SMITTEVERNPLAN for Narvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMITTEVERNPLAN for Narvik kommune"

Transkript

1 Foto: Gun Roaldset SMITTEVERNPLAN for Narvik kommune Utarbeidet av: Narvik kommune Enhet for legetjenester og nærmiljø ved kommuneoverlege Lene Stene Salberg Godkjent av Rådmannen Sist oppdatert

2 FORORD Smittevernloven bygger på det syn at smittsomme sykdommer fortsatt bør være gjenstand for en særomsorg fra det offentliges side. Som sykdomsgruppe betraktet utgjør de et alvorlig folkehelseproblem. De påfører årlig mange mennesker store lidelser og flere får varig helseskade eller de dør av en slik sykdom. For samfunnet betyr smittsomme sykdommer en stor belastning. Vi vet at utstrakt kommunikasjon over landegrensene, slik vi opplever den i våre dager, sammen med endret adferd er faktorer av stor betydning for smittespredning. I den senere tid har også smittestoffenes utvikling av resistens (motstandsdyktighet) blitt en stor utfordring for infeksjonsmedisinen og smittevernet. Narvik kommunes opprinnelige smittevernplan ble utarbeidet av helsesjef og kommuneoverlege Harald Andreassen i I 2005/2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å gjøre en totalrevisjon av smittevernplanen og fremlegge et forslag til ny plan, i tråd med gjeldende regelverk. Denne gruppen fremla sitt forslag i juli Narvik kommune, så vel som Helseforetaket (Hålogalandssykehuset HF) var da på vei inn i omfattende omorganiseringer. Dette ville til en viss grad medføre behov for endringer i forslaget til plan, og denne ble derfor satt i bero. I perioden har det også kommet flere oppdateringer/revisjoner av så vel regelverk som sentrale veiledere innen området smittevern. Kommuneoverlegen i samarbeid med helsesøster ved smittevernkontoret/ vaksinasjonskontoret har på bakgrunn av dette, gjort en totalgjennomgang av gruppens ukast og fremlegger nå et forslag til smittevernplan for Narvik kommune hvor man har implementert de strukturelle og faglige endringer som har vært nødvendig. en for Narvik kommune godkjennes administrativt av Rådmannen og fremlegges for Komitè for omsorg og oppvekst/service og utvikling. Narvik, januar 2009 Lene Stene Salberg Kommuneoverlege 1

3 REVISJON OG OPPDATERING Jfr. Kap. 6.1 Revisjon og oppdatering: Kommuneoverlegen har ansvar for revisjon, samt vedlikehold av planen, herunder justeringer etter de erfaringer som gjøres i utbruddsituasjoner. Planen skal gås gjennom en 1 gang i året. Dette ansvaret har kommuneoverlegen. Ved behov for vesentlige innholdsmessige eller strukturelle endringer skal planen fremlegges for komitèen eller eventuelt bystyret. Dato: Kapittel: Endring av: Fremlagt for komitéen el. bystyret: Lokale forhold som må antas å kunne påvirke Kommuneoverlege Lene Stene Salberg smittesituasjonen/ Vann,avløp,renovasjon 3.6 Smittevern i barnehager og skoler 3.8 Tuberkulosekontrollprogram 2

4 Innholdsfortegnelse FORORD 1 INNLEDNING 1.1. Mål for smittevernplanen Mål for smittevernarbeidet 1.2. Kommunens ansvar og oppgaver 1.3. ens relasjon til kommunens øvrige planverk 1.4. Organisering administrative forhold Kommunen Smittevernet og delegasjon Bystyret Rådmannen Kommuneoverlegen smittevernlegen Stedfortredende kommuneoverlege smittevernlege Smittevernansvarlig sykehuslege Helse Nord RHF 1.5. Økonomiske rammer for smittevernarbeidet 1.6. Definisjoner Smittsom sykdom Smittet person Smittekjeden Allmennfarlig smittsom sykdom Utbrudd Alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom 2 LOKALE FORHOLD 2.1 Demografiske forhold lokale risikofaktorer Befolkning Lokale forhold som må antas å kunne påvirke smittesituasjonen Forekomst av meldepliktige smittsomme sykdommer i Narvik kommune 2.2 Ressursoversikt Kommunale ressurser Eksterne, lokale og regionale ressurser Sentrale ressurser 3 SMITTEVERNARBEID I NORMALSITUASJON 3.1 Helseopplysning 3.2 Grunnleggende smitteverntiltak - standardtiltak 3.3 Vaksinasjon Barnevaksinasjonsprogrammet Innhentingsvaksinasjon Anbefalte vaksiner ved spesielle sykdommer Vaksinasjon til spesielle yrkesgrupper Vaksinasjon til grupper med økt smitterisiko Reisevaksinasjon Alvorlige hendelser i forbindelse med vaksinasjon 3.4 Miljørettet helsevern 3

5 3.5 Håndtering av avfall, inklusiv smittefarlig avfall Smittefarlig avfall 3.6 Smittevern i barnehager og skoler 3.7 Infeksjonskontrollprogram 3.8 Tuberkulosekontrollprogram Innledning Lovgrunnlag Organisering og ansvar Tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet Henvisning og behandling (DOT-behandling) Smitteoppsporing Forebygging Varslings- og meldingsrutiner Informasjon om tuberkulose Opplæring av personell 3.9 Diagnostikk, behandling og smitteoppsporing ved allmennfarlige sykdommer Diagnostikk og behandling Smitteoppsporing Kommuneoverlegen Allmennfarlige smittsomme sykdommer 3.10 Antibiotikabruk og antibiotikaresistens 3.11 MRSA MRSA-veileder 3.12 Seksuelt overførbare sykdommer Forebygging og behandling Meldeplikt Økonomi Genital chlamydia Humant papillomvirus infeksjoner (HPV, kjønnsvorter, condylomer) Genital herpes 3.13 Hepatittinfeksjoner Hepatitt A Hepatitt B Hepatitt C 3.14 HIV/Aids 3.15 Blodsmitte - stikkuhell 3.16 Forhåndsundersøkelse av pasienter og ansatte Forhåndsundersøkelse med tanke på tuberkulose Forhåndsundersøkelse med tanke på MRSA Forhåndsundersøkelse av ansatte Forhåndsundersøkelse av pasienter 3.17 Melding og varsling av smittsom sykdom Melding av smittsom sykdom Varsling av smittsom sykdom og utbrudd Varsling etter MSIS- og Tuberkuloseforskriften Varsling etter internasjonalt helsereglement 3.18 Økonomiske ordninger relatert til smittsom sykdom 4

6 4 SMITTEVERNARBEID VED UTBRUDD OG KRISER 4.1 Definisjon av utbrudd og krise Utbrudd Krise 4.2 Risikovurderinger Aktuelle utbrudd/kriser i Narvik 4.3 Ansvar og arbeidsfordeling Hastevedtak 4.4 Kartlegging og vurdering av situasjon Smitten vurderes som ufarlig eller medfører en viss fare Smitten vurderes som kritisk/farlig eller katastrofal Generell aksjonsplan ved utbrudd av smittsom sykdom 4.5 Varslingsplan for smittevern i Narvik kommune Kontaktinformasjon for nøkkelpersoner og kommunale etater i smittevernet Varslingsrutiner ved utbrudd 4.6 Informasjon 4.7 Vaksinasjon og andre medikamentelle tiltak. Legemiddeltilgang. 4.8 Diagnostikk og behandling 4.9 Spesielle sykdomsutbrudd Smittesituasjoner Dråpesmitte Meningokokksykdom/hjernehinnebetennelse Legionella Tuberkulose Utbrudd av næringsmiddelbåren sykdom og zoonoser 4.10 Smittsom sykdom på skip 4.11 Biologiske våpen Tiltak ved mistanke om overlagt smittespredning 4.12 Pandemisk influensa 5 OVERSIKT OVER LOVVERKET 5.1 Lover 5.2 Forskrifter 5.3 Veiledere 6 STYRING AV DOKUMENTER 6.1 Tilgjengelighet 6.2 Distribusjon 6.3 Revisjon og oppdatering VEDLEGG 5

7 1 INNLEDNING 1.1 MÅL FOR SMITTEVERNPLANEN en skal kvalitetssikre kommunens arbeid med smittevern, slik at befolkningen gis et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer. Planen skal sikre at Narvik kommune overholder sine forpliktelser i forhold til smittevern gitt i lovverket, samt at tiltak og ressursbruk samordnes på en tilfredsstillende måte. en skal være brukerorientert og et nyttig redskap i det praktiske arbeid for alle som har oppgaver relatert til smittevern. Planen skal gjøre rede for smittevernarbeidet i normalsituasjon, i beredskapssituasjon og ved utbrudd av smittsom sykdom, og den skal gi oversikt over lokale, regionale og nasjonale ressurser innen fagfeltet, samt oversikt over aktuelle lover, forskrifter, veiledere og rundskriv. Planen skal beskrive overordnede strategier innen overvåkning, forebygging, undersøkelse, behandling og pleie, samt hvordan man søker å motvirke smitteoverføring i befolkningen. Detaljrutiner for håndtering forutsettes beskrevet i den enkelte enhets kvalitetsrutiner. På sikt ønsker man smittevernplanen og kommunens kvalitetssystem i elektronisk form, hvor man kan opprette linker mellom planen og de aktuelle kvalitetsrutiner Mål for smittevernarbeidet Smittevernarbeidet har som målsetting å sikre befolkningen et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer gjennom overvåkning, forebygging, undersøkelse, behandling og pleie. Arbeidet skal også omfatte tiltak for å motvirke smitteoverføring i befolkningen og opprettholde en beredskapsorganisasjon for smittevern. 1.2 KOMMUNENS ANSVAR OG OPPGAVER Lov om vern mot smittsomme sykdommer trådte i kraft 1. januar Smittevernloven beskriver kommunens oppgaver i forhold til smittevernet i 7-1: Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon. Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven eller bestemmelser i medhold av loven, herunder: skaffe seg oversikt over arten og omfanget av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen drive opplysning om smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges sørge for at individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk sørge for at andre tiltak etter denne loven eller kommunehelsetjenesteloven blir satt i verk. 6

8 Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste. Helsetjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av betydning for tiltakene. Kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført. Ved iverksetting av tiltak etter 3-1 og 3-8 kan kommunen mot vederlag bruke og om nødvendig skade andres eiendom. Kommunens myndighet etter denne lov kan delegeres etter reglene i kommuneloven, til et interkommunalt organ eller til en annen kommune. Når kommunen har delegert myndighet til en annen kommune, skal vedtak fattet av denne stadfestes av kommunen der saken har sin opprinnelse. 1.3 SMITTEVERNPLANENS RELASJON TIL KOMMUNENS ØVRIGE PLANVERK en er en fagplan i kommunens beredskapsplanverk. en inngår som en delplan under Beredskapsplan Helsemessig og sosial beredskap. Overordnet i kommunen gjelder Plan for Narvik kommunes kriseledelse. 1.4 ORGANISERING - ADMINISTRATIVE FORHOLD Kommunen Politisk ledes Narvik kommune av Bystyret. Administrativt er kommunen organisert etter en to-nivå modell; med de to myndighetsnivåene rådmannsteam og enhetsledere. Det er totalt 52 enheter. Kommuneoverlege og smittevernkontor/vaksinasjonskontor ligger under Enhet legetjenester og nærmiljø Smittevernet og delegasjon Bystyret er det overordnede organ ansvarlig for smittevernet i kommunen. Bystyret har i tråd med Smittevernlovens 7-1 delegert sin myndighet til rådmannen. Rådmannen har så administrativt delegert oppgaver og ansvar innen smittevern til kommuneoverlegen. Det er forespeilet videredelegasjon også av myndighet til kommuneoverlegen, men inntil videre utøves myndighet innen smittevernområdet i tett samarbeid mellom rådmann og kommuneoverlege. I enkelte tilfeller er kommuneoverlegen gjennom lov gitt myndighet. Enhetsleder har det overordnede ansvar for smittevernet i egen enhet og for at enheten drives i samsvar med myndighetskravene også når det gjelder smittevern Bystyret Bystyret er kommunens øverste politiske ledelse og skal påse at kommunen oppfyller sine forpliktelser innen smittevern. 7

9 1.4.4 Rådmannen Rådmannen har det øverste administrative ansvar for smittevernarbeidet og ansvar for at bystyrets beslutninger iverksettes Kommuneoverlegen smittevernlegen Kommuneoverlegen har en rådgivende funksjon overfor kommunen og dens ledelse. Kommunelegen skal utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i smittevernloven, herunder; a) utarbeide forslag til plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og tiltak, og organisere og lede dette arbeidet, b) ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen, c) utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen, d) bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer, e) gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer, f) utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført Stedfortredende kommuneoverlege smittevernlege Kommuneoverlegens faste stedfortreder trer i funksjon ved kommuneoverlegens fravær eller når situasjonen eventuelt tilsier at kommuneoverlegen trenger bistand i håndtering av en akutt smittevernsituasjon Smittevernansvarlig sykehuslege Ved UNN Narvik er en av legene ved medisinsk avdeling tillagt smittevernansvar. I tillegg har man ansatt hygienesykepleier som faglig og administrativt ligger under Smittevernsentret UNN HF. Også Smittevernsentret har ansatt egen lege. Helseforetakets smittevernpersonell bistår kommunen ved behov i smittesituasjoner Helse Nord RHF Det regionale helseforetaket skal sørge for at befolkningen i helseregionen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendig spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling, forsvarlig isolering i sykehus, og annen spesialisthelsetjeneste. Det regionale helseforetaket skal utarbeide en plan om det regionale helseforetakets tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført. Det regionale helseforetaket skal utpeke en sykehuslege som kan gjøre vedtak etter 4-2 og 5-8 sammen med kommunelegen. Helse Nords smittevernplan for perioden finnes på: 8

10 Helse Nord har organisert sitt smittevernarbeid gjennom Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN), som driver faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen. KORSN skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN har egen nettside ØKONOMISKE RAMMER FOR SMITTEVERNARBEIDET Kostnadene ved det generelle smittevernarbeidet i kommunen dekkes normalt innen den ordinære drift. Ved behov for helsepersonell til smittevernarbeid som krever større ressurser enn ordinær tjeneste, skal kommuneoverlegen legge dette frem for Enhetsleder ved det aktuelle tjenestested. Ved uklarhet/uenighet om ressursbruk skal spørsmålet legges frem for rådmannsteamet. Ved alvorlige sykdomsutbrudd/hendelser med trussel om spredning av smittsom sykdom vil eventuelt også økonomiske rammer vedtatt i forbindelse med kommunens kriseberedskap kunne komme til anvendelse. Kommunen har plikt til å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføringen av tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet som utføres av kommunehelsetjenestens ulike ledd. Dette gjelder også utgifter som personer påføres for å oppfylle plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jfr.: FOR : Forskrift om tuberkulosekontroll: Ellers finnes en rekke ulike støtteordninger for personer som undersøkes, behandles eller kontrolleres for allmennfarlig smittsom sykdom, kfr. Kap. 3 pkt DEFINISJONER Smittsom sykdom En sykdom eller smittebærertilstand som er forårsaket av en mikroorganisme (smittestoff) eller del av en slik mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres blant mennesker. Som smittsom sykdom regnes også sykdom som er forårsaket av gift (toksin) fra mikroorganismer Smittet person En person som har en smittsom sykdom som nevnt over. For kroniske infeksjonssykdommer gjelder at en person anses som en smittet person bare når vedkommende er smitteførende eller frembyr slike tegn på aktiv sykdom som medfører at personen kan være smitteførende. Som en smittet person regnes også en person som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er en smittet person. 9

11 1.6.3 Smittekjeden Hovedprinsippet ved smittevern er å bryte smittekjeden. Aktuelle tiltak kan være informasjon, forebygging, behandling, sanering, isolering og kan etter behov settes inn mot: Smittekilden Smittestoffet Smittemåten Smittemottaker Allmennfarlig smittsom sykdom En sykdom som er særlig smittsom, eller som kan opptre hyppig, eller har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader, og som a) vanligvis fører til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, eller b) kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, eller c) utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den Utbrudd a. Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom b. To eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (utstyr, hotell/feriested, næringsmiddel, vann e.a.) Alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom Et utbrudd eller fare for utbrudd som krever særlig omfattende tiltak. Sentrale helsemyndigheter kan i tvilstilfelle avgjøre når det foreligger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. 10

12 2 LOKALE FORHOLD 2.1 DEMOGRAFISKE FORHOLD LOKALE RISIKOFAKTORER Befolkning Narvik hadde pr totalt innbyggere. Den kommende 5-årsperiode ventes en liten vekst i folketallet, med jevnt over nedgang i aldersgruppene under 20 år, liten økning i gruppen fra 67 og oppover, mens hovedøkningen kommer i gruppen år Lokale forhold som må antas å kunne påvirke smittesituasjonen Utdanning Høgskolen i Narvik (HIN) har ca registrerte studenter. Vel 200 er utenlandske, hovedsakelig fra Kina og Russland, men også fra andre nasjoner. Flere av disse landene har en høyere forekomst av smittsomme sykdommer enn Norge. Det foregår også en viss utveksling av fagfolk til/fra land med høyere forekomst av smittsomme sykdommer. Dette gjelder særlig ved Høyskolen, men også en del bedrifter i kommunen. Særskilte tiltak/målsettinger: Systematisk oppfølging av alle nye utenlandske studenter i forhold til tuberkulose v/ smittevernkontoret. Opprettholde tilbud om reisemedisinsk veiledning og vaksinasjon i regi av smittevernkontoret/vaksinasjonskontoret. Reisevirksomhet Narvik by er et kommunikasjonsknutepunkt med jernbane, europavei, transitthavn og lokalfly. E6 går gjennom byen. Narvik ligger nær grensen mot Sverige med vei - og tog forbindelse. Det er under utredning etablering av Narvik som utskipingshavn for en tenkt transportkorridor av gods mellom USA og Kina (NEW-korridoren).Dette kan tenkes å bety et økt smittepress på området. Narvik har relativt stor gjennomstrømning av turister i sommerhalvåret. Dette er i hovedsak turister fra Europa. Narviks befolkning er også utsatt for smittsomme sykdommer ved reiser utenlands. Trenden i dag er at mange reiser til fjernere reisemål enn tidligere, områder med annen og til dels større risiko mht. smittsomme sykdommer. Narvik har også relativt mange bosatte flyktninger som besøker sine opprinnelsesland. Særskilte tiltak/målsettinger: Opprettholde tilbud om reisemedisinsk veiledning og vaksinasjon i regi av smittevernkontoret/vaksinasjonskontoret. Bevissthet rundt risiko for smittsom sykdom i legevakttjenesten Innvandrere og asylsøkere Begrepet innvandrer blir ofte benyttet som en fellesbetegnelse for personer med utenlandsk bakgrunn som er varig bosatt i Norge, uten hensyn til hva den opprinnelige årsaken til innvandringen var. 11

13 Asylsøker er en person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen blir kalt asylsøker inntil søknaden er avgjort. Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente kommer ofte fra land med høy forekomst av smittsomme sykdommer. Disse representerer også til dels betydelige kulturelle forskjeller hva gjelder helseadferd, som kan medføre en økt risiko for overføring av smittsomme sykdommer. Narvik har asylmottak med ca. 200 plasser. Skistua statlige mottak for asylsøkere drives av Hero Mottak og Kompetanse AS. Asylsøkerne er delvis bosatt i egne lokaler tilhørende UDI, delvis i leide boenheter utenfor mottaket. Det er helsesøster ansatt i 100% stilling tilknyttet asylmottaket. Narvik kommune har i dag bosatt anslagsvis flyktninger. Hvert år har kommunen forpliktet seg til å bosette inntil 30 flyktninger. I tillegg til disse kommer familiegjenforeninger. Det er dessuten et sterkt ønske fra IMDI om at kommunen skal motta flere flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd for bosetting av flyktninger og selve bosettingen administreres i Narvik av NAV Flyktningtjenesten. Det er ikke etablert noen egen flyktninghelsetjeneste i kommunen. Behovet for en egen tjeneste vurderes som stort, og målsettingen er å etablere en felles helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere organisert i Enhet Legetjenester og nærmiljø, i nær tilknytning til smittevernlege og vaksinasjonskontor. Særskilte tiltak/målsettinger: Opprettholde helsetjeneste med høy kompetanse og tilstrekkelig kapasitet ved asylmottaket. Arbeide for etablering av egen forebyggende flyktningehelsetjeneste i kommunen. Tett samarbeid mellom kommuneoverlege, smittevernkontor/ vaksinasjonskontor, helsesøstertjeneste, helsetjeneste ved asylmottak, eventuelle flyktningehelsetjeneste og fastleger. Økt fokus på innhentingsvaksinasjon av barn fra utlandet. Rusmidler Narvik kommune har et etablert og økende rusmiljø (jfr. Muntlig opplysning fra rustjenesten). I dette miljøet er det øket risiko for blodsmitte og smitte ved seksuell omgang. Sviktende allmennhelse og sviktende hygienestandard er kjente risikofaktorer for utbredelse av smittsom sykdom. Det er i dag ingen spesifikk helsetjeneste knyttet opp mot rusmisbrukere, selv om behovet klart er tilstede. En slik tjeneste vil kunne være et viktig virkemiddel også i smittevernarbeidet, og vil inngå som målsetting i det fremtidige arbeidet med rusomsorgen. Særskilte tiltak/målsettinger: Arbeide for etablering av egen forebyggende og oppfølgende helsetjeneste for rusmisbrukere, etter modell av feltpleie eller helsestasjon for rusmisbrukere. Aktivt gå ut med tilbud om anbefalt vaksinering i rusmiljøet, spesielt hepatitt A og B. Tilpasset informasjon/opplysningsvirksomhet overfor rusmiljøet i samarbeid med rustjenesten. 12

14 Havn Narvik havn har ca havneanløp pr. år, hvorav ca. 250 er utenlandske skip med utenlandsk besetning. Enkelte av de norske skipene går også sporadisk i utenriksfart. Smitte kan innføres via personer eller medbrakt gods. Alle utenlandske skip blir ved innseiling i norske farvann kontrollert av Tollvesenet. Skipene er pliktige til å ha gyldige hygienesertifikat. Særskilte tiltak/målsettinger: Reetablere tilbud om utstedelse av hygienesertifikat for skip som anløper Narvik havn. Beredskap/oppmerksomhet mot smittsom sykdom i legevakten ved behandling av ansatte fra fremmede skip. Lokalsykehus Tilfeller av allmennfarlige smittsomme sykdommer fra lokalområdet kan bli innlagt i sykehuset. Utbrudd av smittsom sykdom i lokalsykehuset kan spres til kommunale helseinstitusjoner og befolkningen. Tilsvarende kan smittsom sykdom i kommunen medføre utbrudd i sykehuset. Særskilte tiltak/målsettinger: Opprettholde et nært samarbeid med sykehusets smittevernpersonell og helsepersonell for øvrig. Gjensidig følge opp avtaler om pasientforløp og nødvendig kommunikasjon mellom nivåene i forbindelse med innleggelser og utskrivinger. Informasjonsutveksling mellom sykehus og fastleger, sykehjem, hjemmetjeneste ved mistanke om smittsom sykdom hos pasient som beveger seg mellom nivåene. Næringsmidler Av de antatt mest betydningsfulle i forhold til smittevernet nevnes; 1 stor næringsmiddelprodusent med landsomfattende leveranser; Spis AS. 2 store regionale matvaredistributører med lager i kommunen; ICA og Rema. 2 butikker med ferskvaredisker; Mega og ICA Finnbekken. 2 storkjøkken som leverer mat til institusjoner og hjemmeboende; Felleskjøkken Furumoen og Agenda Narvik Catering. En rekke cateringselskaper som levere mat til private og virksomheter i kommunen. Alle disse arbeider med næringsmilder på en måte som både gir mulighet for forurensing og samtidig har et betydelig spredningspotensiale. Sykehus, helseinstitusjoner og hjemmeboende pleietrengende omfatter spesielt sårbare grupper i forhold til mottagelighet for smittsom sykdom. Særskilte tiltak/målsettinger: Systematisk oppfølging av virksomhetene fra Mattilsynet. Lav terskel for melding til Mattilsynet ved mistanke/bekymring for hygieniske forhold/smittefare. Oppmerksomhet fra fastleger, legevaktsleger og sykehusleger i forhold til smittsomsykdom og ansatte i næringsmiddelproduskjon. 13

15 Institusjoner Kommunen har pr. d.d. 4 sykehjem for eldre. Disse fordrer egne infeksjonskontrollprogram. Furumoen sykehjem Ellas Minne Ankenes bo- og servicesenter Oscarsborg bo- og servicesenter (planlagt omgjort til omsorgsboliger) Særskilte tiltak/målsettinger: Ferdigstilling av infeksjonskontrollprogram for samtlige sykehjem. Utpeke egen smittevernansvarlige i hvert sykehjem med tilstrekkelig tid og ressurser til å utføre oppgavene(jfr. Forskrift om smittevern i helsetjenesten). Etablere et rådgivende organ i kommunen når det gjelder smittevern i institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Økt fokus på opplæring i hygiene/smittevern av nyansatte i helse- /omsorgstjenesten. Vann, avløp, renovasjon Narvik VAR KF ivaretar Narvik kommunes drifts- og investeringsoppgaver og leveringsansvar innenfor fagområdene vann, avløp og renovasjon. Narvik VAR KF har ansvaret for bl. a. 5 vannverk, 25 vanninstallasjoner med tilhørende ledningsnett, 4 avløprenseanlegg, 50 avløp-pumpestasjoner samt tilhørende ledningsnett. I tillegg ivaretar foretaket innsamling av avfall, mens sluttbehandling av kommunalt avfall ivaretas av Hålogaland Resursselskap IKS. o Hovedplan vann for er kommunens overordnede mål- og strategidokument innenfor vannforsyningen, med status som kommunedelplan. o Hovedplan vannmiljø for er kommunens redskap for overordnet styring på avløpssektoren og omfatter alle avløpsanlegg innenfor kommunegrensene, samt alle vannforekomster som er eller som kan bli påvirket av avløpsanlegg. o Drikkevannskilder Innenfor Narvik kommune sine grenser finnes 20 kjente vannverk, hvorav de kommunale vannverkene forsyner i størrelsesorden 93% av befolkningen, samt de fleste institusjoner og virksomheter. Opplysningene om de private vannverkene er delvis usikre, og det kan også finnes flere vannverk enn de som er registrert. De kommunale vannverkene driftes av det kommunale foretaket Narvik VAR KF. Alle kommunale vannverk og 11 eller 12 av de 15 private vannverkene er godkjenningspliktige i hht drikkevannsforskriften. Foreløpig er tre kommunale vannverk godkjent (Narvik, Skjomen og Vidrek). Godkjenningsmyndighet for drikkevann etter drikkevannsforskriften er Mattilsynet. Det er gjennomgående god og helsemessig tilfredsstillende kvalitet på drikkevannet i kommunen. Imidlertid noen utfordringer pga. at det fortsatt på ledningsnettet finnes mange felleskummer for vann og avløp. Dette kan medføre forurensing av drikkevannet ved ledningsbrudd. 14

16 Det er etablert plan for vannforsyning i en krisesituasjon, men man har ikke på plass en optimal krisevannsforsyning for store deler av befolkningen (ca innbyggere som forsynes av Narvik vannverk). o Avløp Undersøkelser i 2005/2006 viste at vannmiljøet i fjordene i kommunen vesentlig er godt og at det i meget liten grad er påvirket av offentlige avløpsutslipp. Det finnes imidlertid et stort antall mindre private utslipp som i en del tilfeller er sjenerende for nærmiljøet. Narvik kommune må i tråd med forurensingsforskriften prioritere utarbeiding av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg. o Avfall/renovasjon Oktober 1996 ble kildesortering innført i Narvik Kommune. Kildesortering av avfall vil si at avfallet sorteres der det oppstår, ved kilden. Narvik bystyre har vedtatt egen kommunal forskrift for husholdningsavfall. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall i kommunen. Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall gjeldende fra Særskilte tiltak/målsettinger: Utvikle et tettere samarbeid mellom de ulike aktører på området; Narvik VAR, Enhet areal og byggesak, Mattilsyn og kommuneoverlege/miljørettet helsevern Forekomst av meldepliktige smittsomme sykdommer i Narvik kommune Oversikten viser MSIS tall for meldepliktige smittsomme sykdommer i Narvik kommune siste 5 år. Som oversikten viser forekommer de fleste sykdommer som spredte enkelttilfeller, og uten at det gir grunn til særskilte tiltak ut over de som er direkte rettet mot den enkelte pasient og dens eventuelle smittekontakter. Smittesituasjonen i Narvik synes relativt stabil. I siste 5 års periode har man imidlertid hatt en økning i antall meldte tilfeller av kikhoste og campylobacteriose, samsvarende med nasjonal økning. Det samme gjelder meldte tilfeller av genital klamydia, en tendens som også samsvarer med økning nasjonalt og Sykdom Botulisme Brucellose Campylobacteriose Klamydiainfeksjon, genital * * * * Difteri E. coli-enteritt 1 1 Ekinokokkose Encefalitt 2 1 Flekktyfus Giardiasis Gonore 2 Gulfeber Hemoragisk feber Hepatitt A 1 1 Hepatitt B, akutt Hepatitt B, kronisk Hepatitt C 6 Kikhoste Kolera 15

17 sannsynligvis beskriver en reell økning i forekomst. Det er de siste to årene diagnostisert færre med kikhoste enn tidligere. Det er likevel fortsatt grunn til spesiell oppmerksomhet rundt denne sykdommen og Folkehelseinstituttet anbefaler nå alle voksne å ta oppfriskningsvaksine mot kikhoste. I perioden ble det for første gang registrert flere personer med hepatitt C, flertallet av disse var imidlertid kjent smittet fra tidligere. Det har i perioden ikke vært registrert utbrudd av noen av disse sykdommene i kommunen. Tabellen viser antall tilfeller diagnostisert pr. År. AIDS, Hiv-infeksjon, og Creutzfeldt- Jakobs sykdom er ikke tilgjengelig på kommunenivå. * Klamydiainfeksjon, genital Meldingsplikt til MSIS fra 2005 ved at laboratorier melder tilfeller en gang per år. Data fra 2005 mangler informasjon om alder for 1096 av tilfellene. Disse tilfellene er inkludert i tabellen for landsoversikt, men ikke i de resterende tabeller slik at antall tilfeller da blir lavere enn i landsoversikten. Kopper Kusma Legionellose 1 Lepra Listeriose Lyme borreliose 1 Malaria Meslinger Miltbrann MRSA-infeksjon MRSA-smittebærertilstand 1 Nephropathia epidemica Paratyfoidfeber Pest Poliomyelitt PRP-infeksjon/- smittebærertilstand Rabies Røde hunder Salmonellose Sars Shigellose 1 Syfilis Syst. Gr. A streptokokksykdom 1 Syst. Gr. B streptokokksykdom 1 2 Syst. H. influenzae-sykdom 1 Syst. meningokokksykdom Syst. pneumokokksykdom Tetanus Tilbakefallsfeber Trikinose Tuberkulose Tularemi Tyfoidfeber VRE-infeksjon/- smittebærertilstand 1 Yersiniose Totalt 39* 42*

18 2.2 RESSURSER Kommunale ressurser Kommuneoverlege/smittevernlege Enhet legetjenester og nærmiljø Besøkadresse: Kongensgate 49, 4 etg. Telefon / Telefaks Kommuneoverlege er tilsatt i 100 % samfunnsmedisinsk stilling. Smittevern inngår som en av flere arbeidsområder sammen med blant annet medisinsk faglig rådgiving, miljørettet helsevern m.m. Kommuneoverlegen er ordinært tilstede på kontoret alle dager mellom kl Tilknyttet kommuneoverlegens kontor er det også ansatt helsekonsulent som svare på henvendelser ved kommuneoverlegens fravær fra kontoret. Kommuneoverlegen er kommunens medisinsk faglige rådgiver innen smittevern og har et overordnet ansvar for at smittevernhendelser blir håndtert på en tilfredsstillende måte. Kommuneoverlegen utøver sitt ansvar og sine oppgaver i tett samarbeid med enhetslederen når dette er aktuelt. Kommuneoverlegens særskilte oppgaver gitt i smittevernlovens 7-2 er beskrevet i kap Stedfortredende kommuneoverlege (smittevernlege) Kommunelege ved Ankenes legesenter Enhet legetjenester og nærmiljø Telefon Telefaks Telefon Stedfortredende kommuneoverlege trår i funksjon ved kommuneoverlegens fravær eller når situasjonen eventuelt skulle tilsi behov for styrking av smittevernlegefunksjonen, for eksempel i en krisesituasjon. Det er ingen organisert vaktordning for smittevernberedskap. Stedfortredende kommuneoverlege vil også kunne kontaktes dersom kommuneoverlegen ikke er tilgjengelig ved en akutt hendelse utenom arbeidstid hvor smittevernkompetanse kreves. Narvik vaksinasjonskontor/ smittevernkontor Enhet legetjenester og nærmiljø Besøkadresse: Kongensgate 49, 4 etg. Telefon Telefaks Smittevernkontoret/vaksinasjonskontoret er bemannet med helsesøster i 100 % stilling. Kommuneoverlegen er medisinsk faglige ansvarlig for smittevernkontoret/ vaksinasjonskontoret og forestår også utskriving av resepter for medikamentell malariaprofylakse. Kontoret har det daglige ansvar for tuberkulosearbeidet. Videre tilbys vaksinering utenom barnevaksinasjonsprogrammet, samt reisemedisinsk veiledning. Kontoret er godkjent gulfebervaksinatør. Kontoret koordinerer den årlige kommunale massevaksinering mot influensa. Kontoret tilbyr yrkesrelatert vaksinasjon, i denne forbindelse også rådgiving overfor arbeidsgivere. Kontoret deltar etter kapasitet i det forebyggende smittevernarbeidet, bl.a. ved informasjon og rådgiving overfor avdelinger/virksomheter, samt bistår ved behov ved håndtering av tilfeller med smittsom sykdom og utbrudd. 17

19 Helsesøstertjenesten Enhet barn, unge og familie Besøkadresse: Kongensgate 49, 4 etg. Telefon Telefaks Helsesøstertjenesten har totalt i overkant av 11 årsverk for helsesøstre, samt 100% merkantil stilling. Tjenesten har ansvar for Narvik helsestasjon, skolehelsetjenesten og åpen helsestasjon for ungdom(åhu). Det er helsesøster knyttet til alle grunnskoler og kommunens videregående skole. Leger er tilknyttet alle deler av helsesøstertjenestens virksomhet. Helsesøstertjenesten har ansvar for gjennomføring av det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, samt tilbyr et planmessig program for helseopplysning, veiledning og helseundersøkelse for aldersgruppen 0 20 år. Ved åpen helsestasjon for ungdom drives aktivt forebyggende arbeid mot seksuelt overførbare sykdommer, det gis tilbud om prevensjonsveiledning og behandling av seksuelt overførbare sykdommer. Helsestasjonen foretar ved behov smitteoppsporing. ÅHU er et tilbud for unge, primært aldersgruppen år. Tilbudet gis en ettermiddag pr uke og er gratis for brukerne. Helsesøster ved asylmottak Telefon Enhet barn, unge og familie Ved det private asylmottaket (Hero mottak) vil det fra januar 2009 være tilsatt 2 helsesøstre, hver i 50% stilling. Helsesøster har kontor ved asylmottaket. Helsesøster samarbeider tett med smittevernkontoret og kommuneoverlegen når det gjelder tuberkulosearbeidet. For øvrig har helsesøster egen lege som veileder i forhold til øvrige problemstillinger ved mottaket. Den primære tuberkulosekontroll utføres ved transittmottak før ankomst kommunen, resultatet registreres og følges opp etter behov av helsesøster. Helsesøster tilbyr vaksinering etter gjeldende retningslinjer. Helsesøster har også ansvar for oppfølging miljørettet helsevern i asylmottaket, i samarbeid med kommuneoverlegen. Allmennlegetjenesten/Fastlegene Se vedlagte adresse- og telefonliste Enhet legetjenester og nærmiljø Telefon Narvik kommune har pr januar 2009 totalt 16 fastleger. I tillegg har kommunen 2 turnusleger. Fastlegene er fordelt på 8 legesentre. Fastlegene har ansvar for det primære arbeid med diagnostikk og behandling av personer med infeksjonssykdommer. Etter smittevernloven skal enhver lege som får mistanke om at en pasient har en allmennfarlig smittsom sykdom, etter samtykke fra pasienten, foreta eller sette i verk de undersøkelser som er nødvendige for å bringe på det rene om det foreligger en slik sykdom. I så fall skal legen straks og i samråd med den smittede pasienten gjøre sitt for å motvirke at sykdommen blir overført til andre. Ved behov kan legen be kommuneoverlegen om bistand. Legen skal også foreta smitteoppsporing dersom dette er gjennomførbart og hensynet til smittevernet krever det. Fastlegene skal melde og varsle smittsom sykdom etter gjeldende regelverk. Fastlegene tilbyr i varierende grad vaksinering, men kan også henvise pasienter til vaksinasjonskontoret. 18

20 Narvik legevakt Besøksadresse: UNN Narvik, Sykehusveien 3, 8516 Narvik Telefon Enhet legetjenester og nærmiljø Telefon Narvik legevakt er organisert som legevakt i FAM i samarbeid med UNN Narvik. Legevakten yter også legevakttjeneste for nabokommunene Ballangen og Gratangen deler av døgnet og i helger/høytider. Daglegevakt på hverdager ivaretas av legesentrene i turnus. Samme telefonnummer gjelder hele døgnet. Legevaktens viktigste oppgave innen smittevernet er diagnostikk og oppstart av behandling, eventuelt videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Legevakten har også melde- og varslingsplikt for smittsom sykdom. Vaksiner tilgjengelige ved legevakten: Tetavax (tetanustoksoid) DiTeBooster (tetanustoksoid + difteritoksoid) I tillegg kan man ved behov skaffe følgende fra akuttmottaket: Engerix-B (hepatitt B) Hepatitis-B-immunglobulin P (hepatitt B immunglobulin) Enhet hjemmetjenesten Ankenes Frydenlund Oscarsborg Telefon Telefaks Telefon Telefon Telefon Hjemmetjeneste Bjerkvik Telefon Telefaks Hjemmetjenesten har en viktig rolle i det forebyggende smittevern overfor hjemmeboende pleietrengende. Bistår også fastlegene med vaksinering mot sesonginfluensa av brukere. Hjemmetjenesten utfører den praktiske delen av DOT behandling mot tuberkulose. Kommunale sykehjem Furumoen Ellas Minne (Bjerkvik) Oscarsborg bo- og servicesenter Ankenes bo- og servicesenter Telefon Telefon Telefon Telefon Sykehjemmene har en viktig rolle i det forebyggende smittevern overfor institusjonsboende pleietrengende. Ved sykehjemmene skjer også diagnostikk og behandling av smittsom sykdom. Utbrudd av smittsom sykdom i sykehjem er varslingspliktig, jfr. Kap I samråd med tilsynslege tilbys beboerne vaksinering mot sesonginfluensa og pneumokokksykdom. Sykehjemmene har mulighet for deltagelse i de nasjonale prevalensundersøkelsene for infeksjonssykdommer. Sykehjemmene vil kunne få en sentral rolle i en utbruddssituasjon med økt behov for institusjonsbasert behandling og pleie. 19

21 Enhet Areal og byggesak Besøksadresse: Teknisk Rådhus Brannbakken 1, 3 etg. Telefon Telefaks Enheten er kommunens forurensingsmyndighet. Narvik VAR KF Besøksadresse: Teknisk Rådhus Brannbakken 1 Telefon Telefaks / VAR har driftsoppgaver innen drikkevannsforsyning, renovasjon og avløp. Ofoten Brann IKS Narvik brannstasjon Teknisk rådhus Brannbakken 1 Telefon Telefaks Midtre Hålogaland 110 sentral/ Varslingssentralen svarer på henvendelser til kommunens sentralbord utenom ordinær arbeidstid. Formidler kontakt til ressurspersoner i kommunen og har en sentral rolle i varsling ved aktivering av kommunens kriseberedskap. Beredskapsavdelingen har ansvaret og ivaretar brannvesenets direkte innsats ved brann, redning/ ulykker og akutt forurensning av miljøet. Bystyret Telefon Vedta div smitteverntiltak: møteforbud, stenging av virksomhet, isolering, desinfeksjon m.m. (Smitte-vernloven 4-1). Vedta bruk og skade av andres eiendom (Smittevernloven 4-1). Vedta forholdsregler ved gravferd (Smittevernloven 4-6). Pålegge helsepersonell å ta opplæring (Smittevernloven 4-9). Pålegge deltagelse i smittevernarbeid (Smittevernloven 4-9). Pålegge leger å delta i forebyggende arbeid, undersøkelse, behandling etc. (Smittevernloven 4-9). Kommunens kriseledelse Telefon Trår i funksjon ved smitteutbrudd av et slikt omfang eller slik art at det kreves innsats som ikke kan ivaretas av den ordinære organisasjon. 20

22 2.2.2 Eksterne, lokale og regionale ressurser Mattilsynet i Ofoten Fagernesveien Narvik Telefon Narvik kommune og Mattilsynet i Ofoten har inngått egen samarbeidsavtale om gjensidig varslingsplikt og samarbeid ved utbrudd av sykdom hos mennesker som kan skyldes næringsmidler(inklusive drikkevann), dyr eller annen kilde under Mattilsynets forvaltningsområde. Mattilsynets virksomhet er hjemlet i Matloven og Dyrevernloven. Mattilsynet fører tilsyn med alle virksomheter som produserer, bearbeider, pakker, lagrer, frembyr eller importerer næringsmidler, inkludert vannverk. Tilsyn med plantehelse (både matvarer og ikke-spiselige planter). Tilsyn med dyrehelse (herunder smittsomme dyresykdommer) og dyrevern. Mattilsynet har prøvetakingsutstyr for vannprøver og matprøver og avtale med laboratorium for analyser. UNN Narvik Sykhusveien Narvik Telefon Sykehuset er lokalsykehus med innleggelse for diagnostikk og behandling ved smittsom sykdom. Sykehuset har egen smittevernlege og hygienesykepleier. Sykehuset har eget laboratorium og lager for prøvetakingsutstyr. UNN HF Tromsø UNN HF Harstad Tuberkulosekoordinator Harstad KORSN Telefon Telefon Telefon Telefon UNN Tromsø har egen infeksjonsmedisinsk avdeling og mikrobiologisk laboratorium. Infeksjonsmedisinsk seksjon er kompetansesenter for infeksjonssykdommer i Helse Nord, og driver egen poliklinikk for HIV-positive. Seksjonen yter behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer. Sykehuset har eget Smittevernsenter og det regionale Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) er fysisk lokalisert ved UNN Tromsø. Narvik er underlagt tuberkulosekoordinator ved UNN Harstad og henviser pasienter med mistanke om tuberkulose til Harstad. 21

23 Helse Nord RHF Sjøgata Bodø Telefon Det regionale helseforetaket har det overordnede ansvar for at befolkningen i regionen er sikret spesialistundersøkelser, behandling og isolering i forbindelse med smittsom sykdom. Det regionale helseforetaket har også det overordnede ansvar for smittevernet internt i helseforetakene. Helse Nord har utarbeidet egen og Tuberkulosekontrollprogram. Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Telefon Fylkesmannen gir råd om forhold som gjelder helsetjenester og helsetilstand til nasjonale, regionale og lokale myndigheter, til helsepersonell og til innbyggere i de enkelte fylker ut fra gjeldende lovverk, erfaring fra tilsyn med helsetjenester og helsepersonell, samt fakta om helsetilstand og helsetjenester i eget fylke. Helsetilsynet i Nordland tilhører fylkesmannsembetet administrativt. Som tilsynsmyndighet er Helsetilsynet i Nordland faglig uavhengig og direkte underlagt Statens helsetilsyn. Blant tilsynsoppgaver er: overordnet faglig tilsyn med helsetjenesten tilsyn med virksomheter - systemrevisjoner tilsyn med helsepersonell og virksomheter - enkeltsaker rettighetsklager etter pasientrettighets- og kommunehelsetjenesteloven Helsetilsynet i fylket og fylkesmannen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot allmennfarlige smittsomme sykdommer, og skal holde overordnede myndigheter orientert om forholdene i fylket. Jfr. lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. Fylkesmannen har særskilte oppgaver ut fra smittevernlovens 2-2, fjerde ledd, 2-2 åttende ledd 3-3 fjerde ledd, 4-2 tredje ledd, 4-10 annet, tredje og fjerde ledd, 5-5 annet ledd, 7-4, 7-6 annet ledd og 8-3. Fylkeslegen har særskilte oppgaver ut fra smittevernlovens 2-2 åttende ledd, 6-1 tredje ledd og 7-4. Smittevernnemnd Telefon Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate Oslo Smittevernnemda fatter vedtak om tvangstiltak innen smittevern etter smittevernlovens 5-2 og 5-3. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus er utpekt til nasjonal smittevernnemd jfr. 7-5, 7,6 og 7-8 i smittevernloven. Når det foreligger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, jfr. 1-3 nr. 4 kan flere fylkesnemnder utpekes til smittevernnemnder. Nemda består av 3 medlemmer, en leder som er jurist, en smittevernsakkyndig lege og en lekperson. 22

24 Politiet Midtre Hålogaland Politidistrikt Øysteins gate Harstad Telefon Avgi melding om navn og adresse på utlending til smittevernoverlegen jfr. utlendingsforskriften 51 og Statens helsetilsyn sitt rundskriv IK-16/2001. Bistå helsemyndighetene jfr i smittevernloven (informasjonsplikt, bistandsplikt for andre myndigheter): Polititjenestemenn skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt underrette smittevernoverlegen når de har sterk mistanke om en allmennfarlig smittsom sykdom eller oppdager et tilfelle av en slik sykdom. Det samme gjelder når de blir oppmerksom på forhold som kan medføre en nærliggende fare for overføring av en slik sykdom og det åpenbart er nødvendig med hjelp fra helsetjenesten. Etter anmodning bistå med gjennomføringen av tiltak etter 4-1, 4-3, 5-2, 5-3 og 5-4 i smittevernloven. Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt Postboks 413, 9484 Harstad Besøksadresse: Storgata 29 Harstad Telefon Telefaks adr.: E-post redaktør Sivilforsvaret statens forsterkningsressurs for nød- og redningsetatene ved større ulykker og hendelser. Kontaktes via rådmannen. Apotek: Apotek 1 Bien, Narvik Amfisentret 8514 Narvik Vitus-apotek Svanen-Narvik Kongensgate Narvik Vitus-apotek Frydenlund Frydenlundsgata Narvik Telefon Telefon Telefon

25 2.2.3 Sentrale ressurser Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for smittevern Postboks Nydalen 0403 Oslo Telefon Telefon (smittsomme sykdommer) Telefon (rådgiving helsepersonell, døgnvakt) Overvåke den nasjonale epidemiologiske situasjonen gjennom det nasjonale overvåkningssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Delta i overvåkingen av den internasjonale epidemiologiske situasjonen og drive forskning på smittevernområdet. Sikre nødvendig vaksineforsyning og vaksineberedskap, herunder egen vaksineproduksjon. Gi bistand, råd, veiledning og informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner, helsepersonell og befolkningen om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak (jfr. smittevernloven 7-9). Ansvar for en Nasjonal beredskapsplan for influensapandemi. Overvåking av tuberkulose, herunder drift og føring av Det sentrale tuberkuloseregisteret, rådgivning og veiledning til helsetjenesten om forebygging og kontroll av tuberkulose. Drift av det nasjonale referanselaboratoriet for tuberkulose. Forsyner helsetjenesten med BCGvaksine og tuberkulin. Gi opplysninger om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose ( jfr. smittevernloven 7-9 og forskrift om tuberkulosekontroll 4-5). Statens helsetilsyn Calmeyers gate Oslo Telefon Tilsyn med at helsetjenesten oppfyller kravene fastsatt i lov og forskrift. Overordnet tilsyn med kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet i forbindelse med smittsomme sykdommer (jfr. smittevernloven 7-10a). Helsedirektoratet Universitetsgata Oslo Telefon Gjennom råd, veiledning, opplysning og vedtak etter smittevernloven medvirke til at befolkningens behov for tjenester og tiltak blir dekket i forbindelse med smittsomme sykdommer ( jfr. smittevernloven 7-10). Helsedepartementet Telefon Postboks 8011 dep Oslo Det overordnede ansvaret for smittevernet og smittevernberedskapen i Norge. 24

26 3 SMITTEVERNARBEID I NORMALSITUASJON 3.1 HELSEOPPLYSNING Helseopplysning er grunnlaget for alt forebyggende arbeid, også innen smittevern. Kunnskap og forståelse for sammenhenger er grunnleggende for å kunne ta de riktige beslutninger både i forhold til egen helse og overfor andre. Kunnskapsformidling må ha en sentral plass i kommunens arbeid med smittevern og det påhviler særlig helsepersonell et stort ansvar for en aktiv holdning til det å formidle informasjon og kunnskap. En viktig og lett tilgjengelig informasjonskilde når det gjelder helse generelt er Folkehelseinstituttets nettside Her finnes flere sider spesifikt rettet mot smittevern og smittsomme sykdommer. Målet er i løpet av 2009 å kunne formidle informasjon om smittevern og andre helsetema på kommunens egen nettside. Målgruppene for helseopplysning er mange. I tillegg til den enkelte som er utsatt for smittsom sykdom og dennes eventuelle smittekontakter, er de mest sentrale målgruppene i det kommunale smittevernarbeidet befolkningen generelt, særskilte utsatte grupper, virksomhetsledere, helsepersonell og ikke minst media. Helseopplysning vil være aktuelt som vel planlagt og målrettet informasjonsformidling i normalsituasjon, men også som nødvendig informasjonsformidling ved hendelser av mer akutt karakter. Informasjon og formidlingsmåte må tilpasses den enkelte situasjon. Ved informasjonsformidling ved mer akutte hendelser, som for eksempel utbrudd, ligger ansvaret på kommunens øverste ledelse, ordfører og rådmann, som oftest i nært samarbeid med kommuneoverlegen. 3.2 GRUNNLEGGENDE SMITTEVERNTILTAK STANDARDTILTAK Grunnleggende smitteverntiltak er det praktiske fundamentet for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner, så vel i helsetjenesten som utenfor. Standardtiltakene er basert på at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer. Behov for gjennomføring av standardtiltak må vurderes ut fra den gitte situasjon og smitterisiko. Det vil for eksempel være forskjell på hvilke standardtiltak som er aktuelle i ett sykehjem kontra en barnehage. Standardtiltak omfatter: 1. Håndhygiene 2. Bruk av hansker 3. Beskyttelse av munn, nese og øyne 4. Bruk av vernefrakk 5. Håndtering av utstyr/gjenstander 6. Miljøkontroll 7. Håndtering av tekstiler 8. Tiltak for å verne arbeidstakere mot smitte 9. Valg av pasientplassering i institusjon Standardtiltakene er mer inngående beskrevet i: Smittevern 15 Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetenesta MRSA-veilederen av sept

Mal for kommunal smittevernplan

Mal for kommunal smittevernplan Mal for kommunal smittevernplan Forankring og gyldighet av planen Hensikt med planen, formelt grunnlag Kommunens oppgaver (plikter og ansvar) i smittevernet Andre formelle rammer rundt smittevernet Sammenheng

Detaljer

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge.

EN SNAP-OUT BLANKETT FRA WITTUSEN & JENSEN - POSTBOKS 115 KALBAKKEN, 0902 OSLO - TELEFON 22 90 20 00. Fekal-oral. Antatt smittested Norge. Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes MSIS, Mann Kvinne Botid i : Ikke relevant : Klinisk sepsis? Frisk Fortsatt syk Sendes kommunelegen der pasienten bor Fastsatt

Detaljer

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 25. juni 2009 Rapport Tid Torsdag 25.6.2009 kl. 07.00 Innhold Oppdatering av vår rapport av 28.4.2009 med drøfting av om ny influensa

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer

Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Forskrift xx.xx 2008 nr. xx om tuberkulosekontroll konsolidert med utkast til endringer Fastsatt ved kgl.res. med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 2-3, 3-1, 3-2,

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Revidert av kommuneoverlegen 30. august 2011 Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Innhold Mål... 2 Hovedmål... 2 Delmål... 2 Lover og forskrifter...

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Smittevern regelverk og veiledere

Smittevern regelverk og veiledere Grimstad kommune Smittevern regelverk og veiledere Samfunnsmedisin grunnkurs B 2014 Vegard Vige Kommuneoverlege i Grimstad Smittevern og regelverk Regelverk i bøtter og spann; Smittevernloven 35 forskrifter

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune

SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune SMITTEVERNPLAN for Tingvoll kommune Oppdatert 16.4.2008 i forbindelse med Fylkesmannens gjennomgang av beredskapen i Tingvoll kommune. Oppdatert plan er ikke behandlet i Kommunestyret. Opprinnelig plan

Detaljer

Smittevernplan. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid

Smittevernplan. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Smittevernplan Utarbeidet av: Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid Godkjent: 07.03.2000 Sist redigert: 21.06.2013 Innhold 1 Mål...

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune

SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune SMITTEVERNPLAN for Rindal kommune Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag og formål... 2 1.1. Aktuelle lover... 2 1.2. Formål... 2 1.3. Noen definisjoner... 3 2. ROS-analyse... 3 3. Kommunen sitt ansvar og

Detaljer

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 18. august 2009

Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 18. august 2009 Rapport om ny influensa A(H1N1) som allmennfarlig smittsom sykdom, 18. august 2009 Rapport Tid Onsdag 18.6.2009 kl. 11.00 Innhold Oppdatering av våre rapporter av 28.4.2009 og 25.6.2009 med drøfting av

Detaljer

SMITTEVERNPLAN HOBØL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN HOBØL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN HOBØL KOMMUNE 1 INNLEDNING... 5 2 FORANKRING AV PLANEN... 6 2.1 FORMELT GRUNNLAG... 6 2.2 KOMMUNENS OPPGAVER... 6 2.3 SMITTEVERNANSVARLIGE LEGERS OPPGAVER... 6 2.4 SAMMENHENG MED ANNET PLANVERK...

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 06.05.2015. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10:00 06.05.2015. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 06.05.2015 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser

Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Innhenting av data og informasjon ved utbrudd eller mistanke om utbrudd av næringsmiddelbårne sykdommer/zoonoser Anne Dorte Halberg Mattilsynet, distriktskontoret for Aust-Agder Mattilsynet - organisering

Detaljer

Grimstad kommune SMITTEVERN regelverk, veiledere og smittevernplan

Grimstad kommune SMITTEVERN regelverk, veiledere og smittevernplan SMITTEVERN regelverk, veiledere og smittevernplan Samfunnsmedisin kurs B Strand hotell Fevik 8 sept 2015 Kommuneoverlege Vegard Vige Smittevern og regelverk l - regelverk i bøtter og spann! www.lovdata.no

Detaljer

Asylsøkere, smitte og risikovurdering

Asylsøkere, smitte og risikovurdering Asylsøkere, smitte og risikovurdering Smitteverndag på Agder, 27.9.2016 Preben Aavitsland Preben Aavitsland 1 Utbredelse blant asylsøkere Avhenger av utbredelse i hjemlandet, smitte under flukten og eventuelt

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området

Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området Retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets distriktskontor og kommunen på det medisinskfaglige området Retningslinjene tar utgangspunkt i ansvarsfordelingen som følger av smittevernloven med forskrifter,

Detaljer

MSIS 40 år. Hans Blystad. Smitteverndagene FHI 2015

MSIS 40 år. Hans Blystad. Smitteverndagene FHI 2015 MSIS 40 år Hans Blystad Smitteverndagene FHI 2015 Før MSIS Aftenposten 3. desember 1969 Aftenposten 1. februar 1974 Arve Lystad f. 1932 Avdelingsoverlege 1970-2000 MSIS 1975 Nominativ melding sendes helserådsordføreren

Detaljer

Smittevernplan for Oppdal kommune

Smittevernplan for Oppdal kommune 2014 Smittevernplan for Oppdal kommune Smittevernplan for Oppdal kommune, sist revidert april 2015 Side 1 1. LOVHJEMLER...4 1.1 MÅLSETTING...4 2. HENSIKT MED PLANEN...4 2.1 SMITTEVERNPLANEN OG INTERNKONTROLLSYSTEMET...4

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

Norsk og internasjonalt smittevern

Norsk og internasjonalt smittevern Norsk og internasjonalt smittevern Preben Aavitsland Kurs i samfunnsmedisin, Fevik, 4.9.2012 Twitter: @Epidemino E-post: preben@epidemi.no Forutsetningene for smittevern Kloakksystem Avfallshåndtering

Detaljer

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes

Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes Med lov skal sykehuset bygges og ikke med ulov smittes om sykehusinfeksjoner og lovverk Konferanse helsebygg og smittevern 4. juni 2008 Bjørn G. Iversen, overlege Folkehelseinstituttet Med lov skal landet

Detaljer

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Helse- og omsorgsdepartementet Innføring av hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Høringsfrist: 17. april 2015 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten.

1-1 Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helsetjenesten Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 4-7 og 7-11, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database

Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Varsling om matbårne utbrudd, Internett database Hanne Eriksen, seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) MSIS og tuberkuloseregister forskriften Kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer 3-1.

Detaljer

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010

Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport om melding av pandemisk influensa A(H1N1), 15. juli 2010 Rapport Tid Torsdag 15.7.2010 Innhold Drøfting av innføring av meldingsplikt til MSIS i gruppe A for pandemisk influensa A(H1N1) Sendt til

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette

Smittevern. Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Smittevern Gruppe 3 Eirik, Olaf, Ida, Syed, Mette Mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse på russ. Innlagt på sykehus fra legevakt «innleggende lege kontakter vakthavende på akuttmottaket grunnet spørsmål

Detaljer

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern

Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet. Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Tuberkulose et tenkt drama med ROT i virkelighet Arbeidsgruppe 4 - Smittevern Kasus Du er kommunelege og får telefon fra mikrobiologisk lab fredag kl 15:15: Mann, arbeidsinnvandrer, 37 år Henvist Igratest

Detaljer

HIV-epidemiologi i Norge

HIV-epidemiologi i Norge HIV-epidemiologi i Norge Som atisk e sykehus i H else N ord R H F H am m erfe st s y k ehus Kirkenes sykehus U N N T rom s ø U N N H arsta d NLS H Vesterålen UNN Narvik N LSH Lofo ten N LS H B odø H S

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Kommunal samfunnsmedisin

Kommunal samfunnsmedisin Kommunal samfunnsmedisin Administrasjon/ledelse Administrasjon av allmennlegetjenesten Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten Kvalitetssikring Forvaltning Informasjonshåndtering saksbehandling SMIL -

Detaljer

Brukerveiledning til retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets lokale avdeling og kommunen på det medisinskfaglige området

Brukerveiledning til retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets lokale avdeling og kommunen på det medisinskfaglige området Brukerveiledning til retningslinjer for samarbeidet mellom Mattilsynets lokale avdeling og kommunen på det medisinskfaglige området Referanser til avsnitt og kapitler viser til Utbruddsveilederen (nettversjonen

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier DET KONGELIGE SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENT Forskrift Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier * Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbcidstakerc innen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Oppfølging av meslingetilfeller

Oppfølging av meslingetilfeller Oppfølging av meslingetilfeller Siri Helene Hauge Overlege, spesialist i samfunnsmedisin Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern Vaksinedagene 2015 Innhold Status på meslingetilfeller

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet

Møteinnkalling. Verran kommune. Komite Helse og Omsorg MALM Tlf.: Utvalg: Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Komite Helse og Omsorg Verran Helsetun, møterom: Sliperiet Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD

Innhold KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Innhold KOMMUNALT PLANVERK KOMMUNALT PLANVERK PROSEDYRE VED LEGIONELLAUTBRUDD Bjørn Størsrud Kommuneoverlege Forberedt på det uventede Kommunens ansvar ved kriser Plan for helsemessig og sosial beredskap

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett: MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften...

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Vaksinasjon av sjømenn. Hva skal sjømannslegen gjøre?

Vaksinasjon av sjømenn. Hva skal sjømannslegen gjøre? Vaksinasjon av sjømenn. Hva skal sjømannslegen gjøre? Eigil Gulliksen Lege spesialist arbeidsmedisin HMS direktør Forsvaret / Lege Stamina Bryggeklinikken AS Oppdrag: Bakgrunn hvorfor? Utstyr som trengs

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HASVIK KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HASVIK KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HASVIK KOMMUNE Vedtatt av Hasvik kommunestyre i møte 10.03.04 under sak 0002/04 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Innledning 1.1 Forord 3 1.2 Målsetting 3 1.3 Oversikt over relevant lovverk 3 1.4

Detaljer

Flyktningsituasjonen 2015-2016

Flyktningsituasjonen 2015-2016 Flyktningsituasjonen 2015-2016 Regionalt Beredskapsseminar, 2016 Erfaringer fra lokalt Helseforetak Sykehuset Innlandet v/ Cecilia Tomter, Smittevern og Hygiene Grønn beredskap Grønn beredskap i SI Noen

Detaljer

Forskrift og veileder om tuberkulose. Tuberkuloseseminar i Tromsø 25.november Tuberkulosekoordinator UNN Harstad/Narvik Ann-Cissel Furø

Forskrift og veileder om tuberkulose. Tuberkuloseseminar i Tromsø 25.november Tuberkulosekoordinator UNN Harstad/Narvik Ann-Cissel Furø Forskrift og veileder om tuberkulose Tuberkuloseseminar i Tromsø 25.november Tuberkulosekoordinator UNN Harstad/Narvik Ann-Cissel Furø Forskrift om tuberkulosekontroll Norge et av de første land i verden

Detaljer

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente. Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Anbefalt helseundersøkelse av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente Avdelingsdirektør Bente Moe, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger

Detaljer

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Disposisjon - Bakgrunn - Smitteoppsporing - Sanering - Utfordringer - Videre plan Bakgrunn - LA-MRSA hos smågrisprodusent

Detaljer

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MPH-oppgave, november 2014 NHV, Gøteborg Arnold Måsøval-Jensen, MPH Seniorrådgiver Helse Møre og Romsdal, Ålesund, Norge Veileder: Max Petzold, Professor

Detaljer

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker

Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker Rundskriv IK-30/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets sykehus Landets Fylkesleger Folkehelsa Sosial-

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Godkjent av kommuneoverlegen/smittevernlegen 13. desember 2007 Mål Kap 1.1 Hovedmål Målet med dette infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/4222 Klassering: 231/G16 Saksbehandler: Marianne Vollen KOSTNADSDEKNING VED VAKSINERINGSTJENESTER Rådmannens

Detaljer

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14

Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Tuberkulosescreening i praksis 06.05.14 Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Stavanger kommune Torgveien 15 C, 3.etg. Tlf 51508583 hilde.toresen@stavanger.kommune.no MÅL Tuberkulosekontrollen

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE 2011 1 SMITTEVERNPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE -revidert pr. 15.10.2011 med basis i plan fra 2003 A. GRAFISK KORTVERSJON s.4-7 B. PLAN. s. 8 1. INNLEDNING 1.1 Målsetning 1.2

Detaljer

Nye hjelpemidler fra FHI for kommunene innen overvåking og rådgivning

Nye hjelpemidler fra FHI for kommunene innen overvåking og rådgivning Nye hjelpemidler fra FHI for kommunene innen overvåking og rådgivning Tora Ziesler Scharffenberg Seniorrådgiver, avdeling smitte fra mat, vann og dyr Ingeniørenes Hus Møtesenter, 22. mai, 2017 Etablert

Detaljer

Smittevernplan for Tvedestrand kommune

Smittevernplan for Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Kommunelegen Fylkesmannen i Aust-Agder Serviceboks 606 4809 Arendal Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2008/57 3- G16 Trygve Aanjesen, 371 99 332 05.05.2008 Revidert smittevernplan

Detaljer

Pandemi 2013-16. 13. august 2013

Pandemi 2013-16. 13. august 2013 Pandemi 2013-16 13. august 2013 Pandemi 2013-17 1. Rullering... 2 2. Bakgrunn for planen og lovverket... 2 3. Epidemiologi... 2 4. Ansvar, rapportering og ledelsesforankring... 2 5. Informasjon og kommunikasjonstiltak...

Detaljer

Meldings- og varslingsrutiner. Hans Blystad Avdelig for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet

Meldings- og varslingsrutiner. Hans Blystad Avdelig for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Meldings- og varslingsrutiner Hans Blystad Avdelig for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Overvåkning smittsomme sykdommer Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) A, B og C sykdommer Varsling

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Legevakten, en viktig aktør innen smittevernet Legevakt ved pandemi 43 bilder

Legevakten, en viktig aktør innen smittevernet Legevakt ved pandemi 43 bilder Legevakten, en viktig aktør innen smittevernet Legevakt ved pandemi 43 bilder Min bakgrunn Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Veileder i samfunnsmedisin Fastlege i Kristiansand Smittevernoverlege

Detaljer

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsetjenesten og politiet har ulike roller og oppgaver i samfunnet, men vil i noen tilfeller møte felles utfordringer

Detaljer

Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom

Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom Oppsporing og oppfølging av kontakter til pasient med mistenkt eller bekreftet ebolavirussykdom Tone Bruun Avdeling for infeksjonsovervåking Fagseminar om ebolavirussykdom oktober 2014 Identifisere og

Detaljer

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013 Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF Staph. aureus = gule stafylokokker Vanlig hos mennesker 20 40 % av befolkningen kan

Detaljer

Tuberkulosekontrollprogram. for. Sortland kommune

Tuberkulosekontrollprogram. for. Sortland kommune Tuberkulosekontrollprogram for Sortland kommune Innhold 1. Rutiner for å oppdage tuberkulosesykdom 2 1.1. Risikogrupper i kommunen 2 1.2. Tiltredelse i stillinger i helse- og omsorgsektoren, skoler og

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE. Vedtatt av Vegårshei kommunestyre: Kvalitetssystem og internkontroll (IK)

SMITTEVERNPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE. Vedtatt av Vegårshei kommunestyre: Kvalitetssystem og internkontroll (IK) SMITTEVERNPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE Vedtatt av Vegårshei kommunestyre: Kvalitetssystem og internkontroll (IK) TEMA: Smittevernplan Utarbeidet av: HSB utvalg / Anne-Grete Glemming Versjon: 1.1 Dato: 22.05.15

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017)

Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS :2017) Direktoratet for e-helse Deres referanse: Vår referanse: 17/10672/ Brevdato: 12.05.2017 Høringsuttalelse - Utkast til standard for tjenestebasert adressering del 3: Tjenestetyper (HIS 1153-3:2017) Innledning

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012.

Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Smittevernseksjonen Årsrapport vedr. smittevernbistand gitt fra Akershus universitetssykehus til kommuner med samarbeidsavtale innen smittevern i 2012. Først av alt godt nytt år til dere alle. I 2012 har

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

3. OVERSIKT OVER PERSONELL OG MATERIELL I SMITTEVERNARBEIDET... 6 4 SMITTEVERNARBEID I DEN DAGLIGE KOMMUNAL DRIFT... 9

3. OVERSIKT OVER PERSONELL OG MATERIELL I SMITTEVERNARBEIDET... 6 4 SMITTEVERNARBEID I DEN DAGLIGE KOMMUNAL DRIFT... 9 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING 4 1.1. FORORD... 4 1.2. MÅLSETTING... 4 1.3. OVERSIKT OVER RELEVANT LOVVERK... 4 1.4. DEFINISJONER... 5 1.5. KOMMUNALE OPPGAVER... 5 1.6. ØKONOMI... 6 2. LOKALE FORHOLD

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF.

Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast 10.12.15 Retningslinje for omforente helseberedskap mellom.. kommune og St. Olavs Hospital HF. 1 BAKGRUNN Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 pålagt å inngå

Detaljer

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV

DEL 1 SØKNAD OM PLANGODKJENNING AV Søknadsskjema for godkjenning av barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 01.12.95, med hjemmel i Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, 4a-1,

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 1 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2015 Folkehelseinstituttet følger hivsituasjonen i Norge gjennom anonymiserte meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN DEL 8: SMITTEVERNPLAN Fusa kommune 1241

BEREDSKAPSPLAN DEL 8: SMITTEVERNPLAN Fusa kommune 1241 BEREDSKAPSPLAN DEL 8: SMITTEVERNPLAN Fusa kommune 1241 Revidert utgåve basert på smittevernplan av 2004/2009 Gyldig juli 2013-juli 2017 Vedteke i kommunestyret: 18.06.2013 Saksnummer: 037/13 FORORD Dette

Detaljer

Hvordan kan FHI bistå kommunene ved mistanke om ebola? Karin Nygård Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet

Hvordan kan FHI bistå kommunene ved mistanke om ebola? Karin Nygård Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Hvordan kan FHI bistå kommunene ved mistanke om ebola? Karin Nygård Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Innhold Folkehelseinstituttets (FHI)s rolle Prinsipper for beredskap Smittevernloven

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

FLYKTNINGER/ASYLSØKERE KOMMUNENES UTFORDRINGER

FLYKTNINGER/ASYLSØKERE KOMMUNENES UTFORDRINGER FLYKTNINGER/ASYLSØKERE KOMMUNENES UTFORDRINGER AKUTTMOTTAK/TRANSITTMOTTAK/ MOTTAK I KOMMUNENE ETTER REGISTRERING REFSTAD/RÅDE OPPHOLD I EN KORTERE PERIODE (INNTIL EN UKE) OPPRETTES ETTER AT KOMMUNEN HAR

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Tuberkulosekontroll- programmet for Helse Vest

Tuberkulosekontroll- programmet for Helse Vest 1 Tuberkulosekontroll- programmet for Helse Vest En innstilling utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av helseforetakenes ledelse i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde Juni 2003

Detaljer

Får vi et vaksinasjonsprogram for voksne? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet

Får vi et vaksinasjonsprogram for voksne? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Får vi et vaksinasjonsprogram for voksne? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: Utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016

Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hvorfor er det viktig med høy vaksinasjonsdekning, og hvordan oppnå det? Hanne Nøkleby Folkehelseinstituttet Agderkonferansen 2016 Hvorfor fokus på vaksinasjonsprogrammet? All vaksinasjon tar sikte på

Detaljer