Fengslet som endringsarena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fengslet som endringsarena"

Transkript

1 KRUS Håndbok 3/2006 Fengslet som endringsarena Bok for fengselsbetjenter En artikkelsamling om noen sentrale emner i kriminalomsorgen Redaktør Egil Larsen Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Oslo, desember 2006

2 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Boks 6138 Etterstad 0602 Oslo Copyright: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, Oslo 2006 I serien: KRUS Håndbok Nr 3/2006 ISBN: Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning og kan straffes med bøter eller fengsel. 2

3 Forord KRUS har de siste årene fått stadig nye faglige utfordringer, noe som er bra siden vi er en kompetansebedrift med nærmest monopol på utdanning innen etaten. Utfordringene kommer fra politisk ledelse, KSF, regioner og internt på KRUS. Det skjer også hele tiden en utvikling på fagområder som berører kriminalomsorgen og slike eksterne påvirkninger tar vi på alvor. KRUS har i tillegg de siste årene produsert mye kunnskap via egen forskning og evalueringsarbeid. Kriminalomsorgen er i stadig endring og i prosessen ønsker vi også å stimulere til debatt og refleksjon. Denne boka er en naturlig del i en slik utvikling. Forventningene om å legge betjentutdanningen på et høyere faglig nivå har påvirket våre interne fagdiskusjoner og får oss til å utvikle nye strategier. Målet med boka er at den sammen med andre publikasjoner fra KRUS, bidrar til utvikling av etatens kompetanse. KRUS, desember 2006 Harald Føsker Direktør 3

4 Redaktørens forord Redaksjonen har bestått av Egil Larsen, KRUS og Arvid Berge, KRUS. Denne boka og disse artiklene har vokst fram som et behov i grunnutdanningen på KRUS etter at vi fikk ny straffegjennomføringslov, regionaliseringen av kriminalomsorgen og nye (fag)strategier. Det fantes en bok som tok opp deler av hva denne boka gjør, men med nye forventninger og mye ny fagutvikling de siste årene, ble det nødvendig å belyse fagområdene på nytt og i tillegg behandle flere fagområder. Grunnutdanningen bruker mye litteratur som er generell innenfor ulike fagtradisjoner og som anvendes i tilgrensende fagprofesjoner til kriminalomsorgen, men behovet for å utvikle noe eget har vært presserende. Rektor på Politihøgskolen, Sjøvold, uttrykte på et seminar om høgskoleutdanning i kriminalomsorgen at det er helt avgjørende å utvikle egne lærebøker for å styrke og videreutvikle egen fagprofesjon. Med kravet fra KSF om å gi en fengselsbetjentutdanning på høyere nivå, må vi ha fagtekster som faktisk omhandler vår fagprofesjon og som er bearbeidet i forhold til anerkjent litteratur og forskning på fagfelt som angår kriminalomsorgen. KRUS har de siste årene i samarbeid med KSF, utvidet litteraturlistene i fengselsbetjentutdanningen fordi man har hatt ønske om å bringe utdanningen opp på et høyere nivå og få belyst våre fagområder bedre. KRUS sin egen forskning og forskningsrapporter er et viktig bidrag til dette og blir benyttet i utdanningen av fengselsbetjenter og verksbetjenter. Denne boka har på ingen måter ambisjon om å dekke alle områder innen kriminalomsorgen. Noen vil kanskje savne artikler om et aktuelt område, for eksempel ADHD. Vi vil da henvise til litteraturlistene som finnes i studieplanen for grunnutdanningen. Likeledes presenteres kun SIK når det gjelder sikkerhet. Boka har ingen egen artikkel om allmenn sikkerhet som vektlegger at kriminalomsorgen og fengsel skal prioritere samfunnets sikkerhet, forebygge og håndtere situasjoner der også tilsattes, innsattes og domfeltes trygghet er truet. Vi henviser da til annen faglitteratur på området. Det samme kan vi si om rusmiddelkunnskap. Håndbøker på begge disse områdene er kommet fra KRUS i Sikkerhetsstrategien og Sikkerhet KRUS 2005 skrevet av Sigbjørn Hagen og Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen, KRUS 2006 (red. Janne Helgesen). 4

5 Boka er heller ikke ment å være dekkende på de områdene som blir presentert. Men ambisjonen er å belyse viktige fagområder slik at leserne får en inngang til feltet som kan inspirere til mer fordypning, bl.a. ved å benytte tipsene som finnes i litteraturlistene til artiklene. Det er sikkert kjent for de fleste at på enkelte felt på vårt fagområde er det mindre litteratur og forskning enn på andre fagområder. For eksempel er det et overveldende litteraturtilfang innen psykologi og sosiologi, men langt mindre på sikkerhet i institusjoner. Noen vil sikkert også oppdage at det som presenteres ikke er et fasitsvar på utfordringer, eller at synspunkter kan være et grunnlag for en ytterligere fagdiskusjon. Det er imidlertid ikke noe annet enn det som framkommer i alle fagtradisjoner og som er et viktig grunnlag for fagutvikling. Faglig uenighet basert på forskning, metodevalg og teorivalg er noe man må leve med når naturvitenskapen ikke er grunnlaget for praksis. Vi har valgt å presentere svært ulike artikler; noen er korte, andre lange, noen er kompliserte, noen inneholder momenter som er kritiske til sider ved kriminalomsorgen, og andre støtter uforbeholdent opp om kriminalomsorgens virksomhet og våre metodevalg. Dermed har vi også reflektert anerkjent nasjonal og internasjonal forskning på de samme områdene. I tillegg er det viktig for KRUS at artiklene brukes som utgangspunkt for forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner i betjentutdanningen og verksbetjentutdanningen. Boka er også bare en del av all litteraturen som inngår i utdanningen. Litteraturlistene finnes under grunnutdanningen og studieplanen på Dermed vil artiklene i denne boka kunne gi tilgang til viktige sider ved kriminalomsorgens utfordringer. Redaksjonen vil takke alle forfattere for bidragene og for et fleksibelt og godt samarbeid. Egil Larsen redaktør 5

6 Presentasjon av forfatterne Forfatterne av artiklene er presentert i den rekkefølge som artiklene kommer i boka. Klaus Bergander, Dr. scient. Har jobbet på KRUS som rådgiver og lærer på grunnutdanningen. Har ellers arbeidserfaring fra skole, høyskole og sentraladministrasjonen og har publisert diverse artikler og rapporter.. Berit Johnsen, Dr. scient. Er tilsatt som forsker på FoU avdelingen på KRUS. Har også jobbet på grunnutdanningen i fem år. Arbeider for tiden med forskningsprosjekter om nye straffereaksjoner forvaring og Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). Har publisert flere artikler og rapporter om forvaring. Trygve Solli, sosionom med tilleggsutdanning i idehistorie. Er tilsatt på grunnutdanningen på KRUS. Har yrkeserfaring som sosionom, fra attføringsarbeid, sosialtjeneste, psykiatri, barnevern, flyktninger/asylsøkere og fengsel. Yngve Hammerlin, magister i sosiologi. Han er tilsatt som forsker på KRUS. Har forsket og publisert både på voldssfeltet og selvmordsfeltet. For tiden arbeider han på en dr. philos om Fangebehandling, fange- og menneskesyn i norsk kriminalomsorg i anstalt - fra 1970 til. Han har skrevet en rekke bøker, artikler og forskningsrapporter. Anne Dahl, Cand.polit, pedagogikk Assisterende avdelingsleder, grunnutdanningen KRUS Har yrkeserfaring fra skoleverket og kriminalomsorgen/krus Har publisert Orda er nøkkelen til sinn og kjensler. Om litteraturens rolle i dannelsesprosessen i den norske grunnskolen. Skriftserien klasseromsforskning, 2001 Terje E. Fredwall, Cand.philol. Rådgiver i Justisdepartementet. Var i perioden tilsatt ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS). Har publisert diverse artikler om litteratur, hermeneutikk, skam og etikk. Kirsti Nymo, Cand.paed. Lektor på grunnutdanningen på KRUS. Har yrkeserfaring med bl.a. flere års erfaring som lektor i fengselsundervisningen og som høgskolelektor i pedagogikk. Birgitte Langset Storvik, Cand. jur. Er tilsatt som fengselsinspektør ved Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Hun har vært tilsatt som jurist på grunnutdanningen på KRUS og har vært saksbehandler i 6

7 Oslo fengsel og Ullersmo fengsel. Har publisert diverse artikler og boka Straffegjennomføring etter lov av 18. mai 2001 nr. 21 (Høyskoleforlaget 2003) Siv Hjellnes, Cand.polit. sosiologi Er tilsatt som sosiolog på grunnutdanningen på KRUS. Har yrkeserfaring fra kriminalomsorgen/krus. Har publisert Bilder av fengselsbetjenter i ulike rammer - en kvalitativ analyse av fortellinger om å være fengselsbetjent. hovedoppgave institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, uio Gerhard Jans Ploeg, doktorgrad i kriminologi og mastergrad i sosiologi. Lærerkompetanse. Er tilsatt som rådgiver i KSF og har jobbet som forsker på universitetet i Groningen og som (senior)rådgiver på hovedkontoret til den nederlandske friomsorgen - nasjonalt ansvar for utvikling av samfunnsstraff. Har publisert på norsk 12-rapporten for KRUS Geir Eskeland, fengselsbetjent og EDB-kandidat Er tilsatt som fengselsfaglærer på KRUS med ansvar for verksbetjentutdanningen. Har yrkeserfaring fra luftforsvaret, bankvesenet, privat næringsliv og som fengselbetjent. Kristin Opaas Haugli, fengselsbetjent og sosionom Har videreutdanning i rusproblematikk og faglig veiledning. Er tilsatt som rådgiver, KRUS med arbeidsoppgavene; RIF, Mitt valg og Brotts-Brytet, og sekretariatet for akkreditering av program i kriminalomsorgen. Har jobbet som fengselsbetjent og sosialkonsulent i fengsel. Kjersti Fjærestad, fengselsbetjent med videreutdanning i MI Er tilsatt som fengselsførstebetjent FoU på KRUS. Har yrkeserfaring fra fengsel og fra grunnutdanningen på KRUS. Heidi Drægebø, Cand. polit pedagogikk. Er tilsatt på grunnutdanningen på KRUS. Har yrkes erfaring fra overgangsbolig, barneog ungdomspsykiatri, barnevern og som rådgiver på KRUS. Har skrvet rapporten om Miljøarbeid i fengsel KRUS Kristin Stenshol, Cand. polit psykologi. Har spesialisering innen sosial- og organisasjonspsykologi. Jobber for tiden i et vikariat som lektor i psykologi ved Politihøgskolen. Har yrkeserfaring som høgskolelektor ved høgskolen i Hedmark og har jobbet ved grunnutdanningen på KRUS. Egil Larsen, ingeniør, Cand. mag. realfag, Cand. polit. sosialpedagogikk Er tilsatt som avdelingsleder av grunnutdanningen KRUS. Har yrkeserfaring fra privat næringsliv, kriminalomsorg/krus, PHS, voksenpsykiatri og rusomsorg og spesialskole. Har publisert diverse artikler og bøker. Knut Evensen, fengselsbetjent og Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe 7

8 Er tilsatt på grunnutdanningen på KRUS som fengselsfaglærer. Har yrkeserfaring fra KRUS, Ila fengsel, Ringerike fengsel, Oslo fengsel og barnevernet. Vegard Karlsen, fengselsbetjent, realfag og statsvitenskap UiO. Har yrkeserfaring fra Oslo fengsel med lang erfaring med varetekstarbeid, redaktør i KYbladet, mange år som tillitsvalgt. Har publisert artikkel i etikkhåndboka, KRUS og Kvalitet i varetektsarbeidet: Håndbok i varetektsarbeid (KRUS 2007) Trond Danielsen, Cand socioll. sosiolog. Er tilsatt som sosiolog på grunnutdanningen på KRUS. Har yrkeserfaring fra ungdomsklubb, Motivasjonskollektivet, Det kriminalitetsforebyggende råd og KRUS. Har publisert diverse evalueringsrapporter og artikler på KRUS og Kvalitet i varetektsarbeidet, Håndbok i varetektsarbeid (KRUS 2007) Per Eirik Lund, fengselsbetjent og Master of Management. Er tilsatt som sikkerhetsinspektør og assisterende fengselsleder på Bastøy fengsel. Har yrkeserfaring som befal i luftforsvaret, fengselsbetjent, fengselsførstebetjent og som fengselsfaglærer på KRUS. Ole Stageberg, fengselsbetjent og tilleggsutdanning på kriminalitetsforebygging, høyskolepedagogikk og sikkerhetskultur Er tilsatt som rådgiver på KRUS. Arbeider med SIK Har yrkeserfaring som betjent og mellomleder i fengselsvesenet og som veileder på grunnutdanningen på KRUS.. 8

9 Innholdsfortegnelse Fengslet som endringsarena... 1 Vitenskap og metode Innledning Vitenskapelig metode, troverdighet og problemfokus Vitenskapelige metoder i bøker og i praksis Kvalitativ og kvantitativ metode; empiri, data og teori Den enkleste forskjellen Problemet Ekstensivt og intensivt opplegg Metodikk - analyse Evidensbasert (kunnskapsbasert) praksis Noen kritiske anmerkninger om denne metoden Kvalitet i praksis basert på læring Et siste viktig punkt Litteratur Kriminalantropologiens betydning for straffelovgivningen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet Innledning Den klassiske skole Neoklassismen Positivismen Oppsummering Litteraturliste Kriminalomsorg samfunnsmessig differensiering og fangesyn Menneskesyn, fangesyn og syn på den kriminelle Determinisme og indeterminisme Individ og samfunn Menneskesyn i teori og praksis Litteratur Menneskesyn og verdigrunnlag i Kriminalomsorgen Hvorfor straffer vi? Humanisme Menneskerettigheter generasjonsrettigheter generasjonsrettigheter FN opprettes Menneskerettighetene i Norge i nyere tid Menneskerettigheter, verdier og verdigrunnlag Verdier og prinsipper i kriminalomsorgen Avsluttende kommentarer Litteratur

10 Veien mellom etikk og moral Det moralske ansvar Et grunnleggende vern Det som bringer frem mest godt Et spørsmål om hvem vi er Sårbarhet og sikkerhet Litteratur På sporet av den profesjonelle fengselsbetjenten Innledning Litt historikk Praksis eller teori? Virkeligheten er ikke teorien! Hva er teori? En praktisk yrkesteori en teori for praksis Vi ser det vi er Ja takk, begge deler Den profesjonelle fengselsbetjenten Fengselsbetjent en profesjon? Den profesjonelle fengselsbetjenten Kunnskaper og ferdigheter Kriminalomsorgens mål, verdier og prinsipper Makt Personlige egenskaper Verdier og holdninger Mellom ideal og virkelighet Litteratur Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Betjentrollen og straffegjennomføringsloven Formålsparagrafen, Hensyn til formålet med straffen Motvirke nye straffbare handlinger Betryggende for samfunnet Sikre innsatte tilfredsstillende forhold Avhjelpe negative virkninger av isolasjon Innholdsparagrafen, Sikkerhetsmessig forsvarlig Barns rett til samvær med sine foreldre Aktivitetsplikt Gradvis overgang fra fengsel til full frihet Fritidsaktiviteter Forvaltningssamarbeid, Forberedelse til løslatelse, Litteratur

11 Totale trekk ved fengsel og fengsling Vanlige mennesker i et uvanlig system Trekk ved fengsel og totale institusjoner Mangel på arenaer gir synlighet og tilgjengelighet Å være ansatt og innsatt i forhold til hverandre Arbeid Satt inn i systemet Tap av roller Krenkelser Struktur og mortifikasjon i forhold til stress og kriser Privilegiesystemet gir belønning og straff Privilegiesystemet og tilpasning Tilpasning som overlevelsesstrategi Løslatelse og endring Betjent av og i systemet Utvikling av teori om innsattes natur - fengslets egenskapsforklaringer Hensyn til den enkelte innsatte og hensyn til effektivitet Nærhet i et distansert system Felles aktiviteter har betydning Verdighet og selvrespekt å vise seg fram fremmer selvrespekt Betjenten er innsattes viktigste ressurs Litteratur Kartleggingsverktøy Introduksjon Hva nytter? Tre nøkkelprinsipper Risikoklassifisering Behovskartlegging Responsivitet Faktorer som bidrar til en høyere effektivitet Behandlingsmetode Programintegritet Samfunnsbaserte program Klinisk versus aktuarisk risikokartlegging Dynamiske risikofaktorer og behov Overflatevaliditet Klare definisjoner Enkelt skåringssystem Faktabokser Domfeltes egen vurdering Tidspress Utfyller dagens praksis Om OASys

12 Til slutt Litteratur Programvirksomhet i kriminalomsorgen Innledning Ny Start Forandringsmodellen Målet med programmet Modulene Programmets verdigrunnlag Forståelse av de valgte metodene Etikk i forhold til den valgte målgruppen Deltakelse i programmet Behovet for oppfølging Opplæring av instruktører Brotts-Brytet Teoriene bak programmet Programmet Brotts-Brytet Forutsetninger for programvirksomhet Litteratur: Motiverende samtale (MI) Innledning Hva kjennetegner motiverende samtale som metode? Hvem kan ha nytte av MI? Litteratur Miljøarbeid i fengsel Innledning Avgrensning Helhetlig tilnærming Den eneste fornuftige løsningen på komplekse problemer er samkjørte tiltak Fellesskapet en forutsetning for miljøarbeid i fengsel Det er i samhandling med andre at endring kan skje Grunnpilarer i miljøarbeid i fengsel Personlig møte i en strukturert hverdag Tydelige og tilbakevendende strukturer Troverdige relasjoner Målrettethet sikrer kvalitet Å spille backgommen kan være miljøarbeid Oppsummering Litteratur Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen Innledning Konfliktforståelse

13 Harmoni eller konflikt Den gylne middelvei et optimalt konfliktnivå Årsaker til konflikter Uenighet Ulikhet Avhengighet Oppsummering Utvikling av konflikter Konflikter som prosess Konflikter som en sirkulær prosess Primære og sekundære konflikter Konflikter og kognisjon Attribusjonsfeil som konfliktutløser Seleksjonsprosesser vedlikeholder skjevheter Konsekvenser for konflikter Konflikter og følelser En modell for eskalerende konflikter Konfliktatferd Bruksteorier: Modell Konflikthåndteringsstiler En konkurrerende stil En unnvikende stil En tilpassende stil En kompromisserrende stil En samarbeidende stil Konflikthåndteringsstiler i en fengselssetting Konflikthåndtering Vårt syn på konflikter Åpenhet om konflikttemaer Perspektivtakning og behandling av følelser En veksling mellom ulike stiler Litteratur Restorative Justice konfliktmegling i fengsel Konflikter og megling Restorative Justice Hvordan kan RJ brukes i fengsel? Direkte eller indirekte megling Hvem skal/kan være meglere? Hvem er i fokus i RJ? Litteratur Betjentrollen i organisasjonen Innledning Hvordan forstå fengselsbetjenten som en kompleks rollebærer?

14 Hvordan kan man beskrive denne kompleksiteten? Definisjoner/teorigrunnlag Definisjon av organisasjonsbegrepet: Organisasjonsstruktur Organisasjonsvariablers gjensidighet Organisasjonskultur Hva er forskjellen på uformell struktur og organisasjonskultur? Teknologi i betjentrollen Sikkerhet som en vanskelig balansegang mellom ulike bestanddeler Tøff påvirkning Kontaktbetjentarbeid i et nettverk av påvirkningsfaktorer Eksempler fra varetekt og isolasjonsproblematikk Mellommenneskelige egenskaper som en sentral verdi i betjentkulturen Avsluttende kommentar - konklusjon Litteraturliste Kvalitet i varetektsarbeidet Innledning Bakgrunn Ulike perspektiver på varetekt Leserveiledning og avgrensning Hva er varetekt? Nærmere om varetektens rettslige grunnlag Omfang De viktigste elementene i varetektsforløpet Innkomstfasen Mellomfasen Sluttfasen Innkomstfasen i varetekt Mål Problembeskrivelse Mottak i fengsel Mål Problembeskrivelse Innkomstsamtale 1 (innsettelse på celle) Mål Problembeskrivelse Innkomstsamtale 2 innen 72 timer Mål Problembeskrivelse Innkomstsamtale 2 har følgende funksjon: Mellomfasen i varetekt Mål Problembeskrivelse

15 Menneskelig kontakt Mål Problembeskrivelse Aktivisering Mål Problembeskrivelse Kontaktbetjentarbeidet i varetekt Mål Problembeskrivelse Kontaktbetjentsamtale Kontaktbetjentsamtale Sluttfasen i varetekt Mål Problembeskrivelse Litteratur Ledelse og makt i kriminalomsorgen Ledelse i betjentutdanningen Ledelse og makt- kort introduksjon av to kjernebegrep Hvorfor ledelse i grunnutdanningen av fengselsbetjenter? Er fengselsbetjenter ledere? Andre motiv Makt, maktkilder, funksjoner og dysfunksjoner Individuell makt Sosial makt Strukturell makt Menneskesyn og makt Maktens kilder, funksjoner og dysfunksjoner Et eksempel på makt/ autoritetsproblematikk: Milgrameksperimentene Straffende makt Legitim makt Referansemakt Ekspertmakt Informasjonsmakt Maktkildenes effektivitet En kontekstuell faktor - organisasjonsstruktur Mintzbergs maskinbyråkrati Rutinepregede arbeidsoppgaver De fleste arbeidsoppgavene er enkle og tar relativt kort tid å utføre Standardiserte prosedyrer eller prosesser Stor grad av spesialisering Avgjørelser tas sentralt Formalisert kommunikasjon

16 Omhyggelig utarbeidet administrasjon. Skarpt skille mellom linje og stab Ulemper ved denne strukturen Svakheter knyttet til dette perspektivet Oppsummering Litteratur Sikkerhet i Kriminalomsorgen Programmets målsetting Sikkerhet i fengsel (SIF) Sikkerhet i Friomsorgen (SIFO) Grunnleggende prinsipper i SIK En ny sikkerhetstenkning CRM Feilhåndtering (Error management) De sentrale temaene SIK i praksis Litteratur Ord og uttrykk i kriminalomsorgen

17 Vitenskap og metode Klaus Bergander, KRUS og Berit Johnsen, KRUS Innledning For å kunne bruke denne teksten på en nyttig og kreativ måte vil vi be leseren om å bruke sin egen praksis og eksempler fra denne praksisen når vi nå presenterer tanker og begreper om vitenskap, forskningsteori og forskningsmetoder. Vi ønsker å understreke at det å lese og å forstå en tekst ofte handler om inspirasjon til egne tanker framfor å lete etter den såkalte riktige forståelsen. Man kan si det kort: Ikke la deg skremme av en tekst, men ta den heller ikke for lett. La deg inspirere og skap din egen forståelse gjennom tålmodighet og utholdenhet. Det vil kunne oppleves at vitenskapen og forskningen opptrer og framstiller seg selv som en eksklusiv framgangs- og forståelsesmåte som fører til riktigere utsagn og er nærmere sannheten enn alle andre. I utgangspunktet er en forskningspraksis som en annen praksis, for eksempel en betjent-, konsulent- eller byråkratpraksis, med bestemte metoder, utfordringer, svakheter og sine sannheter. Vi er opptatt av å se likheter mellom forskjellige praksiser på et overordnet eller grunnleggende funksjonelt, logisk og strukturelt nivå. Leseren må i denne sammenheng være bevisst på at bidraget vårt vitenskapsteoretisk sett er basert på en konstruktivistisk tankegang. Det innebærer at vi går ut i fra at ting rundt oss ikke uten videre kan oppfattes, forstås eller beskrives helt entydig på en måte som alle andre må være enige i. Vi kan si det på denne måten at alt vi ser og forstår, all informasjon vi mottar, blir i hodet vårt og ut fra vår kulturelle og kunnskapsmessige bakgrunn bearbeidet og konstruert til informasjonsenheter. Vi kan tenke oss en prosess hvor det foretas valg i forhold til hva som anses som relevant eller irrelevant i en informasjonskontekst, og hvilken informasjonselementer som fortolkes og settes i en sammenheng hvor de får mening. Mennesker kan faktisk tillate seg å ha forskjellige meninger om større eller mindre ting, om hendelser, opplevelser eller situasjoner. Forståelsen av en hendelse, en situasjon i virkeligheten, som en person kan uttrykke gjennom språket, er avhengig av hvordan denne personen ser på og velger å beskrive denne virkeligheten (jf. Luhmann 1997). Følgende eksempler i forhold til informasjonen i et utsagn illustrer dette: Jeg er hjemme fra jobben grunnet sykt barn kan for en familie bety at barnet får omsorg og pleie, mens det for jobben/sjefen kan bety at en viktig oppgave må gjøres av noen andre denne dagen, eller at en forelesning må avlyses etc. Utsagnet For denne handlingen skal du i fengsel for ett år kan i 17

18 rettssystemet bety at lovverket er blitt anvendt på en rettmessig måte. Familien på den annen side ser at en omsorgsperson er borte over lengre tid, noe som kan bety økonomiske problemer osv. For et type støttesystem som naboer eller Frelsesarmeen, kan dette utsagn forstås og fortolkes at de må komme på banen og yte hjelp. Vitenskapelig metode, troverdighet og problemfokus Vitenskap, forskning, forskningsteori og forskningsmetoder kan beskrives på mange måter avhengig av hvilket faglige ståsted man innehar eller hvilket perspektiv man velger å ta. Vitenskap blir til gjennom forskning, og forskning skal per definisjon gi viten som man skal kunne stole på, og som er skapt på en systematisk, kritisk, nøyaktig og troverdig måte, og etter bestemte spilleregler. Forskningsbasert viten skal også kunne bidra til å ta gode og riktige avgjørelser på mange forskjellige felt for eksempel i helsevesen, i skolevesen, i oljeindustrien eller i samfunnet og politikken generelt. Med bakgrunn i at det kan pekes på et og et område i et samfunn som har behov for en eller mange typer spesialisert viten, kan en komme fram til at det må finnes mange typer vitenskap som er helt forskjellige når det gjelder både innhold og metode. Dette er ikke helt enkelt å slå fast. Man kan også forestille seg vitenskapen som forskjellige språk som på et grunnleggende nivå snakker om det samme. Uansett hvordan vi vil forstå vitenskap eller vitenskapene, kan vi tenke oss at det i alle forskjeller ligger noe som alle har tilfelles. Man kan tenke seg at denne fellesnevneren ikke angår det spesielle eller innholdmessige i én vitenskap, men at den ligger på et strukturelt nivå; det er formen som er lik hos alle. Ved hjelp av tall kan vi for eksempel telle og regne med epler, biler eller uttrykke menneskelige egenskaper eller opplevelser. Et faguttrykk for denne fellesnevneren er strukturvitenskap. Matematikk, informatikk, systemteori, kybernetikk, synergetikk og filosofi kan betraktes som strukturvitenskap som leverer en type grunnleggende forståelsesmetoder til andre vitenskaper som ved hjelp av mer konkrete forskningsmetoder undersøker empiriske (erfaringsbaserte) fenomener i en bestemt kontekst (jf. Küppers 2000). Det disse strukturvitenskapene har til felles er at de prøver å løse komplekse problemer ved hjelp av en framgangsmåte som baserer seg på nettverkstenkning, prosesser som prøver å finne sammenlignbare mønster og en ikke-triviell forståelse av forholdet mellom deler og helheten (det gjeldende begrepet her er emergens; helheten er ikke lik, men mer eller mindre enn summen av delene). I tillegg anvendes det en 18

19 kaosteoretisk forståelse av fenomener med tanke på at små hendelser kan utløse store og bare delvis forutsigbare effekter (sommerfugleffekten) (jf. Ravn 1994). En strukturvitenskapelig (systemteoretisk) framgangsmåte er basert på en såkalt ekvivalensfunksjonalisme som enkelt sagt betyr at noe har en funksjon, løser en oppgave, fungerer og fører til en likeverdig virkning som noe annet. Denne framgangsmåten går ut på å gjennomføre funksjonelle analyser som sammenligner problematiske utfordringer og setter ekvivalente/likeverdige løsninger i forhold til hverandre ut fra bestemte kriterier for hvilken effekt eller virkning som ønskes (funksjonalitetskriterier jf. Luhmann 1997). Overført på utfordringer i kriminalomsorgen kunne man ta utgangspunkt i den innsattes framtidsplan og se på de nødvendige tiltak som kreves for å muliggjøre et kriminalitetsfritt liv etter soning. Basert på noen grunnleggende behovsspørsmål relatert til økonomiske og andre ressursmessige faktorer vil man da kunne forme en modell av den funksjonelle strukturen i for eksempel et forvaltningssamarbeid. Med utgangspunkt i kriminalomsorgens individrettede kvalitetsfokus uttrykt i spørsmålet Hvilke metoder virker best for hvilke typer av lovbrytere, på hvilke betingelser og under hvilke omstendigheter (Fagstrategien , s. 12), vil man kunne stille følgende tilleggsspørsmål: Hvilken funksjon har et rehabiliteringsprogram i forhold til skoleundervisning i fengsel eller i forhold til familiære problemer eller boligsøk? ; I hvilken rekkefølge bør man igangsette forskjellige tiltak for å oppnå best mulig resultat for en bestemt person? ; Kan enkelte tiltak erstattes med andre tiltak som kan gi samme helhetlige effekt? ; Hvordan kan kommunikasjonen mellom forskjellige samarbeidspartnere påvirkes i en retning at den skaper en løsningsorientert prosess?. Vi er nå inne på noen tanker rundt en oppfatning om at det er mulig å skape en type enhetsvitenskap, hvor all vitenskap er basert på noen grunnleggende antakelser og metoder som gjelder både for natur- og samfunnsvitenskapelig forskning. Denne oppfatningen har sitt utspring i et ønske om å gi forskningen et sikkert eller i det minste et noenlunde varig fundament. Vi kan si at dette ønsket også gjelder andre felt hvor en håper å finne kriterier som kan sikre effektivitet og kvalitet. Man formulerer begreper, lager modeller og finner kvalitetskrav og - indikatorer som skal sørge for at det som er gjennomført, kan overprøves basert på bestemte standarder og kriterier. Dette krever at det som skal gjennomføres er planlagt, og at det kan gjennomføres på en systematisk måte ut i fra planen. Til syvende og sist ønsker man å kunne observere utvalgte elementer av en praksis så isolert som mulig fra praksisens øvrige og ofte utallige elementer. Uttrykt i en metafor handler det om å skaffe seg/ta på seg briller som gjør det mulig å se og å beskrive bestemte objekter og bare disse. Dette kan sammenlignes med å benytte seg av en bestemt metode for å isolere enkelte molekyler fra en kjemisk forbindelse. 19

20 Vi tar utgangspunkt i at en vitenskapelig metode helt generelt kan karakteriseres ved hjelp av begrepene problemanalyse; datainnsamling; dataanalyse og datafortolkning. Her kan vi følge vitenskapsteoretikeren Jon Elster (1996) som ikke ser noe forskjell mellom den grunnleggende metoden for naturvitenskapen, hypotetisk-deduktiv metode, og det som blir ansett for å være den grunnleggende metoden i samfunnsvitenskap, hermeneutisk metode. Kort kan hypotetiskdeduktiv metode beskrives gjennom å si at man i en problemløsningsprosess beveger seg fra en hypotese til prøvbare konsekvenser (testimplikasjoner) av denne hypotesen, som skal føre til avgjørelsen om hypotesen forkastes eller opprettholdes. Hermeneutisk metode handler om fortolkning og forståelse av for eksempel en lovtekst eller roman og skrider fram i en prosess fra del til helhet og fra helhet til del (hermeneutisk sirkel). Elster mener at hermeneutisk metode også kan forstås som en hypotetisk-deduktiv metode, men anvendt på meningsfullt materiale (tekster) istedenfor på materielle gjenstander. Å skille mellom samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig metode er ut fra dette ofte ikke hensiktsmessig på et overordnet nivå fordi naturvitenskapen bl.a. ikke enkelt kan karakteriseres gjennom én bestemt naturvitenskapelig metode. Den fremskaffer ny viten ved observering, klassifisering, hypotesestilling, planlegging og gjennomføring av eksperimenter, registrering og tolking av data, vurdering og justering av eksperiment og eventuelt reformulering av hypotesen. Dette er arbeidsmåter som generelt sett ikke er særegne for naturvitenskapene, men som enkelt sagt kan sies å være en helt menneskelig måte å håndtere virkeligheten på (jf. Büchel 1994). Basert på denne type prosesser kan man få mer innsikt i et problem uavhengig av hvilket samfunnsområde eller vitenskapelig disiplin problemet organisatorisk sett skal tilordnes. Vitenskapsteorien er opptatt av at forskeren skal prøve å synliggjøre sitt teoretiske/metodiske (begrepsmessig/framgangsmåte) og empiriske (erfaringsmessige)ståsted for seg selv og leseren (jf. Malterud 2003). Forskeren skal vise med hvilke begreper (briller) og på hvilken måte han ser og beskriver verden, og dermed hvordan denne eventuell erfaringsbaserte beskrivelsen blir til. Dette er særlig viktig for samfunnsvitenskapelig forskning som opererer retrospektiv den ser tilbake og fortolker det som hendte. Den kan ikke brukes for å si noe med sikkerhet om framtiden fordi den ikke operer med lovmessigheter som naturvitenskapen. I denne sammenheng er det av stor betydning å betrakte empiri og teori som sammenhengende faktorer og som basis for å generere kunnskap. Det vil være feil å forstå begrepene empiri teori som motsetninger, og å gjøre som om vi kan se og forstå noe i denne verden uten å bruke en type brille. Vi må sette ord på ting, må bruke begreper, og det vil i det minste kreve at vi er i stand til å se sammenhenger mellom ting. Å se sammenhenger og det å forstå hva som henger sammen med hva og hvorfor, kan være skrittet fra en type hverdagsteori til utviklingen av en vitenskapelig teori som skaper et slags 20

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Konsulenters kunnskap

Konsulenters kunnskap Konsulenters kunnskap Hvordan utvikler og forvalter konsulenter sin kunnskap? Av Øystein Vik Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København/ Danmarks Pædagogiske Universitet for graden Master of Knowledge

Detaljer

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004

BEFRIENDE SAMSPILL. En evaluering av prosjektet. Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 BEFRIENDE SAMSPILL En evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Hovedfagsoppgave i sosiologi Universitetet i Bergen Juni 2004 Kjersti Sæve Nesset 1 FORORD. Arbeidet med denne oppgaven har vært

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn

Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn HVORDAN ETABLERE VITENSKAPELIG KUNNSKAP OM SAMFUNNET? Innsamling, fortolkning og analyse av kvalitative data ved hjelp av Sensitizing Concepts Jens Petter Madsbu Hvordan skal vi kunne si noe allment om

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: SYK-322 Hvordan kan sykepleier skape god relasjon med pasienten basert på tillit? Kandidatnummer: 127 Kull: 10fus Antall ord: 10766 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK

ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK ARBEIDSKONFLIKTER OG NÆRHETSETIKK Hvordan kan nærhetsetikken bidra til å gjøre veien fra konflikt til forsoning kortere i en arbeidskonflikt? Gunni Marie Banggren Veileder: Dr. theol. Svein Olaf Thorbjørnsen

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold

Russamtalen. Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Russamtalen Hege Lauritzen Christine Sørøy Janne Helgesen Solveig Høegh-Krohn Geir Anders Gløtvold Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS 2010 Utgitt av: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Boks 6138

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE. Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid

DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE. Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid MASTERSPECIALE Mai 2004 Masterutdannelse i IKT og læring Hanne Schou Røising Title: It is easiest to talk when you

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer