Avviser kjønnsnøytrale ekteskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avviser kjønnsnøytrale ekteskap"

Transkript

1 VOLLEN LOKALER TIL LEIE Nr 2 November 2007 Årgang 1 3 nye kontorer + kjøkken/spiseplass, wc/dusj lyst og trivelig i 2. etg. Flott utsikt. Henv. tlf Fortapt i film Anders Øvergaard (19) lånte farens videokamera som tiåring. Nå er han regissør, produsent og ildsjel bak actionprosjektet «Fortapt». SIDE 3 Askerlia oppgraderer Rosene blomstrer i Huldreveien og Ove Jensens vei på Borgen, hvor de 12 boligsameiene investerer millioner i oppgradering av bygningsmassen. SIDE 2 OG 14 Lokale forfattere I høst debuterer Fred G. Bergersen fra Billingstad og Anne-Britt Lindvik fra Bjerkåsholmen som forfattere i hver sin sjanger. SIDE 15 Avviser kjønnsnøytrale ekteskap FOTO: ASKERDAGEN Regjeringen og den avgåtte barne- og likestillingsministeren Karita Bekkemellem har forslått en ny og kjønsnøytral ekteskapslov. Forslaget møter liten entusiasme hos prost Øyvind Backer og de fleste andre med myndighet til å foreta vigsler i Asker. SIDE 8 9 Inspirert av forfattere Borghild Bredeli stiller ut malerier med inspirasjon fra litteraturen. Utstillingen «Bilder fra diktningen» kan ses på Asker Museum frem til jul. SISTE SIDE Ukjent fjernvarmesentral Bio Varme Akershus har søkt om konsesjon til å bygge fjernvarme i Asker. En av de to varmesentralene er planlagt bygget mellom to barnehager på Nedre Bleiker ved Risenga, men barnehagene har ikke hørt noe om planene. SIDE 15

2 2 MENINGER... Askerdagen november 2007 LEDER KOMMENTAR Terje Stamer Wahl Politiråd trenger råd Det nylig avgåtte kommunestyret vedtok i juni at Asker kommune skal etablere et politiråd. Ordningen er en ny oppfinnelse, men intensjonen er meget god: Norske kommuner og lokale politiavdelinger skal ha et mer formalisert samarbeid for utveksling av informasjon. LITT BETENKT BLIR VI over at politiets fellesforbund tar æren for oppfinnelsen. Men nå er det regjeringen og direktoratet som oppfordrer til etablering av lokale politiråd, og ikke fagforeningen. Grønt lys for trafikksikkerhet Det er fortsatt for mange mennesker som får sine liv ødelagt i trafikken. I Asker vedtok vi sist vinter en revidert trafikksikkerhetsplan for perioden som skal bidra til å redusere antall trafikkulykker og konsekvenser av ulykkene. Å redusere behovet for bilkjøring og stimulere flere til å gå, sykle og reise kollektivt er andre viktige elementer i den nye planen. En slik utvikling vil, i tillegg til å fremme trafikksikkerheten, også bidra til bedre folkehelse og reduserte miljøulemper fra transport. ANSVARSDELINGEN mellom de nye politirådene og den godt fungerende SLT- modellen er åpenbart ikke helt på plass. Det burde derfor vært en relevant diskusjon om det er behov for et nytt politiråd i kommuner som allerede har SLT. ASKER KOMMUNESTYRE vedtok pussig nok i juni at Asker skal bli en SLT-kommune samtidig som Asker hos Kriminalitetsforebyggende allerede er registrert som en kommune som benytter SLT-modellen, med egen koordinator. FOR Å UNNGÅ dobbeltarbeid og byråkrati må alle forebyggende initiativer i Asker kommune kommunisere og samarbeide sektorovergripende, også med næringsliv og frivilllig sektor. Dette tilrettelegges med SLT-modellen. En utvidet forebyggende modell som også omfatter skader og ulykker etter WHO konseptet «Trygge Lokalsamfunn», som Eldfrid Hovden tok til orde for i Askerdagen i oktober, vil ytterligere stadfeste at Asker prioriterer forebygging fremfor reparasjon. POLITIRÅDET FORANKRES helt i toppen av kommuneledelsen. Når den kommunale eliten og politiets lokale ledelse skal delta i samme organ, må det minnes om at også politiets ønsker om økonomiske prioriteringer og valg av forebyggende strategier, må møte krav om kunnskapsbasis og evaluerbarhet. I DET FOREBYGGENDE arbeidet trenger vi ikke et elitelag med vellykket borgerlig anstendighet som gir og mottar bekreftelse til andre i samme kategori, men effektive strategier for å kommunisere med de mest sårbare og utsatte, så alle kan inkluderes i meningsfull samfunnsbygging. Etablerte kriminelle må naturligvis møte kontant fasthet. ET LYDHØRT politiråd i Asker som åpner seg for hele spekteret av faglighet og engasjement for å redusere rekrutteringen til rus og kriminalitet vil være et meget godt bidrag til et godt lokalmiljø og bedre livskvalitet. Vi ønsker lykke til! Følg opp Askerlia! Boligeierne i Ove Jensens vei og Huldreveien investerer millioner i oppgradering av bygningsmassen. Detter er helt nødvendig for lavere energiforbruk, verdibevaring og ikke minst et godt felles miljø. Lederen i Askerlia Fellesråd snakker varmt og troverdig om sitt lokalmiljø. DEN STØRSTE EIEREN i hele området glimrer imidlertid med sitt fravær når sameierne møtes og tar avgjørelser om felles fremtid og veivalg. Asker kommunes stemme er taus. Sameierne savner kommunens aktive deltakelse. HER MÅ ASKER KOMMUNE velge en langt mer offensiv linje. Kommunens eierskap til leiligheter må benyttes til aktiv utvikling av lokalmiljøet. Beboerne i Askerlia fortjener å oppleve kommunens aktive eierskap. Her kan kommunen utøve øvrige strategier for energieffektivitet, integrering, trafikksikkerhet og handlingsplaner for oppvekst og forebygging gjennom et langt mer aktivt eierskap. DERSOM ASKER KOMMUNE ikke har kapasitet til å delta i sameiemøtene, så hvorfor ikke gi fullmakt til leietakere i kommunale leiligheter? Ny respekt og selvrespekt følger med reelt ansvar. Hovedmålet med den nye planen er først og fremst å bidra til færre og mindre alvorlige ulykker på veiene våre. Planen inneholder konkrete mål om en betydelig reduksjon i antall ulykker og antall skader i trafikken innen I tillegg er det et krav fra overordnede myndigheter at kommunene har en trafikksikkerhetsplan for å få utløst statlige og fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetsprosjekter lokalt. Det er fortsatt altfor mange mennesker i Asker som får sine liv ødelagt etter trafikkulykker. De siste 10 årene har vi årlig hatt mellom 80 og 90 politirapporterte personskadeulykker på veiene i Asker. I samme periode ble i snitt 11 mennesker enten drept eller alvorlig skadet på veiene våre. De samfunnsøkonomiske kostnadene av ulykkene er beregnet å være i størrelsesorden 370 millioner kroner hvert år. Dette tallet inkluderer velferdstap, altså tap i form av mennesker med ødelagte liv eller sterkt redusert livskvalitet. En ulykkeskategori vi merker oss spesielt er ulykker med moped og motorsykkel. I siste femårsperiode frem til 2005 ble antallet slike ulykker doblet fra foregående femårsperiode. Ofte er unge mennesker involvert i slike ulykker, og det er åpenbart nødvendig å ha spesiell fokus på denne trafikantgruppen. Utviklingen er samtidig en indikasjon på at det ikke er mulig å basere trafikksikkerhet på fysiske tiltak alene, men også må satses offensivt på organisatoriske tiltak og trafikantrettede tiltak som informasjon, opplæring og kontroller. I dette arbeidet er innspill fra og samarbeid med bl.a. skoler, politiet, velforeninger og skolenes FAU nødvendig. En annen viktig erkjennelse er at Asker må ha et nært samarbeid også med stat og fylke, ikke minst fordi hele 80 prosent av ulykkene i Asker skjer på E18, riksvei eller fylkesvei. Heldigvis er det klare tegn til at trafikksikkerhetsarbeidet samlet sett gir resultater, og det er utført eller igangsatt en rekke tiltak de siste årene som vil gi resultater på sikt. Totalt antall ulykker i Asker holder seg relativt stabilt, til tross for stadig flere biler på veiene og økende folketall i kommunen. De myke trafikantene, ikke minst barn og unge, får spesielt stor oppmerksomhet i Askers reviderte plan. Det er naturlig både fordi skolebarn i Asker har vært mer utsatt for ulykker på skoleveien enn skolebarn ellers i Akershus, og fordi det er nødvendig å gjøre det tryggere og triveligere å ferdes som fotgjenger og syklist dersom vi skal ha håp om å få flere til å gå og sykle. En stor del av bilturene våre skjer lokalt over korte avstander, altså turer som ofte kan gjennomføres til fots eller på sykkel. Å lykkes med en slik «transportomlegging» vil bidra til bedre folkehelse og redusert miljøbelastning, i tillegg til økt trafikksikkerhet. For å lykkes må vi se trafikksikkerhet i nær sammenheng med arealplanlegging, utbyggingsmønster, kollektivtilbud og tilrettelegging for transportsyklister, for å nevne noe. I den reviderte trafikksikkerhetsplanen er dette perspektivet lagt til grunn. Asker har hatt godt driv i trafikksikkerhetsarbeidet de siste årene. Det er fortsatt mange og store oppgaver som gjenstår for et mer trafikksikkert Asker, alene eller i samarbeid med fylke og stat. Nå må vi sørge for å holde trykket oppe i dette arbeidet! Terje Stamer Wahl Tidligere kommunestyrerepresentant for Venstre og saksordfører for revidert trafikksikkerhetsplan Utgiver: Varden kultur og mediasenter AS Ansvarlig redaktør: Jan Halvor Harsem Redaksjonssjef: Carina Grelland Harsem Lay Out: Nr1Arktrykk Trykk: Nr 1 Trykk Opplag: Adresse: Askerdagen. postboks Asker Telefon: Telefaks: Epost: Internett: Askerdagens papirutgave fulldistribueres til samtlige husstander, bedrifter og offentlige virksomheter i Asker.

3 Askerdagen november NYHETER 3 Fortapt i film Anders Øvergaard (19) er regissøren, produsenten og ildsjelen bak det actionfylte filmprosjektet «Fortapt» den nye, norske mini-serien fra Asker. Eskild Engeland Fors Asker kino var søndag 14. oktober fylt til randen av forventningsfulle ungdommer, i anledning førpremieren av «Fortapt». Alle medvirkende i filmproduksjonen var invitert. Med seg hadde de venner og familie. En rød løper ledet dem inn i kinosalen, og endelig etter over et års hardt arbeid fikk de se resultatet. Etter forestillingen fulgte gratulasjoner, takketaler og utdeling av blomster og vin. Arrangøren bak det hele var skaperen av serien selv: Anders Øvergaard. Begynte som 10-åring Hvor det hele startet er vanskelig å si, men jeg husker at jeg som tiåring fikk låne faren min sitt videokamera for første gang. Jeg ble straks betatt av måten du kan fortelle med film, og siden har dette vært min store lidenskap, smiler Anders. Ideen til «Fortapt» kom under en samtale med en kamerat som skulle til førstegangstjeneste, der vi spøkefullt forestilte oss umulige krigssituasjoner. Blant disse dukket en idé opp som dannet grunnlaget for historien i serien. Droppet militære Anders valgte selv å droppe førstegangstjenesten for å filme. På tross av dette har han alltid vært fascinert av krig - så lenge soldatene befinner seg foran kamera. Etter mye arbeid og planlegging var tiden endelig innen for opptak. På forhånd hadde jeg avtalt med over førti venner og bekjente, som stilte opp som kameramenn, scenearbeidere eller gav utlån av utstyr og våpen. Det beste og det verste Vanskeligst har det vært å utføre alle innspillingene, som krevde mye ekstra tid og arbeid. Som hovedansvarlig har det vært min oppgave å sørge for at alle møter opp i tide, at de gjør som de skal og samtidig ha fullstendig oversikt. Det beste kommer til gjengjeld rett etter: Følelsen av å komme hjem etter en lang og vellykket dag på settet. Endelig kan jeg benke meg ned foran skjermen og kose meg med redigeringen! Lys, kamera, actionfilm Drømmen er å bli regissør, der jeg ønsker å lage noe så unorsk som actionfilm. Når det gjelder «Fortapt» er planleggingen av andre sesong allerede godt i gang, og jeg har mange nye ideer. Hvis folk gir gode tilbakemeldinger ønsker jeg å fortsette. Nei, forresten, jeg lager mer uansett! konkluderer Anders med et smil. Helt siden Anders fikk låne farens kamera som tiåring har han vært fortapt i film. FOTO: ESKILD ENGELAND FORS Filmregissør Anders Øvergaard driver i tillegg sitt eget firma, som produserer, selger og låner ut «Walkcam Easy Pro». FOTO: ESKILD ENGELAND FORS Hva er fortapt? I «Fortapt» blir fem unge, norske soldater kastet ut i ukjent terreng. De er kun tildelt det viktigste av våpen og utstyr for å fullføre et oppdrag de tror er trening. Uten å ha møtt hverandre på forhånd, drar ungdommene ut på en dødelig reise i ukjent land. Deres første dag i militæret blir noe de sent vil glemme. «Fortapt» er en miniserie bestående av to sesonger. Hver sesong inneholder 4 episoder. Hver episode er 25 minutter lang, unntatt den siste som varer i 45 min. Les mer om Fortapt på: /eller besøk den offisielle nettsiden:

4 Bruktbilkampanje - kupp! Vi har nyere brukte Nissan Micra og Nissan NOTE for omgående levering STORT UTVALG AV NESTEN NYE BILER 60 år Birger N. Haug Nissan Micra fra kun kr ,- 1,2 80 hk, flere farger, A/C, S/v.hjul, noen med automatgir (Fra kr ,- Håndholdt navigasjon ved kjøp av brukt Micra eller NOTE er inkludert 06 Nissan NOTE dci fra kun kr ,- f.reg Diesel, 68 og 86 hk, km, Visia og Acenta mod., flere farger A/C, radio/cd, s-v.hjul. Gunstig finansiering inntil 10 års nedbetaling Birger N. Haug AS Avbildede modeller kan avvike fra priseksemplene ASKER BÆRUM SKØYEN ENSJØ LILLESTRØM Fekjan 29 Olav Ingstads vei 14 Drammensveien 130 Ensjøveien 16 Depotgt. 12 vis-à-vis Obs! Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon:

5 Askerdagen november NYHETER 5 Satser på aktive kunder Noen tar sjansen og blir gründere i egen virksomhet. I denne kategorien er familien Veslum. For få uker siden overtok de G- Sport i Asker sentrum. Visjoner, drømmer og lidenskap! Det er hva det handler om. Å leve! Gjøre de tingene man synes er gøy. Derfor har vi kjøpt denne butikken. Vi synes at sport er gøy, sier Lene Veslum til Askerdagen. Drømmen er å skape en sportsbutikk for de aktive. Kunnskapsrik betjening skal veilede kundene. Gi dem opplevelser. Det lille ekstra! Men alle er selvsagt like velkommen. Du må ikke være aktiv sportsutøver for å handle her. Lene (28) og Truls (34) bor selv i Asker. Lokalt eierskap og tilstedeværelse ser de som en fordel. Nå lover de en sportsbutikk med mange aktiviteter. Smørekurs etter stengetid. Stand og smørehjelp på Solli en frisk vinterdag. Tilstedeværelse på Føyka under idrettsarrangementer. Dette er bare noen av de mange kreative ideene etter overtakelsen 1. oktober. Vi har enormt med frisk motivasjon og stå på vilje! Lidenskap og realisme. Familieøkonomien blir jo litt trangere. Vi er forberedt på å jobbe tidlig og sent. Ungene Martin (7) og Sebastian (2) kommer nok til å se Barne-TV i butikken noen kvelder. Kompetanse, kundeservice og struktur er nøkkelord for satsingen når Lene og Truls vil skape butikken for de aktive. Tips og råd tar de gjerne imot. SATSER: Lene og Truls Veslum satser på å skape en sportsbutikk som også har appell til de aktive sports- og friluftsutøverne. FOTO: ASKERDAGEN Send oss gjerne en epost, sier Vardåsen i Asker. Truls har tidligere drevet flere sportsbutikker i Lene. Adressen er: Oslo sentrum, og har vært aktiv Gründerfamilien nøyer seg orienteringsløper. ikke med butikk i Asker. Nå forbereder de åpningen av G-Sport na Sport, og kan skilte med fis- Lene har bakgrunn fra Norrø-... Visjoner, drømmer og på Rykkinn. En koselig butikk keropplevelser i Amazonas. Bred lidenskap! Det er hva det med et godt basisutvalg blir profilen der. hos det unge butikklederparet erfaring å hente med andre ord handler om. Lene og Truls er naturmennesker. Glade i skogen, fjellet og sentrum. som nå har startet opp i Asker livet på sjøen. De skryter av mulighetene for flotte naturopple- vi er definitiv i gang! Utfordringene står i kø, men velser rett utenfor hjemmet på

6 6 NYHETER... Askerdagen november 2007 Home-Start søker flere familiekontakter Ideen kom fra England. De frivillige familiekontaktene bistår familier som trenger støtte. Nå ønsker Home-Start å rekruttere flere kontakter. Behovet for kontaktpersoner er stort. Mange er ikke klar over muligheten til å gjøre et frivillig arbeid gjennom Home-Start, sier koordinator Ellen Bucher- Johannessen. Home-Start er fleksibel og liten organisasjon som koordinerer familiestøtteprogrammet utenfor det offentlige hjelpeapparatet. Her finnes støtte og inspirasjon for småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Home-Start er ikke et alternativ til barnevern eller Ordningen er frivillig. Det betales ikke lønn til familiekontaktene, men familiekontaktene sier at de har stort utbytte av det frivillige engasjementet, sier Ellen. Familiekontaktene er vanligvis sammen med familiene 2 4 timer i uken i den perioden familien trenger støtte. Ikke nødvendigvis familier som er spesielt belastet med sykdom eller tunge sosiale problemer. Alle kan oppleve perioder da avlastende bistand og tilstedeværelse er til hjelp. Problemer kan oppstå i omsorgen for små barn. Noen ganger er det sykdom som utløser en krise. For andre kan flytting gjøre at den hjemmeværende opplever isolasjon, forteller Ellen. Familiekontaktene gjennomgår et gratis forberedelseskurs... familiekontaktene sier at de har stortutbytte av det frivillige engasjementet... kommunens helse- og omsorgstjeneste, men en aktiv organisasjon som kopler familier i en sårbar fase med de frivillige familiekontaktene. på 30 timer. Siden følges de opp med tilbud om forberedelseskurs, veiledning og faglige og sosiale arrangementer. Miljøet rundt Home-Start er hyggelig og Ellen Bucher-Johannessen er koordinator for Home-Start i Asker, som gjerne vil rekruttere flere familiekontakter. FOTO: ASKERDAGEN engasjert. Styreleder for Home- Start i Asker er Gerd Annexstad. I følge Ellen er det stor variasjon i bakgrunn blant familiekontakten. Det de har felles er tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. Både yrkesaktive og pensjonister kan kombinere dette frivillige arbeidet med en hektisk hverdag forøvrig. Home-Start ble etablert i Norge i 1995, og har i dag 27 avdelinger i hele landet. Nærmere informasjon får du hos Ellen Bucher-Johannessen i Home-Start Familiekontakten i Asker, telefon: eller Strøket Asker Askers musikk, underholdning og utested Åpent alle dager Alle rettigheter Få med deg: 16. november 16. november Mike Andersen 26. desember 26. desember Askers Blues Band Arrangementer i regi av Asker bluesklubb på

7 SIKKER. NISSAN QASHQAI HAR OPPNÅDD TIDENES BESTE RESULTAT I EURO NCAP KOLLISJONTEST! Qashqai oppnådde maksimalt antall stjerner for fører- og passasjersikkerhet i NCAPs bransjeanerkjente kollisjonstest. Den totale poengsummen er den høyeste i NCAPs 10-årige historie - dette gjør Qashqai til den sikreste bilen i sin klasse! Qashqai briljerer i det urbane miljøet samtidig som den beskytter deg og dine passasjerer. Det er ekte Urbanproof! Standard utstyr: Bluetooth ESP 6 kollisjonsputer Kjørekomputer CD-spiller med fjernkontroll El. vindusheiser Oppvarmede sidespeil Høydepunkter blant tilleggsutstyr er ALL MODE 4x4, Panorama-glasstak, 3D Navigasjon og ryggekamera Priser fra ,- Drivstofforbruk l/100 km, CO 2 utslipp g/km. Noe av utstyret som beskrives er avhengig av hvilken modell du velger. Prisene er inkludert leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Priser inkl. frakt og lev.omk. Årsavgift kommer i tillegg. Birger N. Haug AS ASKER BÆRUM SKØYEN ENSJØ LILLESTRØM Fekjan 29 Olav Ingstads vei 14 Drammensveien 130 Ensjøveien 16 Depotgt. 12 vis-à-vis Obs! Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Tlf:

8 8 NYHETER... Askerdagen november 2007 Avviser kjønnsnøytrale ekteskap Det er liten entusiasme for homofile ekteskap blant dem som har vigselsrett i Asker. I Norge har vi ikke obligatorisk borgerlig vigsel. Det vanlige er at de som gifter seg ordner både den borgerlige ekteskapsinngåelsen og den religiøse handlingen i en og samme seremoni. I tillegg til Den norske Kirke finnes det 11 registrerte tros- og livssynssamfunn i Asker. Av disse har 8 også myndighet til å foreta vigsler etter ekteskapsloven. Når regjeringen vil endre ekteskapsloven er det derfor relevant å vite hvordan de som foretar vielsene ser på saken. Blant tros- og livssynssamfunnene utenfor Den Norsk Kirke har noen et kristent grunnlag, men også andre religioner og livssyn er representert. Tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem er ute av regjeringen men la igjen forslaget om en kjønnsnøytral ekteskapslov. Lite tyder på at lovendringene vil få stor effekt i Asker, selv om Stortinget skulle vedta lovforslaget. Både kirken og flertallet av samfunnene utenfor kirken avviser å vie homofile etter en eventuell ny lov. Lovforslaget Lovforslaget ble presentert i mai. Karita Bekkemellem sa da at formålet er å sikre homofiles og lesbiskes rettigheter og livskvalitet. Dette innebærer støtte til at homofile og lesbiske kan leve åpent, og til aktivt å motarbeide diskriminering, sa ministeren om lovforslaget, som har følgende hovedinnhold: Ekteskapsloven endres så ekteskapet likestilles for enkjønnede og tokjønnede par Partnerskapsloven opphører og dagens registrerte partnerskap og ekteskap omgjøres til ekteskap etter ny felles ekteskapslov Bioteknologiloven endres slik at lesbiske får anledning til assistert befruktning Barneloven endres slik at ikke-biologisk mor til barn født i lesbisk ekteskap blir medmor Adopsjonsloven blir kjønnsnøytral og homofile par kan vurderes som adoptivforeldre Assistert befruktning med surrogatmor omtales som tema for senere vurdering Norge sier opp den europeiske konvensjonen om adopsjon fordi Norge kommer i konflikt med konvensjonen etter lovendringene. UAKTUELT: Det er ikke aktuelt for Den Norske Kirke i Asker å åpne for homofile ekteskap med en eventuell ny ekteskapslov sier prost Øyvind Backer. FOTO: ASKERDAGEN Ingen utredning Tidligere endringer i ekteskapsloven har funnet sted etter grundige utredninger på bakgrunn av dyptgripende endringer i familieforholdene i samfunnet, som økt økonomisk likestilling mellom kjønnene, økning i antall samboerskap og økning i antall skilsmisser. Det tidligere ekteskapslovutvalget ( ) arbeidet over mange år og produserte flere delutredninger til departementet som senere foreslo endringer i ekteskapsloven med behandling i Stortinget. Denne prosedyren er ettertrykkelig fraveket av nåværende regjering. Noen setninger i Soria Moria erklæringen er alt regjeringen viser til når de får spørsmål om bakgrunnsdokumentasjon for lovforslaget. Samfunn i Asker Lovforslaget diskuterer spørsmålet om å innføre obligatorisk borgerlig vigsel, altså at alle må til et offentlig kontor for å bli viet. Spørsmålet er imidlertid utredet flere ganger tidligere, og forkastet hver gang. Regjeringen inviterer derfor i stedet kirken og tros- og livssynssamfunn til å få rett til å vie lesbiske og homofile, men ikke plikt til dette. Det er denne invitasjonen Askerdagen har sjekket ut i Asker. I følge databasen til Fylkesmannen så er det ingen av de islamske trossamfunnene i Asker som har vigselsrett. Asker Pinsemenighet er oppført som registrert trossamfunn hos Fylkesmannen med Willy Nilsen som forstander med vigselsrett. Til Askerdagen sier Nilsen at registreringen ikke stemmer. Dette er en feil hos Fylkesmannen. Vi er ikke registrert. Uansett ville det ikke være aktuelt for oss å vie homofile. Det er noe vi tar bestemt avstand fra. Jeg vil følge Guds ord, sier pinseforstanderen. Samme melding kommer fra forstander Ivar Skjulestad i Asker Foursquare. Det er ikke aktuelt for oss å vie andre enn de som tilhører menigheten og som tror på bibelen. Ekteskapet er for mann og kvinne, sier Skjulestad. Sentermenigheten er heller ikke innstilt på å vie homofile. Det er hovedpastor Ole Bjørn Urne som har vigselsretten. I Urnes reisefravær opplyser pastor og bibelskolerektor Tor Arne Larsen at Gud skapte mennesket til mann og kvinne. Som trossamfunn som vier mennesker med Guds velsignelse har vi ingen myndighet til å endre dette, sier Larsen. Siamak Zarghooni er medlem av Lokalt Åndelig Råd for Bahá- 'ier i Asker. Dette er et trossamfunn som fremhever at det er én Gud. Religionene er som kapitler i samme bok. Vi kommer ikke til å vie homofile etter en kjønnsnøytral ekteskapslov, sier Siamak Zarghooni til Askerdagen. Ekteskapet mellom mann og kvinne er sentralt for oss. Det er den grunnleggende enheten som videre framgang og utvikling av samfunnet avhenger av. Homofile bahá'íer aksepteres på lik linje med andre innen bahá'í- EKSPRESSFART: Den nye ekteskapsloven fremmes og behandles i ekspressfart. Lovforslaget sendes over til Stortinget i desember. FOTO: ASKERDAGEN

9 Askerdagen november NYHETER 9 samfunnet, men homofilt ekteskap praktiseres ikke. Askerdagen fikk ikke kontakt med Frelsesarmeens korps i Asker, men den nasjonale kommunikasjonssjefen Andrew Hannevik sier at det ikke er aktuelt for Frelsesarmeen å vie homofile. Frelsesarmeen har levert en høringsuttalelse til departementet, og understreker der at ekteskapet er en ordning for mann og kvinne. Heller ikke for Jehovas vitner er det aktuelt å vie homofile. Det er helt uaktuelt for oss. Ingen blir aktive i Jehovas vitner uten grundige bibelstudier. Dermed blir ikke problemstillingen aktuell, sier forstander Svein Aasbø til Askerdagen. Motsetninger Litt annen tilbakemelding kommer fra Erik Myrhaug, som er forstander i trossamfunnet Kosmologisk Livstro med adresse i Heggedal. Myrhaug er registret forstander, men omtaler seg like gjerne som sjaman og healer. Ja, vi vil gjerne vie homofile. Det er vi helt åpne for, sier Myrhaug. I vårt trossamfunn vektlegger vi de universelle lovene i mikrokosmos og makrokosmos. Det finnes både feminine og maskuline krefter i universet og disse må være i balanse. Blir det ikke litt selvmotsigende at dere legger vekt på kombinasjonen av det maskuline og feminine, og samtidig åpner for homofile ekteskap? Myrhaug blir stille et par sekunder, men parerer kjapt: Jo, det er kanskje en motsetning der. Det kan du si, men livet er jo fullt av motsetninger. Det får vi leve med, avslutter Erik Myrhaug. Støtter forslaget Human-Etisk forbund er registrert som livssynssamfunn, og har siden 2005 også hatt vigselsmyndighet. I Asker er det Gry Bøhmer som har denne vigselsmyndigheten for Human-Etisk forbund. Gry mener at alle par skal kunne vies helt likt uansett kjønn. Dette er i tråd med hva forbundet sier i sin høringsuttalelse til den nye loven: Det er kjærligheten mellom mennesker som er sentralt, mener Human-Etisk forbund. Forbundet mener forøvrig at Norge senere bør innføre obligatorisk borgerlig vigsel. At alle må gifte seg ved et offentlig kontor, som rådhus eller domstol og deretter eventuelt ha en seremoni i kirken eller et annet trossamfunn. Den Norsk Kirke Asker Prosti består av 5 menigheter: Asker, Vardåsen, Holmen, VIL VIE: Gry Bøhmer i Human-Etisk forbund er klar til å vie homofile etter en ny felles ekteskapslov. Heggedal og Østenstad. Øyvind Backer er prost i Asker. Han ser ingen grunn til å ta imot invitasjonen fra regjeringen til å vie homofile og lesbiske. Dette er ikke aktuelt i det hele tatt. Det finnes ingen vigselsliturgi for homofile ekteskap. Partnerskapet har vært en grei ordning. Jeg har ingen tro på homofile vielser i kirken i overskuelig fremtid, sier Backer. Men den enkelte prest og forstander med vigselsrett kan vel på egen hånd gjennomføre slike vielser? Ja, det er jo problemet. Men slike vielser vil ikke i overskuelig fremtid skje etter noen godkjent liturgi, sier Backer. Stortinget I løpet av sommeren har alle som ønsket å kommentere lovforslaget kunnet sende sine synspunkter til Barne- og likestillingsdepartementet. Fristen for å levere kommentarer gikk ut i september. Nå arbeider departementet videre med forslaget, og går gjennom alle kommentarene som er sendt inn. Det er sagt at det endelige lovforslag skal sendes til Stortinget før jul eller like over nyttår. En viss spenning knytter det seg til om Manuela Ramin-Osmundsen er klar til å overta lovforslaget hun overtok fra Karita Bekkemellem, eller om den nye barne- og likestillingsministeren ønsker å justere kursen før spørsmålet om kjønnsnøytrale ekteskap og tilhørende ringvirkninger sendes til Stortinget. Asker oppretter politiråd Asker kommune og politiet har blitt enige om å opprette et politiråd. Politiråd er et nytt utvalg for samarbeid mellom kommunens ledelse og politiet. Politiets Fellesforbund, som er fagforeningen til politiansatte, opplyser at politirådene innføres på deres initiativ. De ønsker at politirådene skal forebygge og forhindre kriminalitet. Fagforbundet vil benytte politirådet til å diskutere kommunens prioriteringer innen forebygging av kriminalitet. Regjeringen har sluttet seg til ideen om å opprette politiråd for bedre samarbeid mellom politidistriktene og kommunene. I rundskrivet fra mars understreker Politidirektoratet at det er frivillig for kommunene å opprette politiråd, men det forventes en positiv holdning. Det er en viss uklarhet om arbeidsdelingen mellom de nye politirådene og ordningen med samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) som nesten annenhver kommune benytter. Også i Asker arbeides med å finne en form som kan kombinere det beste av både SLT og det nye politirådet. Politistasjonssjef Arne Solberg er klar til å innkalle til konstituerende møte i politirådet i Asker. Med seg i utvalget får han ordfører Lene Conradi, lederne for de tre kommunestyrekomiteene, 13 år etter folkeavstemmingen lever Asker Nei til EU i beste velgående. Vi er en beredskapsorganisasjon, sier lokallagsleder Roald Hem. Nylig arrangerte Nei til EU- folket festmøte i Asker kulturhus for å markere 35-års dagen etter folkes nei i år senere, i 1994, sa folket nei nok en gang. Vi var 27 personer som kom samme til en hyggelig markering, sier Roald Hem til Askerdagen. Når Asker Nei til EU samles er det tradisjon å synge «Din tanke er fri». Kunstneren Arild Nyquist pleide alltid å lese egne dikt når Nei til EU hadde møte, men Nyquist døde dessverre for 3 år siden. CD en hans, «I sans og samling» var imidlertid gaven til festtaler Dag Sejerstad. Det er også unge medlemmer i Asker Nei til EU. Sigmund er en av disse. I festmøtet takket han de eldre for at han hadde fått mulighet til å vokse opp utenfor den Europeiske Unionen. Asker Nei til EU avholder årsmøte onsdag 28. november kl på Venskaben. Politistasjonssjef i Asker, Arne Solberg, innkaller snart til det første møtet i Askers nye politiråd. FOTO: ASKERDAGEN Tor Kristian Østeby, Dag Solbakken og Torleiv Rognum, rådmann Einar Gaustad og gruppelederne Ole Jacob Johansen (FrP) og Ole Willy Sandbekk (AP). Politirådet blir dermed kommunens tyngste utvalg vurdert etter medlemmenes posisjon, etter kommunestyret og formannskapet. Et godt samarbeid med SLT anbefales, f.eks ved at kommunens SLT-koordinator blir med i politirådet. Det nye politirådet må finne sin form, men kommunestyret vedtok enstemmig i juni å oversende et forslag et opplegg for elever og foreldre ved overgangen barneskole/ungdomsskole med hovedfokus «narkofrie skoler», rusforebygging og kriminalitetsforebygging. Asker Nei til EU står på Roald Hem er styreleder i Asker Nei til EU. FOTO: ASKERDAGEN

10 Splitter nye Splitter nye Subaru Justy 6 kollisjonsputer + Subarukvalitet = Sikker bil! Subaru Justy kjøpspris kr ,- Privatleie kr. 1490,- pr. mnd.* *Engangsleie kr ,-.3 år/ km. Nom. rente 6,25%. S/V hjul er inkl. Alle priser er inkludert mva. Årsavgift kommer i tillegg. Spør oss om ungdomsavtalens fordelsprogram - for deg mellom 18 og 33 år! Birger N. Haug AS ASKER Fekjan 29 Telefon: BÆRUM Olav Ingstads vei 14 Telefon: SKØYEN Drammensveien 130 Telefon: ENSJØ Ensjøveien 16 Telefon: LILLESTRØM Depotgt. 12 vis-à-vis Obs! Telefon:

11 Askerdagen november NYHETER 11 Aktiv førjulstid for Asker og Bærum Brannvesen Forebyggende brannvern er i fokus for Asker og Bærum Brannvesen i ukene frem til jul. Under Aksjon boligbrann gir brannvesenet tilbud til eldre og uføre om en gratis sikkerhetsjekk av boligen. I dagene 4 6. desember gjennomføres sikkerhetskontroller i både Asker og Bærum som del av den årlige Aksjon Boligbrann. Ring brannvesenet innen 26. november og be om en sjekk. Vi setter fokus på brannsikkerhet i private hjem for å påvirke både atferd og holdninger. Derfor kombinerer vi hjemmekontroller med informasjonstiltak, sier informasjonskonsulent Elisabeth Gripne Plomgren. Eldre overrepresentert Eldre er overrepresentert i brannstatistikken og personer over 70 år har nesten fire ganger høyere risiko for å omkomme i en brann enn de under 70 år. Tendensen er dessverre økende. Både på landsbasis og lokalt har flere eldre omkommet i brann fordi de ikke har kommet seg ut. Helse- og omsorgstjenester ytes i økende grad i hjemmene i stedet for på institusjon. Når flere eldre bor hjemme så øker risikoen. Derfor tilbyr brannvesenet denne gratis sikkerhetsjekken av boligen. Vi oppfordrer også pårørende til å ta kontakt dersom dere ønsker at vi skal besøke foreldre eller andre dere mener kan ha behov for denne kontrollen. Vi sjekker røykvarsler og slokkeutstyr og ser etter synlige feil ved elektriske apparater og anlegg. Vi kontrollerer også rømningsforholdene og bytter batteri i røykvarslerne dersom det er nødvendig, sier Gripne. Påmeldingsfrist for de som ønsker en gratis sikkerhetssjekk er 26. november. Ta kontakt med Asker og Bærum brannvesen ved Elisabeth Gripne Plomgren , Hanni Winsvold Petersen eller Terje Nystedt ASGEIR ER MED: Asgeir Borgemoen stiller opp i julekalenderprosjektet Asgeir er med Et annet tiltak Asker og Bærum Brannvesen gjennomfører før jul er utdelingen av julekalenderen som skal sørge for brannsikre hjem. Syv lokale brannvesen har gått sammen om prosjektet, og har engasjert den tidligere barne-tv stjernen Asgeir Borgermoen til utdeling av julekalenderen i alle 4, 5 og 6- klassene i kommunene. Når julekalenderen åpnes får barn og familiene deres gode råd om enkle grep og rutiner som gjør hgjemmet mer brannsikkert. De syv brannvesenene som Asgeir har med seg er i Oslo, Asker og Bærum, Nedre Romerike, Hurum, Røyken, Drammen og Ringerike. Sammen med kalenderen tilbyr vi en times undervisning om hvordan alle kan bidra til å forhindre brann. Barna skal sørge for at kalenderen taes i bruk hjemme samt videreformidle det de har lært av oss til resten av familien. Vi har god erfaring med at barna videreformidler kunnskap, sier Elisabeth Gripne Plomgren Asgeir Borgemoen er opptatt av budskapet han skal presentere når julekalenderen deles ut i løpet av november. Desember er en brannfarlig måned. Det er viktigere enn noensinne å nå ut med god og forebyggende informasjon. Branner er grusomme hendelser vi helst vil unngå. Det var derfor naturlig for meg å støtte opp om dette viktige prosjektet. Jeg håper virkelig at kalenderen fører til ettertanke og at de gode rådene blir fulgt opp, sier Asgeir. Asker og Bærum Brannvesen har laget en sjekkliste som alle som ønsker å forebygge brann i hjemmet. Sjekklisten finner du på www. askerdagen.no. Kjell Ellingsen er leder for det aktive lokallaget av LHL i Asker. FOTO: ASKERDAGEN Aktivt LHL i Asker Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har 360 medlemmer i sitt lokallag i Asker. Kjell Ellingsen er styreleder, og inviterer til et aktivt lokallag. Frivillige organisasjoner møter nye utfordringer. Medlemmer og interesserte krever andre aktiviteter. Konkurransen fra kommunale dagsentre og TV gjør at det kommer færre dersom tilbudet bare er det tradisjonelle medlemsmøtet med kaffe og underholdning, forteller Kjell. Trim, turer og besøk av LHL-bussen er fortsatt populære aktiviteter. Dessuten er det veldig mange som ønsker å støtte det gode arbeidet LHL gjør, uten selv å delta aktivt. Fellesskap og informasjon er motivet for å drive foreningen. Trimaktivitetene på Borgen og i svømmebassenget på Bondi er populært. Før jul arrangerer LHL i Asker tur til København med julebord ombord. Datoen er 2 4. desember. Et par uker tidligere, 22. november, arrangerer laget hyggetreff med Prøysen-program. LHL i Asker står sentralt i opprettelsen av stiftelsen LHL Helse og Aktivitetssenter i Asker, som arbeider for å etablere et helseog aktivitetssenter som kan gi bedre tilbud til kronisk syke og deres pårørende. De som er interessert i LHL Asker kan kontakte styreleder Kjell Ellingsen på telefon eller Epost: DELER UT JULEKALENDER: Hektiske dager for informasjonskonsulentene Elisabeth Gripne Plomgren og Hanni Winsvold Petersen i Asker og Bærum Brannvesen. Julekalenderen med sikkerhetstips skal deles ut til 4, 5 og 6 klassene. Samtidig tilbys gratis sikkerhetssjekk til eldre og uføre som melder seg innen 26. november. TIPS OSS! Askerdagen dekker frivillig sektor. Send oss referater og tips om aktiviteter.

12 12 NYHETER... Askerdagen november 2007 Etterlyser gang- og sykkelveien ved Sem Gang- og sykkelveien mellom «rødlåven» ved Skaugum og utfartsparkeringen ved Semsvannet lar vente på seg. Nå begynner FAU ved Jansløkka skole å bli utålmodige. TRANGT OM PLASSEN: Torfinn Sommerfeldt Lysne og Even Vedlog konkurrerer med biler og busser om plass, og stiller bare opp for dette bildet. FOTO: PRIVAT Saken er til behandling i administrasjonen i Asker kommune, men nå må det bli handling i saken, sier Katrine Lysne i trafikksikkerhetsgruppa i foreldrenes arbeidsutvalg ved Jansløkka til Askerdagen. Skolebarna ved Jansløkka skole og alle andre skoler som benytter turområdene ved Semsvannet må sikres bedre. Det samme gjelder småbarn ved Solgården barnehage, de eldre som er tilknyttet Solgården sykehjem og boligsenter og Askers befolkning forøvrig. Nå må det snart bli mulig å bevege seg trygt frem og tilbake langs hele strekningen fra Jansløkka til Semsvannet. 600 meter er alt som gjenstår. FAU på Jansløkka opplyser i en pressemelding at kommunestyret i vinter ba om en grundigere vurdering av kost og nytte samt uttalelser fra velforeninger og FAU ved skolene da de i vinter vedtok trafikksikkerhetsplanen for Asker. Likevel har administrasjonen ennå ikke kommet tilbake med dette til de folkevalgte. Tvert imot fikk komiteen for teknisk, kultur og fritid ved sitt siste møte overlevert en status hvor det opplyses at «Da det ikke har vært noe presserende behov for å prioritere de kostnadstunge trafikksikkerhetstiltakene har det ikke vært arbeidet med å kost/nytteberegne disse prosjektene. Innenfor vedtatt handlingsprogram vil det være allerede avklarte prosjekter som skal finansieres». Vi er kjempeglade for at man i utvalget reagerte på denne fremstillingen, og hevdet at administrasjonen hadde en altfor passiv holdning som ikke fulgte opp politikernes vedtak om nettopp å få på bordet en grundigere vurdering av trafikksikkerhetstiltak som nå krever prioritet, sier FAU i pressemeldingen. Politikerne viste til nettopp behovet for bedre sikkerhet i Semsveien. Dette er et prosjekt som har stått for tur i mange år. Foreløpig har vi dokumentasjon tilbake til juni 1999 som viser løfter og prat om at noe skal gjøres. Vi jobber med dokumentasjon på at saken har versert ennå lenger. Nå må det bli handling. Grunnen til at det ikke har skjedd alvorlige ulykker mellom Jansløkka og Sem er antakelig at foreldrene ikke tør å la barna sine gå her alene. Husk at Semsveien er en fylkesvei som står på fylkets prioriteringsliste. Asker kan dermed dele på regningen med fylkeskommunen. FAU ved Jansløkka peker på flere positive effekter ved å sluttføre gang- og sykkelveien til Semsvannet. Mange som i dag kjører bil og parkerer ved utfartsparkeringen vil heller velge å spasere i hyggelige omgivelser helt frem. Løftene om gang- og sykkelvei den siste biten frem til Sem kan ikke treneres lenger. Nå er det handling som gjelder, mener FAU ved Jansløkka. Visste ikke om fjernvarmenabo Bio Varme Akershus har søkt om konsesjon til å bygge fjernvarme i Asker. Den ene av to varmesentraler er planlagt bygget i området ved Leikvoll Barnehage og Nedre Bleiker Barnehagehus. Da Askerdagen ba om kommentar til planene var saken ukjent for de to barnehagene. Søknaden om konsesjon ble sendt til NVE i sommer. NVE opplyser at slike søknader kunngjøres i lokalpressen, uten ytterligere melding til berørte naboer. Njål Nore i Asker kommune sier at kommunen har forsøkt å informere i lokalpressen og ved brev til lokale velforeninger. Han understreker generelt at alle har et eget ansvar for å følge med. Fristen for å levere kommentarer til konsesjonssøknaden gikk ut 1. november, men foreldrekontakten ved Leikvoll Barnehage, Robert Stenbro, sier at det nå er sendt brev til både ordfører Lene Conradi og NVE med anmodning om utsatt høringsfrist og mer informasjon. Styreleder Annemor Onarheim ved Nedre Bleiker Barnehagehus har også tatt initiativ for bedre tid til å sette seg inn i planene og komme med kommentar. Varmesentralen ved Risenga skal fyres med olje, strøm og skogflis. Dette kommer til å gi utslipp av CO2, NOx, støv, SOx og CO. Anlegget vil derfor kreve utslippstillatelse fra SFT. Den planlagte varmesentralen ved de to barnehagene vil kreve tonn tilkjørt skogflis og 100 tonn bortkjørt aske i året ved nøkternt beregnet årsproduksjon. Leikvoll barnehage var ukjent med varmesentralen som nærmeste nabo, få dager før høringsfristen utløp.

13 Amerikans pizza Mandag - onsdag 2 stk. Kr. 249,- Inkl. to rømme og 11/2 liter brus. Ved henting Stor kebab m/ 0,4 drikke kr. 59,- Liten kebab m/0,4 drikke kr. 39,- Stor kyllingkebab m/ 0,4 drikke kr. 69,- Liten kebabmiddag/0,4 drikke kr. 69,- Stor kebabmiddag/0,4 drikke kr. 89,- Du ringer vi bringer Tlf: Amerikans pizza Torsdag - søndag 2 stk. Kr. 349,- Inkl. to rømme og 11/2 liter brus. Ved henting Italiensk pizza Alle dager 2. stk. Kr. 149,- Fast pris. Ved henting Jafs Asker, Bankveien 10, 1383 Asker Åpningstider alle dager

14 14 NYHETER... Askerdagen november 2007 Askerlia oppgraderer for millioner Millionbeløp investeres i oppgradering av bygningsmassen i de 12 boligsameiene i Ove Jensens vei og Huldreveien på Borgen i Asker. Mange kjenner igjen adressene i Ove Jensens vei og Huldreveien. Her ligger leilighetene hvor mange kommer inn i boligmarkedet. Flytting blir aktuelt når familiene vokser. En del beboere har bodd her siden leilighetene ble bygget i overgangen mellom 1960 og 70-tallet. OPPGRADERER: Styreleder Elisabeth Storm i Askerlia Fellesråd er fornøyd med storsatsing på rehabilitering og oppgradering av bygninger og miljø i Huldreveien og Ove Jensens vei. FOTO: ASKERDAGEN ABBL Forretningsfører for samtlige blokker og boligsameier er Asker og Bærum Boligbyggerlag (ABBL). Arne Didriksen i ABBL opplyser at de 12 boligsameiene samlet består av 654 boenheter. Han har ikke oversikt over antall beboere, men andelen av Askers samlede befolkning er åpenbart ikke liten. Boligsameiene 6, 7, 8, 9 og 10 har rehabilitert hele det elektriske anlegget, mens sameiene 3, 5, 6, 8, 11 og 12 har rehabilitert gavlveggene, forteller Didriksen. Samlet er det investert cirka 25 millioner kroner. I tillegg kommer en del mindre vedlikeholdsarbeider. Da brannsikkerheten ble bedret for noen år siden byttet de fleste takbelegg. De som har rehabilitert det elektriske anlegget har også gjort dette inne i hver boenhet. De har byttet alt fra trafo og inntaksledninger til sikringskap og ledninger i hver enkelt leilighet. Fellesrådet Elisabeth Storm er leder av Askerlia Fellesråd som samler alle VENNSKAP: Barna har alltid hatt det fint i Huldreveien og Ove Jensens vei. Det gjelder også vennene Resard (4), Pojan (5), Kian (7), Blean (4) og Blerona(6). FOTO: ASKERDAGEN de 12 boligsameiene. Hun forteller at samtlige 12 er selvstendige sameier. Vedlikeholdet av blokkene er ikke samordnet, men stort sett alle har utført eller skal utføre rehabilitering. Noen har byttet det elektriske anlegget med felles stigeledninger og mulighet for helt nytt anlegg i hver leilighet. Bruken av strøm har økt sterkt fra blokkene var nye rundt Når alle skifter anlegget samtidig blir prisen mer gunstig for den enkelte, forteller Elisabeth Storm. Andre blokker har byttet ut eternittplatene på endeveggene. Ny isolasjon er lagt på og kledt med flott teglsten. Nytt takbelegg er lagt. Kommunen har i samarbeid med arkitekt og teknisk assistanse fra ABBL bistått beboerne ved å lage en plan for fargevalget på gavlveggene. I fellesrådet tar vi opp alt av felles interesse; utearealene, lekeplasser, fotballplassene og gangveiene i området. I tillegg informerer vi hverandre om praktiske forhold og gir hverandre gode råd, sier Elisabeth. Hun skryter av området hun er fellesrådsleder for. Vi forsøker å skape et godt utemiljø, særlig for barna. Derfor lager vi gode uteplasser med griller, bord og benker hvor de som bor i området kan bli kjent med hverandre. Vi er heldige og har vår egen nærbutikk, god kollektivforbindelse med tog og buss med avganger hver time. Oftere om morgen og ettermiddag. Vi har kort gangavstand til Asker sentrum, med alle tilbudene som finnes der. Skoler og barnehager er godt tilgjengelig ved gangveier og fortau, sier Elisabeth. Eiendomsmegler Peter Björklund i Aktiv Eiendom er veldig positiv til aktivitetene i Huldreveien og Ove Jensens vei. Aktuelle kjøpere ser positivt på at eiendommene holdes ved like og oppgraderes. Omløpshastigheten i blokker er høyere enn for andre boliger, og på visningene spør folk etter nettopp standarden på elektriske anlegg og slike ting, sier Björklund til Askedagen. Savner kommunen Et lite ønske vil hun fremme i Askerdagen. Det må komme fartsdumper i Huldreveien! Noen kjører altfor fort. Hun etterlyser også et mer aktivt eierskap fra Asker kommune, som eier en del av leilighetene i området. Det ville være hyggelig om kommunen kunne delta ved årsmøtene i sameiene våre. De eier jo leiligheter i alle blokkene. Bedre kontakt med kommunene hadde vært til det beste for alle parter, sier Elisabeth Storm.

15 Har noen sett PIN-koden min_omsl :58:28 Askerdagen november KULTUR 15 Fred G. Bergersen bokdebuterer FRED G. BERGERSEN F d G B H PIN k d i? Har noen sett PIN-koden min? En lett rusten herres fortellinger Har du sett PIN-koden min er utgitt på Kolofon forlag. FOTO: KOLOFON FORLAG Anne-Britt Lindvik fra Bjerkåsholmen i Asker debuterer med diktsamlingen «Krabbeluredikt- og slikt». Anne-Britt og har samarbeidet med kunstneren Øivind Jorfald fra Vollen som har illustrert diktene. FOTO: ASKERDAGEN Krabbeluredikt så klart! «Krabbeluredikt- og slikt» Det er navnet på diktsamlingen som Anne-Britt Lindvik (46) fra Bjerkås gir ut på eget forlag. Vollenkunstneren Øivind S. Jorfald har illustrert diktene. Barnehager, skoler og bibliotek kan glede seg! «Krabbeluredikt -og slikt» er en samling med 29 morsomme dikt i den absurde sjangeren. Eller, hva skal man si om dikt som handler om griser som hopper i Holmekollen eller hummeren som humrer og ler av svenskevitser? Boken er skrevet lett og morsomt for barn fra 3 år og oppover. For at de skal ha det gøy, og vekke interesse for språk og diktning, sier Anne-Britt. Når det er sagt ser det ut som barnet har våknet i mang en forelder som har lest i boken. Det er ikke bare de små som har moret seg.... barnet har våknet i mang en forelder som har lest i boken. Det er ikke bare de små som har moret seg. Forfatteren skriver små dikt og rim på inspirasjon, og samler på disse. På oppfordring tok hun med diktene til kunstneren Øivind S. Jordfald i Vollen som meldte at han gjerne ville illustrere boken. Resultatet er innholdsrike illustrasjonene med masse detaljer og herlige farger. Boken er gitt ut på eget forlag med faglig bistand fra Fagbokforlaget. Første opplag er på 1000 eksemplarer. Den er tilgjengelig i Den norske Bokdatabasen, og bokhandlere over hele landet kan bestille boken fra Mentor. Den selges også gjennom galleriet Hebbe Lille i Vollen, samt et utvalg andre gallerier og forretninger. Barnehager og andre interesserte kan bestille boken ved å ringe Anne-Britt er rundt og leser høyt fra boken hos de barnehager i Asker som ønsker det. Dette har vært stor suksess! En smakebit av diktene er også sendt til flere kommuner i ordningen «Den kulturelle skolesekken». Tilbakemeldingene er gode, og de fleste har bestilt boken! Det nærmer seg jo jul. Boken er en flott gaveide til barn som liker å bli lest for, sier Anne-Britt. Anne-Britt Lindvik fra Bjerkåsholmen i Asker debuterer med diktsamlingen «Krabbeluredikt - og slikt». Anne-Britt og har samarbeidet med kunstneren Øivind Jorfald fra Vollen som har illustrert diktene. Fred G. Bergersen fra Billingstad debuterer i høst som skjønnlitterær forfatter. Har noen sett PIN-koden min? er tittelen på samlingen med 20 fortellinger. Her reflekterer forfatteren over utviklingen med et litt skrått blikk på nåtid, og et lengselsfullt blikk på fortiden. Skrevet med humor og varme, gjennom overraskende episoder, undring og vemod i en verden som endrer seg fortere enn forfattere klarer å henge med i. Skilsmisse, nye kvinner, nye brudd, ny teknologi, nye passord, nye sykdommer, nye politiske retninger, nye PIN-koder. I en fortelling beskriver Fred med stor humor hvordan han plutselig oppdager at han er blant de eldre i de forsamlinger han beveger seg. Kanskje den eldste? Boken har glimtet som skaper latter, ikke bare blant eldre, men også tenåringene ler godt ved høytlesing av Freds fortellinger. En av de fineste opplevelsene jeg har hatt er at boken blir så godt mottatt, uavhengig av alder, sier han. Jeg hadde lyst til å skrive om hvordan det er å bli 60 år - å fortelle hvordan det oppleves å ruste litt ned, sier Fred med et glimt. - Å bli 50 er mest å regne som en fiffig overture. Når du blir 60 blir det mer blues og sårhet, men det er mange vakre blåfarger i blues. Han er mye rundt i forsamlinger og leser fra boken, og tar gjerne slike oppdrag. Før møtte jeg forsamlinger som organisasjonskonsulent og foreleste om endringer ut fra et faglig ståsted. Nå syns jeg det er forferdelig morsomt å fortelle om endringer ved å fortelle historier, om hva som skjer med oss og rundt oss, sier han. Jeg blir glad når folk humrer og kjenner seg igjen. Livet består jo av faser, og noen er viktigere å fortelle om enn andre. Har noen sett PIN-koden min er gitt ut på Kolofon forlag, og den finnes i alle bokhandlere. Boken er illustrert av Asbjørn Alfheim. Hvis signatur og hilsen fra forfatteren ønskes, kan Fred kontaktes på telefon eller Fred har skrevet siden han var 11 år. For 25 år siden tok han forfatterstudiet i Bø. Først nå satser han virkelig på å skrive, og har leid et ideelt lite kontor - nei, en skrivestue - på Holmensenteret med perfekt utsikt over mye av det han er så glad i. Konsulentjobben fases gradvis ut, og forfatteren Fred trer frem. Kanskje ruster han likevel ikke så mye? Å kaste seg utpå en forfatterkarriere etter å ha passert 60 beviser vel det? LESER GJERNE: Fred G. Bergersen besøker gjerne forsamlinger og leser høyt fra boken han ga ut i høst. FOTO: ASKERDAGEN

16 TIPS ASKERDAGEN! Adresse: Postboks Asker Telefon: Epost: Borghild Bredeli stiller ut malerier på Asker Museum Denne høsten stiller Borghild Bredeli ut malerier med inspirasjon fra litteraturen. Utstillingen på Asker Museum har navnet «Bilder fra diktningen». Ideen til utstillingen kom opp i kontakt mellom Borghild Bredeli og Asker Museum tidligere i år. Da ble det besluttet å legge åpningen av utstillingen til markeringen i oktober av 100 år etter Rasmus Lølands død. Rasmus Løland er barne- og ungdomslitteraturpioneren fra Ryfylke som levde sine siste år i Asker. Borghild Bredeli kommer fra Leinstrand i Sør-Trøndelag. I 1965 kom hun til Asker. Hun studerte i 4 år ved Statens Kunstakademi og tok senere utdannelse ved Statens lærerskole i forming. Deretter begynte hun tidlig på 1970-tallet som lærer ved Risenga ungdomsskole. Ved siden av lærerarbeidet studerte hun kunsthistorie og norsk. Etter noen år ble hun lektor og arbeidet ved Lier Videregående skole. I dag bor Borghild Bredeli i Østhellinga på Borgen i Asker, hvor hun også har sitt atelier. I dag vies tiden helt og fullt til kunst, både som forfatter og bildende kunstner. Borghild har gitt ut flere bøker, både fagbøker om kunst og pedagogikk og en skjønnlitterær bok. En ny skjønnlitterær bok skal snart lanseres. Som bildende kunstner har hun hatt mange separatutstillinger siden den første i UKS Galleri i Oslo i DRAUMKVEDET: Dette bildet er malt inspirert av det flere hundre år gamle visjonsdiktet Draumkvedet. FOTO: ASKERDAGEN INSPIRERT AV DIKTNING: Borghild Bredeli stiller ut malerier som er inspirert av norske og internasjonale forfatter. Her foran malerier som er inspirert av Jon Fosse. FOTO: ASKERDAGEN Tittelen på utstillingen henspiller til at hvert eneste maleri er inspirert av en forfatter. Jeg leser mye, og bilder former seg i tankene mens jeg leser. I akvarellene henter jeg oftest motiver fra naturen, men dette er første gang jeg stiller ut så mange bilder uten naturmotiv, sier Borghild. Utstillingen skjer i tradisjonsrikt miljø ved Asker Museum. Derfor har Borghild malt flere bilder med inspirasjon fra lokale forfattere som Hulda Garborg, Arne Garborg, Kristofer Updal, Olav Nygard og naturligvis Rasmus Løland. I tillegg er det malerier inspirert av andre norske og internasjonale diktere. Totalt består høstens utstilling av over 30 små og store malerier og noen få akvareller, som henter ideer og motiv fra 24 forfattere som har betydd noe for Borghild Bredeli. Utstillingen varer frem til og med fredag 21. desember. Åpningstidene følger Asker Museum, som er tirsdag - fredag kl og søndager kl Besøk kan også avtales utenom åpningstid på telefon Kafé Gunhild holder åpent med kaffe og servering i tilknytning til besøket. Besøkende som ønsker å treffe kunstneren personlig, kan ringe Borghild Bredeli på telefon Vi har et meget godt utvalg i frukt og grønt, samt mange spennende internasjonale matvarer Høy kvalitet - rimelige priser på: Frukt, bær, grønnsaker og blomster Krydder, urter, té, kaffe, oljer, brød, nøtter, tørket frukt, hermetikk, pasta & bønner & linser & ris, ost, oliven mm. Halal Alltid daglige tilbud Søndagsåpent Mandag - fredag, Lørdag, 9-18 Søndag, Velkommen til Kirkeveien 226 ved Føyka -

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008).

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008). Organisasjons- og personalhåndbok / Høringsuttalelser / Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par 11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no

For mer praktisk informasjon, se www.oddernes.no, eller www.kirken.no 1 Lykkeskapere Livets begivenheter handler om lykke, og ditt bryllup hører uten tvil hjemme her. Lykke under forberedelsene, lykke på selve dagen og lykke i ettertid. Det handler om å kunne ta inn hvert

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN

HØRINGSNOTAT FRA FRELSESARMEEN ANGÅENDE FORSLAG OM ENDRINGER AV EKTESKAPSLOVEN Suppe, såpe og frelse siden 1865 4. september 2009 Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement v/ Hilde Hol Postboks 8036 Dep 0030 Oslo BARNE-OG LIKESTILLI", q... -,,'e:. _ ; 2' Dra, U-- Sa::; r..c

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis!

Annette Münch. Klovnen Knut. Alle våre arrangementer er gratis! Annette Münch Klovnen Knut Alle våre arrangementer er gratis! Januar februar mars Fredag 27. januar kl. 13.00 14.00 Ønsker du å få gode boktips? Ta fredagskaffen på! En fredag i måneden deler bibliotekarene

Detaljer

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016

Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Ask barnehage Månedsbrev for Spiren April 2016 Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid hundre måter å

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Her kommer KRONBLADET

Her kommer KRONBLADET Her kommer KRONBLADET ÅRGANG 2013 APRIL Utgivelse nr. 8 INFORMASJONSBLAD om BLOMSTERENGA BARNEHAGE Ansvarlig for innhold og utgivelse: Per Jarle Hestnes Virksomhetsleder - barnehage VEL OVERSTÅTT PÅSKE

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Januarbrev for Eika.

Januarbrev for Eika. Januarbrev for Eika. Godt nytt år! Så er vi i gang med et nytt år, og vi håper det blir et godt år for oss. Vi har hatt en trivelig førjulstid i barnehagen med mange tradisjonelle aktiviteter. Selv om

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak Kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet

Geir Lippestad. Et større vi. Til forsvar for livet Geir Lippestad Et større vi Til forsvar for livet Om forfatteren: GEIR LIPPESTAD (f. 1964) er advokat og ble verdenskjent som forsvarer for gjerningsmannen under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013 2013 Ideer til innhold og aktiviteter for satsingsområdet? Helsefremmende barnehage Foreldrenes tilbakemeldinger: 5 om dagen Sunn /usunn mat og ulike mattyper laget ute over bål Utetid/ aktivitet, mat

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage

Virksomhetsplan. 2012/2015 Asker Gård barnehage Virksomhetsplan 2012/2015 Asker Gård barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2011-2015 VELKOMMEN TIL ASKER GÅRD BARNEHAGE Barnehagen er en privat en avdelings barnehage som er godkjent for inntil 19 barn i alderen 1-5

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte 28.03.12

Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte 28.03.12 Spørsmål/interpellasjon til kommunestyrets møte 28.03.12 Arkivsaknr 12/1189-2 Arknr.: 033 Meldt av: Ski Venstre Parti: Mottatt dato: OM Å SØRGE FOR GODE ORDNINGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN OG DERES PÅRØRENDE

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015

Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Undersøkelse om bruk av setebelter i buss 2015 Bakgrunn Våren 2014 ble det gjennomført en undersøkelse om bruken av setebelter i buss i Buskerud, i henhold til satsingen på trygge skoleveier i handlingsprogram

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer