Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane VVV-rapport Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

2 Refererast som: Fylkesmannen i Sogn og nordane Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Utgitt av Direktoratet for natutforvaltning i samarheid med Norges vassdrag- og energidirektorat. VVVrapport Trondheim 53 sider, 5 kart+vedlegg. Forside foto: 'Ved Strynevatnei Tom Dyfilvad Forside layout: Knut Kringstad

3 Verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget, Stryn kommune i Sogn og Fjordane Vassdragsnr.: 088.Z/088.2Z Verneobjekt: 088/3, 088/4 Verneplan IV VVV-rapport Rapport utarbeida ved Fylkesrnannen i Sogn og Fjordane

4 Tittel Verdiar i Stiynevassdraget og Loenvassdraget Forfatter Heidi Sandvik TE-nr. ISSN-nr Vassdragsnavn Strynevassdraget, Loen vassdraget Vernet vassdrag nr 088/3 Strynevassdraget 088/4 Loenvassdraget Dato Institusjon Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ISBN-nr Vassdragsnummer 088.Z 088.2Z Antall objekter/omr 45 (objekt P3 er ikkje med på 19 (+ 15 kulturmiljø) Antall sider 53 s., 5 kart + vedlegg Ansvarlig sign Jofred Takle VVV-Rapport nr Fylke Sogn og Fjordane (og Oppland) Kommuner kart) Stryn, (Skjåk) Stryn Antall delområder med Nasjonal verdi (***) Regional verdi (**) Lokal verdi(*) EKSTRAKT Strynevassdraget og Loenvassdraget ligg hovudsakleg i Stryn kommune. Berre dei heilt austlege delanc av Strynevassdraget strekkjer seg inn i Skjåk kommune. Vassdraga vart verna mot kraftutbygging i VVV-prosjektet (Verdiar i verna vassdrag) er initiert av Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Formålet cr å kartleggje og synleggjere verneverdiane i verna vassdra. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, på oppdrag frå DN og NVE, presenterer i denne rapporten dokumentasjon av kjende verdiar i Strynevassdraget og Loenvassdraget. Strynevassdraget og Loenvassdraget har mange natur- og kulturkvalitetar. Særleg i øvre delar av vassdraga er store område urørte av tekniske inngrep. Dalføra har alle dei formtrekka som er karakteristiske for område som har vore utsette for breprosessar. Vassdraga har eit mangfaldig elvelandskap. Mange verdifulle kvartærgeologiske clement er registrerte. Nesten alle plantegeografiske element som er registrerte i Noreg er representerte og her finst eit svært rikt og variert plante- og fugleliv. Begge vassdraga er lakse- og sjeaureforande. Denne rapporten freistar å strukturere og illustrere dette faglege stoffet på ein måte som m.a. kan nyttast i kommunal forvaltning. SUMMARY IN ENGLISH The watersheds Strynevassdraget and Loenvassdraget are situated in the municipality of Stryn in Sogn og Fjordane. In 1993 these watersheds were protected against development offuture water power plants. The Directorate jbr Nature Management (DN) and The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) has established a project «7he values of nature protected areas». The County Governor of Sogn og Fjordane has made this report about the many values that is naturally occuring in Strynevassdraget and Loenvassdraget. 5 STIKKORD PA NORSK 5 KEYWORDS IN ENGLISH Prosesser og former skapt av is og vann Geomorhology Biologisk mangfold Biodiversity and Ecology Landskapsbilde Forms of Landscapes Friluftshy Outdoor Recreation Kulturminne/-miljø Cultural Heritage and the Historical Landscap

5 FØREORD Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er i fellesskap ansvarleg for prosjektet "Verdiar i vema vassdrag" (VVV-prosjektet). Føremålet er å gjere kunnskapen om verdiane lettare tilgjengeleg for kommunar og andre som forvaltar verna vassdrag med nærområde. Etter at Stortinget 1. april 1993 vedtok Verneplan IV for vassdrag, er 341 vassdragsobjekt verna mot kraftutbygging. Stortinget har gjentekne gonger presisert at verneverdiane i dei verna vassdraga ikkje må forringast av andre inngrep. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag, vart vedteke 10. november Retningslinjene gir kommunar, fylkeskommunar og statlege myndighejter rammer for si forvaltning. VVV-prosjektet skildrar verdiar innan prosessar og former skapt av vatn og is, biologisk mangfald, landskapsbilde, friluftsliv og kulturminne/miljø og skal ut frå eksisterande kunnskap synleggjere dei viktigaste verdiane. I tillegg kan det åg finnast andre verdiar som er viktige for vernet. I prosjektet vert det laga vassdragsvise rapportar som gir ein oversiktleg presentasjon av viktige område i tekst og på kart. Informasjonen i rapportane vil seinare verte tilgjengeleg med digitale kartdata. Ansvaret for utarbeiding av den enkelte rapport ligg til fylkesmannen i vedkomande fylke. Strynevassdraget og Loenvassdraget har sidan vedtak i Stortinget 1. april 1993 vore verna mot vasskraftutbygging. Denne rapporten er utarbeida av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i Rapporten presenterer fyldig dokumentasjon av kjende verdiar som finst i og ved dei to vassdraga. Arbeidet er utført i samarbeid med Stryn kommune ved miljøvernleiaren, som har bidrege med faglege opplysningar og kommentarar til manus. Heidi Sandvik, som har vore engasjert av miljøvernavdelinga for å jobbe med VVV-prosjektet, har stått for utarbeidinga av rapporten. Trondheim-Leikanger-Oslo, juni 1999 Direktoratet for naturforvaltning Norges vassdrags- og energidirektorat naturbruksavdelingen vassdragsavdelingen Ola Skauge Bjørn Wold avdelingsdirektør avdelingsdirektør Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Gunnar Bergo Fylkesmiljøvernsjef 6

6 INNHALD FØREORD SAMANDRAG 1.0 INNLEIING Generell skildring av vassdraga Arealopplysningar Hydrologi og vasskvalitet Kunnskapsstatus PROSESSAR OG FORMER SKAPT AV IS OG VATN 17 2./ Vassdragselement Geofaglege element Utvalde delområde og objekt BIOLOGISKE OG ØKOLOGISKE KVALITETAR 22 3.I Ferskvassbiologi Botanikk Vilt Utvalde delområde og objekt LANDSKAPSBILDE Landskapsregion og særpreg Utvalde delornråde FRILUFTSLIV Jakt og fiske Naturturisme Utvalde delområde KULTURMINNE Fornminne Verdifulle kulturlandskap Sager, kvernhus, kraftverk og andre kulturminne AKTUELLE TRUGSMAL MOT VERNEVERDIANE LITTERATUR KRITERIUM OG VERDISETJING I RAPPORTEN 52 Vedlegg: la) Kart 1b) Registreringsskjema 8

7 SAMANDRAG Strynevassdraget (088.Z) og Loenvassdraget (088.2Z) ligg hovudsakleg i Stlyn kommune. Dei heilt austlege delane av Strynevassdraget strelckjer seg inn i Skjåk kommune i Opplandffike. Vassdraga vart verna mot kraftutbygging i Strynevassdraget og Loenvassdraget har mange natur- og kulturkvalitetar. Særleg i øvre delar av vassdraga er store område urørte av tekniske inngrep. Området er karakterisert med djupt nedskorne dalar i eit ca meter høgt jjellmassiv. Dalføra har alle dei formtrekka som er karakteristiske for område som har vore utsette for breprosessar. Den store variasjonen i landskapsformer gir mange og særprega vassdragselement, som høge fossar og djupe gje1, veksling mellom stryk og meandrerande elveløp, store fjordsjøar og velutvikla elvedelta (restar att av) der elvane renn ut i Nordfjorden. Mange verdifulle kvartærgeologiske element er registrerte. Det kraffige relieffet fører til ein kraffig klimagradientfrå låglandet til høgfiellet. Eit stort tal vegetasjonstypar er påvist. Nær 600 ulike artar av karplantar er funne, og på grunn av dei mange gradientane i området er nesten alle plantegeografiske ekment som finst i Noreg representerte. Mange ulike fuglesamfunn er representerte, og totalt er 116 fugleartar registrerte innan nedslagsfelta. Fuglefaunaen er noko av det rikaste som er registrert i skogane på Vestlandet. Begge vassdraga er lakse- og sjøaureførande. Lovatnet har også ei naturvitskapleg interessant aurestamme som er ein av få som gyt på stilleståande vatn. Området byd vidare på svært gode vilkår for ei rekkje friluffsaktivitetar. Særleg har områda som blir nytta til bre- og ffellvandring stor verdi i nasjonal og internasjonal samanheng. Det jinst dessutan mange kulturminne i området. Denne rapporten freistar å strukturere og illustrere dette faglege stoffet på ein måte som kan nynast i kommunal forvaltning. Rapporten inneheld 5 hovudgrupper av fagtema: Prosessar og former skapt av is og vatn Biologiske og økologiske kvalitetar Landskapsbilde Frilufisliv Kulturminne Desse faglege tema vert så vurderte etter VVV-faglege kriterier (hovudkriterier og støttekriterier for kvar hovudgruppe), og deretter sorterte etter 3 verdikategoriar: Nasjonal verdi Regional verdi Lokal verdi Det Stlynevassdraget og Loenvassdraget inneheld av natur- og kulturverdiar er freista framstilt i tabellar i slutten av kvart kapittel og på kart bak i rapporten (vedlegg la). 10

8 Under fagtema Prosessar og former skapt av is og vatn er 25 område skildra og verdivurderte. Nokre av desse delområda er vidare delte inn i mindre område frå a til c. I alt sju delområde har fått nasjonal verdi, 11 har fått regional verdi og sju område har fått lokal verdi i denne rapporten. Under fagtema Biologiske og økologiske kvalitetar er 20 delområde skildra og verdivurderte. I I delområde har fått nasjonal verdi, sju har fått regional verdi og to har fått lokal verdi. kapitkt om landskapsbilde er delområda vurderte ut frå opplevingsverdi. Opplysningane og verdivurderingane er henta frå NIJOS-rapporten 5/96 «Landskapet i Sttyn kommune»(sonstebø 1996). Tre delområde har fått verdien svært høg opplevingsverdi (nasjonal verdi) og sju har fått verdien heg opplevingsverdi (regional verdi). I alt ni delområde er skildra og verdivurderte under fagtema friluftsliv. Åtte av desse delområda har fått nasjonal verdi og eit har fått regional verdi. Ti fornminne, fem kulturlandskapsområde og eit utval andre kulturminne langs vassdraga er skildra. YVV-prosjektet føretek inga verdivurdering av kulturminne. Dei faglege vurderingane i rapporten byggjer i stor grad på eksisterande litteratur og tidlegare granskingar. Rapporten har mange litteraturreferansar som er samla i kapittel 7. Det er fylt ut registreringsskjema (vedlegg 1 med m.a. verdivurderingar og referansar for kvart delområde, medunntak for landskapshilde. 11

9 1.0 INNLEIING Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i fellesskap starta opp eit prosjekt for å gjere kunnskapen om verna vassdrag lettare tilgjengeleg for kommunar og andre som forvaltar vassdragsnære område. "VVV-prosjektet" skal dokumentere og gjere verdiane i dei vema vassdraga meir synlege. Målet er at alle som planlegg arealbruk eller inngrep i eit verna vassdrag, først skal vite kva slags verneverdiar som finst der. På denne måten reknar DN og NVE med at skadelege inngrep i større grad vert unngått. Stortinget har verna 341 vassdrag mot kraftutbygging slik at særprega norsk natur skal bevarast for framtidige generasjonar. Nedbørsfelta til desse vassdraga dekkjer omlag ein tredjedel av landarealet i Noreg. I Sogn og Fjordane er 30 vassdrag verna. Strynevassdraget og Loenvassdraget vart varig verna gjennom vemeplan IV, vedteken i stortinget 1. april Det er lagt inn i vernevedtaka at det skal utøvast varsemd med å gjere også andre inngrep enn kraftutbygging, dersom verneverdiane blir skada. Miljøverndepartementet har utarbeida rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag (kongeleg resolusjon av 10. november 1994) med heimel i plan- og bygningslova. 1.1 Generell skildring av vassdraga Strynevassdraget (088.Z), vemeobjekt nr og Loenvassdraget (088.2Z), vemeobjekt nr. 088/4 ligg rundt inste delen av Nordfjord, 61 45' og 62 02', i Sogn og Fjordane. Nedslagsfelta utgjer 546 km2 for Strynevassdraget og 272 km2 for Loenvassdraget. Begge vassdraga ligg i hovudsak innanfor grensa for Stryn kommune. Berre dei heilt austlege delane av Strynevassdraget strekkjer seg inn i Skjåk kommune i Oppland fylke. Tettstaden Stryn ligg ved utlaupet av Strynevassdraget. Området er karakterisert med djupt nedskorne dalar i eit ca meter høgt fjellmassiv. Det kraftige relieffet fører til ein sterk klimagradient frå låglandet til høgfjellet. I låglandet er det lite snø og lang vekstsesong. Fjellområda har mykje snø og til dels ekstremt kort vekstsesong. Følgjande vegetasjonssoner er representerte innanfor nedslagsfelta for dei to vassdraga (Moen A Nasjonalatlas for Norge): Boreonemoral, sørboreal, mellomboreal, nordboreal og alpine soner. Generell inn re sstatus for Str nevassdra et: Trass i utviklinga i Stryn sentrum, med omfattande utfyllingar i elve-deltaet, ligg restar av det opprinnelege våtmarksområdet att med rikt plante- og fugleliv. I jordbruksmiljøet oppover bygda ligg elva med få unntak urørt. Enkelte gamle elveleie som har lege avsnørte er fylte att og dyrka. Det er lite trevegetasjon langs elvekanten, men god tilrettelegging for laksefiske med stiar, fiskebryggjer og landingsplassar. Langs strand-sona på Nedrefloen og Oppstrynsvatnet er det gjort ein god del utfylling i vassdraget i samband med vegbygging og noko ved dyrking. Elvane ovanfor jordbruksområda er godt bevarte, nesten utan tekniske inngrep. 12

10 Generell inn re sstatus for Loenvassdra et. Utlaupet er lagt om og forbygd, og berre ein liten del av det opprinnelege deltaet ligg att. På nokre elvestrekningar oppover i jordbrukslandskapet er det bygd heilt ned til vasstrengen. Elles har elva mykje av det same preget som Stryneelva, men i Loenvassdraget utgjer jordbrukslandskapet ein mykje mindre del av nedbørsfeltet. Ein svært stor del av elvestrekninga er påverka av skred, noko som har medført at folk har sett seg nøydde til å forbyggje ein del sideelvar. Totalt sett er dette nedbørsfeltet likevel rekna for å vere den delen av kommunen som er minst påverka av tekniske inngrep. Langs vassdraga er det ei rekke nedlagde stølar og beiteområde. Områda er mykje vitja av turistar, noko som kan gje ein del trakkslitasje i enkelte område. Det er ikkje føreteke reguleringsinngrep i området. Elvane er lite prega av ureining. Årlege målingar syner likevel at nedre del av Stryneelva periodevis har høgt bakterieinnhald. 1.2 Arealopplysningar Følgjande område/førekomstar i Stryn kommune er vema etter naturvernlova: Ei fum ved Hatleim vart verna som naturminne den , Flostranda naturreservat (1791 da) den og Jostedals-breen nasjonalpark ( da) den , med ei utviding i Bødalen, Sunndalen og Erdalen (totalt da) den Fylkesmannen skal i samarbeid med grunneigarane utarbeide skjøtselsplan for Bødalen, Sunndalen og Erdalen. Arbeidet startar vinteren I samsvar med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag er Stryn kommune i gang med å utarbeide plan for differensiert forvaltning av Stryne-, Loen- og Oldenvassdraga. Dette arbeidet vil bli sluttført i Inn re sfrie naturområde Med inngrepsfrie naturområde meiner ein område som ligg lenger enn ein kilometer frå tyngre tekniske inngrep. Desse områda er vidare inndelt i soner basert på avstand til næraste teknisk inngrep: Inngrepsfri sone 2 (1-3 kilometer frå tyngre tekniske inngrep), inngrepsfrisone 1 (3-5 kilometer frå tyngre tekniske inngrep) og villmarksprega område (> 5 kilometer frå tyngre tekniske inngrep). Arealstatistikk frå DN over inngrepsfrie naturområde i Noreg syner at 12 % av landarealet er såkalla villmarksprega naturområde. I Sør-Noreg har slike område vorte dramatisk redusert frå 27 % i 1900 til 5 % i Villmarksprega areal vart i periode 1988 til 1994 redusert med 6,2 % i Sogn og Fjordane og med 13 % i Stryn kommune (tabell 1 og figur 1). hmgrepsnære Sone II Sone I Villmark Sum , , , , , , , ,408 94, ,976 Tabell 1. Arealstatistikk over inngrepsfrie naturområde i Stryn kommune i 1998 og 1994 (DN mai 98). Alt areal er i km2. 13

11 Figur 1. Inngrepsfrie naturområde i Sogn og Fjordane Gjenverande inngrepsfrie naturområde pr. januar 1994 saman med bortfall i perioden k "."-- a...",..., ed--- it --,4,-- -t. -. A 111 ble -, S 1... S.SP ~ S4 11. nrj" 7 I.. ' _./i 1./. ' Ns./.../.. n't= - %, % -e /4 ; "r.r. ' 7+., st: ":9?rgntaia1ierl j s " ffi Teiknforklaring Mørkeraude område er areal som pr. januar 1988 var «villmarksprega område»", men som på grunn av inngrep i perioden ikkje lenger er «villmarksprega». Mellomraude område er areal som pr. januar 1988 var «inngrepsfrie områder sone I», men som på grunn av inngrep i perioden ikkje lenger er «sone 1». Lyseraude område er areal som pr. januar 1988 var «inngrepsfrie område sone 2», men som på grunn av inngrep i perioden er vorte «inngrepsnære». Mørkegrøne område er «villmarksprega område» pr. januar Mellomgrøne område viser det meste av «inngrepsfrie område sone I» pr januar Lysegrøne område viser det meste av «inngrepsfrie område sone 2» pr 1. januar

12 Størstedelen av dei inngrepsfrie naturområda i Stryn er brear, høgfjell og andre lite produktive areal. Inngrepsfrie område som ein kan rekne som særleg verdifulle fordi dei representerer sjeldne kvalitetar, er m.a område med strandsone langs fjordar, flatt terreng og elvelandskap i låglandet, produktivt areal (t.d. produktiv skog), område med stort spekter av natur-typar og terrengformer, naturlege økosystem (utan innførte artar som t.d. gran utanfor naturleg utbreiingsområde) og område som er store i høve til andre inngrepsfrie område i same naturgeografiske region. Vidare er inngrepsfrie naturområde som ligg i verna vassdrag, i eller i tilknytning til verneområde, eller andre område med uttrykte vemeinteresser av særleg verdi. 1.3 Hydrologi og vasskvalitet Hydrologi Omlag ein fjerdedel av nedbørsfeltet til vassdraga er dekt av brear. Vassdraga er derfor sterkt brepåverka. Karakteristisk for vassdrag knytte til breregionen på Vestlandet er stor sommarvassføring, relativt stor haustvassføring og lita vintervassføring. Det er ikkje uvanleg at 70-80% av avrenninga skjer i månadene juli - september. Smeltevasspåverknaden gir også elvane ein særprega døgnvariasjon med omsyn til vassføring. Maksimal vassføring kjem ofte på ettermiddagen, men er m.a. avhengig av avstanden frå breen. Lengst mot aust i Strynevassdraget ligg Langvatnet (1087 m o. h.) og Oppljosvatnet (1143 m o. h.). Frå Langvatnet renn elva Videdøla relativt bratt ned i Hjelledalen. Frå Oppljosvatnet renn Grasdøla ned til Skjerings-dalen, der ho etter samløpet med Skjeringsdøla får namnet Glæra. Glæra renn saman med Videdøla øvst i Hjelledalen, omlag 7 km frå Strynevatnet. Omlag 3,5 km frå Strynevatnet renn Sunndøla ut i Hjelledøla. Øvst i Sunndøla ligg dei to små Sygneskardsvatna. Lengst sør renn Erdøla ut i Strynevatnet. Erdalselva er sterkt påverka av breslam som stammar frå Vetledalsbreen og Erdalsbreen. I det flate området ved Storesætra renn elva i eit sandurområde. Frå fjordsjøen Strynevatnet (29 m o. h., 21 km2) til Nordfjorden ved Stryn meandrerer den 10 km lange Stryneelva i ein svært slak dalbotn. Loenvassdraget blir dominert av det store Lovatnet (52 m o. h.). Bødals-elva, Kjenndalselva og Nesdalselva har sine utlaup i den søraustlege enden av Lovatnet. Den største av desse er Bødalselva som drenerer fleire brear i dei austlege delane av nedslagsfeltet. Ved Bødalssæter er dalen ganske flat og blir brukt til beiteområde. Sjølve Lovatnet er svært brådjupt. Frå Lovatnet renn elva ned til Nordfjorden ved Loen. Loelva er omlag 3 km lang og renn ganske stridt på enkelte parti. Vasskvalitet Nedslagsfelta for Strynevassdraget og Loenvassdraget er generelt fattigare på nedbør enn dei ytre strøka i same regionen. Saman med geologiske tilhøve og stor breaktivitet fører dette til gunstige vasskvalitetar (relativt høg ph). Innhaldet av salt er relativt høgt. Den gode vasskvaliteten gir vassdraga høg motstandsevne mot sur nedbør. Ettersom store delar av dei ytre regionane på Vestlandet er utsette for forsuring har området ein viktig referanseverdi. Store delar av vassdraga ber preg av påverknad frå breen og temperaturen i elvane må seiast å vere kjølig. Ei verdivurdering av området viser at vassdraga har kvalitetar, spesielt innan produktivitet (nedre delar), klårleik på vatnet, diversitet i biotoputval, mengde urørte elvestrekningar, referanseverdi, forskingsverdi, pedagogisk verdi og som typeområde 15

13 1.4 Kunnskapsstatus Denne rapporten viser kunnskapsstatus for vassdraga per i dag. Noko av kunnskapen er henta frå rapportar som byggjer på registreringar frå tidleg på 80-talet, då det vart gjort omfattande konsesjonsavgjerande granskingar i Stryne- og Loenvassdraga i sambande med Statkraft sine omfattande utbyggingsplanar. Status for ein del område kan ha endra seg etter dette. Det kan og vere vemeverdiar i tilknyting til vassdraga utover det vi kjenner til eller har innhenta informasjon om i samband med VVV-prosjektet. Det har ikkje vore ressursar tilgjengeleg for feltarbeid og kartlegging av verneverdiar i dei områda som har mangelfull/manglande dokumentasjon. Denne rapporten er såleis ikkje altomfattande eller eit statisk dokument for verneverdiane knytt til Stryne- og Loenvassdraga. Kapittel 1 Kapitlet om prosessar og former skapt av is og vatn byggjer hovudsakleg på rapporten "Breheimen - Stryn, konsesjonsavgjerande geologiske undersøkelser (1984)", som ikkje dekkjer Kjenndalen, Nesdalen, områda kring Lovatnet til utlaupet i fjorden og områda kring Strynevatnet, Stryneelva og Strynedeltaet. Rapporten vil såleis vere mangelfull for desse områda, sjølv om noko informasjon er funne i andre kjelder. Kapittel 2 Det meste av informasjonen om biologisk mangfald er også henta frå rapportar som vart utarbeida i samband med dei konsesjonsavgjerande granskingar i Stryne- og Loenvassdraget på 80-talet. Den botaniske rapporten dekkjer ikkje Kjenndalen, Nesdalen og områda kring Lovatnet til utlaupet i fjorden. Den ornitologiske rapporten manglar dokumentasjon for dei same områda. I 1994 og -95 vart det utført omitologiske og botaniske granskingar i utlaupsområda til dei to vassdraga. Rapporten om vilt (pattedyr og hønsefugl) dekkjer heile kommunen, men er noko forelda. Miljøvernleiaren i Stryn kommune har bidrege med nyare opplysningar om viltet. Rapportane om ferskvassbiologi og fisk manglar dokumentasjon for Kjenndalen, Nesdalen og Bødalen. Stryneelva inngår i eit nasjonalt overvakingsprogram av laks og sjøaure og vert dermed prøvefiska årleg. Kapittel 3 Kapitlet om landskapsbilde byggjer på NIJOS-rapporten «Landskapet i Stryn kommune», som skildrar og klassifiserer landskapsområda i kommunen. Landskapsverdiane er såleis godt dokumenterte. Kapittel 4 Opplysningane i kapitlet om friluftsliv er hovudsakleg henta frå FR1DA og Fylkesdelplanen for friluftsliv. Her er særleg turruter eigna for bre- og fiellvandring skildra. Vassbaserte aktivitetar som bading, leik og opphald ved vatn, roing, padling og annan båtbruk er dårleg dokumentert. Heller ikkje gode fiskeplassar er registrerte i dei nemnde kjeldene. Kapittel 5 Når det gjeld kulturminne langs vassdraga er fornminna godt dokumenterte. Andre kulturminne som gamle kvernhus, sager og kraftverk er dårleg dokumenterte og opplysningane i dette kapitlet byggjer på muntleg informasjon frå personar i sogelaget. 16

14 2.0 PROSESSAR OG FORMER SKAPT AV IS OG VATN 2.1 Vassdragselement Området har ein dramatisk topografi, med store nivåskilnader innan korte avstandar. Omlag ein fierdedel av nedslagsfeltet er dekt av brear: Jostedalsbreen i søraust, Tystigbreen i aust og ei rekke mindre brear i nordlege og sentrale delar av nedslagsfelta. Dalføra har alle dei formtrekka som er karakteristisk for område som har vore utsette for breprosessar, som bratte dalsider med U-forma tverrsnitt, til dels flat dalbotn oppfylt med lausmateriale, tersklar, basseng, botnar og hengande dalar. Den store variasjonen i landskapsformer gir mange og særprega vassdragselement, som høge fossar og djupe gjel, veksling mellom stryk og meandrerande elveløp, store fjordsjøar og velutvikla elvedelta der elvane renn ut i Nordfjorden. 2.2 Geofaglege element Berggrunnen er mest prekambrisk gneis som forvitrar langsamt. Bergartane har vore utsett for omfattande deformasjonar i fleire periodar. Dette har skapt veike soner som forvitrar lett. Dalsystema er utvikla ved bre- og elveerosjon langs slike veike soner. Dei aktive skråningsprosessane med tilhøyrande avsetjingar er i stor grad avhengig av dei breeroderte dalformene med bratte sider. Skråningsprosessane er svært verksame i store delar av området. I tillegg til urer og elvevifter er det ei rekke døme på overgangsformer mellom skredmateriale og vasstransportert materiale. Prosessar og former knytte til dalbreutløparane frå Jostedalsbreen er av stor geologisk interesse. Vassdraga som drenerer dei store dalbreane er karakteriserte ved stor materialtilførsel i eit breitt spekter av kornfraksjonar. Dette vert gjenspegla i velutvikla fluviale former. Breheimen/Stryn utgjer eit heilskapleg glasialgeologisk miljø der prosessar og avsetjingar frå isavsmeltingperioden etter siste istid, frå "den vesle istida" og fram til i dag er særleg instruktive Dette gir området stor verdi, ikkje minst i forsknings- og undervisningssamanheng. Området er rekna for å vere eit nøkkelområde for å klarleggje gangen i isavsmeltinga under siste istid og historia til Jostedalsbreen. 2.3 Utvalde delområde og objekt Strynevassdraget, delområde P1-P21 (kart visast bak i rapporten) P1 Glæra - Videsetfossen Ved Videsæter går Videdøla i ein m høg foss før ho renn vidare i eit 50 m djupt, trongt gjel. Elva Glæra renn gjennom gjelet Glæra, eit m djupt og trongt gjel, før elva går saman med Videdøla øvst i Hjelledalen. Dette er instruktive og aktive elvegjel. Videsetfossen er eit svært markert landskapselement. P2 Skora Tørrlagt elvegjel nordaust for Skora-gardane. Gjelet vitnar om stor smeltevassføring og 17

15 erosjon. Objektet er av særskilt interesse i forskings- og undervisningssamanheng. Gjelet er delvis fylt att av tunnelmasse. P3 Langvatnet - Vassvendtjornin I området mellom Langvatnet og Vassvendtjørnin fmn vi eit stort areal med samanhengande morenedekke med stadvis hauga overflate. Området illustrerer avsetjingar og prosessar som verkar når ein stagnerande bre smeltar vertikalt ned. Dødislandskap og eskerar er typiske avsetjingar under slike tilhøve. Området ligg utanfor fylkesgrensa og er ikkje med på temakartet. Området femner om arealet langs vatna/elva mellom innosen av Langvatnet og Vassvendtjørnin. P4 Moreneryggar framom a)tystigbreen, b)mårådalsbreen og c)raudeggbreen. Klare moreneryggar framom Tystigbreen, Mårådalsbreen og Raudeggbreen. Dette er sidemorener og randmorener som klart viser storleiken på breane under "den vesle istida". Delområda b og c ligg utanfor fylkesgrensa og er ikkje med på temakartet. P5 Hjelle-Hjelledalen Frå Hjelle og oppover Hjelledalen fmst breelv- og elveterrassar. Desse viser på ein instruktiv måte endringane i havnivå og havinfluerte vassnivå under isavsmeltinga. Dei flate elveslettene og elve-/breelvterrassane er fulldyrka og blir brukte til gardsdrift. P6 Glomsdalen Dei bratte dalsidene og dei mektige lausmasseavsetjingane gjer Gloms-dalen til eit geologisk interessant område. Dalen er godt eigna for studium av ulike skredprosessar. Skredaktiviten har vidare stor verdi i samband med materialtilførsel for den fluviale transporten. Samspelet mellom desse prosessane er særskilt instruktivt i Glomsdalen. Med bakgrunn i dette samspelet er det naturleg å sjå heile dalen under eitt. Skredvollen ved Nøkkvatnet, dei laterale breelvavsetjingane (dvs. avsetjingar etter breelv som har gått langsmed breen, mellom bresida og dalsida) ved Bolstadsætra og dei haugforma dødisaystjingane ved Stolen og Botnen er også av stor fagleg interesse. Nokre av moreneryggane som er avsette under "den vesle istida" er imponerande naturdokument. Det djupe, tronge gj elet ved munningen av Glomsdalen er eit svært godt eksempel på eit tilpasningsgjel mellom ein hangande dal og dalen/innsjøen utanfor. P7 Skjerdingsdcda/Grasdola (samlaup) Imponerande snøskredvoll. Eit klart og instruktivt eksempel på oppbygging av skredvoll som demmer eit vatn på innsida. I utredninga for DN nr "Kvartærgeologisk verneverdige førekomstar og område i Sogn og Fjordane" er området omtala slik: "Snøskredvollen er bygd opp frå den vestlege dalsida i Skjæringsdalen. Vollen er orientert med lengste diameter på tvers av snøskredbana Proksimalt for den ryggforma/halvmåneforma vollen ligg eit basseng. Snøskredet frå den vestlege dalsida er årleg, og skredbana er erodert i lausmassar og fast fjell. Skredet startar frå ein botn under eit fiellmassiv 1500 m o. h. Vollen og gropa er tolka til å vere danna av talrike 18

16 snøskred som med stor kraft har treft underlaget og kasta materialet opp i ein voll (Blikra et.al 1989). Det er få avsetningar av denne typen i Sogn og Fjordane. Både vollen og gropa er instruktive og svært fint utforma." P8 Skjerdingsdalen Bresjø- og breelvavsetjingar i ulike nivå i botnen av Skjerdingsdalen. Desse avsetjingane er avsette etter kvart som brearmen i Skjerdingsdalen smelta ned. Området er av stor verdi for å gje informasjon om dødis-tilhøva her og samanhengen til breen i Hjelledalen. Det haugete dødis-terrenget vitnar om ein stagnerande bre. I vestre dalside, like nord for Skjerdingsdalsætra, er to store breelvvifter (UTM og UTM ) avsette ut til Skjerdingsdøla. P9 Skjerdingsdalen, nord I dalsida, på skrå ned mot botnen av Skjerdingsdalen, om lag 720 m o. h., ligg det ei stor ryggforma breelvavsetjing. Avsetjinga er ein slukås, avsett under ein brearm i Skjerdingsdalen. Slukåsen gir viktig informasjon om isavsmeltinga. P10 Skjerdingsdalsætra Ved Skjerdingsdalsætra ligg ei svært markert sidemorene frå isav-smeltingsperioden. I denne perioden har det lege ein dalbre ned Grasdalen, medan Skjerdingsdalen var meir eller mindre isfri. Morenen er instruktiv sjølv om det er teke ut ein del masse til vegføremål PI1 Indre Grasdalen - Grasdalvatnet Store moreneryggar frå "den vesle istida" ligg framom Grasdalsbreen og Skjerdingdalsbreen ned mot Grasdalsvatnet. Aust for Grasdalsvatnet ligg det terasserestar og erosjonsrestar av breelvmateriale. Desse formene fortel ein del om korleis breen forflytta seg over Grasdalsreset mot Geiranger. P12 Sygneskardvatna I Sygneskardvatna ligg botnsediment og torvavsetjingar som syner at Sygneskardbreen truleg var heilt vekksmelta ein periode etter istida. Botnsedimenta kan gje svar på om Jostedalsbreen har vore heilt eller delvis vekksmelta mellom slutten av den siste istida og "den vesle istida". Dette har klimahistorisk interesse også intemasjonalt. P13 Tverrelvdalferet Delvis aktiv breelvslette (sandur). Breelvsletta er 1 km lang og m brei og har grovt materiale i overflata. Ho er avsett frå to breelvar som drenerer den sørlege delen av Tystigebreen. P14 Sandvora - Sunndalssætra Breelvvifte med lausavsetjingar som har interesse for studiet av brevariasjonar etter siste istida. P15 Vetledalen Ei lateral breelvavsetjing (avsett mot kanten av brerest) i munningen av Vetledalen er av særskild interesse, fordi denne kan seie ein del om den regionale isavsmeltinga og om Jostedalen si rolle under avsmeltinga mot slutten av den siste istida. P16 Vetledalssætra Ved Vetledalssætra finst ein endemorene. Dette er eit viktig natur-dokument som viser at 19

17 breen vart reaktivert og rykka fram på slutten av isavsmeltingsperioden for ca år sidan. Dette er einaste staden i Noreg at e't breframrykk frå ein så sein fase i isavsmeltinga er datert. P17 Sandane Sandurfeltet Sandane er det største og mest instruktive av i alt fem sandurar (breelysletter) i Erdalen. Tre av desse ligg ovanfor Sandane mot Ulvestegen og eit ligg opp i Vetledalen. Sandurfeltet Sandane er det største aktive på vestsida av Jostedalsbreen. P18 Randmorener framfor a) Erdalsbreen og b) Vetledalsbreen Randmorenene viser storleiken på breen under "den vesle istida". Her kan ein Og studere ungglasiale former. Dei delvis vegetasjonsfrie områda framfor breane gir eit godt inntrykk av korleis eit landskap ser ut like etter at breen har trekt seg attende. Områda er instruktive og lett tilgjengelege. P19 Stryneelva, nedom Strynevatnet Nedanfor Strynevatnet er dalbotnen fylt med lausmassar, og her har elva eit sterkt meandrerande laup. Kroksjøar, restar etter tidlegare elveløp, finst Og. Området har stor fluvialgeomorfologisk interesse. Elva renn ut i eit stort deltaområde som er sterkt prega av forbygging/utfylling. P20 Tunold, ved Strynevatnet samband med vegarbeidet på riksveg 15 vinteren 1986 vart det avdekt ei stor jettegryte, eit par hundre meter ovanfor bryggja som båtane på Flo nytta før. Diameteren i toppen er om lag 12 meter, og på det djupaste er jettegryta minst åtte meter. Vegen skjer gjennom jettegryta. P 21 Visnes, Stryn Svært store jettegryter i ei bratt fjordside ved Visnes på austsida av Strynevika. Loenvassdraget, delområde P22-P25 (kart visast bak i rapporten) P22 Bødalsbreen, framfor Ved Sætrevatnet har Bødalsbreen avsett ei rekke store moreneryggar under "den vesle istida". Med unntak av den ytste og eldste ryggen har ende-morenane ei sik-sak-form som ikkje er kjend frå andre område. Kontrasten mellom endemorenane og sidemorenane er utprega, og smeltevass-dreneringa frå sidene inn mot laupet av Bødalselva er svært tydeleg. Morenelandskapet har stor verdi som glasialgeologisk referanseområde. Det skjer no ei rask utvikling av eit sandurdelta i det nyleg utsmelta, morenedemde Sætrevatnet. Området er av fagleg interesse fordi ein her kan studere ulike prosessar som er aktive ved deltadanning nær ein brefront. P23 Huldrefossen - munningen av Bødalen Restar av breelvterrassar. Her er 6g fleire breelvvifter og slukåser. Formene fortel om isavsmeltingshistoria i området. P24 Hellsete Her er ei av fleire elvevifter langs Lovatnet Det er viktig å sikre at i alle fall ei av dei tydelegaste viftene vert sikra (ikkje får øydelagt overflateforma) i samband med framtidig sikringsarbeid langs vegen, eller masseuttak langs Lovatnet. Dette er ei samansett vifte, danna av vatsneskred og elv frå Skålabreen. 20

18 P25 Kjenndalen Kjenndalsområdet er lite granska i kvartærgeologisk samanheng. Dette treng ikkje å innebere at det er lite interessant. Kjenndalsbreen er den mest lågtliggande av alle breane på vestsida av Jostedalsplatået, med ei smal tunge som når ned til omlag 300 moh.. Heile sletta i dalbotnen frå Lovatnet til Kjenndalsbreen er danna av smeltevatn frå Kjenndalsbreen og Krunebreen, og må kallast ei breelyslette. Kjenndalselva som i dag er svært slamførande, bygger no ut eit mektig delta i Lovatnet. Dette deltaet er det største i Stryne- og Loenvassdraget sitt nedbørsfelt i dag. Terskelen mellom Nesdal og Bødalen verkar som ei slamfelle i Lovatnet. Det er også svært stor rasaktivitet i dei bratte Ciellsidene i Kjenndalen. Snøskredet Jørpa har det høgste frie fallet som er kjent, på omlag 1000 meter. I dalbotnen ligg det grove massar med blokk og stein. Med unntak av grusvegen innover dalen og kafeen ved elveutløpet er området urørt. Elva er i liten grad forbygd og vatnet får dermed fløyme fritt og endre løp på ein naturleg måte. Tabell 2. Namn på delområde Hovudkriterium Støttekriterium Grad H01 H021H03 H04 H05 SO1 SO2 SO3 SO4 P1 iglæra Videsetfossen X I X X X X P2 Skora X P3 Langvatnet Vassvendtjømin X X I P4 Framom a)tystigbr.,b)mårådalsbr., c)raudeggebr. N X XI X P5 Hjelle Hjelledalen X X P6 Glomsdalen X X X P7 Skjeringdøla/Grasdøla samløp I X P8 Skjeringsdalen I X X P9 Skjeringsdalen, nord X X P10 Skjeringsdalsætra X P11 Indre Grasdalen - Grasdalvatnet X X P12 Sygneskardvatna X X P13 Tverrelvdalføret X X P14 Sandvora ved Sunndalssætra X X P15 Vetledalen X X P16 Vetledalssætra X X P17 Sandane X X P18 Framom a)erdalsbreen og b)vetledalsbreen N X X P19 Stryneelva, nedanfor Strynevatnet L X P20 Tunold, ved Strynevatnet L Ii X P21 Visnes, ved Stryn L i X P22 Bødalsbreen, framom N I X X P23 Huldrefossen munninga av Bødalen L X P241Hellsete L X P25 Kjenridalen N (X) X I X Prosessar og former skapt av is og vatn; verdivurdering av delområda i Strynevassdraget P1-P21 og Loenvassdraget P22-P25 (sjå kart bak i rapporten, unntak for P3 og P4b, P4c). N: Nasjonal verneverdi R: Regional verneverdi L: Lokal verneverdi H01 Urørt H02 Historisk dokument H03 Mangfald/variasjon H04 Representativitet/typisk HO5 Sjeldan 501 Sårbar 502 Del av system 503 Forskingsverdi 504 Pedagogisk verdi 21

19 3.0 BIOLOGISKE OG ØKOLOGISKE KVALITETAR 3.1 Ferskvassbiologi At Stryne- og Loenvassdraga er lite sure har generelt ein positiv effekt på mangfald og variasjon i elvane. Dei fysiske tilhøya i vassdraga fører til sterke gradientar i faunasamansetjing og produktivitet, frå rike biotopar i låglandet til karrige biotopar i høgreliggjande strøk. I naturvitskapleg samanheng er det ikkje påvist sjeldne artar/grupper av dyr. Fisk Strynevassdraget finst det laks, sjøaure, innlandsaure, røye, ål og stingsild. I Strynevatnet og Nedrefloen er alle desse artane representerte. Dei nedre delane av Hjelledøla, Erdalselva og Glomsdøla er også lakse- og sjøaureførande. I dei øvrige tilløpselvane blir oppvandringa stansa av fysiske hindringar rett ovanfor vatnet. Fiskebestanden i nedre del av Loenvassdraget består av laks, sjøaure, aure, stingsild og ål. I 1955 vart det bygd ei 11 m høg laksetrapp ved Lofossen, omlag 1 km frå utlaupet, som opna den øvre delen av Loelva for laks og sjøaure. Desse to fiskeslaga klarer berre på heilt spesielle vassføringar å kome vidare opp i Lovatnet. Lovatnet vert derfor ikkje rekna som lakseførande. For å sikre den lokale laksestamma er det nødvendig å sikre leveområda for laksen. Det er difor avgjerande at det vert teke særskilt omsyn til gyte- og oppvekstområda for ungfisken og beite- og overvintringsområda på den lakseførande strekninga. Dette gjeld både i hovudvassdraga og i sidevassdraga, og i strandsona av innsjøane der denne er grunn og produktiv. Sjøauren er spesielt sårbar overfor inngrep i sidevassdraga då arten i større grad enn laksen nyttar sidevassdraga som gyte- og oppvekstområde. Sjøauren er også ein nøkkelart og ein viktig ressurs for St ne- o Loenvassdra et. 3.2 Botanikk Innanfor dei omtala vassdragsområda er det sterke klimagradientar, både frå oseaniske fjordstrøk til den kontinentale Ottadalen, og frå lågland til høgfjell. Dei topografiske tilhøya og nærleiken til Jostedalsbreen gir store lokalklimatiske skilnader. I dei bratte dalane er lokalklimaet også svært ulikt i nord- og sørvende lier. Dei sørvende har eit varmt og ganske tørt lokalklima, med tendensar til brunjorddanning, medan bakliene er kjølige og meir humide. Dei djupe gjela og dei største fossane skaper 6g heilt særskilde klimaforhold. Dei store lokalklimatiske skilnadene vert gjenspegla i plantedekket som er prega av stor variasjon, både innan dei fleste enkeltområda og i heile vassdragsområdet som heilskap. Eit stort tal av vegetasjonstypar er påvist. Nær 600 ulike karplantar er funne, og p.g.a. dei mange gradientane i området er nesten alle plantegeografiske element som finst i Noreg representerte. I låglandet spelar artsrike og kravfulle plantesamfunn ei viktig rolle. Av særleg interesse er edellauvskogane, dei turre, varme berga og rasmarkane på nordsida av Str nevatnet og på nordaust sida av Lovatnet. Lite krayfulle og til dels artsfattige vegetasjonstypar spelar 22

20 arealmessig størst rolle. På grunn av variasjonane i topografi, lokalklima, jordsmonn og jordbrukspåverknad opptrer oftast mange ulike plantesamfunn i intim blanding, og gir vegetasjonsbiletet eit variert preg sjølv i fattige område. Strynedeltaet utgjorde i naturtilstand eit av dei største og best utvikla deltasystema på Vestlandet, både med omsyn til topografi, artsmangfald og variasjon i vegetasjonsutformingar. Etter omfattande utfyllingar er mykje av dette mangfaldet gått tapt. Området ber elles sterkt preg av jordbrukspåverknad, som i stor grad har ført til auka biologisk mangfald, især ved å skape mange kantsoner. 3.3 Vilt Sjølv om mange i daglegtale forbind omgrepet vilt med jaktbart vilt, meiner ein i viltlova alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibier og krypdyr. Etter viltlova 3 er alt vilt freda, inkludert egg, reir og bu, med mindre anna følgjer av lov eller vedtak med heimel i lov. Stryn kommune har nyleg gjort relativt omfattande viltkartleggingar som er plotta inn på grunnlagskart. Ornitologi Ornitologisk er vassdraga totalt sett rike og varierte, men med markante gradientar i låglandet mellom skogs- og kulturmarksamfunn. Det er Og store kontrastar mellom lågland og høgfjell. Mange ulike fuglesamfunn er representert, og totalt er 116 fugleartar registrerte innan nedslagsfelta. Fuglefaunaen i skogane er noko av det rikaste som er registrert på Vestlandet. Direkte knytt til vassdraga er fleire regionalt og nasjonalt sjeldne naturtypar, med spesiell og/eller rik fuglefauna. Ein del artar som står oppført på lista over trua artar i Noreg (raudlista) vart påvist under granskingane som UiB utførte i 1983/84. Dette gjeld kvitryggspett (sårbar), kongeørn (sårbar), hønsehauk (usikker), vendehals (usikker) og dvergspett (utilstrekkeleg kjend). I tillegg er hubro (sårbar) registrert i Loen av folk lokalt på talet. Også trane (sårbar) er registrert i Stryn dei seinare åra. Det er generelt lite konkrete opplysningar om hekkelokalitetar for desse artane i kjeldematerialet. Pattedyr Av pattedyrartar som står oppførte på "raudlista" over trua artar fmst oter (sårbar) og jerv (sårbar) i Stryn kommune. Gaupe (utilstrekkeleg kjend) førekjem som streifdyr. Jerv har no i to vintrar vore registrert ved Lang-vatnet. Det er opna for jakt på jerv (berre lisensjakt) og gaupe. Alle dei norske flaggermusartane står på raudlista for Noreg og har status utilstrekkeleg kjent. Av desse er vannflaggermus registrert ved Strynevassdraget. Elles er også dvergflaggermus og nordflaggermus registrert i kommunen. Andre pattedyrartar som er registrerte i Stryn er villrein, oter, mink, mår, røyskatt, snømus, raudrev, ekorn og hare. I den seinare tid kan også grevling og elg ha etablert seg i området. Amfibier o k dr Ei anna gruppe viltartar som generelt er lite kartlagt er amfibier (t.d, salamander, frosk og 23

Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune

Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune Fagrapport Del I Grunnlag for tematisk kommunedelplan for småkraftverk i Luster kommune Morten Clemetsen Ingunn B.

Detaljer

Kartlegging og verdisetting av. Naturtypar i Radøy. Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004

Kartlegging og verdisetting av. Naturtypar i Radøy. Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004 Kartlegging og verdisetting av Naturtypar i Radøy Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2004 MVA-rapport 11/2004 Kartlegging og verdisetting av Naturtypar i Radøy Radøy kommune og Fylkesmannen i Hordaland

Detaljer

Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Høringsutkast

Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Høringsutkast Forslag til Forvaltningsplan for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Høringsutkast Frå Prostøl i Dyraheio Frå Øvre Espedalsstøl i Frafjordheiane 1 Forord Denne forvaltningsplanen

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Samla Plan skal vidare gi eit grunnlag for å ta stilling til kva vassdrag som ikkje bør byggast ut, men disponerast til andre førernål.

Samla Plan skal vidare gi eit grunnlag for å ta stilling til kva vassdrag som ikkje bør byggast ut, men disponerast til andre førernål. Samla plan for vassdrag (Samla Plan) skal gi eit framlegg til ei gruppevis prioritert rekkjefølge av vasskraftprosjekt for seinare konsesjonshandsaming. Prioritering av prosjekta skal skje etter ei vurdering

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar

MVA-rapport 3/2008. Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar MVA-rapport 3/2008 Forvaltingsplan for gjess i Hordaland: Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar Forvaltingsplan for gjess i Hordaland - Utfordringar, målsetjingar og tilrådingar - Rapport 3/2008 Magnus

Detaljer

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010

Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. September 2010 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing September 2010 Pkt. 5.3 Tilråding og pkt 5.4 Vidare prosess revidert november 2012 ra5012777 Fastsamband til Huglo Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

Detaljer

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010.

Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Miljørapport nr. 1-2011 Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Av John Bjarne Jordal og John Inge Johnsen Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Gaular va»dra. Saml a p lan forvassdrag. Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune

Gaular va»dra. Saml a p lan forvassdrag. Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune Vassdragsrapport Sogn og Fjordane fylke Førde kommune Gaular kommune Balestrand kommune 11W9 W9,55 jq Saml a p lan forvassdrag Gaular va»dra 337 Gaularvassdraget Nystølen Sværefjorden Hårklau Gjerland

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008

Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Vestlandsforskingsnotat nr. 4/2009 Klimatilpassing i Sogn og Fjordane anno 2008 Idun A. Husabø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57 67 61 90 side 2 Vestlandsforsking notat

Detaljer

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Revidering av forskrifter for Tekssjøen og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservater Høringsforslag Rapport Miljøvernavd. nr. 2012/5 Fylkesmannen

Detaljer

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen

Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen VF-rapport 7/05 VESTLANDSFORSKING Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen Mørkrisdalen Torunn Grut, Hogne Sataøen, Carlo

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

verneområder ved Tyrifjorden

verneområder ved Tyrifjorden Utkast til forvaltningsplan for verneområder ved Tyrifjorden Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen februar 2011 Prosjektleder Kjetil Heitmann 1 Forord Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidet

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer

Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden.

Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden. Tilleggsrapport Leikanger kraftverk. Verknad for miljø og brukarinteresser av endra ferskvasstilførsel og etablering av massedeponi i Sognefjorden. Denne rapporten er eit tillegg til Konsekvensutredning

Detaljer

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Rapport 07/2013 UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Yngve Rekdal Michael Angeloff Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må være 19 cm bredt og 15,4

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 Forord St.prp. nr. 1 (2006-2007) frå består av 4 delar: Del I presenterer hovudutfordringane

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune NNI-RAPPORT nr. 60 Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune Kartlegging og verdivurdering av områder viktige for flora og fauna, med hovedvekt på fugl Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen, august

Detaljer

SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN

SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN Oppdragsrapport 01/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN Feios, Vik i Sogn

Detaljer