S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem Nye brukere av biblioteksystemet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet"

Transkript

1 Oppdatert: Til: Styremøte Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem i desember 2009, kom det frem noen prinsipielle spørsmål, som det er ønskelig å få avklart. Det vises til oppsummeringen av diskusjonen (vedlagt til styret). Med bakgrunn i diskusjonen om prinsipielt grunnlag for inntak av nye bibliotek, er det to forhold som må belyses: 1. Konsekvenser ved inntak av institusjoner utenom UH-sektoren og NB 2. Inntaksstopp i forbindelse med implementering av nytt biblioteksystem Konsekvenser ved inntak av institusjoner utenom UH-sektoren og NB BIBSYS Biblioteksystem har pr totalt 110 institusjoner som brukere, se vedlegg for oversikt over navn og sektor. Ved inntak av nye brukere i BIBSYS Biblioteksystem, er 6 i BIBSYS vedtekter sentral: Statlige universiteter og høgskoler har rett til å delta i BIBSYS Biblioteksystem-samarbeidet som gir rett til å bruke BIBSYS biblioteksystem. Det samme gjelder de institusjoner som pr. 1. januar 2007 er deltakere i samarbeidet. Andre institusjoner kan gis anledning til å delta etter vedtak av styret Statlige universiteter og høgskoler har rett til å delta, for disse vil søknaden nærmest være en formalitet i den forstand at de må akseptere kravene gitt nedenfor, men ellers har krav på deltakelse. Videre kan andre institusjoner gis anledning til å delta. Følgende kriterier må være oppfylt for alle søkere (se styrets vedtak i sak S-2008/43 der også andre føringer er gitt): bibliotekets samling må være et positivt tilskudd til fellesskapet biblioteket må være villig til å stille sine samlinger til rådighet biblioteket må ha tilstrekkelig faglig kompetanse til å registrere bibliografiske data har biblioteket fire årsverk eller mindre, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter BIBSYS Biblioteksystem Søknader fra statlige institusjoner kan etter visse kriterier behandles av styreleder på fullmakt (S- 2008/43). Søknader fra andre institusjoner må behandles av styret. 1

2 Når det gjelder spørsmålet om brukermedvirkning ser det ut til at kriteriet for brukerinstitusjoner som gis i vedtektenes 6 i praksis er utvidet fra statlig til også å omfatte de med bevilgning fra KD. KD har oppnevnt styremedlem fra en privat høgskole som får bevilgning fra KD. Tilsvarende har styret oppnevnt et medlem i styringsgruppen for biblioteksystemkonsortiet fra en privat høgskole som får bevilgning fra KD. Videre er retningslinjer for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium rådgivende for hvordan alle medlemsinstitusjoner skal sikres brukermedvirkning m.h.t. produkter og tjenester: Formålet med opprettelse av konsortier i BIBSYS er å gi de institusjoner som deltar i konsortier brukermedvirkning og innflytelse for de enkelte produkt eller tjeneste. For styringsgruppen er det fastlagt at: Medlemmene skal være representative for bibliotekene som deltar mht størrelse og type institusjon og skal ha tilknytning til bibliotekledernivået. Nasjonalbiblioteket skal ha ett medlem. Gruppen oppnevnes av BIBSYS styre for 2 år av gangen, gjenoppnevning kan skje. BIBSYS styre oppnevner leder og nestleder. Gruppens medlemmer skal ha innsikt i bibliotekenes overordnete og strategiske behov. Medbestemmelse og innflytelse fra institusjoner som er statlige universitet og høgskoler eller får bevilgning fra KD må derfor anses å være ivaretatt gjennom styre og biblioteksystemkonsortium. Medvirkning for andre institusjoner vil skje gjennom de generelle kanalene BIBSYS har. Brukermedvirkning er et prioritert område for BIBSYS, og det ble allerede høsten 2008 gjennomført 2 dialogmøter. I 2009 ble det gjennomført 20 dialogmøter, og planen for 2010 er 29 møter. Målet for dialogmøtene er å oppnå vedvarende dialog med våre kunder. I hovedsak holdes dialogmøter med de allerede omtalte institusjonene, men det holdes også dialogmøter med andre institusjoner og ca 15 møter er planlagt for 2010/11. Det ble i 2009 også arrangert workshops der målet var å ivareta bibliotekenes behov ihht. utvikling av Ask og Embla. Disse arbeidsmøtene ble svært godt mottatt, og det ble avdekket flere ønsker og behov som ble ivaretatt i videre produktutvikling. På disse møtene har noen få institusjoner i gruppen andre deltatt. Andre kanaler som benyttes for brukemedvirkning er BIBSYS Brukerstøtte og BIBSYS Meldingssystem. I 2009 hadde vi 1440 telefonhenvendelser, 50 % fra Høyskoler, 23 % fra Universitet, 15% fra Forskning, 8 % fra NB, 3% fra Helseforetak og 1% fra Museum. I tillegg kommer saker pr. e-post. Det vises for øvrig til BIBSYS kommunikasjonsstrategi som angir virkemidler for ekstern kommunikasjon. Disse kanalene er åpne for alle institusjoner. Nye bibliotek får god informasjon om BIBSYS organer for medbestemmelse når de blir med i BIBSYS, slik at de i utgangspunktet er kjent med dette. Hvis de ønsker å påvirke, kan de bruke de ordninger som foreligger, for eksempel endringsforslag. Det burde heller ikke være noe i veien for at de tar opp saker skriftlig, og sender forslag til BIBSYS administrasjon eller til Biblioteksystemkonsortiet. Direktøren finner ikke at en eventuell misnøye fra institusjoner om manglende påvirkningsmulighet skulle være grunnlag for ikke å ta inn flere institusjoner i denne gruppen. 2

3 Inntaksstopp i forbindelse med implementering av nytt biblioteksystem Når det gjelder inntak av nye bibliotek sett i sammenheng med anskaffelse av nytt biblioteksystem, mener vi det vil være hensiktsmessig at vi er åpne for inntak av nye bibliotek i henhold til følgende kriterier: Tidsplan for anskaffelse Arbeidet med anskaffelsen bygger for tiden på en forutsetning om at et nytt system skal være klart for drift fra Vi foreslår derfor inntaksstopp av nye institusjoner fra januar 2012, hvor det vil være nødvendig med økt fokus på opplæring og tilrettelegging. Vi foreslår at inntaksstopp også gjelder i hele 2013, hvor fokus vil være på konsolidering og støtte til eksisterende institusjoner. Åpning for inntak av nye bibliotek foreslås til januar Import Det vil være viktig å få importert databaser fra nye bibliotek før en overgang til nytt biblioteksystem. Ved innføring av nytt biblioteksystem vil opplæring prioriteres, og importjobber vil kunne bli stående i kø. En konvertering av databasene til nytt system er tidsbesparende i forhold til import i nytt system. Med utgangspunkt i tidsplanen for anskaffelsesprosessen, kan nye institusjoner introduseres i 2011 uten problemer. Fra 2. halvår vil det imidlertid være en forutsetning for deltakelse at biblioteket ikke ønsker import av bibliografiske data (grunnet overføring av data fra nåværende til nytt biblioteksystem). Forslag til vedtak: Det innføres inntaksstopp for nye bibliotek i BIBSYS Biblioteksystem fra januar 2012 til januar Det gis ikke mulighet for deltakelse for bibliotek med behov for import av bibliografiske data i perioden fra juni 2011 til januar Ved endring av tidsplanen for anskaffelsesprosessen gis styrets leder fullmakt til å fastsette endret tidsplan for inntaksstopp. 3

4 Oppdatert: Til: Styremøte Saksdokument S-2010/08 Kommunikasjonsstrategi Forslag til Kommunikasjonsstrategi følger vedlagt til styret. Kommunikasjonsstrategien er todelt, med en overordnet beskrivelse av strategien og en kommunikasjonsplan for Kommunikasjonsplanen vil bli revurdert for 2011 og lagt frem for styret. I tillegg vil en utarbeide egne handlingsplaner for kommunikasjon om større prosjekter, som for eksempel prosessen rundt anskaffelse av ILS. Som grunnlag for arbeidet med BIBSYS kommunikasjonsstrategi utarbeidet BIBSYS et notat om status for informasjonshandlingsplanen for Det er foretatt en intern evaluering og beskrivelse av det som ble gjennomført i forhold til det som var planlagt. Dette er planlagt fulgt opp og kvalitetssikret med en brukerundersøkelse i Notatet følger som vedlegg til kommunikasjonsstrategien. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til Kommunikasjonsstrategi for , med de endringer som ble gjort på møtet. Direktøren gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer og feilrettinger. 1

5 BIBSYS kommunikasjonsstrategi BIBSYS kommunikasjonsstrategi

6 BIBSYS kommunikasjonsstrategi Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS eksterne kommunikasjonsvirksomhet er primært Kunnskapsdepartementet, institusjonsledere, ansatte ved eksisterende brukerinstitusjoner, studenter og forskere. Sekundært er målgruppen andre interessenter og samfunnet for øvrig. Kommunikasjonsstrategien er et av virkemidlene for å nå overordnet mål om samarbeids- og integrasjonsløsninger for sektoren. I BIBSYS Kommunikasjonsstrategi betegner kommunikasjon prosessen og informasjon produktet eller budskapet. Kommunikasjonsstrategi for BIBSYS utarbeides for to år, og er sammensatt av overordnet strategi og en kommunikasjonsplan, som revideres årlig. Denne strategien gjelder for , og denne kommunikasjonsplanen gjelder for BIBSYS direktør og informasjonsrådgiver er ansvarlige for at kommunikasjonsplanen revideres og ajourføres. BIBSYS ledelse har primæransvar for at kommunikasjonsstrategien følges opp, men ansvaret for gjennomføring av strategien ligger hos hver ansatt på sitt område. Revidert kommunikasjonsplan behandles av styret. BIBSYS hovedbudskap for er sikring av stabil og trygg drift av de eksisterende informasjonstjenester, herunder biblioteksystemet og institusjonelle arkiv, samtidig som vi prioriterer kommunikasjon rundt utvikling av nytt, ønsket ILS. BIBSYS styre har som målsetning at brukere av BIBSYS biblioteksystem skal få et moderne biblioteksystem basert på fremtidens behov. Identitet og verdier BIBSYS har i 37 år jobbet for å ivareta felles interesser innenfor informasjonstjenester for universitets- og høyskolesektoren. Utvikling av effektive informasjonstjenester, herunder biblioteksystemet, institusjonelle arkiv og forskningsinformasjon, er gjort i samarbeid med brukerne. Å skape felleskap og samarbeidsløsninger preger BIBSYS identitet. BIBSYS har en visjon: Vi gjør kunnskap tilgjengelig og overordnet mål om å skape samarbeids- og integrasjonsløsninger i sektoren. I tillegg har BIBSYS fire verdier: Troverdighet, åpenhet, respekt og mot. Både visjon, overordnet mål og verdiene er gjennomgående for alt BIBSYS gjør inkludert kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

7 BIBSYS kommunikasjonsstrategi Mål BIBSYS Kommunikasjonsstrategi skal sikre: - at våre målgrupper får korrekt og klar informasjon om BIBSYS virksomhet - god dialog, så vel med brukerne som med medarbeidere - god informasjon om tjenester, ressurser og muligheter for sektoren innenfor informasjonstjenester BIBSYS utarbeider en virksomhetsplan som er organisasjonens redskap for måloppnåelse og arbeid for inneværende år. Kommunikasjonsstrategien skal medvirke til at BIBSYS når sine mål, styrker omdømme og at forventingene til BIBSYS samsvarer med de økonomiske rammene som vedtas av BIBSYS styre. BIBSYS kommunikasjonsstrategi for baserer seg på handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2010, samt statens kommunikasjonspolitikk. For å gjøre strategidokumentet mest mulig tilgjengelig for alle interessenter er det lagt vekt på å utforme det i et tydelig språk. Det er videre lagt vekt på at strategidokumentet skal gi føringer som skal etterleves i det daglige og evalueres, derfor er kommunikasjonsplanen tydeliggjort mht. virkemidler både eksternt og internt. BIBSYS kommunikasjonsstrategi for bygger på Statens kommunikasjonspolitikk. I ny statlig kommunikasjonspolitikk er det fem prinsipper som grunnlag for statlig kommunikasjonsvirksomhet: Åpenhet: I sin kommunikasjon med innbyggeren skal staten være åpen, tydelig og tilgjengelig. / Dette betyr at BIBSYS til enhver tid skal gi brukerne informasjon om sin virksomhet på en åpen og tydelig måte. Informasjonen skal være tilgjengelig i flere kanaler. Web er prioritert som informasjonskanal. Medvirkning: Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester. / Dette betyr at BIBSYS i sin dialog med brukerne skal oppfordre til tilbakemelding på utvikling og tilpassing av sine produkter og tjenester. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

8 Nå alle: Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte. / Dette betyr at BIBSYS skal benytte flere kanaler for å få informasjon ut til alle brukere. Aktiv: Staten skal aktivt og i tide informere innbyggerne om deres rettigheter, plikter og muligheter. / Dette betyr at BIBSYS skal sørge for at dialog med brukerne ivaretar enhver utvikling og tilpassing av produkter og tjenester i forkant. Helhet: Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet / Dette betyr at BIBSYS skal sørge for at informasjon er tilrettelagt de forskjellige brukerne, men at alle har tilgang til den samme informasjon. Informasjonen skal tilpasses de forskjellige kanaler. Prinsipp for gjennomføring: kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Det betyr at ansvaret for informasjon og kommunikasjon i BIBSYS følger saksansvaret både for ledere og medarbeidere. Lederansvar BIBSYS ledelse er ansvarlige for at kommunikasjonstrategien er godt kjent og etterleves i virksomheten. Ledelsen er også ansvarlig for at kommunikasjon blir brukt som strategisk virkemiddel. Kommunikasjon er et virkemiddel på lik linje med andre virkemidler for at BIBSYS skal nå ønskede resultater, og informasjon skal inngå i all overordnet planlegging. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

9 Kommunikasjonsplanen For å sikre god kommunikasjon med våre brukere må vi sikre god informasjonsflyt internt i organisasjonen. BIBSYS vil derfor jobbe med kommunikasjon både internt mot egne medarbeidere og eksternt. BIBSYS skal bidra til fellesløsninger i universitets- og høyskolesektoren og i andre sektorer. BIBSYS skal bidra til å gi allmennheten kvalitetssikret informasjon. Det vil utarbeides egne informasjonsplaner for større prosjekter, som for eksempel innføring av et nytt biblioteksystem. Troverdighet, åpenhet, respekt og mot skal være nøkkelord i vår kommunikasjonsplan. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

10 BIBSYS kommunikasjonsstrategi

11 / Ekstern kommunikasjon Mål BIBSYS vil jobbe for å oppnå vedvarende dialog med brukerne, dette for å gjøre organisasjonen i stand til å skape fellesløsninger og gode informasjonstjenester for sektoren. Dette skal bidra til levering av riktige produkter til riktig tid. Disse løsningene skal ivareta bibliotektjenester og integrasjon med andre systemer i sektoren. Jevnlig og tilpasset informasjon om endringer og oppdateringer av våre produkter og tjenester vil stå sentralt. Målgrupper Hovedmålgruppen for ekstern informasjon er Kunnskapsdepartementet, institusjonsledere, ansatte ved eksisterende brukerinstitusjoner, studenter, forskere og potensielle brukere. Virkemidler Forståelig og tydelig språk i all informasjon Kundemøter etter oppsatt plan Bidra til samarbeid med brukerinstitusjonene for å synliggjøre BIBSYS som bibliotekets ressurs overfor studentene og forskerne. Relevant informasjon direkte til bruker pr. epost til riktig tid Brukerstøtte /support med oppdaterte støttesystemer. Bevisstgjøre og trene lederne i organisasjonen på ekstern kommunikasjon. BIBSYS - nytt Informasjon i fagblader, skrevet både av interne og av eksterne fagfolk. Deltakelse på faglige arrangement: BIBSYS vil delta både som utstiller og deltaker for å fremme dialogen med våre brukere og andre sentrale aktører innen biblioteksektoren. BIBSYS nettsted vil være den foretrukne informasjonskanal, og tiltak vil settes i verk for å bevisstgjøre dette ytterligere blant våre brukere. Besøk på nettstedet blir overvåket og målt, og gir grunnlag for stadige utbedringer. Tilstedeværelse i sosiale medier (Facebook, Twitter, brukerforum på hjemmesidene og lignende) med informasjon og dialog om aktiviteten i BIBSYS. BIBSYS vil gjennomføre brukerundersøkelser for å gi et bilde av brukertilfredshet. I 2010 vil hovedfokuset være måling av brukertilfredsheten med informasjon og kommunikasjon fra BIBSYS. Dette vil bli benyttet i prosessen med å vurdere mulige forbedringstiltak. For større prosjekter vil BIBSYS utarbeide egne informasjonsplaner (for eksempel anskaffelsen av et nytt Biblioteksystem). All profilering utad skal skje ved hjelp av BIBSYS logo, fargepalett, mønster og skrifttyper. Alle brev og dokumenter som sendes fra BIBSYS skal følge de maler som er fastlagt i profil. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å styrke forholdet mellom BIBSYS, universitets- og høyskolesektoren og Nasjonalbiblioteket, samt andre interessenter. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

12 / Intern kommunikasjon Mål Ved å forbedre vår interne kommunikasjon vil vi bidra til brukernes trygghet for fremtidens BIBSYS. Det skal gjøres med en mer tydelig intern ansvarsfordeling som bidrar til større engasjement og stolthet blant våre medarbeidere. Målgrupper Hovedmålgruppen for intern informasjon er alle medarbeidere i BIBSYS. Virkemidler Forbedret intern informasjon skal styrke medarbeidernes rolle som BIBSYS ansikt utad i kontakt med våre brukere. BIBSYS vil jobbe for en bevisstgjøring av hver enkelt medarbeiders rolle i betydningen for BIBSYS omdømme. Jevnlig, relevant og god intern informasjon skal bidra til at medarbeiderne trekker sammen mot felles mål, delaktighet og fellesskap. Skape arena og kultur for god informasjonsutveksling som sikrer en bevisstgjøring rundt formål og oppgaver, og skaper trivsel og motivasjon blant medarbeiderne. Bevisstgjøre og trene lederne i organisasjonen på intern kommunikasjon. Intranett skal sikre at informasjon blir raskt og enkelt tilgjengelig for alle medarbeidere. BIBSYS fagseminarer skal bidra til faglig utvikling og bevisstgjøre medarbeidere på sin rolle både overfor våre samarbeidspartnere og i internt samarbeid. Møter i Lokalt Samarbeidsutvalg skal avholdes etter fastlagt plan for å opprettholde et godt samarbeid med de tillitsvalgte i organisasjonen. CRM - Customer Relationship Management skal brukes for å forbedre effektivitet og oversikt ved kontakt med brukerinstitusjoner. Bevisst plan for kompetansebygging blant medarbeidere: vi ønsker å opprettholde høy kompetanse på våre medarbeidere og vil sørge for aktiv deltagelse både på interne og eksterne arrangement. Kompetansenivåer kartlegges og fremtidige behov avdekkes kontinuerlig i forbindelse med medarbeidersamtaler. Kontinuerlig evaluering av arbeidsprosesser og rutiner for gjennomføring av tiltak for forbedring. Plan for intern kommunikasjon skal implementeres i arbeidsplanen for 2010 og BIBSYS kommunikasjonsstrategi

13 Notat Statusrapport - handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Mål for handlingsplanen i 2009 har vært å sikre at våre brukerinstitusjoner får informasjon om BIBSYS virksomhet til rett tid, på en tydelig og god måte. Den skal sikre helhet og sammenheng i BIBSYS informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Vi har delt inn planen i eksternt og internt informasjonsarbeid. Vårt mål med eksternt informasjonsarbeid i 2009 har vært å oppnå vedvarende dialog med BIBSYS-bibliotekene for å sikre brukermedvirkning i utvikling og tilpassing av våre produkter og tjenester. Tilbakemeldinger fra våre brukerinstitusjoner tyder på at vi med valgte virkemidler for 2009 er godt i gang. Hovedmålgruppen for ekstern informasjon har vært de ansatte ved våre eksisterende brukerinstitusjoner samt potensielle brukere. Virkemidlene: Dialogmøter Direkte kommunikasjon pr. epost BIBSYS nytt og Nyhetsbrev Ny grafisk profil Deltakelse på faglige arrangement BIBSYS nettsted Workshops Brukerundersøkelser Konsortier For større prosjekter (behovsanalysen) utarbeidet BIBSYS egen informasjonsplan. Kundebesøk er gjennomført som dialogmøter. I løpet av 2009 har vi hatt 15 dialogmøter. Dette er godt mottatt blant våre brukerinstitusjoner, og en oppsummering av spørsmål og svar fra dialogmøtene er publisert på våre nettsider: mering.php Direkte kommunikasjon pr. epost og BIBSYS-nytt er benyttet til å informere om nytt biblioteksystem, systemoppdateringer, formidle inntrykk fra våre bibliotek og andre nyhetssaker fra BIBSYS. Ny grafisk profil ble innført i forbindelse med Brukermøtet i mars. Vi har deltatt på faglige arrangement som for eksempel Bratislava i april (ELAG), ABM-konferansen i Oslo i mai, London Online i 1

14 desember, KORG-dagene, JavaZone 2009 og ikke minst eget Brukermøte i Fredrikstad. BIBSYS nettsted er oppdatert med ny struktur og brukes til å formidle nyheter og andre viktige saker for våre brukere. På våre 5 workshops, som har omhandlet forskjellige tema, har det vært stor deltagelse og stort engasjement fra våre brukerinstitusjoner. Oppsummering av hver workshop er publisert på våre nettsider: BIBSYS har vært bevisst på å være aktive og synliggjøre BIBSYS virksomhet gjennom faglige artikler i fagblader. I Bibliotekaren nr 5/2009 svarte BIBSYS webredaktør på et debattinnlegg fra Bibliotekaren nr 3 samme år. Debattinnlegget omhandlet grensesnittet i BIBSYS Biblioteksystem. Vår styreformann hadde i september-utgaven av Bibliotekaren en artikkel som redegjorde for nytt biblioteksystem for UH-sektoren i I desemberutgaven av samme blad har Hilde Høgås og Hege Stensrud Høsøien fra Nasjonalbiblioteket orienterte om Nasjonalbibliotekets produksjon av bibliografier i BIBSYS. BIBSYS har jobbet med å få etablert konsortier for alle produkter. I 2009 vedtok BIBSYS styre retningslinjer for både BIBSYS Brage og BIBSYS Nettportal og evt. andre konsortier. Samtidig vedtok de egne retningslinjer for BIBSYS Biblioteksystemkonsortiet. Dette medførte til at BIBSYS Biblioteksystemkonsortiet med eget konsortiestyre ble etablert i mai. Målet for opprettelse av konsortier var å ivareta og øke brukermedvirkning, samt kommunikasjon og forslag om det BIBSYS skal jobbe med. Vårt mål med internt informasjonsarbeid i 2009 har vært fokus på og forståelse for våre brukerinstitusjoners behov. Vi ønsket også å synliggjøre den interne ansvarsfordelingen slik at den kunne bidra til større engasjement og stolthet blant ansatte. Hovedmålgruppen for intern informasjon er alle ansatte i BIBSYS. Virkemidler: Koordinere interne informasjonskanaler Interne møter Fagseminarer Ny grafisk profil Ta i bruk et system for oppfølging av brukerinstitusjoner (CRM - Customer Relationship Management Arbeidsmetodikk Bevisst strategi for kompetansebygging blant ansatte Etablere interne rutiner Interne informasjonskanaler og interne møter har i større grad vært målrettet mht. overordnede mål og strategier, men her har vi fortsatt noe å gå på. Flere 2

15 ansatte har deltatt på fagseminarer med tanke på kompetansebygging. Eksempler på dette er Java in Essence, ITIL Foundation, Kurs i kravspesifikasjon og Effektivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Ny grafisk profil har løftet organisasjonen og bidratt til mer bevissthet rundt våre verdier. CRM er innført i BIBSYS kundesenter og systemet vil bli tatt i bruk i hele organisasjonen. Dette forventes å forbedre effektiviteten og sikre en bedre oversikt over opplysninger om våre brukerinstitusjoner. Sosiale medier er mye omtalt som kommunikasjonskanal, og BIBSYS er registrert både på twitter og facebook. Her har vi fått en ny arena for kontakt med våre brukere. Det jobbes fortsatt etter scrum-metodikken, da dette oppleves som mest effektivt for BIBSYS akkurat nå. Dette vil evalueres fortløpende. BIBSYS vil i løpet av 2010 foreta en kvalifisert evaluering av virkemidler og måloppnåelse mht. tiltakene i handlingsplanen. Dette vil skje i form av en undersøkelse blant våre brukere om informasjon fra BIBSYS. 3

16 Saksdokument S-2010/09 a) Leveranseplan for BIBSYS Brage for 2010 Leveranseplan for BIBSYS Brage for 2010 ble vedtatt ved konsortiemøtet 4. November Prioriterte vedlikeholdsoppgaver er: Retting av kjente feil og mangler i DSpace som kan gi feil i metadata Indeksering som muliggjør fulltekstsøk, dvs. søk i innholdet i de enkelte filene Direkte eksport av metadata fra de enkelte arkivene til Google i henhold til format definert av Google Prioriterte utviklingsoppgaver er: 1. Ny versjon av BIBSYS Brage basert på DSpace versjon 1.6 og med funksjoner for presentasjon av brukerstatistikk. DSpace versjon 1.6 er planlagt lansert ved årsskiftet 2009/2010 og innebærer en videreutvikling av grensesnittet og funksjonaliteten i versjon 1.5. Dette omfatter ny funksjon for å registrere embargoperiode, bedre brukerstatistikk, mulighet for batchoppdatering av metadata og eventuelt også autoritetskontroll. 2. Forbedringer av brukergrensesnittet for søk og registrering utover det som kommer med DSpace versjon 1.6 og de lokale endringene som allerede er utviklet for BIBSYS Brage. Det skal tas utgangspunkt i endringsforslag konsortiedeltagerne har prioritert i BIBSYS Meldingssystem. Inkluderer funksjon for å flytte poster fra en samling til en annen, og lenke til fulltekst (øverste fil hvis flere) under tittellinjen øverst på siden med enkel postvisning. 3. Avlevering av metadata fra de enkelte arkivene til Bibliotekbasen i BIBSYS Biblioteksystem. Oppgaven innebærer å gjøre det mulig for BIBSYS Biblioteksystem å høste metadata for alle dokumenttyper i det enkelte arkiv via protokollen OAI-PMH. For at metadata fra arkivene skal kunne gjenbrukes i Bibliotekbasen, må det utvikles rutiner for dette i BIBSYS Biblioteksystem. 4. Etablering av en pilotinstans av DSpace 1.6 for et utvalg institusjoner hvor hver enkelt institusjon opptrer som en egen enhet (community) med sitt eget navn og sin egen grafiske profil. Formålet med oppgaven er å få testet ut og utredet fordeler og ulemper ved en mulig overgang fra dagens løsning hvor hver institusjon har sitt egen DSpace-instans, til en ny driftsløsning med en felles DSpace-instans for alle. 5. Funksjoner for avlevering av metadata og tilhørende filer til det enkelte arkiv ved bruk av registreringsskjemaet for publikasjon i BIBSYS ForskDok. 1

17 Oppgaven omfatter ferdigstilling av funksjoner for avlevering av metadata og tilhørende filer i BIBSYS ForskDok, og utvikling av funksjoner for mottak og publisering i et administratorverktøy i BIBSYS Brage. Denne saken må utredes av arbeidsgruppen mht hvordan funksjonaliteten skal være i BIBSYS Brage. 2

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10

Virksomhetsplan 2010. Versjon 1 2009-11-10 Virksomhetsplan 2010 Versjon 1 2009-11-10 1 Innhold 1 Økonomiske rammer og grunnlag for virksomhetsplan... 3 2 Innledning til virksomhetsplan... 5 3 Samarbeid... 6 4 Organisasjon... 6 5 Biblioteksystemet...

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre

Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre L Prosjektbeskrivelse CRIStin 2.0 * 19.06.2014 Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Lars Wenaas Katrine Weisteen Bjerde CRIStins styre Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Styringsgruppe

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer