Veiledning for leverandører av produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for leverandører av produkter"

Transkript

1 Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter, importører, grossister og detaljister av produkter med informasjon om hvordan de innhenter og formidler opplysninger i tråd med forpliktelsene som REACH pålegger dem for produkter.

2 BELGIAN FEDERAL PUBLIC SERVICE, HEALTH, FOOD CHAIN SAFETY AND ENVIRONMENT, GERMAN FEDERAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, DANISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, FRENCH MINISTRY OF ECOLOGY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENERGY, NORWEGIAN ENVIRONMENT AGENCY, KEMIKALIEINSPEKTIONEN, STOCKHOLM 2013 ISBN X OMSLAGSBILDER: THINKSTOCK GRAFISK DESIGN: AB TYPOFORM VEILEDEREN ER OVERSATT TIL NORSK AV MILJØDIREKTORATET. M

3 Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN JULI 2013

4 Innhold 1. Innledning 6 2. REACH og pliktene til å formidle opplysninger om stoffer på kandidatlisten i produkter REACH Produkter i REACH Stoffene på kandidatlisten Alle leverandørers opplysningsplikt overfor sine kunder Produsenters/importørers plikt til å underrette ECHA Hvordan stoffer på kandidatlisten kan reguleres ytterligere av REACH Hva går opplysningspliktene ut på? Når plikter man å informere? Anvendelse av konsentrasjonsgrensen på 0,1 % Innhenting av opplysninger ved hjelp av en sannsynlighetsbasert tilnærming Et trinnvist arbeid Validering av opplysninger mottatt fra egne leverandører Gjennomføring av analyser for å supplere eller kontrollere mottatte opplysninger Formidling av opplysninger for å muliggjøre sikker bruk av produktet 16

5 4. Eksempler på hvordan opplysningspliktene kan oppfylles i praksis Produkter som består av ett enkelt produkt Produkter som består av flere produkter Produkter som består av et produkt og en stoffblanding Svært komplekse produkter som består av flere sammensatte produkter samt stoffblandinger Anvendelse av plikten om å underrette ECHA (art. 7.2) Rutiner og verktøy for å innhente, oppbevare og formidle opplysninger Rutiner og verktøy for innhenting av opplysninger Systemer for oppbevaring av data Verktøy og formater for formidling av opplysninger Avsluttende kommentarer Sammendrag Fordeler ved å følge tilnærmingen i denne veiledningen 35 Tillegg 1. Forskjeller i hvordan konsentrasjonsgrensen på 0,1 % anvendes i de to veiledningene 37 Tillegg 2. Ordliste 40

6 1.Innledning Denne veiledningen inneholder praktiske råd til leverandører av produkter om hvordan de skal utføre sine lovpålagte plikter om å informere om innhold av kjemiske stoffer oppført på den såkalte kandidatlisten. Både yrkesbrukere og forbrukere skal motta slike opplysninger. Disse pliktene er beskrevet i EU-forordningen REACH 1. Veiledningen er utarbeidet i samarbeid mellom de ansvarlige REACHmyndighetene i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Norge og Sverige 2. Innledningsvis gir veiledningen en beskrivelse av REACH, opplysningspliktene tilknyttet stoffer på kandidatlisten samt visse andre sider ved REACH-forordningen. Veiledningen inneholder deretter praktiske råd, der fokus ligger på hvordan man skal oppfylle opplysningsplikten overfor kunder, inkludert hvordan man anvender konsentrasjonsgrensen (som angir når man har plikt til å informere), hvordan man først innhenter opplysninger lengre opp i forsyningskjeden samt hvilke opplysninger man skal videreformidle. Det gis en rekke illustrerende eksempler. Det gis også noen råd om rutiner og verktøy for oppgaven med å innhente, oppbevare og formidle opplysninger. Avslutningsvis oppsummeres viktige råd for opplysningsarbeidet, med innspill om hvorfor leverandører kan ha utbytte av å etterleve pliktene i tråd med denne veiledningen. Et svært viktig budskap i veiledningen er at de samme opplysningene om innhold av stoffer på kandidatlisten skal formidles uansett om et produkt selges atskilt eller som en del av et produkt som er satt sammen av flere produkter. Ved å oppfylle opplysningsplikten på denne måten vil leverandørene sørge for etterlevelse av pliktene i hele EU-markedet 3. Det vil dessuten gi enklere og mer effektive arbeidsprosesser og generere opplysninger som er mer relevante, konsistente og hensiktsmessige. Det er også avgjørende at leverandører er oppmerksomme på at stoffer på kandidatlisten gjerne underlegges ytterligere REACH-tiltak. Slike tiltak kan innebære store bruksbegrensninger eller stoppe bruken helt av de aktuelle stoffene i produkter. Med gode og entydige opplysninger lenger oppe i forsyningskjeden kan man ta høyde for en slik utvikling, og på den måten unngå potensielt kostbare overraskelser senere i forløpet. 1 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger for kjemikalier (REACH) LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907: :EN:PDF. 2 Et grunnlag for veiledningen ble først utarbeidet i et prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd 3 Tolkningen i den tilsvarende veiledningen fra ECHA aksepteres ikke av ovennevnte stater samt Østerrike. ECHAs tolkning innebærer at plikten til å informere om at et produkt inneholder et stoff som finnes på kandidatlisten, kan opphøre dersom produktet settes sammen med andre produkter 6 Veiledning for leverandører av produkter

7 og pliktene til å informere om stoffer på 2.REACH kandidatlisten i produkter Pliktene som beskrives i denne veiledningen, er fastsatt i EUs REACHforordning. Dette kapitlet inneholder en presentasjon av REACH, REACHdefinisjonen av «produkt», kandidatlisten i REACH, pliktene til å formidle opplysninger om stoffer på kandidatlisten samt hvordan slike stoffer reguleres ytterligere gjennom REACH. 2.1 REACH REACH er en forkortelse og står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier). Den overordnede målsetningen med REACH er å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljøet mot risikoer forbundet med kjemikalier samt et fritt varebytte for kjemikaliene på markedet samtidig som konkurranseevne og nyskaping styrkes. De fleste av bestemmelsene i REACH gjelder kjemikalier og framstillere og importører av kjemikalier. Det finnes imidlertid også enkelte bestemmelser i REACH som gjelder direkte for leverandører av produkter: opplysningspliktene knyttet til stoffer på kandidatlisten, og begrensninger i bruken av visse kjemikalier i produkter. 4 Ettersom produkter for eksempel møbler, tekstiler og elektronisk utstyr vanligvis inneholder eller er behandlet med kjemikalier, kan leverandører av produkter også bli indirekte omfattet av bestemmelser i REACH. Hvis for eksempel en leverandør av et kjemikalie velger å slutte leveransen i stedet for å registrere det, vil dette ha konsekvenser for alle produsenter av produkter som i dag inneholder kjemikaliet. 4 I tillegg har importører og produsenter av produkter en forpliktelse til å registrere stoffer som med hensikt frigjøres ved normal og forutsigbar bruk av produktet. 7 Veiledning for leverandører av produkter

8 2.2 Produkter i REACH Produkter som ikke er kjemiske stoffer og stoffblandinger, kalles «produkter» i REACH. Produkter kan for eksempel være tekstiler, kjøkkenutstyr, verktøy, leker, elektronisk utstyr og kjøretøy. REACH (artikkel 3(3)) definerer «produkt» som: [Produkt] «en gjenstand som i produksjonen gis en spesiell form, overflate eller utforming som i større grad enn dens kjemiske sammensetning bestemmer dens funksjon». Ifølge REACH er «Leverandør av et produkt» enhver produsent eller importør av et produkt, en distributør eller annen aktør i forsyningskjeden som bringer et produkt i omsetning. «Mottaker av et produkt» er en industriell bruker eller yrkesbruker, eller en distributør, som får levert et produkt. Forbrukere omfattes ikke av definisjonen for «mottaker». Alle produkter kan inneholde farlige kjemiske stoffer som (utilsiktet) kan bli frigitt. Enkelte stoffer kan frigjøres allerede ved bruk, for eksempel fra klær som kommer i kontakt med huden. Andre stoffer kan potensielt frigjøres senere i forbindelse med resirkulering eller avfallshåndtering. 2.3 Stoffene på kandidatlisten Stoffene på listen er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring (SVHC-stoffer, «Substances of Very High Concern»), i og med at de har iboende egenskaper som er svært farlige. Kandidatlisten publiseres på nettstedet til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) 5. Et stoff må oppfylle minst ett av følgende kriterier for å bli identifisert som et SVHC: stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering som kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige stoffer CMR-stoffer 6 persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer (PBT) svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer (vpvb) stoffer som beviselig gir grunn til samme grad av bekymring, for eksempel hormonforstyrrende stoffer Vær oppmerksom på at det ikke kreves bevis for eksponering og risikoer for at et stoff skal bli identifisert som et SVHC. Det identifiseres løpende nye stoffer som skal føres opp på kandidatlisten, og per i dag oppdateres listen to ganger årlig. Med én gang et stoff blir oppført på kandidatlisten, har leverandører plikt til å informere sine kunder om forekomst 5 Kandidatlisten, 6 Kun de farligste CMR-stoffene (kategori 1A og 1B ) kan identifiseres som SVHC-stoffer 8 Veiledning for leverandører av produkter

9 av stoffet. I noen tilfeller skal leverandører også underrette ECHA (seks måneder etter inkludering). Stoffene kan imidlertid fremdeles benyttes, med mindre de er blitt underlagt ytterligere krav og tiltak se Alle leverandørers opplysningsplikt overfor sine kunder REACH pålegger leverandører å opplyse sine kunder dersom et produkt inneholder et stoff fra kandidatlisten i en konsentrasjon som overstiger 0,1 % masse/ masse. Denne plikten står beskrevet i artikkel 33 i REACH, og den gjelder fra det øyeblikket et stoff føres opp på kandidatlisten. Kapittel 3 5 inneholder veiledning om hvordan man oppfyller denne plikten. Artikkel 33 i REACH: Gjelder enhver leverandør av produkter som inneholder ett eller flere stoffer på kandidatlisten, i en konsentrasjon som overstiger 0,1 % masse/masse; Pålegger leverandøren å gi mottakere av produktet tilstrekkelige opplysninger, slik at sikker bruk av produktet er mulig. Opplysningene skal som et minstemål omfatte navnet på vedkommende stoff; På anmodning fra en forbruker skal enhver leverandør gi forbrukeren tilstrekkelige opplysninger innen 45 dager etter at anmodningen er mottatt. 2.5 Produsenters/importørers plikt til å underrette ECHA I tillegg til plikten beskrevet ovenfor, angir artikkel 7 nr. 2 i REACH at enhver produsent eller importør av produkter skal underrette ECHA dersom alle produktene i løpet av ett år uavhengig av kategori inneholder mer enn ett tonn av et stoff på kandidatlisten per produsent eller importør. Dette gjelder kun for produkter der konsentrasjonen overstiger 0,1 %. Plikten gjelder fra seks måneder etter at et stoff er ført opp på listen. Det er imidlertid ikke påkrevd å underrette ECHA 1) hvis bruken av stoffet i produktet omfattes av en REACH-registrering 7 for stoffet (artikkel 7 nr. 6), eller 2) hvis leverandøren kan utelukke at mennesker eller miljøet blir eksponert under normale eller rimelig forutsigbare bruksvilkår, herunder disponering (artikkel 7 nr. 3). 7 Informasjon om registrering finnes på ECHAs nettside: echa.europa.eu eller kan fås fra de nasjonale REACH-svartjeneste: nationalhelpdesks/list-of-national-helpdesks 9 Veiledning for leverandører av produkter

10 2.6 Hvordan stoffer på kandidatlisten kan reguleres ytterligere av REACH Det er viktig å være klar over at stoffer på kandidatlisten gjerne er underlagt ytterligere REACH-tiltak som kan sette store begrensninger for eller fullstendig stoppe bruken av dem i produkter. «Utløpsdato» eller tidsbegrenset godkjenning: Stoffer på kandidatlisten føres også gradvis inn i vedlegg XIV i REACH basert på en prioriteringsprosedyre med en siste søknadsfrist og en «utløpsdato». Etter utløpsdatoen er det ikke tillatt å markedsføre og bruke det aktuelle stoffet, med mindre Europakommisjonen har gitt en tidsbegrenset godkjenning. Søknader om godkjenning skal rettes til ECHA. Framstillere og importører av stoffet kan søke, og det samme gjelder brukere av stoffet, deriblant produsenter av produkter som anvender stoffet i produkter eller på andre måter. Et viktig mål med godkjenning er substitusjon. REACH-begrensninger: Hvis det identifiseres en uakseptabel risiko basert på en bestemt bruk av et stoff, kan dette resultere i en beslutning fra EU-kommisjonen om å begrense eller til og med stoppe markedsføringen og bruken av stoffet, også i produkter. Nye begrensninger tilføyes i vedlegg XVII i REACH. Det er mulig å begrense visse bruksmåter av et stoff på kandidatlisten, og underlegge andre bruksområder godkjenning. 10 Veiledning for leverandører av produkter

11 går opplysningspliktene ut på? 3.Hva Dette kapitlet gir veiledning om hvordan fastsette konsentrasjonsgrensen på 0,1 % som medfører plikt til å formidle opplysninger til kunder. Kapitlet gir også veiledning i hvordan man innhenter nødvendige opplysninger første gang fra egne leverandører, og hva slags opplysninger man plikter å formidle. Kapittel 4 inneholder eksempler på hvordan dette arbeidet kan utføres. Kapittel 5 inneholder råd om rutiner og verktøy som kan være nyttige i arbeidet. 3.1 Når plikter man å informere? Anvendelse av konsentrasjonsgrensen på 0,1 % PRINSIPPET «EN GANG ET PRODUKT ALLTID ET PRODUKT» Anvendelse av konsentrasjonsgrensen 0,1 % masse/masse som utløser opplysningsplikten, er entydig når det gjelder produkter som er enkle og laget av et stoff eller en stoffblanding. De fleste produkter er imidlertid satt sammen av flere eller mange produkter. Anvendelse av konsentrasjonsgrensen for sammensatte produkter i dette veiledningsdokumentet, er basert på prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt» som støttes av Belgia, Danmark, Tyskland, Frankrike, Norge og Sverige. Dette prinsippet er i tråd med definisjonen av et produkt i REACH (i artikkel 3 nr. 3), og lyder som følger: Når en gjenstand i produksjonen har blitt et selvstendig produkt, vil «den forbli et produkt frem til den blir avfall etter endt levetid.» Dette innebærer at Når to produkter settes sammen til et sammensatt produkt, beholder begge to sin status som produkt. Konsentrasjonsgrensen på 0,1 % gjelder dermed for hvert produkt i det sammensatte produktet som oppfyller definisjonen av et produkt som angitt i REACH, og som var et produkt allerede før sammensetting. 8 8 Dette avviker fra det som spesifiseres i ECHAs «Guidance on requirements for substances in articles», og som er basert på Europakommisjonens tolkning, der konsentrasjonsgrensen skal gjelde for hele det sammensatte produktet. I vedlegg 1 utdypes det videre hvilke forskjeller som råder i synet på hvordan konsentrasjonsgrensen på 0,1 % skal anvendes. 11 Veiledning for leverandører av produkter

12 Dette prinsippet er utarbeidet på grunnlag av inngående studier av den juridiske teksten, og ovennevnte land mener at det er i tråd med REACH-forordningen. Ifølge dette prinsippet gjelder ikke konsentrasjonsgrensen for en gjenstand i et sammensatt produkt som er et stoff eller en stoffblanding, eller var dette før sammensettingen. Av dette følger at konsentrasjonsgrensen, for et stoff på kandidatlisten som opptrer i f.eks. en maling eller et lim (som er stoffblandinger) som tilsettes under produksjonen, må gjelde for produktet som malingen eller limet ble brukt på, f.eks. på det malte produktet, hvis malingen er påført bare ett av produktene i et sammensatt produkt på hele det malte sammensatte produktet, hvis malingen er påført hele det sammensatte produktet på det sammensatte produktet som er dannet ved at to produkter er limt sammen NOEN GRUNNREGLER FOR BRUK AV PRINSIPPET Følgende grunnregler er nyttige ved bruk av prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt» på gjenstander i sammensatte produkter: 1. Hvis en gjenstand i et sammensatt produkt var et produkt før den ble inkludert, forblir den et produkt som konsentrasjonsgrensen skal gjelde for, også etter sammensettingen. 2. Hvis en gjenstand i et sammensatt produkt var et stoff eller en stoffblanding før den ble inkludert, vil konsentrasjonsgrensen for alle eventuelle stoffer på kandi-datlisten i denne gjenstanden, gjelde for det sammensatte produktet. 3. Hvor komplekst produktet er, forandrer ikke på disse to reglene. I tvilstilfeller kan en sammenligning med REACH-definisjonen av et produkt (artikkel 3 nr. 3) i REACH) gjøre det enklere å fastslå om en gjenstand er et produkt eller et stoff eller en stoffblanding. 9 Eksemplene i kapittel 4 viser også hvordan grensen brukes i en rekke situasjoner. I andre situasjoner må leverandører selv vurdere hvordan de skal oppfylle opplysningspliktene på en rimelig måte, med utgangspunkt i både veiledningen som gis, og intensjonene bakom pliktene: at opplysninger skal formidles gjennom forsyningskjeden og nå frem til sluttbrukeren. VIDERE FORKLARING AV PRINSIPPET Mange enkle produkter selges kommersielt først som enkeltprodukter, deretter integrert i et sammensatt produkt, og iblant til slutt som brukte reservedeler etter demontering. Ifølge prinsippet er de produkter gjennom hele livssyklusen også 9 De veiledende spørsmålene i kapittel 2.4 i ECHAs «Guidance on requirements for substances in articles» kan være ytterligere til hjelp når man skal fastslå om en gjenstand er et produkt, et stoff eller en stoffblanding. 12 Veiledning for leverandører av produkter

13 når de er integrert i andre produkter frem til de avhendes som avfall. Dette gjelder for eksempel for fjærer, innerskjermer, lister og hjulkapsler som brukes i biler, og for felger, kjedetannhjul og setestenger som brukes på sykler. Visse produkter, for eksempel enkelte datamaskiner, sykler og møbler, kan kjøpes enten ferdig montert eller i pakker med enkeltprodukter som kunden selv monterer. Ifølge prinsippet vil disse utgjøre produkter uavhengig av om de er en del av en pakke med enkeltprodukter som kunden selv skal montere, eller om de er en del av et produkt som allerede er montert. Dette prinsippet gjelder imidlertid ikke hvis gjenstanden var et stoff eller en stoffblanding før produksjonen av et produkt, for eksempel håndtaket til en skrutrekker hvis håndtaket framstilles ved at man støper plast direkte på metalldelen. 3.2 Innhenting av opplysninger ved hjelp av en sannsynlighetsbasert tilnærming Når konsentrasjonsgrensen anvendes i tråd med prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt», er det tilstrekkelig å få vite fra egen leverandør at et bestemt produkt uansett om det er kjøpt som et enkeltprodukt eller inkludert i et sammensatt produkt inneholder mer enn 0,1 % av et bestemt stoff på kandidatlisten. Denne opplysningen slik den foreligger kan formidles nedover i forsyningskjeden til egne kunder. For leverandører som leverer mange eller svært komplekse produkter, kan det være en utfordring å klare å fastslå hvilke stoffer som finnes i hvilke produkter, siden antallet stoffer på listen er relativt stort og stadig øker. Mange av stoffene på listen brukes imidlertid ikke i produkter blant annet på grunn av fysisk tilstand. Videre er det ofte tilfelle at et bestemt stoff hovedsakelig eller kun brukes i visse materialer, for eksempel visse plastmaterialer, som i sin tur hovedsakelig brukes i visse produktkategorier. Dette er bakgrunnen for at en «sannsynlighetsbasert tilnærming» kan anvendes for å fokusere arbeidet. Tilnærmingen går ut på først å vurdere hvilke produkter som sannsynligvis kan inneholde stoffer fra kandidatlisten ut fra materialene som er benyttet og deretter å vurdere hvilke stoffer de sannsynligvis kan inneholde. Et plasthåndtak til et sykkelstyre kan for eksempel inneholde mykgjørere som ofte brukes i plastmaterialene. Når den vurderingen er foretatt, kan man utforme spørsmål til egne leverandører, knyttet til disse spesifikke produktene og stoffene. Dette øker sannsynligheten for å få relevante svar sammenlignet med om man skulle rette generelle spørsmål om alle produkter og stoffer oppover i forsyningskjeden. Etter hvert, forutsatt at pliktene i artikkel 33 håndteres riktig i tråd med prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt», bør det bli slik at leverandører automatisk innhenter nødvendige opplysninger om innhold av stoffer på kandidatlisten i produkter som de kjøper fra egne leverandører, især fra EU-leverandører. 13 Veiledning for leverandører av produkter

14 OM Å FINNE UT HVILKE STOFFER SOM ALLEREDE ER PÅ KANDI- DAT-LISTEN ELLER SOM SNART KAN BLI INNLEMMET PÅ LISTEN Ettersom listen oppdateres regelmessig, er det nødvendig å sjekke jevnlig hvilke nye stoffer som er ført opp på listen. Dette kan gjøres via følgende lenke på ECHAs hjemmeside: Kandidatlisten 10. Siden plikten til å informere kunder trer i kraft umiddelbart etter at et stoff er blitt ført opp på listen, kan det også være nyttig å vite hvilke stoffer som snart kan komme på listen: a) stoffer som allerede er foreslått inkludert på listen (offentlige høringer 11 ) b) stoffer det vil bli utarbeidet en mappe for identifisering som SVHC-stoff for (hensiktsregistret Registry of Intentions 12 ) OM Å FINNE UT HVILKE STOFFER SOM SANNSYNLIGVIS VIL BLI BRUKT I DE AKTUELLE PRODUKTENE Det foreligger så langt lite informasjon om bruken av stoffer på kandidat-listen i produkter, men man kan ta utgangspunkt i følgende: Noen få EU-land har offentliggjort visse opplysninger om vanlig bruk av slike stoffer. Samarbeid internt i en sektor kan bidra til å identifisere stoffer på kandidatlisten som brukes oftest i sektorens produkter. Det kan for eksempel tenkes at bransjeforeninger kan være en kilde til opplysninger om vanlig brukte stoffer på kandidatlisten. Kunnskap om hvilke materialer som er benyttet i en bestemt produktkategori, kan kombineres med kunnskap om hvilke stoffer på kandidatlisten som kan være brukt i slike materialer. Om man for eksempel vet at et produkt hovedsakelig er laget av visse plastmaterialer, og også vet at en bestemt type myknere brukes i disse plastmaterialene, vet man mer om sannsynligheten for at den aktuelle mykneren finnes i produktet. Så snart leverandøren har utført en sannsynlighetsanalyse, kan vedkommende stille fokuserte spørsmål til sin leverandør igjen. Ved behov kan leverandøren også utføre supplerende analyser for produktene/stoffene som det er relativt høy sannsynlighet for at man vil finne. Det anbefales imidlertid å utvise forsiktighet ved bruk av denne tilnærmingen. Svar fra en sannsynlighetsanalyse må ikke brukes som grunnlag for å konkludere med at det ikke finnes andre stoffer fra kandidatlisten enn de mest sannsynlige i produktet. Dette gjelder særlig for importerte produkter. Hvis produktene likevel skulle vise seg å inneholde «mindre sannsynlige» stoffer, plikter leverandøren å formidle opplysninger også om disse Veiledning for leverandører av produkter

15 3.3 Et trinnvist arbeid Hvis utgangspunktet er at leverandøren ikke har noen opplysninger om eller har svært begrensede opplysninger om hvorvidt et produkt inneholder stoffer fra kandidatlisten, kan det være vanskelig å finne ut om produktet inneholder slike stoffer, og i tilfelle hvilke stoffer det er snakk om og hvor i produktet de befinner seg. Dette gjelder spesielt for leverandører som tilbyr et stort antall produkter fra forskjellige produktkategorier, eller som leverer svært komplekse sammensatte produkter. Her kan det være nyttig å kombinere en sannsynlighetstilnærming med en trinnvis fremgangsmåte. Første skritt kan for eksempel være å bruke sannsynlighetstilnærmingen på de større inkluderte produktene, og søke etter opplysninger der det er sannsynlig at stoffer på kandidatlisten forekommer. Deretter kan samme fremgangsmåte benyttes for stadig mindre inkluderte produkter. Det kan ta tid å samle alle data for sammensatte produkter som inneholder mange forskjellige produkter, men man får den kunnskapen man trenger. Dette er allerede dokumentert i sektorer som bilindustrien og deler av mobiltelefonbransjen (se 5.2). Spørsmål om et produkt inneholder stoffer på kandidatlisten, må alltid stilles/besvares i hvert enkelt tilfelle. Det er leverandørens ansvar å trekke en grense for når det ikke lenger vil være aktuelt å lete etter informasjon ved å dele opp et sammensatt produkt i enda mindre produkter, og å utelukke at et produkt kan inneholde et bestemt stoff på grunnlag av materialet som er anvendt. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at opplysningspliktene gjelder for alle produkter, uavhengig av størrelse eller vekt, siden det ikke er spesifisert noen nedre grense i REACH. 3.4 Validering av opplysninger mottatt fra egne leverandører Opplysninger fra egne produktleverandører vil vanligvis måtte valideres. Er opplysningene tilstrekkelige? Er opplysningene troverdige? Har leverandøren anvendt 0,1 %-konsentrasjonsgrensen på produktene i sammensatte produkter? Følgende kan blant annet vurderes: Opplysninger mottatt om forekomst av et stoff på kandidatlisten, hvilket stoff det er og hvor det befinner seg. Sannsynligvis er dette tilstrekkelig, og opplysningene kan formidles videre til kunder. Ingen opplysninger om hvorvidt produktet inneholder et eller flere stoffer på kandidatlisten er mottatt. Mottakeren må vurdere hva som er mest sannsynlig siden: det at det ikke foreligger opplysninger, kan bety at produktet ikke inneholder noen stoffer på kandidatlisten. 15 Veiledning for leverandører av produkter

16 mangel på opplysninger også kan bety at leverandøren så langt ikke besitter slike opplysninger eller ikke er klar over sine forpliktelser eller ikke oppfyller sine forpliktelser. mangel på opplysninger også for sammensatte produkter kan bety at leverandøren vet at et inkludert produkt inneholder en høy konsentrasjon av et stoff på kandidatlisten. Leverandøren har imidlertid anvendt konsentrasjonsgrensen på hele det sammensatte produktet, og dette produktet er så tungt at den beregnede «fiktive» gjennomsnittskonsentrasjonen av stoffet kommer under konsentrasjonsgrensen. Slike tvilssituasjoner eller situasjoner med mangelfull informasjon krever ytterligere handling. Det kan bety å stille flere spørsmål til egne leverandører eller få utført kjemiske analyser der det er mulig og hensiktsmessig. 3.5 Gjennomføring av analyser for å supplere eller kontrollere mottatte opplysninger Ved mistanke om at et produkt inneholder et stoff på kandidatlisten eller for å kontrollere mottatte opplysninger, kan man ta i bruk analyser for å supplere utilstrekkelige opplysninger fra leverandør. Analyser brukes vanligvis kun i slike tilfeller på grunn av kostnadene og utfordringene de medfører. Det er ikke hensiktsmessig å analysere et helt sammensatt produkt som består av mange produkter og kanskje også mange materialer, for kontrollere om det inneholder et stoff på kandidatlisten. I stedet bør fokuset ligge på å sjekke om et bestemt produkt, for eksempel plasthåndtakene på et sykkelstyre, inneholder ett stoff eller et begrenset antall stoffer. Dette er i samsvar med anvendelsen av prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt». Hvis et firma har et generelt kvalitetsstyringssystem 13, vil et slikt system ofte omfatte visse konkrete kontroller, enten med tester eller analyser ved behov, av hvordan firmaets leverandører etterlever/oppfyller firmaets kvalitetskrav. 13 Se også forskrift 6. desember 1996 nr om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) som stiller krav om at virksomheter innfører og utøver internkontroll. 16 Veiledning for leverandører av produkter

17 «For å kunne sikre trygg bruk er det avgjørende å ha opplysninger om hvor i produktet stoffet/stoffene på kandidatlisten er å finne.» 3.6 Formidling av opplysninger for å muliggjøre sikker bruk av produktet I artikkel 33 i REACH står det at leverandører «skal gi tilstrekkelige opplysninger... til å muliggjøre sikker bruk av produktet, og opplysningene skal som et minstemål omfatte navnet på vedkommende stoff». Leverandøren skal altså minst oppgi navnet på stoffet og skal vurdere om kunden trenger ytterligere opplysninger for å kunne fastsette tiltak som sikrer trygg bruk. Det er på det rene at det ikke alltid vil være tilstrekkelig bare å formidle navnet på stoffet 14. For å kunne sikre trygg bruk er det avgjørende å ha opplysninger om hvor i produktet stoffet/stoffene på kandidatlisten er å finne. Slike opplysninger vil «automatisk» bli formidlet når opplysningsplikten følges i tråd med dette veiledningsdokumentet. Uten slike opplysninger kan det være vanskelig eller umulig å fastsette tiltak på en hensiktsmessig måte. REACH slår videre fast at forbrukere har krav på svar innen 45 dager etter datoen for en anmodning. For mottakere er det ikke angitt noen begrensninger av typen «kun på anmodning» eller «innen 45 dager». Opplysningene skal formidles automatisk til mottakerne så snart et stoff er ført opp på kandidatlisten. Opplysninger om navnet på stoffet og hvor det forekommer, kan uttrykkes slik for en sykkel: «Sykkelstyrets håndtak inneholder bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP).» 14 Dette understrekes også i ECHAs veiledning: 17 Veiledning for leverandører av produkter

18 på hvordan opplysningspliktene kan 4.Eksempler oppfylles i praksis Eksemplene belyser spørsmålene som ble diskutert i kapittel 3. De er hovedsakelig ment å vise hvordan konsentrasjonsgrensen på 0,1 % skal anvendes på produkter av varierende kompleksitet. Det gis tips om innhenting av opplysninger og om hva slags opplysninger man plikter å formidle. Hvert eksempel består av følgende punkter: 1. Utgangspunktet: En kort beskrivelse av produktet, samt fakta om hvilket stoff på kandidatlisten produktet inneholder og med hvilken prosentandel. Dette er vanligvis ikke kjent når arbeidet starter. 2. Anvendelse av konsentrasjonsgrensen på 0,1 %: Praktisk anvendelse av prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt». 3. Innhenting av opplysninger: I eksemplene gis det kun noen tips om fremgangsmåte, med anvendelse av en sannsynlighetsbasert tilnærming og en trinnvis prosedyre der det er hensiktsmessig. 4. Formidling av opplysninger: Eksemplene skisserer kun kjernen i hva som skal formidles. Leverandører må selv vurdere hvilke tilleggsopplysninger de må formidle for å gjøre kunder i stand til å bruke det aktuelle produktet på en trygg måte. Siden formålet er å fokusere på visse stoffer og produkter for på den måten å klargjøre prinsippene, vil ikke eksemplene være uttømmende. Produktet kan inneholde flere stoffer på kandidatlisten enn de nevnte, og de sammensatte produktene kan bestå av ytterligere enkeltprodukter utover det som er nevnt. Eksemplene tar for seg følgende «kategorier» av produkter: (4.1) Produkter som består av ett enkeltprodukt (plaststol) (4.2) Produkter som består av flere produkter (sykkel, sofa) (4.3) Produkter som består av et produkt og en stoffblanding (kabel, t-skjorte) (4.4) Svært komplekse produkter som består av mange produkter samt av en eller flere stoffblandinger (stasjonær pc) (4.5) Eksempel på anvendelse av artikkel 7 nr. 2 (kjøkkenutstyr) 18 Veiledning for leverandører av produkter

19 4.1 Produkter som består av ett enkeltprodukt Hagestol i plast Utgangspunktet: Stolen er støpt i ett stykke. Den er laget av polyetylenkuler (PE). Ikke kjent når arbeidet med innhenting av opplysninger starter: Kulene inneholder 0,12 % blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104). ANVENDELSE AV KONSENTRASJONSGRENSEN Her er det enkelt å anvende konsentrasjonsgrensen den skal anvendes på hele stolen, siden stolen er støpt i ett stykke. INNHENTING AV OPPLYSNINGER Ifølge REACH (artikkel 31) skal leverandører av stoffer som oppfyller kriteriene for klassifisering som farlig, eller som er persistente, bioakkumulerende og giftige eller svært persistente og svært bioakkumulerende, eller som er oppført på kandidatlisten av andre årsaker, stille til rådighet et sikkerhetsdatablad (SDS). Det samme gjelder for stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering som farlige. I dette tilfellet, ifølge sikkerhetsdatabladet fra leverandøren av PE-kulene som er en stoffblanding inneholder det tilførte pigmentet blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104) med CAS-nummer Konsentrasjonen i kulene, og dermed i stolen, er 0,12 %, dvs. over 0,1 %. FORMIDLING AV OPPLYSNINGER Som et minstemål bør opplysninger om navnet på stoffet formidles til mottakeren/forbrukeren: «Denne hagestolen inneholder blykromatmolybdatsulfatrød (C.I. Pigment Red 104).» 19 Veiledning for leverandører av produkter

20 4.2 Produkter som består av flere produkter De to eksemplene nedenfor omhandler produkter som er satt sammen av flere produkter. Konsentrasjonsgrensen på 0,1 % skal anvendes på hvert enkelt produkt. Håndtak på sykkelstyre (plast) Bremse- og girkabel (plast) Sykkel Setetrekk (plast) Malt metallramme Bremseklosser (gummi) Utgangspunktet: Sykkelen er satt sammen av flere produkter som kan inneholde stoffer på kandidatlisten. Noen av produktene selges også ofte som reservedeler. Ikke kjent når arbeidet med innhenting av opplysninger starter: Håndtakene på sykkelstyret inneholder mer enn 0,1 % bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) med CASnummer Reflekser (plast) Pedaler (plast/gummi) Dekk (plast/gummi) Setetrekket inneholder mer enn 0,1 % dibutylftalat (DBP) med CAS-nummer ANVENDELSE AV KONSENTRASJONSGRENSEN Både styrehåndtakene og setetrekket var produkter før sykkelen ble satt sammen, og det fortsetter de også å være etter at den er satt sammen. Prinsippet «En gang et produkt alltid et produkt» gjelder dermed for disse produktene. Dersom et eller flere av disse produktene inneholder mer enn 0,1 % av et stoff på kandidatlisten, skal det informeres om dette. INNHENTING AV OPPLYSNINGER En sannsynlighetsanalyse kan for eksempel avdekke at setet, styrehåndtakene, kablene og pedalene kan være laget av myke plaststoffer som kan inneholde myknere (f.eks. ftalater). Dekkene, pedalene og bremseklossene kan være laget av gummi som inneholder myknere, flammehemmere og andre stoffer fra kandidatlisten. Rammen, hjulene og girene er laget av metallmaterialer. Noen av disse produktene er malt. Det er mindre sannsynlig at produktene av rent metall inneholder stoffer på kandidatlisten. Det kan imidlertid hende at malingen inneholder stoffer på kandidatlisten, eller at slike stoffer inkludert korrosjonshemmere (f.eks. natriumkromat, kaliumkromat og syrer av kromtrioksid) er benyttet i overflatebehandlingsprosessen. Reflekser laget av hard plast kan også inneholde stoffer på kandidatlisten, for eksempel i pigmentet som er brukt. Når sannsynlighetsanalysen er gjennomført, kan spørsmål for de mest sannsynlige produktene og stoffene sendes oppover i forsyningskjeden. 20 Veiledning for leverandører av produkter

REACH roller og plikter Seminar om kjemikalieregelverk 3. mars 2015 Marianne Tvermyr, Miljødirektoratet

REACH roller og plikter Seminar om kjemikalieregelverk 3. mars 2015 Marianne Tvermyr, Miljødirektoratet REACH roller og plikter Seminar om kjemikalieregelverk 3. mars 2015 Marianne Tvermyr, Miljødirektoratet Hva jeg skal snakke om Registrering til ECHA viktig frist i 2018 Regulering av farlige stoffer tre

Detaljer

REACH og tillatelser. Miljøforum 25. september 2013 Marianne Tvermyr Holmen, seksjon for kjemikalieregulering

REACH og tillatelser. Miljøforum 25. september 2013 Marianne Tvermyr Holmen, seksjon for kjemikalieregulering REACH og tillatelser Miljøforum 25. september 2013 Marianne Tvermyr Holmen, seksjon for kjemikalieregulering Hva jeg skal snakke om Kort om REACH-regelverket Hvilke plikter virksomheter har under REACH

Detaljer

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 2016/EØS/8/42 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

REACH & CLP Oversikt for nedstrømsbrukere

REACH & CLP Oversikt for nedstrømsbrukere REACH & CLP Oversikt for nedstrømsbrukere 1 Innhold Bakgrunn for REACH og CLP Nedstrømsbrukere Kommunikasjon i forsyningskjeden Farlige kjemikalier Plikter for nedstrømsbrukere en oversikt 2 The Price

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften

Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften Informasjon om REACH regelverket og litt om Produktforskriften VIRKE frokostseminar «Dokumentasjon i handel med byggevarer», 17. september 2013; Linda Reierson, seksjon for kjemikalieregulering, Miljødirektoratet

Detaljer

Kjemikalieregelverket REACH - roller, plikter og rettigheter

Kjemikalieregelverket REACH - roller, plikter og rettigheter Kjemikalieregelverket REACH - roller, plikter og rettigheter Seminar om kjemikalieregelverk, Helsfyr 24. april 2014 Sjefingeniør Marianne Tvermyr Holmen Hva jeg skal snakke om Generelt om REACH-regelverket

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

REACH og petroleumsindustrien

REACH og petroleumsindustrien REACH og petroleumsindustrien Seminar om risikoreduksjon og helhetlig HMS i petroleumsvirksomheten 27. februar 2013 Eva Haug, Klima- og forurensningsdirektoratet Hva jeg skal snakke om Kort om REACH Hvilke

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

Høring av endringer i REACH-forskriften

Høring av endringer i REACH-forskriften Høring av endringer i REACH-forskriften Forslaget gjelder endring av REACH-forskriften. Endringen av REACH-forskriften skyldes at ni stoffer blir inkludert i det europeiske kjemikalieregelverket REACH

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 2008 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

ECHA guidance for etterfølgende brukere. Under revisjon i 2013

ECHA guidance for etterfølgende brukere. Under revisjon i 2013 ECHA guidance for etterfølgende brukere Under revisjon i 2013 En veileder om REACH, som forklarer forpliktelsene og hvordan oppfylle dem ECHA oppdaterer veiledninger etter konsultationsrunder Du finner

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier og regelverk for ytre miljøet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier og regelverk for ytre miljøet Forholdet mellom eksponeringsscenarier og regelverk for ytre miljøet Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Angelika Baumbusch, seksjon for kjemikalieregulering Innhold Hvordan blir eksponeringsscenarier

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet

Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Arbeidstilsynet Forholdet mellom eksponeringsscenarier i REACH og arbeidsmiljøregelverket Gry EB Koller Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Disposisjon Arbeidsmiljøregelverket Arbeidsgiverens ansvar for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

Hva er eksponeringsscenarier? Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Eva Haug, seksjon for kjemikalieregulering

Hva er eksponeringsscenarier? Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Eva Haug, seksjon for kjemikalieregulering Hva er eksponeringsscenarier? Konferanse om eksponeringsscenarier 17. oktober 2013 Eva Haug, seksjon for kjemikalieregulering Hva jeg skal snakke om hva eksponeringsscenarier er og hensikten med dem hvordan

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863. av 31. mai 2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863. av 31. mai 2016 15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863 2017/EØS/36/17 av 31. mai 2016 om endring av vedlegg VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen

Sikkerhetsdatablad. Disposisjon 16.03.2011. Eva Haug, miljøgiftavdelingen Sikkerhetsdatablad HMS-forum 2011, Gardermoen 17. mars 2011 Eva Haug, miljøgiftavdelingen Disposisjon Krav til sikkerhetsdatablad Endringer i kravene til innhold i sikkerhetsdatablad Overgangsordninger

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

Høring av endring i REACH-forskriften og produktforskriften om stoffer som blir omfattet av krav om godkjenning

Høring av endring i REACH-forskriften og produktforskriften om stoffer som blir omfattet av krav om godkjenning Høring av endring i REACH-forskriften og produktforskriften om stoffer som blir omfattet av krav om godkjenning Bakgrunnen for forslaget er at det europeiske kjemikalieregelverket REACH skal endres med

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

NOR/311R0494.ohfo OJ L 134/11, p. 2-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European

NOR/311R0494.ohfo OJ L 134/11, p. 2-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European NOR/311R0494.ohfo OJ L 134/11, p. 2-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. 1 2 Miljødirektoratet er et selvstendig og uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi er politisk styrt gjennom stortingsmeldinger proposisjoner statsbudsjett instruks

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010 Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/73 av 23. februar 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499

Inspeksjon av Hadeland Glassverk AS Dato for inspeksjonen: 24. mai 2011 Rapportnummer: I.KLIF Saksnr.: 2011/499 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2011.050.I.KLIF

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

Nedstrømsbrukers plikter Myndighetenes oppfølging

Nedstrømsbrukers plikter Myndighetenes oppfølging Nedstrømsbrukers plikter Myndighetenes oppfølging Høringsmøte REACH ------SFT 28.Juni 2007 Maren Wikheim sjefingeniør Statens forurensningstilsyn REACH høringsmøte SFT 28. juni 2007 Nedstrømsbrukeres plikter

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008. av 8. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/469 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 987/2008 2015/EØS/18/45 av 8. oktober 2008 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om under henvisning

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet

Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet 1 Regjeringens arbeid med kjemikaliepolitikken på europeisk og globalt nivå Statssekretær Lars Andreas Lunde Klima- og miljødepartementet Jeg vil først takke for at jeg også i år er invitert til Kjemikaliedagene.

Detaljer

CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015. Senioringeniør Stine Husa, kjemikalieseksjonen

CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015. Senioringeniør Stine Husa, kjemikalieseksjonen CLP frist for klassifisering av stoffblandinger 1.6.2015 Kjemikaliedagene 2014 Senioringeniør Stine Husa, kjemikalieseksjonen Hva skal jeg snakke om? Innledning Overgangsordninger Plikter Klassifisering

Detaljer

Overordnet om søknadsprosessen

Overordnet om søknadsprosessen Overordnet om søknadsprosessen Seminar om godkjenningsordningen under kjemikalieregelverket REACH 21. September 2015. Christine Bjørge, Miljøgiftsavdelingen Godkjenningsordningen: Den regulatoriske prosessen

Detaljer

NOR/311R0253.ohfo OJ L 69/11, p. 7-12

NOR/311R0253.ohfo OJ L 69/11, p. 7-12 NOR/311R0253.ohfo OJ L 69/11, p. 7-12 COMMISSION REGULATION (EU) No 253/2011 of 15 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Våre fagområder i hovedtrekk Vi iverksetter gjeldende miljøpolitikk innen: bevaring av natur og arter bevaring

Detaljer

Senioringeniør Marianne van der Hagen, Stavanger 14. mai 2009. REACH Status og veien videre

Senioringeniør Marianne van der Hagen, Stavanger 14. mai 2009. REACH Status og veien videre Senioringeniør Marianne van der Hagen, Stavanger 14. mai 2009 REACH Status og veien videre 18.05.2009 Side 1 Status for implementeringen REACH trådte i kraft i Norge 1. juni 2008: REACH-forskriften gjennomfører

Detaljer

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012 Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012 2017/EØS/6/31 av 10. juli 2012 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008

Detaljer

Deklareringsforskriften

Deklareringsforskriften Deklareringsforskriften Forslag til ny forskrift om deklarering til produktregisteret og sikkerhetsdatablader på pib.no Mette Follestad, Miljødirektoratet Kjemikaliedagene november 2013 Produktregisteret

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Miljødirektoratets erfaringer med tilsyn av kjemikalievirksomheter. Jorun Holme kjemikaliedagene 5. november 2014

Miljødirektoratets erfaringer med tilsyn av kjemikalievirksomheter. Jorun Holme kjemikaliedagene 5. november 2014 Miljødirektoratets erfaringer med tilsyn av kjemikalievirksomheter Jorun Holme kjemikaliedagene 5. november 2014 Innhold Presentasjon av tilsynsarbeidet i Miljødirektoratet Resultater fra tilsyn med kjemikalievirksomheter

Detaljer

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9

NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 NOR/311R0440.bjaa OJ L 119/11, p. 4-9 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2011 of 6 May 2011 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to children

Detaljer

NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17

NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17 NOR/310R0957.00T OJ L 279/10, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EU) No 957/2010 of 22 October 2010 on the authorisation and refusal of authorisation of certain health claims made on foods and referring to

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

NOR/307R T OJ L 320/07, p

NOR/307R T OJ L 320/07, p NOR/307R1432.00T OJ L 320/07, p. 13-17 COMMISSION REGULATION (EC) No 1432/2007 of 5 December 2007 amending Annexes I, II and VI to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Kjemikaliebyrået ECHAs lister (kandidater og stoffer på vedlegg XIV) i praksis hos etterfølgende bruker

Kjemikaliebyrået ECHAs lister (kandidater og stoffer på vedlegg XIV) i praksis hos etterfølgende bruker Kjemikaliebyrået ECHAs lister (kandidater og stoffer på vedlegg XIV) i praksis hos etterfølgende bruker Mari Samuelsen; Statoil Classification: external 21-09-2015 Statoil og kjemikalier Produksjon av

Detaljer

REACH Review 2013. Kjemikaliedagene 12. og 13. november. Fagsjef Cecilie R- F Skarning cs@norskindustri.no

REACH Review 2013. Kjemikaliedagene 12. og 13. november. Fagsjef Cecilie R- F Skarning cs@norskindustri.no REACH Review 2013 Kjemikaliedagene 12. og 13. november Fagsjef Cecilie R- F Skarning cs@norskindustri.no REACH Review EU-kommisjonen la fram sluttrapport 5. februar 2013 kraftig forsinket! Kommisjonen

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313D0063.irja OJ L 22/2013, p. 25-28 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 24 January 2013 adopting guidelines for the implementation of specific conditions for health claims laid down in Article 10

Detaljer

Substitusjonsvurdering november 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014

Substitusjonsvurdering november 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014 SUBSTITUSJONSVURDERING AV KJEMIKALIER I BRUK VED WEIFA AS AVD. FIKKJEBAKKE 2014 Innhold 1 Innledning... 2 2 Hensikt... 2 3 Prioriteringskriterier for substitusjonsvurdering... 2 4 Prioriterte kjemikalier...

Detaljer

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p

NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p NOR/311D0155.grbo OJ L 63/11, p. 22-25 COMMISSION DECISION of 9 March 2011 on the publication and management of the reference document referred to in Article 27(4) of Directive 2008/57/EC of the European

Detaljer

Nye miljøgifter - utfordringer

Nye miljøgifter - utfordringer Nye miljøgifter - utfordringer Anne Mari Opheim 21. November 2013 Miljøgifter Lister som er grunnleggende for arbeidet Nasjonal liste over prioriterte miljøgifter Målsetning om stans i bruk og utslipp

Detaljer

Hva om tilsyn. Abdulqadir Mohamad Suleiman, Seminar om godkjenningsordningen under kjemikalieregelverket REACH Arbeidstilsynet Oslo

Hva om tilsyn. Abdulqadir Mohamad Suleiman, Seminar om godkjenningsordningen under kjemikalieregelverket REACH Arbeidstilsynet Oslo Hva om tilsyn Abdulqadir Mohamad Suleiman, Oslo Seminar om godkjenningsordningen under kjemikalieregelverket REACH 21.09.2015 Generelt om godkjenning Hvem tilsynet skal rettes mot Internkontrollrutiner

Detaljer

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften Kjemikaliekrav i leketøyforskriften Trine Torgersen, Miljødirektoratet Seminar om ny forskrift for sikkerhet ved leketøy, 15. Oktober 2013 Leketøyforskriften EUs leketøydirektiv 2009/48/EF Ny forskrift

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997

KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF. av 29. juli 1997 Nr. 16/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.4.1999 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 97/48/EF av 29. juli 1997 om annen endring av rådsdirektiv 82/711/EØF om fastsettelse av nødvendige

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Regelverk Internkontrollforskriften Produktkontrolloven: Substitusjonsplikten Produktforskriften Forbudte og regulerte stoffer og produkter Reach Datablad Kandidatlisten

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Vegårshei trappeverksted Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 846 906 Eies av (org.nr): 979 523 971 Besøksadresse: Myra, 4985 VEGÅRSHEI Bransjenr. (NACE-kode): 16.232 Telefon: 37 16 98 00 E-post: post@trappeverksted.no

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/467. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 757/2010. av 24. august 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/467. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 757/2010. av 24. august 2010 11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/467 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 757/2010 2017/EØS/29/27 av 24. august 2010 om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer