Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tmms Naturverrf. Blekkulf i farta! Suksess for felles fylkessamling. Ønske tenkning MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR."

Transkript

1 Tmms Naturverrf MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORBUNDET I TROMS NR. 3/1 991 Ønske tenkning Blekkulf i farta! Den nyc fiskeripolitikken som Fiskeridepartementet legger opp til er ren ønske tenkning. Det sa Bente Aasjord (t.v.) i Barentshavutvalget da hun og Dag Hareide inniedet om den nyc strukturmeldinga pa naturvernmøte i Tromsø I oktober. SIDE 4 VOKSER FORTEST: Blekkuif-klubben er Norges fortest voksende miljøbevegelse! Og nä er Blekkulf pa farta ogsa her i fyiket. I Tromsø er det startet en Biekkulf-kiubb som vii ha jevnhige samlinger for unge miljødetektiver. Kiubben har fâtt til et samarbeid med Tromsø Museum, og har ogsâ fâtt innpass pa Brygga Radio. SIDE 10 Suksess for felles fylkessamling Den felles fylkessamlinga sam na turvernforbundene i Nordland og Troms avviklet pa Katterat ved Narvik i høst ble en suksess. Regn og take, javel, men ogsa omtanke og Jrdom i massevis. MIDTSIDENE

2 64250 Troms Naturvern MEDLEMSBLAD FOR NATURVERNFORSUNDET I TROMS Utkommer med 3 nummer i 1991 Iram Naturvernforbundet i Troms POSTBOKS 924,9000 TROMSØ _Troms Naturvern EØS og fiskeriene 2 REDAKSJON: Roald Tobiassen, Sigmund Spjelkavik, Eilif Nilssen JOIJRNAUST/SATsfLAY.OTJT: Adrian Skogmo TRYKKING: Talberg Trykkeri a/a, Moen i Mlselv ADRESSE: Naturveraforbundet i Troms, Postboks 924, 9000 TROMSØ ADRESSELISTE FOR FYLKESSTYRET Roald Tobiaasen (leder) Trymsvei Tromaø tlf (priv)/44215/44220 (arb) telefax KjeJl Conradsen (nestleder) Hatteng 9040 Oteren tlf (priv)/14514/14594 (arb) Ingunn Agot Hollan (kasserer) KrØkebrveien 8a 9400 Haistad tlf (priv)/64580 (arb) Randi Haavold Bardujord 9250 Bardu tlf (priv)/ linje 200 o Peter Rivertz Henintingsjord 9300 Finnsnes tlf (priv)/40033 (arb) Ellen Kjellsen Asenveien Bardufosa 1ff (priv)/36300 (arb) LOKALLAG: 1. NATURVERNFORBUNDET I TROMSØ Leder: Øijan Hoim Kvalsundveien 33 A 9000 TROMSØ 2. NATURVERNFORBUNDET I BALSFJORD OG STORFJORD Leder: Vidar Lillebo, 9050 STORSTEINNES 3. NATURVERNFORBUNDE I MALSELV L.eder: Ruth Tollefsen 9220 MOEN 4. NATURVERNEORBUNDET I BARDU Leder: Arne Nyated Skogbrynet BARDU 5. NATURVERNFORBUNDET I LENVIK Kontakt: Eivind Ditlefsen Erling Nilsensvei FINNSNES 6. NATURVERNFORBUNDET I TRANØY Leder: Ingar Ottemo FrovIg 9392 STONGLANDSEIDET 7. NATURVERNFORBUNDET I HARSTAD Leder: øystein Normann Bllskjellveien KANEBOGEN 8. NATURVERNFORBUNDET I NORDREISA Leder: Odd Rudberg 9080 STORSLETI 9. NATURVERNFORBUNDE I K h NANGEN Leder: Jan Isaksen Stormoveien BURFJORD Norge har nâ lagt grunniaget for a fâ en Økomisk samarbeidsavtale med EF-landene. Det er Stortinget som skal foreta den endelige dom over den fore liggende avtalen. Foreløpig ser det Ut til at avtalen blir vedtatt. SpørsmAlet er sâ hvem som vinner og taper pa denne avtalen. Et viktig spørsmäl I avtalen er hensynet til fiskeriene. Mange hevder at det er kysten som er butt taperen i E0S-forhandlingene. Mens forhandleme enda satt i Bryssel oppievde vi en storstilt kystaksjon. Norske fiskere blokkerte flere havner i en massiv protestaksjon mot at Norge skal avgi fiske ressurser til EF-landene. Resuitatet av for handlingene bar butt at Norge skal avgi tor skekvoter til Spania. Dette skal kompenseres med adgang for norske fiskere til a fiske mer i EF-farvann. Det er all grunn til a tro at tilpasningen til Europa pa storkapitalens premisser vii fjeme de minste bâtene fra fisket - de som fisker mest miljø- og ressursvennlig. EF-tilpasningen gjør seg ogsâ kiart e1dende nat det eider distriktspoiitikk, hvor det legges opp til satsing pa noen fâ større sentra - pa bekostning av Iivsmuiighetene i de sma lokaisamfunnene rundt om. Det er altsä norske kystfiskere som skal betale for at deler av norsk nnringsliv skal fâ bedre konkurran seviikâr. Den E0S-avtaien som nâ avtegner seg vii bidra tii utdype og befeste to kiassiske mot setninger i norsk fiskerintering: meilom nord og sør pa den ene sideng meliom industrien og flateleddet pa den andre. Nord-Sør-konflikten ligger kiart i dagen hvis vestlandsfiskeme skai f met industrifisk i Nordsjøen i bytte med torsk fra nord. Nord norske fiskere, som stat for ca 80% av torske kvantumet, skai aitsa betale. Dette skjet i en situasjon hvor nringen har tre knaliharde at bak seg med lave kvoter p.g.a overfiske. Videre vii en E0S-avtaie utdype kon flikten meliom flâte og industri, ettersom fiskerne skai betale for industriens fordeler. Det er nemlig iite som tyder pa at første handspnsen skal justeres opp i takt med toll iettelsene. Situasjonen er alierede ganske anstrengt. Industri-interessene har gjort seg tii talsmann for en reduksjon av heie râfiskioven, som et iedd i allmenn EF-tilpasning. Hvis rafiskioven ma justeres som iedd i avtalen vii det oppsta store konfiikter meliom sjø- og landsiden. Fiskerinringen trenger met enn noe samarbeid istedet for interne konfiikter. En stor usikkerhet i E0S-avtaien er omvi ma godta EF s generelie betingelser for fiskeri politikk. Hvis Norge ikke far en ekspiisitt re servasjon, vii f. eks spanske fiskere kunne diiye kvotehopping ogsa i Norge. Dette hat nyiig butt Iegaiisert i England gjennom dommen i EF-domstoien. Det innebrer at EF-seiskap kan kjøpe norske fartøyer og fiske pa norske kvoter for levering direkte i egen industri eiier med norsk transitthavn. Med slike perspektiver pa fiskeri er spørsmaiet saiedes om E0S- avtalen kan kjøpes for dyrt? Roaid Tobiassen

3 Mâlet Naturvern _Troms Naturvern Ønsketenking i fiskeripolitikken Fiskeridepartementets struktur melding legger stor vekt pa at fiskeri nringen nâ skal bli markedsrettet, effektiv og bedriftsøkonomisk lønn som. Departementet vii reparere res sursgrunniaget og fiskerinringen med en drøm om at en havgaende fiskeflâte skal bli lønnsom, gi sikker râstofftii gang og en mengde arbeidspiasser. Dette er ønsketenkning fra kapital kreftene som star bak departementet, sier Bente Aasjord, leder av Barents havsutvaiget i Naturvernforbundet. Roald Tobiassen Onsdag 16. oktober var genera1sekreter i Naturvemforbundet Dag Hareide og Bente Aasjord i Tromsø, hvor de presenterte Natur vernforbundet sin uttalelse p Struktur meidingen fra Fiskeridepartementet. Troms Naturvern vii her redegjøre for de synspunk ter som disse to inniedere Ia fram. Fiskerinringen er basert pa forvaltmng av sârbare ressurser som produserer mat av ernringsmessig høy kvaiitet. I tiilegg Iii dette er fiskeriene nrt knyttet til en kyst kultur som i ressursbruk og forvaitning er be tydelig mer økoiogisk tuftet enn den indu strieile vekstkuitur som dominerer i den vest lige verden. En fiskerinring som baserer seg pa en snever bedriftsøkonomisk malsetting er pa kollisjonskurs med økologiske hensyn. Norge har imidlertid forutstninger for a kunne utvikle en fiskerinring som er berekraftig, bade i forhold til forvaltning, ressursbruk, sysselsetting og økonomi. En viktig forut setning for dette er vaig av flãtestruktur. Dagens situasjon i fiskerinringen er i stor grad preget av en ressurskrise der en rekke av de viktige fiskebestandene i Barentshavet og Norskehavet er drastisk redusert. Det har skjedd et kontinueriig overfiske de siste 30 âr med et for stort uttak av bestandene og hardt fiske pa yngre ârsklasser. Arsaken tii dette er i hovedsak at vi liar en flatestruktur som i stadig sterkere grad har utviklet seg til en kapital intensiv og ressursødeleggende fiskeflate med betydelig overkapasitet. Dette betyr at den havgaende del av fiskeflâten ma reduseres. Med sin høye kapitai og driftskostnader har havflskeflaten et langt større kvantums behov for oppnâ lønnsomhet enn det som er tilfellet for kystflskeflâten. Dessuten opererer havflskeflâten i oppvekstomrâdene til ung fisken. Videre er det kjent at havflskeflâten har foretatt utspyling av yngel og ungflsk i store kvanta. Dette har skjedd med den største an delen av statsstøtte til denne flâten. Av ca 250 kystsamfunn med fiskemottak i Nord-Norge er Ca. 230 av disse basert pa leve ranser fra kystfiskeflâten. Kystfiskeflaten er brebjelken i kystsamfunnene i nord, og representerer en kultur som er betydelig mer økoiogisk tuftet i sin forvaltning av ressursene emi Storsamfunnet med sin industrielle vekstkultur. Framtidens flàtestmktur ma derfor vre basert pa en kystflate. Dette vii gi ci bedre beskatningsmønster og medføre et svekket press pa fiskeressursene. Videre vii det gi et lavere energiforbruk i fiskeflten og en betydelig styrking av brekraftig bosetting og sysselsetting i distriktene langs kysten. Departementet vii iøse Iønnsomhets problemene i fiskeriene med innføring av en modifisert form for omsettelige fiskekvoter. Denne konldusjonen bygger pa et sviktende grunniag om iønnsomhet hvor de samfumis økonomiskehensyn i liten grad er vurdert. E UFORENLIG: Strukturmeldingafra Fiskerideparte mentet er uforenhig med bcerekraftig utvilciingpd kort og lang sik4 metier lederen for Barentshavutvalger, Bente Aasjord og generalsekretcer i NNF, Dag Hareide. (Fob: Torgrim Rat/i-Olsen, Nordlys) større vektiegging pa privatisering av fiske ressursene vii føre til at de kapitaisterke sikres adgangen til a høste havet. Dette vii pa sikt ha konsekvenser for kystkulturen og bosettingen. Vi far en fiskerirnering som utvikler seg sterkt i retmng av fne og større enheter. En driftsform som er kapitalintensiv, energiforbruk ende og medfører en høy beskatning pa ung fisken. Strukturmeldingen kan ikke forenes med økonomisk og brekraftig utvikiing pa kort og lang sikt. De økologiske aspektene ved framtidas flâtestruktur og regulerings politikk ma fâ en iangt mer sentral piass i den forestaende Stortingsmeldingen. I(ontor i alle fylker? I løpet av de neste to ârene skai alle fylkeslag av Naturvernforbundet fâ eget fylkeskontor. Det har landsstyret slatt fast. - er at ahe fylker skal fà bemannede kontorer, men i første omgang er del ikke realistisk a tro at det kan bli snakk om A ansette folk i full stilling, sier organisasjonssjef Thor Gjermund Eriksen lii Troms Naturvern. Om det er mulig A na malet vii ogs avhenge av medlemsveksten i fylkeslagene og Økonomien. Naturvernforbundet har ikke mulighet til A gi inn med lønnsmidier, men kan i beste fall bevilge penger til utstyr og husleie. Statsbudsjettet for neste Ar Apner ogsa visse muligheter, i og med at det er avsatt en post pa 5-6 miliioner kroner i støtte til frivillige organsiasjoner som arbeider emd miljøspørsmal i lokaimiljøet. En annen mulighet er A dra i gang samarbeid med andre grønne organisasjoner om A etabiere et Grønt kontor som organisasjonene kan dele pa. 4 5

4 Naturvern Atomberedskapen Tsjernobyl-ulykken har lrt sovje tiske myndigheter mye. Derfor har de nylig lagt fram nye sjokktall ved atom ulykker ombord i atomdrevne fartøy personer blir drept momentant, mens hele vii bli utsatt for død elige doser av radioaktivitet. En radio aktiv sky forventes a blase sa iangt som 1000 kilometer fra ulykkesstedet, og vii dermed dekke deler av Norge, Finland og Sverige. PA denne bakgrunn er nye beredskapsplaner utarbeidet i Sovjet. Roald Toblassen I Norge har vi knapt noen beredskaps planer for atomulykker, og de som finnes er det vanskelig fâ tilgang til. Enten er de mi1itre, og dermed hemmelige, eller sâ er de svrt lite konkrete og heller ikke srlig om fattende. I Iøpet av det siste âret bar det butt tydelig for norske myndigheter at den kjerne fysiske virksomheten med prøvesprengninger, atomvâpenproduksjon, reaktordrevne fartøyer og lagring av fast flytende atomavfall er uten for kontroll. Norsk atomberedskap skal nâ økes, men det begrenser seg til økt mâlingsvirksomhet. Ni nye mâlestasjoner skal nâ bygges I Troms og Finiunark. Det er Norsk Institutt for Luft forskning (NILU) som koordinerer virksom beten. Na finnes det bare to slike mile stasjoner i Norge ved Svanvik (Pasvik) og i øverbygd. Unormale strilingsnivier kan bli opp- fanget og analysert i løpet av fi minutter, og deretter varsies Alcsjonsutvalget for Atom- ulykker. Selve milingen foregir med gammaspektrometre, som ogsi kan fortelle hvilken type radioaktiv striling det handler om. Denne intensiverte milingen som ni skal bygges Ut er den mest begrensede form for atomberedskap, og denne virksomheten er ikke istand til I løse den kjernefysiske industriens grunnieggende problem, - nemlig at det ikke er mulig I beskytte seg ved atomuhell. NIr NILU registrerer et framtidig atomuhell i Kola omridet eller langs vire nre havomrider, liar norske myndigheter ikke annet I stifle opp med enn I samle befolkningen i nord i tilfluktsrom og hipe det beste (les: verste). Den store atomkonsentrasjonen p1 Kola representerer en alvorlig trussel mot liv, miljø og arbeidsplasser pi Nordkalotten. Det foregir en utstrakt bruk av atomenergi pa Kola halvøya. Jeg kan nevne kjernekraftverket ved byen Polamy Zory, atomdrevne isbrytere og fartøyer i den militre nordfllten, lagring av atomavfall flere steder langs grensen og dess uten bar sovjetisk atomavfall butt dumpet i Barentshavet. Sovjets atomfilte i Murmansk-omrldet er enorm. Ved Kolahalvøya finnes idag ca. 220 atomreaktorer ombord i skip og ublter. Mur mansk er hjemmehavna til de sovjetiske atom drevne isbryterne - i alt Itte fartøyer. Roved basen for den Sovjetiske nordfliten ligger i Severomorks og rundt 115 atomdrevne far tøyer bar sin hjemmehavn her. Siden 1967 bar Sovjetunionen hatt hele 16 uhell med sine reaktordrevneublter, og 3 av disse ligger fort satt med sine reaktorer p1 havets bunn. Den siste ubiten som sank, var Mike-ubIten som havarerte utenfor Bjørnøya i Denne ligger p11200-meters dyp. I 1989 kom en ubit av Echo-kiassen i brann i Norskehavet, og ble slept til Murmansk for reparasjon. NIr det gjelder dumping av radioaktivt avfall i Barensthavet bar det foregittt belt i nord ukontrollert og uten bensyn til sikkerhet og miljø. Høyradioaktivt avfall fra mane fartøyer og isbrytere liar blitt lagt i usikre og dirlige containere og dumpet i svrt følsom me havomrlder. Containerne liar vert helt uegnet til formilet. De hadde en tendes til I flyte opp, og for I vere sikker p1 at de sank, stakk man hull i dem slik at vannet kunne renne inn. Dermed var man ogsl sikret at det radioaktive avfallet begynte I lekke ut ble en container med høyradioaktivt avfall skylt p1 land p1 Novaja Semija. Containerne ble ikke tatt i sikkerhet, men rett og slett dum pet i sjøen igjen i samme omrlde. En annen trussel er at norske liavner ofte bar besøk av atomdrevne fartøyer. Det siste besøket skjedde I Tromsø i jor med den soy jetiske isbryteren Vaigatsj. Dessuten fir vi av og til besøk av allierte atomdrevne marine fartøyer. Spørsmllet er hva vi gjør den dagen det skjer en ulykke i en norsk havn. Folk I Nord-Norge liar krav p1 I vite hva som skjuler seg utenfor stuedøra deres. Men forsvarets fortielse, myndighetens manglende vilje til I informere, skaper I stedet usikkerhet og angst. Det er behov for en sentral ansvars avklaring nir det gielder kompetanse, an svarsfordeling og samarbeid innen vir for valtning. Dette gjelder Statens atomtilsyn, Institutt for strilebygiene, Statens forurens ningstilsyn, Norsk Institutt for Luftforskning, Forsvaret, Direktoratet for sivilt beredskap og lokale myndigheter. Videre er det nødvendig at det blir et samarbeid p1 tvers av nasjonale grenser - spesielt mellom Norge/Norden og Sovjet. Jevnlig kontakt og informasjons utveksling mellom de lokale myndigheter er ogsi viktig i et tillitsskapende samarbeid. For I skape økt bevissthet om disse spørsmil er det nødvendig med Ipenhet, debatt og synligjøring av behovet for beredskapstiltak og beredskapsplaner. Informasjon p1 dette omridet bar til ni vrt for dlrlig. EF-syke kyr _Troms Naturvern Kuene pa Jomfruland utenfor Kragerø liar fitt EF-syken. Snart vil mange av dem dø. Beitene skal bli golfbane. Mindre penger fra staten tvinger bøndene til andre nnringsveier. EF tilpasningen er butt en dødeli sykdom for kuene. (Natur og Samfunn) I SAKSA Positivt - Vi bar positive erfaringer! Det sier tre av fire kommuner som bar praktisert en eller annen form for kildesortering av huslioldningsavfall. En av fire kommuner har blandede erfaringer, viser undersøkelsen som Forbrukerrldet gjennomførte i sommer. Dummaste dyret Forbrukerrapporten - Vi trur vi kan gi fullstendig faen i naturen med vlr teknologi, vire pengar. Kva er lønn somt? Er det lønnsomt at kloden gir til hel vete? For det gjer den, eg kan ikkje skjønne anna. Men eg kan ikkje leva utan hip, vil ikkje seie at etter meg kjem syndfloda. Eg bar tru pa ei fornuft, sjølv om mennesket økologisk sett er det dummaste dret pi jorda. Konkurranse Harald Sverdrup, Dag og Tid Miljøvennlig hdyrogenperoksyd kan bli en alvorlig konkurrent til Klorin. Et firma i Stavanger planlegger ni I lansere dette desinfiserende og blekende stoffet til husholdningsbruk. N&M Bulletin Mø1 - Det star i Bibelen at mennesket skal vera jordas herskar. M0L! Vi er pokker nødt til I underordne oss eit strl, em kiump jord. Harald Sverdrup, Dag og Tid 6 7

5 og Troms Naturvern _Troms Naturvern Naturverns amling med omtanke Jeg sikter her til den felles fylkes samlinga for Naturvernforbundet i Nordland og Troms som ble avholdt pa Katterat, en liten nedlagt jernbane stasjon ikke langt fra svenskegrensa, oktober Et arrangement med omtanke! EilifNilssen Det er de tre entusiastene i lokallaget i Nar vik, mis Ivarsson Elverum, Siv Heidi Ruud og Siss Ann AA og deres familier som skal ha all re for et godt planlagt og gjennomført arran gement, - omtanken for alles veivre var der fra første til siste stund. Vel 20 deltakere med alder fra ca 3 til 60 âr var samlet pa Katterat. De flest kom fredags kvelden og tok eget tog til Katterat. OMTANKE: Siv-Heidi, This og Siss var ild sjelene bak naturvernsamlinga pa Katterat, og hadde sin del av i-eren for at alle stortrivdes. Her ble det servert varm drikke, og ved ankom sten til Katterat en halv time senere ble vi mot tatt av London symfoniorkester (pa boks). Etter at vi hadde fâtt installert oss var det middag, presentasjonsrunde og lysbilder fra Kafterat. Det var deltakere fra begge fylkeslagene, samt fra lokallagene i Tromsø, Bardu, Narvik og Mo. Fra Naturvernforbundet sentralt, org anisasjonsavdelinga, møtte Solveig Viste og Thor Gjermund Eriksen som forøvrig bare hadde fâ dagers ansettelse i Naturvernfor bundet, slik at dette var hans første offisielle møte med grasrota i organisasjonen. Etter en god natts søvn var lørdagen dispo nibel til mer faglige aktiviteter der bade I) I j forbundet sentralt, fylkeslagene og lokallagene presenterte seg, sitt arbeid og problemer. Etter middag hadde Siv Heidi et käseri om Nikkel og Olivin-saka i Ballangen. Senere pa kvelden var det kaffe med vafler og sosialt samvr, og etter at noen av oss hadde krøpet til køys ble det vist et dundrende lysbildeshow fra Sval bard. Det ble heldigvis servert i reprise dagen etter. Søndagen var avsatt til tur, men vret la en demper pa dette. Tâka var periodevis gan ske tett, og det regnet omtrent hele tiden. Men vi fikk oss allikevel et glimt av omrâdet, et glimt av Sverige, og et glimt tilbake i historia, i alle fall tilbake til Omrädet anbefales, og vi haper Th til et lignende arrangement til neste at, forhâpent- ligvis litt tidligere pa høsten. Og sa var tiden til a forlate Katterat. Vi hadde alle tatt var tørn med matlaging, kopp- vask og opprydding, men en god del falt nok pa mis, Siv Heidi og Siss. Takk for en trivelig og oppbyggelig helg. Milj ø-gj 0k? Nei, takk! Er du en miljø-gjøk? En sânn der som f.eks. lar bilmotoren stâ og gâ pa torngang i tide og utide? Da skal du passe deg for at du far passet ditt pâskrevet. I alle fall hvis store og sma miljø vernere følger eksemplet fra Narvik. Der liar nemlig 5. Masse ved Tarnveien skole brukt o-fagstimene til blant annet a aksjonere mot miljø-gjøker i bil. Initiativet er et samarbeid mellom en skolemiljøgruppe i Narvik og naturvemforbundet lokalt. Kunstneren Karl Gustav Gjertsen liar tegnet miljø-gjøken og Naturvernforbundet liar sørget for a fä trykt opp giøken i noen hundre eksemplarer. S liar MILIØ-GJ0KEN: Dette er miljø-gjøken som mange tomgangskjørere har stiftet bekjentskap med i Narvik Lars Jvarsson Elverum og med elevene i 5. klasse i Thrnveien siwle delte Ut hundrevis av miljø-gjøker. femteklassingene ved Tarnveien skole brukt noen o-fagstimer i miljølre til a vakte pa torn gangskjørere, sorn enten liar fâtt miljø-øken i handa eller funnet den pa frontruta nâr de kom tilbake fra sitt korte rend her eller der. Reaksjonene har vrt forskjellige, fra innrømmelse pa stedet til Mar beskjed om at elevene heller burde komme seg lijem for a giøre lekser. Rundt 300 miljø-gjøker har Târnveien elevene delt Ut, og enkelte arbeidsplasser har faktisk sørget a f kopiert gjøken for a bruke den som en pâminnelse om a begrense torn gangskjøringa. Eksempel a følge? 9

6 _Troms Naturvern _Troms Naturvern Blekkulf i farta! Miljøarbeid pa sløydsalen Blekkulf er i farta - i Tromsø ogs! N har Naturvernforbundet lokalt startet opp et Prosjekt Blekkulf, som skal vre et supplement til den sentralt administrerte klubben for unge, ivrige miljø-detektiver. Omlag to ganger i ret vii vi invitere til klubbmøte for Tromsøs miljø-detektiver og ørjan og Agnes tilby informasjonjopplring i spørsml som angâr natur og miljø, og Ia ungene utveksle erfaringer. Tromsø Museum har velvillig stilt opp og kan stille med fagpersoner etter behov. Vi har ogsâ fâtt innpass pa Brygga Radio og kjører Blekkulf-radio hver søndag. I pro grammet bar vi Blekkulf-lesing, innslag fra Blekkulf-arrangement, intervju med barn, Blekkulfs postkasse som barna kan skrive inn til med spørsmâl om natur og miljø, dikt eller om floe de liar lyst til a fortelle. Ellers er det mye musikk. I sommer hadde vi første kontakt med publikum da vi stilte med lijeminelaget Blekkulf-figur og hadde bokiesing for 40 barn i Telegrafbukta. Blekkulfen var har f att en spesiell og litt utvida fasong ettersom den ble laget for a tres over hodet pa en dykkerdrakt. Han kom da ogsâ svømmende inn i bukta til stor jubel fra ungene. I tillegg til a vre med pa møter, hàper vi at Blekkulf kan dukke opp ogsâ ved andre anledninger, f.eks. i borger toget 17. mai. Torsdag 31. oktober ble det første klubb møtet avviklet pa Tromsø Museum. Vi hadde alliert oss med museets lrer Per Posti som skulle fortelle om hvorfor det er viktig passe pa at vi ikke misbruker havet. Det skulle ogsà vises film og leses fra Blekkulf-boka. Og selv sagt yule Blekkulf selv vre til stede. Presse dekninga pa forhand vat god, men likevel regnet vi ikke med mer emi frammøite. Vi tok sâ til de grader feil! Omlag 200 per soner, med smatt og stort, var til stede. Det store frammøtet lover godt, og det blir nâ opp til Naturvernforbundet lokalt om vi makter a gi et meningsfylt tilbud til alle miljødetektivene. A Naturvernforbundet i Troms har opp fordret alle skoler i fylket til a gjøre noe konkret for a bedre miljøet og re dusere søppelmengden: - LAG KOMPOSTBINGE! KjellConradsen De fleste skoler bar et grøntanlegg, avfall fra skolekjøkkenet og kaffegrut fra lrervr elset. Hvorfor ikke Ia dette bli starten til sort ering og utnytting av avfallet? Prøveprosjekt: Hatteng skole I samarbeid med Naturvernforbundet i Balsfjord og Storfjord og fylkeslaget liar Hatt eng skole i Storijord laget en kompostbinge. Som utgangspunkt for dette brukte skolen den brosjyren som Naturvernforbundet i Mâlselv, Natur og Ungdom og Mâlselv kommune sendte til alle husstander i var. Der oppfordret man alle til a starte hjemme kompostering, bl.a. for a redusere søppel mengden. Selve bingen bie snekret en dag foreidre, elever og lrere liadde dugnad pa skolen. Senere bie den malt, isoiert og plassert et egnet sted pa skolens omrâde. Allerede nâ i høst liar en del løv og annet organisk materiale havnet i bingen. Sammen med skoledirektøren i Troms sender Naturvernforbundet Ut ideen fra Hatteng skole og brosjyren fra Mâlselv, til alle skoler i Troms. P den mâten far vi gitt Iitt informasjon om kompostering, og motiverer til a starte opp pa skoiene. Naturvernforbundet haper flest mulig av skolene i fylket bruker sløydtimer utover vinteren til a snekre en kompostbinge som kan vere kiar til bruk nar varen kommer. Undervisningsopplegg Hatteng skole vil utarbeide et enkelt under visningsopplegg for bruk av kompostbingen. Dette vii blant annet inneholde sortering av avfall fra skolekjøkken, personairom o.a. slik at det organiske materialet ikke trenger a ta samme vei som resten av søpia. Dette opp legget vil vre kiart vâren -92 (mars-april), og kan skaffes ved henvendelse til Naturvern forbundet i Troms eller direkte til Hatteng skole. Dine ni handleregler 1. Bare kjøp resirkulert ubleket tørke- og toalettpapir. 2. Unngâ produkter og innpakning laget av kiorpiasten PVC. 3. Ikke kjøp varer som er laget av maliogny, teak eiier annet tropisk tømmer. 4. Kjøp sparehode til dusj og kraner. 5. Kontakt E-verket for a a tips om livordan vi kan spare energi lijemme. 6. Samie sammen spesialavfall bjemme (batterier, lim, Iakk og maling, spillolje 0.1.) og lever det tii mottak for slikt avfall. 7. Kontrolier eksosen pa bilen en gang i aret og kjør pa blyfri bensin. 8. Inviter noen til a dele naturopplevelser med deg. 9. Ikke kjøp kiorholdige rengjøringsmidier nye jobber mennesker kan f jobb dersom det satses pa enøk-tiltak i boliger, tjenestebygg og industri. Men det vii koste penger. En bred satsing pa enøk - elier energiøkonomisering - vii koste godt over tre miiliarder kroner aret fram mot ar

7 Full fres i lokallaget Dârlig fart i lokallaget? Her kommer kanskje hjelpemiddelet som kan gi mer fres over lokallagsarbeidet. Naturvern forbundet har snart ferdig sin nye lokal lagsperm, som skal gi svar pa det meste du trenger a vite for a fâ skikk pa lags arbeidet. - Nâr vi har Mit folk med inn i laget er det viktig a satse pa a bygge organisasjonen og dra folk ak tivt med. Del er først og fremst gjennom aktivi teten i lokailaget dci skjer. Derfor denne lokal lagspermen som gir râd og vink om dnfta av lokallaget, sier organisasjonssekretr Solveig Viste til Troms Naturvern. Lokallagspermen skal etter planen vre klar før jul. Selve ringpermsystemet gjør det lett a revi dere innholdet og holde permen ajour uten store kostnader. Permen skal bl.a. inneholde tad og vink om studiearbeid, de viktige programformule ringer og vedtak som ligger iii grunn for forbun dets arbeid, miljømateriell, adresselister og tips om samarbeid innad og med andre organisasjoner. _Troms Naturvern LOKALLAGSPERMEN: Slik ser den ut, lokal lagspermen fra Norges Naturvernforbund, og del organisasjonssekretir Solveig Vi.ste (Lh.) som viser den fram til deltakerne pa fylkes-samlingaj.al Katterat i oktober, her representert ved mis Ivarsson Elverum (t.v.). En stor del av innholdet gâr seivsagt direkte pa lokallagsarbeidet, med egne avsnitt om Økonomi, verving, medlemsregister, informasjon og medickontakt, tips til møter og arrangementer og rad om hvordan lokallaget arbeider med en sak. - Prisen? Den er overkommelig, sier Solveig Viste. Mer vekt pa skolering - Studiearbeidet i NNV har nok ligget noe i bak evja, men vi er i framgang nâ, sa organisasjons sekretr Solveig Viste pa fylkessamlinga for natur vemforbundene i Nordland og Troms pa K2tterat i oktober, NNV er medlem av Studieforbundet Natur & MiljØ, og nar folk f.eks. ønsker a danne arbeidsgrupper for a arbeide med bestemte saker, vii de kunne organisere studievirksomheten som studiesirkler i sludieforbundet. Nâr det gielder skolering forøvrig, vii Naturvern forbundet satse pa flere kurs i distriktene. Sâ pass pa, pass pa! Tromsø er en av ti byer som skal lage samordnet transportplan. Mâlet er a fâ transportsystemer som ivare- tar alle hensyn: trafikksikkerhet, he!- Se, miljø og alle trafikkantgrupper. Planene er svrt viktige fordi for- slagene skal bygges inn i fremtidige kommunale og fylkeskommunale planer og budsjetter. Stig Ulvang Tromsø hat de siste arene ikke utmerket seg med spesielt ennomtenkte veiprosjekter, sa forprosjektet vi flkk til høring er en Mar for bedring. Forskjellige fremtidsbilder utredes for at politikerne (og andre) skal se hvordan ulike løsninger vii slâ Ut i praksis. En frem skriving av dagens utvikling og et sakalt miljøalternativ star som ytterpunktene. Utgangspunktet for høringsuttalelsen var var at Tromsø kommune ma tenke globalt og handle lokalt. Derfor bar vi lagt stor vekt pa bevaring av artsmangfoldet og reduksjon i C02-utslipp som ifølge Brundtland kornmisjonen mh halveres. Det betyr at vi ma redusere mer eon 50 pst. hvis den fattige del av verden skal ha torn for vekst. Norge hat allerede en nasjonal (ufor pliktende) mâlsetting om a stabilisere C02- utslippene pa 1989-niva innen ar Lokallaget er svrt kritisk iii miljøstrategien i forprosjektet. Vi mener det er uakseptabelt a knytte rniljøbegrepet til et alternativ som gir en vekst i bilholdet og bilbruken med hen holdsvis 37 og 50 pst, og en vekst i C02- utslippene og energiforbruket med over 20 pst. frem mot hr 2015! I et miljøalternativ ma miljømhlene prio riteres foran andre rnhlsetninger. Vi trot imidlertid at en pnoritering av rniljø ogsh vii _Troms Naturvern Nei til transportplan gjøre det kiart lettere a oppnh andre viktige rnhl, som f.eks. større trafikksikkerhet og bedre helse. Biltrafikken star i dag for 25 pst. av C02- utslippene i Norge. Skal vi virkelig ta gobale rniljøhensyn, ma vi begrense bruken av privatbil. Men restriksjoner som veiprising, born penger, bensinavgift, parkeringsavgift og lignende ma ikke innføres uten at det samtidig las et krafttak for kollektivtrafikken. (Kol lektivtransporten i Tromsø liar i dag en svrt lay tilskuddsandel sammenlignet med andre norske byer.) Vi ma fh flere avganger, bedre tilgjenge lighet, kortere reisetid, bedre korrespondanse mellom ulike ruter og bedre komfort. Gang- og sykkeveinettet ma ogsa utvides. Transportplanen skisserer ogsh ulike ut byggingsmønstre. Lokallaget i Tromsø har kanskje overraskende for mange valgt a ga inn for tett utbyggingsmønster med høy utnyttings grad, noe som fører til at grøntomrhder ph Tromsøya blir nedbygd. Vi bar prioritert a begrense transportbehovet (mindre energibehov og mindre forurensning og a avgrense arealbehovet (mindre tomter og mindre Iagt under asfalt) slik at større friarealer utenfor øya kan spares for utbygging. Man kan dessverre ikke fh bade i pose og sekk! Men vi krever at artsmangfoldet i kom munen ma bevares, og at utbygde omrader utformes med felles grøntarealer, lekeplasser, (gate)tun, torg o.l. Vi krever ogsh grønne korridorer mellom grøntbeltet ph toppen av øya (lysløypa) og friomrhdene i utbyggingsfeltene. Øa 44e? 4t & W u e.we 9d C 09 9dC 11/ 12 13

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk

GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk I En Jeg Nr. 12 21/6 1 991 ISSN: 0802-5924 I Felles opprop fra NNV og LO D side 3 GATT-regler kan true Statoils metanolfabrikk GATT kan komme til å stikke kjepper i hjulene for Statoils planer om en metanolfabrikk

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden 3217 Møte mandag den 16. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 97): 1. Innstilling fra næringskomiteen om strukturtiltak i kystfiskeflåten

Detaljer

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér

NORGES NATURVERNFORBUND. Industrien tiggér De Industrien Ifølge Jo, Vannkraft Nr. 8 1989 Frankrike dumper Atomkraft SIDE 6 Prestisjenederlag for Maggie SIDE 7 10.000 plutoniumsfly over Nordsjøen? SIDE 6 EF: Større utslipp i 1992. SIDE 5 Til kamp

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t 2001 Em. 5. juni Svalbardmiljøloven 625 Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 42): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om miljøvern på Svalbard

Detaljer

GRØNNHVERDAG. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. første medlem av Klimaklubben.no. Asgeir tok Klimatesten. Støtte fra miljøverndept.

GRØNNHVERDAG. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit. første medlem av Klimaklubben.no. Asgeir tok Klimatesten. Støtte fra miljøverndept. GRØNNHVERDAG Magasin Nummer 04 2008 H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit første medlem av Klimaklubben.no Asgeir tok Klimatesten Støtte fra miljøverndept. og næringslivet Randaberg den grønne landsbyen GRØNNHVERDAG

Detaljer

Rekordfangst. Vestisen. Vidda full av høyballer. dobbel karpe diem! TANNLEGEVAKT - HELG OG KVELD - 13. - 16. juni 2013 på Coop-banen i Bossekop, Alta

Rekordfangst. Vestisen. Vidda full av høyballer. dobbel karpe diem! TANNLEGEVAKT - HELG OG KVELD - 13. - 16. juni 2013 på Coop-banen i Bossekop, Alta FREDAG 24. mai 2013 Nr. 115. Årgang 45. Løssalg kr 25, EU-kontroll, Toyota: 400 00 Timebestilling: Thor Morten, tlf. 78 44 56 15 Betongveien, 9515 Alta KVALITET HELE VEIEN Rekordfangst i Vestisen Selfangstskuta

Detaljer

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1

DRÅPEN. Hvitvaskeren Høybråten. Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort. Nr. 1 2005. 4. årgang. Dråpen 1/05 1 Nr. 1 2005 4. årgang DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T F O R S J Ø F O L K Hvitvaskeren Høybråten Blir sjøfolk truet? 40 år skuslet bort Dråpen 1/05 1 Annonsepriser i Dråpen 1/1 side 4 farger..........

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer