S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem Nye brukere av biblioteksystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet"

Transkript

1 Oppdatert: Til: Styremøte Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem i desember 2009, kom det frem noen prinsipielle spørsmål, som det er ønskelig å få avklart. Det vises til oppsummeringen av diskusjonen (vedlagt til styret). Med bakgrunn i diskusjonen om prinsipielt grunnlag for inntak av nye bibliotek, er det to forhold som må belyses: 1. Konsekvenser ved inntak av institusjoner utenom UH-sektoren og NB 2. Inntaksstopp i forbindelse med implementering av nytt biblioteksystem Konsekvenser ved inntak av institusjoner utenom UH-sektoren og NB BIBSYS Biblioteksystem har pr totalt 110 institusjoner som brukere, se vedlegg for oversikt over navn og sektor. Ved inntak av nye brukere i BIBSYS Biblioteksystem, er 6 i BIBSYS vedtekter sentral: Statlige universiteter og høgskoler har rett til å delta i BIBSYS Biblioteksystem-samarbeidet som gir rett til å bruke BIBSYS biblioteksystem. Det samme gjelder de institusjoner som pr. 1. januar 2007 er deltakere i samarbeidet. Andre institusjoner kan gis anledning til å delta etter vedtak av styret Statlige universiteter og høgskoler har rett til å delta, for disse vil søknaden nærmest være en formalitet i den forstand at de må akseptere kravene gitt nedenfor, men ellers har krav på deltakelse. Videre kan andre institusjoner gis anledning til å delta. Følgende kriterier må være oppfylt for alle søkere (se styrets vedtak i sak S-2008/43 der også andre føringer er gitt): bibliotekets samling må være et positivt tilskudd til fellesskapet biblioteket må være villig til å stille sine samlinger til rådighet biblioteket må ha tilstrekkelig faglig kompetanse til å registrere bibliografiske data har biblioteket fire årsverk eller mindre, må det inngås en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter BIBSYS Biblioteksystem Søknader fra statlige institusjoner kan etter visse kriterier behandles av styreleder på fullmakt (S- 2008/43). Søknader fra andre institusjoner må behandles av styret. 1

2 Når det gjelder spørsmålet om brukermedvirkning ser det ut til at kriteriet for brukerinstitusjoner som gis i vedtektenes 6 i praksis er utvidet fra statlig til også å omfatte de med bevilgning fra KD. KD har oppnevnt styremedlem fra en privat høgskole som får bevilgning fra KD. Tilsvarende har styret oppnevnt et medlem i styringsgruppen for biblioteksystemkonsortiet fra en privat høgskole som får bevilgning fra KD. Videre er retningslinjer for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium rådgivende for hvordan alle medlemsinstitusjoner skal sikres brukermedvirkning m.h.t. produkter og tjenester: Formålet med opprettelse av konsortier i BIBSYS er å gi de institusjoner som deltar i konsortier brukermedvirkning og innflytelse for de enkelte produkt eller tjeneste. For styringsgruppen er det fastlagt at: Medlemmene skal være representative for bibliotekene som deltar mht størrelse og type institusjon og skal ha tilknytning til bibliotekledernivået. Nasjonalbiblioteket skal ha ett medlem. Gruppen oppnevnes av BIBSYS styre for 2 år av gangen, gjenoppnevning kan skje. BIBSYS styre oppnevner leder og nestleder. Gruppens medlemmer skal ha innsikt i bibliotekenes overordnete og strategiske behov. Medbestemmelse og innflytelse fra institusjoner som er statlige universitet og høgskoler eller får bevilgning fra KD må derfor anses å være ivaretatt gjennom styre og biblioteksystemkonsortium. Medvirkning for andre institusjoner vil skje gjennom de generelle kanalene BIBSYS har. Brukermedvirkning er et prioritert område for BIBSYS, og det ble allerede høsten 2008 gjennomført 2 dialogmøter. I 2009 ble det gjennomført 20 dialogmøter, og planen for 2010 er 29 møter. Målet for dialogmøtene er å oppnå vedvarende dialog med våre kunder. I hovedsak holdes dialogmøter med de allerede omtalte institusjonene, men det holdes også dialogmøter med andre institusjoner og ca 15 møter er planlagt for 2010/11. Det ble i 2009 også arrangert workshops der målet var å ivareta bibliotekenes behov ihht. utvikling av Ask og Embla. Disse arbeidsmøtene ble svært godt mottatt, og det ble avdekket flere ønsker og behov som ble ivaretatt i videre produktutvikling. På disse møtene har noen få institusjoner i gruppen andre deltatt. Andre kanaler som benyttes for brukemedvirkning er BIBSYS Brukerstøtte og BIBSYS Meldingssystem. I 2009 hadde vi 1440 telefonhenvendelser, 50 % fra Høyskoler, 23 % fra Universitet, 15% fra Forskning, 8 % fra NB, 3% fra Helseforetak og 1% fra Museum. I tillegg kommer saker pr. e-post. Det vises for øvrig til BIBSYS kommunikasjonsstrategi som angir virkemidler for ekstern kommunikasjon. Disse kanalene er åpne for alle institusjoner. Nye bibliotek får god informasjon om BIBSYS organer for medbestemmelse når de blir med i BIBSYS, slik at de i utgangspunktet er kjent med dette. Hvis de ønsker å påvirke, kan de bruke de ordninger som foreligger, for eksempel endringsforslag. Det burde heller ikke være noe i veien for at de tar opp saker skriftlig, og sender forslag til BIBSYS administrasjon eller til Biblioteksystemkonsortiet. Direktøren finner ikke at en eventuell misnøye fra institusjoner om manglende påvirkningsmulighet skulle være grunnlag for ikke å ta inn flere institusjoner i denne gruppen. 2

3 Inntaksstopp i forbindelse med implementering av nytt biblioteksystem Når det gjelder inntak av nye bibliotek sett i sammenheng med anskaffelse av nytt biblioteksystem, mener vi det vil være hensiktsmessig at vi er åpne for inntak av nye bibliotek i henhold til følgende kriterier: Tidsplan for anskaffelse Arbeidet med anskaffelsen bygger for tiden på en forutsetning om at et nytt system skal være klart for drift fra Vi foreslår derfor inntaksstopp av nye institusjoner fra januar 2012, hvor det vil være nødvendig med økt fokus på opplæring og tilrettelegging. Vi foreslår at inntaksstopp også gjelder i hele 2013, hvor fokus vil være på konsolidering og støtte til eksisterende institusjoner. Åpning for inntak av nye bibliotek foreslås til januar Import Det vil være viktig å få importert databaser fra nye bibliotek før en overgang til nytt biblioteksystem. Ved innføring av nytt biblioteksystem vil opplæring prioriteres, og importjobber vil kunne bli stående i kø. En konvertering av databasene til nytt system er tidsbesparende i forhold til import i nytt system. Med utgangspunkt i tidsplanen for anskaffelsesprosessen, kan nye institusjoner introduseres i 2011 uten problemer. Fra 2. halvår vil det imidlertid være en forutsetning for deltakelse at biblioteket ikke ønsker import av bibliografiske data (grunnet overføring av data fra nåværende til nytt biblioteksystem). Forslag til vedtak: Det innføres inntaksstopp for nye bibliotek i BIBSYS Biblioteksystem fra januar 2012 til januar Det gis ikke mulighet for deltakelse for bibliotek med behov for import av bibliografiske data i perioden fra juni 2011 til januar Ved endring av tidsplanen for anskaffelsesprosessen gis styrets leder fullmakt til å fastsette endret tidsplan for inntaksstopp. 3

4 Oppdatert: Til: Styremøte Saksdokument S-2010/08 Kommunikasjonsstrategi Forslag til Kommunikasjonsstrategi følger vedlagt til styret. Kommunikasjonsstrategien er todelt, med en overordnet beskrivelse av strategien og en kommunikasjonsplan for Kommunikasjonsplanen vil bli revurdert for 2011 og lagt frem for styret. I tillegg vil en utarbeide egne handlingsplaner for kommunikasjon om større prosjekter, som for eksempel prosessen rundt anskaffelse av ILS. Som grunnlag for arbeidet med BIBSYS kommunikasjonsstrategi utarbeidet BIBSYS et notat om status for informasjonshandlingsplanen for Det er foretatt en intern evaluering og beskrivelse av det som ble gjennomført i forhold til det som var planlagt. Dette er planlagt fulgt opp og kvalitetssikret med en brukerundersøkelse i Notatet følger som vedlegg til kommunikasjonsstrategien. Forslag til vedtak: Styret godkjenner forslaget til Kommunikasjonsstrategi for , med de endringer som ble gjort på møtet. Direktøren gis fullmakt til å foreta eventuelle endringer og feilrettinger. 1

5 BIBSYS kommunikasjonsstrategi BIBSYS kommunikasjonsstrategi

6 BIBSYS kommunikasjonsstrategi Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS eksterne kommunikasjonsvirksomhet er primært Kunnskapsdepartementet, institusjonsledere, ansatte ved eksisterende brukerinstitusjoner, studenter og forskere. Sekundært er målgruppen andre interessenter og samfunnet for øvrig. Kommunikasjonsstrategien er et av virkemidlene for å nå overordnet mål om samarbeids- og integrasjonsløsninger for sektoren. I BIBSYS Kommunikasjonsstrategi betegner kommunikasjon prosessen og informasjon produktet eller budskapet. Kommunikasjonsstrategi for BIBSYS utarbeides for to år, og er sammensatt av overordnet strategi og en kommunikasjonsplan, som revideres årlig. Denne strategien gjelder for , og denne kommunikasjonsplanen gjelder for BIBSYS direktør og informasjonsrådgiver er ansvarlige for at kommunikasjonsplanen revideres og ajourføres. BIBSYS ledelse har primæransvar for at kommunikasjonsstrategien følges opp, men ansvaret for gjennomføring av strategien ligger hos hver ansatt på sitt område. Revidert kommunikasjonsplan behandles av styret. BIBSYS hovedbudskap for er sikring av stabil og trygg drift av de eksisterende informasjonstjenester, herunder biblioteksystemet og institusjonelle arkiv, samtidig som vi prioriterer kommunikasjon rundt utvikling av nytt, ønsket ILS. BIBSYS styre har som målsetning at brukere av BIBSYS biblioteksystem skal få et moderne biblioteksystem basert på fremtidens behov. Identitet og verdier BIBSYS har i 37 år jobbet for å ivareta felles interesser innenfor informasjonstjenester for universitets- og høyskolesektoren. Utvikling av effektive informasjonstjenester, herunder biblioteksystemet, institusjonelle arkiv og forskningsinformasjon, er gjort i samarbeid med brukerne. Å skape felleskap og samarbeidsløsninger preger BIBSYS identitet. BIBSYS har en visjon: Vi gjør kunnskap tilgjengelig og overordnet mål om å skape samarbeids- og integrasjonsløsninger i sektoren. I tillegg har BIBSYS fire verdier: Troverdighet, åpenhet, respekt og mot. Både visjon, overordnet mål og verdiene er gjennomgående for alt BIBSYS gjør inkludert kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

7 BIBSYS kommunikasjonsstrategi Mål BIBSYS Kommunikasjonsstrategi skal sikre: - at våre målgrupper får korrekt og klar informasjon om BIBSYS virksomhet - god dialog, så vel med brukerne som med medarbeidere - god informasjon om tjenester, ressurser og muligheter for sektoren innenfor informasjonstjenester BIBSYS utarbeider en virksomhetsplan som er organisasjonens redskap for måloppnåelse og arbeid for inneværende år. Kommunikasjonsstrategien skal medvirke til at BIBSYS når sine mål, styrker omdømme og at forventingene til BIBSYS samsvarer med de økonomiske rammene som vedtas av BIBSYS styre. BIBSYS kommunikasjonsstrategi for baserer seg på handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2010, samt statens kommunikasjonspolitikk. For å gjøre strategidokumentet mest mulig tilgjengelig for alle interessenter er det lagt vekt på å utforme det i et tydelig språk. Det er videre lagt vekt på at strategidokumentet skal gi føringer som skal etterleves i det daglige og evalueres, derfor er kommunikasjonsplanen tydeliggjort mht. virkemidler både eksternt og internt. BIBSYS kommunikasjonsstrategi for bygger på Statens kommunikasjonspolitikk. I ny statlig kommunikasjonspolitikk er det fem prinsipper som grunnlag for statlig kommunikasjonsvirksomhet: Åpenhet: I sin kommunikasjon med innbyggeren skal staten være åpen, tydelig og tilgjengelig. / Dette betyr at BIBSYS til enhver tid skal gi brukerne informasjon om sin virksomhet på en åpen og tydelig måte. Informasjonen skal være tilgjengelig i flere kanaler. Web er prioritert som informasjonskanal. Medvirkning: Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester. / Dette betyr at BIBSYS i sin dialog med brukerne skal oppfordre til tilbakemelding på utvikling og tilpassing av sine produkter og tjenester. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

8 Nå alle: Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte. / Dette betyr at BIBSYS skal benytte flere kanaler for å få informasjon ut til alle brukere. Aktiv: Staten skal aktivt og i tide informere innbyggerne om deres rettigheter, plikter og muligheter. / Dette betyr at BIBSYS skal sørge for at dialog med brukerne ivaretar enhver utvikling og tilpassing av produkter og tjenester i forkant. Helhet: Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet / Dette betyr at BIBSYS skal sørge for at informasjon er tilrettelagt de forskjellige brukerne, men at alle har tilgang til den samme informasjon. Informasjonen skal tilpasses de forskjellige kanaler. Prinsipp for gjennomføring: kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Det betyr at ansvaret for informasjon og kommunikasjon i BIBSYS følger saksansvaret både for ledere og medarbeidere. Lederansvar BIBSYS ledelse er ansvarlige for at kommunikasjonstrategien er godt kjent og etterleves i virksomheten. Ledelsen er også ansvarlig for at kommunikasjon blir brukt som strategisk virkemiddel. Kommunikasjon er et virkemiddel på lik linje med andre virkemidler for at BIBSYS skal nå ønskede resultater, og informasjon skal inngå i all overordnet planlegging. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

9 Kommunikasjonsplanen For å sikre god kommunikasjon med våre brukere må vi sikre god informasjonsflyt internt i organisasjonen. BIBSYS vil derfor jobbe med kommunikasjon både internt mot egne medarbeidere og eksternt. BIBSYS skal bidra til fellesløsninger i universitets- og høyskolesektoren og i andre sektorer. BIBSYS skal bidra til å gi allmennheten kvalitetssikret informasjon. Det vil utarbeides egne informasjonsplaner for større prosjekter, som for eksempel innføring av et nytt biblioteksystem. Troverdighet, åpenhet, respekt og mot skal være nøkkelord i vår kommunikasjonsplan. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

10 BIBSYS kommunikasjonsstrategi

11 / Ekstern kommunikasjon Mål BIBSYS vil jobbe for å oppnå vedvarende dialog med brukerne, dette for å gjøre organisasjonen i stand til å skape fellesløsninger og gode informasjonstjenester for sektoren. Dette skal bidra til levering av riktige produkter til riktig tid. Disse løsningene skal ivareta bibliotektjenester og integrasjon med andre systemer i sektoren. Jevnlig og tilpasset informasjon om endringer og oppdateringer av våre produkter og tjenester vil stå sentralt. Målgrupper Hovedmålgruppen for ekstern informasjon er Kunnskapsdepartementet, institusjonsledere, ansatte ved eksisterende brukerinstitusjoner, studenter, forskere og potensielle brukere. Virkemidler Forståelig og tydelig språk i all informasjon Kundemøter etter oppsatt plan Bidra til samarbeid med brukerinstitusjonene for å synliggjøre BIBSYS som bibliotekets ressurs overfor studentene og forskerne. Relevant informasjon direkte til bruker pr. epost til riktig tid Brukerstøtte /support med oppdaterte støttesystemer. Bevisstgjøre og trene lederne i organisasjonen på ekstern kommunikasjon. BIBSYS - nytt Informasjon i fagblader, skrevet både av interne og av eksterne fagfolk. Deltakelse på faglige arrangement: BIBSYS vil delta både som utstiller og deltaker for å fremme dialogen med våre brukere og andre sentrale aktører innen biblioteksektoren. BIBSYS nettsted vil være den foretrukne informasjonskanal, og tiltak vil settes i verk for å bevisstgjøre dette ytterligere blant våre brukere. Besøk på nettstedet blir overvåket og målt, og gir grunnlag for stadige utbedringer. Tilstedeværelse i sosiale medier (Facebook, Twitter, brukerforum på hjemmesidene og lignende) med informasjon og dialog om aktiviteten i BIBSYS. BIBSYS vil gjennomføre brukerundersøkelser for å gi et bilde av brukertilfredshet. I 2010 vil hovedfokuset være måling av brukertilfredsheten med informasjon og kommunikasjon fra BIBSYS. Dette vil bli benyttet i prosessen med å vurdere mulige forbedringstiltak. For større prosjekter vil BIBSYS utarbeide egne informasjonsplaner (for eksempel anskaffelsen av et nytt Biblioteksystem). All profilering utad skal skje ved hjelp av BIBSYS logo, fargepalett, mønster og skrifttyper. Alle brev og dokumenter som sendes fra BIBSYS skal følge de maler som er fastlagt i profil. Kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å styrke forholdet mellom BIBSYS, universitets- og høyskolesektoren og Nasjonalbiblioteket, samt andre interessenter. BIBSYS kommunikasjonsstrategi

12 / Intern kommunikasjon Mål Ved å forbedre vår interne kommunikasjon vil vi bidra til brukernes trygghet for fremtidens BIBSYS. Det skal gjøres med en mer tydelig intern ansvarsfordeling som bidrar til større engasjement og stolthet blant våre medarbeidere. Målgrupper Hovedmålgruppen for intern informasjon er alle medarbeidere i BIBSYS. Virkemidler Forbedret intern informasjon skal styrke medarbeidernes rolle som BIBSYS ansikt utad i kontakt med våre brukere. BIBSYS vil jobbe for en bevisstgjøring av hver enkelt medarbeiders rolle i betydningen for BIBSYS omdømme. Jevnlig, relevant og god intern informasjon skal bidra til at medarbeiderne trekker sammen mot felles mål, delaktighet og fellesskap. Skape arena og kultur for god informasjonsutveksling som sikrer en bevisstgjøring rundt formål og oppgaver, og skaper trivsel og motivasjon blant medarbeiderne. Bevisstgjøre og trene lederne i organisasjonen på intern kommunikasjon. Intranett skal sikre at informasjon blir raskt og enkelt tilgjengelig for alle medarbeidere. BIBSYS fagseminarer skal bidra til faglig utvikling og bevisstgjøre medarbeidere på sin rolle både overfor våre samarbeidspartnere og i internt samarbeid. Møter i Lokalt Samarbeidsutvalg skal avholdes etter fastlagt plan for å opprettholde et godt samarbeid med de tillitsvalgte i organisasjonen. CRM - Customer Relationship Management skal brukes for å forbedre effektivitet og oversikt ved kontakt med brukerinstitusjoner. Bevisst plan for kompetansebygging blant medarbeidere: vi ønsker å opprettholde høy kompetanse på våre medarbeidere og vil sørge for aktiv deltagelse både på interne og eksterne arrangement. Kompetansenivåer kartlegges og fremtidige behov avdekkes kontinuerlig i forbindelse med medarbeidersamtaler. Kontinuerlig evaluering av arbeidsprosesser og rutiner for gjennomføring av tiltak for forbedring. Plan for intern kommunikasjon skal implementeres i arbeidsplanen for 2010 og BIBSYS kommunikasjonsstrategi

13 Notat Statusrapport - handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Mål for handlingsplanen i 2009 har vært å sikre at våre brukerinstitusjoner får informasjon om BIBSYS virksomhet til rett tid, på en tydelig og god måte. Den skal sikre helhet og sammenheng i BIBSYS informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Vi har delt inn planen i eksternt og internt informasjonsarbeid. Vårt mål med eksternt informasjonsarbeid i 2009 har vært å oppnå vedvarende dialog med BIBSYS-bibliotekene for å sikre brukermedvirkning i utvikling og tilpassing av våre produkter og tjenester. Tilbakemeldinger fra våre brukerinstitusjoner tyder på at vi med valgte virkemidler for 2009 er godt i gang. Hovedmålgruppen for ekstern informasjon har vært de ansatte ved våre eksisterende brukerinstitusjoner samt potensielle brukere. Virkemidlene: Dialogmøter Direkte kommunikasjon pr. epost BIBSYS nytt og Nyhetsbrev Ny grafisk profil Deltakelse på faglige arrangement BIBSYS nettsted Workshops Brukerundersøkelser Konsortier For større prosjekter (behovsanalysen) utarbeidet BIBSYS egen informasjonsplan. Kundebesøk er gjennomført som dialogmøter. I løpet av 2009 har vi hatt 15 dialogmøter. Dette er godt mottatt blant våre brukerinstitusjoner, og en oppsummering av spørsmål og svar fra dialogmøtene er publisert på våre nettsider: mering.php Direkte kommunikasjon pr. epost og BIBSYS-nytt er benyttet til å informere om nytt biblioteksystem, systemoppdateringer, formidle inntrykk fra våre bibliotek og andre nyhetssaker fra BIBSYS. Ny grafisk profil ble innført i forbindelse med Brukermøtet i mars. Vi har deltatt på faglige arrangement som for eksempel Bratislava i april (ELAG), ABM-konferansen i Oslo i mai, London Online i 1

14 desember, KORG-dagene, JavaZone 2009 og ikke minst eget Brukermøte i Fredrikstad. BIBSYS nettsted er oppdatert med ny struktur og brukes til å formidle nyheter og andre viktige saker for våre brukere. På våre 5 workshops, som har omhandlet forskjellige tema, har det vært stor deltagelse og stort engasjement fra våre brukerinstitusjoner. Oppsummering av hver workshop er publisert på våre nettsider: BIBSYS har vært bevisst på å være aktive og synliggjøre BIBSYS virksomhet gjennom faglige artikler i fagblader. I Bibliotekaren nr 5/2009 svarte BIBSYS webredaktør på et debattinnlegg fra Bibliotekaren nr 3 samme år. Debattinnlegget omhandlet grensesnittet i BIBSYS Biblioteksystem. Vår styreformann hadde i september-utgaven av Bibliotekaren en artikkel som redegjorde for nytt biblioteksystem for UH-sektoren i I desemberutgaven av samme blad har Hilde Høgås og Hege Stensrud Høsøien fra Nasjonalbiblioteket orienterte om Nasjonalbibliotekets produksjon av bibliografier i BIBSYS. BIBSYS har jobbet med å få etablert konsortier for alle produkter. I 2009 vedtok BIBSYS styre retningslinjer for både BIBSYS Brage og BIBSYS Nettportal og evt. andre konsortier. Samtidig vedtok de egne retningslinjer for BIBSYS Biblioteksystemkonsortiet. Dette medførte til at BIBSYS Biblioteksystemkonsortiet med eget konsortiestyre ble etablert i mai. Målet for opprettelse av konsortier var å ivareta og øke brukermedvirkning, samt kommunikasjon og forslag om det BIBSYS skal jobbe med. Vårt mål med internt informasjonsarbeid i 2009 har vært fokus på og forståelse for våre brukerinstitusjoners behov. Vi ønsket også å synliggjøre den interne ansvarsfordelingen slik at den kunne bidra til større engasjement og stolthet blant ansatte. Hovedmålgruppen for intern informasjon er alle ansatte i BIBSYS. Virkemidler: Koordinere interne informasjonskanaler Interne møter Fagseminarer Ny grafisk profil Ta i bruk et system for oppfølging av brukerinstitusjoner (CRM - Customer Relationship Management Arbeidsmetodikk Bevisst strategi for kompetansebygging blant ansatte Etablere interne rutiner Interne informasjonskanaler og interne møter har i større grad vært målrettet mht. overordnede mål og strategier, men her har vi fortsatt noe å gå på. Flere 2

15 ansatte har deltatt på fagseminarer med tanke på kompetansebygging. Eksempler på dette er Java in Essence, ITIL Foundation, Kurs i kravspesifikasjon og Effektivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Ny grafisk profil har løftet organisasjonen og bidratt til mer bevissthet rundt våre verdier. CRM er innført i BIBSYS kundesenter og systemet vil bli tatt i bruk i hele organisasjonen. Dette forventes å forbedre effektiviteten og sikre en bedre oversikt over opplysninger om våre brukerinstitusjoner. Sosiale medier er mye omtalt som kommunikasjonskanal, og BIBSYS er registrert både på twitter og facebook. Her har vi fått en ny arena for kontakt med våre brukere. Det jobbes fortsatt etter scrum-metodikken, da dette oppleves som mest effektivt for BIBSYS akkurat nå. Dette vil evalueres fortløpende. BIBSYS vil i løpet av 2010 foreta en kvalifisert evaluering av virkemidler og måloppnåelse mht. tiltakene i handlingsplanen. Dette vil skje i form av en undersøkelse blant våre brukere om informasjon fra BIBSYS. 3

16 Saksdokument S-2010/09 a) Leveranseplan for BIBSYS Brage for 2010 Leveranseplan for BIBSYS Brage for 2010 ble vedtatt ved konsortiemøtet 4. November Prioriterte vedlikeholdsoppgaver er: Retting av kjente feil og mangler i DSpace som kan gi feil i metadata Indeksering som muliggjør fulltekstsøk, dvs. søk i innholdet i de enkelte filene Direkte eksport av metadata fra de enkelte arkivene til Google i henhold til format definert av Google Prioriterte utviklingsoppgaver er: 1. Ny versjon av BIBSYS Brage basert på DSpace versjon 1.6 og med funksjoner for presentasjon av brukerstatistikk. DSpace versjon 1.6 er planlagt lansert ved årsskiftet 2009/2010 og innebærer en videreutvikling av grensesnittet og funksjonaliteten i versjon 1.5. Dette omfatter ny funksjon for å registrere embargoperiode, bedre brukerstatistikk, mulighet for batchoppdatering av metadata og eventuelt også autoritetskontroll. 2. Forbedringer av brukergrensesnittet for søk og registrering utover det som kommer med DSpace versjon 1.6 og de lokale endringene som allerede er utviklet for BIBSYS Brage. Det skal tas utgangspunkt i endringsforslag konsortiedeltagerne har prioritert i BIBSYS Meldingssystem. Inkluderer funksjon for å flytte poster fra en samling til en annen, og lenke til fulltekst (øverste fil hvis flere) under tittellinjen øverst på siden med enkel postvisning. 3. Avlevering av metadata fra de enkelte arkivene til Bibliotekbasen i BIBSYS Biblioteksystem. Oppgaven innebærer å gjøre det mulig for BIBSYS Biblioteksystem å høste metadata for alle dokumenttyper i det enkelte arkiv via protokollen OAI-PMH. For at metadata fra arkivene skal kunne gjenbrukes i Bibliotekbasen, må det utvikles rutiner for dette i BIBSYS Biblioteksystem. 4. Etablering av en pilotinstans av DSpace 1.6 for et utvalg institusjoner hvor hver enkelt institusjon opptrer som en egen enhet (community) med sitt eget navn og sin egen grafiske profil. Formålet med oppgaven er å få testet ut og utredet fordeler og ulemper ved en mulig overgang fra dagens løsning hvor hver institusjon har sitt egen DSpace-instans, til en ny driftsløsning med en felles DSpace-instans for alle. 5. Funksjoner for avlevering av metadata og tilhørende filer til det enkelte arkiv ved bruk av registreringsskjemaet for publikasjon i BIBSYS ForskDok. 1

17 Oppgaven omfatter ferdigstilling av funksjoner for avlevering av metadata og tilhørende filer i BIBSYS ForskDok, og utvikling av funksjoner for mottak og publisering i et administratorverktøy i BIBSYS Brage. Denne saken må utredes av arbeidsgruppen mht hvordan funksjonaliteten skal være i BIBSYS Brage. 2

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat

Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Oppdatert: 2011-03-25 Styremøte Bragekonsortiet 2011-03-03 - Referat Sted: Rica Hotel Gardermoen Dato: Torsdag 3. mars 2011 Tid: 10:00 15:00 Referent: Hege Johannesen Til stede: Espen von Osten Skjoldal,

Detaljer

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017

Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet. Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Ny organisering av Biblioteksystemkonsortiets virksomhet Rådgivende gruppe BIBSYS-konferansen 2017 Rådgivende gruppe for biblioteksystemkonsortiet Fra retningslinjer for Biblioteksystemkonsortiet Biblioteksystemkonsortiet

Detaljer

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat

Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Oppdatert: 2008-05-08 Møte i Styringsgruppe Brage 2008-04-22 Referat Sted: Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen Dato: Tirsdag 22. april 2008 Tid: 10:00-15:00 Møteleder: Dagmar Langeggen, BI Referent:

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde

Innledning Workshop NOKIOS Avdelingsdirektør Arne Lunde Innledning Workshop NOKIOS 2010 Avdelingsdirektør Arne Lunde Agenda Overordnet perspektiv IKT som strategisk innsatsfaktor Departementets rolle Økt samordning og samhandling Utfordringer Sentrale spørsmålsstillinger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium MØTEREFERAT Oppdatert: 26.09.2007 Referanse Side Prosjekt: Brage 1 / 5 Tid og sted: 28.08.2007, 12:15-16:00, BI Nydalen Oslo Referent: Ellen Røyneberg, BIBSYS Møte i Styringsgruppe for BIBSYS Bragekonsortium

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt

Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt BIBSYS Brukermøte 2006 Modernisering av BIBSYS produkter - et forprosjekt Jan Erik Kofoed Overordnete føringer: BIBSYS strategi BIBSYS veien til informasjon BIBSYS er det naturlige førstevalg for målgruppenes

Detaljer

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Plan for kommunikasjonstiltak i prosessen frem mot Nordre Follo kommune Interessentanalyse og kvalitative intervjuer Ref. Kommunikasjonsstrategi for veien frem mot Nordre Follo kommune

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 5. juni 2014

Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 5. juni 2014 Oppdatert: 5. juni 2014 Referat Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 5. juni 2014 Sted: Gigawatt (Miljøbygget) Tid: 10.00 15.00 Referent: Gunnfrid Løveng Til stede: Hilde Høgås,

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017

Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 1 Kommunikasjonsplan for utviklingen av Indre Fosen kommune For perioden 01.04.2016 31.12.2017 2 Innhold 1. Tidsperioden kommunikasjonsplanen skal gjelde for... 4 2. Verdier for kommunikasjonsarbeidet

Detaljer

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI) Rektor Deres dato 12.12.2008 Deres referanse 200806828 1 av 5 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge

Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Kommunikasjonsstrategi for DIS-Norge Innledning Det foreliggende dokument er styret i DIS-Norges forslag til DIS Norges kommunikasjonsstrategi for inneværende styreperiode. Dokumentet er av overordnet

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

Virksomhetsplan med budsjett 2012

Virksomhetsplan med budsjett 2012 Virksomhetsplan med budsjett 2012 02.03.12, oppdatert etter årsavslutning Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 OM VIRKSOMHETSPLANEN... 2 1.2 ØKONOMISKE RAMMER... 2 1.3 FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET FOR 2012...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet

Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Konsortiemøtet 2013: Pågående utviklingsoppgaver og nye funksjoner i neste versjon av de åpne institusjonsarkivene i Bragekonsortiet Hovedpunkter i utviklingsarbeidet Alle institusjonsarkivene benytter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014... 1 Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede

Detaljer

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013

VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dato: 01.06.2011 Dok. nr.: 11-008-1 1 VKMs strategi for bruk av sosiale 2011-2013 Bakgrunn Hovedkomiteen vedtok i forbindelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1

ÅRSRAPPORT/2009. Årsrapport 2009 1 ÅRSRAPPORT/2009 Årsrapport 2009 1 / Innhold Styrets årsberetning... 3 BIBSYS prioriteringer i 2009... 5 BIBSYS fellessystemer... 6 Fellessystemer i fremtiden... 7 Produkter... 8 Kundekontakt og informasjon...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt

Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Kommunikasjonsplan Digital arbeidsflyt Skrevet av: Korsnes Daasvand Filnavn: Kommunikasjonsplandigitalarbeidsflyt.docx Status: Utkast Versjon: 1 Opprettet: 16.01.2014 Sist endret: Sider: 8 Revisjonshistorikk

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Hva er strategisk kommunikasjon? Målrettet bruk av kommunikasjon skal bidra til at vi når de målene vi har satt oss. Kommunikasjon er ett av flere virkemidler - kanskje et av de

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

Kommunikasjon og gjennomsiktighet

Kommunikasjon og gjennomsiktighet Kommunikasjon og gjennomsiktighet Et godt demokratisk prinsipp er, ifølge Store Norske Leksikon, at det skal være innsikt i demokratiske avgjørelser og at det enkelte medlem skal kunne enkelt se hva som

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen

Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Kommunikasjonsstrategi kommunereformen Fet kommune og Skedsmo kommune 2. mai 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Mandat... 3 4. Målgrupper... 4 5. Suksesskriterier... 4 6. Kanaler:... 5 7. Roller

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Tolga kommunes informasjonsstrategi

Tolga kommunes informasjonsstrategi Tolga kommunes informasjonsstrategi 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn, forankring og verdigrunnlag s. 3 1.1 Planens oppbygging og forankring s. 3 1.2 Verdigrunnlaget for informasjonsarbeidet og ytringsfrihet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommunikasjon Oslo, 10. desember 2008 Med bakgrunn i de mål som ligger til grunn for etableringen av Oslo universitetssykehus - og føringer som ligger i mandatet til de tre

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer