Sammen om opplevelsene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen om opplevelsene"

Transkript

1 Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2011 Nr Sammen om opplevelsene Peers Internasjonale Teaterensemble (PIT) gjorde, sammen med mange andre, bankens sponsorkveld til en flott opplevelse. Nina Standahl (t.v.) og Tora Hustad ga publikum smakebiter frå årets oppsetting «Because The World Is Round».

2 B A N K S J E F E N Godt rustet for en spennende framtid Vi har begynt på et nytt år og kan se tilbake på en utviklende og god periode for Ørland Sparebank. Samtidig kan vi se fremover mot spennende og utfordrende tider i årene som kommer. Kaster vi et blikk på 2011 så har det vært et år med fortsatt uro i finansmarkedet og utfordringer generelt, både i vårt nærmiljø i Europa og utenfor. Vi er utrolig heldige som lever i Norge og har den velferden vi har. Dette er verdier som vi må sette stor pris på, og som vi må forvalte godt slik at de neste generasjonene kan oppleve det samme. Året 2011 var et bra år for Ørland Sparebank og mye av grunnlaget for dette gode resultatet ligger i de som til daglig jobber i banken. For oss er det viktig å være der for kundene og kunne møte de behovene som kundene våre har. Vi ser stadige trender i bankverden der man blir mer distansert i forholdet til kundene, med mer bruk av nett og minimalt med aktivitet i banklokalet. Vi hjelper selvsagt alle som ønsker å være mest mulig selvstendig med bruk av nett og annen kommunikasjon, men vi er samtidig veldig klare på at alle er velkommen til å besøke oss i banken! Ørland Sparebank må selvsagt utvikle seg i takt med tiden og det ønsker vi å gjøre sammen med våre kunder. Det viktigste for oss er at kundene er tilfreds med den servicen de får, og at de ser på Ørland Sparebank som en god bank å forholde seg til. Som tidligere år har Ørland Sparebank en klar målsetning om å bevare sin selvstendighet og fortsette med å være en god støttespiller for lokalsamfunnet. En måte å være en støttespiller på er å gi tilbake til lokalsamfunnet, og det gjør vi på mange forskjellige måter. Forstanderskapet i Ørland Sparebank banken forestår hvert år en gaveutdeling til lag og foreninger. Dette er midler som man etter beste evne prøver å spre ut så bredt og allmennyttig som mulig. Ved årets utdeling deles det ut kroner. I tillegg til dette er Ørland Sparebank en viktig sponsor for flere aktører gjennom året. I tillegg ønsker Ørland Sparebank å være en bidragsyter i samfunns- og næringsutvikling på Ørland og i regionen. For ca 1 år siden ble det av Forstanderskapet satt av 1 million kroner til å forsterke Ørland som et attraktivt sted med hensyn til å styrke Ørland sitt kandidatur som Luftforsvarets nye kampflybase. Slik situasjonen ser ut pr dags dato, og gjennom en banksjefs øyne, så ser det veldig lyst ut med hensyn til at valget vil gå vår vei. Basert på dette så vil det bli veldig viktig å ruste seg for de store forandringene som vil komme som en følge av et slikt valg. I dette arbeidet ønsker Ørland Sparebank å være en kreativ og god samarbeidspartner for å sikre en god samfunns- og næringsutvikling rundt oss. Vi har konkrete planer som jeg synes er veldig spennende, men som dere må vente til neste utgave av Eika for å lese mer om. Ørland Sparebank har også fortsatt med å ha en god dialog med landbruket for å se på hva vi i fellesskap kan gjøre for at vi i fremtiden også skal ha et lønnsomt og godt landbruk. Jeg er overbevist om at Ørland har alle forutseninger som skal til for også i fremtiden å være en attraktiv og god jordbrukskommune. Til slutt en liten utfordring til alle våre lesere. Jeg tror at vi sammen kan få til det vi ønsker, og da må vi snakke sammen. Ikke om hverandre, men med hverandre. Dersom noen har noen tanker om Ørland Sparebank og hva vi kan gjøre for at Ørland og regionen fortsatt skal være et flott sted å bo, så er jeg veldig mottakelig. Bruk epostadressen eller skriv til Ørland Sparebank, v/pål Talmo, Postboks 40, 7129 Brekstad. SAMMEN OM OPPLEVELSENE. Denne spreke gjengen fra UTGL viste sine ferdigheter under sponsorkvelden. 1. rekke f.v.: Anniken Killingberg og Marianne Grande. 2. rekke f.v.: Sunniva Dalehavn, Shannon Mostad, Siri Elise Moen og Benedikte Falldalen. På toppen: Sharina Mostad. Med vennlig hilsen Ørland Sparebank Pål Talmo Banksjef 2 Ø R L A N D S E I K A N R

3 UTDR AG F R A ÅRSM ELDI NG 2011 Utdrag fra styrets årsmelding for 2011 Regnskapet for 2011 sammenlignet mot 2010 viser vekst i utlån og en kapitaldekning som øker fra 20,42 prosent til 20,94 prosent og en innskuddsdekning som øker fra 71,1 prosent til 78,3 prosent. Bankens soliditet er dermed økt ytterligere og banken har klart å opprettholde A- fra DnB sin rating av kredittselskaper i Norge. Terra Boligkreditt er i 2011 brukt for å redusere andelen utlån til bolig/hytte balanse. Samlet utlånsvekst i Terra Boligkreditt og i egen balanse er på 3,1 prosent. Samlet gir dette banken en forvaltningskapital inkludert lån i Terra Boligkreditt på over 2,6 milliarder kroner. Styret anser derfor 2011 som et år hvor bankens inntjening er tilfredsstillende med et resultat bedre enn budsjett. Resultatet skyldes god kostnadskontroll, positiv utvikling av bankens rentenetto og tilfredsstillende vekst i innskudd og utlån. Styret vurderer soliditeten i banken som meget tilfredsstillende. Forutsetningene for fortsatt drift er dermed absolutt tilstede. HOVEDTREKK I RESULTATREGNSKAPET Bankens rentenetto viser 2,52 prosent i 2011 mot 2,40 prosent året før som bidrar til at rentenettoen i kroner øker fra 55,8 mill. kroner til 57, mill. kroner. Banken har i 2011 klart å fortsette trenden fra 2010 med positiv utvikling av rentenettoen. Summen av andre inntekter inkl. kursgevinster/-tap viser 12,3 mill. kroner (0,54 prosent), mot 14,2 mill. kroner (0,61 prosent) året før. Banken har hatt en positiv utvikling i sine provisjonsinntekter fra banktjenester i I 2010, inntektsførte banken tilbakeførte nedskrivninger på verdipapirer og kostnader i forbindelse med konverteringen til SDC i Driftskostnadene utgjør 33,2 mill. kroner (1,46 prosent) mot 30,1mill. kroner (1,29 prosent) i I 2010 ble det inntektsført i forbindelse med avvikling av eksisterende AFP-ordning 1,1 mill. kroner.. Bankens kostnader i forhold til inntektene eksl. kursgev./tap utgjør 48,2 prosent mot 44.8 prosent året før. Resultat før tap er 36,5 mill. kroner (1,60 prosent), mot 39,9 mill. kroner (1,71 prosent) året før. Tapsføringene viser netto tapsavsetninger på 4,2 mill. kroner (0,19 prosent), herav utgjør individuelle nedskrivning og konstaterte tap 5,4 mill. kroner, nedskrivninger på grupper av utlån er redusert med 1,2 mill. kroner Resultatet før skatt i 2011 utgjør 32,6 mill. kroner. eller 1,43 prosent, mot 35,7 mill. kroner eller 1,53 prosent i Etter beregnet skatt på 10,2 mill. kroner utgjør resultatet i ,3 mill. kroner (0,98 prosent), mot 24,9 mill. kroner (1,07 prosent) året før. BALANSEUTVIKLING OG LIKVIDITET Innskuddsveksten fra kunder er i 2011 på 163 mill. kroner eller 12,1 prosent, og bankens samlede volum av kundeinnskudd er nå kommet opp i mill. kroner. Innskuddsdekningen målt mot utlån er økt fra 71,1,5 prosent til 78,3 prosent. Banken er godt fornøyd med innskuddutviklingen i Tilgangen til funding i markedet har i 2011 vært tilnærmet stabilt tilstede, men det spreadet kraftig ut i i siste halvår av 2011 og ble liggende på et relativt høyt nivå. Lån og innskudd fra andre kilder enn kundeinnskudd er til sammen 230 mill. kroner mot 226 mill. kroner året før. Banken refinansierte i februar 2011 et lån fra Kredittforeningen for Sparebanker på 50 mill. kroner med en løpetid på 3 år. Sertifikat- og obligasjonsgjelden er i året redusert fra 392 mill. kroner til 234 mill. kroner. Det er i 2011 foretatt tilbakebetaling av obligasjonsgjeld på til sammen 158 mill. kr. Banken har fortsatt avtale løpende på en 3-årig kommiterte trekkrettighet på 60 mill. kroner som utløper i Banken har lav likviditetsrisiko da den øvrige lånefinansierte fundingen i stor grad er langsiktig, samt at vi har etablerte trekkrettigheter som kan utnyttes. I tillegg har banken en sunn og god drift med lav risikoeksponering, som sikrer tilfredsstillende tillit i kapitalmarkedene. Banken har som målsetting å opprettholde innskuddsdekningen i MISLIGHOLD, TAP OG TAPSAVSETNINGER Vi definerer lån som har stått uordnet i mer enn 90 dager, kreditter og andre konti som har stått overtrukket i mer 90 dager, som misligholdt. Dette utgjør til sammen 22,8 mill. kroner eller 1,2 prosent av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på disse engasjement, utgjør netto mislighold til sammen 19,3 mill. kroner eller 1,00 prosent av totale utlån. Tapsutsatte ikke misligholdte engasjement utgjør 21,0 mill. kroner eller 1,09 prosent av totale utlån. Etter individuelle nedskrivninger på 8,8 mill. kroner har banken netto tapsutsatte engasjement på 12,2 mill. kroner eller 0,63 prosent av totale utlån. I regnskapet viser tapsføringene i år 4,2 mill. kroner. I forbindelse med innvilgelse av lån og kreditter blir alle kunder risikoklassifisert. Dette har gjort at vi har et godt grunnlag for å vurdere bankens risikoprofil på kredittområdet. FREMTIDSVURDERINGER Konkurransen i bankmarkedet nasjonalt og regionalt har også i 2011 vært utfordrende. Imidlertid er det en tendens til noe økte marginer innenfor bedriftsmarkedet og det er fra flere større banker uttrykt bekymring over for lave marginer innenfor deler av boliglånsområdet. Ørland Sparebank henter hoveddelen av sine inntekter fra rentemarginen, og det er forventet fortsatt hard konkurranse spesielt innenfor privatmarkedet. Det blir derfor viktig med god kostnadskontroll, men dette må kombineres med økte inntekter både fra vekst i utlånsvolum og økte andre inntekter. Ørland Sparebank har de senere år hatt tyngden av utlånsvekst utenfor Ørland kommune, som betyr at omlag 50 prosent av bankens kunder i dag er bosatt andre steder i Norge. Mange av disse er utflyttede ørlendinger. Dette er en strategi banken vil videreføre og som reduserer konsentrasjonsrisikoen. Lokalt vil 2012 være veldig avhengig av hva valget av fremtidens kampflybase vil bli. Styrken i fremtidig økonomisk utvikling i Ørland kommune er fortsatt i i stor grad knyttet til utfallet av Stortingets behandling av fremtidig basestruktur for det norske luftforsvaret. En beslutning i 2012 om videreføring av Ørland Hovedflystasjon som énebase, vil utløse økte investeringer både på militære anlegg og i det sivile samfunn. Ørland Sparebank har også i 2011 et meget godt omdømme blant sine kunder sammenlignet med andre større bankgrupperinger. Det gjelder både for kunder bosatt i Ørland kommune og for kunder bosatt andre steder i Norge. Dagens strategi skal videreføres og Ørland Sparebank skal fortsatt være konkurransedyktig i kraft av god rådgivning, god service, produkter til konkurransedyktige priser. At det arbeides godt og målbevisst i Ørland Sparebank viser bankens økonomiske utvikling de senere år, og det viser at banken har dyktige og motiverte medarbeidere som er godt rustet til å møte fremtiden. Styret forventer at bankens resultat for 2012 blir omtrent som for Styret vil til slutt rette en spesiell takk til kunder, ansatte, tillitsmenn og alle andre som har bidratt til at 2011 ble et nytt godt år for Ørland Sparebank. Komplett årsmelding og regnskap med noter kan fås i banken eller på Ø R L A N D S E I K A N R

4 S KÅ OR SL RE R E GPÅ N S KG AL AT P 2T 0I S1 E1 N R E S U LTAT R E G N S K A P , , , , ,7 MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) 2011 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lign. innt. av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipap Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE OG PROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre innt.av vp. med variabel avkastn Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap andre renteb. vp Andre driftsinntekter NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatr. eiendeler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSREULTAT FØR TAP , ,4 1930, ,3 1894, Tap på utlån, garantier mv Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på vp RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT Disponering av overskudd: Overført til sparebankens fond Overført til gaver SUM DISPONERT 4 Ø R L A N D S E I K A N R

5 Ø RÅ LR AS NR D E GK NU SLT K AU P R S2 E0 N1 T1 E R B A L A N S E MORBANK KONSERN (Hele tusen kroner) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordinger på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastn Eierintresser i tilknyttede selskaper Eierintresser i konsernselskaper Immatrielle eiendeler/utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbet. Ikke påløpte kostn og ikke mottatte inntekter ,9% 13,1% 7,0% LØNNSTAKERE 1.542,2 mill. kr. NÆRINGSDRIVENDE 253,6 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 134,9 mill. kr. Tilsammen 1.930,7 mill. kr. 64,5% 2,5% 4,7% 28,3% SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital SUM GJELD LØNNSTAKERE 974,1 mill. kr. NÆRINGSDRIVENDE 428,2 mill. kr. KOMMUNER 71,9 mill. kr. JORDBRUK/FISKE 36,7 mill. kr. Tilsammen 1.510,9 mill. kr Sparebankens fond Gavefond Udekket tap SUM EGENKAPITAL ,4 46,8 50,3 44,8 48, SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantiansvar overfor kunder Garantiansvar overfor bankenes sikringsfond FORPLIKTELSER Finansielle derivater Brekstad Brekstad , ,447 Erling Eriksen Styreleder for Arne U. Hoff Styrets nestleder Anne-Britt Enge Næss , , , Kristin Grøtan Jan Kvithyll Pål Talmo Banksjef 100 Regnskapet er fastsatt av forstanderskapet 27. februar 2012 Hans Kr. Norset, forstanderskapets leder Ø R L A N D S E I K A N R

6 Å lære seg å utvikle kulturarbeid til å bli næring og sysselsetting er noe ganske nytt her på Fosen. Elevbedriften Peers Internasjonale Teaterensemble (PIT) ved Fosen VGS har vist vei gjennom de fem første pionérårene. E L E V B E D R I F T E N P I T Peer skaper kulturarbeidere Elevene som har gått på musikk- dans og dramalinja ved Fosen VGS har blitt behørig lagt merke til, både på Fosen og ellers i Trøndelag. PIT ble startet i 2006 og har ikke mindre enn seks store produksjoner på samvittigheten: Peer Gynt, We Will Rock You, Løvenes Konge, Hairspray, Alice i Underland og Fra «Alice i Underland» årets; Because The World Is Round. I tillegg har de satt opp flere mindre forestillinger i løpet av hvert skoleår. Flere av forestillingene er blitt braksuksesser som har gått for opptil flere fulle saler, og på toppen av alt har de blitt båret fram av begeistret pressomtale. Og det hele er i noen tilfeller toppet med avslutningsforestillinger i Trondheim. Fra «Because The World Is Round» Fra «Løvenes Konge» KULTURENTREPRENØRER PIT er blitt en sentral aktør innen kulturbasert næring i regionen, slår lærer og veileder for elevbedriften, Ingemar Andersson, fast. Han sier opplegget skal ivareta skoleungdommenes skaperkraft og kreativitet, og at elevene skal høste viktige erfaringer som kulturentreprenører. Fra «Because The World Is Round» Og i tillegg lærer elevene en del om hva det vil si å drive et firma og følge spillereglene i forretningsdrift, legger Rikke Gjelseth til. Hun har fungert som mentor gjennom sitt engasjement i Gode Sammen. Før teppet trekkes for en forestilling har et betydelig antall ungdommer jobbet intenst med innøving, scenografi dans, sang, musikalske innslag, lyd og lys og markedsføring, bare for å nevne noe. De har et eierforhold til prosjektet, og de utvikler både ansvarsfølelse og evne til å løse problemer som oppstår underveis. Prosjektledelse, instruksjon og entreprenørskap har vært en del av den daglige undervisningen på MD-linja ved 6 Ø R L A N D S E I K A N R

7 E L E V B E D R I F T E N P I T Fosen vgs disse årene, forteller veileder Ingemar Andersson. Han berømmer lydog lysteknikere ved Campus Fosen som har gitt ungdommene opplæring og involvert dem i produksjoner. Et viktig moment for drift av en slik skolebedrift er også at elevene lærer seg nettverksbygging og utvikling av relasjoner til det lokale næringslivet. Og slike kontakter har ved flere anledninger gitt oppdrag for PITs ensemble hos bedriftene og deres ansatte. Fra «We Will Rock You» LATVISK SAMARBEID PIT har nå flere års samarbeid med Latvijas Kulturas Koledza i Riga å se tilbake på. De har deltatt med dansere i to av oppsetningene, og de har undervist oss i danse- og dramafag og avholdt et 2-dagers kurs for PIT i Culture Management. Under våre besøk i Riga har vi satt opp konsertversjoner av forestillingene, avholdt lunsjkonserter. Og i 2010 klarte vi å sette opp full Fra «Alice i Underland» produksjon av Hairspray, forteller en tydelig stolt Ingemar Andersson til Eika. PIT HAR LÆRT OSS UTROLIG MYE! BENDIK SELLS Student ved Norges Musikkhøgskole PIT var for meg en erfaring, opplevelse og musikalsk reise hvor jeg ble faglig og personlig utfordret til å utrette noe flott, i samarbeid med andre. Nå som jeg studerer komposisjon ved Norges Musikkhøgskole og skriver musikk blant annet for den norske opera i samarbeid med andre komposisjonsstudenter, deriblant Jonas Ulrik Eide, er overgangen ikke så veldig brå. Etter et år som musikalsk leder i Peers Internasjonale Teaterensemble og et aktivt år på Toneheim Folkehøgskole er jeg godt rustet til å fortsette min musikalske reise. ÅSTA HOEM HAGEN Student ved Bårdar-Akademiet Åsta går for tiden 2. året på Bårdar- Akademiet i Oslo, der hun studerer musikkteater. Hun sier til Eika: Jeg lært utrolig mye gjennom PIT. Om det å stå på scenen, å yte noe i en kustnerisk sammenheng, og selvsagt veldig mye om det som ligger bak en forestilling, planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Vi gjorde et veldig grundig arbeid, og hvis jeg etter hvert skal starte en egen bedrift og sette opp en forestilling, så har jeg kjempegode forutsetninger. Det man kan lære gjennom en bedrift som PIT er utrolig viktig i skuespillerbransjen i dag. Man må kunne produsere forestillinger selv, uten å måtte være ansatt av et institusjonsteater. JONAS ULRIK EIDE Student ved Norges Musikkhøgskole I elevbedriften PIT var jeg fungerende orkesterleder, og hadde ansvaret for orkesteret til musikalen Hairspray. Å jobbe med så store prosjekter som en elevbedrift skaper en god eierfølelse, og det gjør at man blir skjerpet. I ettertid sitter jeg igjen med utallige erfaringer og lærdom jeg aldri ville fått i en annen sammenheng. I dag bor jeg i Oslo og studerer komposisjon ved Norges Musikkhøgskole hvor jeg jobber med fantastiske prosjekter som f.eks. å skrive barneopera, skrive for Nordic Voices og arrangere konserter m.m. Ø R L A N D S E I K A N R

8 D A L E B A K K E N N O R G E S F Ô R Mølledrift i generasjoner Det er med glede vi ønsker Norgesfôr Dalebakken på plass i kundeporteføljen vår. Og vi ser fram til et samarbeid med en viktig aktør innen primærproduksjonen En hvilken som helst virksomhet er det heller ikke vi nå er i samspill med. Dalebakken er et solid navn som gjennom generasjoner har hatt en viktig rolle innen landbruket på Fosen. Her har det faktisk vært mølledrift i mer enn 450 år, og rettigheten til driften (tilknyttet Austrått) nevnes i dokumentene allerede midt på 1600-tallet. Familien Bakken har i de vel 200 siste åra vært uløselig knyttet til møllevirksomheten, og i dag er det Gro Bakken, 6. generasjon i rekken, som har ledelsen. KRAFTFÔRPRODUSENT Vi produserer kraftfôr til ku, gris, hest og sau. I tillegg forhandler vi plantekulturvarer som gjødning, såvarer, plantevernmidler og ensileringsmidler. Vi har også en liten butikk med driftsmidler til fjøs og stall, samt hunde- og kattefôr, for å være helt nøyaktig, forteller Gro til ØrlandsEika. Men det er rollen som kraftfôrprodusent som teller. Av det som produseres går ca 40 prosent til kommunene Ørland og Bjugn, mens 10% går til Fosen for øvrig. Den andre halvparten selges til fjernmarkedet Verdal, Steinkjer, Levangerområdet, Inderøya, Skatval og Frosta. Ca 80% av det lokalt produserte kornet i Ørland og Bjugn leveres til Dalebakken, som samarbeider med Fosen Kornsilo, som eier mottaksanlegget for korn (som er samlokalisert med bedriften). Dalebakken leier og driver mottaket, og kjøper alt kornet som leveres hit. I høysesongen er det hektisk og effektivt, og 15 personer står brasene, slik at råvarene blir godt tatt vare på. På årsbasis er det snakk om nær 12 årsverk. Kraftfôrproduksjonen er jevn hele året, men to sesonger er ekstra travle: Våren og forsommeren med salg av Det er i dag bare en liten mengde kraftfôr som går ut i småpakninger. Her sørger Roy Olav Røstad for pakkingen. Trond Viggo Kråkvik (t.h.) og Erik Stranden har full oversikt. Korn inn, kraftfôr ut. Dalebakken har økende omsetning, men det er utfordrende tider for alle i både landbruk og produksjonsbedrifter, foreteller Kåre Indstrand og Gro Bakken. gjødning og såvarer. Og høsten med mottak av korn. Da er det om å gjøre å ivareta kundenes interesser på en så god måte som mulig. Slik sett tar man vare på ikke bare råvarene, men også kundene. TØFT, MEN UTFORDRENDE I 2011 passerte omsetningen 65 millioner kroner, og dette representerer en økning på nær 100% etter 2008, forteller Gro Bakken, som ikke legger skjul på at det likevel er en tøff oppgave å styre virksomheten. Nøye kontroll og tilpasning må til, og et av de mange ledd i denne sammenhengen var utvidelsen og opprettelsen av butikken i fjor. Selve produksjonsveksten er i seg selv også en utfordring som krever en konsolideringsfase. Landbruket er mindre forutsigbart enn før, og alle står overfor betydelige generelle utfordringer, fremholder hun. Rammebetingelsene er ikke akkurat oppoverpekende, det vet alle som driver på dette feltet. Men humør har folk på Dalebakken alltid hatt, og ingen skal si at de har hatt for bane å «se seg forbalet» på noe som helst. Vi trives med jobben, og kjedelig er det ikke! Og det er en utfordrene bransje. Og det må hele tida være fokus på kvalitet og service, både i varen og i rådgivningen. 8 Ø R L A N D S E I K A N R

9 B A N K N Y T T Aktiv Eiendomsmegling flytter inn Bankens tillitsvalgte 2011 FORSTANDERSKAPET Kommunevalgte Mai Lis Hvitsand Knut Ring Torhild Aarbergsbotten Varamedlem Finn Olav Odde Aktiv Eiendomsmegling flytter inn hos Ørland Sparebank i påsken, og eiendomsmeglerne Silje Leikvold og John Kolbjørn Baardsgaard kommer til å ha fast kontortid i banken. Silje har tidligere jobbet i Eiendomsmegler1 og kommer til å tre inn som fagansvarlig i Aktiv Eiendomsmeglings satsning på Fosen. BSU Pluss er tilpasset: Du som er 33 år eller yngre og ønsker å spare mer en kr i året Du som har BSU-konto fra før og som ønsker å spare til egen bolig Kontakt oss for avtale! Telefon Med på laget har vi også fått med oss Espen Sand som kommer til å ha hovedansvaret for Rissa og Leksvik. Silje og John Kolbjørn har ansvaret for Ørland, Bjugn og Åfjord. Vi håper satsingen vil gi et godt tilbud, og inviterer til en boligprat eller generell eiendomsrådgivning. spar mer til egen bolig Med lokalbanken i lomma App til Android og Iphone Vi tilbyr nå nye app er til din mobil, slik at du kan ha lokalbanken i lomma. Kontakt Ketil Oksvold i banken. Han gir deg gode råd og tips! Silje Leikvold og John Kolbjørn Baardsgaard ønsker velkommen til Aktiv Eiendomsmegleing. Kundevalgte Siw Anita Hoøen Rune Halvorsen Lars Bonvik Hans Kristian Norset Nils Harald Oksvold Marit Eide Dahl Varamedlemmer Arne Hernes Hanne Falstad Valgt av de ansatte Gunn Nesset Dagrun Grande Olav Leirvik Varamedlem Guri Ulset STYRET Erling Eriksen, leder Arne U. Hoff, nestleder Anne-Britt Enge Næss Kristin Grøtan Frengen Jan Kvithyll Varamedlemmer Bengt Selfors Laila Selnes Lund Linda Grande KONTROLLKOMITEEN Siv Anita Hoøen, leder Lars Bonvik Lars Erik Solli Varamedlemmer Rune Halvorsen Knut Ring VI ER HER FOR DEG! Ø R L A N D S E I K A N R

10 Ø R L A N D ET F U G L E E L D O R A D O Bedre med én fugl i kikkerten Anne Buan og Thomas Hjeltnes Svensen gleder seg over det fantastiske fuglelivet i Ørland. Ørland Kultursenter arbeider med å utvikle fugleinteressen og legge til rette innenfor reiseliv og næring, forteller en entusiastisk prosjektmedarbeider Thomas Hjeltnes Svensen, som viser oss det velplasserte kikkertårnet ved fjæreområdene på Grande. Sammen med seg i utviklingen av fugleturismen har han velkjente patrioter og utviklingspropeller som; styreleder i Ørland Kultursenter, At Ørland er et eldorado både for fugler og fuglekikkere er velkjent. Med fuglekikkertårn ved Grandefjæra og Ramsar-status er to viktige brikker i ferd med å falle på plass innen Ørlands reiselivssatsning. Og mye tyder på at det er kloke valg når kommunen satser så målrettet og systematisk som man har gjort. «Birdwatching», som det snart heter på godt norsk, har en rivende utvikling verden over og rekrutterer som aldri før, og fugleinteresserte fra en bråte land er på reise for å dyrke interessen sin. Også den interessen som vendes mot Ramsar-områdene, de verneverdige våtmarksområdene i verden, øker år for år. Thea Marie Knutsen, Eivin Christiansen og Mathilde Knutsen synes det er artig å dra på «fuglesafari» i Grandefjæra. Ørland er omgitt av fugleområder og har et yrende fugleliv året rundt. Fuglelivet er nær sagt like skiftende som været på Trøndelagskysten det veksler fra dag til dag. Jarle Krangsås, landbrukssjef Bernt Jørgen Stranden landbruksrådgiver Berit Langdahl Andresen og Knut Ring. NATURKUNNSKAP OG OPPLEVELSER Og har man først kastet ut ordet turisme, er det på tide å ta seg inn igjen. For egentlig snakker vi om en satsning som er like mye rettet mot lokalbefolkningen. Kunnskap om fugleliv er selvsagt ikke snever kunnskap. Med på kjøpet får de fleste viktig naturkunnskap og flotte opplevelser ute i naturen. Og sunt er det også å ferdes både i fjæra, over myrene og naturen ellers. En rekke spennende prosjekter følger i kjølvannet av utviklingsframstøtet, som Verdens våtmarksdag som gikk av stabelen i februar, flotte skoleprosjekter og fugleguide-kurs med mange deltakere. Det siste i samarbeid med Magne Husby ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, og Terje Kolaas fra Din Tur. 10 Ø R L A N D S E I K A N R

11 Ø R L A N D ET F U G L E E L D O R A D O Fugleentusiastene finner lenker på Internet til det som skjer på Ørlandet. Og meldingene fra miljøene er svært lovende: I følge erfarne fagfolk har Ørland de beste forutsetninger for å lykkes med fugleturisme. Vi har våtmarksområder på alle kanter, og disse besøkes av mange og ettertraktede arter. Og besøkende kan fra Ørland kultursenter låne kikkerter, feltteleskop og fugleguidebøker. I år har vi laget en nytt fuglekart for Ørland våtmarkssystem, forteller Thomas Hjeltnes Svensen. Ørland Kultursenter arbeider denne våren med naturinformasjon i kultursenteret. Den nye naturavdelingen åpnes i juni med flere spennende interaktive skjermer for besøkende. Vi skal ha med hva natur er for alle på Ørland og samarbeider aktivt med NOF Fosen lokallag, Kjeungen Kystlag, Ørland/Bjugn JFF, 4H, Ørland Froskemannsklubb, Fosen Kajakk Klubb og FYSAK Ørland. RAMSAR-STATUS Vi har en rekke trekkfuger på besøk i løpet av året. Det overvintrer hundrevis av sangsvaner på Ørland. Lommer og dykkere er spennende fugler å studere de holder til i de grunne sjøområdene gjennom vinteren. Fra februar og mars kommer lengre og lysere dager, og da er ikke lenge til vi har de første fuglene på vårtrekket. På Ørland er vipa tidlig ute med å minne oss på at våren er i anmarsj, for ikke å glemme Per Erik Lyngstad er forlengst hekta på fuglekikking. sanglerka som kan komme tidlig. Andre typiske tidlige arter er den flotte gravanda, storspove og ringdue. Det er vel ofte slik at har du noe for nær deg, ser du det knapt. Men ornitologene påpeker at Ørland har våtmark av internasjonalt format, og samlet er våtmarksområdene blant de aller viktigste i Norge. Det har gitt Ørland våtmarkssystem status som Ramsar-område. Vi fikk heldigvis tidlig vernet områdene Grandefjæra naturreservat, Kråkvågsvaet, Innstrandfjæra og Hovsfjæra fuglefredningsområder som ble fredet ved kongelig resolusjon i desember Grunneierne på Ørland er positive og ønsker folk velkommen ut på tur i våre nærområder. Den positive innstillingen til grunneierne er en forutsetning for arbeidet med etablering av utkikkspunkt på Ørland, forteller Bernt Jørgen Stranden. Gavetildeling fra Ørland Sparebank Disse fikk tildelt gaver i 2011: F-5 ens Venner ,- Få ett fly flygeklart Ørland Kultursenter ,- Skoleprosjekt Reformasjonsprosjektet Uthaug Velforening ,- Varmepumper Ørland Barneog Ungdomskorps ,- Videreutvikling av Karius og Baktus-oppsetting Ørland Turnforening ,- Utstyr Ørland Sjakklubb 5.000,- Oppstart Ørland Ballklubb ,- Renovering Klubbhus Klassekontaktene 10 kl ved Ørland Ungdomsskole ,- Skoletur 10 klasse Austrått Golfklubb ,- Junior/Rekr.arbeid Fosen Brukshundklubb ,- NM 2012 Kråkvåg Velforening ,- Varmepumper Ørland Gjestebrygge ,- Ny gjestebrygge Innstrand 4 H ,- Renovering klubbhus Stiftelsen Uthaugsgården ,- Etablering ny renessansehage Garten Grendahus ,- Nye vinduer Ørland/Bjugn Jeger og Fisk ,- Gapahuk Sus i Serken ,- Barnas Festival Ottersbo Velforening ,- Fotballbinge Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag 5.000,- Bokutgivelse, rim, vers og kveldsbønner Bjugn IL ,- Opprusting løypemaskin TOTALT BEVILGET I ,- Ø R L A N D S E I K A N R

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr 1 2013 Målbevisst! Ørlandsjenta Stine Marie Grande fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb vant nylig gull på 500 meter under Landsmesterskapet. Vi gratulerer! Med utdrag

Detaljer

Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010. Nr 1 2011. Takk for Sarah!

Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010. Nr 1 2011. Takk for Sarah! Med utdrag fra styrets årsberetning og årsregnskap for 2010 Nr 1 2011 Takk for Sarah! Årets oppsetting av musikalen Sarah ga publikum nok en fantastisk kulturopplevelse. Benedicte Søreng, Marita Frengen

Detaljer

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET

Årsmelding 2012 ÅRSMELDING RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET Årsmelding 2012 Foto: Geir Gjelseth MÅLBEVISST! Ørlandsjenta Stine Marie Grande (14) fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb er en av landets største skøytetalenter i sin aldersklasse. Tidligere i år tok hun gull

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Kontrollkomitè: Endre Seljebø (leder) Harald Fugelsøy (nestleder) Magnus Snekvik

Kontrollkomitè: Endre Seljebø (leder) Harald Fugelsøy (nestleder) Magnus Snekvik Årsberetning 2006 2 Innhold Årsberetning 2006 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets beretning 5 Bankens virksomhet 11 Regnskapet 12 Noter 14 Kontantstrømanalyse 29 Revisors beretning 30

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad

Årsrapport 2009. Leder: Endre Seljebø. Nestleder: Magnus Snekvik. Medlem: Lina Mogstad Årsrapport 2009 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2009 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Gunhild R. Angvik Anne Saltrø Polden Anders Karlsen Martinus Grønnes Dordi Kjersti Mogstad

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Lokalbanken 01-2011. TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10. Gaver til gode prosjekter. Det beste for deg er målet for oss!

Lokalbanken 01-2011. TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10. Gaver til gode prosjekter. Det beste for deg er målet for oss! Det beste for deg er målet for oss! 01-2011 Lokalbanken TERRA Eiendomsmegling avdeling Land - mer på side 10 Hilsen fra banksjefen...side 2 Årsberetning 2010.side 3 Regnskap 2010...side 6 Gaveutdeling.side

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder.

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. ÅRET 2013 Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Leder 2013 har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

r s r a p p o r t 2 0 1 3

r s r a p p o r t 2 0 1 3 Å r s r a p p o r t 2 1 3 www.bank.no Årsrapport 213 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Ansatte Allan

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Tilbakeblikk på bankåret

Tilbakeblikk på bankåret 2014 2014 Tilbakeblikk på bankåret Lokalbanken ved din side Leder Status og veien videre 2014 var et godt år for Selbu Sparebank. Mye av året har vært brukt til å få på plass en bemanning som gjør oss

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer