3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2006/EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4316 Atos Origin/Banksys/BCC) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4332 MEAS/ DSPL/Sadoport) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4370 ENB/ Cogas Energy) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4374 CVRD/ Inco) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4386 Cinven Limited/Aero Invest) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/45/07 Statsstøtte Det forente kongerike Statsstøtte C 16/2005 (tidl. N 232/2004) Salg av Tote

2 2006/EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/ /EØS/45/15 Statsstøtte Tyskland Statsstøtte C 33/2006 (tidl. N 576/2004) Innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn (DVB-T) i Bayern Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Polen Statsstøtte C 32/2006 (tidl. N 179/2006) Omstruktureringsstøtte til Huta Cynku Miasteczko ÿlÿskie S.A Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Belgia Statsstøtte C 14/2006 (tidl. N 624/2005) Opplæringsstøtte til General Motors Belgium Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Frankrike Statsstøtte C 88/97 Crédit Mutuel (Livret bleu) Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Statsstøtte Italia Statsstøtte C 16/2006 (tidl. NN 34/2006) Nuova Mineraria Silius Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til å fremme investeringer av risikovillig kapital i små og mellomstore foretak Statistikk over tekniske forskrifter meldt i 2005 etter framgangsmåten fastsatt i direktiv 98/34/EF Informasjon framlagt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 11 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester Oversikt over fellesskapsvedtak om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. juni 2006 til 31. juni 2006 (Kunngjort i henhold til artikkel 13 eller 38 i europaparlamentsog rådsforordning (EØF) nr. 726/2004) Domstolen

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/OYL) 2006/EØS/45/01 1. Kommisjonen mottok 28. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det japanske foretaket Daikin Industries, Ltd ( Daikin ) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det malaysiske foretaket O.Y.L. Industries Berhad ( OYL ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Daikin: luftkjølingsanlegg, OYL. luftkjølingsanlegg. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 213 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4271 Daikin/OYL, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

4 Nr. 45/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/45/02 (Sak COMP/M.4316 Atos Origin/Banksys/BCC) 1. Kommisjonen mottok 25. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Atos Worldline S.A.S. ( AW ), som tilhører Atos Origin S.A. ( AO, Frankrike), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over de belgiske foretakene Banksys N.V./S.A. ( Banksys ) og Bank Card Company ( BCC ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: AO: forskjellige tjenester innenfor informasjonsteknologi, AW: behandling av transaksjoner for betalingskort, forvaltning av kundeforhold ( CRM ) og kontakttjenester med flere kanaler (Internett- og stemmebaserte tjenester), Banksys: kommersielle innkjøpstjenester for nasjonale betalingskort, behandling av transaksjoner for betalingskort og tjenester i forbindelse med betalingsterminaler, BCC: kommersielle innkjøpstjenester for internasjonale betalings- og kredittkort. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 213 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4316 Atos Origin/Banksys/BCC, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/45/03 (Sak COMP/M.4332 MEAS/DSPL/Sadoport) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 29. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det portugisiske foretaket Mota-Engil- Ambiente e Serviços, SGPS, S.A. ( MEAS ), som tilhører det portugisiske Monta-Engil-konsernet, og det spanske foretaket Dragrados Servicios Portuarios y Logísticos, S.L. ( DSPL ), som tilhører det spanske ACS-konsernet, i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det portugisiske foretaket Sadoport Terminal Marítimo do Sado S.A. ( Sadoport ), som nå kontrolleres av MEAS, gjennom kjøp av aksjer i mellomforetaket Serviços Logísticos de Portos Portugueses, S.A. ( SLPP ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: MEAS: holdingselskap med aktiviteter innenfor havnetjenester, behandling av avfall og kloakk, vannverk, vedlikehold av bygninger, resirkulering samt hager og grøntarealer, DSPL: byggevirksomhet, industritjenester, drift av havneterminaler, herunder logistikk, Sadoport: drift av havneterminaler i havnen Setúbal, SLPP: mellomforetak som eier MEAS aksjer i Sadoport. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 215 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4332 MEAS/DSPL/Sadoport, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

6 Nr. 45/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/45/04 (Sak COMP/M.4370 ENB/Cogas Energy) 1. Kommisjonen mottok 25. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Electrabel Nederland Beheermaatschappij B.V. ( ENB ), som kontrolleres av Electrabel S.A. ( Electrabel, Belgia), som igjen i sin tur kontrolleres av SUEZ S.A. (Frankrike), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av det nederlandske foretaket Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V. ( Cogas Energy ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: SUEZ: internasjonalt konsern med drift av tjenester innen elektrisitet, gass, energi, vannforsyning og avfallsbehandling, ENB: holding- og finansieringsselskap som er et datterselskap av Electrabel, og som har som hovedaktivitet produksjon og levering av elektrisk kraft, naturgass og energiprodukter og -tjenester, handel med kraft og naturgass samt drift av distribusjonsnett for kraft og gass, Cogas Energy: detaljsalg av elektrisk kraft og naturgass i Nederland. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 211 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4370 ENB/Cogas Energy, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4374 CVRD/Inco) 2006/EØS/45/05 Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 31. august 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det brasilianske foretaket Companhia Vale do Rio Doce ( CVRD ) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det kanadiske foretaket Inco Limited ( Inco ) gjennom et offentlig kjøpstilbud kunngjort 11. august De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: CVRD: allsidig gruveselskap med produksjon av jernholdige (jernmalm, pellets, manganmalm og ferrolegeringer) og ikke-jernholdige mineraler (kaolin, kalium, kobber og aluminium), Inco: gruveselskap med framstilling av diverse nikkelprodukter, kobber, kobolt og edelmetaller. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 215 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4374 CVRD/Inco, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

8 Nr. 45/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/45/06 (Sak COMP/M.4386 Cinven Limited/Aero Invest) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 1. september 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Cinven Limited ( Cinven ), som tilhører det britiske konsernet Cinven Group Limited ( Cinven Group ), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det italienske foretaket Aero Invest 1 S.p.A. ( Aero ), som kontrollerer Avio S.p.A, som i sin tur kontrollerer en gruppe av foretak. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Cinven: aksjeinvesteringer, Aero: morselskap i Avio-konsernet, som kontrollerer en rekke foretak innenfor fly- og forsvarsindustrien. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 218 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4386 Cinven Limited/Aero Invest, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/7 Statsstøtte Det forente kongerike 2006/EØS/45/07 Statsstøtte C 16/2005 (tidl. N 232/2004) Salg av Tote Kommisjonen har ved brev av 5. juli 2006 underrettet Det forente kongerike om at den har vedtatt å avslutte prosedyren fastsatt i EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte. Se EUT C 204 av for nærmere opplysninger. Statsstøtte Tyskland 2006/EØS/45/08 Statsstøtte C 33/2006 (tidl. N 576/2004) Innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn (DVB-T) i Bayern Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til innføring av digitalt bakkenett for fjernsyn (DVB-T) i Bayern, se EUT C 202 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Competition Directorate H, State Aid II Building/Office J-70, 4/08 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

10 Nr. 45/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Polen 2006/EØS/45/09 Statsstøtte C 32/2006 (tidl. N 179/2006) Omstruktureringsstøtte til Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 i forbindelse med omstruktureringsstøtte til Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A, se EUT C 207 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe SPA 3, 6/5 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Polen. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Belgia Statsstøtte C 14/2006 (tidl. N 624/2005) Opplæringsstøtte til General Motors Belgium 2006/EØS/45/10 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 i forbindelse med opplæringsstøtte til General Motors Belgium, se EUT C 210 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Belgia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/9 Statsstøtte Frankrike 2006/EØS/45/11 Statsstøtte C 88/97 Crédit Mutuel (Livret bleu) Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 210 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Competition SPA 3-6/05 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Frankrike. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Italia Statsstøtte C 16/2006 (tidl. NN 34/2006) Nuova Mineraria Silius 2006/EØS/45/12 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til ovennevnte støtte, se EUT C 210 av Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Brussel/Bruxelles Faks: Merknadene vil bli oversendt til Italia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

12 Nr. 45/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende FELLESSKAPETS RETNINGSLINJER FOR STATSSTØTTE TIL Å FREMME INVESTERINGER AV RISIKOVILLIG KAPITAL I SMÅ OG MELLOMSTORE FORETAK 2006/EØS/45/13 Kommisjonen har offentliggjort Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til å fremme investeringer av risikovillig kapital i små og mellomstore foretak. Disse retningslinjene ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 194 av Risikovillig kapital vedrører finansieringen av egenkapital i foretak som antas å ha store vekstmuligheter, i et tidlig stadium. Etterspørselen etter risikovillig kapital kommer hovedsakelig fra foretak som har vekstmuligheter, men ikke har tilstrekkelig tilgang til kapitalmarkedene, mens tilbudet om risikovillig kapital kommer fra investorer som er villige til å ta høy risiko for å oppnå en potensielt høy avkastning på kapitalen som investeres. Retningslinjene erstatter meldingen om statsstøtte og risikovillig kapital, ved å beskrive vilkårene for at statsstøtte til å fremme investeringer av risikovillig kapital kan anses som forenlig med det felles marked. De beskriver vilkårene for at det skal foreligge statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 nr. 1, og kriteriene Kommisjonen vil legge til grunn når den skal vurdere om ordninger for investeringer av risikovillig kapital faller inn under EF-traktatens artikkel 87 nr. 3. Se EUT C 194 av for den fullstendige teksten.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/11 STATISTIKK OVER TEKNISKE FORSKRIFTER MELDT I 2005 ETTER FRAMGANGSMÅTEN FASTSATT I DIREKTIV 98/34/EF 2006/EØS/45/14 Informasjon framlagt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 11 i europaparlamentsog rådsdirektiv 98/34/EF om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester( 1 ) I. FORM FOR REAKSJONER SENDT TIL MEDLEMSSTATER I EF MED HENSYN TIL MELDTE FORSLAG Medlemsstat Meldinger Medlemsstat Merknader ( 1 ) Utførlige uttalelser( 2 ) Kommisjonen EFTA( 3 ) Medlemsstat Kommisjonen Forslag til fellesskapsrettsakter 9 nr. 3( 4 ) 9 nr. 4( 5 ) Belgia Danmark Tyskland Spania Finland Frankrike Hellas Irland Italia Luxembourg Nederland Østerrike Portugal Sverige Det forente kongerike Latvia Malta Kypros Den tsjekkiske republikk Ungarn Litauen Estland ( 1 ) Direktiv 98/34/EF av 22. juni 1998 (EFT L 204 av ) konsoliderer direktiv 83/189/EØF, endret hovedsakelig ved direktiv 88/182/EØF og 94/10/EF. Direktiv 98/34/EF er endret ved direktiv 98/48/EF av 20. juli 1998 (EFT L 217 av ), som utvidet dets virkeområde til å omfatte informasjonssamfunnstjenester. Dette trådte i kraft

14 Nr. 45/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Medlemsstat Meldinger Medlemsstat Merknader ( 1 ) Utførlige uttalelser( 2 ) Kommisjonen EFTA( 3 ) Medlemsstat Kommisjonen Forslag til fellesskapsrettsakter 9 nr. 3( 4 ) 9 nr. 4( 5 ) Slovenia Polen Slovakia EU i alt ( 1 ) Direktivets artikkel 8 nr. 2. ( 2 ) Direktivets artikkel 9 nr. 2 ( utførlig uttalelse om at det planlagte tiltak kan skape hindringer for det frie varebytte eller den frie bevegelighet for tjenester eller for etableringsadgangen for tjenesteytere innenfor det indre marked ). ( 3 ) De EFTA-stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, anvender direktiv 98/34/EF med de nødvendige tilpasninger i samsvar med avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 1, og kan derfor inngi merknader til forslag meldt av Fellesskapets medlemsstater. Sveits kan også inngi slike merknader på grunnlag av en uformell avtale om utveksling av opplysninger på området tekniske forskrifter. ( 4 ) I henhold til direktivets artikkel 9 nr. 3 skal medlemsstatene utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift (unntatt forslag til forskrifter om tjenester) i tolv måneder regnet fra den dagen Kommisjonen mottar meldingen, dersom Kommisjonen gjør kjent at den har til hensikt å foreslå eller vedta et direktiv eller en forordning eller gjøre et vedtak på det aktuelle området. ( 5 ) I henhold til direktivets artikkel 9 nr. 4 skal medlemsstatene utsette vedtakelsen av et forslag til teknisk forskrift i tolv måneder regnet fra den dagen Kommisjonen mottar meldingen, dersom Kommisjonen gjør kjent at den har fastslått at forslaget gjelder et emne som omfattes av et forslag til direktiv, forordning eller vedtak som er forelagt Rådet.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/13 II. INNDELING ETTER SEKTOR AV FORSLAG MELDT AV MEDLEMSSTATENE I EU Sektor BE DK DE ES FI FR GR IE IT LU NL AT PT SE UK LT MT CY CZ HU LV EE SI PL SK EU I ALT Bygg og anlegg Næringsmidler og landbruksprodukter Kjemikalier Legemidler Utstyr til husholdnings- og fritidsbruk Maskiner Energi, malm, tre Miljø, emballasje Helse, medisinsk utstyr Transport Telekommunikasjon Diverse produkter Informasjonssamfunnstjenester I alt per medlemsstat

16 Nr. 45/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende III. MERKNADER TIL FORSLAG MELDT AV ISLAND, LIECHTENSTEIN, NORGE( 1 ) OG SVEITS( 2 ) Land Meldinger Merknader fra EU( 1 ) Island Liechtenstein 4 2 Norge Sveits 6 2 I alt ( 1 ) Den eneste form for reaksjon fra Fellesskapets side som er mulig etter avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (se fotnote 4 og 7), er muligheten til å gi kommentarer (artikkel 8 nr. 2 i direktiv 98/34/EF samt avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 1). Den samme form for reaksjon er mulig med hensyn til sveitsiske meldinger på grunnlag av den uformelle avtalen mellom Fellesskapet og Sveits (se fotnote 4 og 8). IV. INNDELING ETTER SEKTOR AV FORSLAG MELDT AV ISLAND, LIECHTENSTEIN, NORGE OG SVEITS Sektor Island Liechtenstein Norge Sveits I alt per sektor Bygg og anlegg Næringsmidler og landbruksprodukter Kjemikalier Legemidler Energi, malm, tre Miljø, emballasje Transport Telekommunikasjon Diverse produkter Informasjonssamfunnstjenester I alt per land V. INNDELING ETTER SEKTOR AV FORSLAG MELDT AV TYRKIA OG MERKNADER TIL DISSE Tyrkia Sektorer Merknader fra EU I alt 0 ( 1 ) EFTA-stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (se fotnote 4) skal i henhold til denne avtalen melde forslag til tekniske forskrifter til Kommisjonen. ( 2 ) På grunnlag av en uformell avtale om utveksling av opplysninger på området tekniske forskrifter (se fotnote 4), oversender Sveits sine forslag til tekniske forskrifter til Kommisjonen.

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/15 VI. STATISTIKK OVER SAKER BEHANDLET I 2004 I HENHOLD TIL EF-TRAKTATENS ARTIKKEL 226 MED HENSYN TIL NASJONALE TEKNISKE FORSKRIFTER VEDTATT I STRID MED BESTEMMELSENE I DIREKTIV 98/34/EF I alt per medlemsstat Land Antall Belgia 1 Spania 1 Irland 1 Ungarn 1 Portugal 1 EU samlet 5

18 Nr. 45/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Oversikt over fellesskapsvedtak om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. juni 2006 til 31. juni /EØS/45/15 (Kunngjort i henhold til artikkel 13 eller 38 i europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 726/2004)( 1 ) Utstedelse av markedsføringstillatelser (artikkel 13 i europaparlaments- og rådsforordning (EØF) nr. 726/2004): Godkjent Vedtaksdato Legemiddelets navn INN (International Non- Proprietary Name) Innehaver av markedsføringstillatelsen Oppføringsnummer i fellesskapsregisteret Legemiddelform ATC-kode (Anatomiskterapeutisk-kjemisk legemiddelregister) Meldingsdato ACOMPLIA rimonabant Sanofi-Aventis 174, avenue de France F Paris EU/1/06/344/ Filmtrukne tabletter (Ikke aktuelt) Zimulti rimonabant Sanofi-Aventis 174, avenue de France F Paris EU/1/06/345/ Filmtrukne tabletter (Ikke aktuelt) Baraclude entecavir Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park Sanderson Road Uxbridge UD8 1DH EU/1/06/343/ EU/1/06/343/005 Filmtrukne tabletter Peroral løsning J05AF Avaglim rosiglitazone/glimépiride SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS EU/1/06/349/ Filmtrukne tabletter (Ikke aktuelt) RotaTeq Rotavirus vaccine (live, oral) Sanofi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk F Lyon EU/1/06/348/ Peroral løsning (Ikke aktuelt) Tysabri natalizumab Elan Pharma International Ltd Monksland Athlone County Westmeath Ireland EU/1/06/346/001 Konsentrat for infusjonsløsning L04AA ( 1 ) EUT L 136 av , s. 1.

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 22. årgang 11.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 3 15. årgang 17.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 22. årgang 23.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 21. årgang 20.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 19 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 21. årgang 3.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 19. årgang 8.11.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 18 21. årgang 27.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 46 I EØS-ORGANER II EFTA-ORGANER III EF-ORGANER. 2. årgang. 30.11.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1.

Nr. 46 I EØS-ORGANER II EFTA-ORGANER III EF-ORGANER. 2. årgang. 30.11.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. Nr.46/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 46 2. årgang 30.11.1995 4. Den rådgivende komité

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 48 13. årgang 28.9.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 39 9.

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 11. årgang 29.7.2004 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 11. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 15 18. årgang 24.3.2011 2011/EØS/15/01 2011/EØS/15/02

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 10 20. årgang 14.2.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN 1022-9310. 18. årgang 10.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 61 ISSN 1022-9310. 18. årgang 10.11.2011 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 61 18. årgang 10.11.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer