Høydepunkter Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006."

Transkript

1

2

3 Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom hele året. Ny visuell identitet for Hurtigruten Group introdusert 10. mars Økte eierandelen i AS TIRB fra 61,72 til 71,3 prosent. I september ble det inngått endelig låneavtale for refinansiering av selskapets hurtigrutegjeld i en ny lånefasilitet på inntil millioner kroner. I desember ble det inngått avtaler om salg av skipene MS Narvik og MS Jupiter for henholdsvis 62 millioner kroner og 7,3 millioner USD. Resultat før skatt er forbedret med 171 millioner kroner. årsregnskapet viser at viktige delmål i forbedringsprogrammet er oppnådd gjennom Dette er Hurtigruten Group 8 Administrerende direktør 10 Eksepsjonelt ekte 12 Virksomhetsområder 14 Hurtigruten 20 Reiseliv 26 Kollektivtrafikk 31 Øvrig virksomhet 32 Våre menneskelige ressurser 34 Helse, miljø og sikkerhet 38 Samfunnsansvar 40 Eierstyring og selskapsledelse 44 Aksje- og aksjonærinformasjon 46 Presentasjon av styret 48 Presentasjon av ledelsen 51 Proforma regnskap 54 Årsberetning 62 Årsregnskap og noter 128 Revisjonsberetning 129 Bedriftsforsamlingens uttalelse 130 Skipsoversikt 131 Adresser Finansiell kalender 26. april 2007: Ordinær generalforsamling 15. mai 2007: 1. kvartal aug. 2007: 2. kvartal nov. 2007: 3. kvartal 2007

4 4 DETTE ER HURTIGRUTEN GROUP dette er hurtigruten Group Den 1. mars 2006 var Hurtigruten Group ASA en realitet. Da var alle formaliteter rundt fusjonen mellom OVDS og TFDS på plass, og en betydelig snuoperasjon ble iverksatt. Målet er å styrke aksjonærenes fremtidige verdiskapning samt å bidra til å sikre og videreutvikle arbeidsplassene. Samtidig har dannelsen av Hurtigruten Group også lagt et grunnlag for å utvikle flere og bedre tilbud til konsernets kunder og samarbeidspartnere. Hurtigruten Group skal være et ledende og konkurransekraftig norsk reiselivs og kollektivtransportselskap med hovedbase i Nord Norge. historien Både OVDS og TFDS har sin opprinnelse fra 1860 tallet. Begge har sine røtter i Nord Norge, og fellestrekkene er mange. De startet som dampskipsselskaper med lokal rutetrafikk, og utvidet etter hvert virksomheten til et nasjonalt format ved blant annet å gå inn i Hurtigruten og i godstransport. Med utgangspunkt i Hurtigruten har begge selskapene også satset på reiselivsaktiviteter både i Norge og internasjonalt. Nettopp fordi OVDS og TFDS hadde så mange fellestrekk og så identisk virksomhet, var det mange gode grunner til å forene ressursene gjennom en fusjon. Resultatutviklingen i de to selskapene var ikke tilfredsstillende, og en sammenslåing ville bidra til betydelige synergier og stordriftsfordeler. Også det var et viktig argument for å fusjonere. Det var blant annet mot dette bakteppet at de to generalforsamlingene med overveldende flertall vedtok fusjonen den 19. desember Konkurransetilsynet godkjente fusjonen den 21. februar Endelig gjennomføring av fusjonen skjedde med virkning fra og med 1. mars tre ForretnInGsoMrÅder Hurtigruten Group har organisert virksomheten i tre forretningsområder: Hurtigruten Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten Group, og står for omtrent halvparten av gruppens samlede driftsinntekter. Hurtigruten har daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes. I tillegg til sin vitale betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn, har Hurtigruten også utviklet seg til en internasjonal anerkjent cruiseoperatør. Det nye konsernets samlede flåte innenfor forretningsområdet utgjør 14 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Reiseliv Reiseliv inkluderer bl.a. Explorer cruise, turoperasjon, reisebyråer og hotelldrift. årlige driftsinntekter utgjør ca. 520 millioner kroner. Virksomheten omfatter i hovedsak aktiviteter på Svalbard drevet gjennom Spitsbergen Travel AS, og Explorer cruise i Antarktis. I tillegg inngår turoperasjoner gjennom selskapet Kystopplevelser as. Fra og med mai 2007 introduserer selskapet Explorer cruise også på Grønland med sitt nye skip MS Fram, som er spesialdesignet for cruise i polare farvann.

5 NØKKELTALL Resultat pro forma 1 pro forma 1 Driftsinntekter MNOK 3 714, , ,9 EBITDA MNOK 542,7 331,5 574,7 EBITDA margin % 14,6 9,6 16,4 årsresultat MNOK (121,5) (350,8) (55,7) Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investerings aktiviteter Kontantstrøm fra finansierings aktiviteter MNOK 178,6 232,2 151,4 MNOK (245,6) (440,6) 231,1 MNOK (72,6) 49,5 104,2 Balanse Rentebærende gjeld MNOK 4 488, ,4 Egenkapitalandel % 22,5 24,7 22,5 Ansatte Fast ansatte per HMS Sykefravær % 6,1 1 Proforma-tallene er utarbeidet som om fusjonen hadde skjedd med virkning fra 1. januar hurtigruten Group HURTIGRUTEN Kollektivtrafikk Kollektivtrafikk består av to hovedvirksomhetsområder; bussvirksomhet, samt ferger og hurtigbåter. Bussvirksomheten Hurtigruten Group har betydelig bussvirksomhet gjennom 71,3 prosent eierskap i AS TIRB. I TIRB konsernet inngår de heleide datterselskapene AS TIRB Rutene, Tromsbuss AS, Ofotens Bilruter AS og AS TIRB Bilservice. Det tre førstnevnte selskapene ivaretar bussvirksomheten, mens den tekniske virksomheten ivaretas av AS TIRB Bilservice. TIRB eier også 49,3 prosent av aksjene i Senja Rutebil AS. Bussvirksomheten omfatter rutebil, turbil, flybuss, og godsvirksomhet. Virksomheten har ca. 570 årsverk, 299 busser og omsetter for i størrelsesorden 468 millioner kroner. Konsernet driver hovedsakelig busstrafikk i Nordland, Troms og Finnmark. Turbilvirksomheten skjer over hele landet og i våre naboland. Ferger og hurtigbåter Hurtigruten Group er Nord Norges største og en av Norges største aktører i markedet for ferger og hurtigbåter. Virksomheten omfatter drift av ferger i riks og fylkesveisamband, hurtigbåter i faste ruter, samt REISELIV KOLLEKTIVTRAFIKK ØVRIG VIRKSOMHET DRIFTSINNTEKTER PER FORRETNINGSOMRÅDE i mill. kroner 1287,7 519,6 Hurtigruten Reiseliv Kollektiv Øvrig 62,3 1870,4 EBITDA PER FORRETNINGSOMRÅDE i mill. kroner ,4 37,8 Hurtigruten Reiseliv Kollektiv Øvrig 7,5

6 6 DETTE ER HURTIGRUTEN GROUP serveringsvirksomhet i form av kafeteriaog/eller kiosksalg rettet mot passasjerene. Selskapets virksomhet på dette området dekker i hovedsak Nordland og Troms, men inkluderer også samband i Møre og Romsdal og i Hordaland. Forretningsområdet sysselseter 490 maritime årsverk og driftsinntektene beløper seg til om lag millioner kroner. Annen virksomhet Hurtigruten Goup eier 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 11 godsskip (3 fryseskip og 8 tørrlasteskip) på seks ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Konsernet skal utvikle godsvirksomheten gjennom eierskapet i Nor Lines. Ambisjonen er å styrke virksomheten ytterligere ved å utvikle et komplett godstilbud på sjø og land ved å etablere terminaler langs kysten. Hurtigruten Group eier også en begrenset portefølje av eiendommer som hovedsaklig er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter. MÅl og strategi 2006 har i stor grad vært konsentrert om å integrere de to organisasjonene i det nye selskapet, og sikre en god start på snuoperasjonen. Det har vært et sterkt driftsfokus, kombinert med en vitalisering av Hurtigruteproduktet og en robust oppbygging av explorer cruise. Parallelt med dette er det påbegynt en prosess for å utvikle selskapets mål og hovedstrategi, og for å utdype de enkelte virksomhetsområdenes delstrategier. Beskrivelsene av mål og strategi er derfor foreløpige, men bygger videre på det beste fra erfaringsbasen i de to selskapene. Mål Hurtigruten Group skal være et ledende og konkurransekraftig norsk reiselivs og kollektivtransportselskap med hovedbase i Nord Norge. y y y Hurtigruten Group skal videreutvikle Hurtigruten og etablere seg som en ledende aktør innen Explorer cruise i polare strøk Selskapets Kollektivtrafikk virksomhet skal posisjoneres for det nye anbudsregimet, og være en ledende aktør i den videre konsolideringen innenfor sektoren Selskapet skal gjennom den planlagte snuoperasjonen skape et resultat i balanse i Deretter er målset ningen gjennom mer omfattende og strukturelle grep, å sikre en forsvarlig avkastning for aksjonærene i forhold til den kapitalen som arbeider i selskapet. Strategi Hurtigruten Group skal skape verdier for kunder og ansatte gjennom å realisere identifiserte synergier, og ved å jobbe målrettet for å utnytte det langsiktige verdiskapningspotensialet som konsernets strategiske plattform gir. Foreløpige mål og strategier for de enkelte forretningsområdene finnes i rapportene for forretningsområdene senere i årsrapporten.

7 DETTE ER HURTIGRUTEN GROUP har i stor grad vært konsentrert om å integrere de to organisasjonene i det nye selskapet, og om sikre en god start på snuoperasjonen

8 8 ADMINISTRERENDE DIREKTØR 2006 har vært et særdeles krevende år for Hurtigruten Group. Vi har hatt omfattende oppgaver og gjennomført en serie viktige prosjekter som hver for seg og samlet skal bidra til å bedre konsernets verdiskaping. Fusjon, integrasjon, snuoperasjon, refinansiering og endrede rammebetingelser har stått sentralt. Vi er tilfreds med at vi har håndtert en slik agenda og kunnet avslutte 2006 med en resultatforbedring på 171 millioner kroner. Vi har imidlertid fortsatt store utfordringer på veien mot et lønnsomt Hurtigruten Group. Vårt første delmål i snuoperasjonen er et resultat i balanse for 2007, et mål som er realistisk. VIktIGe delmål nådd Hurtigruten Group var på plass den 1. mars 2006, etter at alle formaliteter rundt fusjonen mellom OVDS og TFDS var bragt i orden. Først da kunne vi sette fullt trykk på den helt nødvendige snuoperasjonen. Resultatene for 2005 viste seg å bli vesentlig svakere enn det vi tidligere hadde sett. Samlet for de to selskapene ble året gjort opp med et underskudd før skatt av videreført virksomhet på 233 millioner kroner. Dermed ble utfordringene større, veien mot målet brattere og hastverket mer påtrengende. Integrasjonsprosessen var godt forberedt, og vi la stor vekt på høyt tempo i gjennomføringen. Vi har bygget en organisasjon som skal sikre en effektiv og slagkraftig drift i de tre forretningsområdene Hurtigruten, Reiseliv og Kollektivtrafikk. Et viktig element er en integrering av vårt internasjonale salgsapparat med markedsorganisasjonen i Norge. Vi har også kartlagt vår samlede erfarings og kompetansebase. Det har ført til at vi styrker organisasjonen på prioriterte områder som IKT, markedsføring, og økonomistyring, og vi er i ferd med å igangsette et systematisk opplærings og utviklingsprogram. Hurtigruten opplever en stadig økende konkurranse fra internasjonale cruiserederier som seiler langs norskekysten i sommerhalvåret. Disse opererer med langt bedre rammebetingelser enn det Hurtigruten gjør, og det har en negativ effekt for vår konkurranseevne. Derfor har vi i 2006 arbeidet med stor energi og intensitet for å bedre Hurtigrutens rammebetingelser. Det var et viktig gjennomslag da Hurtigruten i statsbudsjettet for 2007 ble inkludert i ordningen med nettolønn. Ordningen vil gi en bruttoeffekt for Hurtigruten Group på vel 90 millioner kroner på årsbasis. Også andre endringer i statsbudsjettet for 2007 vil kunne ha betydning for konsernet, deriblant gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift og innføring av NO X avgift. Det er på denne bakgrunn initiert en reforhandling av hurtigruteavtalen med staten. I forbindelse med offentliggjøring av fusjonen ble det anslått en årlig resultatforbedring på 120 millioner kroner i forhold til 2005 fra og med det tredje året etter fusjonen. Som en sentral del av integrasjonsarbeidet ble det gjennomført et omfattende arbeid i hele organisasjonen og etablert mer enn 80 enkeltprosjekter. Prosjektarbeidet var oppløftende, og våren 2006 kunne vi øke målsettingen til 200 millioner kroner. Og arbeidet gir synlige resultater. For 2006 hadde vi et forbedringsmål på 40 millioner kroner vi klarte 64 millioner kroner. Derfor har vi igjen økt ambisjonene. Synergiog forbedringsprogrammet har nå en ambisjon på i alt 240 millioner kroner i årlig resultatforbedring fra og med 2008, altså en fordobling i forhold til de opprinnelige planene. Jeg er glad for det ansvaret våre medarbeidere gjennom hele organisasjonen tar og for den innsatsen som utvises. Parallelt med det operative forbedringsarbeidet er det i styre og ledelse sterk fokus på strukturelle og strategisk grep som skal gjøre det mulig å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og kapitalavkastning. Vi har nådd viktige delmål i 2006 herunder et positivt driftsresultat på 67 milli

9 9 Vi har bygget en organisasjon som skal sikre en effektiv og slagkraftig drift i de tre forretningsområdene Hurtigruten, Reiseliv og Kollektivtrafikk oner kroner og vi har fått demonstrert at fusjonen var både riktig og nødvendig. En kraftig resultatforbedring ga like fullt fortsatt et negativt resultat før skatt. Dette understreker med all mulig tydelighet at forbedringsarbeidet må fortsette med uforminsket styrke. Nå blir utfordringen å kombinere høyt trykk på kortsiktige tiltak i den pågående snuoperasjonen, med tilstrekkelig energi og evne til å prioritere langsiktige utviklingstiltak for produkter og markeder, organisasjon og medarbeidere samt systemer og rutiner ga oss medvind og inspirasjon, vi er i gang og vi er på rett kurs. Henrik Andenæs Administrerende direktør

10 10 TEMA Hurtigruten Group har et ambisiøst mål om å etablere seg som et globalt ledende explorercruise selskap. En viktig del av denne prosessen er å etablere en sterk og internasjonalt anerkjent merkevare, som bygger videre på stolte norske tradisjoner og erfaringer fra Norges fantastiske og værharde kystlinje. Samtidig utvider vi horisonten og satsingsområdet ved å posisjonere oss for explorercruise i polare farvann. hurtigrutens merkevare: eksepsjonelt ekte Konkurransen om kundene i det globale cruisemarkedet blir stadig hardere. Internasjonale operatører konkurrerer om å lansere stadig større og mer luksuriøse fartøyer. Innendørs fotballbaner, kasinoer og kabaretshow, shoppinggater og et bredt restauranttilbud er viktige elementer i konkurransen om cruisepassasjerene. Hurtigruten på sin side har alltid hatt et unikt produkt i den klassiske rundreisen langs Norskekysten, der nærheten til kysten og lokal kultur, kombinert med spektakulær natur er sentrale deler av produktet. Utfordringen for Hurtigruten Group er å etablere en tydelig og differensiert merkevare, som både ivaretar den klassiske rundreisen, Bergen Kirkenes Bergen, og samtidig skape en plattform for utvikling og markedsføring av selskapets cruisetilbud til andre destinasjoner. Hurtigruten Groups merkevarestrategi bygger på innsikt fra våre kunder. Undersøkelser blant våre passasjerer viser at en reise tett på naturen, opplevelser og møte med den lokale kystkulturen er ansett som vår viktigste egenskap. Reisen langs Norskekysten, med sine mange anløp i små havner og med lokalbefolkning om bord som passasjerer skaper en autentisk opplevelse. Våre kunder beskriver Hurtigruten som motsatsen til de konvensjonelle cruisetilbudene, der skipet er destinasjonen og underholdningen ombord er hovedformålet med reisen. Nærhet til opplevelsene og muligheten til å komme tett på uberørt og vill natur er kjernen i Hurtigrutens merkevare. Alle våre cruiseprodukter i Norge, i Arktis og Antarktis skal ha dette som kjennetegn. Vi kaller dette konseptet Eksepsjonelt Ekte. I det internasjonale mylderet av cruisetilbud skal Hurtigrutens karakteristiske sorte skip være en tydelig kontrast til de konvensjonelle hvite cruiseskipene. Våre passasjerer skal tilbys autentiske opplevelser i komfortable omgivelser der man møter likesinnede fra hele verden. Hurtigruten er ikke et cruise i vanlig forstand det er en oppdagelsesreise, der enhver passasjer blir en del av opplevelsen. Den sterkeste drivkraften for merkevaren Hurtigruten skal være at våre passasjerer reiser hjem med unike opplevelser de ønsker å dele med andre. Eksepsjonelt Ekte opplevelser er solid forankret i Hurtigrutens tradisjon stolt, dyktig sjømannskap og lokal forankring. Over hundre års erfaring i farvann andre cruiseoperatører ikke kan eller vil gå. Værforhold og breddegrader som konvensjonelle cruiseoperatører regner for å være ekstreme, er en del av Hurtigrutens hverdag. Hurtigrutens nyeste skip, MS Fram, er en sentral del av denne satsningen. MS Fram kalt opp etter vår nasjonale stolthet, polarskipet Fram, som la ut på sin første reise mot Nordpolen samtidig som Hurtigrutens første skip, DS Vesteraalen, la ut på sin første reise. MS Fram er en unik krysning mellom et komfortabelt cruiseskip og et explorerfartøy. Skipet er spesialbygget for seiling i polare strøk og er utstyrt for å ta passasjerer på ekspedisjoner til land med mindre båter. Vår visjon for merkevaren er å etablere Hurtigruten som et begrep i cruisemarkedet. Ved å lede utviklingen av explorercruise produktet til polare strøk, der menneskene om bord kommer tett på naturen, kulturen og elementene, vil vi gjøre Hurtigruten til et naturlig valg for alle som søker etter ekte opplevelser. Hurtigruten Exceptionally Real

11 TEMA 11 Hurtigruten på sin side har alltid hatt et unikt produkt i den klassiske rundreisen langs Norskekysten, der nærheten til kysten og lokal kultur, kombinert med spektakulær natur er sentrale deler av produktet

12 12 VIRKSOMHETSOMRÅDENE VIrksoMheten 2006 HURTIGRUTEN Verdens vakreste sjøreise Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten Group, og står for om lag halvparten av konsernets driftsinntekter. Med daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes har Hurtigruten en vital betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn. Samtidig får Hurtigruten voksende positiv oppmerksomhet i det internasjonale reiselivsmarkedet. En stadig økende del av inntektene kommer fra internasjonal cruisevirksomhet. REISELIV Ekte og nære opplevelser Hurtigruten Group har utviklet seg til å bli en internasjonalt anerkjent operatør innenfor explorer cruise. Hurtigruten Group er i dag markedsleder innen cruise i polare strøk. I tillegg har Hurtigruten Group betydelig virksomhet innen turoperasjon, reisebyråer og hotelldrift. Reiseliv står i dag for om lag 14 prosent av konsernets driftsinntekter, og andelen forventes å vokse.

13 VIRKSOMHETSOMRÅDENE 13 KOLLEKTIVTRAFIKK Får folk frem Kollektivtrafikk står for om lag 35 prosent av driftsinntektene i Hurtigruten Group. Forretningsområdet består av konsernets ferge og hurtigbåtvirksomhet i tillegg til bussvirksomheten. Virksomheten drives både i Troms og Nordland fylke, i tillegg til ett anbudssamband i Møre og Romsdal. ØVRIG VIRKSOMHET Presise leveranser Hurtigruten Group ASA er engasjert i sjøbasert godstransport gjennom sin 50 prosent eierandel i Nor Lines AS. I tillegg eier konsernet også en begrenset portefølje av eiendommer, samt engasjement i annen virksomhet som i hovedsak er knyttet til konsernrelaterte aktiviteter. Området omfatter også konsernadministrasjon.

14 14 HURTIGRUTEN hurtigruten Hurtigruten er den største virksomheten i Hurtigruten Group, og står for om lag halvparten av konsernets driftsinntekter. Med daglige anløp i 34 havner på strekningen mellom Bergen og Kirkenes har Hurtigruten en vital betydning som transportør av passasjerer og gods til mange lokalsamfunn. Samtidig får Hurtigruten voksende positiv oppmerksomhet i det internasjonale reiselivsmarkedet. En stadig økende del av inntektene kommer fra internasjonal cruisevirksomhet. Ledelsen i Hurtigruten er lokalisert i Narvik, mens teknisk og maritim drift av skip har sin hovedlokalisering i Tromsø. Hurtigruten er dessuten representert med heleide salgs og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England, USA, Kina og Sverige. Den samlede flåten innenfor forretningsområdet består ved årsskiftet av 15 skip, hvorav 11 er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. For to av skipene, MS Narvik og MS Jupiter, er det inngått salgsavtaler med forventet overlevering til nye eiere i februar VIrksoMheten I 2006 Samlede driftsinntekter for Hurtigruten, inklusive heleide, internasjonale distribusjonsselskap beløp seg i 2006 til millioner kroner, mot millioner kroner i Økningen i driftsinntektene skyldes en kombinasjon av økte inntekter fra rundreisepassasjerer, økt ombordsalg, flere distansepassasjerer samt utleie som hotellskip til oljeindustrien. I tillegg er inntektene fra hurtigruteavtalen med Staten økt med om lag 20 millioner kroner sammenlignet med Utleievirksomheten av skip til oljeindustrien har gitt et positivt resultatbidrag i 2006 på i overkant av 30 millioner kroner. Antall cruisedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i 2006 var på , mot i Dette er en vekst på to prosent. Gjennomsnittlig pris per cruisedøgn økte fra kr , per døgn i 2005 til kr , per døgn i Antall distansepassasjerer steg fra i 2005 til i Gjennomsnittlig pris per distansepassasjer gikk ned fra kr. 682, i 2005 til kr. 675, i 2006, en reduksjon på en prosent. Det er et bevisst valg å bruke prismekanismen til å tiltrekke seg flere cruisegjester utenom sommersesongen. Totalt antall passasjerer viste en oppgang på 2,8 prosent i forhold til Mannskapskostnader utgjør det største kostnadselementet for Hurtigruten. I 2006 utgjorde mannskapskostnadene 554 millioner kroner, 35 prosent av totale driftskostnader. Det har vært arbeidet intenst med å endre rammevilkårene for Hurtigruten i retning av det som gjelder for internasjonale cruiseskip som opererer langs norskekysten. Et viktig gjennomslag kom i oktober 2006 da myndighetene sa ja til å innføre nettolønn for den delen av mannskapet som inngår i sikkerhetsbesetningen om bord på skipene fra 1. juli Driftsforbedringer har gitt en positiv effekt på driftskostnadene. Kostnadene er redusert med 16,2 millioner kroner til tross for en lønnsvekst på 2,5 prosent i samme periode. I desember 2006 inngikk Hurtigruten Group avtaler om salg av MS Narvik og MS Jupiter med planlagt leveranse i

15 HURTIGRUTEN 15 februar Brutto salgssum for MS Narvik er på 62 millioner kroner, med en salgsgevinst i størrelsesorden 20 millioner kroner i MS Jupiter ble solgt til en pris på 46 millioner kroner. I forbindelse med salget er det foretatt en regnskapsmessig nedskrivning i 2006 i størrelsesorden 15 millioner kroner. hurtigrutens avtale Med staten Hurtigruten Group og staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter virksomhet knyttet til Hurtigruten, og forplikter selskapet til å betjene de havnene som inngår i Hurtigrutens ruteplan med daglige anløp gjennom hele året. Staten kjøper i tillegg plass for gods nord for Tromsø. Marked Passasjerene deles inn i to kategorier; rundreise og distansepassasjerer. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen og Kirkenes og Kirkenes og Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur mellom Ber DISTANSEPASSASJERER Proformatallene er utarbeidet som om fusjonen skjedde med virkning fra og med den 1. januar FOR VIRKSOMHETSOMRåDET: RUNDREISEPASSASJERER Proforma 1 Beløp i NOK tusen Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT) (6 755) ( )

16 16 HURTIGRUTEN En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de utgjør også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten gen og Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de utgjør også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I 2006 utgjorde disse inntektene 39 prosent av samlede driftsinntekter for Hurtigruten. De mest sentrale markeder utenfor Norge er Tyskland, Storbritannia, USA og Frankrike. Disse fire landene står sammen med Norge for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har konsernet egne salgskontorer. Det er også etablert et eget kontor i Sverige, som sammen med Danmark er et satsningsområde for Hurtigruten. Satsingen på internasjonal distribusjon og salg vil være en vesentlig suksessfaktor for Hurtigrutens videre resultatutvikling. Det internasjonale markedet for opplevelsesreiser er betydelig, og i sterk vekst. Hurtigruten får jevnlig demonstrert sitt potensiale for vekst i dette segmentet gjennom prestisjetunge, internasjonale anerkjennelser. Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I 2006 utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 13,5 prosent av Hurtigrutens samlede inntekter. Reisen fungerer primært som en transportetappe for den reisende, og det er en klar overvekt av personer fra kystområdene i Norge som benytter seg av denne transportmuligheten. De offentlige tjenesteinnkjøp fra staten utgjorde 12,7 prosent av totale inntekter i Innsatsen knyttet til ombordsalg på hurtigruteskipene, inkludert landtursaktiviteter, vil bli ytterligere fokusert i tiden fremover. Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten, og opererer som agent for Nor Lines som også har ansvaret for markedsføring og salg av godskapasiteten om bord på Hurtigruten. Godsinntektene har vært synkende de siste årene. Konkurransen fra gods på vei er meget sterk. Det arbeides med ulike tiltak for å styrke Hurtigruten som godstransportør. I denne forbindelse fremheves også Hurtigruten som en miljøvennlig transportvei langs kysten. distribusjon Hurtigruten Group eier salgskontorer i Norge og i de viktigste internasjonale markedene. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter, og da med særlig fokus på Hurtigruten og andre cruise. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hurtigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det er igangsatt et prosjekt for å forbedre denne løsningen. konkurransesituasjon Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: y Ferie og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet. y Kurs og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. y Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. y Godstransport: Dekker primært godstransportbehovet langs kysten av Norge. Det er viktig for Hurtigruten å videreutvikle sitt særpreg for derigjennom å differensiere tilbudet fra konkurrentene. Naturopplevelser, nærkontakt med norsk kystkultur og folkeliv og unike reiseopplevelser er viktige stikkord. Innen ferie og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner for turister både i Norge og i utlandet, som for eksempel Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska. For de som velger en ferie basert på sjøreise er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske cruiseselskaper har de senere år økt sin cruisevirksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. I møte og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsaklig fra det norske markedet. Alle skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter og de nye skipene også konferanser. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger en kombinasjon av kurs/møte på land med en opplevelse om bord på Hurtigruten. Hurtigruten har opplevd en svak vekst i kurs og konferansetrafikken. I distansetrafikksegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre transportmidler som frakter passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne målgruppen gjennom høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette vil primært være landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. sesongsvingninger den største utfordringen Det er stor variasjon i kapasitetsutnyttelsen for Hurtigrutens skip gjennom året. Kapasitetsutnyttelsen er relativt høy fra mai til og med august, mens kapasiteten i øvrige måneder er betydelig større enn etterspørselen. Det er iverksatt flere tiltak for å endre dette. April og september var de to månedene med sterkest passasjervekst i Den økte etterspørselen i disse månedene har kommet gjennom kortferie markedet i hovedsak fra Norge, Sverige og UK. Produktet er to til fire dager på

17 HURTIGRUTEN 17 Hurtigruten kombinert med landbaserte aktiviteter. I det tyske markedet har det vært en betydelig salgs og markedsinnsats for å øke halve rundturer på vinterstid. Dette har gitt en god passasjervekst. For sesongen 2006/2007 har Hurtigruten i alle markeder med egne salgskontorer lansert en egen vinterkatalog. Dette er et ledd i et langsiktig arbeid for å styrke turismen langs kysten utenom sommersesongen. Avinor, Innovasjon Norge og fylkene Nordland og Troms støtter opp under dette arbeidet. For å optimalisere hurtigruteflåten har selskapet gjennom flere år bygget opp en sterk posisjon på cruise i Chile/ Antarktis. Dette gir en alternativ utnyttelse av to av de større skipene gjennom vintersesongen, og dermed bedre kapasitetsutnyttelse for flåten totalt sett. Salget av de to skipene MS Narvik og MS Jupiter i desember 2006 har også bidratt til en mer optimal flåtestruktur. strategi For hurtigruten Hovedfokuset fremover er å tydeliggjøre produktet utenom sommersesongen. Opplevelsene langs kysten er minst like store på høst, vinter og vår. Produktet tilpasses og markedsinnsatsen forsterkes. Dette skjer gjennom utvikling av nye markeder og forsterket markedsinnsats innenfor eksisterende markedsområder. De egeneide kontorene i USA, Tyskland, Frankrike, og England er i ferd med å bli integrert i organisasjonen som rendyrkede salgs og markedsføringskontorer med regionalt markedsansvar. Dette skal bidra til økt salg og lavere distribusjonskostnader per passasjer. Målet er å øke antall passasjerer tilsvarende rundturpassasjerer. Produktutviklingen innebærer at man i større grad legger vekt på aktive opplevelser både om bord og på land basert på erfaringer fra explorer cruisene på Svalbard og i Chile/Antarktis. Fleksibiliteten skal økes for passasjerene i tråd med markedstrendene, og satsingen på ombordsalget skal forsterkes. Det er et mål å tiltrekke seg nye og kjøpesterke kundegrupper, deriblant yngre kunder med preferanse for kortere og aktive ferier. FreMtIdsutsIkter Det har vært arbeidet intenst med å endre rammevilkårene for Hurtigruten, og et viktig gjennomslag kom i oktober 2006 da myndighetene sa ja til å innføre nettolønn for den delen av mannskapet som inngår i sikkerhetsbesetningen om bord på skipene. Det er ventet at dette vil ha en positiv resultateffekt på ca. 90 millioner kroner på årsbasis. Også andre forhold i statsbudsjettet for 2007 har betydning for Hurtigruten, herunder gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift og innføring av NO X avgift. Det er med bakgrunn i disse endringene initiert en reforhandling av hurtigruteavtalen. Videre vil salget av de to skipene MS Narvik og MS Jupiter gi en mer optimal flåtestruktur. Det er inngått salgsavtaler for begge skipene med overlevering i februar 2007.

18 18 TEMA HURTIGRUTEN «Eksotisk» er ikke lenger synonymt med palmestrender og rosa drinker. De reisende søker det genuine. Urørt natur, ekte kultur. Det internasjonale reiselivsmarkedet er i endring. Nye trender betinger evne til nytenkning og omstilling. For Hurtigruten byr dette på spennende muligheter, nettopp fordi vi har et produkt som kan tilpasses de nye ønskene. Det handler i stadig større grad om å kunne tilby ekte opplevelser knyttet til natur og kultur, og de reisende vil i større grad være deltagere enn tilskuere. hurtigruten nye trender nye Markeder De nye oppdagelsesreisende er på leting etter opplevelser, og de er villig til å reise langt for å finne dem. «Eksotisk» er ikke lenger synonymt med palmestrender og rosa drinker. De reisende søker det genuine. Urørt natur, ekte kultur. En voksende bevissthet omkring den globale klimautfordringen bidrar til å øke oppmerksomheten om nordområdene. Blant de mest kostbare tilbudene i dagens internasjonale cruisemarked, finner vi reiser med russiske isbrytere. Overnatting i skandinaviske ishoteller møter en etterspørselsvekst og betalingsvilje de færreste kunne drømt om for et tiår eller to siden. nye Markeder Åpner seg Den kraftigste utviklingen i det nye decenniet er likevel markedsveksten. Med den betydelige økonomiske fremgangen i store markeder som Kina, Russland, India og øst Europa er ikke lenger opplevelsesreisene forbeholdt en privilegert gruppe i USA, vest Europa eller Japan. Markedspotensialet vil bokstavlig talt mangedobles fra tiår til tiår. Det er i dette perspektivet Hurtigrutens seilas inn i et nytt hundreår må betraktes. Med sitt unike rotfeste i lokalbefolkningens transportbehov langs en værhard og langstrakt kyst, har hurtigruteopplevelsen så smått begynt å befeste stillingen som «reisedrøm» langt utenfor Norges grenser. Også i året som gikk ble Hurtigruten kåret til «verdens vakreste sjøreise» og har figurert på toppen av flere av det internasjonale reiselivs anerkjente «Michelinguider». Resultatene begynner allerede å vise seg gjennom markedsvekst i flere viktige, internasjonale markeder. I Tyskland har Hurtigruten lenge vært en reiselivsvinner. Nå begynner vi å se vekst i kjøpesterke markeder som USA, og en helt ny interesse fra markeder hvor våre tilbud tidligere ikke var kjent. Fornøyde GJester den Beste MarkedsFørInG Resultater kommer selvsagt ikke over natten, og slett ikke av seg selv uten målrettet og systematisk arbeid. Uansett hvor verdifull internasjonal anerkjennelse og omtale måtte være, er det til syvende og sist anbefalinger fra fornøyde gjester som er vår viktigste salgs og markedsføringskanal. Derfor er også vårt viktigste salgsarbeid den opplevelsen vi skaper for gjestene våre hver eneste dag. Ikke bare bildene av den storslåtte naturen, men minnene om de små detaljene. Den hyggelige servitøren. Det velsmakende måltidet. Stemningen som ble skapt mens gjestene samlet seg på dekk for å beundre nordlyset. Helhetsopplevelsen som fikk en lykkelig passasjer til å rekruttere fem nye Hurtigrutegjester et år senere. nye tilbud og nye opplevelser Samtidig som vi kontinuerlig forbedrer våre eksisterende produkter, må vi skape nye tilbud og nye opplevelser. Hurtigrutens explorer cruise mot destinasjoner som Svalbard, Grønland, Chile og Antarktis er eksempler på produktutvikling som appellerer i det nye reiselivsmarkedet. Like viktig er satsingen på å utvikle sterke tilbud utenfor den tradisjonelle høysesongen på våre seilinger langs norskekysten. Vinterturisme i arktiske farvann, nærkontakt med spekkhoggere og ishavsfiske har et potensial som ikke står tilbake for safari på den afrikanske savannen. Dette er opplevelser vi kan tilby det travle, moderne mennesket med reiser over tre til seks dager der vi kombinerer tilbudet om bord med spennende landbaserte aktiviteter. De kommende årenes markedsutvikling vil gi Hurtigruten Group alle muligheter til å lykkes, nettopp fordi vi kan tilby de ekte opplevelsene tett på en storslått natur og en unik kystkultur.

19 TEMA HURTIGRUTEN 19

20 20 REISELIV reiseliv Hurtigruten Group har utviklet seg til å bli en internasjonalt anerkjent cruiseoperatør innenfor explorer cruise. Hurtigruten Group er i dag markedsleder innen cruise i polare strøk. I tillegg har Hurtigruten Group betydelig virksomhet innen turoperasjon, reisebyråer og hotelldrift, både på fastlandsnorge og Svalbard. Reiseliv står i dag for om lag 14 prosent av konsernets driftsinntekter, og andelen forventes å vokse. Virksomheten bygger primært på konsernets aktiviteter på Svalbard, drevet gjennom Spitsbergen Travel AS, satsningen på explorer cruise i Antarktis, samt explorer cruise på Grønland fra Det er kontrahert et nytt skip, MS Fram, med levering våren Det nye skipet er spesialtilpasset seilas i polare farvann og skal benyttes i cruise på Grønland om sommeren og Antarktis om vinteren. Hovedlokaliseringen av forretningsområdet Reiseliv er i Tromsø. VIrksoMheten I 2006 Samlede driftsinntekter for Reiseliv beløp seg til 520 millioner kroner i 2006, mot 407 millioner kroner i Dette er en økning på 28 prosent. Deler av økningen skyldes at selskapet har hatt to skip i Antarktis i deler av 2006, mot ett i Videre økte spesielt inntektene fra virksomheten på Svalbard (Spitsbergen Travel AS) og Bergenske Reisebyrå AS. Til sammen økte antall cruisepassasjer Antarktis fra i 2005 til i Driftskostnadene før av og nedskrivninger beløp seg til 482 millioner kroner i 2006, mot 379 millioner kroner i Endringen er i hovedsak relatert til den økte aktiviteten beskrevet ovenfor samt til høye bunkerskostnader. I tillegg er det for virksomheten i Antarktis iverksatt kostnadsbesparende tiltak blant annet ved at andelen utenlandske besetningsmedlemmer om bord på skipene er økt fra og med høsten Cruisevirksomheten med MS Lofoten for sommersesongen 2006 har ikke utviklet seg som forventet. Aktiviteten med dette konspetet ble derfor besluttet avviklet. explorer CruIse Explorer cruise er et forholdsvis nytt virksomhetsområde for Hurtigruten Group. Virksomheten har imidlertid hatt en sterk vekst en trend konsernet antar vil fortsette og Hurtigruten Group er i dag markedsleder innen cruise i polare strøk. Cruisevirksomheten skjer i Antarktis og Svalbard, i tillegg til Grønland fra våren Fremover vil det bli lagt vekt på å videreutvikle og raffinere de allerede eksisterende produktene, med fokus på økt fleksibilitet i den samlede Hurtigruteflåten og videreutvikling av distribusjonsnettet innenfor explorer segmentet. Ambisjonen er å være ledende innen cruise i polare farvann. Et betydelig skritt for å nå dette målet skjer gjennom byggingen av MS Fram verdens nyeste explorerskip. Videre skal produktporteføljen utvikles ved å lansere nye produkter.

21 REISELIV 21 Antarktis-cruise med MS Nordnorge og MS Nordkapp Explorer cruise i Antarktis ble etablert i 2002, og har markedsmessig blitt godt mottatt. Produktet gir de reisende unike opplevelser og kunnskap om Antarktis og Chile gjennom et internasjonalt forelesningsteam. Grønland-cruise med MS Fram Fra mai 2007 tilbyr Hurtigruten Group cruise til Grønland med verdens nyeste explorer skip, MS Fram. Skipet er en spennende nyskapning i hurtigruteflåten. MS Fram, som er under bygging ved det italienske verftet Fincantieri, er spesialtilpasset for seilas innenfor explorer cruise. Skipet vil bli overlevert Hurtigruten Group i april C&O Tours, Chile C&O Tours ble etablert i 2002 sammen med det chilenske foretaket CPT med 50 prosent eierandel hver. Hurtigruten Group eier i dag 80 prosent av C&O Tours. C&O yter cruise service, som for eksempel turoperasjoner og «ground handling», samt at det fungerer som salgsagent for Hurtigruten og for konsernets explorer cruise i Latin Amerika. Som turoperatør tilbyr sel SVALBARD-CRUISE BOOKINGSITUASJON passasjerer 2006 passasjerer Ekspedisjonscruise Polar Star Adventurecruise Nordstjernen FOR VIRKSOMHETSOMRåDET: 1 Proformatallene er utarbeidet som om fusjonen skjedde med virkning fra og med den 1. januar 2004 CHILE/ANTARKTIS PASSASJERUTVIKLING Proforma 1 Beløp i NOK tusen Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat (EBIT)

22 22 REISELIV Selskapet tilbyr ekspedisjons og adventurecruise med ekspedisjonsskipet MV Polar Star og hurtigruteskipet MS Nordstjernen skapet pakketurer for cruise, samt spesielle arrangementer for passasjerene i forkant og i etterkant av cruisene i Chile, Argentina, Peru og Brasil. Cruise «ground service handling» innebærer tjenesteytelse mot cruisenæringen, som flygninger, transfer og hotell for inn og utgående cruisepassasjerer, samt landbaserte ekskursjoner. turoperasjonene Virksomheten består av aktivitetene til Spitsbergen Travel, Kystopplevelser samt Kystreiser(avviklet i 2006). Gjennom en sterkere koordinering av aktivitetene til de respektive organisasjonene vil konsernet søke å utvikle en bredere portefølje av pakker og destinasjonsprodukter. Disse kan enten tilbys som et selvstendig reiselivsprodukt eller som et tilleggsprodukt til Hurtigruten og annen cruisevirksomhet. Spitsbergen Travel Konsernets virksomhet på Svalbard drives gjennom Spitsbergen Travel AS i Longyearbyen. Selskapet er Svalbards eldste og største reiselivs, turoperatør og overnattingsbedrift. Virksomheten omfatter et bredt spekter av turopplegg på Svalbard, fra dagsaktiviteter til lengre turer, både sommer og vinter. Som eksempler kan nevnes cruise og båtturer, fotturer, skiturer, camper, snøscooterturer, isgrotteturer, hundesledeturer, fly og rom osv. Virksomheten omfatter også handelsbedriften Ing. G. Paulsen AS, som er leverandør av snøscootere, utstyr og friluftsklær, i tillegg utleie av utstyr. For møter, kurs, konferanser og opplevelsesturer til Svalbard skreddersyr selskapet totalarrangementer. En stor del av opplevelsesproduktene er egenprodusert, men det benyttes også lokale underleverandører. Selskapet tilbyr ekspedisjons og adventure cruise med ekspedisjonsskipet MV Polar Star og hurtigruteskipet MS Nordstjernen. Begge skip har seilinger med utgangspunkt Longyearbyen. Selskapet eier og driver Spitsbergen Hotell, som er Svalbards Rica Partner hotell, Radisson SAS Polar Hotel Spitsbergen og Spitsbergen Guesthouse. Hotellene tilbyr bespisning i tillegg til overnatting og kurs /konferanselokaliteter. Selskapet leier og drifter også innkvarteringsstedet Kapp Linné på Isfjord Radio, ytterst i Isfjorden, ca. tre mil utenfor den russiske bosetningen Barentsburg. Spitsbergen Travel hadde 85 prosent av antall gjestesenger og 82 prosent av antall gjestedøgn i Longyearbyen i Hovedtyngden av trafikken til Svalbard er norske gjester og i 2006 utgjorde disse i overkant av 73 prosent av antall gjester (cruise uten hotellopphold er ikke medregnet). Turer og overnatting distribueres gjennom eget salgsapparat, tilknyttede hotellkjeder samt eksterne distribusjonskanaler som reisebyråer og agenter i Norge og utland. Spitsbergen Travel benytter Hurtigrutens distribusjonsnett i utlandet. Svalbard som turistdestinasjon konkurrerer i hovedsak med Nord Norge og arktiske destinasjoner som Island, Grønland og nordområdene i Sverige og Finland. Spitsbergen Travel har ca. 80 ansatte i tillegg til sesongansatte, og hadde i 2006 en omsetning på 168 millioner kroner. Spitsbergen Travel er den dominerende aktøren blant hotelleiere samt tur og reisearrangører i Longyearbyen på Svalbard.

23 REISELIV 23 Kystopplevelser Kystopplevelser produserer og selger turpakker med Hurtigruten knyttet til norskekysten, Antarktis og Grønland som hovedelement, i tillegg til egenproduserte cruise med Hurtigrutens skip primært i Europa. reisebyråene Konsernet eier helt eller delvis en rekke norske reisebyråer, hvorav de fleste er tilsluttet VIA Gruppen, enten som rene forretningsreisebyråer under merkenavnet VIA Travel eller som rene feriebyråer under merkenavnet VIA Ferieverden. Reisebyråene opererer i stor grad uavhengig av driften ellers i konsernet, men har naturlig fokus på de produkter og tjenester som produseres innenfor reiselivssektoren i konsernet. hotellene Konsernet eier de to hotellene Neptun Hotell og Strand Hotel i Bergen. Hotellene har en samarbeidsavtale med Rica Hotels og har status som Rica Partner Hotels. Videre har konsernet en 12,49 prosent eierandel i Aurland Ressursutvikling AS som blant annet eier Fretheim Hotell i Flåm, og har påberopt en opsjon til å øke eierandelen til 35 prosent. I tillegg har konsernet hoteller på Svalbard, som beskrevet ovenfor. Marked Med en dreining i internasjonale reiselivstrender i retning av fokus på opplevelser, forventer Hurtigruten Group å kunne utnytte sin ledende markedsposisjon i segmentet for polare explorercruice i de kommende årene. En stadig bredere internasjonal oppmerksomhet omkring klimaendringer og effektene i polare strøk vil også kunne bidra til økt interesse for den type opplevelser. Hurtigruten Group vil satse aktivt og målrettet på en markedsutvikling på dette grunnlaget. strategi For reiseliv Konsernet har som mål å ekspandere videre innenfor Reiseliv, med hovedvekt på opplevelsescruise i polare strøk. De egeneide salgskontorene skal bidra til økt salg og lavere distribusjonskostnader per passasjer. Distribusjonen vil bli utvidet med nye salgskanaler og satsning på nye markeder. I tillegg skal det vurderes strategiske alliansepartnere innenfor cruiseindustrien. Den viktigste nysatsningen er explorer cruise til Grønland med oppstart våren Videre er det viktig for Hurtigruten Group å sikre en økonomisk robust utvikling for Antarktis cruisene samt å videreføre den gode utviklingen på Svalbard. Det knytter seg spesielt store forventninger til det nye cruiseskipet MS Fram som er under bygging, og som er spesialdesignet for explorer cruise i polare farvann. Fra våren 2007 skal Fram stå sentralt i uviklingen av Grønland som cruise og opplevelsesdestinasjon, og inngå som nummer to i Antarktis fra høsten 2007.

24 24 TEMA REISELIV Grønlands arktiske villmark byr på noen av de mest fascinerende og uberørte naturområdene i verden Med MS Fram vil Hurtigruten Group sette en ny standard for explorer cruise. Skipet er designet og utrustet for å seile i polare farvann, og navnet bærer med seg stolte tradisjoner fra den norske polarog oppdagelseshistorien. Fridtjof Nansens Fram gjennomførte i perioden 1893 til 1911 tre store ekspedisjoner, og er det seilskipet i verden som har vært lengst mot nord og lengst mot syd. Nå blir verdens mest moderne explorerskip arena for enestående opplevelsesreiser både til Grønland og til Antarktis. Ms Fram verdens mest moderne explorerskip til Grønland om sommeren til antarktis I VInterhalVÅret Hurtigruten Group har solid erfaring fra Explorer cruise i Antarktis og på Svalbard. Dette markedet er i vekst, og selskapet ønsker å forsterke sin satsing ytterligere. Med MS Fram vil vi etablere oss som den førende i utviklingen av Explorer cruise på Grønland et marked som fortsatt er i en begynnende fase, og som antas å ha et stort potensial. Her vil det nye spesialskipet operere i sommersesongen, mens det i vinterhalvåret vil seile i Antarktis. ByGGet For explorer CruIse MS Fram er spesialtilpasset selskapets explorersatsing, og grønlandsk kultur og språk setter sitt preg på skipet. Det er brukt enkle begrepsnavn på inuitspråket, «Qilak» (himmel), «Imaq» (hav) og «Nunami» (på land) skal beskrive designfilosofien bak skipets interiør. Stilretningen kan beskrives som avslappet klassisk, uformell og røff. Interiøret er også inspirert av det enkle formspråket i ishavsskuta og ekspedisjonen, men likevel i en overført betydning som passer et moderne kvalitetsskip. Her er også det skandinaviske framtredende med utstrakt bruk av materialer som ull, lær og eiketre. Det er gjennomgående spesialdesign, med få unntak, for møbler og de andre elementene. Hurtigruten ønsker å underbygge relasjonen mot Grønland, blant annet med vekt på befolkningens kultur og ferdigheter i polare strøk. Hurtigruten har derfor invitert både unge og etablerte kunstnere i Grønland til utsmykkingsarbeidet. Skipet har et eget servicedekk med restaurant, lobbybar, resepsjon og ekspedisjonsstaff område, internett cafè og konferanseavdeling. I utsiktsalongen på øverste dekk er det også en egen passasjerbro som via skjermer gir passasjerene anledning til å følge med på utvalgte data fra skipets bro. I tillegg kan gjestene slappe av i skipets egen SPA avdeling med utendørs jacuzzis. Alle lugarene på skipet holder en høy standard, med flere lugarer i de høyeste kvalitetsklassene. Fram har også et topp moderne konferansesenter med alle tekniske fasiliteter, med kapasitet til å arrangere relativt store konferanser. storslagne opplevelser på Grønland Her følger et lite utdrag fra de explorercruisene som MS Fram vil tilby på Grønland fra og med mai Grønland er verdens største øy med et areal på km², hvorav km² er isfritt. Dermed er cirka 81 prosent av øya dekket av is. Arealet er 50 ganger større enn «moderlandet», Danmark. I dag bor det rundt mennesker på Grønland, de fleste på vestkysten. De utgjør én prosent av Danmarks befolkning. CruIse langs det sørlige Grønland I den sørlige delen av Grønland finner man det største mangfoldet i landet, både når det gjelder landskap og kultur. Her ser man grønnkledde åser med mose og lav som gir et frodig bakteppe for det arktiske landskapet med sine imponerende isbreer og fjorder med dypt, klart vann. Langs kysten finner man polarrev, reinsdyr og ørn i hopetall, mens hav og himmel danner intense lyder og farger. På reisen langs vest og østkysten av verdens største øy, går ferden gjennom et naturskjønt og storslått landskap. Her får gjestene oppleve de helt unike og innbyrdes forskjellige kulturene til befolkningen langs kysten. CruIse I diskobukta Grønlands arktiske villmark byr på noen av de mest fascinerende og uberørte naturområdene i verden. Den isbelagte kystlinjen til verdens største øy rommer fremveksten av noen av naturens mest

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Presentation titlepresentasjon 4. Kvartal 2006 22-02-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentation titlepresentasjon 22-02-2007 Hurtigruten

Detaljer

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006.

Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Årsrapport 2005 Denne årsrapporten er omfattende og reflekterer at fusjonen mellom OVDS og TFDS ble gjennomført med endelig virkning fra 1. mars 2006. Gjennom denne rapporten har vi primært ønsket å gi

Detaljer

Årsrapport 2008 Global Reports LLC

Årsrapport 2008 Global Reports LLC Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006

TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005. Presentasjon 24. februar 2006 TFDS-gruppen Delårsrapport for 4. kvartal 2005 Presentasjon 24. februar 2006 2005 Omstilling og restrukturering for TFDS 4. kvartalsresultatet preget av fusjonskostnader Normalisert drift som forventet

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

With without a subtitle

With without a subtitle HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page 10. 1 november 2009 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 3. kvartal

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling Tromsø, 19.desember 2005. Fusjon TFDS og OVDS

Ekstraordinær Generalforsamling Tromsø, 19.desember 2005. Fusjon TFDS og OVDS Ekstraordinær Generalforsamling Tromsø, 19.desember 2005 Fusjon TFDS og OVDS Fusjonen mellom OVDS og TFDS Skaper et ledende og konkurransekraftig norsk reiselivsog kollektivtransportselskap med hovedbase

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen Q2 2004 Presentasjon 18. august 2004 Hovedtrekk i Q2 2004 Hurtigruten viser god fremgang med 30% økning i resultat før skatt og salgsgevinster til NOK 62 millioner Svalbard

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 1. Kvartal Presentasjon 2007 15-05-2007 Hurtigruten Page Side 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 15-05-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fremgangen fortsetter i 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig:

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig: Delårsrapport for 4. kvartal og foreløpig årsregnskap for 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2007 Hovedtrekk i fjerde kvartal Drift som forventet Avsetning for tap på kollektivkontrakt

Detaljer

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig:

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig: Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2007 Hovedtrekk i fjerde kvartal Drift som forventet Avsetning for tap på kollektivkontrakt Kompensasjon for NOx-avgift uavklart Flere passasjerer rundtur/distanse

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Driften preges av flere passasjerer og høyere inntekter for Hurtigruten, men også betydelig økte bunkers- og rentekostnader.

Driften preges av flere passasjerer og høyere inntekter for Hurtigruten, men også betydelig økte bunkers- og rentekostnader. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2008 Hovedtrekk i første kvartal Vintersatsingen gir resultater o Inntektsvekst for rundtur på 32 prosent o Inntektsvekst

Detaljer

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 3. kvartal 16. november 2006

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 3. kvartal 16. november 2006 Using an full-image slide With or without a subtitle HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 3. kvartal 16. november 2006 Presentasjon 16-11-2006 Hurtigruten Side 1 Hurtigruten Group Hurtigruten Group

Detaljer

Delårsrapport With without for a subtitle 4. kvartal 2007 og foreløpig regnskap 2007

Delårsrapport With without for a subtitle 4. kvartal 2007 og foreløpig regnskap 2007 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 4. kvartal 2007 og foreløpig regnskap 2007 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 4. kvartal 2007 Presentasjon 27-02-2008

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Hurtigruten ASA. Delårsrapport for andre kvartal 2007

Hurtigruten ASA. Delårsrapport for andre kvartal 2007 Delårsrapport for 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal 2007 Hovedtrekk i andre kvartal Fortsatt fremgang Driftsresultatet (EBIT) forbedret med 18 prosent fra andre kvartal 2006

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 2. kvartal Presentasjon 29.

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 2. kvartal Presentasjon 29. Using an full-image slide With or without a subtitle HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 2. kvartal 2006 Presentasjon 29. august 2006 Presentasjon 29-08-2006 Hurtigruten Side 1 Hurtigruten Group Hurtigruten

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

For de tre første kvartalene er resultatet før skatt 107 millioner kroner mot 104 millioner kroner i 2006.

For de tre første kvartalene er resultatet før skatt 107 millioner kroner mot 104 millioner kroner i 2006. Delårsrapport for 3. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2007 Hovedtrekk i tredje kvartal Svakere resultat før skatt enn tredje kvartal 2006 Positiv utvikling for Hurtigruten

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Schibsted Søk fremover

Schibsted Søk fremover Schibsted Søk fremover Presentasjon for SEB Enskilda 20. November 2007 Agenda Søkeproduktet forenkles og redesignes, langsiktig løp for å bygge unikhet Annonsenettverk for søkeordsannonser strategisk viktig

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2011 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen,

arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 Longyearbyen, Longyearbyen som arktisk knutepunkt i nord Kyst- og havnekonferansen 2014 lysbilde Hvorfor tiltak? Mest tydelige tegn på klimaendringen i Arktis Temperaturen øker dobbelt så mye som andre steder Tidligere

Detaljer

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007

Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Guard Systems ASA Årsrapport - 2007 Innhold Årsberetning s. 4-6 Guard Systems ASA Konsern - Resultatregnskap s. 7 Guard Systems ASA Konsern - Balanse s. 8-9 Noter til regnskapet s. 10-17 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998 Hovedtrekk Norsk detaljhandel har hatt en sterk vekst gjennom første halvår, idet omsetningen økte med 8,7 prosent sammenlignet med første halvår 1997. Veksten

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling TFDS-gruppen 18. april 2005

Ordinær generalforsamling TFDS-gruppen 18. april 2005 Ordinær generalforsamling TFDS-gruppen 18. april 2005 Hovedtrekk Hovedtrekk 2004 Forventninger om forbedring i resultat før skatt og salgsgevinster endte med tilbakegang på MNOK 34,8 til MNOK 107,5 Konsentrasjon

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009

Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Green Reefers ASA Konsernrapport 2. kvartal og 1. halvår 2009 Spotmarkedet 60 prosent svakere i 2. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2008 EBITDA USD -0,6 millioner (14,3 millioner) i 2. kvartal og USD

Detaljer

HRG GF presentasjon pdf, HRG Styrets delårsrapport Q pdf 4. kvartal 2008 og presentasjon ekstraordinær generalforsamling 20.

HRG GF presentasjon pdf, HRG Styrets delårsrapport Q pdf 4. kvartal 2008 og presentasjon ekstraordinær generalforsamling 20. MeldingsID: 229358 Innsendt dato: 20.02.2009 12:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: HRG Hurtigruten ASA HRG - Hurtigruten

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009

Design som strategisk virkemiddel. Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 Design som strategisk virkemiddel Lina Aker Designrådgiver 06. Februar 2009 2 Innovasjon Norges designsatsing NHDs visjon: Design en naturlig del av innovasjonsprosessen i norsk næringsliv og en drivkraft

Detaljer

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef

The Best Insight Gives Obvious Business Benefits. Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA. Åge Lønning - Konsernsjef The Best Insight...... Gives Obvious Business Benefits Presentasjon for Norsk Vekst Forvaltning ASA Åge Lønning - Konsernsjef Kort om Component Software Etablert 1997 Sterk posisjon innenfor Virksomhetsstyring

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012

NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 NSB-konsernet Resultat per 30.04.2012 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet

Detaljer

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år Hvorfor Optima? Mer kunnskap om konkurransesituasjonen Mer kunnskap om reisemålet Norges styrker og svakheter Mer kunnskap om hvem som er potensielle Norgesturister Mer kunnskap om hva som er viktig for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Allemannsretten en ressurs og et ansvar

Allemannsretten en ressurs og et ansvar Allemannsretten en ressurs og et ansvar v/ Knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Foredrag på Konferanse om allemannsrettens og friluftslivets framtid 26. og 27. november 2007 arrangert av FRIFO NHO Reiseliv

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer