Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag"

Transkript

1 RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE 9,(0111- Hyffn) Rel Telemark fylkeskommune ved fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen Vår ref C) 3en(i Dato 17. februar 2012 Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag Innledning Rjukan videregående skole (RJUVS) vil her gi faglige og strategiske begrunnelser for etablering av ei landslinje ved RJUVS innen studiespesialisering med natur- og miljøfag, herunder høgtjellsøkologi og naturforvaltning som faglig profil. Bakgrunn RJUVS mottok i skriv fra Tinn kommune datert 14. oktober 2010 invitasjon til møte «Om etablering av et tilbud om videregående opplæring med fordypning innen realfag og som kan knyttes til Hardangerviddasenteret». Fylkesopplæringssjef Bjøm Larsen, kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien og daglig leder for Hardangerviddasenteret Per Lykke deltok sammen med rektor Olav Tov Røysland på et møte om dette temaet på RJUVS 16. november Fylkesopplæringssjefen inviterte til et nytt, oppfølgende møte som ble holdt på Fylkeshuset 20. desember Der var også professor og daglig leder av Norsk Villreinsenter Sør (NVS Sør) Jan Heggenes og daværende leder av hovedutvalg for kompetanse Kristian Espeland til stede. Partene var enige om at det var godt faglig og strategisk grunnlag for å arbeide mot en søknad om ei slik landslinje, og et videre samarbeid som bl.a. innebar at en fylkeskommunal saksbehandler skulle involveres. RJUVS utarbeidet sammen med NVS Sør et konkret forslag til fagplan som også involverte Høgskolen i Telemark (HiT). HiT var positivt interessert i dette (forutsatt vanlig studentpoengproduksjon). Framdriften har gått noe langsommere enn ønskelig, men til gjengjeld mener vi at denne utredningen nå er godt gjennomarbeidet. På et møte den 15. november 2011 i lokalene til Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu, ble den nye fylkeskommunale saksbehandleren Nils Thorbjørn Myhren orientert om arbeidet så langt av professor Jan Heggenes og rektor Olav Tov Røysland. Her ble også korrekt saksgang og ansvarsfordeling avklart. Vi ble enige om at det videre samarbeidet starter med at rektor på vegne av skolen sender søknad med begrunnelse til Telemark fylkeskommune om etablering av landslinje ved RJUVS. Fortsettelse side 2 Postadresse Besoksadresse Telefon felefaks E-post Internett Saheimsveien rjukan.vgsliji)t-fk.no Rjukan

2 Side 2 av utredning knyttet til arbeidet med etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Faglige og strategiske begrunnelser for søknad om landslinje Det er en klar nasjonal målsetting at realfagsutdanningene må styrkes. Bl.a. i den sammenhengen åpner staten for at emner fra universiteter og høgskoler kan gis til elever i videregående skole (se nedenfor). En etablering av landslinje i samarbeid med NVS Sør og HiT vil styrke nasjonal og fylkeskommunal satsing på realfag. Dette vil også gi gode synergieffekter mellom allerede eksisterende fag- og undervisningsmiljøer. Undervisningen vil i særlig grad legge vekt på biologi, høgfjellsøkologi, naturforvaltning og -oppsyn, klima og miljø. Ungdom som gjennomfører landslinja etter den foreslåtte fagplanen vil ha et godt grunnlag for videre naturvitenskaplig utdanning enten ved HiT eller ved andre universiteter eller høgskoler, ikke minst fordi de alt vil ha gjennomført og fått godskrevet 30 studiepoeng. Styrking av skoletilbudet i Telemark og stimulering/oppbygging fagmiljøer av ulike Et landslinjetilbud med natur- og miljøfag vil først og fremst ha positive nasjonale konsekvenser, men i tillegg vil det videregående tilbudet og høgskoletilbudet i Telemark bli styrket. Skoletilbudet innebærer at elevene tar studiepoeng (ved HiT) mens de gjennomfører videregående opplæring. De vil derfor også være studenter. Positive ringvirkninger vil ellers være den kompetanseoppbyggingen et slikt tilbud medfører for RJUVS, og den stirnuleringen toppakademikere i eksisterende fagmiljøer ved NVS Sør og ved HiT vil få av faglige og sosiale utfordringer knyttet til undervisning av ungdom. Samlet sett vil fagmiljøet for realister styrkes, og det vil bli lettere for samarbeidende aktører å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse. Landslinjetilbudet vil også øke rekrutteringen til naturvitenskapelige utdanninger og fagmiljø ved høgskoler og universiteter, bl.a. ved HiT. Ressursutnytting Det er investert betydelige midler i bygningsmasse og utstyr på Skinnarbu, både fra statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. NVS Sør har bl.a. et nytt, moderne laboratorium, et velutstyrt auditorium og et bibliotek med aktuell faglitteratur. Disse fasilitetene blir stilt til disposisjon for elevene på den planlagte landslinja. I tillegg vil forskere og annet fagpersonell som har sin arbeidsplass på Skinnarbu, bli benyttet i opplæringen. Selve tilbudet Vedlagt følger tabell som viser hvordan «Studiespesialisering med natur- og miljøfag» er tenkt realisert. Elevene vil måtte oppfylle de kravene som gjelder for et ordinært treårig løp innen studiespesialisering. I tillegg vil de (elevene bør kanskje her kalles studenter) årlig få 140 timers undervisning, tilsvarende 10 studiepoeng, i hogskolefag. Fortsettelse side 3

3 Side 3 av utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående Nkole Mulighet for full fordypning i realfag Vi ønsker å gi elevene et så bredt og fleksibelt videregående skoletilbud som mulig innafor de rammene som gjelder for studiespesialisering. Elevene vil kunne få både spesiell studiekompetanse innen realfag og maksimal uttelling av realfagspoeng (4 poeng) dersom de velger programområde for realfag. Følgende programfag vil være en del av landslinjetilbudet: Matematikk R1, Matematikk R2, Fysikk 1, Fysikk 2, Kjemi 1, Kjemi 2, Biologi 1 og Biologi 2. Vi vil selvsagt også åpne for at programfag innen fagområdene geofag, teknologi og forskningslære og informasjonsteknologi skal kunne velges alternativt. Samarbeidspartenes samlede kompetanse og elevenes fagønsker vil ber måtte fillegges betydelig vekt. Litt om ansvarsfordeling Ansvaret for undervisningen i fag som har læreplaner i Kunnskapsløftet tillegges Rjukan videregående skolc. NVS Sør vil i samarbeid med skolen gi undervisning i fagene Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 som inngår som programfag i utdanningsprogam for idrettsfag. Mer om innholdet i et seinere avsnitt. Elevene (studentene) vil få tilbud om tre emner fra høyere utdanning. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng. HiT er ansvarlig for undervisningen i «Jakt, tiske og frilufisliv» og i «Klima og miljø». 1 emnet «Naturveiledning og naturoppsyn» vil Statens naturoppsyn (SNO) være en sentral sarnarbeidspartner. Om høgskoleutdanning i enkeltemner for elever i videregående opplæring 1 St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja kan vi i kapittel som følger vedlagt lese om den muligheten elever i videregående opplæring har for å ta emner i høyere utdanning. Vedlegget er elektronisk å finne på følgende nettsted: litt :www.re *erin,en.nainff'de /kdfdok,'re ublstmeld/ /stmeld-nr '009-,-)./.34.html?id=S6'S'''S7# Elevene på den foreslåtte landslinja vil t denne muligheten og vil således etter tre år i videregående opplæring både ha vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialiserilw og 30 studiepoeng fra HiT. Litt om økonomi De omtalte studiepoengene i forrige avsnitt vil gi uttelling for universiteter og høgskoler i finansieringssystemet på lik linje med det som gis for ordinære studenter. HiT vil derfor gi sin del av undervisningen på landslinja kostnadsfritt. Også NVS Sør og SNO vil bidra til sin del av opplæringen uten at timer faktureres. Hardangerviddasenteret og NVS Sør stiller laboratorium, auditorium, bibliotek og andre lokaler kostnadsfritt til disposisjon for landslinja. Fortsettelse side 4

4 Side 4 av utredning knyttet til arheidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Innholdet i Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 Fagene Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 er programfag i utdanningsprogram for idrettsfag og vil derfor kunne brukes på et gyldig vitnemål fra utdaimingsprogram for studiespesialisering. Fagplanene som foreligger i Kunnskapsløftet gir rom for å vektlegge kompetansemålene noe ulikt fra skole til skole. Vår undervisning vil i stor grad trekke veksler på den kompetansen som NVS Sør besitter. Følgende stikkord beskriver nærmere hva elevene kan forvente seg: Praktisk naturforvaltning og naturveiledning, reine naturfag (geologi, botanikk, fugler, pattedyr), naturkunnskap som viktig del av friluftsliv, beiteregistrering, GPS-merket villrein og arealbruk, ferdselsregistreringer, intervjuundersokelser på turisthytter, kartlegging av motiver for friluftsliv, arealkonflikter og utbygginger, bruk av GIS i arealforvaltningen, dagens bruksmønster av Hardangervidda. Samfinmets disponering av naturen vil i større grad bli vektlagt enn brukers opplevelse. Spesiellefritidstilbud I tillegg til lokale fritidstilbud som alle kan benytte seg av vil elevene på landslinja, ifølge daglig leder for Hardangerviddasenteret Per Lykke, kunne benytte hytta til Petter Stordalen ved Sandvatn i nærheten av Skinnarbu. I tillegg vil et eget jaktområde stilles til disposisjon for elevene. Utdanningsnivået i Telemark. Fylkets attraktivitet Befolkningen i Telemark har et relativt lavt utdanningsnivå, og fylket har lav eller ingen befolkningsvekst. Antall elever i videregående opplæring vil falle nærmere 20 % fram mot Det skisserte landslinjetilbudet vil bidra til å høyne utdanningsnivået og ganske sikkert ha positiv innvirkning på fylkets attraktivitet. Konsekvensen i neste omgang vil trolig være etterlengtet befolkningsvekst. I alle tilfeller vil ringvirkningene være store og positive av at tilreisende ungdom gjennomfører studiespesialisering med natur- og miljøfag på RJUVS. Samarbeidspartnere Skriv som er sendt Telemark fylkeskommune viser at Norsk Villreinsenter, Statens Naturoppsyn, Høgskolen i Telemark, Tinn kommune og Kongsbergregionen vil være viktige samarbeidspartnere og bidragsytere til landslinja. Utstyrsbehov og bygningsmessigeutfordringer Skolen vil måtte øke driftsutgiftene til naturfagundervisningen for å ta hånd om et økt elevtall. Dette vil være nødvendig selv om fasilitetene på Skinnarbu stilles til vår disposisjon. Økte driftskostnader for laboratoriene på grunn av flere elever: kroner per år. Vi ser også at det må gjennomføres mindre endringer bygningsmessig for å romme tre ekstra klasser. Det dreier seg om å flytte noen innvendige vegger og dører. Vi har lang erfaring med å bruke egne ansatte og elever på bygg- og anleggsteknikk til å utføre slikt arbeid. Det er derfor grunn til å tro at kostnadene til slik ombygging vil kunne bli håndterlige. Vi må selvsagt samarbeide tett med IFK Eiendom. De bygningsmessige endringene må være utført før skolestart i Kostnader til nødvendig ombygging: Et sted mellom og kroner. Fortsettelse side 5

5 Side 5 as utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ed Rjukan videregaende skole Transportbehov Undervisningen ved den nye landslinja vil dels finne sted på Rjukan videregående skole, dels i lokalene til Norsk Villreinsenter Sør. Det er derfor nødvendig med bussforbindelse mellom skolen og Skinnarbu. I tillegg vil det være behov for transport ved ekskursjoner. Tinn Billag opplyser at årlige utgifter for en stor buss som kjører opp på fjellet om morgenen og ned til byen etter skoletid vil beløpe seg til et sted mellom og kroner avhengig av om bussen går en dag i uka eller alle skoledagenc. Tinn kommune sier for øvrig noe om transportrnuligheter i en av sine uttalelser. Skolen har ellers to minibusser til disposisjon. Det er rimelig å anslå årlige transportutgifter til 5000 kroner per elevplass. Uttalelser som er sendt Telemark fylkeskommune Skolen er kjent med at følgende uttalelser er sendt Telemark fylkeskommune: Skriv av 27. januar 2012 fra Norsk Villreinsenter ved styreleder Karl Baadsvik E-post av 13. februar 2012 fra Norsk Villreinsenter ved styreleder Karl Baadsvik med opplysning om at naturveiledere (SNO) inngår i undervisningstilbudet. Skriv ultimo januar 2012 fra Høgskolen i Telemark ved instituttleder Tone Jøran Oredalen Skriv av 29. januar 2012 fra Tinn kommune ved rådmann Rune Lødøen Skriv av 14. februar 2012 fra Tinn kommune ved komrnunalsjef Gjertrud Nysæter Lien Skriv av 15. februar 2012 fra Kongsbergregionen ved ordføreme i Hjartdal, Flesberg, Tinn, Kongsberg, Rollag, Notodden og Nore og Uvdal Rjukan, 17. februar \4 Olav Tov Røysland -- rektor

6 Studies esialiserinmed natur- omir ofa Modell: Studiespesialisering,rogramområde realfag og språk, samfunnsfa oøkonomi Omfang i timerv 1 V 2 V 3 Totalt over 3 år Religion og etikk Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag Geografi Historie Kroppsoving Sum fellesfag Felles programfag fra Jakt, fiske og friluftsliv Klima og miljø Naturveiledning og "eget" programområde (10 st.p.) (10 st.p.) naturoppsyn (10 st.p.) 420 Prow-amfag fta valgt programområde studiespesialisering Prow-amfag fra studieforheredende utdanningsprogram Friluftsliv 1 Friluftsfiv Totalt omfan

7 Side 1 av 2 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Du er her: Kunnskapsdepartementet < Dokumenter < ProposisjOner og meldinger < Meldinger til Stortinget < 2 En variert og mer praktis... < 2.3 Innsatsområder for. < En fleksibel opplæring St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja Bla i dokumentet. < En mer relevant... I Praksisveier > I Dokumentets forside En fleksibel opplzering Barn og unge lærer i ulikt tempo og med ulik intensitet. Derfor er det blant annet innført ulike ordninger for fleksibilitet for den enkelte eleven. Det er for eksempel adgang til å omdisponere inntil 25 prosent av timene i enkeltfag dersom dette kan bidra til å øke den enkelte elevens samlede læringsutbytte. SlIk omdisponering forutsetter at målene i læreplanene for fag ikke blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte eleven/lærlingen/foresatte. Mye tyder på at denne muligheten for fleksibel opplæring I liten grad utnyttes. En kartlegging Utdanningsdirektoratet har gjort, viser for eksempel at muligheten til å omdisponere inntil 25 prosent av timetallet i det enkelte fag brukes lite. Det vesentligste ankepunktet mot ordningen er at forskriften oppleves som rigid og byråkrabsk, men mye tyder også på at de mulighetene ordningen gir, er lite kjent. Nordlandsforskning har pekt på fire begrunnelser for at ordningen ikke er tatt i bruk: regelens utforming, manglende modeller, organisering og ressurser samt manglende oppmerksomhet. 1 Departementet mener det er viktig at den fleksibiliteten den enkelte skolen har til å tilpasse opplæringen til elevenes behov, utnyttes bedre og mer målrettet. Det er særlig viktig at de elevene som i tidlig skolealder henger etter i innlæringen av de grunnleggende ferdighetene, får mulighet til å bruke mer tid på å arbeide med disse i fagene. Ordningen med 25 prosent fleksibilitet er velegnet til dette. Det er skolens ansvar å tilrettelegge for disse elevene, men departementet ser at det er behov for at mer informasjon og gode eksempler kommer ut til skoleelere, skoler og foreldre. Det er også muligheter for elevene å ta fag fra nivået over, jf i forskrift til opplæringsloven. På ungdomstrinnet omfattes fellesfagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag av ordningen. Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gls tll elever som har tilstrekkelig kompetanse til 8 delta. Denne vurderingen gjøres i et samarbeid mellom elev, foresatte, faglærer og skolens rektor. Muligheten til å ta fag fra videregående opplæring mens man er elev på ungdomstrinnet, brukes lite. Det kan være flere grunner til dette. Ikke alle skoleeiere har tilstrekkelig kunnskap om den fleksibiliteten som ligger i regelverket for Kunnskapsleftet. Det kan dessuten være vanskelig å etablere samarbeid med videregående opplæring, eller det kan være få elever som er Interessert. Det er også her behov for at det informeres bedre om ordningen, og at det gis eksempler på hvordan den kan brukes. Dersom skolene/skoleeier finner praktiske løsninger for elever som trenger noe å strekke seg etter ut over krav i aktuelle læreplaner for ungdomstrinnet, mener departementet det bør åpnes for en generell adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring. Departementet legger imidlertid til grunn at ordningen er et tilbud som kan gis, og ikke en rettighet for den enkelte elev. Det er I tillegg mulig for elever i videregående opplæring å ta enkeite emner i høyere utdanning. I henhold til universitetsog høyskoleloven er det bare studenter som oppfyller kravene for opptak til høyere utdanning, som har rett til å gå opp til eksamen ved universiteter og hogskoler. Elever i videregående opplæring har derfor ikke rett til å ta eksamen i høyere utdanning, ettersom dette krever generell studiekompetanse. De kan imidiertid gis mulighet til å følge undervisningen og ta eksamen i enkeltemner i høyere utdanning. Elevene vil kunne få studiepoeng for de avlagte eksamener når de har oppfylt opptakskravene. Disse studiepoengene vil gi uttelling for universitetene og høgskolene i finansieringssystemet på lik linje med det som gis for ordinære studenter. Dette betyr at elevene kan samle opp enkeltemner, som senere eventuelt kan inngå I en grad. For elever som ønsker å ta emner fra universiteter og hogskoler mens de er elever i videregående opplæring, er hovedutfordringen at ordningen er for lite kjent, ikke at regelverket legger begrensninger. Departementet vil derfor bidra til at informasjonen om ordningen blir bedre. Regjeringen vil utarbeide veiledningsmateriell med eksempler på hvordan omdisponering av inntil 25 prosent av timene kan skje åpne for en generell mulighet for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring dersom den er basert på avtaler mellom skoleeiere utarbeide eksempler på og informasjon om ordningen med å ta fag fra videregående opplæring

8 Side2 av2 informere fylkeskommunene og elever i videregående skoler bedre om mulighetene for elever i videregående opplæring til å ta fag fra universiteter og hogskoler Rønnmg 2008 Bla i dokumentet: < En mer relevant,.. I Prakstsveter > I Dokumentets forside

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Valg av programfag vg2 2012/2013

Valg av programfag vg2 2012/2013 Valg av programfag vg2 2012/2013 1 Framdriftsplan Plan for valg av programfag for 2012/2013, vg1 Drømmejobben Samfunnsfag Uke 49, 50, 51 Brosjyre. Info til elevene om faginformasjonen. Klassevis.Vilbli.no.

Detaljer

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Utprøving av en lektor II ordning oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for lektor II utprøvingen Forslag fra Nasjonalt forum for realfag i Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2 Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST Tema: fagvalg Vg2 Framdrift fagvalg Uke 46 og 47: Generell informasjon til hver enkelt klasse (ca 45 min per klasse) Torsdag 26.11: Foreldremøte kl 19.00 Fra uke 49:

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Fagvalg for ST skoleåret 2016-2017

Fagvalg for ST skoleåret 2016-2017 Rune Oskarsen, studieleder Toril Arntzen, studieveileder Fagvalg for ST skoleåret 2016-2017 Foreldremøte vg1 ST 3/2-2016 http://www.skedsmo.vgs.no/utdanningsprogram/st Tidsplan Informasjon i klassene uke

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 Valg av programfag Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 1 På studiespesialisering kan man velge mellom programområdene Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Først en liten påminnelse

Detaljer

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Foreldremøte Vg1 25.okt 2010 Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Eksamensuttrekk Vg1-Vg2-Vg3 Vg1 20% av elevene (19 av 91) trekkes

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag

3-4. Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte arkitektur- og tekniske fag Vedlegg til høringsbrev av 08.09.15, ref 15/2016 Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010

Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet 11. Februar 2010 Presentasjon til møtet med Kunnskapsdepartementet p 11. Februar 2010 Videregående trinn 1 Fellesfag Ingen programfag Videregående trinn 3 Fellesfag 15 timer/uke Programfag 15 timer/uke Videregående trinn

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 750 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014

Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Morten Tomter Dato: 16.12.2012 Søknad om skoleplass på videregående trinn skoleåret 2013-2014 Longyearbyen lokalstyre har vedtatt at skolen skal tilby studiespesialiserende

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08 1P eller 1T? Konsekvenser av valg SKOLEÅRET 2008/2009: 158 idrettselever (130) (+ 20 PB) 7 idrettsklasser (6) Vg1: 73 elever fordelt på tre klasser 111 fotballspillere

Detaljer

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger Avdelingsdirektør Hege Johansen Juridiske rammer Handlingsrommet i gjeldende regelverk - Tilpasset opplæring - 8-2 - Bruk av 25 % - Læreplanverket Forholdet

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående skoleløp muligheter

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag

den nye sentrumsskolen idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN / ETASJEN OVER REKLAMEBYRÅ idrettsfag musikk, dans og drama realfag, språk, samfunnsfag og økonomi Formgivningsfag restaurant og matfag service og samferdsel KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Finn regelverk - skole og opplæring Sortert etter tema Innhold i opplæringen Fag- og timefordeling og tilbuds... Innhold Udir--205: Endringer Endringer

Detaljer