VESTRE TOTEN 21 % 62 % 17 % 100 % JEVNAKER 25 % 17 % 58 % 100 % LUNNER 65 % 21 % 15 % 100 % GRAN 46 % 18 % 36 % 100 % SØNDRE LAND 75 % 13 % 13 % 100 % SØR-AURDAL 67 % 0 % 33 % 100 % ETNEDAL 33 % 67 % 0 % 100 % NORD-AURDAL 38 % 16 % 46 % 100 % VESTRE SLIDRE 50 % 33 % 17 % 100 % ØYSTRE SLIDRE 82 % 9 % 9 % 100 % VANG 75 % 25 % 0 % 100 % NORDRE LAND 42 % 31 % 27 % 100 % Oppland 44 % 26 % 31 % 100 % NORGE 32 % 24 % 44 % 100 % NB `09-`13 Eneboliger Småhus Leiligheter TOTALT Hadeland 47 % 19 % 34 % 100 % Gjøvik-regionen 38 % 36 % 26 % 100 % Valdres 51 % 17 % 31 % 100 % Lillehammer-regionen 38 % 20 % 43 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 69 % 19 % 11 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 55 % 33 % 12 % 100 % OPPLAND 44 % 26 % 31 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

31 Flyttinger i Oppland (eksklusive inn-/utvandring) Flyttinger i Oppland I perioden har det i gjennomsnitt flyttet litt over personer i Oppland. Flyttevolumet er beregnet som summen av internflytting og tilflytting til fylket. Tabellen under viser at det har vært en netto utflytting fra Nord- og Midt Oppland, mens det har vært en netto tilflytting til Sør Oppland. NB: Innvandring og utvandring er ikke med i statistikkunderlaget. Årlig flytting, snitt Internflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytting Flyttevolum Hadeland Gjøvik-regionen Valdres Lillehammer-regionen Midt-Gudbrandsdalen Nord-Gudbrandsdalen OPPLAND Kartet til venstre viser antall flyttinger per kommune og delområde, samt hvor stor andel av flyttevolumet som er internflyttinger og innflyttinger. I grafen lengst ned på siden ser vi at det er store forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder flytteaktiviteten i, til og fra Oppland. Flytteaktiviteten er høyest i aldersgruppene < 55 år. Størst netto tilflytting finner vi i aldersgruppene år og <20 år, hvilket indikerer at det i størst grad er barnefamiliene som flytter til Oppland. P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

32 Flyttinger på Hadeland og Gjøvik-regionen (aldersgruppen >18 år ) Flyttinger på Hadeland Tabellen til høyre viser antall flyttinger på Hadeland i perioden , fordelt på internflyttinger, innflyttinger, utflyttinger, samt nettoflyttingen i hver kommune og delområde. Flyttevolumet er i tillegg beregnet som summen av internflyttinger og tilflytting. Flest flyttinger har det vært i Gran kommune, med et flyttevolum på mer enn personer i perioden, hvilket betyr et flyttevolum på nesten 800 (voksne) personer årlig. Flyttinger i Gjøvik-regionen Tabellen til høyre viser antall flyttinger i Gjøvik-regionen i perioden , fordelt på internflyttinger, innflyttinger, utflyttinger, samt nettoflyttingen i hver kommune og delområde. Flyttevolumet er i tillegg beregnet som summen av internflyttinger og tilflytting. Flest flyttinger har det vært i Gjøvik kommune, med et flyttevolum på mer enn personer i perioden, hvilket betyr et årlig flyttevolum på mer enn (voksne) personer. Internflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytting Flyttevolum LUNNER Grua Harestua Lunner GRAN Brandbu Gran Jaren Nordre Brandbu Vestre Gran Vestsida JEVNAKER Nesbakken Glassverket Prestmoen Olimb Samsmoen Nordby Internflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytting Flyttevolum GJØVIK Biri Dalborgen-Kopperud Fredheim Haug Hovde-Engeland Hunndalen Kirkeby Linnerud-Breiskallen Redalen-Lundstein Sentrum Snertingdal Viken-Gjøvikjordet Vindingstad VESTRE TOTEN Bøverbru Eina Raufoss vest Raufoss øst Reinsvoll ØSTRE TOTEN Kapp Kolbu Lena Lensbygda Skreia SØNDRE LAND Enger Fluberg Hov/Fall Trevatn Vestsiden NORDRE LAND Nordsinni Torpa Østsinni P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

33 Flyttinger i Valdres og Lillehammer-regionen (aldersgruppen >18 år ) Flyttinger på Valdres Tabellen til høyre viser antall flyttinger i Valdres i perioden , fordelt på internflyttinger, innflyttinger, utflyttinger, samt nettoflyttingen i hver kommune og delområde. Flyttevolumet er i tillegg beregnet som summen av internflyttinger og tilflytting. Flest flyttinger har det vært i Nord-Aurdal kommune, med et flyttevolum på mer enn personer i perioden, hvilket betyr et årlig flyttevolum på mer enn 500 (voksne) personer. Internflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytt Flyttevolum SØR-AURDAL Bagn og Reinli Begnadalen Hedalen NORD-AURDAL Aurdal Skrautvål Svennes ETNEDAL Etnedal ØYSTRE SLIDRE Øystre Slidre nord Øystre Slidre syd VESTRE SLIDRE Lomen Røn Slidre VANG Vang Flyttinger i Lillehammer-regionen Tabellen til høyre viser antall flyttinger i Lillehammer-regionen i perioden , fordelt på internflyttinger, innflyttinger, utflyttinger, samt nettoflyttingen i hver kommune og delområde. Flyttevolumet er i tillegg beregnet som summen av internflyttinger og tilflytting. Flest flyttinger har det vært i Lillehammer kommune, med et flyttevolum på mer enn personer i perioden, hvilket betyr et årlig flyttevolum på mer enn (voksne) personer. Internflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytt Flyttevolum LILLEHAMMER Fåberg Nordre Ål Sentrum vest Sentrum øst Søre Ål Vingar Vingrom ØYER Tretten Sokn Øyer Sokn GAUSDAL Vestre Gausdal nord Vestre Gausdal sør Østre Gausdal P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

34 Flyttinger i Gudbrandsdalen (aldersgruppen >18 år ) Flyttinger i Midt-Gudbrandsdalen Tabellen til høyre viser antall flyttinger i Midt-Gudbrandsdalen i perioden , fordelt på internflyttinger, innflyttinger, utflyttinger, samt nettoflyttingen i hver kommune og delområde. Flyttevolumet er i tillegg beregnet som summen av internflyttinger og tilflytting. Flest flyttinger har det vært i Nord-Fron kommune, med et flyttevolum på nesten personer i perioden, hvilket betyr et årlig flyttevolum på nesten 440 (voksne) personer. Internflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytt Flyttevolum RINGEBU Fåvang Ringebu SØR-FRON Baksida Solsida NORD-FRON Kvam Kvikne Ruste Sødorp Flyttinger i Nord-Gudbrandsdalen Tabellen til høyre viser antall flyttinger i Nord-Gudbrandsdalen i perioden , fordelt på internflyttinger, innflyttinger, utflyttinger, samt nettoflyttingen i hver kommune og delområde. Flyttevolumet er i tillegg beregnet som summen av internflyttinger og tilflytting. Flest flyttinger har det vært i Sel kommune, med et flyttevolum på nesten personer i perioden, hvilket betyr et årlig flyttevolum på mer enn 380 (voksne) personer. Internflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytt Flyttevolum SEL Heidal Otta Sel DOVRE Dovre nord Dovre syd LESJA Lesja Lesjaskog VÅGÅ Lalm og omegn Vågåmo og omegn LOM Lom aust Lom vest SKJÅK Nordberg Skjåk P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

35 Flyttemønster Hadeland og Gjøvik-regionen (aldersgruppen >18 år ) Tabellene på denne siden viser antall personer som har flyttet internt eller til kommunene på Hadeland og i Gjøvik-regionen, i perioden Tallene viser antall personer over 18 år. Flyttinger på Hadeland Tabellene under gir en oversikt over internflyttingen, og tilflyttingskommuner til kommunene på Hadeland. Tabellene viser at mellom 58% og 64% av flyttingene i/til de aktuelle skjer internt i kommunene. Innvandring fra utlandet er ikke med i statistikkunderlaget. Kommune Flyttinger Andel LUNNER ,5 % OSLO ,2 % GRAN 143 6,6 % NITTEDAL 73 3,3 % JEVNAKER 70 3,2 % ØSTRE TOTEN 36 1,6 % SØR-AURDAL 30 1,4 % RINGERIKE 28 1,3 % SKEDSMO 20 0,9 % TRONDHEIM 18 0,8 % BÆRUM 15 0,7 % LØRENSKOG 14 0,6 % NANNESTAD 13 0,6 % BERGEN 12 0,5 % EIDSVOLL 10 0,5 % ULLENSAKER 9 0,4 % GJØVIK 8 0,4 % VESTRE TOTEN 8 0,4 % SØRUM 7 0,3 % DRAMMEN 7 0,3 % RINGSAKER 6 0,3 % HOLE 6 0,3 % ÅS 5 0,2 % RÆLINGEN 5 0,2 % TØNSBERG 5 0,2 % Andre 138 6,3 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel GRAN ,2 % OSLO 242 8,1 % LUNNER 182 6,1 % ØSTRE TOTEN 76 2,5 % RINGERIKE 48 1,6 % JEVNAKER 44 1,5 % GJØVIK 35 1,2 % VESTRE TOTEN 25 0,8 % SØNDRE LAND 22 0,7 % BÆRUM 21 0,7 % SKEDSMO 21 0,7 % NITTEDAL 17 0,6 % SØR-FRON 16 0,5 % LILLEHAMMER 15 0,5 % TRONDHEIM 15 0,5 % LØRENSKOG 11 0,4 % ULLENSAKER 10 0,3 % NORDRE LAND 9 0,3 % RINGSAKER 8 0,3 % BERGEN 8 0,3 % NES (A.) 7 0,2 % DRAMMEN 7 0,2 % EIDSVOLL 7 0,2 % NANNESTAD 6 0,2 % SØRUM 6 0,2 % Andre 216 7,2 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel JEVNAKER ,0 % RINGERIKE ,2 % OSLO 93 4,8 % GRAN 60 3,1 % LUNNER 48 2,5 % HOLE 18 0,9 % BÆRUM 12 0,6 % GAUSDAL 12 0,6 % ETNEDAL 9 0,5 % GJØVIK 9 0,5 % SKEDSMO 8 0,4 % SØNDRE LAND 8 0,4 % NORDRE LAND 7 0,4 % NITTEDAL 7 0,4 % ØSTRE TOTEN 7 0,4 % TRONDHEIM 7 0,4 % SØR-ODAL 5 0,3 % VESTRE TOTEN 5 0,3 % BERGEN 5 0,3 % TROMSØ 5 0,3 % DRAMMEN 4 0,2 % MODUM 4 0,2 % DOVRE 4 0,2 % KONGSBERG 4 0,2 % ÅMOT 4 0,2 % Andre 111 5,7 % TOTAL % Flyttinger i Gjøvikregionen Tabellene under gir en oversikt over internflyttingen, og tilflyttingskommuner til kommunene i Gjøvik-regionen. En stor andel av flyttingene skjer mellom kommunene i regionen. Søndre Land skiller seg ut ved en betydelig lavere internflytting (45,4%) enn de øvrige kommunene. Innvandring fra utlandet er ikke med i statistikkunderlaget. Kommune Flyttinger Andel GJØVIK ,5 % ØSTRE TOTEN 444 5,5 % VESTRE TOTEN 372 4,6 % OSLO 315 3,9 % LILLEHAMMER 203 2,5 % RINGSAKER 124 1,5 % SØNDRE LAND 90 1,1 % NORDRE LAND 78 1,0 % TRONDHEIM 77 1,0 % HAMAR 63 0,8 % BERGEN 46 0,6 % GRAN 39 0,5 % BÆRUM 30 0,4 % SKEDSMO 28 0,3 % NORD-AURDAL 24 0,3 % ELVERUM 23 0,3 % STANGE 23 0,3 % RINGERIKE 22 0,3 % EIDSVOLL 19 0,2 % STAVANGER 18 0,2 % LUNNER 18 0,2 % NORD-FRON 18 0,2 % DOVRE 17 0,2 % ULLENSAKER 16 0,2 % NES (A.) 16 0,2 % Andre ,2 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel ØSTRE TOTEN ,3 % GJØVIK 464 3,7 % VESTRE TOTEN 403 3,2 % GAUSDAL 166 1,3 % NORDRE LAND 151 1,2 % OSLO 151 1,2 % SØNDRE LAND 145 1,2 % LILLEHAMMER 132 1,1 % GRAN 85 0,7 % LUNNER 25 0,2 % RINGSAKER 24 0,2 % TRONDHEIM 24 0,2 % BERGEN 22 0,2 % EIDSVOLL 20 0,2 % HAMAR 19 0,2 % NORD-FRON 17 0,1 % ULLENSAKER 16 0,1 % SKEDSMO 14 0,1 % SØR-FRON 13 0,1 % SØR-AURDAL 12 0,1 % RINGEBU 12 0,1 % VESTRE SLIDRE 9 0,1 % HURDAL 9 0,1 % RINGERIKE 8 0,1 % DRAMMEN 7 0,1 % Andre 237 1,9 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel NORDRE LAND ,0 % ØSTRE TOTEN 181 9,5 % ETNEDAL 168 8,8 % SØNDRE LAND 86 4,5 % GJØVIK 77 4,0 % OSLO 48 2,5 % SØR-AURDAL 34 1,8 % LILLEHAMMER 23 1,2 % VESTRE TOTEN 13 0,7 % TRONDHEIM 10 0,5 % HAMAR 8 0,4 % JEVNAKER 7 0,4 % RINGSAKER 7 0,4 % GRAN 7 0,4 % NORD-AURDAL 6 0,3 % LØRENSKOG 5 0,3 % BÆRUM 5 0,3 % FREDRIKSTAD 5 0,3 % STAVANGER 4 0,2 % ØYSTRE SLIDRE 4 0,2 % NANNESTAD 4 0,2 % ELVERUM 4 0,2 % STANGE 3 0,2 % KLEPP 3 0,2 % VESTBY 3 0,2 % Andre 82 4,3 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel VESTRE TOTEN ,3 % GJØVIK 368 9,0 % ØSTRE TOTEN 334 8,2 % HALDEN 99 2,4 % OSLO 96 2,3 % HAMAR 51 1,2 % SØR-FRON 49 1,2 % SØNDRE LAND 46 1,1 % LOM 46 1,1 % LILLEHAMMER 43 1,1 % GRAN 26 0,6 % TRONDHEIM 23 0,6 % NORDRE LAND 16 0,4 % RINGSAKER 16 0,4 % BERGEN 14 0,3 % RINGERIKE 13 0,3 % ETNEDAL 13 0,3 % ULLENSAKER 11 0,3 % BÆRUM 11 0,3 % RINGEBU 10 0,2 % FREDRIKSTAD 10 0,2 % LUNNER 9 0,2 % KONGSVINGER 9 0,2 % GAUSDAL 8 0,2 % EIDSVOLL 8 0,2 % Andre 262 6,4 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel SØNDRE LAND ,4 % ØSTRE TOTEN ,7 % NORDRE LAND 106 7,7 % GJØVIK 86 6,2 % OSLO 71 5,1 % VESTRE TOTEN 59 4,3 % JEVNAKER 27 2,0 % GRAN 21 1,5 % ETNEDAL 10 0,7 % SKEDSMO 10 0,7 % BÆRUM 9 0,7 % FREDRIKSTAD 8 0,6 % RINGSAKER 8 0,6 % ASKER 7 0,5 % NITTEDAL 6 0,4 % TRONDHEIM 5 0,4 % BERGEN 5 0,4 % LILLEHAMMER 5 0,4 % RINGERIKE 5 0,4 % GAUSDAL 5 0,4 % OPPEGÅRD 4 0,3 % NORD-AURDAL 4 0,3 % STANGE 4 0,3 % HURDAL 4 0,3 % VESTRE SLIDRE 3 0,2 % Andre 103 7,5 % TOTAL % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

36 Flyttinger i Lillehammer-regionen og Valdres (aldersgruppen >18 år ) Tabellene på denne siden viser antall personer som har flyttet internt eller til kommunene i Valdres og i Lillehammerregionen, i perioden Tallene viser antall personer over 18 år. Kommune Flyttinger Andel LILLEHAMMER ,0 % OSLO 534 6,2 % RINGSAKER 243 2,8 % ØYER 191 2,2 % SEL 188 2,2 % TRONDHEIM 177 2,0 % GAUSDAL 164 1,9 % GJØVIK 134 1,6 % NORD-FRON 116 1,3 % ØSTRE TOTEN 114 1,3 % BERGEN 82 0,9 % HAMAR 57 0,7 % BÆRUM 56 0,6 % RINGEBU 39 0,5 % FREDRIKSTAD 34 0,4 % LOM 33 0,4 % TROMSØ 33 0,4 % ULLENSAKER 31 0,4 % STAVANGER 30 0,3 % NORDRE LAND 28 0,3 % VESTRE TOTEN 27 0,3 % VÅGÅ 25 0,3 % KRISTIANSAND 23 0,3 % STANGE 23 0,3 % DRAMMEN 22 0,3 % Andre ,1 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel GAUSDAL ,7 % LILLEHAMMER 192 6,2 % ØSTRE TOTEN 187 6,1 % ØYER 70 2,3 % OSLO 37 1,2 % SØR-FRON 34 1,1 % RINGSAKER 22 0,7 % NORD-FRON 21 0,7 % VESTRE TOTEN 20 0,6 % GJØVIK 20 0,6 % GRAN 11 0,4 % TRONDHEIM 11 0,4 % RINGEBU 10 0,3 % BERGEN 10 0,3 % BÆRUM 9 0,3 % HAMAR 9 0,3 % ØYSTRE SLIDRE 8 0,3 % DOVRE 8 0,3 % SEL 7 0,2 % ETNEDAL 5 0,2 % SKJÅK 5 0,2 % NESODDEN 4 0,1 % ULLENSAKER 4 0,1 % VESTBY 4 0,1 % LOM 4 0,1 % Andre 99 3,2 % TOTAL % Flyttinger i Valdres Tabellene under gir en oversikt over internflyttingen, og tilflyttingskommuner til kommunene i Valdres. Høyest flytteaktivitet finner vi i Sør- og Nord-Aurdal. En stor andel av flyttingene skjer mellom kommunene i regionen. Innvandring fra utlandet er ikke med i statistikkunderlaget. Flyttinger i Lillehammer-regionen Tabellene under gir en oversikt over internflyttingen, og tilflyttingskommuner til kommunene i Lillehammer-regionen. Det er mer enn dobbelt så mange flyttinger i/til Lillehammer, som de to andre kommunene. Innvandring fra utlandet er ikke med i statistikkunderlaget. Kommune Flyttinger Andel ØYER ,4 % LILLEHAMMER 177 6,2 % GAUSDAL 60 2,1 % VANG 56 2,0 % OSLO 38 1,3 % RINGEBU 21 0,7 % GJØVIK 19 0,7 % TRONDHEIM 15 0,5 % RINGSAKER 14 0,5 % SØR-FRON 11 0,4 % SEL 8 0,3 % STAVANGER 8 0,3 % HAMAR 8 0,3 % BERGEN 7 0,2 % SARPSBORG 6 0,2 % SKJÅK 6 0,2 % SKEDSMO 6 0,2 % EIDSVOLL 5 0,2 % SØNDRE LAND 4 0,1 % STANGE 4 0,1 % ØSTRE TOTEN 4 0,1 % NORD-FRON 4 0,1 % VESTRE TOTEN 4 0,1 % NORDRE LAND 3 0,1 % LUNNER 3 0,1 % Andre 103 3,6 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel VANG ,7 % NORD-AURDAL 26 2,4 % OSLO 10 0,9 % TRONDHEIM 8 0,7 % ØYER 8 0,7 % VESTRE SLIDRE 7 0,7 % GJØVIK 6 0,6 % ØYSTRE SLIDRE 6 0,6 % BERGEN 5 0,5 % KONGSBERG 4 0,4 % LILLEHAMMER 4 0,4 % SEL 3 0,3 % ASKER 3 0,3 % HAMAR 3 0,3 % STOKKE 3 0,3 % Andre 56 5,2 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel SØR-AURDAL ,0 % NORD-AURDAL 38 1,4 % OSLO 34 1,2 % RINGERIKE 22 0,8 % GJØVIK 12 0,4 % NORDRE LAND 7 0,3 % ØSTRE TOTEN 6 0,2 % SØNDRE LAND 6 0,2 % ETNEDAL 6 0,2 % HORTEN 5 0,2 % VESTRE SLIDRE 5 0,2 % LILLEHAMMER 5 0,2 % RINGEBU 5 0,2 % BÆRUM 5 0,2 % BERGEN 5 0,2 % MODUM 4 0,1 % JEVNAKER 4 0,1 % SEL 3 0,1 % SKI 3 0,1 % GRAN 3 0,1 % VÅGÅ 3 0,1 % AURLAND 3 0,1 % AURSKOG 3 0,1 % HØLAND Andre 91 3,3 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel ETNEDAL ,0 % NORDRE LAND 22 2,1 % NORD-AURDAL 20 1,9 % SØR-AURDAL 9 0,9 % OSLO 8 0,8 % ØYSTRE SLIDRE 7 0,7 % GRAN 5 0,5 % GJØVIK 5 0,5 % VESTRE TOTEN 5 0,5 % SØNDRE LAND 4 0,4 % GAUSDAL 4 0,4 % VÅGÅ 3 0,3 % Andre 21 2,0 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel NORD-AURDAL ,1 % OSLO 78 4,0 % ØYSTRE SLIDRE 73 3,7 % VESTRE SLIDRE 67 3,4 % VANG 63 3,2 % SØR-AURDAL 42 2,1 % VESTRE TOTEN 19 1,0 % GJØVIK 18 0,9 % ETNEDAL 15 0,8 % BERGEN 12 0,6 % NORDRE LAND 11 0,6 % BÆRUM 10 0,5 % SEL 10 0,5 % ØSTRE TOTEN 8 0,4 % GOL 7 0,4 % TRONDHEIM 7 0,4 % LILLEHAMMER 7 0,4 % TROMSØ 6 0,3 % LØRENSKOG 5 0,3 % GAUSDAL 5 0,3 % HALDEN 5 0,3 % RINGERIKE 5 0,3 % KONGSVINGER 5 0,3 % FREDRIKSTAD 5 0,3 % LUNNER 4 0,2 % Andre 150 7,7 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel VESTRE SLIDRE ,8 % NORD-AURDAL 60 4,6 % OSLO 16 1,2 % VANG 16 1,2 % ØYSTRE SLIDRE 6 0,5 % SØR-AURDAL 5 0,4 % SØNDRE LAND 5 0,4 % SEL 4 0,3 % BERGEN 4 0,3 % GJØVIK 4 0,3 % BÆRUM 3 0,2 % VESTRE TOTEN 3 0,2 % GRAN 3 0,2 % FLORA 3 0,2 % GJERSTAD 3 0,2 % Andre 52 4,0 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel ØYSTRE SLIDRE ,7 % NORD-AURDAL 65 6,7 % OSLO 32 3,3 % VANG 16 1,6 % VESTRE SLIDRE 15 1,5 % NORDRE LAND 12 1,2 % SØR-AURDAL 11 1,1 % GJØVIK 10 1,0 % SEL 10 1,0 % BERGEN 9 0,9 % GAUSDAL 6 0,6 % LILLEHAMMER 6 0,6 % ETNEDAL 5 0,5 % RINGERIKE 4 0,4 % STAVANGER 4 0,4 % TRONDHEIM 4 0,4 % HEMSEDAL 3 0,3 % NITTEDAL 3 0,3 % ASKER 3 0,3 % ULLENSAKER 3 0,3 % SØNDRE LAND 3 0,3 % KONGSVINGER 3 0,3 % KRISTIANSAND 3 0,3 % Andre 68 7,0 % TOTAL % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

37 Flyttinger i Gudbrandsdalen (aldersgruppen >18 år ) Tabellene på denne siden viser antall personer som har flyttet internt eller til kommunene i Gudbrandsdalen, i perioden Tallene viser antall personer over 18 år. Flyttinger i Midt-Gudbrandsdalen Tabellene under gir en oversikt over internflyttingen, og tilflyttingskommuner til kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. En stor andel av flyttingene skjer mellom kommunene i regionen. Det er en svært høy andel internflyttinger (78-88%) i alle kommunene i Midt-Gudbrandsdalen. Innvandring fra utlandet er ikke med i statistikkunderlaget. Kommune Flyttinger Andel RINGEBU ,6 % SØR-FRON 47 1,9 % OSLO 27 1,1 % LILLEHAMMER 25 1,0 % NORD-FRON 22 0,9 % ØYER 19 0,8 % TRONDHEIM 11 0,5 % LOM 7 0,3 % GJØVIK 7 0,3 % SEL 6 0,2 % VÅGÅ 5 0,2 % SKEDSMO 5 0,2 % BERGEN 5 0,2 % GAUSDAL 5 0,2 % SKI 4 0,2 % SØNDRE LAND 4 0,2 % RINGSAKER 4 0,2 % ØSTRE TOTEN 3 0,1 % BÆRUM 3 0,1 % EIDSVOLL 3 0,1 % BALSFJORD 3 0,1 % ULLENSAKER 3 0,1 % RAUMA 3 0,1 % DRAMMEN 3 0,1 % Andre 56 2,3 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel SØR-FRON ,0 % VÅGÅ 105 3,9 % NORD-FRON 102 3,7 % RINGEBU 50 1,8 % VESTRE TOTEN 47 1,7 % DOVRE 38 1,4 % SEL 33 1,2 % ØSTRE TOTEN 30 1,1 % LOM 29 1,1 % OSLO 22 0,8 % LILLEHAMMER 17 0,6 % GAUSDAL 15 0,6 % GRAN 9 0,3 % TRONDHEIM 9 0,3 % ØYER 7 0,3 % GJØVIK 6 0,2 % NESODDEN 3 0,1 % RINGSAKER 3 0,1 % SKI 3 0,1 % HAMAR 3 0,1 % ELVERUM 3 0,1 % Andre 68 2,5 % TOTAL % Flyttinger i Nord-Gudbrandsdalen Tabellene til høyre gir en oversikt over internflyttingen, og tilflyttingskommuner til kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. En stor andel av flyttingene skjer mellom kommunene i regionen. Det er en høy andel internflyttinger (74-82%) i alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Innvandring fra utlandet er ikke med i statistikkunderlaget. Kommune Flyttinger Andel NORD-FRON ,4 % SØR-FRON 85 3,4 % SEL 77 3,0 % OSLO 40 1,6 % LILLEHAMMER 28 1,1 % RINGEBU 22 0,9 % TRONDHEIM 20 0,8 % VÅGÅ 14 0,6 % GAUSDAL 10 0,4 % RINGSAKER 8 0,3 % HAMAR 7 0,3 % DOVRE 7 0,3 % ØYER 5 0,2 % ELVERUM 5 0,2 % GJØVIK 5 0,2 % GRAN 4 0,2 % NORD-AURDAL 4 0,2 % NES (A.) 4 0,2 % LØRENSKOG 4 0,2 % SKI 3 0,1 % HORTEN 3 0,1 % SKJÅK 3 0,1 % SARPSBORG 3 0,1 % Andre 78 3,1 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel DOVRE ,6 % SØR-FRON 41 3,7 % LESJA 40 3,6 % SEL 22 2,0 % RINGEBU 21 1,9 % OSLO 19 1,7 % TRONDHEIM 15 1,3 % LOM 11 1,0 % NORD-FRON 9 0,8 % GJØVIK 8 0,7 % LILLEHAMMER 7 0,6 % VÅGÅ 6 0,5 % MOLDE 4 0,4 % JEVNAKER 3 0,3 % BERGEN 3 0,3 % SØRUM 3 0,3 % Andre 70 6,3 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel LOM ,5 % DOVRE 86 3,9 % VESTRE TOTEN 48 2,2 % LILLEHAMMER 35 1,6 % VÅGÅ 26 1,2 % SKJÅK 25 1,1 % NORD-FRON 21 0,9 % SØNDRE LAND 20 0,9 % SEL 19 0,9 % OSLO 17 0,8 % VESTRE SLIDRE 10 0,4 % ØSTRE TOTEN 9 0,4 % TRONDHEIM 8 0,4 % RINGEBU 8 0,4 % SØR-FRON 5 0,2 % GJØVIK 4 0,2 % LUNNER 3 0,1 % ETNEDAL 3 0,1 % STAVANGER 3 0,1 % Andre 38 1,7 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel SEL ,3 % LILLEHAMMER 106 4,1 % VÅGÅ 88 3,4 % NORD-FRON 70 2,7 % OSLO 46 1,8 % DOVRE 36 1,4 % SØR-FRON 33 1,3 % TRONDHEIM 25 1,0 % LOM 23 0,9 % SKJÅK 13 0,5 % GJØVIK 11 0,4 % RINGSAKER 7 0,3 % ELVERUM 6 0,2 % LESJA 6 0,2 % ØYSTRE SLIDRE 6 0,2 % HAMAR 5 0,2 % RÆLINGEN 5 0,2 % GJERDRUM 4 0,2 % ØYER 4 0,2 % AURSKOG 4 0,2 % HØLAND RAUMA 4 0,2 % GRAN 4 0,2 % BÆRUM 3 0,1 % RINGEBU 3 0,1 % EIDSKOG 3 0,1 % Andre 68 2,6 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel LESJA ,6 % DOVRE 20 4,0 % OSLO 15 3,0 % TRONDHEIM 12 2,4 % GJØVIK 10 2,0 % RAUMA 5 1,0 % VÅGÅ 5 1,0 % SEL 4 0,8 % NORD-FRON 3 0,6 % BÆRUM 3 0,6 % Andre 45 9,0 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel VÅGÅ ,6 % SØR-FRON 157 6,1 % SEL 58 2,3 % LOM 42 1,6 % OSLO 41 1,6 % ULLENSAKER 17 0,7 % LILLEHAMMER 17 0,7 % GJØVIK 14 0,5 % TRONDHEIM 12 0,5 % NORD-FRON 11 0,4 % RINGEBU 9 0,4 % ASKER 5 0,2 % BÆRUM 5 0,2 % ØYSTRE SLIDRE 4 0,2 % GAUSDAL 4 0,2 % DOVRE 4 0,2 % RINGSAKER 3 0,1 % JEVNAKER 3 0,1 % ELVERUM 3 0,1 % TØNSBERG 3 0,1 % LEVANGER 3 0,1 % BERGEN 3 0,1 % RENDALEN 3 0,1 % SKJÅK 3 0,1 % Andre 46 1,8 % TOTAL % Kommune Flyttinger Andel SKJÅK ,0 % ØYER 23 3,4 % LOM 23 3,4 % OSLO 12 1,8 % LILLEHAMMER 7 1,0 % SØNDRE LAND 5 0,7 % GJØVIK 5 0,7 % TRONDHEIM 5 0,7 % HAMAR 4 0,6 % VÅGÅ 4 0,6 % ÅS 4 0,6 % BÆRUM 3 0,4 % ULLENSAKER 3 0,4 % ARENDAL 3 0,4 % ELVERUM 3 0,4 % Andre 54 7,9 % TOTAL % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

38 Boligprisnivå i Oppland Boligprisnivå i Oppland Kartet til venstre viser at det er betydelige forskjeller mellom kommunene og delområdene i Oppland ift. boligpriser. Dataunderlaget i kartet er basert på alle kjente boligomsetninger med kjent omsetningspris, indeksert opp til dagens prisnivå. Boligprisnivået i Oppland ligger betydelig under boligprisene i Norge totalt, dette gjelder alle boligtyper. I gjennomsnitt ligger boligprisene i Oppland 35% lavere enn landet totalt. Tabellen lengst ned på siden viser hvordan boligmassen i de definerte regionene av Oppland fordeler seg på prisintervaller. Lillehammerregionen skiller seg ut ved en høyere andel boliger i de øvre prisintervallene, mens Midt- og Nord Gudbrandsdalen skiller seg ut ved en stor andel av boligene i de laveste prisintervallene. < 1 mkr 1-1,5 mkr 1,5-2 mkr 2-2,5 mkr 2,5 mkr+ TOTAL Hadeland 22 % 19 % 27 % 16 % 16 % 100 % Gjøvik-regionen 31 % 23 % 21 % 11 % 15 % 100 % Valdres 44 % 21 % 18 % 9 % 8 % 100 % Lillehammer-regionen 23 % 11 % 18 % 17 % 32 % 100 % Midt-Gudbrandsdalen 44 % 29 % 17 % 5 % 4 % 100 % Nord-Gudbrandsdalen 49 % 22 % 18 % 7 % 4 % 100 % OPPLAND 31 % 20 % 20 % 12 % 16 % 100 % P R O G N O S E S E N T E R E T A S, m a r s

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres.

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVD. 112701 AVD. 112702 AVD. 112703 Lesjaskog Sør-Fron/Harpefoss Gausdal

Detaljer

Bibliotekstatistikken 2013

Bibliotekstatistikken 2013 folkebibliotekene i Oppland Innhold Innledning... 1 1. Bakgrunnsdata... 2 1.1 Befolkning... 2 1.2 Bibliotekavdelinger... 2 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993?... 2 2.1

Detaljer

Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland

Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland Fylkestinget sluttet seg til planen 14.06.04 Planen er revidert i samsvar med fylkestingets vedtak og godkjent av Miljøverndepartementet 22.12.04

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn

Turnéplan: Drømmedagen - YOG 2016, 8.-10. trinn Vardal ungdomsskole: trinn: 8 10, antall: 346 Vang barne- og ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 35 Øystre Slidre ungdomsskule: trinn: 8 10, antall: 97 Slidre skule: trinn: 8 10, antall: 67 Gausdal ungdomsskole:

Detaljer

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner

Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Tilnærming til avgrensning av indre sentrumssoner Vedlegg til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland utkast 27.10.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. REGIONALE SENTRE... 4 2.1 GRAN I

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE

OPPLAND FYLKESKOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE Kirgegt. 76, Serviceboks, 2626 Lillehammer Tlf. 612 89 000 Telefaks: 612 89 495 Fagenheter i sentraladministrasjonen Rådmannsledelsen Rådmannsledelsens rådgivergruppe Arkiv IKT Innkjøp

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Kommuneoversikt (TF73) Søknadsomgang RMP og OBB Rapportdato

Kommuneoversikt (TF73) Søknadsomgang RMP og OBB Rapportdato Kommuneoversikt (TF73) Søknadsomgang RMP og OBB 2015 Fylke Oppland Rapportdato 12.01.2016 0501 Lillehammer Lagsnr Beitelag Sau Lam s+l Sau Lam s+l Sau Lam Sau+Lam 912394905 FÅBERG ØSTSIDE BEITELAG 871

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

Sluppet Tapt Tapsprosent

Sluppet Tapt Tapsprosent Kommuneoversikt (TF73) SøknadsomRMP og OBB 2013 Fylke Oppland Rapportdato15.01.2014 0501 Lillehammer 985812055 FÅBERG VESTSIDE BEIT 50 2 091 3 653 867 0 40 110 7 0 1,91 3,01 2,61 0,81 0,00 32 912394905

Detaljer

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer.

Travet i Oppland. Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. Travet i Oppland Oppland Fylke. Areal 25.192 km2. 26 kommune. 182.972 innbyggere. 13 travlag. 1152 travlagsmedlemmer. 387 starthester i 2009. 293 starthesteeiere. 1 starthesteeier per 624 innbyggere. Kr

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Oppland m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Turnéplan: Skolefilmbussen - våren 2016

Turnéplan: Skolefilmbussen - våren 2016 Man 25. jan. 2016 kl. 09:00 Lena ungdomsskole Lena ungdomsskole: trinn: 8 9, antall: 178 61141900 Katie Stensen Lier katiestensen.lier@ostre-toten.kommune.no 61141902 for elevene i 8. og 9. trinn. Tir

Detaljer

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide

Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Attraktive regioner hva skaper attraktivitet? Øyer 6. februar 2014 Knut Vareide Hva er det som styrer flyttestrømmene? Hvordan henger flytting og arbeidsplasser sammen? Hvorfor varierer næringsutviklingen?

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune Torhild Andersen, Østlandsforskning Utviklingsprogrammet for byregioner Lillehammer

Detaljer

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen

FORELØPIG VURDERING. Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FORELØPIG VURDERING Kommunereformen i Oppland fylkesmann Sigurd Tremoen FRAMTIDAS KOMMUNE Sterke velferdskommuner Aktive samfunnsutviklere Medspillere for verdiskaping FRAMTIDAS KOMMUNE Makta reelt hos

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Sleppt Geit. Tal Medl. Tal lag. Tapt.

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Sleppt Geit. Tal Medl. Tal lag. Tapt. Rapport: TF soversikt Beiteåret.. LILLEHAMMER FÅBERG VESTSIDE BEITELAG FÅBERG ØSTS BEITELAG,,,,,,,,,,,,,,, medlemmer lag GJØVIK BIRI BEITELAG BIRI SAUSANKELAG BRATTÅSEN SAUSANKELAG REDALEN BEITELAG SNERTINGDAL

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

MOTTATT1 23 SEPT2016 I. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. IF j OPLAND fylkels:kommune MOTTATT1 23 SEPT2016 I Videregåendeopplæring 19133( Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår ref.: 201619257-2 Lillehammer, 20. september

Detaljer

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Tapt. Tal Medl. Taps % Geit. Tal lag. Sleppt. Lagsnr.

Lagsoversikt. Beiteåret Organisert Beitebruk Rapport: TF LILLEHAMMER. Reg. kommune. Tapt. Tal Medl. Taps % Geit. Tal lag. Sleppt. Lagsnr. Rapport: TF soversikt Beiteåret.. LILLEHAMMER snr. FÅBERG VESTSIDE BEITELAG FÅBERG ØSTSIDE BEITELAG,,,,,,,,,,,,,,, medlemmer lag GJØVIK snr. BIRI SAUSANKELAG BA BRATTÅSEN SAUESANKELAG BA KLOMSTEINROA BEITELAG

Detaljer

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum

INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum INNKOMNE ORDINÆRE ANLEGG OPPLAND Prio. Anl.nr. Anlegg Søker Søkn.sum Lillehammer kommune 1 501010101 Lysgårdsbakkene, HS 138 Lillehammer Olympiapark AS Gjentatt 5 000 000 2 501000806 Kristins hall - Ny

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Oppland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2012 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Oppland.

Detaljer

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland

Kommunereform i Oppland. Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Kommunereform i Oppland Eli Blakstad, fagdirektør hos Fylkesmannen i Oppland Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre,

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013

KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 KONTAKTINFORMASJON TIL FOLKEHELSE- OG FRISKLIVSNETTVERKET I OPPLAND FYLKE 2013 FYLKESMANNEN I OPPLAND www.fylkesmannen.no/oppland NAVN STILLING KONTAKTINFORMASJON Guri Rudi fmopgru@fylkesmannen.no Rådgiver

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

Navn/lag Funksjon Postnr. Sted Mobil E-post

Navn/lag Funksjon Postnr. Sted Mobil E-post Oppland Sau og Geit Fylkesstyret - Oppland Arnfinn Beito Leder Sagastogoveien 61 2950 Skammestein 99037525 arnfinnbeito@hotmail.no Nestleder og Tore Krogsveen geiterepresentant Vestsidevegen 1410 2634

Detaljer

Puljeoppsett

Puljeoppsett Puljeoppsett 2012-2013 KVINNER 4. DIVISJON Kongsvinger (ned fra 3.div) Varde (2) Stange HK (4) Øyer-Tretten (5) Elverum (6) Gran HK (7) Otta (8) Nordbygda (9) Nordre Land (10) LFH09 2 (opp fra 5. div)

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland

Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland Tilstanden og utfordringer for skolene i Hedmark og Oppland www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Skolekultur Skolekultur kan oversettes til et begrep om hvordan skoleleder, lærere

Detaljer

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N

Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g. Ø F - R a p p o r t 1 4 / I S B N Fritidsboliger i Oppland bestand, utvikling og bruk Tor Arnesen Birgitta Ericsson Ø s t l a n d s f o r s k n i n g Ø F - R a p p o r t 1 4 / 2 9 I S B N 9 7 8-8 2-7356-658-4 Fritidsboliger i Oppland bestand,

Detaljer

Næringsanalyse for Oppland

Næringsanalyse for Oppland Næringsanalyse for Oppland Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.07/2009 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Oppland TF-notat nr: 07-2009 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden KILDE: SSB/PAND Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Boligstatistikk pr. aug 2017

Boligstatistikk pr. aug 2017 Boligstatistikk pr. aug 2017 Pressekonferanse 14. september 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

Transport av laboratorieprøver til sykehusene i Innlandet

Transport av laboratorieprøver til sykehusene i Innlandet Vedlegg 1: Spesifikasjon og krav Transport av laboratorieprøver til sykehusene i Innlandet VEDLEGG 1 SPESIFIKASJON OG KRAV TIL TJENESTEN Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdragsbeskrivelse... 3 1.1

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder

Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Påvirkninger eksempler på arter/rovfugl som krever hensyn ved tiltak og dispensasjoner i skogområder Hønsehauk 2011: kun 36 % av kjente lokaliteter gått ut av bruk 2014: hekking kun ved 25% av kjente lok

Detaljer

foreløpig ubekr av SNO Fm op hkl 24 26.05.13 Dn har iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv etter 7-8 skader i Bødalen i gausdal i kveld fm hkl

foreløpig ubekr av SNO Fm op hkl 24 26.05.13 Dn har iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv etter 7-8 skader i Bødalen i gausdal i kveld fm hkl SMS varsling 2013 Nr Dato Melding 1 19.04.13 SNO sjekket tre mulige jerveynglelokaliteter Tjønnseterfjellet Fron (sannsynlig matlager), Samdalen Ringebu (sannsynlig matlager), Øyer mulig yngling, men dyra

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no

Om Fylkesprognoser.no 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

FYLKESSTATISTIKK Oppland

FYLKESSTATISTIKK Oppland FYLKESSTATISTIKK 2015 Oppland Innhold 1. Demografi Befolkningsutvikling...6 Flytting...12 Innvandring...15 Barn og unge...18 Folketilvekst, fertilitet og fødselsoverskudd..21 Aldersbæreevnen... 23 2. Oppvekst

Detaljer

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke

SE FILM. konfirmant.no. Informasjon fra Den norske kirke SE FILM konfirmant.no Informasjon fra Den norske kirke Finn ut mer på konfirmant.no Du er invitert til å finne ut mer om deg selv og troen på Gud TIL DEG SOM FYLLER 14 ÅR I ÅR Du er bare et år unna en

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene. Fremtidig boligbehov. Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Regionutvalg Innlandet

Regionutvalg Innlandet Regionut Innlandet 127 Glåmdalen (Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger) 128 Solør (Åsnes, Våler, Grue) 129 Sør-Østerdal (Trysil, Åmot, Elverum) 130 Østerdalen (Rendalen, Stor-Elvdal, Engerdal) 131

Detaljer

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt

Mandal kommune. Boligsosialt faktaark. Alle skal bo godt og trygt kommune Boligsosialt faktaark 212 Alle skal bo godt og trygt 2 INNLEDNING Side 3 BEFOLKNING Side 4 Folkemengde 1.1.212 Side 4 Framskrevet befolkning 213-23 Side 4 Antall personer per husholdning Side 5

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Presentasjon på plan- og framtidsverksted for Oppland 19.3.2015 Rådgiver Per Erik Fonkalsrud, Regionalenheten i OFK Formål med planen Mer attraktive

Detaljer

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting

Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting SINTEF A6262 RAPPORT Hva forklarer variasjonen i legemeldt fravær mellom kommunene i Oppland? Sektor, næring, befolkning og sysselsetting Solveig Osborg Ose SINTEF Helse Mai 2004 Forord Denne rapporten

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Informasjon fra Den norske kirke. Konfirmant 2007 DEN NORSKE KIRKE

Informasjon fra Den norske kirke. Konfirmant 2007 DEN NORSKE KIRKE Informasjon fra Den norske kirke Konfirmant 2007 DEN NORSKE KIRKE 2 Vite velge? Et valg du står overfor nå er om du skal bli konfi rmert. Valg av konfi rmasjon handler ikke først og fremst om hvilke svar

Detaljer

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2013 Velstandsnivå i Europa 2 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Lillehammer den 12. mars 2014 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Fremtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Boligstatistikk pr. sept. 2017

Boligstatistikk pr. sept. 2017 Boligstatistikk pr. sept. 2017 Pressekonferanse 18. oktober 2017 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Adm. direktør Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret

Detaljer

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform

Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digitale forventninger mot 2025 Kommune- og regionreform Paul Chaffey, Statssekretær Fylkesmannen i Oppland, Fagernes, 01.11.17 Lavere oljeproduksjon Eldre befolkning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201307440-186 Saksbehandler Per Erik Fonkalsrud Saksgang Fylkesutvalget Møtedato REGIONAL PLAN FOR ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER I OPPLAND. UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN.

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T

BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T BOLIGPOLITISK PLAN A N A LY S E O G V I R K E M I D D E L O V E R S I K T E R FA R I N G S - / B U D S J E T T S E M I N A R 6. A P R I L 2 0 1 7 Hva inneholder analysen? Kunnskapsgrunnlag - boligpolitisk

Detaljer

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012

Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim. Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 Byggebørsen 2013 NYBYGG: Markedsutsikter - gjennomgang av ny nybyggsanalyse for Trondheim Håkon Lutdal, Nybyggsjef EiendomsMegler 1 Februar 2012 EiendomsMegler 1 Midt-Norge er regionens ledende aktør innenfor

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. Presentasjon KST TNS Politikk & samfunn i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Presentasjon KST 1.05. Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune

Detaljer

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland.

Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Forord Beredskapsplanen beskriver hvordan man ber om bistand fra Sivilforsvaret i Oppland. Sivilforsvarets fredsinnsatsgrupper (FIG) har en reaksjonstid på inntil 60 minutter etter mottatt varsel, og det

Detaljer

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland

Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201610725-1 Lillehammer, 18. mars 2016 Deres ref. : Ny partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og kommunene i Oppland 2016-2019 Det

Detaljer

RAPPORT ØKONOMISK RÅDGIVNING I RAPPORTERINGSPERIODE: STATUS SAKER: NYE SAKER PERIODEN: AVSLUTTEDE SAKER:

RAPPORT ØKONOMISK RÅDGIVNING I RAPPORTERINGSPERIODE: STATUS SAKER: NYE SAKER PERIODEN: AVSLUTTEDE SAKER: KOMMUNE Saker overført fra forrige periode Nye saker inn i perioden Saker avsluttet i perioden Saker v/rapporteringsslutt (overføres til neste periode) NAV/sosialtjenesten Selv Helsetjenesten (spesialisthelsetjeneste/fastlege)

Detaljer

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune

Boligmarkedsanalyse. Nes kommune Boligmarkedsanalyse for Nes kommune Oktober 2013 Redaksjon: E-post: Telefon: Agnete Hovden ah@prognosesenteret.no +47 415 43 337 Bjørn H. Nygaard bhn@prognosesenteret.no +47 958 91 820 Kåre Elnan ke@prognosesenteret.no

Detaljer

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011

Oppland Sau og Geit - Regionmøter jan 2011 Oppland Sau og Geit - Regionmøter 10-11-12 jan 2011 Faktatall om småfenæringa i Oppland Orientering om FKTgjennomførte tiltak i 2010, aktuelle tiltak i 2011 Oppland innlandsfylke med store utmarksressurser.

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen Bakgrunn og formål Formål I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur ønsker Søndre Land kommune å involvere og engasjere

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Oppland Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Oppland Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Til høringsinstanser i hht til vedlagte høringsliste Deres ref.: Vår ref.: 2010101012-610221 Dato: 08.09.2010 HØRING - PREMISSER, MÅL OG UTFORDRINGER TIL STRATEGISK FOKUS FOR 2011-2014,

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland

NJFF-Oppland. Protokoll. fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland NJFF-Oppland Protokoll fra konstituerende årsmøte for Norges Jegerog Fiskerforbund-Oppland Comfort Hotel Hunderfossen, 16. januar 1999 2 Protokoll fra konstituerende årsmøte for NJFF-Oppland, avholdt på

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet

Næringsutvikling og attraktivitet Næringsutvikling og attraktivitet Hvordan er status og utvikling i Oppland og regionene der? Hva skaper bostedsattraktivitet? Hvordan henger ting sammen? telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional

Detaljer

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 %

Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Summer av Besøk Kolonneetiketter Radetiketter 2013 2014 2015 Akershus 1782 3686 2250-39 % Bjørkelangen 178 494 158-68 % Flateby 198 836 414-50 % Gjerdrum 194 Hurdal 117 496 417-16 % Hvitsten 204 292 205-30

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad

Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Kommunereformen Fagdirektør Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser til at det er brei semje

Detaljer

Vara: Sissel Rykhus, Dovre. Vara: Bente F. Bjørge, Ringebu

Vara: Sissel Rykhus, Dovre. Vara: Bente F. Bjørge, Ringebu Årsmelding 2013 Styret Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. 05.06.2013, 30. 09. 2013 og 18.12.2013 og 15.1.2014. Sakene til årsmøtet er sendt ut til styret for godkjenning. Styret har bestått

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE 30. OKTOBER 2014. Attraktive steder i Oppland

OPPLAND FYLKESKOMMUNE 30. OKTOBER 2014. Attraktive steder i Oppland OPPLAND FYLKESKOMMUNE 30. OKTOBER 2014 Attraktive steder i Oppland Agenda Gjennomgang Handelsanalyse (A&S) Gjennomgang Næringsutvikling, Bosetting & attraktivitet (Østforsk) Del 1 Handels- og senteranlyse

Detaljer

Næringsanalyse for Gjøvikregionen

Næringsanalyse for Gjøvikregionen Næringsanalyse for Gjøvikregionen Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE og HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 01/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for Gjøvikregionen TF-notat nr:

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Framtidig boligbehov

Framtidig boligbehov Framtidig boligbehov Hvor mange og hva slags boliger vil vi etterspørre i framtida? En kritisk tilnæring til behovsanalyser. Siri Nørve NALs kurs: Boliger for folk flest? Oslo 13 november 2013 Disposisjon

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

Presentasjon av noen av funnene i Nord-Gudbrandsdal

Presentasjon av noen av funnene i Nord-Gudbrandsdal Presentasjon av noen av funnene i Nord-Gudbrandsdal v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Presentasjon av noen av funnene

Presentasjon av noen av funnene Presentasjon av noen av funnene v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse Hvorfor? Folkehelseloven stiller krav til fylkeskommuner og kommuner om å ha

Detaljer

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde

Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Fordeling av somatiske helsetjenester innad i Sykehuset Innlandets opptaksområde Terje P. Hagen 1 og Jon Magnussen 2 1 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO 2 Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Detaljer

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030

Fremtidig boligbehov etter aldersgrupper i perioden 2011-2030 Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen forårsaker

Detaljer

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015

Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen. Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Befolknings- og næringsanalyse i Midt-Gudbrandsdalen Per Kristian Alnes, Østlandsforskning Ringebu 18. september 2015 Tema Befolkningsanalyse Befolkningsutvikling Befolkningsstruktur Næringsanalyse Utviklingstrekk

Detaljer