Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag"

Transkript

1 RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE 9,(0111- Hyffn) Rel Telemark fylkeskommune ved fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen Vår ref C) 3en(i Dato 17. februar 2012 Utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Studiespesialisering med natur- og miljøfag Innledning Rjukan videregående skole (RJUVS) vil her gi faglige og strategiske begrunnelser for etablering av ei landslinje ved RJUVS innen studiespesialisering med natur- og miljøfag, herunder høgtjellsøkologi og naturforvaltning som faglig profil. Bakgrunn RJUVS mottok i skriv fra Tinn kommune datert 14. oktober 2010 invitasjon til møte «Om etablering av et tilbud om videregående opplæring med fordypning innen realfag og som kan knyttes til Hardangerviddasenteret». Fylkesopplæringssjef Bjøm Larsen, kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien og daglig leder for Hardangerviddasenteret Per Lykke deltok sammen med rektor Olav Tov Røysland på et møte om dette temaet på RJUVS 16. november Fylkesopplæringssjefen inviterte til et nytt, oppfølgende møte som ble holdt på Fylkeshuset 20. desember Der var også professor og daglig leder av Norsk Villreinsenter Sør (NVS Sør) Jan Heggenes og daværende leder av hovedutvalg for kompetanse Kristian Espeland til stede. Partene var enige om at det var godt faglig og strategisk grunnlag for å arbeide mot en søknad om ei slik landslinje, og et videre samarbeid som bl.a. innebar at en fylkeskommunal saksbehandler skulle involveres. RJUVS utarbeidet sammen med NVS Sør et konkret forslag til fagplan som også involverte Høgskolen i Telemark (HiT). HiT var positivt interessert i dette (forutsatt vanlig studentpoengproduksjon). Framdriften har gått noe langsommere enn ønskelig, men til gjengjeld mener vi at denne utredningen nå er godt gjennomarbeidet. På et møte den 15. november 2011 i lokalene til Norsk Villreinsenter Sør på Skinnarbu, ble den nye fylkeskommunale saksbehandleren Nils Thorbjørn Myhren orientert om arbeidet så langt av professor Jan Heggenes og rektor Olav Tov Røysland. Her ble også korrekt saksgang og ansvarsfordeling avklart. Vi ble enige om at det videre samarbeidet starter med at rektor på vegne av skolen sender søknad med begrunnelse til Telemark fylkeskommune om etablering av landslinje ved RJUVS. Fortsettelse side 2 Postadresse Besoksadresse Telefon felefaks E-post Internett Saheimsveien rjukan.vgsliji)t-fk.no Rjukan

2 Side 2 av utredning knyttet til arbeidet med etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Faglige og strategiske begrunnelser for søknad om landslinje Det er en klar nasjonal målsetting at realfagsutdanningene må styrkes. Bl.a. i den sammenhengen åpner staten for at emner fra universiteter og høgskoler kan gis til elever i videregående skole (se nedenfor). En etablering av landslinje i samarbeid med NVS Sør og HiT vil styrke nasjonal og fylkeskommunal satsing på realfag. Dette vil også gi gode synergieffekter mellom allerede eksisterende fag- og undervisningsmiljøer. Undervisningen vil i særlig grad legge vekt på biologi, høgfjellsøkologi, naturforvaltning og -oppsyn, klima og miljø. Ungdom som gjennomfører landslinja etter den foreslåtte fagplanen vil ha et godt grunnlag for videre naturvitenskaplig utdanning enten ved HiT eller ved andre universiteter eller høgskoler, ikke minst fordi de alt vil ha gjennomført og fått godskrevet 30 studiepoeng. Styrking av skoletilbudet i Telemark og stimulering/oppbygging fagmiljøer av ulike Et landslinjetilbud med natur- og miljøfag vil først og fremst ha positive nasjonale konsekvenser, men i tillegg vil det videregående tilbudet og høgskoletilbudet i Telemark bli styrket. Skoletilbudet innebærer at elevene tar studiepoeng (ved HiT) mens de gjennomfører videregående opplæring. De vil derfor også være studenter. Positive ringvirkninger vil ellers være den kompetanseoppbyggingen et slikt tilbud medfører for RJUVS, og den stirnuleringen toppakademikere i eksisterende fagmiljøer ved NVS Sør og ved HiT vil få av faglige og sosiale utfordringer knyttet til undervisning av ungdom. Samlet sett vil fagmiljøet for realister styrkes, og det vil bli lettere for samarbeidende aktører å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse. Landslinjetilbudet vil også øke rekrutteringen til naturvitenskapelige utdanninger og fagmiljø ved høgskoler og universiteter, bl.a. ved HiT. Ressursutnytting Det er investert betydelige midler i bygningsmasse og utstyr på Skinnarbu, både fra statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. NVS Sør har bl.a. et nytt, moderne laboratorium, et velutstyrt auditorium og et bibliotek med aktuell faglitteratur. Disse fasilitetene blir stilt til disposisjon for elevene på den planlagte landslinja. I tillegg vil forskere og annet fagpersonell som har sin arbeidsplass på Skinnarbu, bli benyttet i opplæringen. Selve tilbudet Vedlagt følger tabell som viser hvordan «Studiespesialisering med natur- og miljøfag» er tenkt realisert. Elevene vil måtte oppfylle de kravene som gjelder for et ordinært treårig løp innen studiespesialisering. I tillegg vil de (elevene bør kanskje her kalles studenter) årlig få 140 timers undervisning, tilsvarende 10 studiepoeng, i hogskolefag. Fortsettelse side 3

3 Side 3 av utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående Nkole Mulighet for full fordypning i realfag Vi ønsker å gi elevene et så bredt og fleksibelt videregående skoletilbud som mulig innafor de rammene som gjelder for studiespesialisering. Elevene vil kunne få både spesiell studiekompetanse innen realfag og maksimal uttelling av realfagspoeng (4 poeng) dersom de velger programområde for realfag. Følgende programfag vil være en del av landslinjetilbudet: Matematikk R1, Matematikk R2, Fysikk 1, Fysikk 2, Kjemi 1, Kjemi 2, Biologi 1 og Biologi 2. Vi vil selvsagt også åpne for at programfag innen fagområdene geofag, teknologi og forskningslære og informasjonsteknologi skal kunne velges alternativt. Samarbeidspartenes samlede kompetanse og elevenes fagønsker vil ber måtte fillegges betydelig vekt. Litt om ansvarsfordeling Ansvaret for undervisningen i fag som har læreplaner i Kunnskapsløftet tillegges Rjukan videregående skolc. NVS Sør vil i samarbeid med skolen gi undervisning i fagene Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 som inngår som programfag i utdanningsprogam for idrettsfag. Mer om innholdet i et seinere avsnitt. Elevene (studentene) vil få tilbud om tre emner fra høyere utdanning. Hvert emne har et omfang på 10 studiepoeng. HiT er ansvarlig for undervisningen i «Jakt, tiske og frilufisliv» og i «Klima og miljø». 1 emnet «Naturveiledning og naturoppsyn» vil Statens naturoppsyn (SNO) være en sentral sarnarbeidspartner. Om høgskoleutdanning i enkeltemner for elever i videregående opplæring 1 St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja kan vi i kapittel som følger vedlagt lese om den muligheten elever i videregående opplæring har for å ta emner i høyere utdanning. Vedlegget er elektronisk å finne på følgende nettsted: litt :www.re *erin,en.nainff'de /kdfdok,'re ublstmeld/ /stmeld-nr '009-,-)./.34.html?id=S6'S'''S7# Elevene på den foreslåtte landslinja vil t denne muligheten og vil således etter tre år i videregående opplæring både ha vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialiserilw og 30 studiepoeng fra HiT. Litt om økonomi De omtalte studiepoengene i forrige avsnitt vil gi uttelling for universiteter og høgskoler i finansieringssystemet på lik linje med det som gis for ordinære studenter. HiT vil derfor gi sin del av undervisningen på landslinja kostnadsfritt. Også NVS Sør og SNO vil bidra til sin del av opplæringen uten at timer faktureres. Hardangerviddasenteret og NVS Sør stiller laboratorium, auditorium, bibliotek og andre lokaler kostnadsfritt til disposisjon for landslinja. Fortsettelse side 4

4 Side 4 av utredning knyttet til arheidet med å etablere landslinje ved Rjukan videregående skole Innholdet i Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 Fagene Friluftsliv 1 og Friluftsliv 2 er programfag i utdanningsprogram for idrettsfag og vil derfor kunne brukes på et gyldig vitnemål fra utdaimingsprogram for studiespesialisering. Fagplanene som foreligger i Kunnskapsløftet gir rom for å vektlegge kompetansemålene noe ulikt fra skole til skole. Vår undervisning vil i stor grad trekke veksler på den kompetansen som NVS Sør besitter. Følgende stikkord beskriver nærmere hva elevene kan forvente seg: Praktisk naturforvaltning og naturveiledning, reine naturfag (geologi, botanikk, fugler, pattedyr), naturkunnskap som viktig del av friluftsliv, beiteregistrering, GPS-merket villrein og arealbruk, ferdselsregistreringer, intervjuundersokelser på turisthytter, kartlegging av motiver for friluftsliv, arealkonflikter og utbygginger, bruk av GIS i arealforvaltningen, dagens bruksmønster av Hardangervidda. Samfinmets disponering av naturen vil i større grad bli vektlagt enn brukers opplevelse. Spesiellefritidstilbud I tillegg til lokale fritidstilbud som alle kan benytte seg av vil elevene på landslinja, ifølge daglig leder for Hardangerviddasenteret Per Lykke, kunne benytte hytta til Petter Stordalen ved Sandvatn i nærheten av Skinnarbu. I tillegg vil et eget jaktområde stilles til disposisjon for elevene. Utdanningsnivået i Telemark. Fylkets attraktivitet Befolkningen i Telemark har et relativt lavt utdanningsnivå, og fylket har lav eller ingen befolkningsvekst. Antall elever i videregående opplæring vil falle nærmere 20 % fram mot Det skisserte landslinjetilbudet vil bidra til å høyne utdanningsnivået og ganske sikkert ha positiv innvirkning på fylkets attraktivitet. Konsekvensen i neste omgang vil trolig være etterlengtet befolkningsvekst. I alle tilfeller vil ringvirkningene være store og positive av at tilreisende ungdom gjennomfører studiespesialisering med natur- og miljøfag på RJUVS. Samarbeidspartnere Skriv som er sendt Telemark fylkeskommune viser at Norsk Villreinsenter, Statens Naturoppsyn, Høgskolen i Telemark, Tinn kommune og Kongsbergregionen vil være viktige samarbeidspartnere og bidragsytere til landslinja. Utstyrsbehov og bygningsmessigeutfordringer Skolen vil måtte øke driftsutgiftene til naturfagundervisningen for å ta hånd om et økt elevtall. Dette vil være nødvendig selv om fasilitetene på Skinnarbu stilles til vår disposisjon. Økte driftskostnader for laboratoriene på grunn av flere elever: kroner per år. Vi ser også at det må gjennomføres mindre endringer bygningsmessig for å romme tre ekstra klasser. Det dreier seg om å flytte noen innvendige vegger og dører. Vi har lang erfaring med å bruke egne ansatte og elever på bygg- og anleggsteknikk til å utføre slikt arbeid. Det er derfor grunn til å tro at kostnadene til slik ombygging vil kunne bli håndterlige. Vi må selvsagt samarbeide tett med IFK Eiendom. De bygningsmessige endringene må være utført før skolestart i Kostnader til nødvendig ombygging: Et sted mellom og kroner. Fortsettelse side 5

5 Side 5 as utredning knyttet til arbeidet med å etablere landslinje ed Rjukan videregaende skole Transportbehov Undervisningen ved den nye landslinja vil dels finne sted på Rjukan videregående skole, dels i lokalene til Norsk Villreinsenter Sør. Det er derfor nødvendig med bussforbindelse mellom skolen og Skinnarbu. I tillegg vil det være behov for transport ved ekskursjoner. Tinn Billag opplyser at årlige utgifter for en stor buss som kjører opp på fjellet om morgenen og ned til byen etter skoletid vil beløpe seg til et sted mellom og kroner avhengig av om bussen går en dag i uka eller alle skoledagenc. Tinn kommune sier for øvrig noe om transportrnuligheter i en av sine uttalelser. Skolen har ellers to minibusser til disposisjon. Det er rimelig å anslå årlige transportutgifter til 5000 kroner per elevplass. Uttalelser som er sendt Telemark fylkeskommune Skolen er kjent med at følgende uttalelser er sendt Telemark fylkeskommune: Skriv av 27. januar 2012 fra Norsk Villreinsenter ved styreleder Karl Baadsvik E-post av 13. februar 2012 fra Norsk Villreinsenter ved styreleder Karl Baadsvik med opplysning om at naturveiledere (SNO) inngår i undervisningstilbudet. Skriv ultimo januar 2012 fra Høgskolen i Telemark ved instituttleder Tone Jøran Oredalen Skriv av 29. januar 2012 fra Tinn kommune ved rådmann Rune Lødøen Skriv av 14. februar 2012 fra Tinn kommune ved komrnunalsjef Gjertrud Nysæter Lien Skriv av 15. februar 2012 fra Kongsbergregionen ved ordføreme i Hjartdal, Flesberg, Tinn, Kongsberg, Rollag, Notodden og Nore og Uvdal Rjukan, 17. februar \4 Olav Tov Røysland -- rektor

6 Studies esialiserinmed natur- omir ofa Modell: Studiespesialisering,rogramområde realfag og språk, samfunnsfa oøkonomi Omfang i timerv 1 V 2 V 3 Totalt over 3 år Religion og etikk Norsk Matematikk Naturfag Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag Geografi Historie Kroppsoving Sum fellesfag Felles programfag fra Jakt, fiske og friluftsliv Klima og miljø Naturveiledning og "eget" programområde (10 st.p.) (10 st.p.) naturoppsyn (10 st.p.) 420 Prow-amfag fta valgt programområde studiespesialisering Prow-amfag fra studieforheredende utdanningsprogram Friluftsliv 1 Friluftsfiv Totalt omfan

7 Side 1 av 2 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Du er her: Kunnskapsdepartementet < Dokumenter < ProposisjOner og meldinger < Meldinger til Stortinget < 2 En variert og mer praktis... < 2.3 Innsatsområder for. < En fleksibel opplæring St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja Bla i dokumentet. < En mer relevant... I Praksisveier > I Dokumentets forside En fleksibel opplzering Barn og unge lærer i ulikt tempo og med ulik intensitet. Derfor er det blant annet innført ulike ordninger for fleksibilitet for den enkelte eleven. Det er for eksempel adgang til å omdisponere inntil 25 prosent av timene i enkeltfag dersom dette kan bidra til å øke den enkelte elevens samlede læringsutbytte. SlIk omdisponering forutsetter at målene i læreplanene for fag ikke blir fraveket, og krever samtykke fra den enkelte eleven/lærlingen/foresatte. Mye tyder på at denne muligheten for fleksibel opplæring I liten grad utnyttes. En kartlegging Utdanningsdirektoratet har gjort, viser for eksempel at muligheten til å omdisponere inntil 25 prosent av timetallet i det enkelte fag brukes lite. Det vesentligste ankepunktet mot ordningen er at forskriften oppleves som rigid og byråkrabsk, men mye tyder også på at de mulighetene ordningen gir, er lite kjent. Nordlandsforskning har pekt på fire begrunnelser for at ordningen ikke er tatt i bruk: regelens utforming, manglende modeller, organisering og ressurser samt manglende oppmerksomhet. 1 Departementet mener det er viktig at den fleksibiliteten den enkelte skolen har til å tilpasse opplæringen til elevenes behov, utnyttes bedre og mer målrettet. Det er særlig viktig at de elevene som i tidlig skolealder henger etter i innlæringen av de grunnleggende ferdighetene, får mulighet til å bruke mer tid på å arbeide med disse i fagene. Ordningen med 25 prosent fleksibilitet er velegnet til dette. Det er skolens ansvar å tilrettelegge for disse elevene, men departementet ser at det er behov for at mer informasjon og gode eksempler kommer ut til skoleelere, skoler og foreldre. Det er også muligheter for elevene å ta fag fra nivået over, jf i forskrift til opplæringsloven. På ungdomstrinnet omfattes fellesfagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag av ordningen. Tilbud om å ta fag fra videregående opplæring kan gls tll elever som har tilstrekkelig kompetanse til 8 delta. Denne vurderingen gjøres i et samarbeid mellom elev, foresatte, faglærer og skolens rektor. Muligheten til å ta fag fra videregående opplæring mens man er elev på ungdomstrinnet, brukes lite. Det kan være flere grunner til dette. Ikke alle skoleeiere har tilstrekkelig kunnskap om den fleksibiliteten som ligger i regelverket for Kunnskapsleftet. Det kan dessuten være vanskelig å etablere samarbeid med videregående opplæring, eller det kan være få elever som er Interessert. Det er også her behov for at det informeres bedre om ordningen, og at det gis eksempler på hvordan den kan brukes. Dersom skolene/skoleeier finner praktiske løsninger for elever som trenger noe å strekke seg etter ut over krav i aktuelle læreplaner for ungdomstrinnet, mener departementet det bør åpnes for en generell adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring. Departementet legger imidlertid til grunn at ordningen er et tilbud som kan gis, og ikke en rettighet for den enkelte elev. Det er I tillegg mulig for elever i videregående opplæring å ta enkeite emner i høyere utdanning. I henhold til universitetsog høyskoleloven er det bare studenter som oppfyller kravene for opptak til høyere utdanning, som har rett til å gå opp til eksamen ved universiteter og hogskoler. Elever i videregående opplæring har derfor ikke rett til å ta eksamen i høyere utdanning, ettersom dette krever generell studiekompetanse. De kan imidiertid gis mulighet til å følge undervisningen og ta eksamen i enkeltemner i høyere utdanning. Elevene vil kunne få studiepoeng for de avlagte eksamener når de har oppfylt opptakskravene. Disse studiepoengene vil gi uttelling for universitetene og høgskolene i finansieringssystemet på lik linje med det som gis for ordinære studenter. Dette betyr at elevene kan samle opp enkeltemner, som senere eventuelt kan inngå I en grad. For elever som ønsker å ta emner fra universiteter og hogskoler mens de er elever i videregående opplæring, er hovedutfordringen at ordningen er for lite kjent, ikke at regelverket legger begrensninger. Departementet vil derfor bidra til at informasjonen om ordningen blir bedre. Regjeringen vil utarbeide veiledningsmateriell med eksempler på hvordan omdisponering av inntil 25 prosent av timene kan skje åpne for en generell mulighet for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring dersom den er basert på avtaler mellom skoleeiere utarbeide eksempler på og informasjon om ordningen med å ta fag fra videregående opplæring

8 Side2 av2 informere fylkeskommunene og elever i videregående skoler bedre om mulighetene for elever i videregående opplæring til å ta fag fra universiteter og hogskoler Rønnmg 2008 Bla i dokumentet: < En mer relevant,.. I Prakstsveter > I Dokumentets forside

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Programfagsorientering. Skoleåret

Programfagsorientering. Skoleåret Programfagsorientering Skoleåret 2017-2018 Vg2 Vg3 Valgbare programfag Viktige datoer: 1. mars søkning til fylket/vigo.no på kurs/ programområde 14. februar valg av programfag HVS Fagvalg på nett! Kunnskapsløftet

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø. Fag på videregående nivå. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/9193-2 Ark.nr. A52 Saksbehandler: Kristin Flesjø Fag på videregående nivå Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet ønsker å sette i gang

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

Utprøving av en lektor II ordning. oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Utprøving av en lektor II ordning oppstartmøte 27.10.09 Ellen Marie Bech Seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for lektor II utprøvingen Forslag fra Nasjonalt forum for realfag i Kunnskapsdepartementet

Detaljer

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Valg av programfag vg2 2012/2013

Valg av programfag vg2 2012/2013 Valg av programfag vg2 2012/2013 1 Framdriftsplan Plan for valg av programfag for 2012/2013, vg1 Drømmejobben Samfunnsfag Uke 49, 50, 51 Brosjyre. Info til elevene om faginformasjonen. Klassevis.Vilbli.no.

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

Studiekompetanse Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Musikk, dans og drama

Studiekompetanse Studiespesialisering Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Musikk, dans og drama MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Foresattemøte Vg1 Studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Studiespesialisering: - språk, samfunnsfag og økonomi

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER i VG1

FAGVALG FOR ELEVER i VG1 FAGVALG FOR ELEVER i VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Samfunnsfag økonomi språk Realfag Idrettsfag Vg2 Vg3 Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset.

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2 Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST Tema: fagvalg Vg2 Framdrift fagvalg Uke 46 og 47: Generell informasjon til hver enkelt klasse (ca 45 min per klasse) Torsdag 26.11: Foreldremøte kl 19.00 Fra uke 49:

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 2 1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet... 2 1.2 60-minutters

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS

VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS Skolens visjon: Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og stort engasjement der alle trives! Alle blir sett, hørt og respektert for den de er!

Detaljer