Veiledning for leverandører av produkter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for leverandører av produkter"

Transkript

1 Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter, importører, grossister og detaljister av produkter med informasjon om hvordan de innhenter og formidler opplysninger i tråd med forpliktelsene som REACH pålegger dem for produkter.

2 BELGIAN FEDERAL PUBLIC SERVICE, HEALTH, FOOD CHAIN SAFETY AND ENVIRONMENT, GERMAN FEDERAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, DANISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, FRENCH MINISTRY OF ECOLOGY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY, NORWEGIAN ENVIRONMENT AGENCY, KEMIKALIEINSPEKTIONEN, STOCKHOLM 2013 ISBN X OMSLAGSBILDER: THINKSTOCK GRAFISK DESIGN: AB TYPOFORM VEILEDEREN ER OVERSATT TIL NORSK AV MILJØDIREKTORATET. M

3 Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN JULI 2013

4 Innhold 1. Innledning 6 2. REACH og pliktene til å formidle opplysninger om stoffer på kandidatlisten i produkter REACH Produkter i REACH Stoffene på kandidatlisten Alle leverandørers opplysningsplikt overfor sine kunder Produsenters/importørers plikt til å underrette ECHA Hvordan stoffer på kandidatlisten kan reguleres ytterligere av REACH Hva går opplysningspliktene ut på? Når plikter man å informere? Anvendelse av konsentrasjonsgrensen på 0,1 % Innhenting av opplysninger ved hjelp av en sannsynlighetsbasert tilnærming Et trinnvist arbeid Validering av opplysninger mottatt fra egne leverandører Gjennomføring av analyser for å supplere eller kontrollere mottatte opplysninger Formidling av opplysninger for å muliggjøre sikker bruk av produktet 16

5 4. Eksempler på hvordan opplysningspliktene kan oppfylles i praksis Produkter som består av ett enkelt produkt Produkter som består av flere produkter Produkter som består av et produkt og en stoffblanding Svært komplekse produkter som består av flere sammensatte produkter samt stoffblandinger Anvendelse av plikten om å underrette ECHA (art. 7.2) Rutiner og verktøy for å innhente, oppbevare og formidle opplysninger Rutiner og verktøy for innhenting av opplysninger Systemer for oppbevaring av data Verktøy og formater for formidling av opplysninger Avsluttende kommentarer Sammendrag Fordeler ved å følge tilnærmingen i denne veiledningen 35 Tillegg 1. Forskjeller i hvordan konsentrasjonsgrensen på 0,1 % anvendes i de to veiledningene 37 Tillegg 2. Ordliste 40

6 1.Innledning Denne veiledningen inneholder praktiske råd til leverandører av produkter om hvordan de skal utføre sine lovpålagte plikter om å informere om innhold av kjemiske stoffer oppført på den såkalte kandidatlisten. Både yrkesbrukere og forbrukere skal motta slike opplysninger. Disse pliktene er beskrevet i EU-forordningen REACH 1. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom de ansvarlige REACHmyndighetene i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Norge og Sverige 2. Innledningsvis gir veiledningen en beskrivelse av REACH, opplysningspliktene tilknyttet stoffer på kandidatlisten samt visse andre sider ved REACH-forordningen. Veiledningen inneholder deretter praktiske råd, der fokus ligger på hvordan man skal oppfylle opplysningsplikten overfor kunder, inkludert hvordan man anvender konsentrasjonsgrensen (som angir når man har plikt til å informere), hvordan man først innhenter opplysninger lengre opp i forsyningskjeden samt hvilke opplysninger man skal videreformidle. Det gis en rekke illustrerende eksempler. Det gis også noen råd om rutiner og verktøy for oppgaven med å innhente, oppbevare og formidle opplysninger. Avslutningsvis oppsummeres viktige råd for opplysningsarbeidet, med innspill om hvorfor leverandører kan ha utbytte av å etterleve pliktene i tråd med denne veiledningen. Et svært viktig budskap i veiledningen er at de samme opplysningene om innhold av stoffer på kandidatlisten skal formidles uansett om et produkt selges atskilt eller som en del av et produkt som er satt sammen av flere produkter. Ved å oppfylle opplysningsplikten på denne måten vil leverandørene sørge for etterlevelse av pliktene i hele EU-markedet 3. Det vil dessuten gi enklere og mer effektive arbeidsprosesser og generere opplysninger som er mer relevante, konsistente og hensiktsmessige. Det er også avgjørende at leverandører er oppmerksomme på at stoffer på kandidatlisten gjerne underlegges ytterligere REACH-tiltak. Slike tiltak kan innebære store bruksbegrensninger eller stoppe bruken helt av de aktuelle stoffene i produkter. Med gode og entydige opplysninger lenger oppe i forsyningskjeden kan man ta høyde for en slik utvikling, og på den måten unngå potensielt kostbare overraskelser senere i forløpet. 1 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH) LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907: :EN:PDF. 2 Et grunnlag for veiledningen ble først utarbeidet i et prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd 3 Tolkningen i den tilsvarende veiledningen fra ECHA aksepteres ikke av ovennevnte stater samt Østerrike. ECHAs tolkning innebærer at plikten til å informere om at et produkt inneholder et stoff som finnes på kandidatlisten, kan opphøre dersom produktet settes sammen med andre produkter 6 Veiledning for leverandører av produkter

7 og pliktene til å informere om stoffer på 2.REACH kandidatlisten i produkter Pliktene som beskrives i denne veiledningen, er fastsatt i EUs REACHforordning. Dette kapitlet inneholder en presentasjon av REACH, REACHdefinisjonen av «produkt», kandidatlisten i REACH, pliktene til å formidle opplysninger om stoffer på kandidatlisten samt hvordan slike stoffer reguleres ytterligere gjennom REACH. 2.1 REACH REACH er en forkortelse og står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier). Den overordnede målsetningen med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljøet mot risikoer forbundet med kjemikalier samt et fritt varebytte for kjemikaliene på markedet samtidig som konkurranseevne og nyskaping styrkes. De fleste av bestemmelsene i REACH gjelder kjemikalier og framstillere og importører av kjemikalier. Det finnes imidlertid også enkelte bestemmelser i REACH som gjelder direkte for leverandører av produkter: opplysningspliktene knyttet til stoffer på kandidatlisten, og begrensninger i bruken av visse kjemikalier i produkter. 4 Ettersom produkter for eksempel møbler, tekstiler og elektronisk utstyr vanligvis inneholder eller er behandlet med kjemikalier, kan leverandører av produkter også bli indirekte omfattet av bestemmelser i REACH. Hvis for eksempel en leverandør av et kjemikalie velger å slutte leveransen i stedet for å registrere det, vil dette ha konsekvenser for alle produsenter av produkter som i dag inneholder kjemikaliet. 4 I tillegg har importører og produsenter av produkter en forpliktelse til å registrere stoffer som med hensikt frigjøres ved normal og forutsigbar bruk av produktet. 7 Veiledning for leverandører av produkter

8 2.2 Produkter i REACH Produkter som ikke er kjemiske stoffer og stoffblandinger, kalles «produkter» i REACH. Produkter kan for eksempel være tekstiler, kjøkkenutstyr, verktøy, leker, elektronisk utstyr og kjøretøy. REACH (artikkel 3(3)) definerer «produkt» som: [Produkt] «en gjenstand som i produksjonen gis en spesiell form, overflate eller utforming som i større grad enn dens kjemiske sammensetning bestemmer dens funksjon». Ifølge REACH er «Leverandør av et produkt» enhver produsent eller importør av et produkt, en distributør eller annen aktør i forsyningskjeden som bringer et produkt i omsetning. «Mottaker av et produkt» er en industriell bruker eller yrkesbruker, eller en distributør, som får levert et produkt. Forbrukere omfattes ikke av definisjonen for «mottaker». Alle produkter kan inneholde farlige kjemiske stoffer som (utilsiktet) kan bli frigitt. Enkelte stoffer kan frigjøres allerede ved bruk, for eksempel fra klær som kommer i kontakt med huden. Andre stoffer kan potensielt frigjøres senere i forbindelse med resirkulering eller avfallshåndtering. 2.3 Stoffene på kandidatlisten Stoffene på listen er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-stoffer, «Substances of Very High Concern»), i og med at de har iboende egenskaper som er svært farlige. Kandidatlisten publiseres på nettstedet til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) 5. Et stoff må oppfylle minst ett av følgende kriterier for å bli identifisert som et SVHC: stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige stoffer CMR-stoffer 6 persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer (PBT) svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer (vpvb) stoffer som beviselig gir grunn til samme grad av bekymring, for eksempel hormonforstyrrende stoffer Vær oppmerksom på at det ikke kreves bevis for eksponering og risikoer for at et stoff skal bli identifisert som et SVHC. Det identifiseres løpende nye stoffer som skal føres opp på kandidatlisten, og per i dag oppdateres listen to ganger årlig. Med én gang et stoff blir oppført på kandidatlisten, har leverandører plikt til å informere sine kunder om forekomst 5 Kandidatlisten, 6 Kun de farligste CMR-stoffene (kategori 1A og 1B ) kan identifiseres som SVHC-stoffer 8 Veiledning for leverandører av produkter

9 av stoffet. I noen tilfeller skal leverandører også underrette ECHA (seks måneder etter inkludering). Stoffene kan imidlertid fremdeles benyttes, med mindre de er blitt underlagt ytterligere krav og tiltak se Alle leverandørers opplysningsplikt overfor sine kunder REACH pålegger leverandører å opplyse sine kunder dersom et produkt inneholder et stoff fra kandidatlisten i en konsentrasjon som overstiger 0,1 % masse/ masse. Denne plikten står beskrevet i artikkel 33 i REACH, og den gjelder fra det øyeblikket et stoff føres opp på kandidatlisten. Kapittel 3 5 inneholder veiledning om hvordan man oppfyller denne plikten. Artikkel 33 i REACH: Gjelder enhver leverandør av produkter som inneholder ett eller flere stoffer på kandidatlisten, i en konsentrasjon som overstiger 0,1 % masse/masse; Pålegger leverandøren å gi mottakere av produktet tilstrekkelige opplysninger, slik at sikker bruk av produktet er mulig. Opplysningene skal som et minstemål omfatte navnet på vedkommende stoff; På anmodning fra en forbruker skal enhver leverandør gi forbrukeren tilstrekkelige opplysninger innen 45 dager etter at anmodningen er mottatt. 2.5 Produsenters/importørers plikt til å underrette ECHA I tillegg til plikten beskrevet ovenfor, angir artikkel 7 nr. 2 i REACH at enhver produsent eller importør av produkter skal underrette ECHA dersom alle produktene i løpet av ett år uavhengig av kategori inneholder mer enn ett tonn av et stoff på kandidatlisten per produsent eller importør. Dette gjelder kun for produkter der konsentrasjonen overstiger 0,1 %. Plikten gjelder fra seks måneder etter at et stoff er ført opp på listen. Det er imidlertid ikke påkrevd å underrette ECHA 1) hvis bruken av stoffet i produktet omfattes av en REACH-registrering 7 for stoffet (artikkel 7 nr. 6), eller 2) hvis leverandøren kan utelukke at mennesker eller miljøet blir eksponert under normale eller rimelig forutsigbare bruksvilkår, herunder disponering (artikkel 7 nr. 3). 7 Informasjon om registrering finnes på ECHAs nettside: echa.europa.eu eller kan fås fra de nasjonale REACH-svartjeneste: nationalhelpdesks/list-of-national-helpdesks 9 Veiledning for leverandører av produkter

10 2.6 Hvordan stoffer på kandidatlisten kan reguleres ytterligere av REACH Det er viktig å være klar over at stoffer på kandidatlisten gjerne er underlagt ytterligere REACH-tiltak som kan sette store begrensninger for eller fullstendig stoppe bruken av dem i produkter. «Utløpsdato» eller tidsbegrenset godkjenning: Stoffer på kandidatlisten føres også gradvis inn i vedlegg XIV i REACH basert på en prioriteringsprosedyre med en siste søknadsfrist og en «utløpsdato». Etter utløpsdatoen er det ikke tillatt å markedsføre og bruke det aktuelle stoffet, med mindre Europakommisjonen har gitt en tidsbegrenset godkjenning. Søknader om godkjenning skal rettes til ECHA. Framstillere og importører av stoffet kan søke, og det samme gjelder brukere av stoffet, deriblant produsenter av produkter som anvender stoffet i produkter eller på andre måter. Et viktig mål med godkjenning er substitusjon. REACH-begrensninger: Hvis det identifiseres en uakseptabel risiko basert på en bestemt bruk av et stoff, kan dette resultere i en beslutning fra EU-kommisjonen om å begrense eller til og med stoppe markedsføringen og bruken av stoffet, også i produkter. Nye begrensninger tilføyes i vedlegg XVII i REACH. Det er mulig å begrense visse bruksmåter av et stoff på kandidatlisten, og underlegge andre bruksområder godkjenning. 10 Veiledning for leverandører av produkter

11 går opplysningspliktene ut på? 3.Hva Dette kapitlet gir veiledning om hvordan fastsette konsentrasjonsgrensen på 0,1 % som medfører plikt til å formidle opplysninger til kunder. Kapitlet gir også veiledning i hvordan man innhenter nødvendige opplysninger første gang fra egne leverandører, og hva slags opplysninger man plikter å formidle. Kapittel 4 inneholder eksempler på hvordan dette arbeidet kan utføres. Kapittel 5 inneholder råd om rutiner og verktøy som kan være nyttige i arbeidet. 3.1 Når plikter man å informere? Anvendelse av konsentrasjonsgrensen på 0,1 % PRINSIPPET «EN GANG ET PRODUKT ALLTID ET PRODUKT» Anvendelse av konsentrasjonsgrensen 0,1 % masse/masse som utløser opplysningsplikten, er entydig når det gjelder produkter som er enkle og laget av et stoff eller en stoffblanding. De fleste produkter er imidlertid satt sammen av flere eller mange produkter. Anvendelse av konsentrasjonsgrensen for sammensatte produkter i dette veiledningsdokumentet, er basert på prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt» som støttes av Belgia, Danmark, Tyskland, Frankrike, Norge og Sverige. Dette prinsippet er i tråd med definisjonen av et produkt i REACH (i artikkel 3 nr. 3), og lyder som følger: Når en gjenstand i produksjonen har blitt et selvstendig produkt, vil «den forbli et produkt frem til den blir avfall etter endt levetid.» Dette innebærer at Når to produkter settes sammen til et sammensatt produkt, beholder begge to sin status som produkt. Konsentrasjonsgrensen på 0,1 % gjelder dermed for hvert produkt i det sammensatte produktet som oppfyller definisjonen av et produkt som angitt i REACH, og som var et produkt allerede før sammensetting. 8 8 Dette avviker fra det som spesifiseres i ECHAs «Guidance on requirements for substances in articles», og som er basert på Europakommisjonens tolkning, der konsentrasjonsgrensen skal gjelde for hele det sammensatte produktet. I vedlegg 1 utdypes det videre hvilke forskjeller som råder i synet på hvordan konsentrasjonsgrensen på 0,1 % skal anvendes. 11 Veiledning for leverandører av produkter

12 Dette prinsippet er utarbeidet på grunnlag av inngående studier av den juridiske teksten, og ovennevnte land mener at det er i tråd med REACH-forordningen. Ifølge dette prinsippet gjelder ikke konsentrasjonsgrensen for en gjenstand i et sammensatt produkt som er et stoff eller en stoffblanding, eller var dette før sammensettingen. Av dette følger at konsentrasjonsgrensen, for et stoff på kandidatlisten som opptrer i f.eks. en maling eller et lim (som er stoffblandinger) som tilsettes under produksjonen, må gjelde for produktet som malingen eller limet ble brukt på, f.eks. på det malte produktet, hvis malingen er påført bare ett av produktene i et sammensatt produkt på hele det malte sammensatte produktet, hvis malingen er påført hele det sammensatte produktet på det sammensatte produktet som er dannet ved at to produkter er limt sammen NOEN GRUNNREGLER FOR BRUK AV PRINSIPPET Følgende grunnregler er nyttige ved bruk av prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt» på gjenstander i sammensatte produkter: 1. Hvis en gjenstand i et sammensatt produkt var et produkt før den ble inkludert, forblir den et produkt som konsentrasjonsgrensen skal gjelde for, også etter sammensettingen. 2. Hvis en gjenstand i et sammensatt produkt var et stoff eller en stoffblanding før den ble inkludert, vil konsentrasjonsgrensen for alle eventuelle stoffer på kandi-datlisten i denne gjenstanden, gjelde for det sammensatte produktet. 3. Hvor komplekst produktet er, forandrer ikke på disse to reglene. I tvilstilfeller kan en sammenligning med REACH-definisjonen av et produkt (artikkel 3 nr. 3) i REACH) gjøre det enklere å fastslå om en gjenstand er et produkt eller et stoff eller en stoffblanding. 9 Eksemplene i kapittel 4 viser også hvordan grensen brukes i en rekke situasjoner. I andre situasjoner må leverandører selv vurdere hvordan de skal oppfylle opplysningspliktene på en rimelig måte, med utgangspunkt i både veiledningen som gis, og intensjonene bakom pliktene: at opplysninger skal formidles gjennom forsyningskjeden og nå frem til sluttbrukeren. VIDERE FORKLARING AV PRINSIPPET Mange enkle produkter selges kommersielt først som enkeltprodukter, deretter integrert i et sammensatt produkt, og iblant til slutt som brukte reservedeler etter demontering. Ifølge prinsippet er de produkter gjennom hele livssyklusen også 9 De veiledende spørsmålene i kapittel 2.4 i ECHAs «Guidance on requirements for substances in articles» kan være ytterligere til hjelp når man skal fastslå om en gjenstand er et produkt, et stoff eller en stoffblanding. 12 Veiledning for leverandører av produkter

13 når de er integrert i andre produkter frem til de avhendes som avfall. Dette gjelder for eksempel for fjærer, innerskjermer, lister og hjulkapsler som brukes i biler, og for felger, kjedetannhjul og setestenger som brukes på sykler. Visse produkter, for eksempel enkelte datamaskiner, sykler og møbler, kan kjøpes enten ferdig montert eller i pakker med enkeltprodukter som kunden selv monterer. Ifølge prinsippet vil disse utgjøre produkter uavhengig av om de er en del av en pakke med enkeltprodukter som kunden selv skal montere, eller om de er en del av et produkt som allerede er montert. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke hvis gjenstanden var et stoff eller en stoffblanding før produksjonen av et produkt, for eksempel håndtaket til en skrutrekker hvis håndtaket framstilles ved at man støper plast direkte på metalldelen. 3.2 Innhenting av opplysninger ved hjelp av en sannsynlighetsbasert tilnærming Når konsentrasjonsgrensen anvendes i tråd med prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt», er det tilstrekkelig å få vite fra egen leverandør at et bestemt produkt uansett om det er kjøpt som et enkeltprodukt eller inkludert i et sammensatt produkt inneholder mer enn 0,1 % av et bestemt stoff på kandidatlisten. Denne opplysningen slik den foreligger kan formidles nedover i forsyningskjeden til egne kunder. For leverandører som leverer mange eller svært komplekse produkter, kan det være en utfordring å klare å fastslå hvilke stoffer som finnes i hvilke produkter, siden antallet stoffer på listen er relativt stort og stadig øker. Mange av stoffene på listen brukes imidlertid ikke i produkter blant annet på grunn av fysisk tilstand. Videre er det ofte tilfelle at et bestemt stoff hovedsakelig eller kun brukes i visse materialer, for eksempel visse plastmaterialer, som i sin tur hovedsakelig brukes i visse produktkategorier. Dette er bakgrunnen for at en «sannsynlighetsbasert tilnærming» kan anvendes for å fokusere arbeidet. Tilnærmingen går ut på først å vurdere hvilke produkter som sannsynligvis kan inneholde stoffer fra kandidatlisten ut fra materialene som er benyttet og deretter å vurdere hvilke stoffer de sannsynligvis kan inneholde. Et plasthåndtak til et sykkelstyre kan for eksempel inneholde mykgjørere som ofte brukes i plastmaterialene. Når den vurderingen er foretatt, kan man utforme spørsmål til egne leverandører, knyttet til disse spesifikke produktene og stoffene. Dette øker sannsynligheten for å få relevante svar sammenlignet med om man skulle rette generelle spørsmål om alle produkter og stoffer oppover i forsyningskjeden. Etter hvert, forutsatt at pliktene i artikkel 33 håndteres riktig i tråd med prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt», bør det bli slik at leverandører automatisk innhenter nødvendige opplysninger om innhold av stoffer på kandidatlisten i produkter som de kjøper fra egne leverandører, især fra EU-leverandører. 13 Veiledning for leverandører av produkter

14 OM Å FINNE UT HVILKE STOFFER SOM ALLEREDE ER PÅ KANDI- DAT-LISTEN ELLER SOM SNART KAN BLI INNLEMMET PÅ LISTEN Ettersom listen oppdateres regelmessig, er det nødvendig å sjekke jevnlig hvilke nye stoffer som er ført opp på listen. Dette kan gjøres via følgende lenke på ECHAs hjemmeside: Kandidatlisten 10. Siden plikten til å informere kunder trer i kraft umiddelbart etter at et stoff er blitt ført opp på listen, kan det også være nyttig å vite hvilke stoffer som snart kan komme på listen: a) stoffer som allerede er foreslått inkludert på listen (offentlige høringer 11 ) b) stoffer det vil bli utarbeidet en mappe for identifisering som SVHC-stoff for (hensiktsregistret Registry of Intentions 12 ) OM Å FINNE UT HVILKE STOFFER SOM SANNSYNLIGVIS VIL BLI BRUKT I DE AKTUELLE PRODUKTENE Det foreligger så langt lite informasjon om bruken av stoffer på kandidat-listen i produkter, men man kan ta utgangspunkt i følgende: Noen få EU-land har offentliggjort visse opplysninger om vanlig bruk av slike stoffer. Samarbeid internt i en sektor kan bidra til å identifisere stoffer på kandidatlisten som brukes oftest i sektorens produkter. Det kan for eksempel tenkes at bransjeforeninger kan være en kilde til opplysninger om vanlig brukte stoffer på kandidatlisten. Kunnskap om hvilke materialer som er benyttet i en bestemt produktkategori, kan kombineres med kunnskap om hvilke stoffer på kandidatlisten som kan være brukt i slike materialer. Om man for eksempel vet at et produkt hovedsakelig er laget av visse plastmaterialer, og også vet at en bestemt type myknere brukes i disse plastmaterialene, vet man mer om sannsynligheten for at den aktuelle mykneren finnes i produktet. Så snart leverandøren har utført en sannsynlighetsanalyse, kan vedkommende stille fokuserte spørsmål til sin leverandør igjen. Ved behov kan leverandøren også utføre supplerende analyser for produktene/stoffene som det er relativt høy sannsynlighet for at man vil finne. Det anbefales imidlertid å utvise forsiktighet ved bruk av denne tilnærmingen. Svar fra en sannsynlighetsanalyse må ikke brukes som grunnlag for å konkludere med at det ikke finnes andre stoffer fra kandidatlisten enn de mest sannsynlige i produktet. Dette gjelder særlig for importerte produkter. Hvis produktene likevel skulle vise seg å inneholde «mindre sannsynlige» stoffer, plikter leverandøren å formidle opplysninger også om disse Veiledning for leverandører av produkter

15 3.3 Et trinnvist arbeid Hvis utgangspunktet er at leverandøren ikke har noen opplysninger om eller har svært begrensede opplysninger om hvorvidt et produkt inneholder stoffer fra kandidatlisten, kan det være vanskelig å finne ut om produktet inneholder slike stoffer, og i tilfelle hvilke stoffer det er snakk om og hvor i produktet de befinner seg. Dette gjelder spesielt for leverandører som tilbyr et stort antall produkter fra forskjellige produktkategorier, eller som leverer svært komplekse sammensatte produkter. Her kan det være nyttig å kombinere en sannsynlighetstilnærming med en trinnvis fremgangsmåte. Første skritt kan for eksempel være å bruke sannsynlighetstilnærmingen på de større inkluderte produktene, og søke etter opplysninger der det er sannsynlig at stoffer på kandidatlisten forekommer. Deretter kan samme fremgangsmåte benyttes for stadig mindre inkluderte produkter. Det kan ta tid å samle alle data for sammensatte produkter som inneholder mange forskjellige produkter, men man får den kunnskapen man trenger. Dette er allerede dokumentert i sektorer som bilindustrien og deler av mobiltelefonbransjen (se 5.2). Spørsmål om et produkt inneholder stoffer på kandidatlisten, må alltid stilles/besvares i hvert enkelt tilfelle. Det er leverandørens ansvar å trekke en grense for når det ikke lenger vil være aktuelt å lete etter informasjon ved å dele opp et sammensatt produkt i enda mindre produkter, og å utelukke at et produkt kan inneholde et bestemt stoff på grunnlag av materialet som er anvendt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at opplysningspliktene gjelder for alle produkter, uavhengig av størrelse eller vekt, siden det ikke er spesifisert noen nedre grense i REACH. 3.4 Validering av opplysninger mottatt fra egne leverandører Opplysninger fra egne produktleverandører vil vanligvis måtte valideres. Er opplysningene tilstrekkelige? Er opplysningene troverdige? Har leverandøren anvendt 0,1 %-konsentrasjonsgrensen på produktene i sammensatte produkter? Følgende kan blant annet vurderes: Opplysninger mottatt om forekomst av et stoff på kandidatlisten, hvilket stoff det er og hvor det befinner seg. Sannsynligvis er dette tilstrekkelig, og opplysningene kan formidles videre til kunder. Ingen opplysninger om hvorvidt produktet inneholder et eller flere stoffer på kandidatlisten er mottatt. Mottakeren må vurdere hva som er mest sannsynlig siden: det at det ikke foreligger opplysninger, kan bety at produktet ikke inneholder noen stoffer på kandidatlisten. 15 Veiledning for leverandører av produkter

16 mangel på opplysninger også kan bety at leverandøren så langt ikke besitter slike opplysninger eller ikke er klar over sine forpliktelser eller ikke oppfyller sine forpliktelser. mangel på opplysninger også for sammensatte produkter kan bety at leverandøren vet at et inkludert produkt inneholder en høy konsentrasjon av et stoff på kandidatlisten. Leverandøren har imidlertid anvendt konsentrasjonsgrensen på hele det sammensatte produktet, og dette produktet er så tungt at den beregnede «fiktive» gjennomsnittskonsentrasjonen av stoffet kommer under konsentrasjonsgrensen. Slike tvilssituasjoner eller situasjoner med mangelfull informasjon krever ytterligere handling. Det kan bety å stille flere spørsmål til egne leverandører eller få utført kjemiske analyser der det er mulig og hensiktsmessig. 3.5 Gjennomføring av analyser for å supplere eller kontrollere mottatte opplysninger Ved mistanke om at et produkt inneholder et stoff på kandidatlisten eller for å kontrollere mottatte opplysninger, kan man ta i bruk analyser for å supplere utilstrekkelige opplysninger fra leverandør. Analyser brukes vanligvis kun i slike tilfeller på grunn av kostnadene og utfordringene de medfører. Det er ikke hensiktsmessig å analysere et helt sammensatt produkt som består av mange produkter og kanskje også mange materialer, for kontrollere om det inneholder et stoff på kandidatlisten. I stedet bør fokuset ligge på å sjekke om et bestemt produkt, for eksempel plasthåndtakene på et sykkelstyre, inneholder ett stoff eller et begrenset antall stoffer. Dette er i samsvar med anvendelsen av prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt». Hvis et firma har et generelt kvalitetsstyringssystem 13, vil et slikt system ofte omfatte visse konkrete kontroller, enten med tester eller analyser ved behov, av hvordan firmaets leverandører etterlever/oppfyller firmaets kvalitetskrav. 13 Se også forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) som stiller krav om at virksomheter innfører og utøver internkontroll. 16 Veiledning for leverandører av produkter

17 «For å kunne sikre trygg bruk er det avgjørende å ha opplysninger om hvor i produktet stoffet/stoffene på kandidatlisten er å finne.» 3.6 Formidling av opplysninger for å muliggjøre sikker bruk av produktet I artikkel 33 i REACH står det at leverandører «skal gi tilstrekkelige opplysninger... til å muliggjøre sikker bruk av produktet, og opplysningene skal som et minstemål omfatte navnet på vedkommende stoff». Leverandøren skal altså minst oppgi navnet på stoffet og skal vurdere om kunden trenger ytterligere opplysninger for å kunne fastsette tiltak som sikrer trygg bruk. Det er på det rene at det ikke alltid vil være tilstrekkelig bare å formidle navnet på stoffet 14. For å kunne sikre trygg bruk er det avgjørende å ha opplysninger om hvor i produktet stoffet/stoffene på kandidatlisten er å finne. Slike opplysninger vil «automatisk» bli formidlet når opplysningsplikten følges i tråd med dette veiledningsdokumentet. Uten slike opplysninger kan det være vanskelig eller umulig å fastsette tiltak på en hensiktsmessig måte. REACH slår videre fast at forbrukere har krav på svar innen 45 dager etter datoen for en anmodning. For mottakere er det ikke angitt noen begrensninger av typen «kun på anmodning» eller «innen 45 dager». Opplysningene skal formidles automatisk til mottakerne så snart et stoff er ført opp på kandidatlisten. Opplysninger om navnet på stoffet og hvor det forekommer, kan uttrykkes slik for en sykkel: «Sykkelstyrets håndtak inneholder bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP).» 14 Dette understrekes også i ECHAs veiledning: 17 Veiledning for leverandører av produkter

18 på hvordan opplysningspliktene kan 4.Eksempler oppfylles i praksis Eksemplene belyser spørsmålene som ble diskutert i kapittel 3. De er hovedsakelig ment å vise hvordan konsentrasjonsgrensen på 0,1 % skal anvendes på produkter av varierende kompleksitet. Det gis tips om innhenting av opplysninger og om hva slags opplysninger man plikter å formidle. Hvert eksempel består av følgende punkter: 1. Utgangspunktet: En kort beskrivelse av produktet, samt fakta om hvilket stoff på kandidatlisten produktet inneholder og med hvilken prosentandel. Dette er vanligvis ikke kjent når arbeidet starter. 2. Anvendelse av konsentrasjonsgrensen på 0,1 %: Praktisk anvendelse av prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt». 3. Innhenting av opplysninger: I eksemplene gis det kun noen tips om fremgangsmåte, med anvendelse av en sannsynlighetsbasert tilnærming og en trinnvis prosedyre der det er hensiktsmessig. 4. Formidling av opplysninger: Eksemplene skisserer kun kjernen i hva som skal formidles. Leverandører må selv vurdere hvilke tilleggsopplysninger de må formidle for å gjøre kunder i stand til å bruke det aktuelle produktet på en trygg måte. Siden formålet er å fokusere på visse stoffer og produkter for på den måten å klargjøre prinsippene, vil ikke eksemplene være uttømmende. Produktet kan inneholde flere stoffer på kandidatlisten enn de nevnte, og de sammensatte produktene kan bestå av ytterligere enkeltprodukter utover det som er nevnt. Eksemplene tar for seg følgende «kategorier» av produkter: (4.1) Produkter som består av ett enkeltprodukt (plaststol) (4.2) Produkter som består av flere produkter (sykkel, sofa) (4.3) Produkter som består av et produkt og en stoffblanding (kabel, t-skjorte) (4.4) Svært komplekse produkter som består av mange produkter samt av en eller flere stoffblandinger (stasjonær pc) (4.5) Eksempel på anvendelse av artikkel 7 nr. 2 (kjøkkenutstyr) 18 Veiledning for leverandører av produkter

19 4.1 Produkter som består av ett enkeltprodukt Hagestol i plast Utgangspunktet: Stolen er støpt i ett stykke. Den er laget av polyetylenkuler (PE). Ikke kjent når arbeidet med innhenting av opplysninger starter: Kulene inneholder 0,12 % blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104). ANVENDELSE AV KONSENTRASJONSGRENSEN Her er det enkelt å anvende konsentrasjonsgrensen den skal anvendes på hele stolen, siden stolen er støpt i ett stykke. INNHENTING AV OPPLYSNINGER Ifølge REACH (artikkel 31) skal leverandører av stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering som farlig, eller som er persistente, bioakkumulerende og giftige eller svært persistente og svært bioakkumulerende, eller som er oppført på kandidatlisten av andre årsaker, stille til rådighet et sikkerhetsdatablad (SDS). Det samme gjelder for stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering som farlige. I dette tilfellet, ifølge sikkerhetsdatabladet fra leverandøren av PE-kulene som er en stoffblanding inneholder det tilførte pigmentet blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104) med CAS-nummer Konsentrasjonen i kulene, og dermed i stolen, er 0,12 %, dvs. over 0,1 %. FORMIDLING AV OPPLYSNINGER Som et minstemål bør opplysninger om navnet på stoffet formidles til mottakeren/forbrukeren: «Denne hagestolen inneholder blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104).» 19 Veiledning for leverandører av produkter

20 4.2 Produkter som består av flere produkter De to eksemplene nedenfor omhandler produkter som er satt sammen av flere produkter. Konsentrasjonsgrensen på 0,1 % skal anvendes på hvert enkelt produkt. Håndtak på sykkelstyre (plast) Bremse- og girkabel (plast) Sykkel Setetrekk (plast) Malt metallramme Bremseklosser (gummi) Utgangspunktet: Sykkelen er satt sammen av flere produkter som kan inneholde stoffer på kandidatlisten. Noen av produktene selges også ofte som reservedeler. Ikke kjent når arbeidet med innhenting av opplysninger starter: Håndtakene på sykkelstyret inneholder mer enn 0,1 % bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) med CASnummer Reflekser (plast) Pedaler (plast/gummi) Dekk (plast/gummi) Setetrekket inneholder mer enn 0,1 % dibutylftalat (DBP) med CAS-nummer ANVENDELSE AV KONSENTRASJONSGRENSEN Både styrehåndtakene og setetrekket var produkter før sykkelen ble satt sammen, og det fortsetter de også å være etter at den er satt sammen. Prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt» gjelder dermed for disse produktene. Dersom et eller flere av disse produktene inneholder mer enn 0,1 % av et stoff på kandidatlisten, skal det informeres om dette. INNHENTING AV OPPLYSNINGER En sannsynlighetsanalyse kan for eksempel avdekke at setet, styrehåndtakene, kablene og pedalene kan være laget av myke plaststoffer som kan inneholde myknere (f.eks. ftalater). Dekkene, pedalene og bremseklossene kan være laget av gummi som inneholder myknere, flammehemmere og andre stoffer fra kandidatlisten. Rammen, hjulene og girene er laget av metallmaterialer. Noen av disse produktene er malt. Det er mindre sannsynlig at produktene av rent metall inneholder stoffer på kandidatlisten. Det kan imidlertid hende at malingen inneholder stoffer på kandidatlisten, eller at slike stoffer inkludert korrosjonshemmere (f.eks. natriumkromat, kaliumkromat og syrer av kromtrioksid) er benyttet i overflatebehandlingsprosessen. Reflekser laget av hard plast kan også inneholde stoffer på kandidatlisten, for eksempel i pigmentet som er brukt. Når sannsynlighetsanalysen er gjennomført, kan spørsmål for de mest sannsynlige produktene og stoffene sendes oppover i forsyningskjeden. 20 Veiledning for leverandører av produkter

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 69 ISSN 1022-9310. 20. årgang 12.12.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 69 20. årgang 12.12.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Veileder Evaluering av lover Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Innholdsfortegnelse Forord 1 1 Innledning 2 1.1 Mål og målgruppe for veilederen 2 1.2 Leserveiledning 2 Evaluering

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Kommunen som boligeier

Kommunen som boligeier Kommunen som boligeier Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger ÅSMUND LANGSETHER ANNA SKÅRBERG Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 5/2007 Norsk

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer