bersoninline + DW UV System Brukermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bersoninline + DW UV System Brukermanual"

Transkript

1 bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei 20, 1351 RUD Postboks 13, 1309 RUD Tel Fax E-post Internett

2 BersonInLine + DW er et registrert varemerke fra Berson Milieutechniek B.V.. Copyright 2005 Berson Milieutechniek B.V. Alle rettigheter and subsequent amendments reserved. Ingen deler av publikasjonen må reproduseres, skrives ut, fotokopieres, lagres på mikrofilm og/eller på annen måte publiseres i noen form uten skriftlig forhåndtillatelse fra Berson Milieutechniek B. V. Utgiver: : Technisch Adviesbureau de Ruijter, Helmond (NL) Side 2 bersoninline + DW / UVtronic

3 Innhold 1 INTRODUKSJON SYSTEMETS FORMÅL DOKUMENTER DOKUMENT KONVENSJONER SIKKERHET SYMBOLER OG GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSER SYSTEMETS SIKKERHETSINNRETNINGER KNUSTE LAMPER ELLER KVARTSRØR ANBEFALT BRUKSOMRÅDE IKKE-ANBEFALT BRUK CE-MERKING LAGRING OG TRANSPORT VED MOTTAK LAGRING UTPAKKING: TRANSPORT SETTE SYSTEMET MIDLERTIDIG UT AV BRUK SYSTEM BESKRIVELSE DESINFEKSJONSKAMMER STRØMFORSYNING OG STYRING SUBSYSTEM KONTROLL OPSJONER Manuell rengjøring Automatisk rengjøring ( AutoWipe ) Relé for magnetventil Eco styring TILLEGGSUTSTYR INSTALLASJON OG IDRIFTSSETTELSE GENERELT MEKANISK INSTALLASJON ELEKTRISK INSTALLASJON IDRIFTSSETTELSE FUNKSJON Å SLÅ AV OG PÅ Å slå syst. på Å slå syst. av TVANGSVISKING KONTROLL, VEDLIKEHOLD, REPARASJONER OG INNSTILLINGER REGELMESSIG KONTROLL VEDLIKEHOLD Rengjøring av kvartsglass Kjemisk rengjøring Utskiftning av lamper og kvartsrør Fjerning av kvartsrør med bruk av Jupito Rengjøring av UV sensor og kvartsvindu bersoninline + DW / UVtronic Side 3

4 Innhold Ventilasjon av styreskap Funksjonstest av jordfeilbryter Manuelt betjent rengjøringsmekanisme (opsjon) Automatisk rengjøringsmekanisme (opsjon) REPARASJONER Forklaring av elektriske kobl.skjema Feilsøking av den (opsjon) automatiske rengjøringsmekanisme Feilfunksjon som kan skje for temperatursensor Annen type feilsøking INNSTILLINGER/BRUKE UVTRONIC + MENYER Operatør Meny Secured User Meny Subsystem Meny The Maintenance Meny RESERVEDELER AVFALLSBEHANDLING GENERELT RETUR AV GAMLE LAMPER...48 Side 4 bersoninline + DW / UVtronic

5 Introduksjon 1 Introduksjon Formålet med denne manualen er å forklare brukeren på en god måte hvordan installasjon og drift av et bersoninline + DW UV-system skal utføres. Brukere oppfordres til å studere denne manualen omhyggelig avsnittene 2 og 5 er spesielt betydningsfulle og viktige å følge for at brukerens sikkerhet skal bli ivaretatt. Alle personer som arbeider med et bersoninline + DW UV-system forventes å ha den nødvendige inngående kunnskap om de tekniske finesser, beherske de driftsinstrukser som er nødvendig og være klar over de fare- og risikomomenter man utsettes for om veiledningen ikke følges. 1.1 Systemets formål BersonInLine + DW UV system er konstruert for å desinfisere drikkevann ved bruk av UV-bestråling. Til dette formålet er et antall UV-lamper plassert i vannstrømmen og tilført elektrisk energi fra en separat styreenhet. Den ultrafiolette desinfeksjonsprosessen inaktiverer mikrober, virus, bakterier, sporer, sopp, alger og andre mikroorganismer hurtig og effektivt. Vannets spesifikke bestanddeler slik som farge, lukt, smak og ph påvirkes ikke. Avhengig av modellvalg, kan diverse tilleggsutstyr monteres som forenkler drift og vedlikehold av systemet samt optimaliserer kvaliteten. UVtronic kontrollsystem styrer oppstartingen av systemet, styrer automatisk lampeenergien, viskeroperasjonene samt viser i displayet de signaler og feilfunksjoner som inntreffer. Et passord behøves for å foreta visse innstillinger i programmet. 1.2 Dokumenter I tillegg til denne brukermanualen leveres systemet med følgende dokumenter: CE-deklarasjon Elektrisk koblingsskjema Diagram som viser lampenes plassering Kvalitetssertifikat Mekaniske tegninger Klargjøringsskjema (forklaring av programdetaljer for UVtronic + og tekniske data) Denne manualen er basert på den seneste utvikling innen UV teknologi. Berson forbeholder seg rett til å foreta endringer i dokumentasjoner uten forpliktelse til å modifisere tidligere utgitte versjoner av manualen. Ta godt vare på denne manualen for framtidig bruk. bersoninline + DW / UVtronic Side 5

6 Introduksjon 1.3 Dokument konvensjoner Følgende uttrykk er brukt for å trekke oppmerksomheten til spesielt viktige avsnitt i teksten: Tips Bemerk! Viktig! Advarsel! Forslag og råd for å utføre spesielle arbeidsoppgaver på en enklere og mer praktiskt måte. Denne bemerkning settes ved siden av teksten for å trekke brukerens oppmerksomhet mot mulige problemer. Dersom prosedyrer ikke utføres med forsiktighet og oppmerksomhet, kan systemet bli skadet. Dersom prosedyrer ikke utføres med forsiktighet, vil bruker eller andre personer kunne bli skadet eller systemet kan bli alvorlig ødelagt. Følgende symboler er benyttet i denne manualen: Oppsummering av et antall opsjoner: Opsjon 1 Opsjon 2... Tiltak som må utføres: Steg 1 Steg 2... Side 6 bersoninline + DW / UVtronic

7 Sikkerhet 2 Sikkerhet bersoninline + DW UV-system er bygget for enkel og effektiv drift. Brukerne må like vel være spesielt oppmerksom på notisene som er lagt inn i tekste i denne manualen og handle deretter. Personer som utfører arbeid på eller i direkte nærhet til systemt må gjøre seg kjent med disse instruksjoner. I tillegg til instruksjonene i denne manualen, må det utvises generelle forsiktighetshensyn til enhver tid. 2.1 Symboler og generelle sikkerhetsinstrukser De følgende symboler og sikkerhetsinstrukser er viktige ved bruk av bersoninline UV-system: Bruk beskyttelsesbriller for å beskytte øynene mot ultrafiolett lys. Se aldri direkte mot ei UV lampe som er slått på! Utsett ikke huden for unødig UV-bestråling. Bruk reine bomullshansker når nye lamper håndteres. Dersom du må holde i lampene, hold da i tilkoblingene. Husk på at UV-lampene holder seg varme i ganske lang tid etter at de har blitt slått av. Etter bruk må lampene gis tid tid avkjøling i minst 15 minutter. Bestrålingskammer og styringsenhet må tilkobles en jordfeilbryter som har tilstrekkelig kapasitet. Bryt strømtilførselen før det utføres reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Ta hensyn til at desinfeksjonsprosessen ikke er effektiv dersom lampene ikke har oppnådd riktig driftstemperatur eller dersom de har blitt slått av. Dette symbolet benyttes også som et generelt sikkerhetssymbol. UV-lampene inneholder kvikksølv. Bring defekte lamper ttil et mottak for kjemisk avfall. Se avsnitt 2.3 for detaljer om hva som bør gjøres dersom ei lampe knuses. Følgende viktige punkter må også vises oppmerksomhet: Hold arbeidsplassen rent og ryddig, sørg for tilfredsstillende belysning. Hold styreskapene lukket ved normal bruk. Benytt kun originale reservedeler fra Berson. Utfør foreskrevet vedlikehold regelmessig. Studér vedlikeholdsinstruksene i avsnitt 7.2. bersoninline + DW / UVtronic Side 7

8 Sikkerhet Tips Dersom systemet er utstyrt med et inspeksjonshull, er det ingen fare for stråling fra UV-lampene. Dersom de foreskrevne brukerveiledninger nøye følges, er det ingen fare for stråling fra UV lampene. 2.2 Systemets sikkerhetsinnretninger bersoninline + DW UV-system er utstyrt med følgende sikkerhetsinnretninger: Effektiv beskyttelse mot UV-strålingen som lampene produserer. Sikkerhetssystem som forhindrer lamper og effektforsyningskabinet fra overoppvarming. Kvalitetskontroll av UV-lampene som overvåker desinfeksjonsprossessen. Følgende sikkerhetsmerking er montert på systemet: På endeplatene av UV-kammeret På utsiden av styreskap ENSURE LIQUID IS FLOWING IN THE CHAMBER BEFORE UNIT ACTIVATION CAUTION! HOT SURFACE AVOID CONTACT ENSURE CHAMBER IS HYDRAULICALLY ISOLATED AND DEPRESSURIZED BEFORE SERVICING DISCONNECT POWER SUPPLY BEFORE SERVICING DISCONNECT POWER SUPPLY BEFORE SERVICING Advarsel! Erstatt sikkerhetsmerker som er skadet eller forsvunnet! 2.3 Knuste lamper og kvartsrør Advarsel! UV-lamper inneholder små mengder kvikksølv. Om ei lampe knuses, må kvikksølvet samles opp ved hjelp av svovelpulver. Fjern omhyggelig oppsamlet kvikksølv og bring det til et mottak for kjemikalier i henhold til det lokale lovverk. Unngå hudkontakt og beskytt øyne, unngå å puste inn kvikksølvdamp og sørg for tilstrekkelig ventilasjon! Om nødvendig kan defekte eller utbrente lamper tilbake til ack to Berson UV-techniek. Advarsel! Dersom ett av kvartsrørene knuses, steng øyeblikkelig vanntilførselen og slå systemet av. Skift ut de defekte deler og ikke slå systemet på igjen før alle respektive interne sikkerhetsprosedyrer er fullført. Side 8 bersoninline + DW / UVtronic

9 Sikkerhet 2.4 Anbefalt bruksområde BersonInLine + DW UV-system er designet for å desinfisere væsker som UV-lyset kan trenge i gjennom f.eks. drikkevann. For andre applikasjoner, ta kontakt med Berson UV-techniek. Væsker som inneholder høye konsentrasjoner oppløste mineraler eller salter er lite egnet til UV-bstråling. Høye konsentrasjoner av slike stoffer kan forårsake korrosjon på metallkomponenter i systemet. Ta kontakt med Berson UV-techniek for ytterligere informasjon. Høy partikkelkonsentrasjon i mediet kan føre til betydelig slitasje. Kontakt Berson UV-techniek for ytterligere informasjon. Komponentene i et bersoninline + DW UV-system skal kun benyttes i den sammenheng som er omtalt i dette dokumentet. 2.5 Ikke-anbefalt bruksområde Systemet må aldri, under noen omstendighet, slåes på dersom det ikke er forskriftsmessig montert inn i et tilstøtende rørsystem. UV-lampene må være skjermet til enhver tid for å unngå skadelig UV-stråling. Fjern aldri plugger eller andre komponenter som fører til at UV-stråling trenger ut av aggregatet. Berson UV-techniek må konsulteres før det benyttes transparente rørledninger. Mekaniske modifikasjoner, slik som å bore hull eller å sveise på komponenter, kan skade systemet. 2.6 CE-merking bersoninline + DW UV-system oppfyller EU direktivet for maskinell sikkerhet. Den tilhørende CE deklarasjon som bekrefter dette leveres separat med systeme. bersoninline + DW / UVtronic Side 9

10 Lagring og transport 3 Lagring og transport 3.1 Ved mottak Sjekk varene straks etter mottak for eventuell transportskade. Rapportér enhver skade direkte til transportør og leverandør. Ta fotografier av enhver skade og ta vare på emballasjen for senere inspeksjon. 3.2 Lagring Dersom du ikke planlegger å installere systemet umiddelbart, anbefales det at komponentene lagres i originalemballasjen. Beskytt utstyret mot støt og vibrasjoner. UV-lampene må alltid lagres i originalemballasjen. Lagerområdet må oppfylle følgende krav: Luftfuktighet : 10 80% RH Temperatur : C. 3.3 Utpakking: Studér alle instruksjoner og advarsler som kan være påsatt emballasjen. Dette gjelder selv om disse er pakket separat. Husk på at lampene er skjøre og derfor må håndteres med stor varsomhet. Behold lampene i deres individuelle originalemballasje så lenge disse ikke skal montéres inn i bestrålingskammeret. Kontrollér at leveransen er komplett i forhold til pakkseddelen. Meld straks i fra om manglende deler direkte til transportøren og til leverandøren. I forsendelsen er UV lampene pakket separat fra the UV-kammeret. Lampene bør monteres først etter at installasjonen er ferdig mekanisk og de elektriske koblinger er foretatt. Prosedyren for montering av lampene er beskrevet i avsnitt Transport Dersom intern transport av systemet er nødvendig pass på at: UV-lampene har blitt fjernet og at disse er lagret i originalemballasjen; systemet har blitt fullstendig frakoblet strømnettet; systemet er rent og tørt; alle komponenter er godt beskyttet mot ytre forurensning og skade. 3.5 Når systemet settes midlertidig ut av drift Dersom systemet tas ut av drift midlertidig, er det viktig å foreta en gjennomskylling med rent vann for å fjerne sand, salter og andre korrosive materialer. Systemet forlates i tørr tilstand. Oppløste og faste partikler (f.eks. ulike mineraler) vil kunne setter merker på ståloverflaten dersom vannet blir stående stille i kammerert over lang tid. Side 10 bersoninline + DW / UVtronic

11 7 4 1 ESC ALT OK F1 F2 F3 STOP RUN F4 F5 F6 Systembeskrivelse 4 Systembeskrivelse Diagrammet nedenfor illustrerer hovedkomponentene for et bersoninline + DW UV-system. Diagrammet viser alle tilgjengelige opsjoner. De faktiske forhold kan avvike fra diagrammet alt etter hva systemet skal brukes til hvor stort systemet er. Styring Desinfeksjonskammer Ekstra effekt modul (opsjon) Kontroll modul UT UV-sensor Kammer Endeplate UV-lampe UVtronic + + Temperatursensor. Partition Kabling Drain Opsjon: Automatisk lamperensing INN Opsjon: Manuell lamperensing For detaljert informasjon, vennligst se avsnitt 4.1 (Desinfesjonskammmer) og avsnitt 4.2 (Effektforsyning/styring). UVtronic+ styresystem har muliget til å styre flere desinfeksjonskamre i serie eller parallell. Avsnitt 4.3 gir mer informasjon om dette. Avsnitt 4.4 inneholder ei liste over mulige opsjoner. Noe verktøy er også tilgjengelig for manuell testing av lampene og montering/demontering av kvartsrørene. Dette er beskrevet i avsnitt 4.5. bersoninline + DW / UVtronic Side 11

12 Systembeskrivelse 4.1 Desinfeksjonskammer Desinfeksjonskammeret består av følgende komponenter: Kammer: Kammeret er hovedkomponenten i et bersoninline + DW UV system. For alle typer er inn- og utløpsflensene in-line. UV lampene sitter montert i et horisontalt rørstykke (på tvers av vannets strømningsretning); lampene er montert mellom 2 innvendige vegger. En rengjøringsmekanisme som kan være montert (manuell eller automatisk) og temperatursensoren er også plassert innvendig. Det horisontale rørstykket er lukket i begge ender med en plate. Kammeret har i standardutførelse utstyr for lufting og drenering av systemet samt for gjennomføring av elektriske kabler. Kammerets størrelse og utforming avhenger av desinfeksjonskapasitet og vannkvalitet. UT INN UV-lamper: Antallet og type UV-lamper montert inn i systemet avhenger av systemstørrelsen og vannkvaliteten. Lampene er plassert i kvartsrør og kommer derfor ikke i direkte kontakt med vannet. De kan monteres fra flensene på begge sider. Dette må utføres etter en bestemt prosedyre. Se avsnitt for nærmere instrukser. Bemerk! Advarsel! For å unngå skade på UV-lampene, berør dem aldri med bare hendene! Husk på at ei lampe som nettopp er slått av vil være svært varm! Advarsel! UV-lampene inneholder en liten mengde kvikksølv. Se avsnitt 2.3 hva som bør gjøres med knuste lamper! Etter at lampene er slått på kan det ta 1 til 5 minutter før full UV intensitet er nådd. Lampenes levetid vil bli drastisk redusert dersom de ofte blir slått på og av. Dette fører til redusert UV intensitet. Enhver forurensning på kvartsrørene vil også føre til redusert UV utbytte. Side 12 bersoninline + DW / UVtronic

13 Systembeskrivelse UV-sensor: En UV-sensor (type DVGW) er som standard montert på stålkammeret og denne måler UV-intensiteten fra UVlampene i et fast punkt. Denne sensoren gir informasjon videre til styresystemet slik at lampenes eneginivå kan bli justert dersom lampeintensiteten avtar, kvartsrørene blir skitne eller vannkvaliteten endrer seg. UV-sensoren opererer innenfor et måleområde på nm. Temperatursensor: UV-lampene produserer en betydelig mengde varme som transporteres bort med vannet når vannstrømmen i gjennom systemet er stor nok. For å kunne overvåke temperaturen på vannet, er en temperatursensor (type PT-100) montert inne i UV-systemet slik at usikre situasjoner og eventuelle havari kan forebygges. Dersom vanntemperaturen overskrider den fastsatte verdi (45 C), vil en alarm bli gitt og systemet vil slå seg av. I tillegg til komponentene beskrevet ovenfor er også de følgende opsjoner tilgjengelig: Manuelt betjent rensesystem for kvartsrør, se avsnitt 4.4.1; Automatisk drevet rensesystem for kvartsrør, se avsnitt 4.4.2; Relé for magnetventil for drenering eller fylling av væske, se avsnitt 4.4.3; Eco styring for å spare energi, se avsnitt bersoninline + DW / UVtronic Side 13

14 7 4 1 ESC ALT OK F1 F2 F3 F4 F5 F6 STOP RUN Systembeskrivelse 4.2 Kraftforsyning og styring bersoninline + DW UV-desinfeksjonsystem er knyttet til en styreenhet, som vist i bildet nedenfor. For store system benyttes ofte et ekstra kraftkabinett. Ekstra kraftenhet (opsjon) Styreenhet Ventilasjon UVtronic + + UVtronic +. Auto / Manuell Kabinett Hovedbryter Ventilasjon Kabinettene er utstyrt med følgende komponenter: Hovedbrytere: Disse slår kabinettene på og av. For at systemet skal fungere korrekt må alle brytere være på. Kabinettventilatorer: Disse fjerner varmen som produseres fra lampeballastene. Automatisk / Manuell bryter: I Auto modus kan systemet kun startes og stoppes via et fjernsignal. I Manuell modus kan systemet kun startes/stoppes med F1 / F4 tastene fra UVtronic operatørpanel. Side 14 bersoninline + DW / UVtronic

15 Systembeskrivelse Display: UV-systemet er utstyrt med en UVtronic kontrollenhet som er montert på framsiden av kontrollkabinettet. UVtronic er et PLC-system som består av et integrert display der man kan lese av alle instillinger og betjene relevante systemfunksjoner. Displayet er vist i figuren nedenfor. Piltaster UVtronic + Tekstdisplay STOP RUN Statuslamper Talltaster F1 F ALT F2 + F5 Funksjonstaster ESC 0. OK F3 F6 Displayet består av følgende elementer Piltaster Tekstdisplay Talltaster Brukes til å manøvrere gjennom menyer og aktive meldinger, både vertikalt og horisontalt. Tekstdisplayet består av fire linjer. Informasjonen som vises er delt inn i to hoveddeler: De to øverste linjene gir informasjon om status og prosesser, som energinivå og desinfeksjonsdose. Aktive meldinger beveger seg horisontalt på den tredje linjen. Ved å trykke [F2] vises mer informasjon om det valgte elementet over fire linjer. Gå tilbake til normal modus ved å trykke [F2] en gang til. Dato og klokkeslett vises på nederste linje. Tastene benyttes til å sette inn systemverdiene. Se seksjon 7.4. [OK] tasten aktiverer en valgt meny. For å gå ut av menyen [ESC] Statuslamper [Run] lampen lyser når UVtronic-programmet kjører. Dette indikerer ikke om UV-lampene er av eller på. [Stop] lampen lyser bare når et program lastes inn på nytt. Denne lampen vil derfor være avslått under vanlig drift. bersoninline + DW / UVtronic Side 15

16 Systembeskrivelse Funksjonstaster Disse har følgende funksjoner: F1: Start systemet: slår UV på F2: Vis meldingen på full skjerm F3: Aktivér meny; med piltastene kan man forflytte seg i menylinjene. F4: Stopp system: slår UV av F5: Slett meldingen F6: Start viskerfunksjon Side 16 bersoninline + DW / UVtronic

17 7 4 1 ESC ALT OK F1 F2 + F3 UVtronic + STOP RUN F4 F5 F6 Systembeskrivelse 4.3 Subsystem-styring UVtronic + styresystem gjør det mulig å desinfisere store vannmengder ved hjelp av (opp til 4) UV-kammer. Disse kamre bør monteres i parallell eller i serie. UV-kammer som er slått på samt energinivå for alle lampegrupper vil bli kontrollert automatisk, avhengig av flow og lampenes tillstand. Dersom systemet er utstyrt med ventiler med endebrytere, kan UVtronic + også kontrollere status for ventilene (kun i parallellkobling). Subsystem A Subsystem B Subsystem C Subsystem D bersoninline + DW / UVtronic Side 17

18 Systembeskrivelse 4.4 Opsjoner Det kan tenkes at ditt system er utstyrt med en rekke standard opsjoner. Disse blir omtalt i avsnittene som følger Manuell rensing Belegg som er forårsaket av organiske forbindelser i vannet kan feste seg på kvartsrørene som omslutter UV-lampene. Dette kan blokkére UV-strålingen og dermed redusere effektiviteten av desinfeksjonsprosessen. Displayet vil registrére en lavere UV-verdi. Den manuelt betjente rengjøringsmekanismen kan brukes til å fjerne disse beleggavsetninger uten at systemet behøver å bli slått av og kvartsrørene bli tatt ut. Med et håndtak beveges en viskerplate fram og tilbake og forurensningene fjernes effektivt fra glassoverflaten, se foto vedsiden av. Utførelsen av viskerne avhenger av systemstørrelsen (mekanismen vist her er for et system med 2 og 3 lamper henholdsvis) Automatisk rensing ( AutoWipe ) Et automatisk rengjøringssystem kan benyttes som et alternativ til et manuelt system. En gjenget spindle og en elektrisk motor i dette tilfellet aktiverer viskerplaten og viskerringene. To sensorer plassert på utsiden av kammeret signaliserer endeposisjonen for viskerplaten. Den elektriske motoren er montert på ei plate i enden av kammeret ved hjelp av et antall festebolter og er beskyttet med et deksel Relé for magnetventil En magnetventil kan monteres på dreneringsporten slik at væsken i kammeret kan dreneres ved at ventilen tilkobles et elektrisk styresignal Eco styring Det kan være ønskelig å redusere lampeenergien til 70% av nominell verdi for å spare energi. I så fall kan energibryteren stilles inn på 1 (70%), 2 (100%) and 3 (140%). Side 18 bersoninline + DW / UVtronic

19 Systembeskrivelse 4.5 Tilleggsutstyr Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig: Lampetester: Lampetesteren gir ut en høy-volt puls som kan brukes til å teste om lampene virker. Teteteren drives av et 9Vbatteri og genererer en "trygg" puls på 3.000V / 1µA / 160KHz. Jupito: Jupito er et mekanisk hjelpeverktøy som gjør det lettere å demontere kvartsrørene og reduserer riskoen for brekkasjer. Verktøyet kan være et godt hjelpemiddel spesielt dersom rørene sitter fast grunnet skittavsetninger og forurensning. Hvordan Jupito brukes er beskrevet i avsnitt bersoninline + DW / UVtronic Side 19

20 5 Installasjon og oppstarting av systemet Installasjon og oppstarting 5.1 Generelt Ved installasjon av bersoninline + DW UV-system må følgende retningslinjer overholdes: Omgivelsene må være fri for korrosiv atmosfære, damp, overdreven kondensering, dryppende væsker, eksplosive blandinger og gasser, saltholdig luft og mye støv. Ikke plassér styreskapene ubeskyttet utendørs. Den relative luftfuktighet må være lavere enn 95%. Omgivelsestemperaturen må være mellom 5 og 40 C; gjennomsnittstemperaturen over en 24-timers periode må ikke overskride 35 C. Systemet må ikke utsettes for fysisk belastning eller vibrasjoner. Ikke utsett systemet for magnetisk eller radioaktiv stråling. 5.2 Mekanisk installasjon Ved installasjon av kammeret må følgende punkter følges: UV-lampene må alltid monteres horisontalt. Av servicehensyn må det avsettes et fritt rom som vist på de medfølgende tegninger. Se til at det er lett adkomst til drensplugg, luftekran (om slik finnes), jordingstilkobling og UV sensor. Se til at drenspluggen, magnetventilen (om slik finnes), jordingstilkoblingen og UV-sensoren er lett tilgjengelig. Se til at den øvrige installasjonen som omgir UV-systemet kan motstå UV-strålingen dette gjelder også spesielt for pakninger, ventiler og lufteinnretninger. Se til at UV-stråling ikke unslipper til omkringliggende miljø! Ventiler for prøvetaking må plasseres ca. 1 meter foran respektivt 0.5 meter etter UV-systemet. Rengjør det eksterne rørsystem UV-systemet nøye før sammenmonteringen. Plassér UV-systemet ved hjelp av flensene og et velegnet pakningsmateriale inn i rørsystemet. Se til at utstyret ikke påføres mekanisk belastning! Sjekk alle sammenkoblinger og vær sikker på at det ikke er lekkasjer. Rengjør hele system igjen etter avsluttet montasje. Installér lampene i henhold til veiledningene i avsnitt Elektrisk installasjon Bemerk! Installasjonsarbeid må kun utføres av kvalifisert personell! Tilslutt kraftforsynings- og styreskap i samsvar med de medfølgende elektriske/tekniske skjema og de lokale retningslinjer. Følgende punkter må også tas i betraktning: Plassér skapene med en maksimum avstand på15 meter fra desinfeksjonskammeret. Ved større avstander: Ta kontakt med leverandøren. Dersom kraftforsynings- og styreskap ikke er integrerte, må avstanden i mellom disse ikke overstige 5 meter. Plassér skapene slik at ventilatorene kan trekke inn og blåse ut luft uhindret (de bør ikke trekke inn varm luft fra utstyrkomponenter i nærheten!). Side 20 bersoninline + DW / UVtronic

21 Installasjon og oppstarting av systemet Benytt kabler med følgende minimumsspesifikasjoner: o UV-lampekabler :som medlevert; o UV-sensor : 2x0.25 mm2, skjermet; o PT-100 (temp. sensor) : 2x0.50 mm2, skjermet; o Autom. visker (opsjon) : 4x1.00 mm2, skjermet; o Reed kontakter : 2x0.34 mm2 (2x), for autom. visker. Koaxialkablene til UV-sensor and PT-100 må jordes umiddelbart etter gjennomgang i skapet på innsiden, ved hjelp av de respektive tilkoblingspunkt. Pass på at forbindelsene mellom desinfeksjonskammer og kraftforsyningskabinett er jordet forskriftsmessig (også forbindelsen mellom kabinettene, dersom de er separate). Koble til de ønskede eksterne systemer til de potensialfrie kontakter til styreenheten. Se medfølgende koblingsskjema for nærmere detaljer. Sjekk om brokoblingen for fjernstart/stopp er riktig montert og om signalet er aktivt. Se koblingsskjema for nærmere detaljer. 5.4 Oppstarting Etter avsluttet mekanisk og elektrisk installasjon må det tas hensyn til de følgende skadeforebyggende tiltak: Røropplegget for UV-systemet må vær helt vannfylt og luft må være evakuert. Vanngjennomstrømningen må være tilstrekkelig høy for å avkjøle systemet (minimum 0.1 m 3 /time). Sjekk om sikringer og jordfeilbrytere i styreskapet er i riktig posisjon. Sjekk at korrekt strømforsyning er tilkoblet terminalene i styreskapet. SJEKK AT DET ER VANNSTRØM I KAMMER FØR DET STARTES Advarsel! Slå kun enheten på dersom endeplatene er montert eller bruk beskyttelse. Dersom endeplatene ikke er på, kan en liten mengde UV lys unslippe langs lampeholderne og dette kan føre til skade på øynene! Aldri se direkte mot ei UV-lampe som er slått på! Sett bryteren på styreskapet i posisjon Manuell. Slå på hovedbryterne. Korriger årsaken til eventuelle oppståtte feilmeldinger. Trykk [F5] for å resette mulige feilmeldinger. Trykk [F1] for å starte systemet; gi lampene tid til å varme opp i 1 til 5 minutter. Sett in den riktige T-10 transmissjonsverdi i styresystemet, se avsnitt Sett utgangsignalet fra UV-sensor til 11.5 ma, se avsnitt 7.2. Bemerk! Etter at lampene har blitt slått av, må du vente i minst 15 minutter før de slås på igjen. Gjentatte av/på operasjoner av lampene vil redusere den effektive brenntiden! Bemerk! Dersom lampene ikke er tilstrekkelig oppvarmet, er det ingen garanti for at UV-bestrålingen er god nok. Vanngjennomstrømning er nødvendig for at lampene skal kjøles! bersoninline + DW / UVtronic Side 21

22 Funksjon 6 Funksjon Berson InLine + DW UV-system er meget enkelt å bruke. Hvordan det fungerer er beskrevet nedenfor: 6.1 Hvordan slå på/av Å slå på Slå på systemt med med hovedbryteren. Displayet vil nå vise [SYSTEM INITIALISING.] tiden som gjenstår ( i sekunder) for klargjøring av systemet (dette vil ta bare 15 sekunder). F1 Når vendebryteren på frontpanelet r står i Manuell stilling : Viser displayet meldingen: [SYSTEM STANDBY FOR:] [ Local start ] Systemet startes med [F1] tasten. Når vendebryteren på fr ontpanelet står i posisjonen Auto stilling": Systemet kan nå bare fjernstartes med et eksternt signal. I l stedet for [Local], viser displayet nå [Remote]. Dersom det er noen aktive trip (alarm) situasjoner, vil systemet ikke kunne startes og displayet vil vise [TRIP ACTIVE]. Se paragraf 7.1 for mer informasjon om å løse problemer. Rett på det som forårsaket alarmen. Trykk [F5] for å re-sette systemet når pr oblemene er løst.. Når alle TRIP situasjoner er løst trykk [F1] for å slå systemet på. Tips Når lampene kjø ler seg ned, vises dette i displayet, inkludert den tiden som gjenstår. Systemet kan ikke motta startkommando under denne perioden. Nå en startkommando er mottatt vil displayet vise [TURNING ON ] [ lamp n/m ] n er nummeret på den lampen som blir slått på og m det totale antall lamper som er installert. Etter at lampene er slått på, sjekker systemet om lampene har lykkes med å tenne. I tilfelle en eller flere lamper oppdages ikke å ha tent, vil systemt vise meldingen [ Lamp n off ] for de lamper som ikke tente. Merk: Når nedkjølingstiden har utløpt, vil systemet gjøre et nytt forsøk på å tenne de lamper som feilet. Dersom dette forsøket ikke lykkes vises meldingen: [ Lamp n fault ]. Etter at strømmen er satt på vil displayet vise [LAMPS ARE WARMING UP] og den oppvamingstid som gjenstår (i sekunder). Under denne tiden vil lampenes UV-avgivelse øke til riktig nivå. Dette tar 1 til 5 minutter. Bemerk! Under oppvarmingstiden må det sørges for at en tilstrekkelig vannmengde strømmer i gjennom uv-kammeret slik at lampene ikke blir overopphetet. Når systemet varmes opp gis det ingen garanti for at vannet vil bli tilstrekkelig desinfisert! Side 22 bersoninline + DW / UVtronic

23 Funksjon Dersom det er satt inn en tidsforsinkelse for oppstarting av vanngjennomgang (se F3, gå til Maintenance, velg funksjonen System Timers), vil displayet vise [FLOW STARTING] og den tiden som gjenstår. Under denne tiden vil UV-dosen ikke bli kalkulert. Etter at "vannforsinkelsen" har utløpt vil systemet begynne å beregne, og vise den aktuelle dose. Også det aktuelle energinivå vises i displayet. Systemet vil nå automatisk justére energinivået til å oppnå det innstilte doseområde (verdiene må settes inn i Secured user menu). Tips Tips Kvartsrørene rundt lampene rengjøres automatisk. Dette utføres: hver time (standard innstilling), og før lampeenergien økes. Under visking/rengjøring, vil displayet vise [SYSTEM IS CLEANING]. Alle lampene rengjøres samtidig. Trykkes funksjonstasten [F6], kan man starte en ekstra viskeroperasjon til ønsket tid Å slå av Trykk [F4] for å slå av systemet (manuell modus). Om nødvendig, slå også av strømtilførselen ved hjelp av hovedbryteren. F4 Bemerk! Bemerk! Etter at systemet har blitt avslått vil vannet ikke lenger bli desinfisert! Systemet kan bare slåes på igjen først etter ca. 15 minutter (etter at lampene har fått tilstrekkelig nedkjøling). 6.2 Tvangsvisking Styreenheten visker automatisk lampene/gruppene ved faste intervall. Dette skjer: hver time (standard innstilling), og før lampeenergien trinnes opp til et høyere nivå. Alle lampene viskes/rengjøres samtidig. Dersom, av en eller annen grunn, en viskeroperasjon må utføres på et bestemt tidspunkt, uavhengig av displayets status, trykk [F6]. F6 bersoninline + DW / UVtronic Side 23

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL. Brukermanual. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. MWR-WH00 KABLET FJERNKONTROLL Brukermanual Denne håndboken er er laget av 100% resirkulert papir. forestill deg mulighetene mulighetene Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet. Takk for at du kjøpte

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Kontroll- og vedlikeholdspunkter for optimal drift av UV-anlegg

Kontroll- og vedlikeholdspunkter for optimal drift av UV-anlegg Kontroll- og vedlikeholdspunkter for optimal drift av UV-anlegg Sterner AquaTech AS Etablert 1991 Fiskeoppdrett (60%), kommunal VA og industri (40-45%) samt eksport (5-10%) Egenutviklede produkter, OxyGuard,

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon

Evinrude E-tec (Ikke for ICON) INSTALLASJONSGUIDE Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec (Ikke for ICON) Revisjon 2.6 - Norsk versjon Evinrude E-tec installasjonsguide Evinrude E-tec CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Checklista før installasjon: Installasjonsguide

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT

BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT BRUKERMANUAL FILTER-TOPP FILTER-LATERAL MONOBLOCK-TOPP MONOBLOCK- LATERAL TOPP MONTERT SIDE MONTERT TOPP MONTERT SIDE MONTERT Ref. Sandfilterrenseanlegg_Astral_Millenium Side 1 av 11 BESKRIVELSE AV PRODUKTET

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

-1- Blue Lagoon UV-C tech - NO v200417

-1- Blue Lagoon UV-C tech - NO v200417 -1- Blue Lagoon UV-C Tech Bruksanvisningen må leses nøye før apparatet installeres. Funksjon: I Blue Lagoon UV-C Tech genereres det UV-C stråling med en bølgelengde på 253,7 nm av den spesialproduserte

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

2.1 De deler som kommer i kontakt med vann, må ikke avgi helseskadelige stoffer til vannet.

2.1 De deler som kommer i kontakt med vann, må ikke avgi helseskadelige stoffer til vannet. PROFINOR as Postboks 25 1355 Bærum PTRM TYPEGODKJENNING AV AQUAFINE UV-AGGREGATER Det vises til: 521.1, 98/710- MIVA/VLU Vidar Lund Tlf. 22042443 Oslo, 1. februar 1999 - Deres søknad om typegodkjenning

Detaljer

Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune. Magne Roaldseth

Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune. Magne Roaldseth Driftserfaringer med UV-anlegg i Molde kommune Magne Roaldseth Erfaringsgrunnlag Fannefjord vba Trojan lavtrykksanlegg Satt i drift i november 2011 Hindalsrøra vba Berson mellomtrykksanlegg Satt i drift

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer