Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag"

Transkript

1 RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE 9,(0111- Hyffn) Rel Telemark fylkeskommune ved fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen Vår ref C) 3en(i Dato 17. februar 2012 Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag Innledning Rjukan videregående skole (RJUVS) vil her gi faglige og strategiske begrunnelser for etablering av ei landslinje ved RJUVS innen studiespesialisering med natur- og miljøfag, herunder høgtjellsøkologi og naturforvaltning som faglig profil. Bakgrunn RJUVS mottok i skriv fra Tinn kommune datert 14. oktober 2010 invitasjon til møte «Om etablering av et tilbud om videregående opplæring med fordypning innen realfag og som kan knyttes til Hardangerviddasenteret». Fylkesopplæringssjef Bjøm Larsen, kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien og daglig leder for Hardangerviddasenteret Per Lykke deltok sammen med rektor Olav Tov Røysland på et møte om dette temaet på RJUVS 16. november Fylkesopplæringssjefen inviterte til et nytt, oppfølgende møte som ble holdt på Fylkeshuset 20. desember Der var også professor og daglig leder av Norsk Villreinsenter Sør (NVS Sør) Jan Heggenes og daværende leder av hovedutvalg for kompetanse Kristian Espeland til stede. Partene var enige om at det var godt faglig og strategisk grunnlag for å arbeide mot en søknad om ei slik landslinje, og et videre samarbeid som bl.a. innebar at en fylkeskommunal saksbehandler skulle involveres. RJUVS utarbeidet sammen med NVS Sør et konkret forslag til fagplan som også involverte Høgskolen i Telemark (HiT). HiT var positivt interessert i dette (forutsatt vanlig studentpoengproduksjon). Framdriften har gått noe langsommere enn ønskelig, men til gjengjeld mener vi at denne utredningen nå er godt gjennomarbeidet. På et møte den 15. november 2011 i lokalene til Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu, ble den nye fylkeskommunale saksbehandleren Nils Thorbjørn Myhren orientert om arbeidet så langt av professor Jan Heggenes og rektor Olav Tov Røysland. Her ble også korrekt saksgang og ansvarsfordeling avklart. Vi ble enige om at det videre samarbeidet starter med at rektor på vegne av skolen sender søknad med begrunnelse til Telemark fylkeskommune om etablering av landslinje ved RJUVS. Fortsettelse side 2 Postadresse Besoksadresse Telefon felefaks E-post Internett Saheimsveien rjukan.vgsliji)t-fk.no Rjukan

2 Side 2 av utredning knyttet til arbeidet med etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Faglige og strategiske begrunnelser for søknad om landslinje Det er en klar nasjonal målsetting at realfagsutdanningene må styrkes. Bl.a. i den sammenhengen åpner staten for at emner fra universiteter og høgskoler kan gis til elever i videregående skole (se nedenfor). En etablering av landslinje i samarbeid med NVS Sør og HiT vil styrke nasjonal og fylkeskommunal satsing på realfag. Dette vil også gi gode synergieffekter mellom allerede eksisterende fag- og undervisningsmiljøer. Undervisningen vil i særlig grad legge vekt på biologi, høgfjellsøkologi, naturforvaltning og -oppsyn, klima og miljø. Ungdom som gjennomfører landslinja etter den foreslåtte fagplanen vil ha et godt grunnlag for videre naturvitenskaplig utdanning enten ved HiT eller ved andre universiteter eller høgskoler, ikke minst fordi de alt vil ha gjennomført og fått godskrevet 30 studiepoeng. Styrking av skoletilbudet i Telemark og stimulering/oppbygging fagmiljøer av ulike Et landslinjetilbud med natur- og miljøfag vil først og fremst ha positive nasjonale konsekvenser, men i tillegg vil det videregående tilbudet og høgskoletilbudet i Telemark bli styrket. Skoletilbudet innebærer at elevene tar studiepoeng (ved HiT) mens de gjennomfører videregående opplæring. De vil derfor også være studenter. Positive ringvirkninger vil ellers være den kompetanseoppbyggingen et slikt tilbud medfører for RJUVS, og den stirnuleringen toppakademikere i eksisterende fagmiljøer ved NVS Sør og ved HiT vil få av faglige og sosiale utfordringer knyttet til undervisning av ungdom. Samlet sett vil fagmiljøet for realister styrkes, og det vil bli lettere for samarbeidende aktører å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse. Landslinjetilbudet vil også øke rekrutteringen til naturvitenskapelige utdanninger og fagmiljø ved høgskoler og universiteter, bl.a. ved HiT. Ressursutnytting Det er investert betydelige midler i bygningsmasse og utstyr på Skinnarbu, både fra statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. NVS Sør har bl.a. et nytt, moderne laboratorium, et velutstyrt auditorium og et bibliotek med aktuell faglitteratur. Disse fasilitetene blir stilt til disposisjon for elevene på den planlagte landslinja. I tillegg vil forskere og annet fagpersonell som har sin arbeidsplass på Skinnarbu, bli benyttet i opplæringen. Selve tilbudet Vedlagt følger tabell som viser hvordan «Studiespesialisering med natur- og miljøfag» er tenkt realisert. Elevene vil måtte oppfylle de kravene som gjelder for et ordinært treårig løp innen studiespesialisering. I tillegg vil de (elevene bør kanskje her kalles studenter) årlig få 140 timers undervisning, tilsvarende 10 studiepoeng, i hogskolefag. Fortsettelse side 3

3 Side 3 av utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående Nkole Mulighet for full fordypning i realfag Vi ønsker å gi elevene et så bredt og fleksibelt videregående skoletilbud som mulig innafor de rammene som gjelder for studiespesialisering. Elevene vil kunne få både spesiell studiekompetanse innen realfag og maksimal uttelling av realfagspoeng (4 poeng) dersom de velger programområde for realfag. Følgende programfag vil være en del av landslinjetilbudet: Matematikk R1, Matematikk R2, Fysikk 1, Fysikk 2, Kjemi 1, Kjemi 2, Biologi 1 og Biologi 2. Vi vil selvsagt også åpne for at programfag innen fagområdene geofag, teknologi og forskningslære og informasjonsteknologi skal kunne velges alternativt. Samarbeidspartenes samlede kompetanse og elevenes fagønsker vil ber måtte fillegges betydelig vekt. Litt om ansvarsfordeling Ansvaret for undervisningen i fag som har læreplaner i Kunnskapsløftet tillegges Rjukan videregående skolc. NVS Sør vil i samarbeid med skolen gi undervisning i fagene Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 som inngår som programfag i utdanningsprogam for idrettsfag. Mer om innholdet i et seinere avsnitt. Elevene (studentene) vil få tilbud om tre emner fra høyere utdanning. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng. HiT er ansvarlig for undervisningen i «Jakt, tiske og frilufisliv» og i «Klima og miljø». 1 emnet «Naturveiledning og naturoppsyn» vil Statens naturoppsyn (SNO) være en sentral sarnarbeidspartner. Om høgskoleutdanning i enkeltemner for elever i videregående opplæring 1 St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja kan vi i kapittel som følger vedlagt lese om den muligheten elever i videregående opplæring har for å ta emner i høyere utdanning. Vedlegget er elektronisk å finne på følgende nettsted: litt :www.re *erin,en.nainff'de /kdfdok,'re ublstmeld/ /stmeld-nr '009-,-)./.34.html?id=S6'S'''S7# Elevene på den foreslåtte landslinja vil t denne muligheten og vil således etter tre år i videregående opplæring både ha vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialiserilw og 30 studiepoeng fra HiT. Litt om økonomi De omtalte studiepoengene i forrige avsnitt vil gi uttelling for universiteter og høgskoler i finansieringssystemet på lik linje med det som gis for ordinære studenter. HiT vil derfor gi sin del av undervisningen på landslinja kostnadsfritt. Også NVS Sør og SNO vil bidra til sin del av opplæringen uten at timer faktureres. Hardangerviddasenteret og NVS Sør stiller laboratorium, auditorium, bibliotek og andre lokaler kostnadsfritt til disposisjon for landslinja. Fortsettelse side 4

4 Side 4 av utredning knyttet til arheidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Innholdet i Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 Fagene Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 er programfag i utdanningsprogram for idrettsfag og vil derfor kunne brukes på et gyldig vitnemål fra utdaimingsprogram for studiespesialisering. Fagplanene som foreligger i Kunnskapsløftet gir rom for å vektlegge kompetansemålene noe ulikt fra skole til skole. Vår undervisning vil i stor grad trekke veksler på den kompetansen som NVS Sør besitter. Følgende stikkord beskriver nærmere hva elevene kan forvente seg: Praktisk naturforvaltning og naturveiledning, reine naturfag (geologi, botanikk, fugler, pattedyr), naturkunnskap som viktig del av friluftsliv, beiteregistrering, GPS-merket villrein og arealbruk, ferdselsregistreringer, intervjuundersokelser på turisthytter, kartlegging av motiver for friluftsliv, arealkonflikter og utbygginger, bruk av GIS i arealforvaltningen, dagens bruksmønster av Hardangervidda. Samfinmets disponering av naturen vil i større grad bli vektlagt enn brukers opplevelse. Spesiellefritidstilbud I tillegg til lokale fritidstilbud som alle kan benytte seg av vil elevene på landslinja, ifølge daglig leder for Hardangerviddasenteret Per Lykke, kunne benytte hytta til Petter Stordalen ved Sandvatn i nærheten av Skinnarbu. I tillegg vil et eget jaktområde stilles til disposisjon for elevene. Utdanningsnivået i Telemark. Fylkets attraktivitet Befolkningen i Telemark har et relativt lavt utdanningsnivå, og fylket har lav eller ingen befolkningsvekst. Antall elever i videregående opplæring vil falle nærmere 20 % fram mot Det skisserte landslinjetilbudet vil bidra til å høyne utdanningsnivået og ganske sikkert ha positiv innvirkning på fylkets attraktivitet. Konsekvensen i neste omgang vil trolig være etterlengtet befolkningsvekst. I alle tilfeller vil ringvirkningene være store og positive av at tilreisende ungdom gjennomfører studiespesialisering med natur- og miljøfag på RJUVS. Samarbeidspartnere Skriv som er sendt Telemark fylkeskommune viser at Norsk Villreinsenter, Statens Naturoppsyn, Høgskolen i Telemark, Tinn kommune og Kongsbergregionen vil være viktige samarbeidspartnere og bidragsytere til landslinja. Utstyrsbehov og bygningsmessigeutfordringer Skolen vil måtte øke driftsutgiftene til naturfagundervisningen for å ta hånd om et økt elevtall. Dette vil være nødvendig selv om fasilitetene på Skinnarbu stilles til vår disposisjon. Økte driftskostnader for laboratoriene på grunn av flere elever: kroner per år. Vi ser også at det må gjennomføres mindre endringer bygningsmessig for å romme tre ekstra klasser. Det dreier seg om å flytte noen innvendige vegger og dører. Vi har lang erfaring med å bruke egne ansatte og elever på bygg- og anleggsteknikk til å utføre slikt arbeid. Det er derfor grunn til å tro at kostnadene til slik ombygging vil kunne bli håndterlige. Vi må selvsagt samarbeide tett med IFK Eiendom. De bygningsmessige endringene må være utført før skolestart i Kostnader til nødvendig ombygging: Et sted mellom og kroner. Fortsettelse side 5

5 Side 5 as utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ed Rjukan videregaende skole Transportbehov Undervisningen ved den nye landslinja vil dels finne sted på Rjukan videregående skole, dels i lokalene til Norsk Villreinsenter Sør. Det er derfor nødvendig med bussforbindelse mellom skolen og Skinnarbu. I tillegg vil det være behov for transport ved ekskursjoner. Tinn Billag opplyser at årlige utgifter for en stor buss som kjører opp på fjellet om morgenen og ned til byen etter skoletid vil beløpe seg til et sted mellom og kroner avhengig av om bussen går en dag i uka eller alle skoledagenc. Tinn kommune sier for øvrig noe om transportrnuligheter i en av sine uttalelser. Skolen har ellers to minibusser til disposisjon. Det er rimelig å anslå årlige transportutgifter til 5000 kroner per elevplass. Uttalelser som er sendt Telemark fylkeskommune Skolen er kjent med at følgende uttalelser er sendt Telemark fylkeskommune: Skriv av 27. januar 2012 fra Norsk Villreinsenter ved styreleder Karl Baadsvik E-post av 13. februar 2012 fra Norsk Villreinsenter ved styreleder Karl Baadsvik med opplysning om at naturveiledere (SNO) inngår i undervisningstilbudet. Skriv ultimo januar 2012 fra Høgskolen i Telemark ved instituttleder Tone Jøran Oredalen Skriv av 29. januar 2012 fra Tinn kommune ved rådmann Rune Lødøen Skriv av 14. februar 2012 fra Tinn kommune ved komrnunalsjef Gjertrud Nysæter Lien Skriv av 15. februar 2012 fra Kongsbergregionen ved ordføreme i Hjartdal, Flesberg, Tinn, Kongsberg, Rollag, Notodden og Nore og Uvdal Rjukan, 17. februar \4 Olav Tov Røysland -- rektor

6 Studies esialiserinmed natur- omir ofa Modell: Studiespesialisering,rogramområde realfag og språk, samfunnsfa oøkonomi Omfang i timerv 1 V 2 V 3 Totalt over 3 år Religion og etikk Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag Geografi Historie Kroppsoving Sum fellesfag Felles programfag fra Jakt, fiske og friluftsliv Klima og miljø Naturveiledning og "eget" programområde (10 st.p.) (10 st.p.) naturoppsyn (10 st.p.) 420 Prow-amfag fta valgt programområde studiespesialisering Prow-amfag fra studieforheredende utdanningsprogram Friluftsliv 1 Friluftsfiv Totalt omfan

7 Side 1 av 2 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Du er her: Kunnskapsdepartementet < Dokumenter < ProposisjOner og meldinger < Meldinger til Stortinget < 2 En variert og mer praktis... < 2.3 Innsatsområder for. < En fleksibel opplæring St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja Bla i dokumentet. < En mer relevant... I Praksisveier > I Dokumentets forside En fleksibel opplzering Barn og unge lærer i ulikt tempo og med ulik intensitet. Derfor er det blant annet innført ulike ordninger for fleksibilitet for den enkelte eleven. Det er for eksempel adgang til å omdisponere inntil 25 prosent av timene i enkeltfag dersom dette kan bidra til å øke den enkelte elevens samlede læringsutbytte. SlIk omdisponering forutsetter at målene i læreplanene for fag ikke blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte eleven/lærlingen/foresatte. Mye tyder på at denne muligheten for fleksibel opplæring I liten grad utnyttes. En kartlegging Utdanningsdirektoratet har gjort, viser for eksempel at muligheten til å omdisponere inntil 25 prosent av timetallet i det enkelte fag brukes lite. Det vesentligste ankepunktet mot ordningen er at forskriften oppleves som rigid og byråkrabsk, men mye tyder også på at de mulighetene ordningen gir, er lite kjent. Nordlandsforskning har pekt på fire begrunnelser for at ordningen ikke er tatt i bruk: regelens utforming, manglende modeller, organisering og ressurser samt manglende oppmerksomhet. 1 Departementet mener det er viktig at den fleksibiliteten den enkelte skolen har til å tilpasse opplæringen til elevenes behov, utnyttes bedre og mer målrettet. Det er særlig viktig at de elevene som i tidlig skolealder henger etter i innlæringen av de grunnleggende ferdighetene, får mulighet til å bruke mer tid på å arbeide med disse i fagene. Ordningen med 25 prosent fleksibilitet er velegnet til dette. Det er skolens ansvar å tilrettelegge for disse elevene, men departementet ser at det er behov for at mer informasjon og gode eksempler kommer ut til skoleelere, skoler og foreldre. Det er også muligheter for elevene å ta fag fra nivået over, jf i forskrift til opplæringsloven. På ungdomstrinnet omfattes fellesfagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag av ordningen. Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gls tll elever som har tilstrekkelig kompetanse til 8 delta. Denne vurderingen gjøres i et samarbeid mellom elev, foresatte, faglærer og skolens rektor. Muligheten til å ta fag fra videregående opplæring mens man er elev på ungdomstrinnet, brukes lite. Det kan være flere grunner til dette. Ikke alle skoleeiere har tilstrekkelig kunnskap om den fleksibiliteten som ligger i regelverket for Kunnskapsleftet. Det kan dessuten være vanskelig å etablere samarbeid med videregående opplæring, eller det kan være få elever som er Interessert. Det er også her behov for at det informeres bedre om ordningen, og at det gis eksempler på hvordan den kan brukes. Dersom skolene/skoleeier finner praktiske løsninger for elever som trenger noe å strekke seg etter ut over krav i aktuelle læreplaner for ungdomstrinnet, mener departementet det bør åpnes for en generell adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring. Departementet legger imidlertid til grunn at ordningen er et tilbud som kan gis, og ikke en rettighet for den enkelte elev. Det er I tillegg mulig for elever i videregående opplæring å ta enkeite emner i høyere utdanning. I henhold til universitetsog høyskoleloven er det bare studenter som oppfyller kravene for opptak til høyere utdanning, som har rett til å gå opp til eksamen ved universiteter og hogskoler. Elever i videregående opplæring har derfor ikke rett til å ta eksamen i høyere utdanning, ettersom dette krever generell studiekompetanse. De kan imidiertid gis mulighet til å følge undervisningen og ta eksamen i enkeltemner i høyere utdanning. Elevene vil kunne få studiepoeng for de avlagte eksamener når de har oppfylt opptakskravene. Disse studiepoengene vil gi uttelling for universitetene og høgskolene i finansieringssystemet på lik linje med det som gis for ordinære studenter. Dette betyr at elevene kan samle opp enkeltemner, som senere eventuelt kan inngå I en grad. For elever som ønsker å ta emner fra universiteter og hogskoler mens de er elever i videregående opplæring, er hovedutfordringen at ordningen er for lite kjent, ikke at regelverket legger begrensninger. Departementet vil derfor bidra til at informasjonen om ordningen blir bedre. Regjeringen vil utarbeide veiledningsmateriell med eksempler på hvordan omdisponering av inntil 25 prosent av timene kan skje åpne for en generell mulighet for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring dersom den er basert på avtaler mellom skoleeiere utarbeide eksempler på og informasjon om ordningen med å ta fag fra videregående opplæring

8 Side2 av2 informere fylkeskommunene og elever i videregående skoler bedre om mulighetene for elever i videregående opplæring til å ta fag fra universiteter og hogskoler Rønnmg 2008 Bla i dokumentet: < En mer relevant,.. I Prakstsveter > I Dokumentets forside

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN

Statusrapport. Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Matematikk- fysikk-kjemi-biologi UTDANNINGSAVDELINGEN Høst 2013 Statusrapport Realfag i Vest-Agderskolen Innhold INNLEDNING... 2 HOVEDFUNN... 2 GRUNNSKOLEN... 4

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 60 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Bruk av elektronisk elevbok i Rettslære - et læremiddel i Fagdidaktikk rettslære ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål

Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Rapport 2014-07 Proba-rapport nr. 2014-07, Prosjekt nr. 13082 ISSN: 1891-8093 PDS, EW, OBS/TT 6.juni 2014 -- Offentlig -- Undersøkelse av nynorsk som hovedmål Utarbeidet

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer