bersoninline + DW UV System Brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bersoninline + DW UV System Brukermanual"

Transkript

1 bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei 20, 1351 RUD Postboks 13, 1309 RUD Tel Fax E-post Internett

2 BersonInLine + DW er et registrert varemerke fra Berson Milieutechniek B.V.. Copyright 2005 Berson Milieutechniek B.V. Alle rettigheter and subsequent amendments reserved. Ingen deler av publikasjonen må reproduseres, skrives ut, fotokopieres, lagres på mikrofilm og/eller på annen måte publiseres i noen form uten skriftlig forhåndtillatelse fra Berson Milieutechniek B. V. Utgiver: : Technisch Adviesbureau de Ruijter, Helmond (NL) Side 2 bersoninline + DW / UVtronic

3 Innhold 1 INTRODUKSJON SYSTEMETS FORMÅL DOKUMENTER DOKUMENT KONVENSJONER SIKKERHET SYMBOLER OG GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER SYSTEMETS SIKKERHETSINNRETNINGER KNUSTE LAMPER ELLER KVARTSRØR ANBEFALT BRUKSOMRÅDE IKKE-ANBEFALT BRUK CE-MERKING LAGRING OG TRANSPORT VED MOTTAK LAGRING UTPAKKING: TRANSPORT SETTE SYSTEMET MIDLERTIDIG UT AV BRUK SYSTEM BESKRIVELSE DESINFEKSJONSKAMMER STRØMFORSYNING OG STYRING SUBSYSTEM KONTROLL OPSJONER Manuell rengjøring Automatisk rengjøring ( AutoWipe ) Relé for magnetventil Eco styring TILLEGGSUTSTYR INSTALLASJON OG IDRIFTSSETTELSE GENERELT MEKANISK INSTALLASJON ELEKTRISK INSTALLASJON IDRIFTSSETTELSE FUNKSJON Å SLÅ AV OG PÅ Å slå syst. på Å slå syst. av TVANGSVISKING KONTROLL, VEDLIKEHOLD, REPARASJONER OG INNSTILLINGER REGELMESSIG KONTROLL VEDLIKEHOLD Rengjøring av kvartsglass Kjemisk rengjøring Utskiftning av lamper og kvartsrør Fjerning av kvartsrør med bruk av Jupito Rengjøring av UV sensor og kvartsvindu bersoninline + DW / UVtronic Side 3

4 Innhold Ventilasjon av styreskap Funksjonstest av jordfeilbryter Manuelt betjent rengjøringsmekanisme (opsjon) Automatisk rengjøringsmekanisme (opsjon) REPARASJONER Forklaring av elektriske kobl.skjema Feilsøking av den (opsjon) automatiske rengjøringsmekanisme Feilfunksjon som kan skje for temperatursensor Annen type feilsøking INNSTILLINGER/BRUKE UVTRONIC + MENYER Operatør Meny Secured User Meny Subsystem Meny The Maintenance Meny RESERVEDELER AVFALLSBEHANDLING GENERELT RETUR AV GAMLE LAMPER...48 Side 4 bersoninline + DW / UVtronic

5 Introduksjon 1 Introduksjon Formålet med denne manualen er å forklare brukeren på en god måte hvordan installasjon og drift av et bersoninline + DW UV-system skal utføres. Brukere oppfordres til å studere denne manualen omhyggelig avsnittene 2 og 5 er spesielt betydningsfulle og viktige å følge for at brukerens sikkerhet skal bli ivaretatt. Alle personer som arbeider med et bersoninline + DW UV-system forventes å ha den nødvendige inngående kunnskap om de tekniske finesser, beherske de driftsinstrukser som er nødvendig og være klar over de fare- og risikomomenter man utsettes for om veiledningen ikke følges. 1.1 Systemets formål BersonInLine + DW UV system er konstruert for å desinfisere drikkevann ved bruk av UV-bestråling. Til dette formålet er et antall UV-lamper plassert i vannstrømmen og tilført elektrisk energi fra en separat styreenhet. Den ultrafiolette desinfeksjonsprosessen inaktiverer mikrober, virus, bakterier, sporer, sopp, alger og andre mikroorganismer hurtig og effektivt. Vannets spesifikke bestanddeler slik som farge, lukt, smak og ph påvirkes ikke. Avhengig av modellvalg, kan diverse tilleggsutstyr monteres som forenkler drift og vedlikehold av systemet samt optimaliserer kvaliteten. UVtronic kontrollsystem styrer oppstartingen av systemet, styrer automatisk lampeenergien, viskeroperasjonene samt viser i displayet de signaler og feilfunksjoner som inntreffer. Et passord behøves for å foreta visse innstillinger i programmet. 1.2 Dokumenter I tillegg til denne brukermanualen leveres systemet med følgende dokumenter: CE-deklarasjon Elektrisk koblingsskjema Diagram som viser lampenes plassering Kvalitetssertifikat Mekaniske tegninger Klargjøringsskjema (forklaring av programdetaljer for UVtronic + og tekniske data) Denne manualen er basert på den seneste utvikling innen UV teknologi. Berson forbeholder seg rett til å foreta endringer i dokumentasjoner uten forpliktelse til å modifisere tidligere utgitte versjoner av manualen. Ta godt vare på denne manualen for framtidig bruk. bersoninline + DW / UVtronic Side 5

6 Introduksjon 1.3 Dokument konvensjoner Følgende uttrykk er brukt for å trekke oppmerksomheten til spesielt viktige avsnitt i teksten: Tips Bemerk! Viktig! Advarsel! Forslag og råd for å utføre spesielle arbeidsoppgaver på en enklere og mer praktiskt måte. Denne bemerkning settes ved siden av teksten for å trekke brukerens oppmerksomhet mot mulige problemer. Dersom prosedyrer ikke utføres med forsiktighet og oppmerksomhet, kan systemet bli skadet. Dersom prosedyrer ikke utføres med forsiktighet, vil bruker eller andre personer kunne bli skadet eller systemet kan bli alvorlig ødelagt. Følgende symboler er benyttet i denne manualen: Oppsummering av et antall opsjoner: Opsjon 1 Opsjon 2... Tiltak som må utføres: Steg 1 Steg 2... Side 6 bersoninline + DW / UVtronic

7 Sikkerhet 2 Sikkerhet bersoninline + DW UV-system er bygget for enkel og effektiv drift. Brukerne må like vel være spesielt oppmerksom på notisene som er lagt inn i tekste i denne manualen og handle deretter. Personer som utfører arbeid på eller i direkte nærhet til systemt må gjøre seg kjent med disse instruksjoner. I tillegg til instruksjonene i denne manualen, må det utvises generelle forsiktighetshensyn til enhver tid. 2.1 Symboler og generelle sikkerhetsinstrukser De følgende symboler og sikkerhetsinstrukser er viktige ved bruk av bersoninline UV-system: Bruk beskyttelsesbriller for å beskytte øynene mot ultrafiolett lys. Se aldri direkte mot ei UV lampe som er slått på! Utsett ikke huden for unødig UV-bestråling. Bruk reine bomullshansker når nye lamper håndteres. Dersom du må holde i lampene, hold da i tilkoblingene. Husk på at UV-lampene holder seg varme i ganske lang tid etter at de har blitt slått av. Etter bruk må lampene gis tid tid avkjøling i minst 15 minutter. Bestrålingskammer og styringsenhet må tilkobles en jordfeilbryter som har tilstrekkelig kapasitet. Bryt strømtilførselen før det utføres reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Ta hensyn til at desinfeksjonsprosessen ikke er effektiv dersom lampene ikke har oppnådd riktig driftstemperatur eller dersom de har blitt slått av. Dette symbolet benyttes også som et generelt sikkerhetssymbol. UV-lampene inneholder kvikksølv. Bring defekte lamper ttil et mottak for kjemisk avfall. Se avsnitt 2.3 for detaljer om hva som bør gjøres dersom ei lampe knuses. Følgende viktige punkter må også vises oppmerksomhet: Hold arbeidsplassen rent og ryddig, sørg for tilfredsstillende belysning. Hold styreskapene lukket ved normal bruk. Benytt kun originale reservedeler fra Berson. Utfør foreskrevet vedlikehold regelmessig. Studér vedlikeholdsinstruksene i avsnitt 7.2. bersoninline + DW / UVtronic Side 7

8 Sikkerhet Tips Dersom systemet er utstyrt med et inspeksjonshull, er det ingen fare for stråling fra UV-lampene. Dersom de foreskrevne brukerveiledninger nøye følges, er det ingen fare for stråling fra UV lampene. 2.2 Systemets sikkerhetsinnretninger bersoninline + DW UV-system er utstyrt med følgende sikkerhetsinnretninger: Effektiv beskyttelse mot UV-strålingen som lampene produserer. Sikkerhetssystem som forhindrer lamper og effektforsyningskabinet fra overoppvarming. Kvalitetskontroll av UV-lampene som overvåker desinfeksjonsprossessen. Følgende sikkerhetsmerking er montert på systemet: På endeplatene av UV-kammeret På utsiden av styreskap ENSURE LIQUID IS FLOWING IN THE CHAMBER BEFORE UNIT ACTIVATION CAUTION! HOT SURFACE AVOID CONTACT ENSURE CHAMBER IS HYDRAULICALLY ISOLATED AND DEPRESSURIZED BEFORE SERVICING DISCONNECT POWER SUPPLY BEFORE SERVICING DISCONNECT POWER SUPPLY BEFORE SERVICING Advarsel! Erstatt sikkerhetsmerker som er skadet eller forsvunnet! 2.3 Knuste lamper og kvartsrør Advarsel! UV-lamper inneholder små mengder kvikksølv. Om ei lampe knuses, må kvikksølvet samles opp ved hjelp av svovelpulver. Fjern omhyggelig oppsamlet kvikksølv og bring det til et mottak for kjemikalier i henhold til det lokale lovverk. Unngå hudkontakt og beskytt øyne, unngå å puste inn kvikksølvdamp og sørg for tilstrekkelig ventilasjon! Om nødvendig kan defekte eller utbrente lamper tilbake til ack to Berson UV-techniek. Advarsel! Dersom ett av kvartsrørene knuses, steng øyeblikkelig vanntilførselen og slå systemet av. Skift ut de defekte deler og ikke slå systemet på igjen før alle respektive interne sikkerhetsprosedyrer er fullført. Side 8 bersoninline + DW / UVtronic

9 Sikkerhet 2.4 Anbefalt bruksområde BersonInLine + DW UV-system er designet for å desinfisere væsker som UV-lyset kan trenge i gjennom f.eks. drikkevann. For andre applikasjoner, ta kontakt med Berson UV-techniek. Væsker som inneholder høye konsentrasjoner oppløste mineraler eller salter er lite egnet til UV-bstråling. Høye konsentrasjoner av slike stoffer kan forårsake korrosjon på metallkomponenter i systemet. Ta kontakt med Berson UV-techniek for ytterligere informasjon. Høy partikkelkonsentrasjon i mediet kan føre til betydelig slitasje. Kontakt Berson UV-techniek for ytterligere informasjon. Komponentene i et bersoninline + DW UV-system skal kun benyttes i den sammenheng som er omtalt i dette dokumentet. 2.5 Ikke-anbefalt bruksområde Systemet må aldri, under noen omstendighet, slåes på dersom det ikke er forskriftsmessig montert inn i et tilstøtende rørsystem. UV-lampene må være skjermet til enhver tid for å unngå skadelig UV-stråling. Fjern aldri plugger eller andre komponenter som fører til at UV-stråling trenger ut av aggregatet. Berson UV-techniek må konsulteres før det benyttes transparente rørledninger. Mekaniske modifikasjoner, slik som å bore hull eller å sveise på komponenter, kan skade systemet. 2.6 CE-merking bersoninline + DW UV-system oppfyller EU direktivet for maskinell sikkerhet. Den tilhørende CE deklarasjon som bekrefter dette leveres separat med systeme. bersoninline + DW / UVtronic Side 9

10 Lagring og transport 3 Lagring og transport 3.1 Ved mottak Sjekk varene straks etter mottak for eventuell transportskade. Rapportér enhver skade direkte til transportør og leverandør. Ta fotografier av enhver skade og ta vare på emballasjen for senere inspeksjon. 3.2 Lagring Dersom du ikke planlegger å installere systemet umiddelbart, anbefales det at komponentene lagres i originalemballasjen. Beskytt utstyret mot støt og vibrasjoner. UV-lampene må alltid lagres i originalemballasjen. Lagerområdet må oppfylle følgende krav: Luftfuktighet : 10 80% RH Temperatur : C. 3.3 Utpakking: Studér alle instruksjoner og advarsler som kan være påsatt emballasjen. Dette gjelder selv om disse er pakket separat. Husk på at lampene er skjøre og derfor må håndteres med stor varsomhet. Behold lampene i deres individuelle originalemballasje så lenge disse ikke skal montéres inn i bestrålingskammeret. Kontrollér at leveransen er komplett i forhold til pakkseddelen. Meld straks i fra om manglende deler direkte til transportøren og til leverandøren. I forsendelsen er UV lampene pakket separat fra the UV-kammeret. Lampene bør monteres først etter at installasjonen er ferdig mekanisk og de elektriske koblinger er foretatt. Prosedyren for montering av lampene er beskrevet i avsnitt Transport Dersom intern transport av systemet er nødvendig pass på at: UV-lampene har blitt fjernet og at disse er lagret i originalemballasjen; systemet har blitt fullstendig frakoblet strømnettet; systemet er rent og tørt; alle komponenter er godt beskyttet mot ytre forurensning og skade. 3.5 Når systemet settes midlertidig ut av drift Dersom systemet tas ut av drift midlertidig, er det viktig å foreta en gjennomskylling med rent vann for å fjerne sand, salter og andre korrosive materialer. Systemet forlates i tørr tilstand. Oppløste og faste partikler (f.eks. ulike mineraler) vil kunne setter merker på ståloverflaten dersom vannet blir stående stille i kammerert over lang tid. Side 10 bersoninline + DW / UVtronic

11 7 4 1 ESC ALT OK F1 F2 F3 STOP RUN F4 F5 F6 Systembeskrivelse 4 Systembeskrivelse Diagrammet nedenfor illustrerer hovedkomponentene for et bersoninline + DW UV-system. Diagrammet viser alle tilgjengelige opsjoner. De faktiske forhold kan avvike fra diagrammet alt etter hva systemet skal brukes til hvor stort systemet er. Styring Desinfeksjonskammer Ekstra effekt modul (opsjon) Kontroll modul UT UV-sensor Kammer Endeplate UV-lampe UVtronic + + Temperatursensor. Partition Kabling Drain Opsjon: Automatisk lamperensing INN Opsjon: Manuell lamperensing For detaljert informasjon, vennligst se avsnitt 4.1 (Desinfesjonskammmer) og avsnitt 4.2 (Effektforsyning/styring). UVtronic+ styresystem har muliget til å styre flere desinfeksjonskamre i serie eller parallell. Avsnitt 4.3 gir mer informasjon om dette. Avsnitt 4.4 inneholder ei liste over mulige opsjoner. Noe verktøy er også tilgjengelig for manuell testing av lampene og montering/demontering av kvartsrørene. Dette er beskrevet i avsnitt 4.5. bersoninline + DW / UVtronic Side 11

12 Systembeskrivelse 4.1 Desinfeksjonskammer Desinfeksjonskammeret består av følgende komponenter: Kammer: Kammeret er hovedkomponenten i et bersoninline + DW UV system. For alle typer er inn- og utløpsflensene in-line. UV lampene sitter montert i et horisontalt rørstykke (på tvers av vannets strømningsretning); lampene er montert mellom 2 innvendige vegger. En rengjøringsmekanisme som kan være montert (manuell eller automatisk) og temperatursensoren er også plassert innvendig. Det horisontale rørstykket er lukket i begge ender med en plate. Kammeret har i standardutførelse utstyr for lufting og drenering av systemet samt for gjennomføring av elektriske kabler. Kammerets størrelse og utforming avhenger av desinfeksjonskapasitet og vannkvalitet. UT INN UV-lamper: Antallet og type UV-lamper montert inn i systemet avhenger av systemstørrelsen og vannkvaliteten. Lampene er plassert i kvartsrør og kommer derfor ikke i direkte kontakt med vannet. De kan monteres fra flensene på begge sider. Dette må utføres etter en bestemt prosedyre. Se avsnitt for nærmere instrukser. Bemerk! Advarsel! For å unngå skade på UV-lampene, berør dem aldri med bare hendene! Husk på at ei lampe som nettopp er slått av vil være svært varm! Advarsel! UV-lampene inneholder en liten mengde kvikksølv. Se avsnitt 2.3 hva som bør gjøres med knuste lamper! Etter at lampene er slått på kan det ta 1 til 5 minutter før full UV intensitet er nådd. Lampenes levetid vil bli drastisk redusert dersom de ofte blir slått på og av. Dette fører til redusert UV intensitet. Enhver forurensning på kvartsrørene vil også føre til redusert UV utbytte. Side 12 bersoninline + DW / UVtronic

13 Systembeskrivelse UV-sensor: En UV-sensor (type DVGW) er som standard montert på stålkammeret og denne måler UV-intensiteten fra UVlampene i et fast punkt. Denne sensoren gir informasjon videre til styresystemet slik at lampenes eneginivå kan bli justert dersom lampeintensiteten avtar, kvartsrørene blir skitne eller vannkvaliteten endrer seg. UV-sensoren opererer innenfor et måleområde på nm. Temperatursensor: UV-lampene produserer en betydelig mengde varme som transporteres bort med vannet når vannstrømmen i gjennom systemet er stor nok. For å kunne overvåke temperaturen på vannet, er en temperatursensor (type PT-100) montert inne i UV-systemet slik at usikre situasjoner og eventuelle havari kan forebygges. Dersom vanntemperaturen overskrider den fastsatte verdi (45 C), vil en alarm bli gitt og systemet vil slå seg av. I tillegg til komponentene beskrevet ovenfor er også de følgende opsjoner tilgjengelig: Manuelt betjent rensesystem for kvartsrør, se avsnitt 4.4.1; Automatisk drevet rensesystem for kvartsrør, se avsnitt 4.4.2; Relé for magnetventil for drenering eller fylling av væske, se avsnitt 4.4.3; Eco styring for å spare energi, se avsnitt bersoninline + DW / UVtronic Side 13

14 7 4 1 ESC ALT OK F1 F2 F3 F4 F5 F6 STOP RUN Systembeskrivelse 4.2 Kraftforsyning og styring bersoninline + DW UV-desinfeksjonsystem er knyttet til en styreenhet, som vist i bildet nedenfor. For store system benyttes ofte et ekstra kraftkabinett. Ekstra kraftenhet (opsjon) Styreenhet Ventilasjon UVtronic + + UVtronic +. Auto / Manuell Kabinett Hovedbryter Ventilasjon Kabinettene er utstyrt med følgende komponenter: Hovedbrytere: Disse slår kabinettene på og av. For at systemet skal fungere korrekt må alle brytere være på. Kabinettventilatorer: Disse fjerner varmen som produseres fra lampeballastene. Automatisk / Manuell bryter: I Auto modus kan systemet kun startes og stoppes via et fjernsignal. I Manuell modus kan systemet kun startes/stoppes med F1 / F4 tastene fra UVtronic operatørpanel. Side 14 bersoninline + DW / UVtronic

15 Systembeskrivelse Display: UV-systemet er utstyrt med en UVtronic kontrollenhet som er montert på framsiden av kontrollkabinettet. UVtronic er et PLC-system som består av et integrert display der man kan lese av alle instillinger og betjene relevante systemfunksjoner. Displayet er vist i figuren nedenfor. Piltaster UVtronic + Tekstdisplay STOP RUN Statuslamper Talltaster F1 F ALT F2 + F5 Funksjonstaster ESC 0. OK F3 F6 Displayet består av følgende elementer Piltaster Tekstdisplay Talltaster Brukes til å manøvrere gjennom menyer og aktive meldinger, både vertikalt og horisontalt. Tekstdisplayet består av fire linjer. Informasjonen som vises er delt inn i to hoveddeler: De to øverste linjene gir informasjon om status og prosesser, som energinivå og desinfeksjonsdose. Aktive meldinger beveger seg horisontalt på den tredje linjen. Ved å trykke [F2] vises mer informasjon om det valgte elementet over fire linjer. Gå tilbake til normal modus ved å trykke [F2] en gang til. Dato og klokkeslett vises på nederste linje. Tastene benyttes til å sette inn systemverdiene. Se seksjon 7.4. [OK] tasten aktiverer en valgt meny. For å gå ut av menyen [ESC] Statuslamper [Run] lampen lyser når UVtronic-programmet kjører. Dette indikerer ikke om UV-lampene er av eller på. [Stop] lampen lyser bare når et program lastes inn på nytt. Denne lampen vil derfor være avslått under vanlig drift. bersoninline + DW / UVtronic Side 15

16 Systembeskrivelse Funksjonstaster Disse har følgende funksjoner: F1: Start systemet: slår UV på F2: Vis meldingen på full skjerm F3: Aktivér meny; med piltastene kan man forflytte seg i menylinjene. F4: Stopp system: slår UV av F5: Slett meldingen F6: Start viskerfunksjon Side 16 bersoninline + DW / UVtronic

17 7 4 1 ESC ALT OK F1 F2 + F3 UVtronic + STOP RUN F4 F5 F6 Systembeskrivelse 4.3 Subsystem-styring UVtronic + styresystem gjør det mulig å desinfisere store vannmengder ved hjelp av (opp til 4) UV-kammer. Disse kamre bør monteres i parallell eller i serie. UV-kammer som er slått på samt energinivå for alle lampegrupper vil bli kontrollert automatisk, avhengig av flow og lampenes tillstand. Dersom systemet er utstyrt med ventiler med endebrytere, kan UVtronic + også kontrollere status for ventilene (kun i parallellkobling). Subsystem A Subsystem B Subsystem C Subsystem D bersoninline + DW / UVtronic Side 17

18 Systembeskrivelse 4.4 Opsjoner Det kan tenkes at ditt system er utstyrt med en rekke standard opsjoner. Disse blir omtalt i avsnittene som følger Manuell rensing Belegg som er forårsaket av organiske forbindelser i vannet kan feste seg på kvartsrørene som omslutter UV-lampene. Dette kan blokkére UV-strålingen og dermed redusere effektiviteten av desinfeksjonsprosessen. Displayet vil registrére en lavere UV-verdi. Den manuelt betjente rengjøringsmekanismen kan brukes til å fjerne disse beleggavsetninger uten at systemet behøver å bli slått av og kvartsrørene bli tatt ut. Med et håndtak beveges en viskerplate fram og tilbake og forurensningene fjernes effektivt fra glassoverflaten, se foto vedsiden av. Utførelsen av viskerne avhenger av systemstørrelsen (mekanismen vist her er for et system med 2 og 3 lamper henholdsvis) Automatisk rensing ( AutoWipe ) Et automatisk rengjøringssystem kan benyttes som et alternativ til et manuelt system. En gjenget spindle og en elektrisk motor i dette tilfellet aktiverer viskerplaten og viskerringene. To sensorer plassert på utsiden av kammeret signaliserer endeposisjonen for viskerplaten. Den elektriske motoren er montert på ei plate i enden av kammeret ved hjelp av et antall festebolter og er beskyttet med et deksel Relé for magnetventil En magnetventil kan monteres på dreneringsporten slik at væsken i kammeret kan dreneres ved at ventilen tilkobles et elektrisk styresignal Eco styring Det kan være ønskelig å redusere lampeenergien til 70% av nominell verdi for å spare energi. I så fall kan energibryteren stilles inn på 1 (70%), 2 (100%) and 3 (140%). Side 18 bersoninline + DW / UVtronic

19 Systembeskrivelse 4.5 Tilleggsutstyr Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig: Lampetester: Lampetesteren gir ut en høy-volt puls som kan brukes til å teste om lampene virker. Teteteren drives av et 9Vbatteri og genererer en "trygg" puls på 3.000V / 1µA / 160KHz. Jupito: Jupito er et mekanisk hjelpeverktøy som gjør det lettere å demontere kvartsrørene og reduserer riskoen for brekkasjer. Verktøyet kan være et godt hjelpemiddel spesielt dersom rørene sitter fast grunnet skittavsetninger og forurensning. Hvordan Jupito brukes er beskrevet i avsnitt bersoninline + DW / UVtronic Side 19

20 5 Installasjon og oppstarting av systemet Installasjon og oppstarting 5.1 Generelt Ved installasjon av bersoninline + DW UV-system må følgende retningslinjer overholdes: Omgivelsene må være fri for korrosiv atmosfære, damp, overdreven kondensering, dryppende væsker, eksplosive blandinger og gasser, saltholdig luft og mye støv. Ikke plassér styreskapene ubeskyttet utendørs. Den relative luftfuktighet må være lavere enn 95%. Omgivelsestemperaturen må være mellom 5 og 40 C; gjennomsnittstemperaturen over en 24-timers periode må ikke overskride 35 C. Systemet må ikke utsettes for fysisk belastning eller vibrasjoner. Ikke utsett systemet for magnetisk eller radioaktiv stråling. 5.2 Mekanisk installasjon Ved installasjon av kammeret må følgende punkter følges: UV-lampene må alltid monteres horisontalt. Av servicehensyn må det avsettes et fritt rom som vist på de medfølgende tegninger. Se til at det er lett adkomst til drensplugg, luftekran (om slik finnes), jordingstilkobling og UV sensor. Se til at drenspluggen, magnetventilen (om slik finnes), jordingstilkoblingen og UV-sensoren er lett tilgjengelig. Se til at den øvrige installasjonen som omgir UV-systemet kan motstå UV-strålingen dette gjelder også spesielt for pakninger, ventiler og lufteinnretninger. Se til at UV-stråling ikke unslipper til omkringliggende miljø! Ventiler for prøvetaking må plasseres ca. 1 meter foran respektivt 0.5 meter etter UV-systemet. Rengjør det eksterne rørsystem UV-systemet nøye før sammenmonteringen. Plassér UV-systemet ved hjelp av flensene og et velegnet pakningsmateriale inn i rørsystemet. Se til at utstyret ikke påføres mekanisk belastning! Sjekk alle sammenkoblinger og vær sikker på at det ikke er lekkasjer. Rengjør hele system igjen etter avsluttet montasje. Installér lampene i henhold til veiledningene i avsnitt Elektrisk installasjon Bemerk! Installasjonsarbeid må kun utføres av kvalifisert personell! Tilslutt kraftforsynings- og styreskap i samsvar med de medfølgende elektriske/tekniske skjema og de lokale retningslinjer. Følgende punkter må også tas i betraktning: Plassér skapene med en maksimum avstand på15 meter fra desinfeksjonskammeret. Ved større avstander: Ta kontakt med leverandøren. Dersom kraftforsynings- og styreskap ikke er integrerte, må avstanden i mellom disse ikke overstige 5 meter. Plassér skapene slik at ventilatorene kan trekke inn og blåse ut luft uhindret (de bør ikke trekke inn varm luft fra utstyrkomponenter i nærheten!). Side 20 bersoninline + DW / UVtronic

21 Installasjon og oppstarting av systemet Benytt kabler med følgende minimumsspesifikasjoner: o UV-lampekabler :som medlevert; o UV-sensor : 2x0.25 mm2, skjermet; o PT-100 (temp. sensor) : 2x0.50 mm2, skjermet; o Autom. visker (opsjon) : 4x1.00 mm2, skjermet; o Reed kontakter : 2x0.34 mm2 (2x), for autom. visker. Koaxialkablene til UV-sensor and PT-100 må jordes umiddelbart etter gjennomgang i skapet på innsiden, ved hjelp av de respektive tilkoblingspunkt. Pass på at forbindelsene mellom desinfeksjonskammer og kraftforsyningskabinett er jordet forskriftsmessig (også forbindelsen mellom kabinettene, dersom de er separate). Koble til de ønskede eksterne systemer til de potensialfrie kontakter til styreenheten. Se medfølgende koblingsskjema for nærmere detaljer. Sjekk om brokoblingen for fjernstart/stopp er riktig montert og om signalet er aktivt. Se koblingsskjema for nærmere detaljer. 5.4 Oppstarting Etter avsluttet mekanisk og elektrisk installasjon må det tas hensyn til de følgende skadeforebyggende tiltak: Røropplegget for UV-systemet må vær helt vannfylt og luft må være evakuert. Vanngjennomstrømningen må være tilstrekkelig høy for å avkjøle systemet (minimum 0.1 m 3 /time). Sjekk om sikringer og jordfeilbrytere i styreskapet er i riktig posisjon. Sjekk at korrekt strømforsyning er tilkoblet terminalene i styreskapet. SJEKK AT DET ER VANNSTRØM I KAMMER FØR DET STARTES Advarsel! Slå kun enheten på dersom endeplatene er montert eller bruk beskyttelse. Dersom endeplatene ikke er på, kan en liten mengde UV lys unslippe langs lampeholderne og dette kan føre til skade på øynene! Aldri se direkte mot ei UV-lampe som er slått på! Sett bryteren på styreskapet i posisjon Manuell. Slå på hovedbryterne. Korriger årsaken til eventuelle oppståtte feilmeldinger. Trykk [F5] for å resette mulige feilmeldinger. Trykk [F1] for å starte systemet; gi lampene tid til å varme opp i 1 til 5 minutter. Sett in den riktige T-10 transmissjonsverdi i styresystemet, se avsnitt Sett utgangsignalet fra UV-sensor til 11.5 ma, se avsnitt 7.2. Bemerk! Etter at lampene har blitt slått av, må du vente i minst 15 minutter før de slås på igjen. Gjentatte av/på operasjoner av lampene vil redusere den effektive brenntiden! Bemerk! Dersom lampene ikke er tilstrekkelig oppvarmet, er det ingen garanti for at UV-bestrålingen er god nok. Vanngjennomstrømning er nødvendig for at lampene skal kjøles! bersoninline + DW / UVtronic Side 21

22 Funksjon 6 Funksjon Berson InLine + DW UV-system er meget enkelt å bruke. Hvordan det fungerer er beskrevet nedenfor: 6.1 Hvordan slå på/av Å slå på Slå på systemt med med hovedbryteren. Displayet vil nå vise [SYSTEM INITIALISING.] tiden som gjenstår ( i sekunder) for klargjøring av systemet (dette vil ta bare 15 sekunder). F1 Når vendebryteren på frontpanelet r står i Manuell stilling : Viser displayet meldingen: [SYSTEM STANDBY FOR:] [ Local start ] Systemet startes med [F1] tasten. Når vendebryteren på fr ontpanelet står i posisjonen Auto stilling": Systemet kan nå bare fjernstartes med et eksternt signal. I l stedet for [Local], viser displayet nå [Remote]. Dersom det er noen aktive trip (alarm) situasjoner, vil systemet ikke kunne startes og displayet vil vise [TRIP ACTIVE]. Se paragraf 7.1 for mer informasjon om å løse problemer. Rett på det som forårsaket alarmen. Trykk [F5] for å re-sette systemet når pr oblemene er løst.. Når alle TRIP situasjoner er løst trykk [F1] for å slå systemet på. Tips Når lampene kjø ler seg ned, vises dette i displayet, inkludert den tiden som gjenstår. Systemet kan ikke motta startkommando under denne perioden. Nå en startkommando er mottatt vil displayet vise [TURNING ON ] [ lamp n/m ] n er nummeret på den lampen som blir slått på og m det totale antall lamper som er installert. Etter at lampene er slått på, sjekker systemet om lampene har lykkes med å tenne. I tilfelle en eller flere lamper oppdages ikke å ha tent, vil systemt vise meldingen [ Lamp n off ] for de lamper som ikke tente. Merk: Når nedkjølingstiden har utløpt, vil systemet gjøre et nytt forsøk på å tenne de lamper som feilet. Dersom dette forsøket ikke lykkes vises meldingen: [ Lamp n fault ]. Etter at strømmen er satt på vil displayet vise [LAMPS ARE WARMING UP] og den oppvamingstid som gjenstår (i sekunder). Under denne tiden vil lampenes UV-avgivelse øke til riktig nivå. Dette tar 1 til 5 minutter. Bemerk! Under oppvarmingstiden må det sørges for at en tilstrekkelig vannmengde strømmer i gjennom uv-kammeret slik at lampene ikke blir overopphetet. Når systemet varmes opp gis det ingen garanti for at vannet vil bli tilstrekkelig desinfisert! Side 22 bersoninline + DW / UVtronic

23 Funksjon Dersom det er satt inn en tidsforsinkelse for oppstarting av vanngjennomgang (se F3, gå til Maintenance, velg funksjonen System Timers), vil displayet vise [FLOW STARTING] og den tiden som gjenstår. Under denne tiden vil UV-dosen ikke bli kalkulert. Etter at "vannforsinkelsen" har utløpt vil systemet begynne å beregne, og vise den aktuelle dose. Også det aktuelle energinivå vises i displayet. Systemet vil nå automatisk justére energinivået til å oppnå det innstilte doseområde (verdiene må settes inn i Secured user menu). Tips Tips Kvartsrørene rundt lampene rengjøres automatisk. Dette utføres: hver time (standard innstilling), og før lampeenergien økes. Under visking/rengjøring, vil displayet vise [SYSTEM IS CLEANING]. Alle lampene rengjøres samtidig. Trykkes funksjonstasten [F6], kan man starte en ekstra viskeroperasjon til ønsket tid Å slå av Trykk [F4] for å slå av systemet (manuell modus). Om nødvendig, slå også av strømtilførselen ved hjelp av hovedbryteren. F4 Bemerk! Bemerk! Etter at systemet har blitt avslått vil vannet ikke lenger bli desinfisert! Systemet kan bare slåes på igjen først etter ca. 15 minutter (etter at lampene har fått tilstrekkelig nedkjøling). 6.2 Tvangsvisking Styreenheten visker automatisk lampene/gruppene ved faste intervall. Dette skjer: hver time (standard innstilling), og før lampeenergien trinnes opp til et høyere nivå. Alle lampene viskes/rengjøres samtidig. Dersom, av en eller annen grunn, en viskeroperasjon må utføres på et bestemt tidspunkt, uavhengig av displayets status, trykk [F6]. F6 bersoninline + DW / UVtronic Side 23

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg

Tynset 6500. Brukerhåndbok Klimaanlegg Tynset 6500 Brukerhåndbok Klimaanlegg INNHOLD Bruk og vedlikehold Sikerhet...1 Delenavn...4 Bruk av fjernkontroll...5 Nøddrift... 13 Rengjøring og vedlikehold....14 Feilsøking...16 Tips vedrørende bruk...19

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer