DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES"

Transkript

1 DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES The aim of this documentation study is to provide an overview of how quality work in validation is carried out in the Nordic countries. The study is based on a dynamic understanding of quality, which means for example that quality measures and indicators have not been defined beforehand. The following grid for documenting quality work in validation in the Nordic countries has been developed in a workshop with country representatives from all the included countries. Inspiration for the approach to the study has been fx Joy van Kleefs quality mechanisms, the Swedish guidelines for quality work in validation Riktlinjer och kvalitetskriterier and the European guidelines for validation of non-formal learning. In the workshop it was decided that the following areas should be the main focus on the study: 1. Laws and regulations 2. Policy ( financing) national standards 3. Structure of the system 4. Stakeholders 5. Competences of validation professionals 6. Methodologies In the workshop criteria s of quality and indicators of quality was discussed and suggested within the different areas. Within the area of Laws and regulations, for example, quality was suggested to be indicated if - There are laws supporting and regulating validation - The laws are giving the individual right to be validated - The law is detailed - The laws are implemented In the documentation grid below the overall areas of documentation are found in the first column. In the second column the criteria s of quality is described. The quality indicators which is supposed to be used as a checklist in the documentation process, is to be found in the third column. In the fourth column documentation for quality is suggested, and we also give examples of documentation. The task for the country representatives will be Grid Validation Side 1

2 to respond to the quality indicators (are there for example national laws.) and provide documentation (short description, references to and examples of law texts) within the different areas. OBS OBS: FOCUS ON THE INDIVIDUAL PERSPECTIVE! BARRIERS AND OBSTACLES! CRITICAL POINTS I EACH NUMBERS IN THE GRID Areas of documentation Criteria of quality Indicators (checklist) Suggested type of documentation 1. Law and regulations There are laws supporting and regulating validation Ja Are there national laws, regarding quality? Tre nasjonale lover regulerer individets rett til vurdering av realkompetanse (opptak/inntak og fritak/avkorting/tilpassing) i det formelle utdanningssystemet i Norge: 1. Opplæringslova (grunnskole og videregående opplæring, 1-13 trinn) 2. Fagskoleloven (yrkesrettet utdanning, ikke forskningsbasert høyere utdanningsnivå) 3. Universitets- og høyskoleloven Law texts Grunnskolenivå: Opplæringslova 4A-1: Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter 3-1. Forskriftens 4-13 gir den voksne rett til å bli realkompetansevurdert. Videregående opplæringsnivå: Opplæringsloven 4A -3: Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Fylkeskommunen skal gi Grid Validation Side 2

3 kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplærings nivå. Departementet kan gi nærmare forskrifter. Forskrift til opplæringsloven 4-13 utdyper retten til realkompetansevurdering både for grunnskole og videregående nivå: «Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerast i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise at realkompetanse er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom grunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Vurderinga skal vere godkjend eller ikkje godkjend realkompetanse i heile eller delar av faget. Kommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Fylkeskommunen har ansvaret for Grid Validation Side 3

4 at vurderinga av realkompetanse i vidaregåande opplæring blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Realkompetansevurderinga er eit enkeltvedtak og kan påklagast til Fylkesmannen, jf Bruk av realkompetansevurdering til å avklare kva slags opplæring den vaksne har behov for er regulert i opplæringslova 4A-3 og forskrift til opplæringslova Fagskolenivå: Fagskoleloven 1 andre ledd: «. Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår» Fagskoleloven 4 andre ledd: «Tilbyder skal ha forskrifter om opptak som inneholder krav til formell utdanning eller realkompetanse.» Fagskoleloven 5 tredje ledd b, viser til at departementet kan gi forskrift om «fritak for, eller innpassing av, annen likeverdig utdanning og kompetanse». Slik forskrift foreligger ikke per i dag. Grid Validation Side 4

5 The laws are giving the individual right to be validated Ja Is it explicit in the law that the individual is given the right of validation? Ja, alle på nivåer når det gjelder opptak/inntak. Når det gjelder fritak/avkorting/tilpassing på fagskolenivået er dette ennå ikke Universitets- og høgskolenivå: Opptak: Universitets- og høyskoleloven 3-6 andre ledd: Institusjonene kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Departementet kan gi nærmere regler om dokumentasjon, saksbehandling og eventuell samordning. Slike regler foreligger ikke per i dag. Fritak: Universitets- og høyskolelovens 3-5 andre ledd: «Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis.» References to and underpinning of relevant passages Se lov- og forskriftstekster ovenfor. Grid Validation Side 5

6 lovregulert. Are there restrictions and/or special conditions? Grunnskolenivå: Voksne har rett til realkompetansevurdering og grunnskoleopplæring så fremt at de ikke har rett til videregående opplæring. Alle som har fullført grunnskolen har automatisk rett til videregående opplæring, uansett vurderingsresultat fra grunnskolen. Realkompetansevurdering på grunnskolens nivå er derfor mest aktuelt for innvandrere, uten norsk grunnskole. Videregående opplæring: Voksne har rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring såfremt de er 25 år og ikke tidligere har fullført videregående opplæring. Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom vurdering av realkompetansen som sluttvurdering, jf. forskriftens 4-13 siste ledd. Det vil si at alle i ykesfaglige utdanningsprogram må gjennomføre fagprøven, som er ordinær sluttvurdering. Fagskolenivå: Grid Validation Side 6

7 Søkere må ha alder tilsvarende den søkerne normalt ville ha hatt ved fullført videregående opplæring og realkompetanse tilsvarende videregående opplæring innenfor aktuelt fagområde. Universitets- og høgskolenivå: Forutsetter at voksne søkere er 25 år og ikke oppfyller formelle opptakskrav til aktuelt studium. Hvis formelle opptakskrav er oppfylt må vedkommende søke på ordinær måte. The law is detailed Detaljeringsnivå varierer, mest detaljert når det foreligger forskrifter til loven, eventuelt nasjonale retningslinjer slik NOKUT har utarbeidet for fagskolenivået. For utdanningsnivåene sett under ett, er videregående opplæringsnivå mest gjennomarbeidet. Are the law and regulations dealing with: - financing Grunnskolenivå: Kommunene er ansvarlig for å finansiere og tilby gratis grunnskoleopplæring til voksne, herunder også realkompetansevurdering Videregående opplæringsnivå: Fylkeskommunene er ansvarlig for å finansiere og tilby gratis videregående opplæring, herunder også realkompetansevurdering til voksne som har rett til dette. Voksne som ikke har rett, men som References to and underpinning of relevant passages Videregående nivå: se lovtekst ovenfor Fagskolenivå: NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har utarbeidet retningslinjer om fagskoleutdanning. Under Reglement og studentenes rettigheter står det følgende om hvordan vurdering av realkompetanse for opptak gjennomføres: Det må klart fremgå opp mot hvilke formelle faglige krav kvalifikasjonskrav fra Grid Validation Side 7

8 er henvist fra arbeidsmarkedsmyndighetene (NAV) eller kommunene har også rett til å få vurderingen finansiert. Voksne som ikke har rett kan også bli realkompetansevurdert, men må i mange tilfelle selv finansiere vurderingen. Fagskolenivå: Fagskolene finansierer realkompetansevurdering av aktuelle søkere, eventuelt gjennom avtale med fylkeskommunen (utdanningsetaten) der søker er bosatt. Universitetets- og høgskolenivå: Samordna opptak (SO) og universiteter og høgskoler finansierer realkompetansevurdering av realkompetansesøkere. videregående opplæring (skolegang og læretid)- realkompetansevurderingen foretas.søkere som ønsker å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som er minst normalalderen for fullført aktuell videregående opplæring. I realkompetansevurdering kan det legges inn en test. Testen må da være innrettet på å teste aktuelle kvalifikasjoner som ordinære søkere har ervervet i videregående opplæring (skole eller lære). Dersom tilbyder ønsker å henvise alle realkompetansesøkerne til utdanningsetaten i deres hjemfylke for at den skal gjennomføre den realkompetansevurdering som søker har rett til etter opplæringsloven, så er det en ordning som er tilfredsstillende. - appealsystems Alle nivåer: En realkompetansevurdering er et enkeltvedtak og omfattes derfor av bestemmelser regulert i Forvaltningsloven. Lov- og regelverket for de ulike utdanningsnivåene pålegger også utdanningsinstitusjonene å ha egne ordninger for Grid Validation Side 8

9 klagebehandling. - follow-up systems Lovverket gir rett til tilpasset opplæring i grunnutdanningene, og f.eks. mulighet til fritak for deler av et høyskole- eller universitetsstudium. - documentation/certificate Grunnskolenivå: Det er ennå ikke fastsatt en dokumentasjonsordning etter en realkompetansevurdering på dette nivået. Videregående opplæringsnivå: En realkompetansevurdering på videregående opplæringsnivå dokumenteres ved at det blir utstedt et kompetansebevis. Fagskolenivå: Det er ikke fastsatt en egen dokumentasjonsordning etter en realkompetansevurdering på dette nivået. Søkere som blir vurdert av fylkeskommunale myndigheter (videregående opplæring etter opplæringsloven) får utstedt kompetansebevis. Søkere som blir vurdert av den enkelte fagskole får vanligvis bare informasjon om vedkommende har/har ikke realkompetanse tilsvarende aktuelt Grid Validation Side 9

10 The laws are implemented Ja, men anvendelsen varierer fra opptakskrav. Universitets- og høgskolenivå: Det er ikke fastsatt en egen dokumentasjonsordning etter en realkompetansevurdering i forhold til opptak på dette nivået. Søker får vanligvis bare informasjon om vedkommende har/har ikke realkompetanse tilsvarende aktuelt opptakskrav. Noen institusjoner gir også informasjon om eventuelle mangler, eventuelt råd om forbedringsmuligheter. Ved fritak dokumenteres antall studiepoeng i vitnemål, men trolig noe ulik praksis ved de ulike institusjonene. - competences of validation professionals Alle nivåer: Ingen nasjonale krav eller retningslinjer om kompetanse, men ansvarlig tilbyder innen de ulike utdanningsnivåene har generelt ansvar for kompetansen til sine ansatte, inkludert de som er involvert i realkompetansevurderinger. To which degree is the law implemented e.g. are there Follow-ups, reports, perspective of CR s (Country representatives) Grid Validation Side 10

11 kommune til kommune (grunnskolenivå), fylkeskommune til fylkeskommune (videregående opplæring) og fra institusjon til institusjon (fagskoler, høyskoler og universiteter). structural obstructions? Grunnskolenivå: Vurdering av realkompetanse på dette nivået er nylig innført og det er liten kunnskap om bruk av realkompetansevurdering her. Videregående opplæringsnivå: Alle fylkeskommuner har etablert ordninger for realkompetansevurdering, men hvordan vurderingen organiseres og gjennomføres, varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune. Fagskolenivå: Varierer fra fagskole til fagskole. Alle fagskoler er i henhold til NOKUTs regler pålagt å ha ordninger og kriterier for vurdering av realkompetanse. Vox har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede grunnlag for og foreslå tiltak som kan skape en mer helhetlig realkompetansevurdering. Herunder forhold som hindrer samordning og helhetlig praksis. Arbeidet er gjennomført i nært samarbeid med en referansegruppe sammensatt av partene i arbeidslivet og representanter for utdanningssektorene. Vox er også gitt et eget mandat for oppfølging av realkompetansevurdering i høyere utdanning. Universitets- og høgskolenivå: Vurdering av realkompetanse er integrert i Samordna opptak (SO). Ellers varierer anvendelse av realkompetansevurdering fra institusjon til institusjon og fra fagområde til fagområde. Flere institusjoner har utarbeidet egne regler for hvordan realkompetanse skal vurderes og anvendes ved den enkelte institusjon. Regelverk for realkompetansevurdering ved opptak er oftere utarbeidet enn Grid Validation Side 11

12 regelverk for fritak. Grid Validation Side 12

13 2. Policies There are policies regarding validation Ja, se tidligere beskrevet mandat til Vox. Utdanningsdirektoratet har spesifikt ansvar for realkompetansevurdering for grunnskole og videregående opplæring. Are there policies in an overall level? Ja, vurdering og godkjenning av realkompetanse på alle utdanningsnivåer er omtalt og beskrevet i flere nasjonale dokumenter, for eksempel stortingsmeldinger, offentlige utredninger, rapporter, strateginotater etc. Are there policies related to subsystems? (different levels and subgroups) Grunnskolenivå: Vurdering av realkompetanse på dette nivået er nytt og det er uklart i hvilken grad realkompetanser er synliggjort i kommunenes planer og strategier. Videregående opplæringsnivå: Vurdering av realkompetanse er nevnt i sammenheng med voksnes læring i fylkenes planer og strategi dokumenter, men trolig i varierende grad fra fylke til fylke. Fagskolenivå: Vurdering av realkompetanse skal Policy documents NOU 1997:25 Ny kompetanse. Grunnlaget for en helhetlig etterog videreutdanningspolitikk, Kunnskapsdepartementet St.meld. nr. 42 ( ) Kompetansereformen, Kunnskapsdepartementet NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida, Kunnskapsdepartementet St.meld. nr. 44 ( ) Utdanningslinja, Kunnskapsdepartementet Policy documents related to subsystems Realkompetansevurdering er beskrevet i flere fylkeskommunale strategidokumenter. Institusjoner på fagskole-, høgskole- og universitetsnivå har i ulik grad utviklet egne policydokumenter vedrørende vurdering av realkompetanse Hovedavtalen mellom LO og NHO nevner dokumentasjon av realkompetanse som et virkemiddel i intern kompetanseutvikling Grid Validation Side 13

14 The policies are followed up Ja, fra nasjonalt nivå via mandatet til Vox og Utdanningsdirektoratet og gjennom rapportering av nasjonal statistikk inngå i fagskolenes reglement. Universitets- og høgskolenivå: Vurdering av realkompetanse skal inngå i institusjonenes policy dokumenter Arbeidslivets parter er generelt opptatt av temaet og validering av kompetanse fra arbeidsliv som likeverdig med kompetanse fra utdanningssystemet. Are there national/local statistics on validation? Ja, det rapporteres om anvendelse av opptak basert på realkompetansevurdering i nasjonal statistikk på alle nivå unntatt grunnskolenivået som er et relativt nytt område for vurdering av realkompetanse. Are the policies reviewed Ja, bl.a. gjennom oppdraget til Vox og Utdanningsdirektoratet Are the policies revised Ja, f.eks. når departementet reviderer regelverket etter stortingsbehandlinger for dette området References to and examples of statistics Statistisk sentralbyrå (SSB), KOSTRA(kommunestatistikk), DBH (universitets- og høyskolenivå) og DBF (fagskolenivå) Vox-speilet, som analyserer data fra SSB/DBH. Vox har også gjennomført flere spørreundersøkelser om anvendelse av realkompetansevurdering Policy reviews Se tidligere beskrevet mandat Revidering av lov og regelverk følger ordinær fremgangsmåte gjennom fremleggelse av stortingsproposisjoner, stortingsbehandlingsdokumenter, Grid Validation Side 14

15 There are nationally accepted standards Ikke utover det som fremgår av lov og forskrifter. Kommunene og institusjonene innen høyere utdanning har intern autonomi og dette påvirker graden av nasjonale standarder. There are policies regarding financing Finansiert som del av offentlige overføringer til kommuner, fylkeskommuner og offentlige utdanningsinstitusjoner innen høyere utdanning. Ulik grad av lokale prioriteringer kan gi utslag i ulik aktivitet og praksis Grunnskolenivå og videregående opplæringsnivå: Utdanningsdirektoratet har nå fått i oppdrag å utarbeide nasjonale standarder Fagskolenivå: Vox i samarbeid med arbeidsgruppe fra fagskolenivået ser på muligheter for å styrke dette området, jf. oppdrag fra KD Universitets- og høgskolenivå: Vox i samarbeid med arbeidsgruppe fra universitets- og høyskolenivået ser på muligheter for å styrke dette området, jf. oppdrag fra KD høringsdokumenter, lover og forskrifter. Policy documents Se tidligere beskrevet mandat til Vox og Utdanningsdirektoratet Policy documents Grid Validation Side 15

16 3. Structure of the system The system is well known Det nasjonale systemet for realkompetansevurdering er generelt lite kjent. Is the validation system known - to stake-holders, kjent av fagpersoner I utdanningsbranjen og sentrale arbeidslivsparter. - to individuals mest kjent blant voksne utdanningssøkere på videregående skoles nivå. Generelt for lite kjent. - in the public generelt like kjent grunnet lav grad av informasjon til brede grupper CR s description Begrepet «vurdering av realkompetanse» anses som forholdsvis godt kjent. Men hvilke rettigheter og hvordan man kan få vurdert sin realkompetanse er langt mindre kjent. Det er stort behov for god informasjon om hvilke muligheter det er for realkompetansevurdering og mulighetene dette gir ved inntak til et undervisningsopplegg/studie, og fritak for deler av et undervisnings- / studieforløp. The system is impartial Ja, men tilbyder av opplæring kan også være den som vurderer. Dette kan være en generell utfordring; bukken og havresekken. Is the system impartial to stakeholders? - Who is responsible for validation Realkompetansevurdering i Norge er basert på at realkompetanse vurderes opp mot læreplaner, studieplaner etc. i utdanningssystemet. Dette innebærer at det er utdanningssystemet for de ulike utdanningsnivåene som vurderer realkompetanse både i forhold til inntak og fritak/avkorting/tilpassing Policy documents Se tidligere omtale for utdanningssystemet. Laws Se tidligere omtale for utdanningssystemet CR s description I noen tilfeller er det enklest og mest lønnsomt for utdanningsinstitusjonen å tilby et helt studium i stedet for kun å tilpasse deler av dette til den enkeltes reelle kompetanse da institusjonen får økonomisk uttelling for produserte studiepoeng. For den enkelte kan fritak fra deler av et studium føre Grid Validation Side 16

17 The system is transparent av et utdanningsløp/ studieprogram - How is the validation organizations related to the educational system and the labour market? Erfaring og kompetanse fra arbeids- og samfunnsliv blir vurdert av utdanningssystemet ved inntak og eventuelt fritak. Hovedavtalene mellom partene i arbeidslivet refererer også til verdsetting av realkompetanse ved ansettelser, lønnsforhandlinger etc. Is the system transparent? - Is the goal of the validation process clear? - Is it transparent how the process of validation is? - Is it transparent who is involved in the process? - Are standards known and legitimate? til reduksjon i studielån/stipend, dette blir lite lukrativt om vedkommende ikke har mulighet til lønnet arbeid i tidsperioden som fritaket gjelder. Policy documents Se tidligere omtatale av policy dokumenter Laws Se tidligere omtale for utdanningssystemet CR s description Målet med realkompetansevurdering fremgår av Stortingsvedtak og lovverk, men hvor gjennomsiktig selve valideringsprosessen er, avhenger i stor grad av om utdanningstilbyder har utarbeidet tydelige kriterier for egen realkompetansevurdering og gjort disse kjent for aktuelle Grid Validation Side 17

18 The system is accessible Is the system accessible regarding - financing Se tidligere omtale - geographical Avhengig av avstand til aktuell utdanningsinstitusjon, alle fylkeskommuner og høyere utdanningsinstitusjoner har tilbud om realkompetansevurdering - for different target groups Utdanningssøkende til alle utdanningsnivåer - age Se begrensninger beskrevet tidligere, i hovedsak voksne over 25 år, for fagskoleutdanninger: alder som normalt ved avsluttet videregående opplæring - ethnicity (language) Som øvrige utdanningssøkende med rett til utdanning i henhold til søkere. Kunnskapsdepartementet har nå gitt Utdanningsdirektoratet et oppdrag om å utarbeide nasjonale standarder for grunnopplæringsnivået (grunnskole og videregående opplæring). Kunnskapsdepartementet har også gitt Vox i oppdrag å beskrive barrierer knyttet vurdering av realkompetanse i utdanningssystemet og foreslå tiltak. Grid Validation Side 18

19 Put it together with: the system is well known There is available information lov og regelverk. Svake norskkunnskaper er et hinder i praksis, men ikke formelt. - individual barriers/ bad school experience Voksne med svake grunnleggende ferdigheter har rett til tilpasset undervisning How are individuals and stakeholders informed about the validation system? De aller fleste utdanningstilbydere informerer om mulighet for realkompetansevurdering når det gjelder opptak/inntak på sine nettsider og ved utlysing av studietilbud. Samordna opptak (SO) ved inntak til universiteter og høgskoler har innarbeidet mulighet til realkompetansevurdering som del av søknadsskjemaet. Fritak for deler av et universitet- eller høyskole studium basert på realkompetanse blir det i mye mindre grad informert om, jf. Realkompetanse og fritak i høyere utdanning, resultater fra en nasjonal undersøkelse, Vox Where do you find information about the validation system? Se ovenfor, i tillegg informerer kommunale-, fylkeskommunale- og statlige etater (bl.a. Utdanningsdirektoratet og Vox) om Information material about the validation system Grid Validation Side 19

20 The system is sustainable Guidance is part of the system muligheten til realkompetansevurdering. - Is the system projectbased or incorporated in xxx systems? Det norske systemet for realkompetansevurdering er forankret i utdanningssystemets lov og regelverk. - is it embedded in the qualificationsystem? Ja, men kun realkompetanse som kan gjenkjennes i forhold til læreplaner, studieplaner i det formelle utdanningssystemet. Norge har ikke et nasjonalt system som f.eks. sertifiserer eller nivåplasserer all realkompetanse en person måtte ha tilegnet seg. - How is it financed? Se tidligere beskrivelse. - Cost-benefit (?) Se tidligere beskrivelse. Is guidance an integral part of the validation system? Ja, i noen grad. Retten til veiledning følger i hovedsak retten til utdanning, jf. bl.a. opplæringsloven, og veiledning i tilknytning til tiltak ved arbeidsledighet Descriptions of the role of and access to guidance in law texts, policy documents, institutional documents etc. Rett til rådgivning for elever i grunnopplæringen: Opplæringslova 9-2. Rådgiving og skolebibliotek. Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Departementet gir nærmare Grid Validation Side 20

21 forskrifter. Opplæringslova 4A-8. Rådgiving Vaksne med rett til opplæring etter 4A-1 og 4A-2 har rett til rådgiving for å kartleggje kva tilbod den vaksne har behov for. Forskrift: Kapittel 22. Retten til nødvendig rådgiving (Opplæringslova 9-2 første ledd): Generelt om retten til rådgiving: Den enkelte eleven har rett til to ulike former for nødvendig rådgiving: sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. ( ) Utdannings- og yrkesrådgiving: Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval. Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. ( ) Forskrift: Kapittel 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring (Opplæringslova 3-6 andre ledd) Grid Validation Side 21

22 13-3. Oppgåver Fylkeskommunen skal gjennom oppfølgingstenesta ( ) c) etablere kontakt med kvar enkelt ungdom i målgruppa med sikte på rettleiing og oppfølging. Overviewing is part of the system Is there a competent body overviewing validation? Is there a quality system? Se tidligere omtale av Kunnskapsdepartementets oppdrag til Vox. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret sammen med Fylkesmennene for å føre tilsyn med at opplæringsloven blir fulgt, herunder retten til realkompetansevurdering. For høyere utdanning fører Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) tilsyn med fagskoler, høyskoler og universiteter. Grid Validation Side 22

23 4. Stakeholders Different stakeholders are invited /involved The stakeholders collaborate (education, authorities, social partners, labour market) Ja The stakeholders has influence on law or/and policy-making Which stakeholders are involved in discussions, development and operation of the validation system? Offentlige myndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, studentorganisasjonene og utdanningstilbydere How do stakeholders collaborate? Are stakeholders involved in developing standards Ja, gjennom arbeidsgrupper, referansegrupper, og offentlig oppnevnte utvalg How are stakeholders involved in the development of policies in the area of validation? Se ovenfor Policy documents and Laws Se tidligere beskrivelse CR s description Partene i arbeidslivet er involvert, bl.a. gjennom en bredt sammensatt referansegruppe og ulike arbeidsgrupper. Vurdering av realkompetanse er også til dels initiert av partene. Description of structures supporting the collaboration of stakeholders Gjennom trepartssamarbeid, arbeidsgrupper og utvalg. Før nye lover, forskrifter etc. vedtas, sendes disse på høring slik at involverte parter har mulighet til å fremme sine synspunkt Policy documents Laws CR s description Se ovenfor 5. Competences of validation professionals There is a standardized certification system for validation professionals Nei Is there a standardized certification system for validation professionals? Is it required that validation professionals are trained or certified? CR s description Nei, det er ikke sertifisering spesielt for de som vurderer realkompetanse, men fagkonsulentene er eksperter generelt på sitt fagfelt. Fylkeskommunene er ansvarlige for kvaliteten på sine fagkonsulenter, på samme måte som de er ansvarlige for kvaliteten på Grid Validation Side 23

24 The validation professionals have access to support networks The validation professionals are surveyed? Nei Do the professionals have access to support networks? How are support networks organized? Are validation professionals surveyed? Nei How are they surveyed? utdanningen de tilbyr innen videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet har ansvar for tilsyn. Det samme prinsippet gjelder for faglig personell i fagskoler og UHsektor; tilbyder har ansvar for kvaliteten. NOKUT har i dette tilfelle tilsynsansvaret. Description of certification system CR s description Fylkeskommunene har nettverk seg i mellom, og Utdanningsdirektoratet arbeider nå med utvikling av nasjonale retningslinjer for dette nivået. Bedre nettverk for fagskoler, universiteter- og høyskoler kan eventuelt bli et resultat av mandatet Kunnskapsdepartementet har gitt til Vox, og som institusjonene og partene i arbeidslivet er en viktig bidragsyter til. Public documents Reports CR s description Public documents Reports Grid Validation Side 24

25 6. Methodologies Methodologies are developed for purpose and are tested Who are responsible for the development of relevant methodologies for validation? Are the methods reliable and valid? (fx co-assessors) Are they fit for purpose? Are they fit for the individual? Are they fit for the field branche CR s description Public documents Reports Grunnskolenivå: Nytt område for realkompetanevurdering, lite kunnskap om metodikk Videregående opplæringsnivå: Det er dette nivået som har størst erfaring med metodikkutvikling for realkompetansevurdering. De har utviklet metoder og verktøy tilpasset sine målgrupper og sitt behov. Noe verktøyutvikling er sentralisert, noe er lokalt utviklet og forankret. Dokumentasjon fra arbeidsgivere, frivillige organisasjoner, samtale/intervju, audition, tester og yrkesprøving er ulike elementer som kan trekkes inn i vurderingsarbeidet. Fagskolenivå: Eventuelt lokalt utviklet metodikk og verktøy. Skriftlig dokumentasjon, samtale/intervju, audition, tester blir benyttet. Universitets- og høgskolenivå: Grid Validation Side 25

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler. Resultater fra en nasjonal undersøkelse.

Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler. Resultater fra en nasjonal undersøkelse. Realkompetansevurdering ved opptak til fagskoler. Resultater fra en nasjonal undersøkelse. NOKUTs fagskolekonferanse 2011 19. oktober, Ålesund Camilla Alfsen, seniorrådgiver Realkompetanse All formell,

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering Realkompetansevurdering Fagkonferanse, NOKUT 29. november 2011 Seniorrådgiver Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet 1 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

God morgen! God morgen!

God morgen! God morgen! God morgen! God morgen! Kvalifikasjoner og kompetanse, 10.10.2015 Sindre Festø (sindre.festo@afk.no) Veiledningssenteret Asker og Bærum, tel 67805350 Elias Smiths vei 15 (Sandvika videregående skole, 4.

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

fra grunnskole til høgskolenivå.

fra grunnskole til høgskolenivå. Utdanningssystemet i Norge og godkjenning av utenlandske papirer fra grunnskole til høgskolenivå. Anne Marie Jarnes, rådgiver Introduksjonssenteret Drammen kommune Temaer Utdanningssystemet i Norge Godkjenning

Detaljer

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring?

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Nasjonal konferanse Ny Giv Overgangsprosjektet 12.-13. september Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Livslangt perspektiv

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Realkompetansevurdering for praksiskandidater

Realkompetansevurdering for praksiskandidater Oslo VO Sinsen Realkompetansevurdering for praksiskandidater Fagforbundet 21.10.2014 Oslo VO Sinsen Videregående skole for voksne Yrkesfaglige utdanningsprogram Fag for studiekompetanse Realkompetansevurdering

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Realkompetansevurdering, grunnskoleopplæring for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir v

Realkompetansevurdering, grunnskoleopplæring for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir v Realkompetansevurdering, grunnskoleopplæring for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir v Hva skal jeg snakke om? Udir Statistikk Litt historie Realkompetanse Realkompetansevurdering Nasjonale retningslinjer

Detaljer

Realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir

Realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir Realkompetansevurdering i grunnskoleopplæringen for voksne v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Udir Statistikk Antall voksne som mottar opplæring på grunnskolens område. 2008/09 til 2013/14 12000 10000 8000

Detaljer

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING

NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REALKOMPETANSEVURDERING 1 Thomas Wegner Thomassen http://www.udir.no/upload/regelverk/udir_retningslinjer%20for%20realkompetansevurd_web.pdf?epslanguage=no 2 Hvorfor retningslinjer?

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater iht. liste Deres ref Vår ref Dato 200604186 07.01.10 Høring av forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse og innpassing av fag- og yrkeskompetanse i et

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere

NOKUTs veiledninger. Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere NOKUTs veiledninger Tillegg til veiledning om akkreditering av studietilbud For nye søkere Innhold 1 Krav til nye søkere... 1 1.1 2-1. Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

Høring - fagbrev på jobb

Høring - fagbrev på jobb Journalpost:17/40140 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring - fagbrev på jobb Sammendrag Kunnskapsdepartementet ber i denne høringen om høringsinstansenes synspunkter på en

Detaljer

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hva står i regelverket? Opplæringsloven 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne Opplæringsloven

Detaljer

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb.

Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. Svar på høring om Fagbrev på jobb fra Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune gir med dette svar på høringsnotat om Fagbrev på jobb. 1 Innledning Buskerud fylkeskommune er positive til at departementet

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk status og veien videre Seminar om jobb og utdanning i Europa (SIU) 23.10.2014 Tove Lain Knudsen, rådgiver, tove.knudsen@nokut.no Hva ligger i navnet Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet

Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Temanotat 2002/7: Realkompetanse Utarbeidet av Harald Skulberg, avdeling for utredning i Utdanningsforbundet Innledning Med realkompetanse menes all formell, ikke-formell og uformell kompetanse en person

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

http://karriere-nt.no/tjenester/karriereveiledning/utdanning/ Utdanningssystemet noen stikkord Ungdomsrett, voksenrett, voksenopplæring Lærlingeordningen inkludert voksenlærling Realkompetansevurdering

Detaljer

Fagdag, minoritetsspråklege

Fagdag, minoritetsspråklege Regelverk og tilsyn Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet

Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) - tementet Læringsutbyttebeskrivelsene

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR)

BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) NOKUTssynteserogaktueleanalyser BruksnyteavNasjonaltkvalifikasjonsrammeverkforlivslanglæring(NKR) AneBenedicteLilehammer,juni2014 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring beskriver kvalifikasjoner

Detaljer

CMS hva er det og hvorfor er det relevant?

CMS hva er det og hvorfor er det relevant? CMS hva er det og hvorfor er det relevant? Rådgiverkonferansen 2013 Oppland Tonje F. Gravås Seniorrådgiver Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox CMS? Hvorfor drive med karriereveiledning? Hva skal

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Realkompetanse- vurdering. status og utfordringer 2011

Realkompetanse- vurdering. status og utfordringer 2011 Realkompetanse- vurdering status og utfordringer 2011 2 Realkompetansevurdering status og utfordringer 2011 Forfattere: Camilla Alfsen, Margrethe Steen Hernes Vox 2013 ISBN 978-82-7724-182-1 Design: Millimeterpress

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. Hadsel kommune 1 TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Hadsel kommune 2013 11.02.2013 2 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1. Tema for tilsynet...

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning en veiledning

Realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning en veiledning Realkompetansevurdering for fritak i høyere utdanning en veiledning Nasjonalt studieadministrativt seminar, Stavanger 3.10.2013 Camilla Alfsen, seniorrådgiver Introduksjon Om Vox Litt oversikt og bakgrunn

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer

Realkompetansevurdering grunnskolen

Realkompetansevurdering grunnskolen Realkompetansevurdering grunnskolen Ansvar, roller og regelverk Eksempler på organisering Drøfte og dele tips om organisering Fylkesmannens rolle Informasjon og veiledning om regelverk Klagebehandling

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Hvordan vi gjør det i Vestfold

Hvordan vi gjør det i Vestfold Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Anne Kari Botnmark Studieleder Høgskolen i Vestfold, avdeling for realfag og ingeniørutdanning Avkorting av studier på grunnlag av realkompetanse Bakgrunn

Detaljer

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Inntak til videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-til-grunnskoleopplaringetter-opplaringsloven-kapittel-4a/ 4.2.3 Personer under 25

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Høringsuttalelse til ny fagskolelov

Høringsuttalelse til ny fagskolelov Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: 17/3201 Oslo, 27.09.2017 Vår ref: Tormod Skjerve/ 17-24820 Høringsuttalelse til ny fagskolelov Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA

KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA KVALIFIKASJONSRAMMEVERK I NORGE OG EUROPA NOKUT NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning

Detaljer

Høringsnotat om Fagbrev på jobb

Høringsnotat om Fagbrev på jobb Høringsnotat om Fagbrev på jobb 0 Innhold Innledning... 1 2 Bakgrunnen for forslaget... 1 3 Gjeldende rett... 2 4 Departementets vurderinger... 3 5 Departementets forslag... 4 5.1 Bør ordningen gjelde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Saltdal kommune 04.05.14 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Saltdal kommune.... 3

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse

Til Kunnskapsdepartementet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring høringsuttalelse Fra: Margrethe Steen Hernes [margrethe.hernes@vox.no] Sendt: 29. april 2011 12:16 Til: Postmottak KD Kopi: Helge Halvorsen Emne: NKR - høringssvar fra Nasjonalt fagskoleråd Vedlegg: Høringsvar NKR fra

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 ( ) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Meld. St. 16 (2015 2016) Fra utenforskap til ny sjanse - Samordnet innsats for voksnes læring Mange aktører Mål - Å utvikle en samordnet og helhetlig politikk for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Deres ref: 15/3761 Vår ref: 2015/5 Dato mottatt: 10.august 2015 Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) viser

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Nasjonal enhet for karriereveiledning

Nasjonal enhet for karriereveiledning Nasjonal enhet for karriereveiledning Bodø, 5. oktober 2011 avdelingsdirektør Ingjerd Espolin Gaarder Nasjonal enhet for karriereveiledning Opprettet 1. januar 2011 Ligger i Vox, fått sitt oppdrag fra

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7742 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 045/11 Fylkestinget 12.04.2011 Høring - Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) Sammendrag

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD

NASJONALT FAGSKOLERÅD INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Nasjonalt Fagskoleråd 2 Om fagskolen 3 Om fagskolen 4 NOKUT 5 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 6 NIFUs Kandidatundersøkelse 2012 7 Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport 2011 NASJONALT

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR)

Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Høringssvar fra Studentparlamentet: Høring om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang næring (NKR) Universitetsdirektørens kontor Deres referanse: Dato: 2011/2138-MOR 28.03.2011 Viser til brev til

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger. 20. Mai 2014

Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger. 20. Mai 2014 Søkerkurs om grunnleggende forutsetninger 20. Mai 2014 Program for dagen 09.00-09.30 NOKUTs kvalitetssikring av fagskoleutdanning 09.30-10.30 Styrets ansvar for fagskoleutdanning 10.30-10.45 Kaffepause

Detaljer

Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering 28. MARS 2017 Realkompetansevurdering - Nasjonale og europeiske retningslinjer Grunnkurs realkompetansevurdering våren 2017 Hæge Nore Flere retningslinjer EUs anbefalinger når det gjelder validering av

Detaljer

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010

Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Norges arbeid med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) Ekspedisjonssjef Jan S. Levy UHR/NPH-konferanse i Bergen 26. januar 2010 Rammeverket for høyere utdanning del av en helhet Starte med Bologna-prosessen

Detaljer

Høring. NOKUTs forslag til retningslinjer for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Høring. NOKUTs forslag til retningslinjer for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring Journalpost:16/90480 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato Høring. NOKUTs forslag til retningslinjer for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring Sammendrag NOKUT (Nasjonalt

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2

Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne. Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Realkompetansevurdering i grunnskolen for voksne Ylva Christiansen Sundt, JUR1 Inger Lise Stieng, VU2 Formålet med retningslinjene Bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene Lik praksis i kommunene

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling

Voksnes rett til videregående opplæring - Svar på spørsmål fremkommet på Vox' nettverkssamling Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Direkte tlf: 23302767 kbl@udir.no Vår dato: 27.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3618 Deres referanse: Aust Agder fylkeskommune v/ Trine Nilsen Hordaland

Detaljer

Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen,

Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Aktuelt fra Udir Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene, 7. februar 2017 v/seniorrådgiver Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet Oppdrag 12 16: Utvikle moduler for utvalgte

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013 Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 10.07.2013 Innhold 1.

Detaljer

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring

Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Utdanningsmuligheter i videregående opplæring Akershus fylkeskommune, Veiledningssenteret Romerike 1 Oktober 2016 Innhold Rett til videregående opplæring for ungdom side 3 Rett til videregående opplæring

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer