Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september 2014 kl Sted: Seminarrom E, Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget , samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til organisasjonskonsulent Sigrid Jangaard Strand, senest tre dager før møtet. Ved spørsmål, kontakt leder Tommy Mo Aarethun. E-post: Mobil: Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. MØTEPLAN SP SP 01/14-15 Mandag 26.mai (konstituerende møte) SP 02/14-15 Mandag 29.september (arbeidsprogram vedtas) SP 03/14-15 Mandag 27.oktober SP 04/14-15 Mandag 24.november (budsjett for 2015 vedtas) SP 05/14-15 Mandag 26.januar SP 06/14-15 Mandag 23.februar SP 07/14-15 Mandag 23.mars SP 08/14-15 Mandag 27.april SP 01/15-16 Tirsdag 26.mai (konstituerende møte SP ) 1

2 Forslag til dagsorden SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. SP 20/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 01/14-15 SP 21/14-15 Orienteringer Orienteringssak SP 22/14-15 Supplering av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg SP 23/14-15 Suppleringsvalg av styremedlem til SP-UiB-fondet SP 24/14-15 Suppleringsvalg av varadelegater til Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon SP 25/14-15 Suppleringsfullmakt til Arbeidsutvalget SP 26/14-15 Vedtektsendring 21 og 22 SP 27/14-15 Arbeidsprogram for Studentparlamentet SP 28/14-15 Høringssvar MOOC SP 29/14-15 Høringssvar Kvoteordningen SP 30/14-15 Resolusjon om tilgang til seminarrom 2

3 SP 31/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 32/14-15 Møtekritikk Uformell diskusjonssak Med hilsen Tommy Mo Aarethun leder SP-UiB Sigrid Jangaard Strand, organisasjonskonsulent 3

4 Forslag til dagsorden SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Hensikt: 1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn: 1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. FORSLAG til vedtak: 1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 20/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 01/14-15 Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: - Forslag til protokoll SP 01/14-15 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP01/14-15 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 21/14-15 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: 1. Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 2. Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 3. Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. Leder, Tommy Mo Aarethun Det har gått lang tid sidan førre orientering og eg har difor berre tatt med det viktigaste og det som dykk har mest interesse av å lesa i denne orienteringa. I tillegg finn dykk til slutt ein 4

5 økonomiorientering og ei oversikt over oppnemningar som har vorte gjort sidan førre møte. Dersom dykk har spørsmål til orienteringa kan desse sendast inn i forkant til eller stillast i møtet. Læringsmiljø: Som læringsmiljøansvarleg har eg jobba ein del med sakslista til fyrste møtet i LMU som er 25. september. Den viktigaste saka der er mandatet til studentombudet, den stillinga vil bli lyst ut snarleg etter dette møtet. Det har vore viktig for oss at studentombudet blir plassert administrativt under UiB slik at det har tilstrekkeleg legitimitet i organisasjonen. I tillegg arrangerte eg eit lokalt LMU-seminar for dei nyvalde studentrepresentantane i LMU. Leiar(overordna): Det var ein del nye utfordringar som venta når eg tok fatt på det nye vervet frå 01. juli. Men sidan eg var nestleiar i førre periode var eg kjent med korleis det meste fungerte og slapp å nytte mykje tid til å setja meg inn i saker og kunne nytte tida til å planleggje den nye periode og til å følgja opp saker frå fjoråret. Det har vore viktig å følgja opp dei nye i AU slik at dei kjem godt i gang og får eigarskap til sine områder. Sidan eg har vore med eit år tidlegare har eg bistått dei andre med mine erfaringar og tankar frå fjoråret. Tiltreding: Nytt Arbeidsutval(AU) tiltrådte og har komt godt i gang. Me har fått gode rutinar for AU-møter og for korleis me arbeidar internt i AU. Me har lukkast med å få ein del medieoppslag, blant anna fekk me ein del siteringar knytt til SHoT-undersøkinga, når denne kom. AU var på overlappstur til Lone Camping i tre dagar, der me vart betre kjent med kvarandre og la planar for året. U-nettverk: august var arbeidsutvalet på U-nettverksmøte i Oslo saman med SP-UiO, Studentinget ved NTNU og SP-UiT. Erfaringsutveksling, planlegging av felles arrangement og kampanjar, i tillegg til kursing stod i fokus for dette arrangementet. Avspark: NSO sin avsparkskonkurranse vart i år halde på Romerike folkehøgskule på Jessheim. Eg og Susann deltok på dette arrangement frå SP-UiB. Dette er ein arena der ein får møtt mange av landets studentleiarar og eit glimrande høve til å knyta viktige kontaktar for året. Semesterstart: Semesterstart og mottak av nye studentar er gjennomført. Me har valt å nytta mykje tid på å vera synleg på ulike plattformar gjennom semesterstarten. Me deltok på ein rekke arrangement i fadderveka og la mykje innsats i nå ut til studentar på sosiale medier. Me har dobla talet likes på vår Facebook-side sidan me tok over og ein stor del av desse er studentar ved UiB. Studentrådsmøte og styremøte i UH-nett Vest: 01.september var eg på studentrådsmøte i UH-nett Vest der me planla året som kjem og i tillegg gjekk det meste av tida med til å diskutere strukturen i UH-sektoren på Vestlandet. Den 02. september var eg på styremøte i UH-nett Vest der alle rektorane og eg diskuterte strukturen og kva ein skulle ta med til dialogmøtet med KD i Stavanger 25. september. Leiarsamling: september var eg på leiarsamling med NSO. Her drøfta me mange av dei viktige sakene som skal opp på LS1 og som pregar sektoren for tida. Dette blir ein viktig arena framover for å forankre politikken i 5

6 Oppstartsseminaret: Det årlege oppstartsseminaret fann vart arrangert på Sporveishytten på Kvamskogen september. Nytt arbeids- og prinsipprogram i tillegg til UiB sin nye strategi var hovudfokuset i programmet. AU-møter: Me har avhalde AU-møter omtrent alle veker. Det er nokre som har vorte avlyst grunna lite saker og andre arrangement. Samarbeid: Eg har delteke på handlingsplanseminaret til SP-UiO august og på oppstartsseminaret til Studenttinget ved NTNU som var september. Dette er arenaer der me kan vidareutvikle det gode samarbeidet som me har med desse to studentdemokratia. Det er nyttig lokalt men også svært nyttig for vårt abreid i NSO. I tillegg har me jamleg dialog med studentdemokratia her i Bergen og med Velferdstinget. Media: Me har hatt fokus på å vera synlege og har hatt ein del debattinnlegg på trykk for å løfte saker. Eg har i tillegg vore fleire gonger på Studentradioen og Bergen Student TV for å snakka om saker. Det er også planlagt nokre større medieutspel saman med andre samarbeidspartnerar som forhåpentlegvis vil koma på trykk om ikkje veldig lenge. Andre sentrale møter: samarbeidsmøte med Studentparlamentet på HiB lunsj med rektoratet planleggingsmøte for sakslista til LMU opningsmøtet til Studentersamfunnet studentallmøte om den nye strategiplanen dialogmøte med Eiendomsavdelingen (EiA) arbeidsgruppemøte Utdanning i Bergen lunsj med rektoratet (studentombud og struktur) dekanlunsj (gjennomgang av saker til møte i Universitetsstyret) opning av nye høgskulen på Kronstad Økonomi: I tråd med punkt 4 i vårt kontorreglement skal me orientera Studentparlamentet om alle enkeltsummar over 5000 kroner. - Bærenett: kroner - Nye flyers: kroner - Leie av Sporveishytten til oppstartsseminaret: kr Oppnemning til forskjellige verv: I perioden har Arbeidsutvalet fått i oppgåve å oppnemne representantar til nokre ulike verv. Desse har vore informert om i Facebook-gruppa vår og mogleg å stilla til. Dette er verv som me har måtta oppnemna til fortløpande slik at arbeidet deira skulle koma i gang. Arbeidsgrupper DigUiB: Digital undervisning: Fredrick Mortvedt Digital vurdering: Susann Strømsvåg 6

7 Læringsplattform: Njaal Neckelmann Lærings- og formidlingslab Magnus Brekke Nygaard Juridiske problemstillingar: Knut Knapskog Tre av desse fortsett frå i fjor. Dei to andre er frå AU då me ynskjer å forankra dette viktige arbeidet gjennom AU. Fokusgrupper - brukstilfeller for digitale læringsressurser: Anders Sætra Susann Strømsvåg Arbeidsgruppe for dei naturhistoriske samlingar: Lars Arne Nilssen Nestleder, fag- og forskningsansvarlig, Susann Strømsvåg Jeg har valgt å oppsummere kort hva som har skjedd de ulike månedene, så vil jeg gå gjennom hvilke saker jeg har jobbet med og hatt fokus på til slutt i orienteringen. Juni Arbeidet begynte så smått i juni med både individuell og felles overlapp. Vi hadde også to dager med felles overlapp sammen med Stavanger, Agder og HiB. Vi hadde også middag med avtroppende og påtroppende AU, noe som var veldig trivelig. Juli Jeg var på kontoret noen dager i starten av juli, hvor tiden gikk med på å få oversikt over hva man må sette seg inn i av saker og ting. Etter dette tok jeg ut tre uker ferie og var tilbake til siste uken i juli. Da dro nye AU på hyttetur for å bli bedre kjent. Denne uken startet vi også så vidt opp med å planlegge oppstartsseminaret. August I starten av måneden gikk det mye tid med til å lese diverse rapporter og sette seg inn i sakene studentparlamentet har jobbet med så langt i år. I tillegg tok planleggingen av studiestart en del tid. 7. august var alle samlet i Oslo for møte i U-nettverk. Dagen etter dro Tommy og jeg videre på Avspark med NSO. Det ble en kjekk helg der vi møtte studentpolitikere fra resten av landet. Møter denne måneden: - Lunsj med rektoratet 14. august - Møtte som vara i styringsgruppen for DigUiB 21. august - Møte i utdanningsutvalget 27. august, hvor tema var DigUiB September Også i september har jeg brukt litt tid på å lese meg opp på forskjellige saker. Jeg har brukt en del tid på forskningsbiten denne måneden. Ting som publisering og uttelling i finansieringssystemer kan være litt vanskelig å sette seg skikkelig inn i. I tillegg har jeg brukt litt tid på NSO siden jeg skal sitte i landsstyret der i året som kommer. Denne måneden har det tatt seg litt opp med møtevirksomhet og ting som skjer, så forberedelse til det har også tatt litt tid. Jeg har også hatt hovedansvaret for organisering i forkant av oppstartsseminaret, så det har jeg brukt en del tid på denne måneden. I slutten av måneden gikk litt tid til skriving av sakspapirer til SP-02 samt forberedelse til første møte i landsstyret som var nå i helgen. Møter i september: - Møte i forskningsutvalget 4. september 7

8 Møte med EIA 5. september - Møte i utdanningsutvalget 9. september - Møte med byrådsleder 9. september - Møte med studentutvalgene 9. september - Dekanlunsj 15. september - Styreforum 16. september - Landsstyremøte september - Møte i strategigruppa 29. september Saker i perioden Mentorordning: Har tatt kontakt med fagutvalg og studentutvalg for å prøve å finne ut hvilke ordninger som eksisterer i dag. De som har hatt prøveordninger har jeg kontaktet og bedt om å få rapporter på hvordan det har fungert. Det er ikke alle som har dette klart ennå, men jeg har fått svar fra en del. Sendte også inn et leserinnlegg om dette til Studvest i august. Jeg trakk også frem mentorordning som et mulig tiltak mot frafall på møte i UU hvor frafall ble diskutert. Pensumlister: Dette har vært en veldig viktig sak for oss tidligere år, og jeg har fulgt dette opp i høst. Det er gledelig at det ikke lenger er et like stort problem som tidligere. På de fleste fakulteter har tallene sett meget bra ut, og nesten alt av pensumlister har blitt lagt ut i god tid. Noen fag og fakultet henger fortsatt litt etter, men det kan ha andre forklaringer enn late forelesere. DigUiB: Dette er et hett tema for dagen. Dette var også tema på første møte i utdanningsutvalget, der de ulike undergruppene i prosjektet informerte om status. Neste skritt nå er å lansere ny nettside og begynne jobben med å bringe prosjektet ned i fagmiljøene. Hvordan studentene kan bidra til dette ble drøftet i semesterets andre rektolunsj. Det blir i år budsjettert med ca. 18 millioner til prosjektet, mot rundt 7-8 i fjor. Styringsgruppen har bl.a. satt seg et mål om at alle skoleeksamener skal gjennomføres på pc innen Samtidig skal man satse på alternative vurderingsformer slik at det totale antall skoleeksamener reduseres. Det satses altså mye på dette i år. Open Access: Jeg har jobbet en del med å få oversikt over hvor gode UiB egentlig er på dette. Det viser seg å være vanskelig, da en fullstendig rapport ikke eksisterer. Man har noe oversikt over publisering i rene OA-tidsskrift, såkalt GULL-OA, men dårlig oversikt over hvor mye som egenarkiveres og publiseres hybrid. Hybrid OA vil si at man kjøper fri den artikkelen man har skrevet, men at den publiseres i et tidsskrift som ikke er åpent tilgjengelig. Det er ting som tyder på at dette går fremover. UiB har opprettet et fond hvor man kan søke om støtte til å publisere åpent, både i rene OA-tidsskrift og som hybrid. Det ble opprinnelig satt av 1,8 millioner til dette i år. Det er nå brukt opp, og UiB har gitt nye 2 millioner til fondet. Bruken av dette fondet har økt betraktelig bare det siste året. Det blir spennende å følge denne utviklingen fremover. MOOC: I sommer kom det ut en rapport om MOOC, kalt MOOC til Norge. Denne ble så sendt ut til høring og UiB inviterte studentparlamentet til å komme med innspill til denne. Dette har jeg jobbet en del med den siste måneden. Jeg har blant annet skrevet et høringssvar som skal behandles på SP-02. I forbindelse med DigUiB prosjektet skal også UiB starte opp så smått med MOOC i årene som kommer. Dette vil hovedsakelig være kortere MOOCs, der tanken er at de kan integreres i den undervisningen som allerede foregår i disse fagene. Strategiarbeidet: Tommy og jeg sitter i strategigruppen til UiB. Det går derfor en del tid med til dette. Vi har hatt allmøte for studentene der det kom flere gode innspill. I tillegg diskuterte vi 8

9 dette på oppstartsseminaret. De innspillene som har kommet der har vi notert og vi tar disse med videre i arbeidet. Opptakskrav: I sommer fikk UiB et brev fra KD, der de spurte om det er noen studier man kan tenke seg å innføre spesielle opptakskrav på. Man tenker da i hovedsak på opptakskrav utover generell studiekompetanse, som at man må ha hatt visse mattefag, eller en viss karakter i noen spesielle fag. Etter jeg ble oppmerksom på dette tok jeg kontakt med studentutvalgene rundt om for å gjøre dem oppmerksom på dette og for å høre om dette er noe som vurderes rundt om. Det ble også løftet kort på møte i utdanningsutvalget der det kom frem at Mat.Nat vurderer strengere krav til matte på noen studier. Fakultetene har nå fått frist til 10. oktober på å komme med innspill til SA hvis dette er noe de har lyst til å prøve på noen av sine studier. Hvis man bestemmer seg for å teste ut dette, vil det først prøves ut i en periode før man tar stilling til om det skal innføres permanent. Det vil uansett ta et par år før de nye opptakskravene vil gjelde, siden elevene på videregående allerede kanskje har valgt sine fagkombinasjoner og ikke har mulighet til å gjøre om på dette. Forskningsinfrastruktur: På møte i forskningsutvalget ble det vedtatt at man ønsker å opprette et utvalg som skal ha et ansvar for UiBs forskningsinfrastruktur. Det er da tenkt at denne gruppen skal ha et ansvar for dette, samt vurdere hvilke behov som foreligger og lignende. Det er et ønske om å skaffe bedre oversikt over den totale infrastrukturen, noe som også vil gjøre det lettere og benytte seg av denne på tvers av fagmiljø og fakultet. Velferd, informasjons- og fakultetsansvarlig, Magnus Brekke Nygaard Juli og august Starten av året som studentpolitiker har vært spennende og læringskurven bratt. Det første som skjedde etter at jeg formelt trådde inn i stillingen 1. juli var at jeg tok ut tre ukers pålagt ferie. Da ferien var over dro arbeidsutvalget (AU) på teambuildingtur til Lone Camping. Der la vi planer for høsten og fikk mulighet til å bli bedre kjent. 7. august dro AU på ny tur, denne gang til Oslo, for å delta på U-nettverksmøte sammen med tillitsvalgte fra Universitetet i Oslo (UiO), Norges tekninsk-naturvitensakpelige universitet og Universitetet i Tromsø. Her hadde vi nyttig erfaringsutveksling, kursing og skolering. Vi fikk også møtt studentombudet på UiO som snakket om sin stilling og hvordan ombudsrollen har fungert på UiO. Mye av tiden tidlig i august gikk også med til å planlegge, og gjennomføre, synlighetstiltak under semesterstart. Studentparlamentet var vi blant annet med som arrangør på ulike rebusløp og vi sto på en rekke forskjellige stands. I slutten av august hadde vi første møte i PR- og debattkomiteen. Jeg hadde også møte med SP-UiB fondet der informasjonsoverlapp ble diskutert. Det siste som skjedde i august var studentparlamentets deltakelse på Studentkampen på Kvarteret. September September har så langt vært minst like travel som august, selv om ting nå har begynt å bli rutine i AU. Min mening er at vi nå har funnet en fin arbeidsfordeling og er mer bevist på våre ansvarsområder. I september har vi blant arrangert allmøte om UiBs strategi og oppstartseminar for Studentparlamentet. Jeg har også skrevet et leserinnlegg til Studvest om den pågående debatten med velforeningene i sentrum og deres forhold til studentene og universitetet. 2. september var jeg i debatt på BSTV om studentboliger, sammen med blant annet APs leder i Bergen. 4. september deltok jeg på et spennende foredrag om sosiale medier. 9

10 Velferd Velferdspolitisk har jeg brukt en del tid på å sette meg inn i ansvarsområde og lese diverse dokumenter og undersøkelser som for eksempel SSB levekårsundersøkelse for studenter fra 2010 og studentboligundersøkelsen 2014 som kom nå i august. Jeg har jobbet tett sammen med Velferdstinget i Bergen (VT) rundt dette ansvarsområdet. 5. august var for eksempel jeg og Tor Prestegard, leder i VT, rundt og inspiserte hvordan det så ut i forskjellige SiB-boliger, blant annet på Fantoft og Hatleberg. Vi besøkte også alle treningssentrene til SiB. 3. september ble studentenes helse og trivselsundersøkelse for 2014 lansert. Det har blitt en del arbeid med denne. Selv om det kommer frem en hel del dyste tall om studenters livssituasjon, ser det ikke ut til at UiB kommer dårligere ut en andre institusjoner i undersøkelsen. 9. september ble jeg valgt inn i VT-AU. Som et resultat av dette vil jeg trolig ta en mer offensiv rolle i velferdspolitikken fremover. Det er naturlig at det er en del overlapp og sammenfallende interesser mellom studentparlamentet sin velferdspolitikk og VT. Informasjon 6. august lanserte vi offisielt den nye nettsiden og vår nye grafiske profil. Dette har vært en stor suksess så langt og vi har fått gode tilbakemeldinger på både nettside og det grafiske. Jeg har brukt mye tid på å legge inn informasjon på nettsiden og på å få den opp på et akseptabelt nivå. Vi har også vært i sluttfasen av servicetiden, så jeg har måttet spille inn en del feil og mangler til leverandør her. Disse feilene er blitt utbedret. Mot slutten av juli og begynnelsen av august brukte jeg en del tid på å bestille nytt grafisk materiell med Studentparlamentets nye farger og logo. Det har vist seg å være en mer omfattende prosess enn jeg hadde håpet på, da vi for eksempel har fått levert materiell i feil farger ved flere anledninger. Mye profileringsmaterielle er derimot levert og vi venter på å få levert mer. Så langt har vi brukt om lag kroner på å bestille nytt profileringsmateriell. Da står det om lag kroner igjen på budsjettposten. Det foreligger konkrete planer for å bruke opp resten av budsjettet. Synlighetsmessig har det vært viktig for oss å være tilstede på ting som skjer og vise oss frem også i andre sammenhenger en rent politiske, gjennom blant annet arrangementer og stands som nevnt tidligere. Vi hadde også gående en facebook-konkurranse der en kunne vinne premier om en likte studentparlamentet sin side på Facebook. I sosiale medier har vi hatt stor suksess så langt i perioden. Vi har nesten doblet antall følgere på Facebook (opp fra 1300 til 2200) og har tatt i bruk Instagram aktivt. Vi bruker sosiale medier aktivt for å nå ut med informasjon, både overfor de vi representerer, men også for å nå ut til de vi ønsker å påvirke. Studentparlamentet har også nådd ut i både studentmedia og tradisjonelle medier. Blant annet har vi vært på trykk i nesten hver Studvest etter sommerferien (bortsett fra siste utgave 17. september). Vi har skrevet leserinnlegg og kronikker, blitt nevnt i saker, men også skrevet pressemeldinger som vi har nådd gjennom med. I følge vår egen mediestatistikk har vi vært i media 26 ganger siden forrige studentparlamentsmøte. Fakultet 10. september hadde vi første møte med studentutvalgene på UiB. I forkant hadde vi også et møte med studentutvalget på Det samfunnsvitenskapelige (SV) fakultet. Det er mye spennende som skjer på fakultetetsnivå. Blant annet har alle fakultet, foruten om SV-fakultetet, planer om å 10

11 opprette egne studentlokaler. Sammen med Tommy Aarethun har jeg laget en plan på hvordan vi skal samarbeide bedre og tettere med studentutvalgene videre i tiden som kommer. Internasjonalt-, miljø- og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland Juni Vi startet med overlapp i juni, og hadde møter og seminar med flere AU i andre studentparlament i landet, bl.a. med HiB, UiA og UiS. I tillegg hadde jeg overlapp på internasjonalt med Bjørn Kristian, og allerede i juni var jeg med på flere møter. Jeg hadde overlapp på miljø med Tommy. Jeg har ikke hatt overlapp på likestilling. Hadde allerede i juni hadde jeg møte med International students union Bergen (ISU-Bergen) og Erasmus Student Network Bergen (ESN-Bergen) om å arrangere en liten velkomstuke for internasjonale studenter. Juli Jobbet første uka i juli før jeg tok 3 uker ferie. Mye av tiden gikk med til å lese meg opp på mine arbeidsområder. Har også lest meg opp på skolepenger for internasjonale studenter for å være godt forberedt hvis debatten skulle komme opp igjen til høsten. Jeg begynte også så smått å planlegge semesterstart, og har vært i kontakt med alle fadderstyrene på UiB for å høre hvordan de inkluderer internasjonale studenter i sine fadderuker, og for å høre om vi kunne delta i rebusløp. Etter ferien gikk mye av tiden med til å planlegge semesterstart og å komme i gang med arbeidet i ulike komiteer først og fremst internasjonal komité for min del. AU var også på hyttetur. August I tiden før semesterstart utnyttet jeg også en del tid til å lese meg opp på ulike handlingsplaner og strategier ved UiB. AU dro også til Oslo på U-nettverksmøte. Jeg har også vært på besøk hos NSOs kontor i Oslo (Norsk Studentorganisasjon). I juli ble jeg oppnevnt av NSO til å sitte i komiteen for studentenes fredspris. Det er en pris som deles ut til studenter som har kjempet for demokrati og menneskerettigheter. Prisen deles ut annet hvert år på Isfit Internasjonal studentfestival i Trondheim. Det er komiteen som bestemmer vinneren av prisen, og det var derfor utrolig spennende og lærerikt å få muligheten til å sitte i komiteen, og dette er nok ett av høydepunktene fra min første tid i AU. Vinneren offentliggjøres i Trondheim den 1. oktober. Isfit arrangeres i Trondheim i februar der bl.a. Dalai Lama har sagt ja til å delta. Semesterstart kom plutselig, og det var utrolig kjekt at det ble liv i byen og studentsenteret igjen etter at vi så og si var der alene i flere uker. Vi deltok på studenttorg, vi har vært på alle fakultetene på stand og vi har deltatt i 3 rebusløp. I tillegg gikk jeg faddervakt i to netter. Ellers: Vært på første møte i likestillingskomiteen. Planlegger flere temamøter i løpet av høsten og likestillingskonferanse 5. desember. Møte med miljøkoordinator på UiB. Mål at UiB skal være miljøfyrtårn innen utgangen av UiBs totale klimaregnskap kommer i løpet av høsten. Jeg har hatt presentasjon om SP-UiB for de internasjonale studentene som har tatt norskkurs i sommer. Jeg har vært på styremøte i SAIH. Har hatt møte i styringsgruppa for studentmobilitet. Gruppa har hatt gjennomgang av UiBs utvekslingsavtaler. Ny struktur på nettsidene med info om alle avtalene kommer i 11

12 løpet av høsten. Vært på omvisning på Fantoft med leder av ISU-Bergen. Har hatt flere møter med ISU-Bergen og ESN-Bergen for å planlegge arrangement for internasjonale studenter. Hatt møte med internasjonale studentorganisasjoner i Bergen etter oppfordring fra viserektor for internasjonale relasjoner Anne Christine Johannessen. Skal ha flere møter for å se hvordan vi kan bruke møtene og hverandre bedre. Rektorlunsj med AU. Tok opp bl.a. Scholars At Risk og etiske retningslinjer for UiBs fond. Deltok på studentkampen. Hatt første møte med internasjonal komité September Vi har allerede hatt to møter i Internasjonal Komité, og jeg vil si vi har kommet godt i gang. Jeg har brukt litt tid på å tenke på hva IK skal være og hvordan vi skal jobbe. I starten har vi derfor fokusert litt på nettopp det. I den forbindelse har vi utformet interne retningslinjer (etter forslag fra meg), der vi bl.a. slår fast at vi skal møtes en gang i mnd, at internasjonalt ansvarlig skal lede komiteen osv. Studentparlamentet vil bli bedre orientert om IK og IK sitt arbeid på SP 03 da vi har noen forslag til endringer i IK. Til slutt vil jeg gjerne få skryte litt av IK som er engasjerte og gira på å få brukt komiteen til noe nyttig, og det lover veldig godt for arbeidet fremover. Ellers: Lest og skrevet høringssvar til kvoteordningen. Planlagt og gjennomført quiz med Paul Holden på kvarteret. IK bidro. Stor suksess, kom ca 100 stykker, både norske og internasjonale flere hadde også blanda lag med norske og internasjonale studenter. Hatt møte med eiendomsavdelingen (EIA) ang. Universell utforming. Fikk veldig god presentasjon om UU på UiB. Isfit skal ha konferanse i Bergen (16. oktober) om årets tema korrupsjon. Jeg har vært i kontakt med de og vi jobber med å finne et lokale. Oppstartsmøte med internasjonal uke. Møte i Scholars at Risk. Har en scholar ved UiB nå, og vi vedtok hans søknad om forlengelse av sitt opphold med ett år. Møte i Velferdstinget der jeg er fast representant for sosdem. Hatt leserinnlegg i Studvest på engelsk rettet mot de internasjonale studentene. Hatt møte med SAIH-Bergen Planlagt, forberedt og gjennomført oppstartseminar for SP. Hatt andre møte med Anne Christine Johannessen og studentorganisasjonene i Bergen (ISU, ESN, SAIH-Bergen, AIESEC). I tillegg deltok Anders Parmann og kommunikasjonsavdelingen (KK). Planlegger arrangement den 13. november med tema: «lets talk about Africa». Deltatt på HMS-kurs på UiB. Vært på styremøte i SAIH. Studentrepresentantene i Universitetsstyret, Astrid Hauge Rambøl og Anders Parmann 1. juli 19. September Vi tiltrådte vervet som styremedlemmer fra 1. juli, men den første måneden forløp særs rolig, da vi nå har endret innholdet i vervet. Studentrepresentantene har tidligere vært lønnet som fulltidstillitvalgte, men etter oppfordring fra både tidligere studentrepresentanter i Universitetsstyret og Studentparlamentet besluttet Universitetsstyret i mai å omgjøre vervet. 12

13 Studentrepresentantene får nå samme honorar som de andre styremedlemmene ( kroner i året), og har i utgangspunktet samme forpliktelse: Å delta på styremøtene. I tillegg til styremøtene kommer vi til å delta på en del andre møter og vil være en aktiv del av studentdemokratiet. Under følger en oversikt over hva vi har gjort så langt. Arbeidsutvalget har ukentlige møter der vi er invitert. Vi har deltatt på en del av møtene, og fordelt oppmøte mellom oss. Vi kommer til å møte på de AU-møtene vi har anledning og finner sakslisten relevant. 12. august: Åpning av det akademiske året. 13. august: Møte med viserektor for utdanning Oddrun Samdal om DigUiB. Tidligere har en av studentrepresentantene i Universitetsstyret sittet i arbeidsgruppen for DigUiB, og hensikten med møtet var å diskutere hvordan vi fortsatt kan ha god flyt av informasjon. Vi har tidvis møter med arbeidsutvalget, og kan få oppdateringer fra leder Tommy Aarethun der. 14. august Rektorlunsj 28. august Ekstraordinært styremøte: Det var i hovedsak omstrukturering av høyere utdanning som var på agendaen. Vi stiller oss bak rektoratets strategi. 29. august Doktorgradspromosjon i Håkonshallen 3. september Innspillsmøte til UiBs strategiarbeid for studentene. Rektoratet har hatt møter ved alle fakultetene og nå også med studentene. Det var arbeidsutvalget som sammen med rektoratet arrangerte møtet. Anders var tilstede september Samling i Stavanger: Fire til fem ganger i året møtes studentrepresentanter i landets universitetsstyrer for å diskutere og utveksle erfaringer. Denne periodens første møte var i Stavanger. Vi diskuterte blant annet SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing). 10. september Rektorlunsj 16. september Styreforum: Styreforum er en uformell arena for drøfting, koordinering og erfaringsutveksling mellom studentene i fakultetstyrene, fakultetsrepresentantene i Studentparlamentet og studentutvalgsledere. Styreforum møtes ca. 3 ganger per semester og drøfter saker etter behov og innmelding. Studentene i universitetsstyret er ansvarlig for innkalling og organisering av møtene. Styreforumet fatter ikke vedtak og behandler kun saker meldt av medlemmene selv. I denne periodens første Styreforum fortalte rektor Dag Rune Olsen om strategiarbeidet ved UiB. DigUiB var også invitert til å fortelle om digitaliseringsprosjektene til UiB, men ble nødt til å avlyse i siste liten. Vi fikk diskutert hva vi vil bruke Styreforum til fremover. 13

14 SP 22/14-15 Supplering av studentrepresentanter til styrer, råd og utvalg Hensikt: Det skal veljast representantar og vararepresentantar til dei råd, styrer og utval som ikkje vart fylt opp under SP 01/ Studentparlamentet vel studentrepresentantar til ulike råd og utval. Representantanes valperiode er frå haustsemesteret 2014 til og med vårsemesteret Representantane vert føreslegne på møtet. For alle val gjennomført etter dette reglement gjelder et krav om at kandidatar er semesterregistrerte studentar ved UiB i valsemesteret. I val med Studentparlamentet som valforsamling, er det krav til kandidatar til verv om framstilling for parlamentsmøtet. Vararepresentantar kan veljast utan personleg framstilling. Studentparlamentet er valforsamling ved val av studentrepresentantar til råd og utval ved UiB, og innstiller overfor UiB på dei valde representantane. Studentparlamentet er også valforsamling ved val av representantar til grupper, komitear og liknande som Studentparlamentet sjølve set ned eller vert førespurt om å velja/oppnemna representantar til. I val som angår Studentparlamentets eigne utval skal begge kjønn vera representert. I val som er tilknytt UiB heiter det at har utvalet to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. Oversikt over styrer, råd og utval det skal veljast representantar til: Den sentrale klagenemnda: Mangler to personlige varaer for Sindre Dueland. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N. som henholdsvis første- og andre vara for Sindre Dueland i Den sentrale klagenemda. Det sentrale valgstyret: Mangler to faste representanter og to varaer. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N. som faste representanter i Det sentrale valgstyret. Videre velges X.X. og X.X. som varaer. Likestillingskomiteen: Mangler en vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som vara i Likestillingskomiteen. Arbeidsmiljøutvalget: Mangler en vara for observatør. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som vara for observatør i Arbeidsmiljøutvalget. Styret for Senter for kvinne- og kjønnsforskning, SKOK; Mangler en fast representant (skal rekrutteres fra Bachelorprogrammet i kjønsstudier), samt to personlige varaer. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som representant i styret for SKOK. Videre velges X.X. som personlig vara for Johanne Vaagland og X.X. som personlig vara for N.N. Styret for Universitetsbiblioteket: Mangler en fast representant og to varaer. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som fast representant i Styret for Universitetsbiblioteket. Videre velges X.X. og X.X. som varaer. 14

15 Styret for Universitetsmuseet i Bergen: Mangler en fast representant og en vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som fast representant i Styret for Universitetsmuseet i Bergen. Videre velges X.X. som vara. Læringsmiljøutvalget: Mangler tre personlige varaer. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N., N.N. og N.N. som personlige varaer i Læringsmiljøutvalget for henholdsvis Pål Halle Johnsen, Pernille Reitan Jensen og Rikke Bergseth. Universitetets forskningsutvalg: Mangler to varaer. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N. som varaer i Universitetets forskningsutvalg. Alumnusrådet: Mangler en fast representant og en vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som fast representant og X.X. som vara i Alumnusrådet. Innstillingsrådet for Studentlegat/Meltzerfondet: Mangler fast representant fra psykologisk fakultet samt vara fra samme fakultet, Matematisk-naturvitenskaplig fakultet og Juridisk Fakultet. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som fast representant for psykologisk fakultet i Meltzerfondet. Videre velges X.X. som vara fra Psykologisk fakultet, Y.Y. som vara fra Matematisk-naturvitenskaplig fakultet og Z.Z. som vara fra Juridisk fakultet. Styringsgruppa for miljøledelse: Mangler en vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som vara i Styringsgruppa for miljøledelse. Redaksjonsrådet for studentinformasjon: Mangler to faste representanter og to vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N. som representanter til Redaksjonsrådet for studentinformasjon. Videre velges X.X. og X.X. som varamedlemmer. Studentparlamentets kontrollkomité: Mangler to medlemmer og tre vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N. som faste medlemmer i kontrollkomiteen. Videre velges X.X, X.X. og X.X. som varamedlemmer. Studentenes valgstyre: Mangler fem vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N., N.N.,, N.N., N.N. og N.N. som varamedlemmer i studentenes valgstyre. Semesterstartskomiteen: Mangler minst to medlemmer. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N. som medlemmer i semesterstartskomiteen. Internasjonal komité: Mangler to vara. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. og N.N. som varamedlemmer i internasjonal komité. SP 23/14-15 Suppleringsvalg av styremedlem til SP-UiB-fondet Hensikt: Det skal velges et styremedlem for to år. 15

16 Bakgrunn: På SP 01/14-15 skulle det velges to styremedlemmer til SP-UiB-fondet for to år hver. Det var kun en kandidat som ble valgt inn. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som styremedlem i SP-UiB-fondet. SP 24/14-15 Suppleringsvalg av varadelegater til Landsstyret i Norsk Studentorganisasjon Hensikt: Det skal velges tre personlige varadelegater til hver av de to faste delegatene. Bakgrunn: På SP 01/14-15 ble Susann Strømsvåg og Tommy Aarethun valg inn som landsstyredelegater, men det ble kun valgt inn to personlige vara til hver. Det mangler med andre ord tredjevara for begge delegatene. FORSLGA til vedtak: Studentparlamentet velger N.N. som tredjevara for Tommy Aarethun og X.X. som tredjevara for Susann Strømsvåg. SP 25/14-15 Suppleringsfullmakt til Arbeidsutvalet Hensikt: Å gi Arbeidsutvalet fullmakt til å supplera representantar til resterande råd, styrer og utval. Bakgrunn: Det vart gjennomført val til råd, styrer og utval på SP 01/14-15 og suppleringsval på SP 02/ For at ein skal sikra at studentane ved UiB vert representert i ulike råd, styrer og utval er det ønskjeleg at Arbeidsutvalet får fullmakt til å supplera desse. Slik sikrar ein at Arbeidsutvalet i etterkant av SP 02 aktivt kan arbeida for at me får studentar inn i alle dei råd, styrer og utval som me har krav på å vera representerte i. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet gjev Arbeidsutvalet fullmakt til å supplera representantar til resterande råd, styrer og utval. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 26/14-15 Vedtektsendring 21 og 22 Hensikt og bakgrunn: Arbeidsprogramkomiteen har i sitt møte den 31. august funnet det ønskelig å endre reglene for etablering av og form for studentparlamentets prinsipp- og arbeidsprogram. Komiteens medlemmer legger derfor i fellesskap frem følgende forslag til endring av studentparlamentets statutter: 21 «Arbeidsprogram» og 22 «Prinsipprogram» strykes og erstattes med ny paragraf som følger: 16

17 «Prinsipp- og arbeidsprogram Det nyvalgte studentparlamentet skal på sitt første møte etter sommeren behandle en vedtakssak om prinsipprogram. Prinsipprogrammet skal være retningsgivende for arbeidsutvalgets arbeid og skal ha en tidshorisont som er minst tre år lang. Det nyvalgte studentparlamentet skal i forkant av sitt første møte etter sommeren nedsette en komité for utarbeidelse av forslag til prinsipprogram. Komiteen skal så langt det er mulig utgjøres av én representant fra hver liste som er representert i studentparlamentet samt én representant for fakultetsrepresentantene. Det nyvalgte arbeidsutvalget skal, etter studentparlamentets rullering av prinsipprogrammet og innen oktober måned, legge frem en orienteringssak om sitt vedtatte arbeidsprogram i studentparlamentet. Arbeidsprogrammet skal ha en tidshorisont som er ett år lang. Arbeidsutvalget skal på studentparlamentets siste møte legge frem en diskusjonssak om evaluering av sitt arbeid for å realisere arbeidsprogrammets innhold.» FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar arbeidsprogramskomiteens forslag til endringer i vedtektene med de endringer som er fremkommet i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas 27/14-15 Arbeidsprogram for Studentparlamentet Hensikt og bakgrunn: Komiteen har arbeidet med utgangspunkt i statuttenes 22 om arbeidsprogram og vedtak fattet på studentparlamentets møte mandag den 26. mai Komiteens medlemmer er oppnevnte representanter fra de politiske lister som er representert i parlamentet, samt én representant fra fakultetsrepresentantene. Forslaget er utformet i møter fredag den 22. august, søndag den 31. august og fredag den 5. september. Da programforslaget ble vedtatt per e-post den 10. september kl forelå det én dissens til forslaget, fremsatt av Grønn liste med tilhørende endringsforslag. Det var ingen andre kjente forslag til endringer. Arbeidsprogramkomiteens endelig forslag til arbeids- eller prinsipprogram for SP-UiB for 2014/15: Pkt 1. Om fag- og forsknings- og utdanningspolitikk Studentparlamentet skal være en aktiv pådriver for fornyede undervisnings- og vurderingsformer. Forskning ved universitetet skal komme studentene til gode og holde et høyt internasjonalt nivå. Studentparlamentet mener at: - Vurdering og undervisning må bli mer variert, mens bruken av digitale redskap og tilbakemeldinger til studentene må tilta. - Bedre dannelse fordrer at flere studenter får muligheten til å studere emner på tvers av fakultetene og at man sørger for at ex.phil. er bedre tilpasset studiene ved de ulike fakultet. - Utdanning i pedagogikk skal styrkes for forelesere. 17

18 Undervisningen må være mer forskningsbasert og at praksis blir en større del av utdanningen der det gagner studiene. - Universitetet i Bergen skal fortsette å være i verdenstoppen innen klimaforskning og at dagens nivå innen forskning på fornybar energi bør videreføres. - En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle lavere gradsstudenter skal eksistere på Universitetet. Pkt. 2. Om velferd- og kulturpolitikk. Det langsiktige målet for velferd- og kulturpolitikken vår er å sikre et stabil høy trivsel for studentene ved UiB. Studentparlamentet skal bidra til en mangfoldig og studentdrevet kultur i Bergen. Studentparlamentet mener at: - Det må utløses flere tomter til (sentrumsnære) studentboliger i Bergen. - Universitetet må legge til rette for gode HMS- forhold, herunder bedre sanitærforhold. - Fadderuken skal fremdeles være studentstyrt, mens koordineringen skal styrkes. - Flere og bedre lesesalsplasser er helt essensielt, samtidig som mulighetene for å studere utenfor lesesalene også må bedres. - Det bør tilstrebes at gode studentlokaler eksisterer og tilgjengeliggjøres for studenter på alle fakultetene. - Det bør arbeides for at det etableres flere sykkelparkeringer på universitetsområdet, henholdsvis parkeringsplasser under tak og med mulighet for avlåsning. - Vakthold og belysning på Høyden må bli vesentlig bedre for å trygge studentmassen. Pkt. 3. Om internasjonal politikk. Universitetet skal ha et internasjonalt engasjement og legge til rette for utveksling av studenter og forskning. Dette innebærer også å arbeide for studenter og forskeres rettigheter. Studentparlamentet mener at: - Utvekslingsstudenter som kommer til Universitet i Bergen ikke skal betale skolepenger for sitt studium hos oss. Pkt. 4. Om likestillingspolitikk. Studentparlamentet krever at studenter og ansatte ved UiB aldri skal diskrimineres urettferdig på bakgrunn av kjønn, etnisitet, sosial bakgrunn, nasjonalitet, hudfarge, religion og livssyn, språk, seksuell orientering, funksjonsevne eller alder. Pkt. 5. Om organisasjonen og synlighet. Studentparlamentet ved UiB skal være tilgjengelig for innspill fra alle studentene ved UiB. Studentene skal ha mulighet til å gjøre seg godt kjent med studentdemokratiet og sin mulighet til påvirkning. 18

19 Studentparlamentet mener at: - Universitetet i Bergen skal gjennomføre sin tiltaksplan for miljø og at universitetet skal bli og vedvare som en Miljøfyrtårn-institusjon. - Det er viktig med et sterkt samarbeid mellom studentparlamentet og student-, institutt- og fagutvalgene ved universitet. ENDRINGSFORSLAG fra Grønn liste: Endringen gjelder en nytt kulepunkt på bekostning av kulepunkt om klima og fornybar energi under pkt. 1 i programforslaget: "Universitetet i Bergen i sin helhet skal ha som mål å nå verdenstoppen innen tverrfaglig klimaforskning, og må tydelig realisere sitt mål om en sterk satsing på fornybar energi." FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar arbeidsprogrammet for , med de endringer som er fremkommet i møtet. Arbeidsprogramkomiteens innstilling: vedtas Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 28/14-15 Høringssvar MOOC Hensikt og bakgrunn: Universitetet i Bergen har invitert til å kommentere utredningen "NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning" som ble avgitt til Kunnskapsdepartementet 16.juni i år. Fristen for å sende inn er 10. oktober og UiB må sende inn sitt høringssvar til KD innen 15. oktober. Rapporten «MOOC til Norge» er tilgjengelig her: Høringssvar til UiB om «MOOC til Norge» Studentparlamentet ved UiB takker for muligheten til å komme med høringssvar til rapporten «MOOC til Norge». Digitalisering av undervisningen er noe vi jobber mye med, og vi er derfor glad for at man nå har gjort en vurdering av MOOC sin plass i denne utviklingen. Vi har noen bemerkninger til anbefalingene som kommer frem i rapporten. Skal man satse på MOOC? Det er stort sett enighet om at digitalisering av sektoren er nødvendig. Vi er likevel ikke overbevist om at MOOC som selvstendig utdanning er veien å gå. Undersøkelsene det vises til i rapporten viser at det er svært få som faktisk fullfører en MOOC. For de fleste er heller ikke motivasjonen faktisk å fullføre en utdanning eller eksamen, men heller interesse og nysgjerrighet. Dette stemmer bra med at undersøkelsene også viser at det i stor grad er mennesker med høyere utdanning som tar kursene. Vi stiller spørsmål ved om institusjonene skal bruke midler på å tilfredsstille allerede høyt utdannede menneskers nysgjerrighet. Slik vi ser det er derfor MOOC mest aktuelt som en del av en grad på en institusjon. Studentparlamentet mener derfor at man primært bør utvikle MOOC som et supplement til eksisterende undervisning. Hvilken rolle bør nasjonale myndigheter ha? 19

20 Vi er enige i at det bør legges til rette for utvikling av MOOCs, samt generelle digitaliseringsprosesser på institusjonene. Spesielt virker det viktig å få på plass en nasjonal plattform som er tilpasset norsk språk og norske institusjoners profil. Studentparlamentet er likevel skeptiske til at styringen fra nasjonale myndigheter skal bli for stor. Myndighetene skal legge til rette for, men ikke tvinge frem, endring. Generelt er vi skeptiske til å bruke insentiver for å fremme endring, da vi er redd for at det vil føre til endringer som ikke baseres på et mål om økt kvalitet. Finansiering Vi stiller oss bak utvalgets konklusjon om at MOOC-tilbud i utgangspunktet skal være gratis. For oss er det naturlig at de offentlige institusjonene heller ikke skal kunne ta betaling for kurs som går over nett. Vi er likevel åpne for at man kan selge tilpassede versjoner til bedrifter hvis dette er noe det er marked for. Det viktigste for oss er at utdanning i Norge forblir gratis, og dette må også inkludere MOOCs som er offentlig finansiert eller produsert av institusjoner som er offentlig finansiert. Det er viktig for oss å understreke at ved en eventuell gjennomgang av regelverket for egenbetaling må gratisprinsippet i norsk høyere utdanning fortsatt ivaretas på en god måte. Når det gjelder finansiering av tiltakene som er skissert i denne rapporten, stiller vi oss bak forslaget om at rammebevilgningen totalt økes. Vi mener det ikke er rom for å ta midler vekk fra andre områder i dagens rammer. Vi stiller oss derfor ikke bak forslaget om å sette av strategiske nasjonale midler innenfor dagens samlede ramme. Studiestøtte Studentparlamentet stiller seg ikke bak forslaget om å gi utdanningsstøtte til studenter med mindre enn 50 % studiebelastning. Vi mener at studiestøtte kun bør gis i de tilfellene hvor studiebelastningen medfører at man ikke kan jobbe tilstrekkelig ved siden av. Vi mener at man med mindre enn 50 % studiebelastning kan jobbe tilstrekkelig ved siden av, og at man derfor ikke bør få støtte. Vi er i større grad positive til å gi støtte til norske studenter som tar MOOCs produsert utenfor Norge. Vi ønsker likevel å presisere at man da må ha et ordentlig system for å kvalitetssikre disse utdanningene. Generelt mener vi det kun skal gis studiestøtte når man ved fullført kurs får et formelt vitnemål. Vedlegg: - Høringsbrev fra UiB - Høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet stiller seg bak «Høringssvar til UiB om MOOC til Norge», med de endringer som er fremkommet i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: vedtas SP 29/14-15 Høringssvar Kvoteordningen Hensikt og bakgrunn: Studenter som kommer til Norge gjennom kvoteordningen får full støtte fra lånekassen. Lånet blir omgjort til stipend når studenten reiser tilbake til hjemlandet sitt. Kvoteordningen har vært oppe til evaluering, og rapporten med konklusjoner og videre anbefalinger er nå ute på høring. Studentparlamentet har fått mulighet til å komme med innspill til UiB sitt høringssvar. 20

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 01/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 06. JANUAR 2010 Tid: kl. 09.03 10.05 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Møteleder: Referent:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/12

Endeleg innkalling VT 04/12 Endeleg innkalling VT 04/12 5 10 15 20 25 Tid: tysdag 20. mars, kl. 17.15 Stad: Carl Chr. Berners sal, Ingeniørbygget (HiB), Nygårdsgaten 112 Dei som er usikre på kvar dette er kan møte Velferdsstyret

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer