DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES"

Transkript

1 DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES The aim of this documentation study is to provide an overview of how quality work in validation is carried out in the Nordic countries. The study is based on a dynamic understanding of quality, which means for example that quality measures and indicators have not been defined beforehand. The following grid for documenting quality work in validation in the Nordic countries has been developed in a workshop with country representatives from all the included countries. Inspiration for the approach to the study has been fx Joy van Kleefs quality mechanisms, the Swedish guidelines for quality work in validation Riktlinjer och kvalitetskriterier and the European guidelines for validation of non-formal learning. In the workshop it was decided that the following areas should be the main focus on the study: 1. Laws and regulations 2. Policy ( financing) national standards 3. Structure of the system 4. Stakeholders 5. Competences of validation professionals 6. Methodologies In the workshop criteria s of quality and indicators of quality was discussed and suggested within the different areas. Within the area of Laws and regulations, for example, quality was suggested to be indicated if - There are laws supporting and regulating validation - The laws are giving the individual right to be validated - The law is detailed - The laws are implemented In the documentation grid below the overall areas of documentation are found in the first column. In the second column the criteria s of quality is described. The quality indicators which is supposed to be used as a checklist in the documentation process, is to be found in the third column. In the fourth column documentation for quality is suggested, and we also give examples of documentation. The task for the country representatives will be Grid Validation Side 1

2 to respond to the quality indicators (are there for example national laws.) and provide documentation (short description, references to and examples of law texts) within the different areas. OBS OBS: FOCUS ON THE INDIVIDUAL PERSPECTIVE! BARRIERS AND OBSTACLES! CRITICAL POINTS I EACH NUMBERS IN THE GRID Areas of documentation Criteria of quality Indicators (checklist) Suggested type of documentation 1. Law and regulations There are laws supporting and regulating validation Ja Are there national laws, regarding quality? Tre nasjonale lover regulerer individets rett til vurdering av realkompetanse (opptak/inntak og fritak/avkorting/tilpassing) i det formelle utdanningssystemet i Norge: 1. Opplæringslova (grunnskole og videregående opplæring, 1-13 trinn) 2. Fagskoleloven (yrkesrettet utdanning, ikke forskningsbasert høyere utdanningsnivå) 3. Universitets- og høyskoleloven Law texts Grunnskolenivå: Opplæringslova 4A-1: Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1. Forskriftens 4-13 gir den voksne rett til å bli realkompetansevurdert. Videregående opplæringsnivå: Opplæringsloven 4A -3: Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Fylkeskommunen skal gi Grid Validation Side 2

3 kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplærings nivå. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Forskrift til opplæringsloven 4-13 utdyper retten til realkompetansevurdering både for grunnskole og videregående nivå: «Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerast i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise at realkompetanse er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom grunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Vurderinga skal vere godkjend eller ikkje godkjend realkompetanse i heile eller delar av faget. Kommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Fylkeskommunen har ansvaret for Grid Validation Side 3

4 at vurderinga av realkompetanse i vidaregåande opplæring blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Realkompetansevurderinga er eit enkeltvedtak og kan påklagast til Fylkesmannen, jf Bruk av realkompetansevurdering til å avklare kva slags opplæring den vaksne har behov for er regulert i opplæringslova 4A-3 og forskrift til opplæringslova Fagskolenivå: Fagskoleloven 1 andre ledd: «. Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår» Fagskoleloven 4 andre ledd: «Tilbyder skal ha forskrifter om opptak som inneholder krav til formell utdanning eller realkompetanse.» Fagskoleloven 5 tredje ledd b, viser til at departementet kan gi forskrift om «fritak for, eller innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse». Slik forskrift foreligger ikke per i dag. Grid Validation Side 4

5 The laws are giving the individual right to be validated Ja Is it explicit in the law that the individual is given the right of validation? Ja, alle på nivåer når det gjelder opptak/inntak. Når det gjelder fritak/avkorting/tilpassing på fagskolenivået er dette ennå ikke Universitets- og høgskolenivå: Opptak: Universitets- og høyskoleloven 3-6 andre ledd: Institusjonene kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Departementet kan gi nærmere regler om dokumentasjon, saksbehandling og eventuell samordning. Slike regler foreligger ikke per i dag. Fritak: Universitets- og høyskolelovens 3-5 andre ledd: «Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis.» References to and underpinning of relevant passages Se lov- og forskriftstekster ovenfor. Grid Validation Side 5

6 lovregulert. Are there restrictions and/or special conditions? Grunnskolenivå: Voksne har rett til realkompetansevurdering og grunnskoleopplæring så fremt at de ikke har rett til videregående opplæring. Alle som har fullført grunnskolen har automatisk rett til videregående opplæring, uansett vurderingsresultat fra grunnskolen. Realkompetansevurdering på grunnskolens nivå er derfor mest aktuelt for innvandrere, uten norsk grunnskole. Videregående opplæring: Voksne har rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring såfremt de er 25 år og ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom vurdering av realkompetansen som sluttvurdering, jf. forskriftens 4-13 siste ledd. Det vil si at alle i ykesfaglige utdanningsprogram må gjennomføre fagprøven, som er ordinær sluttvurdering. Fagskolenivå: Grid Validation Side 6

7 Søkere må ha alder tilsvarende den søkerne normalt ville ha hatt ved fullført videregående opplæring og realkompetanse tilsvarende videregående opplæring innenfor aktuelt fagområde. Universitets- og høgskolenivå: Forutsetter at voksne søkere er 25 år og ikke oppfyller formelle opptakskrav til aktuelt studium. Hvis formelle opptakskrav er oppfylt må vedkommende søke på ordinær måte. The law is detailed Detaljeringsnivå varierer, mest detaljert når det foreligger forskrifter til loven, eventuelt nasjonale retningslinjer slik NOKUT har utarbeidet for fagskolenivået. For utdanningsnivåene sett under ett, er videregående opplæringsnivå mest gjennomarbeidet. Are the law and regulations dealing with: - financing Grunnskolenivå: Kommunene er ansvarlig for å finansiere og tilby gratis grunnskoleopplæring til voksne, herunder også realkompetansevurdering Videregående opplæringsnivå: Fylkeskommunene er ansvarlig for å finansiere og tilby gratis videregående opplæring, herunder også realkompetansevurdering til voksne som har rett til dette. Voksne som ikke har rett, men som References to and underpinning of relevant passages Videregående nivå: se lovtekst ovenfor Fagskolenivå: NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har utarbeidet retningslinjer om fagskoleutdanning. Under Reglement og studentenes rettigheter står det følgende om hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres: Det må klart fremgå opp mot hvilke formelle faglige krav kvalifikasjonskrav fra Grid Validation Side 7

8 er henvist fra arbeidsmarkedsmyndighetene (NAV) eller kommunene har også rett til å få vurderingen finansiert. Voksne som ikke har rett kan også bli realkompetansevurdert, men må i mange tilfelle selv finansiere vurderingen. Fagskolenivå: Fagskolene finansierer realkompetansevurdering av aktuelle søkere, eventuelt gjennom avtale med fylkeskommunen (utdanningsetaten) der søker er bosatt. Universitetets- og høgskolenivå: Samordna opptak (SO) og universiteter og høgskoler finansierer realkompetansevurdering av realkompetansesøkere. videregående opplæring (skolegang og læretid)- realkompetansevurderingen foretas.søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som er minst normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring. I realkompetansevurdering kan det legges inn en test. Testen må da være innrettet på å teste aktuelle kvalifikasjoner som ordinære søkere har ervervet i videregående opplæring (skole eller lære). Dersom tilbyder ønsker å henvise alle realkompetansesøkerne til utdanningsetaten i deres hjemfylke for at den skal gjennomføre den realkompetansevurdering som søker har rett til etter opplæringsloven, så er det en ordning som er tilfredsstillende. - appealsystems Alle nivåer: En realkompetansevurdering er et enkeltvedtak og omfattes derfor av bestemmelser regulert i Forvaltningsloven. Lov- og regelverket for de ulike utdanningsnivåene pålegger også utdanningsinstitusjonene å ha egne ordninger for Grid Validation Side 8

9 klagebehandling. - follow-up systems Lovverket gir rett til tilpasset opplæring i grunnutdanningene, og f.eks. mulighet til fritak for deler av et høyskole- eller universitetsstudium. - documentation/certificate Grunnskolenivå: Det er ennå ikke fastsatt en dokumentasjonsordning etter en realkompetansevurdering på dette nivået. Videregående opplæringsnivå: En realkompetansevurdering på videregående opplæringsnivå dokumenteres ved at det blir utstedt et kompetansebevis. Fagskolenivå: Det er ikke fastsatt en egen dokumentasjonsordning etter en realkompetansevurdering på dette nivået. Søkere som blir vurdert av fylkeskommunale myndigheter (videregående opplæring etter opplæringsloven) får utstedt kompetansebevis. Søkere som blir vurdert av den enkelte fagskole får vanligvis bare informasjon om vedkommende har/har ikke realkompetanse tilsvarende aktuelt Grid Validation Side 9

10 The laws are implemented Ja, men anvendelsen varierer fra opptakskrav. Universitets- og høgskolenivå: Det er ikke fastsatt en egen dokumentasjonsordning etter en realkompetansevurdering i forhold til opptak på dette nivået. Søker får vanligvis bare informasjon om vedkommende har/har ikke realkompetanse tilsvarende aktuelt opptakskrav. Noen institusjoner gir også informasjon om eventuelle mangler, eventuelt råd om forbedringsmuligheter. Ved fritak dokumenteres antall studiepoeng i vitnemål, men trolig noe ulik praksis ved de ulike institusjonene. - competences of validation professionals Alle nivåer: Ingen nasjonale krav eller retningslinjer om kompetanse, men ansvarlig tilbyder innen de ulike utdanningsnivåene har generelt ansvar for kompetansen til sine ansatte, inkludert de som er involvert i realkompetansevurderinger. To which degree is the law implemented e.g. are there Follow-ups, reports, perspective of CR s (Country representatives) Grid Validation Side 10

11 kommune til kommune (grunnskolenivå), fylkeskommune til fylkeskommune (videregående opplæring) og fra institusjon til institusjon (fagskoler, høyskoler og universiteter). structural obstructions? Grunnskolenivå: Vurdering av realkompetanse på dette nivået er nylig innført og det er liten kunnskap om bruk av realkompetansevurdering her. Videregående opplæringsnivå: Alle fylkeskommuner har etablert ordninger for realkompetansevurdering, men hvordan vurderingen organiseres og gjennomføres, varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune. Fagskolenivå: Varierer fra fagskole til fagskole. Alle fagskoler er i henhold til NOKUTs regler pålagt å ha ordninger og kriterier for vurdering av realkompetanse. Vox har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede grunnlag for og foreslå tiltak som kan skape en mer helhetlig realkompetansevurdering. Herunder forhold som hindrer samordning og helhetlig praksis. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med en referansegruppe sammensatt av partene i arbeidslivet og representanter for utdanningssektorene. Vox er også gitt et eget mandat for oppfølging av realkompetansevurdering i høyere utdanning. Universitets- og høgskolenivå: Vurdering av realkompetanse er integrert i Samordna opptak (SO). Ellers varierer anvendelse av realkompetansevurdering fra institusjon til institusjon og fra fagområde til fagområde. Flere institusjoner har utarbeidet egne regler for hvordan realkompetanse skal vurderes og anvendes ved den enkelte institusjon. Regelverk for realkompetansevurdering ved opptak er oftere utarbeidet enn Grid Validation Side 11

12 regelverk for fritak. Grid Validation Side 12

13 2. Policies There are policies regarding validation Ja, se tidligere beskrevet mandat til Vox. Utdanningsdirektoratet har spesifikt ansvar for realkompetansevurdering for grunnskole og videregående opplæring. Are there policies in an overall level? Ja, vurdering og godkjenning av realkompetanse på alle utdanningsnivåer er omtalt og beskrevet i flere nasjonale dokumenter, for eksempel stortingsmeldinger, offentlige utredninger, rapporter, strateginotater etc. Are there policies related to subsystems? (different levels and subgroups) Grunnskolenivå: Vurdering av realkompetanse på dette nivået er nytt og det er uklart i hvilken grad realkompetanser er synliggjort i kommunenes planer og strategier. Videregående opplæringsnivå: Vurdering av realkompetanse er nevnt i sammenheng med voksnes læring i fylkenes planer og strategi dokumenter, men trolig i varierende grad fra fylke til fylke. Fagskolenivå: Vurdering av realkompetanse skal Policy documents NOU 1997:25 Ny kompetanse. Grunnlaget for en helhetlig etterog videreutdanningspolitikk, Kunnskapsdepartementet St.meld. nr. 42 ( ) Kompetansereformen, Kunnskapsdepartementet NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida, Kunnskapsdepartementet St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja, Kunnskapsdepartementet Policy documents related to subsystems Realkompetansevurdering er beskrevet i flere fylkeskommunale strategidokumenter. Institusjoner på fagskole-, høgskole- og universitetsnivå har i ulik grad utviklet egne policydokumenter vedrørende vurdering av realkompetanse Hovedavtalen mellom LO og NHO nevner dokumentasjon av realkompetanse som et virkemiddel i intern kompetanseutvikling Grid Validation Side 13

14 The policies are followed up Ja, fra nasjonalt nivå via mandatet til Vox og Utdanningsdirektoratet og gjennom rapportering av nasjonal statistikk inngå i fagskolenes reglement. Universitets- og høgskolenivå: Vurdering av realkompetanse skal inngå i institusjonenes policy dokumenter Arbeidslivets parter er generelt opptatt av temaet og validering av kompetanse fra arbeidsliv som likeverdig med kompetanse fra utdanningssystemet. Are there national/local statistics on validation? Ja, det rapporteres om anvendelse av opptak basert på realkompetansevurdering i nasjonal statistikk på alle nivå unntatt grunnskolenivået som er et relativt nytt område for vurdering av realkompetanse. Are the policies reviewed Ja, bl.a. gjennom oppdraget til Vox og Utdanningsdirektoratet Are the policies revised Ja, f.eks. når departementet reviderer regelverket etter stortingsbehandlinger for dette området References to and examples of statistics Statistisk sentralbyrå (SSB), KOSTRA(kommunestatistikk), DBH (universitets- og høyskolenivå) og DBF (fagskolenivå) Vox-speilet, som analyserer data fra SSB/DBH. Vox har også gjennomført flere spørreundersøkelser om anvendelse av realkompetansevurdering Policy reviews Se tidligere beskrevet mandat Revidering av lov og regelverk følger ordinær fremgangsmåte gjennom fremleggelse av stortingsproposisjoner, stortingsbehandlingsdokumenter, Grid Validation Side 14

15 There are nationally accepted standards Ikke utover det som fremgår av lov og forskrifter. Kommunene og institusjonene innen høyere utdanning har intern autonomi og dette påvirker graden av nasjonale standarder. There are policies regarding financing Finansiert som del av offentlige overføringer til kommuner, fylkeskommuner og offentlige utdanningsinstitusjoner innen høyere utdanning. Ulik grad av lokale prioriteringer kan gi utslag i ulik aktivitet og praksis Grunnskolenivå og videregående opplæringsnivå: Utdanningsdirektoratet har nå fått i oppdrag å utarbeide nasjonale standarder Fagskolenivå: Vox i samarbeid med arbeidsgruppe fra fagskolenivået ser på muligheter for å styrke dette området, jf. oppdrag fra KD Universitets- og høgskolenivå: Vox i samarbeid med arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolenivået ser på muligheter for å styrke dette området, jf. oppdrag fra KD høringsdokumenter, lover og forskrifter. Policy documents Se tidligere beskrevet mandat til Vox og Utdanningsdirektoratet Policy documents Grid Validation Side 15

16 3. Structure of the system The system is well known Det nasjonale systemet for realkompetansevurdering er generelt lite kjent. Is the validation system known - to stake-holders, kjent av fagpersoner I utdanningsbranjen og sentrale arbeidslivsparter. - to individuals mest kjent blant voksne utdanningssøkere på videregående skoles nivå. Generelt for lite kjent. - in the public generelt like kjent grunnet lav grad av informasjon til brede grupper CR s description Begrepet «vurdering av realkompetanse» anses som forholdsvis godt kjent. Men hvilke rettigheter og hvordan man kan få vurdert sin realkompetanse er langt mindre kjent. Det er stort behov for god informasjon om hvilke muligheter det er for realkompetansevurdering og mulighetene dette gir ved inntak til et undervisningsopplegg/studie, og fritak for deler av et undervisnings- / studieforløp. The system is impartial Ja, men tilbyder av opplæring kan også være den som vurderer. Dette kan være en generell utfordring; bukken og havresekken. Is the system impartial to stakeholders? - Who is responsible for validation Realkompetansevurdering i Norge er basert på at realkompetanse vurderes opp mot læreplaner, studieplaner etc. i utdanningssystemet. Dette innebærer at det er utdanningssystemet for de ulike utdanningsnivåene som vurderer realkompetanse både i forhold til inntak og fritak/avkorting/tilpassing Policy documents Se tidligere omtale for utdanningssystemet. Laws Se tidligere omtale for utdanningssystemet CR s description I noen tilfeller er det enklest og mest lønnsomt for utdanningsinstitusjonen å tilby et helt studium i stedet for kun å tilpasse deler av dette til den enkeltes reelle kompetanse da institusjonen får økonomisk uttelling for produserte studiepoeng. For den enkelte kan fritak fra deler av et studium føre Grid Validation Side 16

17 The system is transparent av et utdanningsløp/ studieprogram - How is the validation organizations related to the educational system and the labour market? Erfaring og kompetanse fra arbeids- og samfunnsliv blir vurdert av utdanningssystemet ved inntak og eventuelt fritak. Hovedavtalene mellom partene i arbeidslivet refererer også til verdsetting av realkompetanse ved ansettelser, lønnsforhandlinger etc. Is the system transparent? - Is the goal of the validation process clear? - Is it transparent how the process of validation is? - Is it transparent who is involved in the process? - Are standards known and legitimate? til reduksjon i studielån/stipend, dette blir lite lukrativt om vedkommende ikke har mulighet til lønnet arbeid i tidsperioden som fritaket gjelder. Policy documents Se tidligere omtatale av policy dokumenter Laws Se tidligere omtale for utdanningssystemet CR s description Målet med realkompetansevurdering fremgår av Stortingsvedtak og lovverk, men hvor gjennomsiktig selve valideringsprosessen er, avhenger i stor grad av om utdanningstilbyder har utarbeidet tydelige kriterier for egen realkompetansevurdering og gjort disse kjent for aktuelle Grid Validation Side 17

18 The system is accessible Is the system accessible regarding - financing Se tidligere omtale - geographical Avhengig av avstand til aktuell utdanningsinstitusjon, alle fylkeskommuner og høyere utdanningsinstitusjoner har tilbud om realkompetansevurdering - for different target groups Utdanningssøkende til alle utdanningsnivåer - age Se begrensninger beskrevet tidligere, i hovedsak voksne over 25 år, for fagskoleutdanninger: alder som normalt ved avsluttet videregående opplæring - ethnicity (language) Som øvrige utdanningssøkende med rett til utdanning i henhold til søkere. Kunnskapsdepartementet har nå gitt Utdanningsdirektoratet et oppdrag om å utarbeide nasjonale standarder for grunnopplæringsnivået (grunnskole og videregående opplæring). Kunnskapsdepartementet har også gitt Vox i oppdrag å beskrive barrierer knyttet vurdering av realkompetanse i utdanningssystemet og foreslå tiltak. Grid Validation Side 18

19 Put it together with: the system is well known There is available information lov og regelverk. Svake norskkunnskaper er et hinder i praksis, men ikke formelt. - individual barriers/ bad school experience Voksne med svake grunnleggende ferdigheter har rett til tilpasset undervisning How are individuals and stakeholders informed about the validation system? De aller fleste utdanningstilbydere informerer om mulighet for realkompetansevurdering når det gjelder opptak/inntak på sine nettsider og ved utlysing av studietilbud. Samordna opptak (SO) ved inntak til universiteter og høgskoler har innarbeidet mulighet til realkompetansevurdering som del av søknadsskjemaet. Fritak for deler av et universitet- eller høyskole studium basert på realkompetanse blir det i mye mindre grad informert om, jf. Realkompetanse og fritak i høyere utdanning, resultater fra en nasjonal undersøkelse, Vox Where do you find information about the validation system? Se ovenfor, i tillegg informerer kommunale-, fylkeskommunale- og statlige etater (bl.a. Utdanningsdirektoratet og Vox) om Information material about the validation system Grid Validation Side 19

20 The system is sustainable Guidance is part of the system muligheten til realkompetansevurdering. - Is the system projectbased or incorporated in xxx systems? Det norske systemet for realkompetansevurdering er forankret i utdanningssystemets lov og regelverk. - is it embedded in the qualificationsystem? Ja, men kun realkompetanse som kan gjenkjennes i forhold til læreplaner, studieplaner i det formelle utdanningssystemet. Norge har ikke et nasjonalt system som f.eks. sertifiserer eller nivåplasserer all realkompetanse en person måtte ha tilegnet seg. - How is it financed? Se tidligere beskrivelse. - Cost-benefit (?) Se tidligere beskrivelse. Is guidance an integral part of the validation system? Ja, i noen grad. Retten til veiledning følger i hovedsak retten til utdanning, jf. bl.a. opplæringsloven, og veiledning i tilknytning til tiltak ved arbeidsledighet Descriptions of the role of and access to guidance in law texts, policy documents, institutional documents etc. Rett til rådgivning for elever i grunnopplæringen: Opplæringslova 9-2. Rådgiving og skolebibliotek. Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare Grid Validation Side 20

21 forskrifter. Opplæringslova 4A-8. Rådgiving Vaksne med rett til opplæring etter 4A-1 og 4A-2 har rett til rådgiving for å kartleggje kva tilbod den vaksne har behov for. Forskrift: Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving (Opplæringslova 9-2 første ledd): Generelt om retten til rådgiving: Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. ( ) Utdannings- og yrkesrådgiving: Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. ( ) Forskrift: Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring (Opplæringslova 3-6 andre ledd) Grid Validation Side 21

22 13-3. Oppgåver Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta ( ) c) etablere kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa med sikte på rettleiing og oppfølging. Overviewing is part of the system Is there a competent body overviewing validation? Is there a quality system? Se tidligere omtale av Kunnskapsdepartementets oppdrag til Vox. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret sammen med Fylkesmennene for å føre tilsyn med at opplæringsloven blir fulgt, herunder retten til realkompetansevurdering. For høyere utdanning fører Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) tilsyn med fagskoler, høyskoler og universiteter. Grid Validation Side 22

23 4. Stakeholders Different stakeholders are invited /involved The stakeholders collaborate (education, authorities, social partners, labour market) Ja The stakeholders has influence on law or/and policy-making Which stakeholders are involved in discussions, development and operation of the validation system? Offentlige myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, studentorganisasjonene og utdanningstilbydere How do stakeholders collaborate? Are stakeholders involved in developing standards Ja, gjennom arbeidsgrupper, referansegrupper, og offentlig oppnevnte utvalg How are stakeholders involved in the development of policies in the area of validation? Se ovenfor Policy documents and Laws Se tidligere beskrivelse CR s description Partene i arbeidslivet er involvert, bl.a. gjennom en bredt sammensatt referansegruppe og ulike arbeidsgrupper. Vurdering av realkompetanse er også til dels initiert av partene. Description of structures supporting the collaboration of stakeholders Gjennom trepartssamarbeid, arbeidsgrupper og utvalg. Før nye lover, forskrifter etc. vedtas, sendes disse på høring slik at involverte parter har mulighet til å fremme sine synspunkt Policy documents Laws CR s description Se ovenfor 5. Competences of validation professionals There is a standardized certification system for validation professionals Nei Is there a standardized certification system for validation professionals? Is it required that validation professionals are trained or certified? CR s description Nei, det er ikke sertifisering spesielt for de som vurderer realkompetanse, men fagkonsulentene er eksperter generelt på sitt fagfelt. Fylkeskommunene er ansvarlige for kvaliteten på sine fagkonsulenter, på samme måte som de er ansvarlige for kvaliteten på Grid Validation Side 23

24 The validation professionals have access to support networks The validation professionals are surveyed? Nei Do the professionals have access to support networks? How are support networks organized? Are validation professionals surveyed? Nei How are they surveyed? utdanningen de tilbyr innen videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet har ansvar for tilsyn. Det samme prinsippet gjelder for faglig personell i fagskoler og UHsektor; tilbyder har ansvar for kvaliteten. NOKUT har i dette tilfelle tilsynsansvaret. Description of certification system CR s description Fylkeskommunene har nettverk seg i mellom, og Utdanningsdirektoratet arbeider nå med utvikling av nasjonale retningslinjer for dette nivået. Bedre nettverk for fagskoler, universiteter- og høyskoler kan eventuelt bli et resultat av mandatet Kunnskapsdepartementet har gitt til Vox, og som institusjonene og partene i arbeidslivet er en viktig bidragsyter til. Public documents Reports CR s description Public documents Reports Grid Validation Side 24

25 6. Methodologies Methodologies are developed for purpose and are tested Who are responsible for the development of relevant methodologies for validation? Are the methods reliable and valid? (fx co-assessors) Are they fit for purpose? Are they fit for the individual? Are they fit for the field branche CR s description Public documents Reports Grunnskolenivå: Nytt område for realkompetanevurdering, lite kunnskap om metodikk Videregående opplæringsnivå: Det er dette nivået som har størst erfaring med metodikkutvikling for realkompetansevurdering. De har utviklet metoder og verktøy tilpasset sine målgrupper og sitt behov. Noe verktøyutvikling er sentralisert, noe er lokalt utviklet og forankret. Dokumentasjon fra arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, samtale/intervju, audition, tester og yrkesprøving er ulike elementer som kan trekkes inn i vurderingsarbeidet. Fagskolenivå: Eventuelt lokalt utviklet metodikk og verktøy. Skriftlig dokumentasjon, samtale/intervju, audition, tester blir benyttet. Universitets- og høgskolenivå: Grid Validation Side 25

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet

H E F T E. En erfaringsutveksling. Arbeid med å integrere. innvandrere i det norske. arbeidsmarkedet H E F T E 1 En erfaringsutveksling Arbeid med å integrere innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NÆRINGSLIVETS KOMPETANSENETT Integrering av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet NKN Essendropsgt

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Karriereveiledning med livslangt perspektiv

Karriereveiledning med livslangt perspektiv Karriereveiledning med livslangt perspektiv Tverrsektoriell koordinering av karriereveiledningstjenestene på regionalt og nasjonalt nivå Rapport fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe ledet av KD, med

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning 2 Opptak til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning Forfattere: Camilla Alfsen, Randi Storli Vox 2013 ISBN: 978-82-7724-194-4

Detaljer

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011

Norsk landrapport til OECD. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Norsk landrapport til OECD OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Januar 2011 Denne rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet som del av OECDs Review

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk

Masteroppgave i yrkespedagogikk Masteroppgave i yrkespedagogikk Mai 2015 Hvordan praktiseres faget «prosjekt til fordypning» i skole og bedrift på VG2 el- energi? En undersøkelse av kvaliteten i utdanningen av Magnar Lynglund og Vidar

Detaljer

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012

MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 MASTEROPPGAVE i Yrkespedagogikk 2012 Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag Erik Sogn Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Institutt for yrkesfaglærerutdanning Velkommen til

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer