Sammen om opplevelsene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen om opplevelsene"

Transkript

1 Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2011 Nr Sammen om opplevelsene Peers Internasjonale Teaterensemble (PIT) gjorde, sammen med mange andre, bankens sponsorkveld til en flott opplevelse. Nina Standahl (t.v.) og Tora Hustad ga publikum smakebiter frå årets oppsetting «Because The World Is Round».

2 B A N K S J E F E N Godt rustet for en spennende framtid Vi har begynt på et nytt år og kan se tilbake på en utviklende og god periode for Ørland Sparebank. Samtidig kan vi se fremover mot spennende og utfordrende tider i årene som kommer. Kaster vi et blikk på 2011 så har det vært et år med fortsatt uro i finansmarkedet og utfordringer generelt, både i vårt nærmiljø i Europa og utenfor. Vi er utrolig heldige som lever i Norge og har den velferden vi har. Dette er verdier som vi må sette stor pris på, og som vi må forvalte godt slik at de neste generasjonene kan oppleve det samme. Året 2011 var et bra år for Ørland Sparebank og mye av grunnlaget for dette gode resultatet ligger i de som til daglig jobber i banken. For oss er det viktig å være der for kundene og kunne møte de behovene som kundene våre har. Vi ser stadige trender i bankverden der man blir mer distansert i forholdet til kundene, med mer bruk av nett og minimalt med aktivitet i banklokalet. Vi hjelper selvsagt alle som ønsker å være mest mulig selvstendig med bruk av nett og annen kommunikasjon, men vi er samtidig veldig klare på at alle er velkommen til å besøke oss i banken! Ørland Sparebank må selvsagt utvikle seg i takt med tiden og det ønsker vi å gjøre sammen med våre kunder. Det viktigste for oss er at kundene er tilfreds med den servicen de får, og at de ser på Ørland Sparebank som en god bank å forholde seg til. Som tidligere år har Ørland Sparebank en klar målsetning om å bevare sin selvstendighet og fortsette med å være en god støttespiller for lokalsamfunnet. En måte å være en støttespiller på er å gi tilbake til lokalsamfunnet, og det gjør vi på mange forskjellige måter. Forstanderskapet i Ørland Sparebank banken forestår hvert år en gaveutdeling til lag og foreninger. Dette er midler som man etter beste evne prøver å spre ut så bredt og allmennyttig som mulig. Ved årets utdeling deles det ut kroner. I tillegg til dette er Ørland Sparebank en viktig sponsor for flere aktører gjennom året. I tillegg ønsker Ørland Sparebank å være en bidragsyter i samfunns- og næringsutvikling på Ørland og i regionen. For ca 1 år siden ble det av Forstanderskapet satt av 1 million kroner til å forsterke Ørland som et attraktivt sted med hensyn til å styrke Ørland sitt kandidatur som Luftforsvarets nye kampflybase. Slik situasjonen ser ut pr dags dato, og gjennom en banksjefs øyne, så ser det veldig lyst ut med hensyn til at valget vil gå vår vei. Basert på dette så vil det bli veldig viktig å ruste seg for de store forandringene som vil komme som en følge av et slikt valg. I dette arbeidet ønsker Ørland Sparebank å være en kreativ og god samarbeidspartner for å sikre en god samfunns- og næringsutvikling rundt oss. Vi har konkrete planer som jeg synes er veldig spennende, men som dere må vente til neste utgave av Eika for å lese mer om. Ørland Sparebank har også fortsatt med å ha en god dialog med landbruket for å se på hva vi i fellesskap kan gjøre for at vi i fremtiden også skal ha et lønnsomt og godt landbruk. Jeg er overbevist om at Ørland har alle forutseninger som skal til for også i fremtiden å være en attraktiv og god jordbrukskommune. Til slutt en liten utfordring til alle våre lesere. Jeg tror at vi sammen kan få til det vi ønsker, og da må vi snakke sammen. Ikke om hverandre, men med hverandre. Dersom noen har noen tanker om Ørland Sparebank og hva vi kan gjøre for at Ørland og regionen fortsatt skal være et flott sted å bo, så er jeg veldig mottakelig. Bruk epostadressen eller skriv til Ørland Sparebank, v/pål Talmo, Postboks 40, 7129 Brekstad. SAMMEN OM OPPLEVELSENE. Denne spreke gjengen fra UTGL viste sine ferdigheter under sponsorkvelden. 1. rekke f.v.: Anniken Killingberg og Marianne Grande. 2. rekke f.v.: Sunniva Dalehavn, Shannon Mostad, Siri Elise Moen og Benedikte Falldalen. På toppen: Sharina Mostad. Med vennlig hilsen Ørland Sparebank Pål Talmo Banksjef 2 Ø R L A N D S E I K A N R

3 UTDR AG F R A ÅRSM ELDI NG 2011 Utdrag fra styrets årsmelding for 2011 Regnskapet for 2011 sammenlignet mot 2010 viser vekst i utlån og en kapitaldekning som øker fra 20,42 prosent til 20,94 prosent og en innskuddsdekning som øker fra 71,1 prosent til 78,3 prosent. Bankens soliditet er dermed økt ytterligere og banken har klart å opprettholde A- fra DnB sin rating av kredittselskaper i Norge. Terra Boligkreditt er i 2011 brukt for å redusere andelen utlån til bolig/hytte balanse. Samlet utlånsvekst i Terra Boligkreditt og i egen balanse er på 3,1 prosent. Samlet gir dette banken en forvaltningskapital inkludert lån i Terra Boligkreditt på over 2,6 milliarder kroner. Styret anser derfor 2011 som et år hvor bankens inntjening er tilfredsstillende med et resultat bedre enn budsjett. Resultatet skyldes god kostnadskontroll, positiv utvikling av bankens rentenetto og tilfredsstillende vekst i innskudd og utlån. Styret vurderer soliditeten i banken som meget tilfredsstillende. Forutsetningene for fortsatt drift er dermed absolutt tilstede. HOVEDTREKK I RESULTATREGNSKAPET Bankens rentenetto viser 2,52 prosent i 2011 mot 2,40 prosent året før som bidrar til at rentenettoen i kroner øker fra 55,8 mill. kroner til 57, mill. kroner. Banken har i 2011 klart å fortsette trenden fra 2010 med positiv utvikling av rentenettoen. Summen av andre inntekter inkl. kursgevinster/-tap viser 12,3 mill. kroner (0,54 prosent), mot 14,2 mill. kroner (0,61 prosent) året før. Banken har hatt en positiv utvikling i sine provisjonsinntekter fra banktjenester i I 2010, inntektsførte banken tilbakeførte nedskrivninger på verdipapirer og kostnader i forbindelse med konverteringen til SDC i Driftskostnadene utgjør 33,2 mill. kroner (1,46 prosent) mot 30,1mill. kroner (1,29 prosent) i I 2010 ble det inntektsført i forbindelse med avvikling av eksisterende AFP-ordning 1,1 mill. kroner.. Bankens kostnader i forhold til inntektene eksl. kursgev./tap utgjør 48,2 prosent mot 44.8 prosent året før. Resultat før tap er 36,5 mill. kroner (1,60 prosent), mot 39,9 mill. kroner (1,71 prosent) året før. Tapsføringene viser netto tapsavsetninger på 4,2 mill. kroner (0,19 prosent), herav utgjør individuelle nedskrivning og konstaterte tap 5,4 mill. kroner, nedskrivninger på grupper av utlån er redusert med 1,2 mill. kroner Resultatet før skatt i 2011 utgjør 32,6 mill. kroner. eller 1,43 prosent, mot 35,7 mill. kroner eller 1,53 prosent i Etter beregnet skatt på 10,2 mill. kroner utgjør resultatet i ,3 mill. kroner (0,98 prosent), mot 24,9 mill. kroner (1,07 prosent) året før. BALANSEUTVIKLING OG LIKVIDITET Innskuddsveksten fra kunder er i 2011 på 163 mill. kroner eller 12,1 prosent, og bankens samlede volum av kundeinnskudd er nå kommet opp i mill. kroner. Innskuddsdekningen målt mot utlån er økt fra 71,1,5 prosent til 78,3 prosent. Banken er godt fornøyd med innskuddutviklingen i Tilgangen til funding i markedet har i 2011 vært tilnærmet stabilt tilstede, men det spreadet kraftig ut i i siste halvår av 2011 og ble liggende på et relativt høyt nivå. Lån og innskudd fra andre kilder enn kundeinnskudd er til sammen 230 mill. kroner mot 226 mill. kroner året før. Banken refinansierte i februar 2011 et lån fra Kredittforeningen for Sparebanker på 50 mill. kroner med en løpetid på 3 år. Sertifikat- og obligasjonsgjelden er i året redusert fra 392 mill. kroner til 234 mill. kroner. Det er i 2011 foretatt tilbakebetaling av obligasjonsgjeld på til sammen 158 mill. kr. Banken har fortsatt avtale løpende på en 3-årig kommiterte trekkrettighet på 60 mill. kroner som utløper i Banken har lav likviditetsrisiko da den øvrige lånefinansierte fundingen i stor grad er langsiktig, samt at vi har etablerte trekkrettigheter som kan utnyttes. I tillegg har banken en sunn og god drift med lav risikoeksponering, som sikrer tilfredsstillende tillit i kapitalmarkedene. Banken har som målsetting å opprettholde innskuddsdekningen i MISLIGHOLD, TAP OG TAPSAVSETNINGER Vi definerer lån som har stått uordnet i mer enn 90 dager, kreditter og andre konti som har stått overtrukket i mer 90 dager, som misligholdt. Dette utgjør til sammen 22,8 mill. kroner eller 1,2 prosent av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på disse engasjement, utgjør netto mislighold til sammen 19,3 mill. kroner eller 1,00 prosent av totale utlån. Tapsutsatte ikke misligholdte engasjement utgjør 21,0 mill. kroner eller 1,09 prosent av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på 8,8 mill. kroner har banken netto tapsutsatte engasjement på 12,2 mill. kroner eller 0,63 prosent av totale utlån. I regnskapet viser tapsføringene i år 4,2 mill. kroner. I forbindelse med innvilgelse av lån og kreditter blir alle kunder risikoklassifisert. Dette har gjort at vi har et godt grunnlag for å vurdere bankens risikoprofil på kredittområdet. FREMTIDSVURDERINGER Konkurransen i bankmarkedet nasjonalt og regionalt har også i 2011 vært utfordrende. Imidlertid er det en tendens til noe økte marginer innenfor bedriftsmarkedet og det er fra flere større banker uttrykt bekymring over for lave marginer innenfor deler av boliglånsområdet. Ørland Sparebank henter hoveddelen av sine inntekter fra rentemarginen, og det er forventet fortsatt hard konkurranse spesielt innenfor privatmarkedet. Det blir derfor viktig med god kostnadskontroll, men dette må kombineres med økte inntekter både fra vekst i utlånsvolum og økte andre inntekter. Ørland Sparebank har de senere år hatt tyngden av utlånsvekst utenfor Ørland kommune, som betyr at omlag 50 prosent av bankens kunder i dag er bosatt andre steder i Norge. Mange av disse er utflyttede ørlendinger. Dette er en strategi banken vil videreføre og som reduserer konsentrasjonsrisikoen. Lokalt vil 2012 være veldig avhengig av hva valget av fremtidens kampflybase vil bli. Styrken i fremtidig økonomisk utvikling i Ørland kommune er fortsatt i i stor grad knyttet til utfallet av Stortingets behandling av fremtidig basestruktur for det norske luftforsvaret. En beslutning i 2012 om videreføring av Ørland Hovedflystasjon som énebase, vil utløse økte investeringer både på militære anlegg og i det sivile samfunn. Ørland Sparebank har også i 2011 et meget godt omdømme blant sine kunder sammenlignet med andre større bankgrupperinger. Det gjelder både for kunder bosatt i Ørland kommune og for kunder bosatt andre steder i Norge. Dagens strategi skal videreføres og Ørland Sparebank skal fortsatt være konkurransedyktig i kraft av god rådgivning, god service, produkter til konkurransedyktige priser. At det arbeides godt og målbevisst i Ørland Sparebank viser bankens økonomiske utvikling de senere år, og det viser at banken har dyktige og motiverte medarbeidere som er godt rustet til å møte fremtiden. Styret forventer at bankens resultat for 2012 blir omtrent som for Styret vil til slutt rette en spesiell takk til kunder, ansatte, tillitsmenn og alle andre som har bidratt til at 2011 ble et nytt godt år for Ørland Sparebank. Komplett årsmelding og regnskap med noter kan fås i banken eller på Ø R L A N D S E I K A N R

4 S KÅ OR SL RE R E GPÅ N S KG AL AT P 2T 0I S1 E1 N R E S U LTAT R E G N S K A P , , , , ,7 MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) 2011 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lign. innt. av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipap Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE OG PROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp Andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatr. eiendeler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSREULTAT FØR TAP , ,4 1930, ,3 1894, Tap på utlån, garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Disponering av overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til gaver SUM DISPONERT 4 Ø R L A N D S E I K A N R

5 Ø RÅ LR AS NR D E GK NU SLT K AU P R S2 E0 N1 T1 E R B A L A N S E MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordinger på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastn Eierintresser i tilknyttede selskaper Eierintresser i konsernselskaper Immatrielle eiendeler/utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. Ikke påløpte kostn og ikke mottatte inntekter ,9% 13,1% 7,0% LØNNSTAKERE 1.542,2 mill. kr. NÆRINGSDRIVENDE 253,6 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 134,9 mill. kr. Tilsammen 1.930,7 mill. kr. 64,5% 2,5% 4,7% 28,3% SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD LØNNSTAKERE 974,1 mill. kr. NÆRINGSDRIVENDE 428,2 mill. kr. KOMMUNER 71,9 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 36,7 mill. kr. Tilsammen 1.510,9 mill. kr Sparebankens fond Gavefond Udekket tap SUM EGENKAPITAL ,4 46,8 50,3 44,8 48, SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantiansvar overfor kunder Garantiansvar overfor bankenes sikringsfond FORPLIKTELSER Finansielle derivater Brekstad Brekstad , ,447 Erling Eriksen Styreleder for Arne U. Hoff Styrets nestleder Anne-Britt Enge Næss , , , Kristin Grøtan Jan Kvithyll Pål Talmo Banksjef 100 Regnskapet er fastsatt av forstanderskapet 27. februar 2012 Hans Kr. Norset, forstanderskapets leder Ø R L A N D S E I K A N R

6 Å lære seg å utvikle kulturarbeid til å bli næring og sysselsetting er noe ganske nytt her på Fosen. Elevbedriften Peers Internasjonale Teaterensemble (PIT) ved Fosen VGS har vist vei gjennom de fem første pionérårene. E L E V B E D R I F T E N P I T Peer skaper kulturarbeidere Elevene som har gått på musikk- dans og dramalinja ved Fosen VGS har blitt behørig lagt merke til, både på Fosen og ellers i Trøndelag. PIT ble startet i 2006 og har ikke mindre enn seks store produksjoner på samvittigheten: Peer Gynt, We Will Rock You, Løvenes Konge, Hairspray, Alice i Underland og Fra «Alice i Underland» årets; Because The World Is Round. I tillegg har de satt opp flere mindre forestillinger i løpet av hvert skoleår. Flere av forestillingene er blitt braksuksesser som har gått for opptil flere fulle saler, og på toppen av alt har de blitt båret fram av begeistret pressomtale. Og det hele er i noen tilfeller toppet med avslutningsforestillinger i Trondheim. Fra «Because The World Is Round» Fra «Løvenes Konge» KULTURENTREPRENØRER PIT er blitt en sentral aktør innen kulturbasert næring i regionen, slår lærer og veileder for elevbedriften, Ingemar Andersson, fast. Han sier opplegget skal ivareta skoleungdommenes skaperkraft og kreativitet, og at elevene skal høste viktige erfaringer som kulturentreprenører. Fra «Because The World Is Round» Og i tillegg lærer elevene en del om hva det vil si å drive et firma og følge spillereglene i forretningsdrift, legger Rikke Gjelseth til. Hun har fungert som mentor gjennom sitt engasjement i Gode Sammen. Før teppet trekkes for en forestilling har et betydelig antall ungdommer jobbet intenst med innøving, scenografi dans, sang, musikalske innslag, lyd og lys og markedsføring, bare for å nevne noe. De har et eierforhold til prosjektet, og de utvikler både ansvarsfølelse og evne til å løse problemer som oppstår underveis. Prosjektledelse, instruksjon og entreprenørskap har vært en del av den daglige undervisningen på MD-linja ved 6 Ø R L A N D S E I K A N R

7 E L E V B E D R I F T E N P I T Fosen vgs disse årene, forteller veileder Ingemar Andersson. Han berømmer lydog lysteknikere ved Campus Fosen som har gitt ungdommene opplæring og involvert dem i produksjoner. Et viktig moment for drift av en slik skolebedrift er også at elevene lærer seg nettverksbygging og utvikling av relasjoner til det lokale næringslivet. Og slike kontakter har ved flere anledninger gitt oppdrag for PITs ensemble hos bedriftene og deres ansatte. Fra «We Will Rock You» LATVISK SAMARBEID PIT har nå flere års samarbeid med Latvijas Kulturas Koledza i Riga å se tilbake på. De har deltatt med dansere i to av oppsetningene, og de har undervist oss i danse- og dramafag og avholdt et 2-dagers kurs for PIT i Culture Management. Under våre besøk i Riga har vi satt opp konsertversjoner av forestillingene, avholdt lunsjkonserter. Og i 2010 klarte vi å sette opp full Fra «Alice i Underland» produksjon av Hairspray, forteller en tydelig stolt Ingemar Andersson til Eika. PIT HAR LÆRT OSS UTROLIG MYE! BENDIK SELLS Student ved Norges Musikkhøgskole PIT var for meg en erfaring, opplevelse og musikalsk reise hvor jeg ble faglig og personlig utfordret til å utrette noe flott, i samarbeid med andre. Nå som jeg studerer komposisjon ved Norges Musikkhøgskole og skriver musikk blant annet for den norske opera i samarbeid med andre komposisjonsstudenter, deriblant Jonas Ulrik Eide, er overgangen ikke så veldig brå. Etter et år som musikalsk leder i Peers Internasjonale Teaterensemble og et aktivt år på Toneheim Folkehøgskole er jeg godt rustet til å fortsette min musikalske reise. ÅSTA HOEM HAGEN Student ved Bårdar-Akademiet Åsta går for tiden 2. året på Bårdar- Akademiet i Oslo, der hun studerer musikkteater. Hun sier til Eika: Jeg lært utrolig mye gjennom PIT. Om det å stå på scenen, å yte noe i en kustnerisk sammenheng, og selvsagt veldig mye om det som ligger bak en forestilling, planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Vi gjorde et veldig grundig arbeid, og hvis jeg etter hvert skal starte en egen bedrift og sette opp en forestilling, så har jeg kjempegode forutsetninger. Det man kan lære gjennom en bedrift som PIT er utrolig viktig i skuespillerbransjen i dag. Man må kunne produsere forestillinger selv, uten å måtte være ansatt av et institusjonsteater. JONAS ULRIK EIDE Student ved Norges Musikkhøgskole I elevbedriften PIT var jeg fungerende orkesterleder, og hadde ansvaret for orkesteret til musikalen Hairspray. Å jobbe med så store prosjekter som en elevbedrift skaper en god eierfølelse, og det gjør at man blir skjerpet. I ettertid sitter jeg igjen med utallige erfaringer og lærdom jeg aldri ville fått i en annen sammenheng. I dag bor jeg i Oslo og studerer komposisjon ved Norges Musikkhøgskole hvor jeg jobber med fantastiske prosjekter som f.eks. å skrive barneopera, skrive for Nordic Voices og arrangere konserter m.m. Ø R L A N D S E I K A N R

8 D A L E B A K K E N N O R G E S F Ô R Mølledrift i generasjoner Det er med glede vi ønsker Norgesfôr Dalebakken på plass i kundeporteføljen vår. Og vi ser fram til et samarbeid med en viktig aktør innen primærproduksjonen En hvilken som helst virksomhet er det heller ikke vi nå er i samspill med. Dalebakken er et solid navn som gjennom generasjoner har hatt en viktig rolle innen landbruket på Fosen. Her har det faktisk vært mølledrift i mer enn 450 år, og rettigheten til driften (tilknyttet Austrått) nevnes i dokumentene allerede midt på 1600-tallet. Familien Bakken har i de vel 200 siste åra vært uløselig knyttet til møllevirksomheten, og i dag er det Gro Bakken, 6. generasjon i rekken, som har ledelsen. KRAFTFÔRPRODUSENT Vi produserer kraftfôr til ku, gris, hest og sau. I tillegg forhandler vi plantekulturvarer som gjødning, såvarer, plantevernmidler og ensileringsmidler. Vi har også en liten butikk med driftsmidler til fjøs og stall, samt hunde- og kattefôr, for å være helt nøyaktig, forteller Gro til ØrlandsEika. Men det er rollen som kraftfôrprodusent som teller. Av det som produseres går ca 40 prosent til kommunene Ørland og Bjugn, mens 10% går til Fosen for øvrig. Den andre halvparten selges til fjernmarkedet Verdal, Steinkjer, Levangerområdet, Inderøya, Skatval og Frosta. Ca 80% av det lokalt produserte kornet i Ørland og Bjugn leveres til Dalebakken, som samarbeider med Fosen Kornsilo, som eier mottaksanlegget for korn (som er samlokalisert med bedriften). Dalebakken leier og driver mottaket, og kjøper alt kornet som leveres hit. I høysesongen er det hektisk og effektivt, og 15 personer står brasene, slik at råvarene blir godt tatt vare på. På årsbasis er det snakk om nær 12 årsverk. Kraftfôrproduksjonen er jevn hele året, men to sesonger er ekstra travle: Våren og forsommeren med salg av Det er i dag bare en liten mengde kraftfôr som går ut i småpakninger. Her sørger Roy Olav Røstad for pakkingen. Trond Viggo Kråkvik (t.h.) og Erik Stranden har full oversikt. Korn inn, kraftfôr ut. Dalebakken har økende omsetning, men det er utfordrende tider for alle i både landbruk og produksjonsbedrifter, foreteller Kåre Indstrand og Gro Bakken. gjødning og såvarer. Og høsten med mottak av korn. Da er det om å gjøre å ivareta kundenes interesser på en så god måte som mulig. Slik sett tar man vare på ikke bare råvarene, men også kundene. TØFT, MEN UTFORDRENDE I 2011 passerte omsetningen 65 millioner kroner, og dette representerer en økning på nær 100% etter 2008, forteller Gro Bakken, som ikke legger skjul på at det likevel er en tøff oppgave å styre virksomheten. Nøye kontroll og tilpasning må til, og et av de mange ledd i denne sammenhengen var utvidelsen og opprettelsen av butikken i fjor. Selve produksjonsveksten er i seg selv også en utfordring som krever en konsolideringsfase. Landbruket er mindre forutsigbart enn før, og alle står overfor betydelige generelle utfordringer, fremholder hun. Rammebetingelsene er ikke akkurat oppoverpekende, det vet alle som driver på dette feltet. Men humør har folk på Dalebakken alltid hatt, og ingen skal si at de har hatt for bane å «se seg forbalet» på noe som helst. Vi trives med jobben, og kjedelig er det ikke! Og det er en utfordrene bransje. Og det må hele tida være fokus på kvalitet og service, både i varen og i rådgivningen. 8 Ø R L A N D S E I K A N R

9 B A N K N Y T T Aktiv Eiendomsmegling flytter inn Bankens tillitsvalgte 2011 FORSTANDERSKAPET Kommunevalgte Mai Lis Hvitsand Knut Ring Torhild Aarbergsbotten Varamedlem Finn Olav Odde Aktiv Eiendomsmegling flytter inn hos Ørland Sparebank i påsken, og eiendomsmeglerne Silje Leikvold og John Kolbjørn Baardsgaard kommer til å ha fast kontortid i banken. Silje har tidligere jobbet i Eiendomsmegler1 og kommer til å tre inn som fagansvarlig i Aktiv Eiendomsmeglings satsning på Fosen. BSU Pluss er tilpasset: Du som er 33 år eller yngre og ønsker å spare mer en kr i året Du som har BSU-konto fra før og som ønsker å spare til egen bolig Kontakt oss for avtale! Telefon Med på laget har vi også fått med oss Espen Sand som kommer til å ha hovedansvaret for Rissa og Leksvik. Silje og John Kolbjørn har ansvaret for Ørland, Bjugn og Åfjord. Vi håper satsingen vil gi et godt tilbud, og inviterer til en boligprat eller generell eiendomsrådgivning. spar mer til egen bolig Med lokalbanken i lomma App til Android og Iphone Vi tilbyr nå nye app er til din mobil, slik at du kan ha lokalbanken i lomma. Kontakt Ketil Oksvold i banken. Han gir deg gode råd og tips! Silje Leikvold og John Kolbjørn Baardsgaard ønsker velkommen til Aktiv Eiendomsmegleing. Kundevalgte Siw Anita Hoøen Rune Halvorsen Lars Bonvik Hans Kristian Norset Nils Harald Oksvold Marit Eide Dahl Varamedlemmer Arne Hernes Hanne Falstad Valgt av de ansatte Gunn Nesset Dagrun Grande Olav Leirvik Varamedlem Guri Ulset STYRET Erling Eriksen, leder Arne U. Hoff, nestleder Anne-Britt Enge Næss Kristin Grøtan Frengen Jan Kvithyll Varamedlemmer Bengt Selfors Laila Selnes Lund Linda Grande KONTROLLKOMITEEN Siv Anita Hoøen, leder Lars Bonvik Lars Erik Solli Varamedlemmer Rune Halvorsen Knut Ring VI ER HER FOR DEG! Ø R L A N D S E I K A N R

10 Ø R L A N D ET F U G L E E L D O R A D O Bedre med én fugl i kikkerten Anne Buan og Thomas Hjeltnes Svensen gleder seg over det fantastiske fuglelivet i Ørland. Ørland Kultursenter arbeider med å utvikle fugleinteressen og legge til rette innenfor reiseliv og næring, forteller en entusiastisk prosjektmedarbeider Thomas Hjeltnes Svensen, som viser oss det velplasserte kikkertårnet ved fjæreområdene på Grande. Sammen med seg i utviklingen av fugleturismen har han velkjente patrioter og utviklingspropeller som; styreleder i Ørland Kultursenter, At Ørland er et eldorado både for fugler og fuglekikkere er velkjent. Med fuglekikkertårn ved Grandefjæra og Ramsar-status er to viktige brikker i ferd med å falle på plass innen Ørlands reiselivssatsning. Og mye tyder på at det er kloke valg når kommunen satser så målrettet og systematisk som man har gjort. «Birdwatching», som det snart heter på godt norsk, har en rivende utvikling verden over og rekrutterer som aldri før, og fugleinteresserte fra en bråte land er på reise for å dyrke interessen sin. Også den interessen som vendes mot Ramsar-områdene, de verneverdige våtmarksområdene i verden, øker år for år. Thea Marie Knutsen, Eivin Christiansen og Mathilde Knutsen synes det er artig å dra på «fuglesafari» i Grandefjæra. Ørland er omgitt av fugleområder og har et yrende fugleliv året rundt. Fuglelivet er nær sagt like skiftende som været på Trøndelagskysten det veksler fra dag til dag. Jarle Krangsås, landbrukssjef Bernt Jørgen Stranden landbruksrådgiver Berit Langdahl Andresen og Knut Ring. NATURKUNNSKAP OG OPPLEVELSER Og har man først kastet ut ordet turisme, er det på tide å ta seg inn igjen. For egentlig snakker vi om en satsning som er like mye rettet mot lokalbefolkningen. Kunnskap om fugleliv er selvsagt ikke snever kunnskap. Med på kjøpet får de fleste viktig naturkunnskap og flotte opplevelser ute i naturen. Og sunt er det også å ferdes både i fjæra, over myrene og naturen ellers. En rekke spennende prosjekter følger i kjølvannet av utviklingsframstøtet, som Verdens våtmarksdag som gikk av stabelen i februar, flotte skoleprosjekter og fugleguide-kurs med mange deltakere. Det siste i samarbeid med Magne Husby ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og Terje Kolaas fra Din Tur. 10 Ø R L A N D S E I K A N R

11 Ø R L A N D ET F U G L E E L D O R A D O Fugleentusiastene finner lenker på Internet til det som skjer på Ørlandet. Og meldingene fra miljøene er svært lovende: I følge erfarne fagfolk har Ørland de beste forutsetninger for å lykkes med fugleturisme. Vi har våtmarksområder på alle kanter, og disse besøkes av mange og ettertraktede arter. Og besøkende kan fra Ørland kultursenter låne kikkerter, feltteleskop og fugleguidebøker. I år har vi laget en nytt fuglekart for Ørland våtmarkssystem, forteller Thomas Hjeltnes Svensen. Ørland Kultursenter arbeider denne våren med naturinformasjon i kultursenteret. Den nye naturavdelingen åpnes i juni med flere spennende interaktive skjermer for besøkende. Vi skal ha med hva natur er for alle på Ørland og samarbeider aktivt med NOF Fosen lokallag, Kjeungen Kystlag, Ørland/Bjugn JFF, 4H, Ørland Froskemannsklubb, Fosen Kajakk Klubb og FYSAK Ørland. RAMSAR-STATUS Vi har en rekke trekkfuger på besøk i løpet av året. Det overvintrer hundrevis av sangsvaner på Ørland. Lommer og dykkere er spennende fugler å studere de holder til i de grunne sjøområdene gjennom vinteren. Fra februar og mars kommer lengre og lysere dager, og da er ikke lenge til vi har de første fuglene på vårtrekket. På Ørland er vipa tidlig ute med å minne oss på at våren er i anmarsj, for ikke å glemme Per Erik Lyngstad er forlengst hekta på fuglekikking. sanglerka som kan komme tidlig. Andre typiske tidlige arter er den flotte gravanda, storspove og ringdue. Det er vel ofte slik at har du noe for nær deg, ser du det knapt. Men ornitologene påpeker at Ørland har våtmark av internasjonalt format, og samlet er våtmarksområdene blant de aller viktigste i Norge. Det har gitt Ørland våtmarkssystem status som Ramsar-område. Vi fikk heldigvis tidlig vernet områdene Grandefjæra naturreservat, Kråkvågsvaet, Innstrandfjæra og Hovsfjæra fuglefredningsområder som ble fredet ved kongelig resolusjon i desember Grunneierne på Ørland er positive og ønsker folk velkommen ut på tur i våre nærområder. Den positive innstillingen til grunneierne er en forutsetning for arbeidet med etablering av utkikkspunkt på Ørland, forteller Bernt Jørgen Stranden. Gavetildeling fra Ørland Sparebank Disse fikk tildelt gaver i 2011: F-5 ens Venner ,- Få ett fly flygeklart Ørland Kultursenter ,- Skoleprosjekt Reformasjonsprosjektet Uthaug Velforening ,- Varmepumper Ørland Barneog Ungdomskorps ,- Videreutvikling av Karius og Baktus-oppsetting Ørland Turnforening ,- Utstyr Ørland Sjakklubb 5.000,- Oppstart Ørland Ballklubb ,- Renovering Klubbhus Klassekontaktene 10 kl ved Ørland Ungdomsskole ,- Skoletur 10 klasse Austrått Golfklubb ,- Junior/Rekr.arbeid Fosen Brukshundklubb ,- NM 2012 Kråkvåg Velforening ,- Varmepumper Ørland Gjestebrygge ,- Ny gjestebrygge Innstrand 4 H ,- Renovering klubbhus Stiftelsen Uthaugsgården ,- Etablering ny renessansehage Garten Grendahus ,- Nye vinduer Ørland/Bjugn Jeger og Fisk ,- Gapahuk Sus i Serken ,- Barnas Festival Ottersbo Velforening ,- Fotballbinge Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag 5.000,- Bokutgivelse, rim, vers og kveldsbønner Bjugn IL ,- Opprusting løypemaskin TOTALT BEVILGET I ,- Ø R L A N D S E I K A N R

12 ANSVARLIG UTGIVER: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad REDAKSJON: Martin Vatn, Geir Gjelseth FOTO: Geir Gjelseth, Karin Størseth, Robert Selfors, Fosen vg skole GRAFISK PRODUKSJON: Ulleberg Wold AS / Fosen Trykkeri AS Send inn din løsning til: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad, og vær med på trekningen av et gavekort på kr. 500,- Innleveringsfrist: 15. MAI 2012 Navn: Adresse: Vinner forrige kryssord: Turid Grøtan, 7130 Brekstad.

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en god resultatutvikling i 3 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 4,4 mill.kr., mot 3,8 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 2.kvartal Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 2.kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 2. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 2. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer