Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 10:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 02.06.2015 Tid: 10:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar"

Transkript

1 Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 10:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

2 Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 130/15 FT 131/15 Ft 15/3790 Gjennomgang av eierstruktur i Østnorsk filmsenter AS og Film 3 AS 15/4407 Salg av F- blokka i Kongsvinger kommune

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Jørn Øversveen SAK 130/15 Gjennomgang av eierstruktur i Østnorsk filmsenter AS og Film 3 AS Saksnr.: Utvalg Møtedato 130/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget ser det som hensiktsmessig at eierskapet i Film3 AS og Østnorsk Filmsenter AS er likt fordelt mellom Hedmark og Oppland. 2. Ny eierfordeling søkes løst i samråd med dagens eiere. Fylkestinget gir fylkesrådmann fullmakt til å føre forhandlinger om fremtidig eierskapsendring. Fremforhandlet 3. Det bør være et prinsipp at eiere betaler tilskudd til selskapene ut fra størrelse på eierskap. Nivå på årlig tilskudd til selskapene ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 86/12) med kr til Østnorsk filmsenter og kr til Film3 AS, totalt kr indeksregulert. 4. Eierfylkene står fritt til å selge aksjer til kommuner innenfor sine fylkesgrenser. 5. Det skal være åpent for at flere fylker kan være med på eiersiden. Dette bør løses ved aksjeutvidelse i selskapene. Nye fylker som eiere bør ha samme vilkår som Hedmark og Oppland. 6. Fylkestinget i Oppland ser positivt på at det vurderes modeller for en filmkommisjon som skal markedsføre Innlandet som innspillingssted, og fremme eksisterende fagmiljøer i regionen som potensielle samarbeidspartnere.

4 Sak 130/15 Vedlegg: Filmsatsing i Innlandet, 2009 Protokoll - Filmsatsing i Innlandet, 2009 Protokoll fra møte i fylkestinget 2014 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

5 Sak 130/15 Saksutredning Gjennomgang av eierstruktur i Østnorsk filmsenter AS og Film 3 AS Innledning og bakgrunn Oppland fylkeskommune har vedtatt å gjennomgå selskapene Østnorsk filmsenter AS og Film3 AS. Oppdraget omfatter evaluering av selskapenes organisering, drift og finansiering. Evalueringen skal gjøres i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og legges fram til politisk behandling i første halvår Saksutredningen er skrevet i samarbeid mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Saksopplysninger fakta Følgende mandat ble av Oppland fylkeskommune vedtatt for evalueringen: Komité for kultur, miljø og næring gjennomgår i samarbeid med Hedmark fylkeskommune evaluering av Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS. Evalueringen skal i første rekke gi vurdering og anbefaling av selskapenes organisering, drift og finansiering, herunder: Hensiktsmessig selskapsstruktur: o Antall eiere (fylkeskommunalt selskap, ev. flere kommuner på eiersiden mv.) o Styresammensetting Tilskuddsstørrelse Film3s arbeid med å legge til rette for spillproduksjon og nasjonale og internasjonale filmog tv-produksjoner i Innlandet (filmkommisjon) Det er forutsatt at evalueringsarbeidet gjennomføres i samarbeid mellom fylkeskommune. Eierkommuner blir også tatt med i prosessen i forbindelse med eiermøter og annen korrespondanse. Dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid mellom de to fylkene og legges fram for politisk behandling i Hedmark og Opplands respektive fylkesting. Eierkommuner er gjennom eiermøte 18. mars 2015 oppfordret til å foreta nødvendige vedtak i forkant av fylkestingsbehandling i juni 2015 for at prosess i henhold til vedtak i denne saken kan iverksettes. Fylkeskommunene Oppland og Hedmark har siden 2001 hatt felles strategi når det gjelder satsing på profesjonell filmproduksjon i de to fylkene. Østnorsk Filmsenter ble vedtatt opprettet i 2004, men ble først fullt ut operativt fra januar Selskapet er eid av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Alle med en eierandel på 20 %. Den innskutte aksjekapitalen er kr Selskapet gir

6 Sak 130/15 støtte til kort- og dokumentarfilm, jobber med bransjeutviklende tiltak og har ansvar for tiltak rettet mot barn og unge. Film3 ble stiftet i 2001 for å utvikle innlandsregionen som en markant aktør på filmfeltet. Selskapet er eid av Oppland fylkeskommune (45,7 %), Hedmark fylkeskommune (42,9 %), Gausdal kommune (3,82 %), Lillehammer kommune (3,8 %) og Øyer kommune (3,8 %). Den innskutte aksjekapitalen er kr Med dagens virksomhet er innsatsen til Film3 AS tilsvarende med statens definisjon av hva de regionale fondene skal ha som oppgave, nemlig å investere/ co-produsere innen formatene spillefilm, kinodokumentar og fjernsynsproduksjoner. Størrelse på fylkeskommunalt tilskudd er forankret i felles fylkestingsvedtak i Støtten er nå ca kroner til Østnorsk Filmsenter og kroner til Film3. Beløpene indeksreguleres. Det bevilges (tilnærmet) like beløp fra de to eierfylkeskommunene. Fra eierkommunene er det de siste årene blitt bevilget totalt kroner til de to selskapene. Lillehammer har bevilget kroner. Øyer og Gausdal har hver bevilget kroner. Det er tidligere tatt initiativ til å invitere flere kommuner inn på eiersiden i Film3 og Østnorsk Filmsenter. Dette har ikke gitt resultater. Flere kommuner har vært invitert til møte for å drøfte framtidig deltagelse på eiersiden, uten at kommuner har tatt initiativ i ettertid. Ringsaker kommune har i brevs form takket nei til å være med. Hamar kommune har imidlertid meldt interesse for å kjøpe aksjer i selskapene, men det har ikke vært igangsatt formell prosess tidligere for at kommunen kan bli med på eiersiden. Alle fylkeskommunene i Norge er i dag medeier i et filmsenter. Disse er enten eid av fylkeskommuner (alene eller i samarbeid med flere), og noen har kommuner med på eiersiden. Midtnorsk Filmsenter eiers f.eks. av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og Trondheim kommune. Filmkraft Rogaland eies av Rogaland fylkeskommune (50 %) og kommunene Stavanger, Haugesund og Randaberg. Når det gjelder fond til kommersielle satsinger, i første rekke spillefilm og større tv-serier, er ikke alle fylkeskommunene med. Dette gjelder fylkene som er involvert i Sør-Norsk Filmsenter (Vest-Agder og Aust-Agder), fylkene bak Viken Filmsenter (Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud), samt Telemark fylkeskommune. Nåværende kulturminister Torhild Widvey har vært klar på at det ikke blir aktuelt å etablere flere fond. Anbefalinger gitt gjennom Åpen framtid en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen (oppdrag fra Kulturdepartementet) er at tilskudd til regionale filmfond går til færre, og at tilskudd i sterkere grad bør avspeile bransjestørrelse og resultat. Dersom alle fylker skal være dekket av et fond som gir støtte til utvikling av større film- og tvproduksjoner, vil det bety at kartet må gjøres noe om. Enten må fylkeskommuner ta kontakt med eksisterende fond, eller de eksisterende fondene må invitere flere fylkeskommuner på eiersiden. En utvidelse av det geografiske nedslagsfeltet til Film3 vil gi fondet inntekter i form av at flere regionale eiere bevilger tilskudd til fond og til dekking av driftskostnader. Det vil gi en større bredde av filmfaglig kompetanse med også å involvere fagmiljøer etablert i andre fylker. Geografisk utvidelse vil gi et større spekter av naturgitte forutsetninger med tanke på lokasjon innspillingsdager i regionen.

7 Sak 130/15 Noe av tanken med å regionalisere filmpolitikken i Norge var å spre kompetansen og få et større mangfold av historier. Det skulle være bedre forutsetning for å jobbe med film også utenfor Oslo. En risiko med å ta inn fylkene rundt Oslo og Viken kan være at Hedmark og Oppland kan bli betraktet som utkant, noe som igjen kan føre til at kompetansebygging og etableringer i regionen blir vanskelig. Det er viktig å vurdere om hvorvidt Innlandet som region står seg best med kun to fylker, eller om det er fordel å være del av en større filmregion. I eiermøtet for selskapene ble det tatt til orde for at Film3 fortsatt skal ha et hovedfokus på filmsatsing og bedrifter i innlandsfylkene Hedmark og Oppland, men at eventuelle henvendelser fra andre fylker om deltagelse bør bli vurdert seriøst. Styre og styresammensetting Selskapene Film3 og Østnorsk Filmsenter har i dag samme styre. Det vil si: selskapene har forskjellige styrer, men med samme representasjon. Det har så langt ikke vært større diskusjoner om hva slags kompetanse det er behov for i selskapene, og om hvorvidt selskaper med forskjellig formål bør rekruttere forskjellig kompetanse. Styret for de to selskapene har drøftet mulighet for å knytte Film3 og Østnorsk Filmsenter mer sammen, gjennom å ha felles administrativ ledelse. Styrets konklusjon så langt har vært at det foreløpig ikke er faglig, praktisk, økonomisk eller juridisk grunnlag for å slå sammen selskapene nå. Det vil imidlertid bli aktuelt å se på dette igjen i lys av Regjeringens nylig framlagte filmmelding. Regional filmkommisjon Kulturdepartementet leverte i april 2014 en utredning om insentivordninger for film- og tvproduksjon. Forlaget om en insentivordning er fulgt opp i Regjeringens filmmelding. En insentivordning handler om økonomiske subsidier som kan føre til at utenlandske film- og tvproduksjoner spilles inn i Norge, og at færre norske produksjoner blir spilt inn i utlandet av finansielle årsaker. Norge taper i konkurranse med andre land som har lavere lønninger og generelt lavere kostnadsnivå, og kanskje i tillegg har innført gunstige insentivordninger for filmnæringen. Hovedbegrunnelsen for å innføre en insentivordning i Norge, i følge Kulturdepartementets utredning, er næringspolitisk. Det er først og fremst ønskelig å stimulere innenlandsk film- og tv-industri. Bransjen hevder at en insentivordning vil generere 5-10 utenlandske produksjoner hvert år. I tillegg kan trenden med at norske produksjoner spilles inn i utlandet snus, dersom ordningen også gjøres gjeldende for norske innspillinger. Dette vil kunne gi økt virksomhet i filmbransjen og dermed flere oppdrag og økt kompetanse, også for aktører i innlandsregionen. I tillegg kan økt turisttilstrømming gjennom at landet og regionen markedsføres internasjonalt gjennom filmer og tv-serier være en begrunnelse for å innføre en insentivordning. Dette har det vært en bevisst satsing på mange steder i verden. Kjente eksempler er New Zealand og Ringenes Herrefilmene og Wallander-filmene i Ystad i Sverige. I innlandet har det vært prøvd ut modeller for samarbeid mellom film- og reiselivsnæring i Lillehammer og Skjåk i forbindelse med innspilling og lansering av dramaseriene Lilyhammer og Trio Odins gull. Lignende samarbeid er aktuelt i filmsatsinger som Kongens NEI -Tre døgn i april (Elverum) og Birkebeinerne (Lillehammer og Sjusjøen). For at en statlig insentivordning for film- og tv-produksjon skal ha positive ringvirkninger i regionene er det en viktig forutsetning at det er etablert en type infrastruktur for at produksjoner i det hele tatt finner veien til vår region, og at de blir mottatt på en profesjonell måte. En regional filmkommisjon samlokalisert med det regionale filmfondet Film3 eller Østnorsk Filmsenter er mulige løsninger.

8 Sak 130/15 Filmkommisjonen vil ha som mål å støtte opp om og bidra til at flere nasjonale og internasjonale filmog tv-produksjoner velger vår region som opptakssted. Filmkommisjonen hjelper produksjonsselskaper til å finne riktige lokasjoner for opptak og knytter kontakt til regional bransje og andre tilbydere av varer og tjenester. Det er avgjørende med tett samarbeid mellom reiselivsdestinasjoner og filmkommisjon, der det er mulig. En forutsetning for å oppnå vekst er at det utvikles felles strategier, og at det er god kommunikasjon mellom regionens filmsatsing, regional utvikling og reiselivssatsing. Stortingsmeldingen for film fra 2007 (Veiviseren) sier følgende: «Den regionale begrunnelsen for å finansiere de regionale fondene, er å tiltrekke seg filminnspillinger til regionen. Dette vil igjen bidra til kompetanseheving av det lokale filmmiljøet, positivt omdømme for kultur- og næringsliv, samt ringvirkninger for tilstøtende næringer» (St.meld. nr. 22 ( )). En filmkommisjon for innlandet har i første rekke behov for en stillingsressurs. Det er viktig å tilrettelegge hjemmesider med oppdatert informasjon om mulige innspillingssteder, tilgjengelig kompetanse, mulige tilskuddsordninger, overnattingskapasitet, transport m.m. Det er videre behov for kontinuerlig oppdatering av informasjon i dialog med bransjen, utadrettet arbeid for å tiltrekke produksjoner og pleie nettverk, kontakt med bevilgende myndigheter og andre relevante aktører. Ny stortingsmelding om film 2015 Regjeringen la den 29. mai 2015 fram Meld.St. 30 ( ) En framtidsrettet filmpolitikk. Som en del av forarbeid til stortingsmeldingen har departementet bestilt flere utredninger. Sist kom utredningen Åpen framtid en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen (Ideas2evidence rapport 7/2014). Det ble også gitt et tilleggsoppdrag om å oppdatere nøkkeltall for de regionale filmfondene. For fondene heter det: «En forutsetning for å motta statstilskudd, er at fondene tilfører like store beløp fra andre kilder, såkalte regionale matchingsmidler. Resirkulerte fondsmidler, dvs. investeringer som er blitt tilbakebetalt til fondet kan ikke defineres som matchingsmidler. Det samme gjelder de midlene som de regionale eierne tilfører for å drifte fondene.» For staten er det et viktig element at de regionale filmfondene skal bidra til at det tilføres mer midler til norsk filmproduksjon gjennom at det utløses private midler og offentlige midler fra fylkeskommune og kommune. Rapporten konkluderer med at fondene har oppfylt matchingskravet med god margin. Særlig Fuzz i Bergen og Filminvest Midt-Norge har lyktes med få inn privat kapital i tillegg til regionale midler. Dette har ikke vært tilfellet i Film3. Det har vært en matching av de statlige midlene fra regionale, offentlige eiere, men det har ikke vært tilført midler fra private kilder. Andre signaler som er gitt fra Regjeringen i innspillperioden er at det ikke vil bli gitt statlig støtte til flere filmfond enn de som finnes i dag. Det har kommet signaler om at det er ønskelig å satse på få og sterke filmregioner. Bransjens bærekraft er foreslått som sentral forutsetning. I filmmeldingen foreslås en konsolidering av de regionale filmfondene. Regjeringen har gitt uttrykk for at «maktspredning», i form av regionale fond som bevilger midler til produksjon av film og tv-programmer, fortsatt skal være et prinsipp. Det er likevel ytret ønske om mer effektiv og målrettet bruk av offentlige midler til filmproduksjon.

9 Sak 130/15 Regionalt tilskudd til drift Nivået på tilskuddet fra fylkeskommunene er forankret i fylkestingsvedtak fra I vedtaket er det lagt inn en forutsetning om at kommunale eiere til sammen skal bidra like mye økonomisk til selskapene som hver fylkeskommune gjør. Dagens tre kommunale eiere har ikke funnet å kunne gå inn med årlig tilskudd som tilsvarer denne forventningen. I og med at det heller ikke har lyktes å rekruttere flere kommuner på eiersiden, er det økonomiske grunnlaget avvikende fra intensjonene i fylkeskommunenes vedtak. Stortingsmeldingen fra 2007 (Veiviseren) legger som forutsetning at regionale eiere dekker kostnad knyttet til drift av filmsentra og filmfond. Styre og eiere har ikke formelt vurdert hvilket nivå driftskostnad for selskapene skal være på, eller hvor stor den administrative ressursen skal være. Eiere har bevilget tilskudd, og det har vært opp til selskapenes styrer å opprettholde driften innenfor den gjeldende økonomiske rammer, etter bevilgning fra eiere og eventuelle andre inntekter som ikke er bundet til aktivitet. Vurderinger Siden 2001 har Hedmark fylkeskommune sammen med Oppland fylkeskommune hatt en felles satsing på film, TV og dataspill. Formålet er å tiltrekke seg flere produksjoner og øke kompetansen og sysselsettingen innen fagmiljøet. Fylkeskommunen har ved flere anledninger behandlet filmsatsingen. Satsingen anses som vellykket og det er ønsket senest av fylkestinget i april 2014 at satsingen skal videreføres. Konklusjon Det fremlagte forslaget konkluderer på saker som tidligere er belyst bl.a. i forbindelse med Hedmark Revisjon AS sin rapport vedrørende Østnorsk filmsenter AS og Film3 AS. Hovedelementene er: - Hedmark skal fortsatt være en av eierne i selskapene. - Fylkene skal være likeverdige parter. - Flere fylker kan bli medeiere. - Fylkeskommunene kan dele fylkets eierandel med kommuner i eget fylke. - Økning i årlig tilskudd bør løses ved hjelp av flere eiere. - Det åpnes for en filmkommisjon i Innlandet.

10 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte Saknr. 15/ Saksbehandler: Geir Aalgaard SAK 131/15 Salg av F- blokka i Kongsvinger kommune Saksnr.: Utvalg Møtedato 131/15 Fylkesrådet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Høgskolestiftelsen får erverve F-blokka gnr/bnr 52/211 med ca. 4 mål tomt til kroner 11 millioner jf. takst. 2. Kjøper må dekke alle omkostninger til eiendomsoverdragelsen. 3. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å utarbeide og signere salgskontrakt, gjennomføre nødvendige tomtejusteringer, samt tinglyse overdragelsen. 4. Sluttoppgjør for eiendomsoverdragelsen avsettes på ubundet kapitalfond. Vedlegg: - Forhåndstakst gnr/bnr 52/211 - Situasjonskart - Ønske om kjøp bekreftelse fra Høgskolesenteret i Kongsvinger datert 1. juni 2015 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Sak 131/15 Saksutredning Salg av F- blokka i Kongsvinger kommune Innledning og bakgrunn Hedmark fylkeskommune har vært i dialog med Kongsvinger kommune om utleie av F-blokka gnr/bnr 52/211 i Kongsvinger kommune. I tillegg har fylkeskommunen parallelt vært i dialog med Høgskolestiftelsen om en eventuell avhending av eiendommen. Kongsvinger kommune er kjent med denne prosessen. Høgskolestiftelsen har varslet at de ønsker å overta eiendommen med ca. 4 mål tomt i henhold til takst. Forutsetningen er at Kongsvinger kommune ønsker å leie bygningen, samt at høgskolen ønsker å flytte inn i lokalene etter endt leieperiode på Rasta. Høgskolestiftelsen får avklart disse punktene i løpet av juni måned. Det er fylkestinget som har myndighet til å beslutte at eiendommen skal avhendes. Saksopplysninger fakta F- blokka gnr/bnr 52/211 i Kongsvinger kommune har ikke vært benyttet til skoleformål siden Sentrum videregående skole ble tatt i bruk i Hedmark fylkeskommune har tidligere hatt eiendommen ute for salg i det åpne markedet, men det har vært liten interesse for eiendommen. Det kom kun inn et bud som lå langt under takst. Da eiendommen var ute for salg var også tomten på nedsiden av F- blokka gnr/bnr 52/219 en del av salget. Hedmark fylkeskommune har vedtatt at tomten på nedsiden av eiendom 52/211 ikke skal selges da dette område kan være et utviklingsområde for Sentrum videregående skole i fremtiden. I henhold til vedlagte takst er verdien satt til kroner 11 millioner kroner. Da er det hensyntatt at eiendommen har ca. 4 mål tomt. Høgskolestiftelsen og Hedmark fylkeskommune har i lengre tid vært i dialog for en eventuell overtakelse av bygning med tilhørende tomt. Partene har kommet frem til at gnr/bnr 52/211 med ca. 4 mål tomt skal omfattes i overdragelsen. Det må derfor foretas en grensejustering slik at asfaltert parkeringsplass på området blir en del av eiendomsoverdragelsen, samt restareal blir værende i fylkeskommunalt eie. Dette er hensyntatt i taksten. Vedlagte situasjonskart viser nye tomtegrenser. Hedmark fylkeskommune har også i lengre tid vært i dialog med Kongsvinger kommune om utleie av eiendommen i den perioden de skal bygge ny skole på Tråstad. Formålet med å leie er å dekke kommunens behov for erstatnings lokaler til skoleelever i byggeperioden. Hvis Høgskolestiftelsen overtar eiendommen har de forpliktet seg til å leie ut bygningen til Kongsvinger kommune i den perioden Kongsvinger kommune ønsker å disponere bygningen i byggeperioden av ny skole. Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og Høgskolestiftelsen har hatt to møter for å avklare hvordan partene kan få dekke sine behov.

12 Sak 131/15 Høgskolestiftelsen har bekreftet at de ønsker å overta eiendommen til takst, samt leie den til Kongsvinger kommune som midlertidig skolebygning i byggeperioden. Høgskolestiftelsen skal ta endelig stilling til en eventuell overdragelse når de har avklart leieforholdet til Kongsvinger kommune, samt høgskolen. I forbindelsen med overdragelsen må det betales dokumentavgift samt tinglysningsgebyr når overdragelsen blir tinglyst. Vurderinger Hedmark fylkeskommune har i lengre tid gjort forsøk på å avhende eiendommen gnr/bnr 52 /211 uten at dette har gitt resultater. Det anbefales derfor at Høgskolestiftelsen får erverve eiendommen til takst. Da er Kongsvinger kommune fortsatt sikret å få leie eiendommen i byggeperioden av ny skole. Hedmark fylkeskommune har også sikret seg tomt til eventuelle tiltak som skulle bli planlagt ved Sentrum videregående skole. Hvis fylkeskommunen ikke ønsker å avhende eiendommen vil det fortsatt påløpe utgifter til drift og vedlikehold. Det er videre også usikkert hva som blir resultatet hvis eiendommen på ny blir lagt ut i det åpne markedet. Det anbefales derfor at F-blokka med ca. 4 mål tomt avhendes til takst til Høgskolestiftelsen. Utgifter til tinglysningsgebyr og dokumentavgift bør kjøper dekke for egen regning. Dette er vanlig praksis i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Fylkesrådet bør delegeres fullmakt til å utarbeide og signere salgskontrakt. I tillegg bør fylkesrådet delegeres fullmakt til å tinglyse eiendomsoverdragelsen. Sluttoppgjør for eiendomsoverdragelsene bør avsettes på ubundet kapitalfond. Konklusjon Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: 1. Høgskolestiftelsen får erverve F-blokka gnr/bnr 52/211 med ca. 4 mål tomt til kroner 11 millioner jf. takst. 2. Kjøper må dekke alle omkostninger til eiendomsoverdragelsen. 3. Fylkesrådet delegeres fullmakt til å utarbeide og signere salgskontrakt, gjennomføre nødvendige tomtejusteringer, samt tinglyse overdragelsen. 4. Sluttoppgjør for eiendomsoverdragelsene avsettes på ubundet kapitalfond.

Gjennomgang av eierstruktur i Østnorsk filmsenter AS og Film 3 AS

Gjennomgang av eierstruktur i Østnorsk filmsenter AS og Film 3 AS Saknr. 15/3790-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Gjennomgang av eierstruktur i Østnorsk filmsenter AS og Film 3 AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 10:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 10:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 02.06.2015 Tid: 10:00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 129/15 15/3783 Valg av styrerepresentant

Detaljer

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/2863-3. Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen. Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/2863-3 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Østnorsk Filmsenter AS - Drift 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen

Detaljer

Konsolidering av filmfond

Konsolidering av filmfond Saknr. 15/9311-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Øyvind Midtskogen Konsolidering av filmfond Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

3. Posten Kjøp av aksjer styrkes med kroner ,-. ved overføring fra fylkeskommunens kapitalfond.

3. Posten Kjøp av aksjer styrkes med kroner ,-. ved overføring fra fylkeskommunens kapitalfond. Saknr. 2555/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Jørn Øversveen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget innfrir tidligere

Detaljer

Ark.: Lnr.: 9493/09 Arkivsaksnr.: 09/1563-3

Ark.: Lnr.: 9493/09 Arkivsaksnr.: 09/1563-3 Ark.: Lnr.: 9493/09 Arkivsaksnr.: 09/1563-3 Saksbehandler: Rannveig Mogren FILMSATSING I INNLANDET Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Hele saksframstillingen fra Oppland fylkeskommunes behandling: http://www.oppland.no/pagefiles/16542/filmsatsing%20i%20innlandet.pdf

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Pedersen Arkiv: 255 C34 15/1144-4 Dato: 27.11.2015 KONSOLIDERING AV FILMFONDENE FILMINVEST MIDT NORGE AS OG FILM3 - ETABLERING AV NYTT AKSJESELSKAP Vedlegg:

Detaljer

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag

Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Saknr. 17/5726-2 Saksbehandler: Jørn Øversveen Opprettelse av felles filmkommisjon for Innlandet og Trøndelag Innstilling til vedtak: 1. Hedmark fylkeskommune er positive til opprettelse av en felles Filmkommisjon

Detaljer

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016

Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft & Fuzz (interim) for 2016 Fuzz AS konsolidert med Filmkraft Fond AS c/o Fuzz AS, Georgernes Verft 12, N-5011 Bergen Telefon: (+47) 5562 6393, E-post: post@fuzz.no Web: www.filmkraft.fuzz.no Kunngjøring: Statstilskudd fra Filmkraft

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

Film i Midt-Norge regional strategi og tilskudd til filmselskapene i 2016

Film i Midt-Norge regional strategi og tilskudd til filmselskapene i 2016 NOTAT til Trøndelagsrådets AUs møte 28. mai 2015. Vedlegg I - TRAU-sak 09-2015. Film i Midt-Norge regional strategi og tilskudd til filmselskapene i 2016 I 2015 er det 10 år siden Sør-Trøndelag fylkeskommune,

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262

Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262 Saknr. 14/4245-1 Saksbehandler: Kristin Bjerkli Avhending av tidligere Ankerskogen videregående skole, Hamar kommune, gårds- og bruksnummer 1/2262 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg HØRING - RAPPORTEN "KARTLEGGING OG VURDERING AV UTVIKLINGEN I DEN NORSKE FILMBRANSJEN" - VIDEREUTVIKLING AV DEN REGIONALE FILMSATSINGEN MED ETABLERING AV FILMFOND Arkivsaksnr.: 06/2639 Forslag

Detaljer

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning

Saknr. 12/790-11. Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie. Interoperabilitetstjenester AS Tilslutning og eierskap Endret forutsetning Saknr. 12/790-11 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole

Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Saknr. 14/3950-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Avhending tomannsbolig på Storsteigen videregående skole Fylkesrådet innstiller fylkestinget til å fatte følgende vedtak Innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg

0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Saknr. 14/2196-25 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0417/217/1 - Salg av boliger på Jønsberg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger fram saken for Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. MIDTNORSK FILMFOND SØKNAD OM TILGANG TIL TILKALLINGSKAPITAL Arkivsaksnr.: 10/2113

Saksframlegg. MIDTNORSK FILMFOND SØKNAD OM TILGANG TIL TILKALLINGSKAPITAL Arkivsaksnr.: 10/2113 Saksframlegg MIDTNORSK FILMFOND SØKNAD OM TILGANG TIL TILKALLINGSKAPITAL Arkivsaksnr.: 10/2113 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Under forutsetning av at det settes av minimum

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen ØSTNORSK FILMSENTER AS - DRIFT Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1460-2 Ark.nr. 223 C30 Saksbehandler: Jørn Øversveen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Som oppfølging av avtalen med Oppland fylkeskommune og fylkestingsvedtak

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650

Saksframlegg. Trondheim kommune. EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Saksframlegg EVALUERING AV MIDTNORSK FILMSENTER AS OG MIDTNORSK FILMFOND AS Arkivsaksnr.: 04/27650 Forslag til vedtak: Formannskapet tar evalueringen av Midtnorsk filmsenter AS og Midtnorsk filmfond AS

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Erverv av eiendommer- gnr/bnr 40/80, 40/59 og 40/25 i Tynset kommune

Erverv av eiendommer- gnr/bnr 40/80, 40/59 og 40/25 i Tynset kommune Saknr. 12/300-44 Ark.nr. L40 Saksbehandler: Geir Aalgaard Erverv av eiendommer- gnr/bnr 40/80, 40/59 og 40/25 i Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost.

Det gjenstår etter dette kr. 4 256 000 udisponert på fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 10/6299-13 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Geir Aalgaard UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI - TOMTE ERVERV Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1 Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Filminvest3 AS orgnr. 917 091 579 Stortorget 1, 2609 Lillehammer Kunngjøring: Statstilskudd fra Filminvest3 for 2016

Filminvest3 AS orgnr. 917 091 579 Stortorget 1, 2609 Lillehammer   Kunngjøring: Statstilskudd fra Filminvest3 for 2016 Filminvest3 AS orgnr. 917 091 579 Stortorget 1, 2609 Lillehammer www.filminvest.no www.film3.no Kunngjøring: Statstilskudd fra Filminvest3 for 2016 Bakgrunn De regionale filmfondene Filminvest Midt-Norge

Detaljer

Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD

Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD Saksframlegg REGIONALE FILMSENTRE HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD Arkivsaksnr.: 11/56 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Forslaget fra Kulturdepartementet

Detaljer

1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset.

1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen om utleie av lokalene på Holmen i Tynset. Saknr. 12/1343-27 Saksbehandler: Geir Aalgaard Utleie av lokaler til Domstoladministrasjonen på Tynset Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Høring - Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen

Høring - Åpen framtid - en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen Arkivsak-dok. 201412153-3 Saksbehandler Hilde Vistnes Saksgang Møtedato Kultur, velferd og miljøkomiteen 2011-2015 26.11.2014 Fylkesutvalget 2011-2015 02.12.2014 Regional utviklingskomite 2011-2015 26.11.2014

Detaljer

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen

Saknr. 13/9224-2. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Saknr. 13/9224-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vil støtte Fagskolen Innlandets forprosjekt med kr.100

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020 Hva saken gjelder: Begrunnelse for fremleggelse for bystyret:

Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020 Hva saken gjelder: Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Dato: 10. mai 2011 Byrådssak 139/11 Byrådet Sysselsetting og synlighet - filmproduksjon i Bergen mot 2020 ADME SARK-332-201000099-288 Hva saken gjelder: Den foreliggende meldingen angir byrådets anbefalinger

Detaljer

HAMAR KATEDRALSKOLE - AVSTÅELSE AV GRUNN TIL OPPFØRING AV STØYSKJERM. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag til

HAMAR KATEDRALSKOLE - AVSTÅELSE AV GRUNN TIL OPPFØRING AV STØYSKJERM. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag til Saknr. 2375/08 Løpenr.7671/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Hilde Merete Godager HAMAR KATEDRALSKOLE - AVSTÅELSE AV GRUNN TIL OPPFØRING AV STØYSKJERM Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Ny organisering av bompengebransjen

Ny organisering av bompengebransjen Saknr. 16/12060-1 Saksbehandler: Rune Hoff Ny organisering av bompengebransjen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker

Detaljer

Salg av deler av gnr. 52 bnr. 211 i Kongsvinger kommune

Salg av deler av gnr. 52 bnr. 211 i Kongsvinger kommune Saknr. 16/14451-9 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Salg av deler av gnr. 52 bnr. 211 i Kongsvinger kommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Saksframlegg. ETABLERING AV REGIONALT INVESTERINGSFOND FOR AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER Arkivsaksnr.: 06/2639

Saksframlegg. ETABLERING AV REGIONALT INVESTERINGSFOND FOR AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER Arkivsaksnr.: 06/2639 Saksframlegg ETABLERING AV REGIONALT INVESTERINGSFOND FOR AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER Arkivsaksnr.: 06/2639 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å opprette et midtnorsk filmfond som skal

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE

SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Saknr. 2056/10 Ark.nr. HDOK GNR/BNR. Saksbehandler: Hilde Merete Godager SKARNES VIDEREGÅENDE SKOLE - MAKESKIFTE MED SØR-ODAL KOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget gir Fylkesrådet

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Konto Kjøp av aksjer og andeler styrkes med kr 720.000 gjennom en tilsvarende overføring fra Ubundet kapitalfond.

Konto Kjøp av aksjer og andeler styrkes med kr 720.000 gjennom en tilsvarende overføring fra Ubundet kapitalfond. Saknr. 4838/08 Ark.nr. HDOK INOVATION STUDIOS NORWAY AS. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja For å kunne foreta en styrt

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 19.02.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 40/15 FT 15/1420 Kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika

Detaljer

Filmsatsing i Hedmark og Innlandet

Filmsatsing i Hedmark og Innlandet Saknr. 14/2391-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Filmsatsing i Hedmark og Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Yrkeshøyskolen Øst Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS

Yrkeshøyskolen Øst Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS Saknr. 15/4075-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Yrkeshøyskolen Øst Etablering av aksjeselskapet Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre

Dato: 3. mars Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre Dato: 3. mars 2011 Byrådssak 1108/11 Byrådet Høring - kriterier for fordeling av statlige midler til regionale filmsentre ADME SARK-332-201000099-229 Hva saken gjelder: Kulturdepartementet sendte 21.12.2010

Detaljer

Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter"

Søknad om støtte til forstudie: Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter Saknr. 14/8905-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Søknad om støtte til forstudie: "Arbeidsliv og entreprenørskap - nye muligheter" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forstudien Arbeidsliv og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/

Saksframlegg. Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/ Saksframlegg Ark.: 611 Lnr.: 7995/17 Arkivsaksnr.: 14/1420-23 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen SALG AV BYGNINGENE PÅ FJERDUM SETER PÅ SKEI. Vedlegg: 1. Brev fra Gausdal Røde Kors mottatt 5. januar 2017.

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015

Den kulturelle spaserstokken fordeling av midler for 2015 Saknr. 13/14596-8 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Den kulturelle spaserstokken 2014 - fordeling av midler for 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende fordeling av de statlige midlene

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2011 26216/2011 2010/10229 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/84 Formannskapet 01.06.2011 Acea AS - kjøp av festede tomter til barnehageformål

Detaljer

Selskapskontroll. Østnorsk Filmsenter AS. Film3 AS

Selskapskontroll. Østnorsk Filmsenter AS. Film3 AS Innlandet Revisjon IKS Hedmark Revisjon IKS Rapport fra Selskapskontroll Østnorsk Filmsenter AS og Film3 AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 2012 nr 7 Hedmark Revisjon IKS Rapport 1154/2012 Rapport 2-2013

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådet Protokoll Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 29.05.2013 Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen Dessuten møtte: Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg Ass. fylkesdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 12.10.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - forslag på lekrepresentant fra Hedmark fylkeskommune for perioden 2013-2017 Saknr. 12/12630-2 Saksbehandler: Berit Myhre Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark fylkeskommune fremmer slikt forlag på lekrepresentant til regional

Detaljer

Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten ved salget av 1263 aksjer fra Erik Dobloug Invest AS til NAF.

Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten ved salget av 1263 aksjer fra Erik Dobloug Invest AS til NAF. Saknr. 4831/08 Ark.nr. HDOK NORSK TRAFIKKSENTER AS. Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vil ikke bruke forkjøpsretten

Detaljer

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.09.2011 087/11 MAL Kommunestyret 29.09.2011 103/11 MAL Formannskap 20.10.2011 091/11 MAL Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole

Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Saknr. 14/5485-2 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Agronomkurs for voksne - Storsteigen videregående skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner tilbudet om voksenagronomkurs å være et viktig tiltak

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

VR-sak 13/15: OPPFØLGING AV FILMMELDING FOR VESTLANDET

VR-sak 13/15: OPPFØLGING AV FILMMELDING FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 13/15: OPPFØLGING AV FILMMELDING FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn På Vestlandsrådets møte 27. november 2014 ble filmmeldingen diskutert og følgende vedtatt:

Detaljer

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID.

Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Arkivsaksnr.: 06/1658-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume ETABLERERVEILEDNING PÅ HADELAND. STYRINGSSIGNALER FOR VIDERE ARBEID. Forslag til vedtak: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4612/09. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie FEHNSYMPOSIET 2009 - SØKNAD OM TILSKUDD. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4612/09 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner ikke å kunne støtte Fehnsymposiet 2009. Den

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg

Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Saknr. 14/4886-1 Saksbehandler: Arne Schei Hedmark fylkeshus 2 - Strategiske valg Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal fortsatt eie og utvikle

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00. Tilleggssaker FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 19.04.2016 09:00-00:00 Tilleggssaker Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 45/16 16/726 GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ

Detaljer

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL

INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Saknr. 11/5714-3 Ark.nr. N03 Saksbehandler: Øystein Sjølie INTEROPERABILITETSSYSTEM FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN TILSLUTNING TIL KOLLEKTIVTRAFIKKENS INTEROPERABILITETSSENTRAL Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04.

RANA KOMMUNE Sak 52/12. Saksbehandler: Gislaug Øygarden Arkiv: U01 &01 Arkivsaksnr.: 12/230. / Kommunestyret 24.04.2012 52/12 Formannskapet 17.04. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2013 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 298/13 13/14295 HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2014/729-1 Arkiv: 16/1 Saksbeh: Thorvald A. Garthe Dato: 27.02.2015 Søknad om fradeling av tomter ifm. overføring av eierskap til kirker og kirkegårder

Detaljer

Statstilskudd til Fuzz AS: Rapport for 2012; søknad til statsbudsjettet for 2014

Statstilskudd til Fuzz AS: Rapport for 2012; søknad til statsbudsjettet for 2014 Georgernes Verft 12, N-5011 Bergen Telefon: (+47) 5562 6393, E-post: post@fuzz.no Web: www.fuzz.no Kulturdepartementet Medieavdelingen kun per e-post: postmottak@kud.dep.no Bergen, 08.05.2013 Statstilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Det etableres et interimsstyre med 6 medlemmer for å styre prosessen

Detaljer

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no.

Ifølge liste 15/1230 16.03.2015. Deres ref Vår ref Dato. Postadresse Kontoradresse Telefon* Saksbehandler 22 24 90 90 Tone Førland Org no. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/1230 16.03.2015 Ny organisering av bompengevirksomheten - Videre arbeid etter møte 24. februar 2015 Vi viser til møtet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Detaljer

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Saknr. 16/5975-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth/ Eidsiva Energi As Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

Rapport om: Konsolidering av filmfondene Filminvest AS og Film3 AS. Av

Rapport om: Konsolidering av filmfondene Filminvest AS og Film3 AS. Av 1 Rapport om: Konsolidering av filmfondene Filminvest AS og Film3 AS Av 23.10.2015 Konsolidering av Film3 AS og Filminvest MidtNorge AS Innledning St.meld.nr. 30 (20142015) legger til grunn at eksisterende

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND

FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Arkivsaksnr.: 06/667-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume FYLKESMANNEN I OPPLAND - REPRESENTASJON I REGIONRÅDET FOR HADELAND Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 67/04 ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 15.09.04 67/04 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Arild Pedersen

Detaljer

Viken Filmsenter AS. Plassering av hovedkontor. Arild Kalkvik Consulting

Viken Filmsenter AS. Plassering av hovedkontor. Arild Kalkvik Consulting Viken Filmsenter AS Plassering av hovedkontor Innledning er av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold engasjert for å utføre følgende oppdrag : Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/98 Møtedato/tid: 09.09.2014, kl. 11:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Statens hus, Trondheim, møterom

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer