GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2011. Smart Centre. Møbelprosjektet opp av sofaen. SMART Varehandel ny konferanse"

Transkript

1 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2011 Suksess for GS1 Smart Centre Møbelprosjektet opp av sofaen SMART Varehandel ny konferanse

2

3 l e d e r Verdiskapende nettverk Dagboken 2011 KUrS Og arrangementer Fra gs1 NOrway Og gs1 Smart CeNtre 5. mai Veien til gode grunndata gjennom EPD 10. mai Veien til gode grunndata gjennom EPD 12. mai GS1 Standardene 24. mai SMART Asset Tracking - «hva befinner seg hvor?» 9. juni Bransjefrokost: Ny plastpall - Smartere logistikk i dagligvare 15. juni SMART Mobil Handel - «med butikken i lomma» 16. juni Sporbarhet Et godt profesjonelt nettverk er avgjørende for å lykkes i de fleste bransjer og bedrifter i dag. Nettverk og nettverksbygging er ikke noe nytt fenomen, men er kanskje viktigere enn noen gang? I et kunnskapsbasert samfunn skjer verdiskapningen i stadig større grad i nettverk. En typisk definisjon er at nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner, som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene. Dette gjelder for eksempel i forhold til innovasjon. Den kunnskapen som er nødvendig for å skape innovasjon er ofte en kombinasjon av bedriftens egen kunnskap og den som finnes utenfor. Det vil si at samarbeid med eksterne aktører er avgjørende for innovasjon samarbeid med konkurrenter og andre i samme bransje, kunder, leverandører, kompetansemiljøer med flere. Dette gjelder kanskje spesielt innenfor prosessinnovasjon, som i stor grad er avhengig av taus kunnskap og slik kunnskap deles kun gjennom samarbeid. Vi må stadig jobbe smartere. Det vil si at prosessinnovasjon blir viktigere og viktigere. I GS1 Norway er vi svært opptatt av nettverk og nettverksbygging. Vi ser på oss selv som en nettverksbedrift, og ønsker at vårt nettverk i størst mulig grad skal være et verdiskapende nettverk. GS1 Norways nettverk består av våre over 5000 norske abonnenter i mange bransjer, vårt partnernettverk med mer enn 40 medlemmer, 108 GS1-kontorer rundt omkring i verden og mange mange flere. Vi inviterer stadig nye inn i dette nettverket med ønske om å utvikle felles muligheter sammen. GS1-systemet er et nettverksprodukt i seg selv jo flere som bruker det jo større blir nytten. Dermed kan GS1 Norway og implementering av GS1-systemet være et verktøy for nettverksbygging, samarbeid og innovasjon. elæringskurs: Hvordan komme i gang med produktmerking en introduksjon til GS1-systemet Introduksjon til EPC og RFID Introduksjon til GLN En introduksjon til ecom Ytteremballasjemerking, dagligvare Ytteremballasjemerking, faghandel Sigmund Berle Jensen På vil du til enhver tid finne oppdatert kurskatalog med fyldig informasjon om de enkelte kursene, seminarene og konferansene, samt påmeldingsskjemaer. FOKUS Utgitt av GS1 Norway Adresse: Postboks 454 Økern Oslo Telefon Telefax internett: E-post: Adm. dir.: Sigmund Berle Jensen Redaktør: Inger Trine Langelo Redaksjon: Amundsen Informasjon AS Telefon Annonser: ADDmedia AS, Telefon Grafisk formgivning: Grafisk Design - Bendt Grødahl GS1 FOKUS utkommer kvartalsvis gs1 og gs1 Norway GS1 Norway er en brukerstyrt, non-for-profit organisasjon som er medlem av en global organisasjon - GS1 - som utvikler, vedlikeholder og tilbyr standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt mellom handelspartnere verden over. Hjertet i virksomheten er GS1-systemet som effektiviserer aktørenes handelsprosesser, og forenkler handel og logistikk globalt og lokalt. GS1 er representert i 108 land og over 1 million bedrifter bruker GS1s standarder. For at aktørene i verdikjeden skal kunne kommunisere med hverandre på en effektiv måte, kreves det at de bruker samme språk. GS1- systemet er et slikt felles språk, som kan forstås på tvers av bransjer og landegrenser. Grunnsteinene i GS1-systemet er siffer som kombineres på en standardisert måte - GS1 nummerstandarder - som sikrer unik identifikasjon av varer, gods og aktører. For at et GS1 nummer skal kunne leses maskinelt overfører man opplysningene i nummeret til en såkalt informasjonsbærer, for eksempel en strekkode eller en RFID-brikke. Maskinell lesing av dataene kalles datafangst. Å sende data elektronisk i stedet for på papir øker effektiviteten, samtidig som risiko for feil reduseres. For å få en effektiv datadeling, kreves at partene bruker standarder for elektroniske meldinger. Fokus i GS1s virksomhet er konsentrert om disse tre faktorene: Identifikasjon, datafangst og datadeling. GS1 Norway tilbyr også implementasjonsverktøy og kompetanse i form av rådgivningstjenester og opplæring. Målet med GS1 Norways arbeid er å gi våre brukere merverdi ved å utvikle standarder, systemer og løsninger som muliggjør økt effektivitet, sporbarhet og samhandel i verdikjeden. GS1 Norway har også den viktige rollen å utdanne og informere om disse standardene, systemene og løsningene, og sist men ikke minst, bistå brukerne med implementering. GS1 Norway har i dag mer enn 5000 brukere i stadig flere bransjer. 3

4 g S 1 C O N S U l t I N g Møbelbransjens IT-prosjekt opp av sofaen Møbelbransjen fortsetter nå sitt prosjekt for å etablere en felles bransjestandard som skal danne grunnlaget for innføring av full elektronisk forretningsdrift. Prosjektet skal være sluttført neste sommer, og vil kunne gi betydelige effektiviseringsgevinster. Prosjektet vi nå går i gang med er et viktig skritt videre for bransjen. Det er stor enighet om behovet for en felles bransjestandard. Det betyr at vi samlet kan jobbe smartere, vi kan bedre møte konkurransen fra utlandet, samt øke verdiskapningen og inntjeningen, sa Ingrid thinn Bjerke direktør i HSH handel, da startskuddet gikk for prosjektet BIT Møbel VIM i midten av februar. BIT står for Bransjeorientert IT, mens VIM er forkortelse for Varestruktur i møbelbransjen. Ingrid Thinn Bjerke fra HSH Handel og Jens I. Gjerlaug fra GS1 Norway sitter i prosjektledelsen. 4 gode på samhandling. - Målet er å komme frem til et felles sett med standarder for å effektivisere driften. Det innebærer at bransjen må bli gode på samhandling, og ta i bruk et felles språk for identifikasjon, datafangst og datadeling. Bruk av åpne, globale standarder står helt sentralt i prosjektet, og her har GS1 Norway god og viktig kompetanse, sier Jens Iver gjerlaug fra GS1 Nor-

5 way, som er prosjektets faglige leder. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 2,5 millioner kroner og en anslått egeninnsats fra deltagerne på ca. fire millioner kroner. Deltagere er Bohus, Møbelringen, Wonderland, Skeidar, Innovasjon Norge, HSH og GS1 Norway. lang prosess. Prosjektet som nå er i gang, er egentlig et resultat av en prosess som startet for tolv år siden innenfor Innovasjon Norges BIT-program. Et forprosjekt ble avsluttet for halvannet år siden. Nå er man endelig i gang igjen. Målet har hele tiden vært å sette møbelbransjen i stand til å utveksle elektronisk informasjon. Dette gjelder blant annet ved å etablere en elektronisk varekatalog, ta i bruk standardiserte meldingsformater på bestillinger, ordrebekreftelser, transportdokumenter og faktura langs hele bransjens verdikjede. Bransjen har ønsket å styre denne utviklingen selv, og har tatt i bruk åpne internasjonale standarder. Dette vil kunne bidra til å utvikle nye rutiner og prosedyrer internt i den enkelte bedriften for å kunne iverksette et elektronisk forretningskonsept. Stort potensial. - Målet er raskere og bedre vareflyt, økt kontroll, hurtigere leveranser, sporbarhet, mindre kapitalbinding og reduserte feilkilder. Innsparingspotensialet er stort, sier Bjerke. Totalt omsettes det møbler for ca. 15 milliarder kroner pr. år her i landet. Undersøkelser fra andre bransjer tilsier en potensiell besparelse på tre til fem prosent ved å benytte globale standarder og elektronisk forretningsdrift. - Prosjektet skal gi kostnadsreduksjon og merverdi gjennom bedre samarbeid i verdikjeden. Bransjen skal bli best på elektronisk basert samhandling og bruk av smart teknologi mellom norske produsenter og kjeder/butikker. Vi ser også på de muligheter som oppstår når partene trer inn i hverandres verdikjeder for å akselerere kostnadsreduksjoner og verdiskapning, sier Gjerlaug. Organisering av prosjektet. På møtet i februar ble det etablert styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppen består av Henrik Berg (Bohus), Kristian Spiten (Møbelringen), eli ringen (Wonderland) og Ingrid thinn Bjerke (HSH), med Sigmund Berle Jensen (GS1 Norway) og roald magne Johannessen (Innovasjon Norge) som observatører. Prosjektgruppen består av Ole gunnar Honningsøy og guro Hvile fra Bohus, og Kristin Sørensen og leif Kristensen fra Møbelringen. I prosjektledelsen sitter Jens Iver gjerlaug (GS1 Norway), Ingrid thinn Bjerke (HSH) og Vidar Nygård (Prosjekt Consult). 5

6 g S 1 C O N S U l t I N g Styringsgruppen og prosjektgruppen med observatører på besøk i GS1 Smart Centre. 6 Fire faser. Prosjektet som nå er i gang, er delt inn i fire faser. Første fase som, allerede er i gang, omfatter kartlegging med besøk hos aktører både blant produsenter og kjeder for å se på eksisterende logistikk, IT og salgsverktøy. Det skal utarbeides utkast til prosjektplan, som skal til høring. Videre skal det utarbeides en meldingstabell for faktura (versjon 0.1) og en gudeline for identifisering og merking i møbelbransjen. Den første fasen skal være ferdig i løpet av ettervinteren. Neste fase konsentrerer seg om elektronisk forretningsdrift og faktura med kartlegging av prosesser og rutiner hos produsenter og kjeder. Det skal utarbeides utkast til prosessbeskrivelse, som skal ut på høring for så å bearbeide de innspill som kommer. Publisering av en guideline skal være klar i juni. - Det er naturlig å starte med faktura, som nok er enklest. Ordredelen er et noe lengre løp, og passer muligens best som en pilot, sier terje menkerud i GS1 Norway. Fakturadelen skal dessuten oversettes til engelsk. I denne fasen inngår også grunndata, og flere fra styringsog prosjektgruppen understreket betydningen av helt klare regler for å sikre god kvalitet på grunndata. I denne fasen skal det også velges aktører som skal inngå i et pilotprosjekt. Kompetanseheving. I fase tre og fire skal det rettes fokus på kompetanseheving, og det legges opp til en kursserie for møbelbransjen på samme måte som den byggevarebransjen arrangerer i samarbeid med GS1 Norway. Dermed vil aktørene opparbeide kompetanse blant annet knyttet til implementeringen i de enkelte virksomhetene. Innen elektronisk forretningsdrift vil man ta for seg ordredelen, og et pilotprosjekt vil bli gjennomført. - Vi ser også på muligheter som ligger i ny teknologi, som for eksempel RFID, sier Gjerlaug. - Vi er avhengig av en betydelig innsats fra aktørene for å komme i mål, legger Thinn Bjerke til.

7

8 g S 1 S m a r t C e N t r e SAP og RFID åpner spennende muligheter EDB ErgoGroup fokuserer på fremtidens logistikk med SAP og RFID, og lanserer produktet SAP Auto-ID Enterprise basert på EPCIS (Electronic Product Information Services), som er utviklet av GS1s EPCglobal. I den forbindelse inviterte selskapet et tretti-talls kunder til seminar i GS1 Smart Centre. Det er naturlig for oss å legge kundeseminaret til GS1 Smart Centre. Vår satsing på RFID skjer i nært samarbeid med GS1 Norway, og det nye SAP Auto-ID Enterprise er løsningen fra SAP som støtter GS1-standarder og som er benyttet i samarbeidet. Dette samspillet er viktig for oss, og ikke minst for kundene. Nå ønsker vi å utvide samarbeidet, sa Pål Christian Nilsen i EDB ErgoGroup. 13 milliarder i omsetning. EDB ErgoGroup ASA er et av landets ledende IT-selskaper med omkring ansatte, og en årlig omsetning på nær 13 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor i Oslo, og med en betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet. Selskapet har 135 kontorer fordelt på 16 land verden rundt. Man har omfattende leveranser til både store internasjonale og nasjonale virksomheter, og små og mellomstore lokale og regionale foretak. Selskapet tilbyr hele bredden av leveranser innen IT-tjenestemarkedet og har for eksempel store leveransemiljøer innenfor drift, løsninger, konsulenttjenester og rådgivning. EDB ErgoGroup er et resultat av fusjonen mellom Norges to ledende IT-selskaper EDB Business Partner og ErgoGroup. De to selskapene ble fusjonert i oktober i or. Handler om synlighet. - Vi har i flere år jobbet med å ta i bruk RFID knyttet til ERPløsninger. En høyere utnyttelsesgrad av systemløsningen øker strategisk innsikt, produktivitet og fleksibilitet ved å automatisere forretningsprosesser for aktørene i verdikjeden. Med RFID og Asset Tracking får vi økt kvalitet, mer nøyaktig overvåking og økt effektivitet. Videre får vi oversikt over hendelser i verdikjeden både i egen organisasjon og på tvers av organisasjoner. Det dreier seg Fra seminaret til EDB ErgoGroup i GS1 Smart Centre fra venstre Trond Rævang, Stig Praefcke, Hanne Ek, Pål Nilsen (alle fra EDB ErgoGroup) og Knut Vala fra GS1 Norway. 8

9 På grunn av stor interesse måtte man dele deltagerne opp i to grupper ved besøket i showrommet i GS1 Smart Centre. Her den ene gruppen som ble ledet av Anders Askevold, leder av GS1 Smart Centre. egentlig om mer oversikt og synlighet til enhver tid på inngående og utgående logistikk, sa Stig Praefcke fra EDB Ergo- Group. epcis sentral. Vi bruker GS1s standarder, som med unik identifikasjon og et felles språk forstås på tvers av bransjer og landegrenser. GS1 Norway og GS1 Smart Centre er en viktig ressurs i arbeidet med work shops, pilotprosjekter og implementering og å finne lønnsomme business cases, fortsatte han. Sentralt i SAP Auto-ID Enterprise står EPCIS. Det er en standard som er utviklet av EPCglobal. Den er designet for å legge til rette for å fange, strukturere, lagre og utveksle data av EPC-relatert informasjon innenfor og på tvers av virksomheter. Denne datadelingen vil videre gjøre deltagerne i EPCglobal-nettverket i stand til å få et felles syn på status til det identifiserte (EPC-merkede) objektet innenfor en forretningsmessig kontekst. gs1-standardene. Knut Vala i GS1 Norway presenterte de viktigste GS1-standardene GTIN produktidentifikasjon, GS1s globale unike identifikatorer med bl.a. GIAI for Asset Tracking-informasjon, strekkodesymboler, standard for RFID, merkingskonsepter, standarder for elektronisk handel, eventhåndtering som EPCIS og Discovery Service som er en ny Google-tjeneste det nå arbeides med. - Hele verdikjeden har behov for et felles språk for felles identifikasjon, standarder for merking og datafangst og standarder for datautveksling for å effektivisere og utløse gevinstpotensialer. En undersøkelse i dagligvarehandelen i Sverige viser at strekkodene har bidratt til besparelser for brukerne på 5-10 milliarder kroner årlig. Omsetningen pr. ansatt er økt med 50 prosent fra 1990, og antall ansatte er redusert med 25 prosent, sa Vala. gs1 Smart Centre. Deltagerne besøkte også sowrommet i GS1 Smart Centre, hvor man fikk en gjennomgang av verdikjeden live. - Dette er en unik møteplass og et kunnskapssenter for effektiv handel og logistikk. Innovasjon og direkte involvering står sentralt, og her knyttes fremtidsrettede aktører og forretningsmuligheter tettere sammen, sa anders askevold leder for GS1 Smart Centre. Han la til at senteret gir effektiv handel og logistikk er nytt og mer spennende innhold. Besøkende skal kunne bringe med seg nye og innovative ideer tilbake til sin egen virksomhet, enten det dreier seg om nye anvendelsesområder for eksisterende teknologi eller helt ny teknologi og ideer for fremtidens verdikjede. - Den interaktive verdikjeden i showrommet simulerer vare- og informasjonsflyt på en virkelighetsnær måte. Her får man forståelse for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i et enkelt ledd for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår der, fortsatte han. Showrommet er delt opp i Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist, Smart butikk samt Smart Forbruker og Smart Asset Tracking. asset tracking. Seminaret ble avsluttet med en showcase om Asset Tracking i showrommet. GS1 Norway har sammen med EDB, Statoil, Identec Solutions og SWIRE laget dette showcaset, som går på Asset Tracking av containere ved bruk av RFID-teknologi i olje- og gassindustrien. Caset er imidlertid laget generisk, som gjør det interessant også for andre bransjer. 9

10 K O m P e t a N S e Fire spennende SMART-seminarer SMART Asset Tracking, SMART Mobil handel, SMART Butikk og SMART Transport. Dette er de fire SMART-seminarene som arrangeres av GS1 Smart Centre i løpet av året. Seminarene er en møteplass på tvers av arbeidsfelter og bransjer. S MART-seminarene har fokus på nyheter og spennende fremtidsperspektiver, og skal gi deltagerne impulser og kontakter, sier kurs- og kompetanseansvarlig Solveig m. laake i GS1 Norway. Det er lagt opp til fire seminarer to denne våren og to til høsten. Samtlige seminarer setter fokus på aktuelle og interessante temaer. Smart asset tracking. Det første seminaret arrangeres den 24. mai, og tar for seg Asset Tracking. - Hender det at man mister oversikten over hvor eiendeler og utstyr befinner seg? Vi viser hvordan ny teknologi og SMARTe løsninger holder rede på utstyr og eiendeler, og sikrer at det er tilgjengelig når man trenger det, sier Laake. Gjennom presentasjoner og besøk i vårt showroom presenteres løsninger for sikring av vitale deler som inngår i vedlikeholdsprogrammer, samt optimalisert bruk av eiendeler gjennom lokalisering og sporing av verktøy, utstyr og maskiner. - Målgruppen er personer som jobber med utstyrslogistikk, sporing av eiendeler eller med vedlikeholdsprogrammer, sier hun. Smart mobil Handel. Det andre SMARTseminaret denne våren, har Mobil handel som tema. Seminaret arrangeres den 15. juni. Mer og mer av kundepleie vil foregå på kundens mobiltelefon. Seminaret tar for 10 - GS1 Smart Centre arrangerer fire SMART-seminarer i løpet av året. Seminarene er en møteplass på tvers av bransjer og arbeidsfelter, sier Solveig M. Laake. seg mobile kuponger, rettet reklame, tilleggsinformasjon på mobil og mobile betalingsløsninger. - Vi lever i en spennende tid, og dagens aktører står overfor både store krav og enorme muligheter. I dette bildet er det viktig å tilpasse virksomheten til nye kanaler og sosiale medier for å maksimere effekten av kommunikasjonen til en stadig mer krevende og kunnskapsrik forbruker, sier Laake. På seminarprogrammet står ny informasjonsflyt ved hjelp av mobiltelefonen, mobil kundepleie, informasjon, reklame og kuponger og mobile betalingsløsninger. Målgruppe er personer som jobber med markedsføring og IT i varehandelskjeder. Smart Butikk. Den 6. september arrangeres seminaret SMART Butikk. - Seminaret fokuserer på hvordan man kan effektivisere driften og samtidig øke kundeopplevelsen i butikk ved hjelp av ny teknologi. - Vi viser trender innenfor RFID, EAS (varesikring, alarmer) og POS (kassesystemer), sier Laake og legger til at dette seminaret passer for personer som jobber med drift, konseptutvikling og IT i varehandelens verdikjeder. På programmet står effektiv drift varemottak, varetelling, etterfylling og varesikring. Et annet tema er kundeopplevelse selvskanning, kundeskjerm, kundeordre, infokiosk og kuponger/lojalitetsprogrammer. Smart transport. Årets siste SMART-seminar har transport som tema. SMART Transport den 6. desember fokuserer på hvordan bruk av GS1-standardene i kombinasjon med ny teknologi åpner for helt nye muligheter innen transport og distribusjon. - Seminaret gjennomføres dels ved presentasjoner av bedrifter som har implementert denne type løsninger og ved demonstrasjoner i vårt showroom. Eksempelvis ser vi nærmere på temperaturovervåkning, mer effektiv transportplanlegging og ruteoptimalisering, ubemannet varemottak og bruk av mobiltelefon. Seminaret er rettet mot transportører og transportbrukere, leverandører av programvare og utstyr kort sagt alle som har logistikk som arbeidsområde, sier Solveig M. Laake.

11 Norsk Synergi AS 11

12 g r U N N da t a Selv de minste avvikene skaper problemer - Jeg er nærmest sykelig opptatt av millimeter! Men i jobben med grunndata er det tvingende nødvendig. Avvik på én millimeter eller to kan fort bli til både enda flere millimeter og en god centimeter videre gjennom verdikjeden. Vi vet at selv de minste avvikene skaper problemer. Det sier elisabeth Fjeldstad, salgsassistent hos Kraft Foods. En viktig del av jobben er å sørge for riktige grunndata til EPD-basen når nye produkter skal registreres, samt ved endringer av produkter. Det dreier seg eksempelvis om antall i kartong, størrelse på F-pak, fyllingsgrad m.m. -Vi har et sterkt fokus på optimal palleutnyttelse for å slippe å frakte luft. Det gir miljøgevinster og effektivitet, legger hun til. mange endringer pr. år. - Gjennom året blir det en rekke registreringer i EPD-basen. Den 1. februar i år registrerte vi for eksempel ca. 15 nye produkter, inkl pakningsendringer. Ett av disse var Walters No. 156 en Freia Melkesjokolade med karamelliserte pekannøtter og et hint av chili. Opphavsmannen er Walther Huber, opprinnelig fra Sveits. Han kom til Norge som nyutdannet konditor i begynnelsen av 1970-tallet, og har mange suksesser bak seg som sjokoladeutvikler. Fokus på snacking. Kraft Food er et globalt selskap med fokus på snacking. Omsetningen på verdensbasis er ca. 48 milliarder dollar. I Norden er selskapet ledende innen sjokolade, kaffe, ferskost og sjokoladedrikk. I produktporteføljen finner vi merkevarer som Freia, Daim, Twist, Oreo, Stimorol, Gevalia, Philiadelphia og O boy. grunndata stadig mer viktig. - For at norsk dagligvarebransje skal kunne effektiviseres ytterligere, vil grunndata bli enda viktigere i fremtiden. Våre kurs hjelper deltagerne til å utnytte EPD-basen som et verktøy for å forenkle og effektivisere dette arbeidet. Kurset er et samarbeid mellom DLF, dagligvarekjedene, Tradesolution og GS1 Norway, sier Sven-erik andersen. Han er avdelingssjef for grunndataområdet i Tradesolution. Her settes fokus på grunndata på et overordnet nivå, hvordan EPD-basen fungerer, bruk av grunndata i verdikjeden og hvilke konsekvenser uriktige data gir, samt praktisk trening i registrering av grunndata gjennom EPD-basens web-løsning. alltid noe nytt. Fjelstad har arbeidet med grunndata i mange år først i KK-registrene, så fra 1999 i EPD-basen. Først ble nye produkter og endringer registrert via telefax, men så kom elektronisk registrering med PRICAT som forenklet og effektiviserte registreringsprosessen betydelig. - Det begynte i det små - med fem-seks Potetgull-typer fra Maarud. Siden den gang har varelinjene blitt langt flere, og antall produkter som skal registreres har økt betydelig både som følge av sammenslåinger og oppkjøp og et bredere produktspekter. Det er alltid noe å lære. Det skjer ofte endringer i tjenester, rutiner og krav, og det er viktig å være informert. Det er bakgrunnen for at jeg flere ganger har deltatt på grunndata-kurset. Jeg ser på meg selv som dreven i faget, men det kommer nyheter for eksempel innen næringsinnhold som har et voksende fokus. Dessuten er det viktig for meg å få bekreftelser på at ting gjøres riktig. Helseinstitusjoner med ulike dietter er naturlig opptatt hva maten inneholder, og forbrukerinteressen øker også. Dette er noe vi tar på alvor, ta for eksempel allergener som er påvist i visse nøtter. Det gjør bl.a. renhold og kontroll av produksjonslinjer svært viktig, sier hun. 12

13 Riktig grunndata er helt avgjørende. Her salgsassistent Elisabeth Fjeldstad i Kraft Foods og Sven-Erik Andersen, avdelingssjef for grunndataområdet i Tradesolution. mobilapplikasjon. - Ja, forbrukerne er svært opptatt av dette. I flere land i verden har man for eksempel en mobilapplikasjon hvor forbrukere kan skanne strekkodene i butikk og få informasjon om næringsinnholdet, allergener, m.m. i produkter, sier Andersen. Han legger ellers til at grunndatakursene endrer innhold gjennom året, særlig når det skjer endringer i informasjonsbredden i EPD-basen. Innstramninger. Han peker på at kravene til grunndata i EPD-basen er vesentlig skjerpet de siste årene. I 2009 kom bl.a. fordeling av holdbarhetstid mellom produsent, grossist, detaljist/forbruker inn som nye felt. Videre en rekke matematiske beregninger mellom pakningsnivåene, slik som beregning av volum mellom F- og D-pak, samt pall. I tillegg kom krav om fyllingsgrad for å få fokus på å redusere mengden luft som transporteres rundt i dagligvarehandelen og økt fokus på næringsinnhold som innebærer utfordringer for blandede produksjonslinjer. - For å få systemet til å fungere, må det være strenge krav, sier Andersen. - Det synet deler jeg, men i tillegg må man også kunne bruke litt sunn fornuft, legger Fjeldstad til. Hun understreker betydningen av felles mål på kartongene, og det er viktig å huske på at det skal være 260 kartonger med Påskeharer pr. pall! Bedre web-løsning på vei. Vi ser på web-løsningen til EPD-basen, og Fjeldstad har en del forslag til forbedringer til denne. - Til tider kan løsningen virke noe tungvint. Kanskje det ville være gunstig med et tettere samarbeid med brukerne for å få frem optimale løsninger? - Vi har tatt utfordringen, og er allerede i gang. En ny løsning med justeringer som innebærer forenklinger er på vei og vil være klar i løpet av 2011, svarer Andersen og legger til at nær kontakt med brukerne er viktig i videreutviklingen av tilbudet. grunndata/ masterdata/stamdata FAKTA Grunndata defineres i denne sammenheng som Faktainformasjon om en vare, slik som mål, vekt, unik identifikasjon, produktnavn, egenskaper, enhetspriser m.m.. Formålet med grunndataene er å gi kjedesiden nødvendig informasjon om en vare når de skal lage kalkyler, kjøpe varen, bestille transport, bestemme lager- og butikkplassering, samt informasjon til butikkdatasystemer, bestillingssystemer og til konsumenten. epd-basen FAKTA EPD-basen er en produktdatabase hvor leverandører til norsk dagligvarebransje, HoReCa, og servicehandelen avgir grunndatainformasjon om de produkter som skal selges gjennom de norske handelshusene NorgesGruppen ASA, COOP Norge Handel AS, REMA 1000 Norge AS, ICA Norge AS, Reitan Servicehandel AS og Servicegrossistene AS. All informasjon som registreres i EPD-basen valideres og kvalitetssikres etter et bransjeavtalt sett med kontroller som skal sikre at informasjonen holder den kvalitet som kreves. Grunndata som validerer korrekt distribueres til de overnevnte handelshusene daglig. Gjennom EPDbasen gjøres det ca produktregistreringer hvert år og ca. tre millioner endringer. 13

14 g S 1 S m a r t C e N t r e Suksess for GS1 Smart Centre Det er ingen tvil. GS1 Smart Centre er blitt en ubetinget suksess. Målet om å skape en unik møteplass og et kunnskapssenter for effektiv handel og logistikk er nådd. Over personer har besøkt senteret det første året, godt over det man hadde anslått. Tilbakemeldingene er positive. Her møtes innovative og fremtidsrettede aktører. Involvering står sentralt, vi knytter mennesker og forretningsmuligheter tettere sammen. Begrepet effektiv handel og logistikk har fått en ny dimensjon. Gjennom direkte involvering skal besøkende bringe med seg nye og innovative ideer tilbake til egen virksomhet som grunnlag for å hente ut gevinster, sier anders askevold. Han er leder av GS1 Smart Centre, samt nestleder i GS1 Norway. Nå har det snart gått et år siden GS1 Smart Centre ble åpnet av næringsminister trond giske. Interaktiv verdikjede. GS1 Smart Centre består av et showroom, flere kurs- og møterom, mingleområde og et testsenter. I det store showrommet er det installert en hel interaktiv verdikjede. Her simuleres vareog informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Man får forståelsen for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i ett enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår her. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonen kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. - Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lys optimaliseres læringsutbyttet. Showrommet er delt opp i Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist, Smart Butikk, Smart Forbruker og Smart Asset Tracking, sier Askevold. Showcaset i Asset Tracking med fokus på containere i tilknytning til Høstkonferansen var svært populært. Caset ble presentert av GS1 Norway og EDB ErgoGroup. mange ulike aktører og bransjer. Han legger til at en lang rekke ulike bransjer og aktører har besøkt senteret i det første driftsåret. Det er også en økende interesse blant partnerne til å bruke senteret til ulike kundeaktiviteter, hvor også presentasjoner fra GS1 Norway har inngått. GS1 Smart Centre har i dag 44 partnere. - Jeg vil særlig trekke frem Visma og EDB ErgoGroup som har valgt å legge mange ulike kundeaktiviteter til GS1 Smart Centre, sier han og peker på at besøkende i forbindelse med kursarrangementer er en stor besøksgruppe. I tillegg kommer work shops, hvor man gjerne benytter anledningen til å fokusere på enkeltdeler i verdikjeden på en ny og annerledes måte. Med vektlegging på direkte involvering er nytteverdien stor, sier Askevold. mentometersystem. - Direkte involvering har dere greid å skape det? - Ja. Mye dreier seg om smakebiter og korte innblikk knyttet til kurs og andre arrangementer hvor et besøk i senteret inngår. Work shops har mer fokus på enkelte ledd i verdikjeden hvor man kan fordype seg. Tilbakemeldingene er svært gode. Vi innarbeider nå et interaktivt mentometersystem som er knyttet til power point, hvor man gjennom spørsmål og svar kan kartlegge deltagernes kunnskapsnivå før og etter besøk i senteret samt få frem synspunkter på relevante ting. Dette er et viktig verktøy for oss når det gjelder å sikre at deltagerne både involverer seg og ikke minst opplever nytteverdi ved besøk i senteret. For oss er det viktig når det gjelder videreutvikling av senterets tilbud og tjenester. Vi skal alltid ha som mål å bli enda bedre. Verdikjeden «live» I det store showrommet har en hel, interaktiv verdikjede fått plass. Gjennom denne simuleres vare- og informasjonsflyten på en virkelighetsnær måte. Her kan man få en forståelse for samspillet i hele verdikjeden, eller man kan dykke ned i et enkelt ledd i kjeden for å få en detaljert gjennomgang av de prosessene som foregår der. Fleksible løsninger gjør at demonstrasjonen kan tilpasses ulike brukergrupper, bransjer og behov. Det er etablert fire spesialområder: Smart Fabrikk, Smart Transport, Smart Grossist og Smart Butikk. Gjennom "learning by doing" og ved kombinasjonen av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lyd, optimaliseres læringsutbyttet. 14

15 - Direkte involvering er viktig. Gjennom learning by doing og ved kombinasjon av fysiske installasjoner, animasjoner, interaktive spill, plansjer og lys optimaliseres læringsutbyttet, sier leder av GS1 Smart Centre Anders Askevold. Populære showcases. - Showcases er en viktig del av senterets tilbud. Hva er status her? - Vi har beskrevet et femtitalls showcases. Her skjer det hele tiden en utvikling, hvor partnernes engasjement er med på å avgjøre hvilke showcases som realiseres og når. Et showcase som er svært etterspurt, er Asset Tracking. Deltagere fra alle de større olje- og gasselskapene har deltatt i showcaset, som også er relevant for andre bransjer. Nå jobber vi med flere showcases innen Smart Forbruker med fokus på de spennende mulighetene og gevinstpotensialene som bl.a. MobileCom inneholder. Skal gi aha-opplevelser. Showcasene skal gi direkte nytteverdi. La oss ta et eksempel fra Smart Butikk hvor fokus ofte settes på varemottak, varetelling, gjenfinning og point of sale. Mange driver fortsatt med manuell telling, som tar lang tid og er lite effektivt. Vi kan for eksempel vise hvordan man med håndskanning av strekkoder kan korte ned tiden betydelig, og få bedre oversikt. Mange får en liten aha-opplevelse. Men vi er på jakt etter å vise frem den virkelig store aha-opplevelsen løsninger som kan gi full oversikt til enhver tid gjennom bruk av ny teknologi. Det er da vi virkelig begynner å snakke om gevinster, bl.a. frigjøring av tid til kundeservice. Vi kan her tilby spesiallagde showcases i samarbeid med kunder, sier Askevold. Stor interesse. Pr. i dag er det lignende sentre i Australia og Tyskland, men flere er under utvikling i andre deler av verden. GS1 Smart Centre er imidlertid unikt i internasjonal sammenheng, de øvrige kan bare tilby deler av det norske konseptet. - Det innebærer betydelig interesse fra andre GS1s nasjonale organisasjoner, og i or høst hadde vi besøk av representanter fra de nordiske GS1-organisasjonene. De var veldig imponert. Denne våren kommer en delegasjon på 60 personer fra GS1 France for å se på senteret. - Hvordan er interessen blant organisasjonene og kjedene i dagligvarebransjen? - Den er stor, men det er mer å gå på. Det er viktig at organisasjonene og kjedene involverer seg sterkt når det gjelder å skape mer effektiv handel og logistikk. Dagligvarebransjen har kommet langt, men vi skal lenger, avslutter Anders Askevold. Kurs-/møtelokaler Fasilitetene er utformet for kurs med meget aktive kursdeltagere, og utstyrt med tanke på interaktive samlinger hvor kursdeltagerne i sterk grad involveres i kursgjennomføringen. Oppbyggingen av senteret, med showrommet i nær tilknytning til kurslokalene, gir deltagerne en unik mulighet for en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring. Senteret tilbyr møterom for bedrifter som ønsker å kombinere intern- eller kundemøter med et besøk i showrommet, noe som garantert gir en møteopplevelse utenom det vanlige! testsenter Er en egen del av GS1 Smart Centre. Testsenteret har gjennom de senere årene utviklet seg til en viktig kompetanseaktør i et unikt partnernettverk av selskaper med interesse for RFID. Som del av det nye senteret vil dette ivaretas på en særdeles god måte. Her er man teknologisk godt rustet for testing og demonstrasjoner både av nye teknologiske løsninger og eksisterende løsninger på nye anvendelsesområder. 15

16 r F I d / e P C Bedre identifisering og sporing av avfallscontainere GS1 Norway har bistått Ragn-Sells AS med utarbeidelse av kravspesifikasjon knyttet til RFID-løsning for identifisering og sporing av avfallscontainere. I tillegg er det gjort en analyse av mulighetene for RFIDmerking av bilvrak fra biloppsamlingsplasser. Vi skal nå ta med kravspesifikasjonene til aktuelle leverandører. Deretter skal vi skal ta en beslutning om hva som skal skje videre med prosjektet, sier arne Bakken som er logistikksjef i Ragn- Sells. avfallshåndtering. Ragn-Sells er en landsdekkende totalleverandør innen avfallshåndtering, og sysselsetter omkring 215 personer i Norge. Selskapet er opprinnelig svensk med røtter tilbake til 1881, og startet opp i Norge i 1989 med tjenester - Kravspesifikasjonen er det viktigste underlaget i forbindelse med innhenting av tilbud fra aktuelle leverandører, sier Petter Thune-Larsen i GS1 Norway. 16 innen innsamling, transport og gjenvinning av restprodukter og restavfall. Betydelige verdier. Containerparken er betydelig og utgjør høye verdier, som det er svært viktig å ha en god styring med for å sikre god kundeservice og ressursutnyttelse. Det er viktig å få på plass en bedre systemstøtte som kan gi muligheter for sporing av containere på individnivå og lagerstyring på anleggene. Det er gjennomført en enkel test av RFID-teknologi ved anlegget på Lørenskog, og et forprosjekt Containerparken til Ragn-Sells er betydelig og utgjør høye verdier, som det er viktig å ha en god styring med for å sikre god kundeservice og ressursutnyttelse. der prosessen knyttet til den normale containerflyten er gjennomgått. Testen viste at en passiv RFID-teknologi basert på UHF EPC-Gen2 Class 1-standarder er godt egnet for å kunne brukes til å spore containere ut og inn av anleggene, og ved utsetting og henting hos kunder. Positiv rfid-test. - I testen ble containere utstyrt med to RFID-brikker som ble lest av en fast Intermec IF-61 RFID-leser med to antenner. I tillegg ble bilene merket med en RFID-tag, slik at bil og container kunne kobles. Testingen gikk veldig bra med avlesning på opptil fem-seks meters avstand, sier Petter thune-larsen i GS1 Norway. Viktig underlag. - Kravspesifikasjonen er det viktigste underlaget i forbindelse med innhenting av tilbud fra aktuelle leverandører. Kravspesifikasjonen dekker selskapets viktigste krav relatert til forretningsprosesser med krav til prosesstøtte relatert til arbeidsprosesser og containerflyt. Videre omfatter kravspesifikasjonen

17 utstyr og løsninger innen hardware og software, fortsetter han. Klare effektmål. Pilotprosjektet med RFIDmerking av containere skal bidra til at Ragn-Sells får en bedre oversikt over containere som er i omløp, og en mulighet for å spore disse containerne i normal flytprosess mellom egne anlegg og kunde. RFID-merking av containere skal bidra til: Kontroll på alle tomme containere som kjøres ut fra anlegg og fylte containere som kommer inn til anlegg. Sikre at ikke andre enn de som har kjøreoppdrag tar med seg containere ut fra anlegg. Bedre utnyttelse av containerparken. Muligheter for å etablere lagerstyring over tomme containere. Sikrer et bedre grunnlag for fakturering av tjenester. Sikre bedre dokumentasjon i forbindelse med kundereklamasjoner. Krav til rfid-teknologi. I tillegg settes det overordnede krav til RFID-teknologi. RFIDbrikkene skal blant annet ha en normallevetid på ca. ti år, være innkapslet i hard plast, ha siste generasjon chip-teknologi. Ragn-Sells stiller krav om en leseavstand på minimum fem meter med fastmontert leser og 1 meter RFID-brikke på containeren. med håndholdt leser. Et viktig krav til teknologien er at den skal fungere like godt hele året, selv i lave temperaturer og med mye is og snø på container og antenner. Leserne må også kunne detektere hvilken retning en bil kjører forbi lesepunktet. 17

18 K O m P e t a N S e SMART Varehandel ny GS1 Smart Centre-konferanse SMART Varehandel avløser ECR-konferansen og EPC/RFID Høstkonferansen. Den nye konferansens visjon er å skape en unik arena for innovasjon og beste praksis innen effektiv handel og logistikk. SMART Varehandel arrangeres den 27. oktober. Gjennom flere år har GS1 Norway arrangert både ECR-konferansen og EPC/RFID Høstkonferansen. Den ene er lagt ned, og den andre er ønsket fornyet. SMART Varehandel vil ta med seg det beste fra begge konferansene under et nytt navn. Dette blir en spennende og svært nyttig konferanse, sier kurs- og kompetanseansvarlig Solveig m. laake i GS1 Norway. Konferansen vil først og fremst ha fokus mot bransjer som dagligvare, sport/tekstil og bygg deretter alle andre varehandelsverdikjeder, leverandører og konsulenttjenester til disse. Bred målgruppe. Målgruppen for konferansen er beslutningstagere i varehandelen og leverandører til varehandelen. Man retter seg primært mot funksjonene produkt/ marked, innkjøp og logistikk videre økonomi, støttefunksjoner, analyse, salg og prosjektledere m.fl. Programkomiteen i gang. Temaer på SMART Varehandel vil blant annet være innen logistikk, kundeopplevelse i butikk, marked og teknologi (for eksempel kuponger, RFID, butikkdatasystemer m.m). - Programkomiteen hadde sitt første møte den 16. mars, sier Solveig M. Laake. 18

19 19

20 K O m P e t a N S e Bedriftsinterne kurs i innføring og bruk av GS1-standardene - GS1 Norway med sitt GS1 Smart Centre arrangerer hvert år en rekke kurs. Men enkelte virksomheter har av ulike årsaker ikke anledning til å sende sine ansatte på kurs. Løsningen kan da være at vi kommer til bedriften og holder kurs der. Bedriftsinterne kurs er en god løsning for virksomheter som ikke har anledning til å sende ansatte på kurs. 20 Det sier Jan Kopperud i GS1 Norway. GS1 Norway tilbyr bedriftsinterne kurs i innføring og bruk av GS1-standardene. Fokuset i dette kurset er nummerering og merking av produkter både forbrukerpakninger og ytteremballasje, samt transportmerking. gir godt grunnlag. - Kurset er temmelig likt grunnkurset i GS1- standardene som blir tilbudt som klasseromskurs, sier Kopperud som er foredragsholder på kurset. Dette kurset er blitt arrangert i en årrekke med flere tusen deltagere. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset gir et godt grunnlag for korrekt produktmerking, utveksling av produktinformasjon, innkjøp, logistikk og elektronisk handel (EDI). Kursinnhold. Innholdet i det bedriftsinterne kurset omfatter bl.a. generell informasjon om GS1 Norway, nummerstandarder produktmerking med GTIN 13, GTIN 14 og SSCC. Videre informasjonsbærere strekkodesymboler og RFID. I tillegg tar man for seg merking av D- pak og paller i dagligvarebransjen og identifisering av byggevarer. Fokus blir også satt på datautveksling gjennom produktdatabaser, samt at det gis innblikk i GS1s øvrige produkter og tjenester. Passer for flere. - Hvem passer kurset for? - Bedrifter hvor det er flere personer som har behov for en gjennomgang eller oppdatering av GS1-standardene, blant annet ansatte innen salgs- og logistikkfunksjoner. Kurset er rettet mot varehandelsbedrifter og med hovedvekt på dagligvare og bygg, sier Kopperud. Hel eller halv dag. Man kan velge mellom heldagskurs i produktmerking og ytteremballasje eller halv dag med enten produktmerking eller ytteremballasjemerking.

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 1 Mars 2010. Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre. Bilglassgruppen med stort RFID-potensial GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 1 Mars 2010 Næringsministeren åpner GS1 Smart Centre Bilglassgruppen med stort RFID-potensial l e d e r Er din bedrift ETDBW? I 2001 skrev Michael Hammer

Detaljer

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009

FOKUS. Klart for GS1 Smart Centre. Ny EDItjeneste. Standarder er helt avgjørende. på web. Norway Nr. 4 Desember 2009 GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 4 Desember 2009 Standarder er helt avgjørende Klart for GS1 Smart Centre Ny EDItjeneste på web Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er en av Europas

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012

Fokus. møblerer. Unikt logistikkprosjekt med datafangst. med standarder. Kartlegging av pallemerking. nr 1 P mars P 2012 Fokus nr 1 P mars P 2012 gs1 the global language of business Unikt logistikkprosjekt med datafangst møblerer med standarder Kartlegging av pallemerking innhold leder Norsk Synergi 7 MØBELBRANSJENS STANDARD

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 3 Oktober 2011. GS1-standard mot falske medisiner. Klart for Handelskonferansen GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 Oktober 2011 GS1-standard mot falske medisiner Klart for Handelskonferansen l e d e r Gjøre mer for mindre med høyere kvalitet! Høsten er ofte tid

Detaljer

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013

Fokus. Moteriktig. Datafangst. transportinformasjon. og mer effektiv drift. langs jernbanelinjen. Ny standard for. nr 1 P mars P 2013 Fokus nr 1 P mars P 2013 gs1 the global language of business Moteriktig mer effektiv drift Datafangst langs jernbanelinjen Ny standard for transportinformasjon innhold leder Isonor IT AS EDI Gjort enkelt!

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014

Fokus. Synlighet. i verdikjeden. Smartere logistikk. større omsetning. på byggeplasser RFID gir økt service og NR 2 P NOVEMBER P 2014 Fokus NR 2 P NOVEMBER P 2014 GS1 THE GLOBAL LANGUAGE OF BUSINESS Synlighet i verdikjeden Smartere listikk på byggeplasser RFID gir økt service større omsetning 16 RFID -løsninger for produksjon listikk

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST NÆRINGSMIDDEL- INDUSTRIEN BLI EN INNOVATØR Logistikk Sørg for bedre kvalitet med globale standarder DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET FOTO: MARINE HARVEST Teknologi Øk mattryggheten med sporingsløsninger Nr. 2 / Oktober 2009 NÆRINGSMIDDEL-

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner

ADVANTAGE DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN. A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 3, 2014 DIGITALISERING AV ARBEIDS HVERDAGEN A-meldingen HR Rapportering Elektronisk fatura til privatpersoner ADVANTAGE INNHOLD 04 07 12 22 Ansvarlig utgiver UNIT4

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer