Det norske forbudet mot kjøpsutløste donasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske forbudet mot kjøpsutløste donasjoner"

Transkript

1 Det norske forbudet mot kjøpsutløste donasjoner Fornuftig forbrukerbeskyttelse eller foreldet overformynderi? Siviloppgave ved BI Norges Markedshøyskole Innlevert 2. juni 2003 Av Kai Petter Sårheim Jakob Utgård Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiene ved BI Norges Markedshøyskole. Dette innebærer ikke at BI Norges Markedshøyskole går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet eller de konklusjoner som er trukket

2 Forord Forfatterne av denne oppgaven var høsten 2002 på utveksling til henholdsvis Calcutta og Hong Kong. Hele semesteret arbeidet vi hardt for å finne tema for siviloppgaven vår, men vi fant aldri den fantastiske ideen til en siviloppgave som ville gjøre inntrykk. Rett før jul satt vi på kontoret til førsteamanuensis Peggy Simcic Brønn ved BI i Sandvika, der vi gikk gjennom ulike aktuelle tema. Plutselig utbrøt Peggy The Norwegian law prohibiting purchase triggered donations. There s something you can write about. Slik var opphavet til denne oppgaven, noe tilfeldig, men absolutt med potensial til å forandre verden. Vi skylder Peggy Simcic Brønn en stor takk. Ikke bare ga hun oss ideen, hun har også vært vår veileder, mentor og ledestjerne gjennom hele prosessen. Vi har kranglet litt og vært enig om en del, og det er ingen tvil om at Peggy har hjulpet oss mye. I arbeidet med denne oppgaven har vi fått hjelp av en rekke personer. Vi vil spesielt takke Øyvin Ursin Kavåg, direktør ved Næringslivets Servicekontor for Markedsrett, professor Johannes Brinkmann ved BI Norges Markedshøyskole, Liv. H. Seppelæ, arkivleder hos Forbrukerombudet og Ragnhild Tunaal, daglig leder av Forum for Innsamlingsorganisasjoner. I tillegg vil vi takke alle representanter for forbrukermyndigheter og juridiske fakultet rundt om i verden som tok seg til å svare på våre spørsmål. God lesning! Kai Petter Sårheim Jakob Utgård

3 Sammendrag Kjøpsutløste donasjoner går ut på at en bedrift bruker i sin markedsføring at en viss sum per solgt produkt går til et godt formål. Dette er forbudt i Norge. Denne oppgavens problemstilling er Bør kjøpsutløste donasjoner bli tillatt? Kjøpsutløste donasjoner er et gammelt konsept, både i Norge og i utlandet finnes det eksempler på bruk av markedsføringsteknikken alt tidlig på 1900-tallet. Markedsføringsteoretisk er kjøpsutløste donasjoner en del av cause related marketing, og kan enten bli sett på som salgspromosjon eller en form for produktbundling. Kjøpsutløste donasjoner har flere fordeler, de viktigste er at den ideelle organisasjonen får inntekter og publisitet for sin sak mens bedriften får inntekter og forbedret image. Den største ulempen er risikoen for den ideelle organisasjonens omdømme. Funn fra undersøkelser internasjonalt viser at forbrukere er positive til kjøpsutløste donasjoner og er villige til å bytte til eller betale mer for produkter som støtter en god sak. To studier i Norge viser at norske forbrukere er nøytrale til positive til kjøpsutløste donasjoner. Kjøpsutløste donasjoner er forbudt i henhold til Forbrukerombudet og Markedsrådets tolkning av markedsføringslovens 1, urimelig ovenfor forbruker. Hovedårsaken til forbudet er at Markedsrådet mener at kjøpsutløste donasjoner kan føre til at forbrukeren opplever et samvittighetspress, samt at produktets pris og kvalitet vil komme i bakgrunnen. I samtlige andre land vi har undersøkt bortsett fra Island og Belgia er kjøpsutløste donasjoner tillatt. EU er midt i arbeidet med nytt regelverk for markedsføring, dette vil også få følger for norsk lovgivning. Etter å vurdert ulike alternativer til undersøkelser velger vi å gjennomføre en undersøkelse for å beskrive ideelle organisasjoners holdninger til kjøpsutløste donasjoner. Vi intervjuet først tre markedsansvarlige før vi gjennomførte en online spørreundersøkelse blant 76 ideelle organisasjoner. 50% av disse svarte. Ideelle organisasjoner er positive til kjøpsutløste donasjoner. De tror at kjøpsutløste donasjoner vil gi inntekter og publisitet, men har et realistisk forhold til begge deler. Store organisasjoner er gjennomgående mer positive enn små. Organisasjonene ser også ulemper, men mener at de selv kan verne om sitt

4 omdømme. Lite overraskende er organisasjonene uenige i at kjøpsutløste donasjoner skal være forbudt, men de har likevel en viss forståelse for Markedsrådets argumenter. Dersom kjøpsutløste donasjoner blir tillatt er de fleste organisasjonene positive til å ta det i bruk. Etter å ha framlagt og vurdert en rekke argumenter for og i mot forbudet konkluderer vi med at kjøpsutløste donasjoner bør bli tillatt. Vi legger da spesielt vekt på at ingenting tyder på at kjøpsutløste donasjoner fører til samvittighetspress og at norske forbrukere er nøytrale til positive til konseptet. Dersom kjøpsutløste donasjoner blir tillatt bør ideelle organisasjoner ta i bruk konseptet, men de bør ta hensyn til en lang rekke faktorer for at et slikt samarbeid skal bli så vellykket som mulig. Selv om kjøpsutløste donasjoner blir tillatt vil fortsatt Forbrukerombudet kunne regulere bruken av dette svært strengt.

5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Introduksjon Problemstilling Oppgavens relevans Terminologi Et forbehold Litteraturgjennomgang kjøpsutløste donasjoner Introduksjon Kjøpsutløste donasjoner definert Ingen ny oppfinnelse Eksempler på bruk av kjøpsutløste donasjoner Kjøpsutløste donasjoner plassert i markedsføringsteori Kjøpsutløste donasjoner er en del av cause related marketing Forskjellen på kjøpsutløste donasjoner og sponsing Varianter av kjøpsutløste donasjoner Samfunnsansvar eller profittmaksimering? Fordeler ved kjøpsutløste donasjoner Fordeler for ideelle organisasjoner Fordeler for næringslivet Fordeler for forbrukere Ulemper ved kjøpsutløste donasjoner Ulemper for ideelle organisasjoner Risiko for bedriftens omdømme Forbrukeren kan føle seg forpliktet Kan kjøpsutløste donasjoner skade samfunnet? Holdning til kjøpsutløste donasjoner blant ideelle organisasjoner Holdning til kjøpsutløste donasjoner blant bedrifter Holdning til kjøpsutløste donasjoner blant forbrukere Kjennskap til kjøpsutløste donasjoner Holdning Studier i Norge Oppsummering litteraturgjennomgang Det norske forbudet mot kjøpsutløste donasjoner Innledning Historie Kort om lovens oppbygning Håndhevelse Forbudet mot kjøpsutløste donasjoner Generalklausulen Om rettskilder og juridisk metode Gjennomgang av rettskilder Hva er lov og ikke lov Kommer kjøpsutløste donasjoner i strid med forbudet mot tilgift? Blir forbudet respektert? Gråsoner? Uproblematisk Praksis i sammenlignbare land Nordisk praksis Mot nye regler i EU...62

6 3.6 Oppsummering Undersøkelsesspørsmål og metode Ulike alternativer til undersøkelser Utarbeidelse av undersøkelsesspørsmål Valg av undersøkelsesdesign Metodevalg Dybdeintervjuer Verving Gjennomføring av intervjuene Analyse Resultater En vurdering av undersøkelsens reliabilitet og validitet Spørreundersøkelse Utvalg Metode for datainnsamling Utforming av spørreskjemaet Gjennomføring Analyse Oppsummering Resultater og diskusjon Fordeler ved kjøpsutløste donasjoner Et realistisk forhold til inntektspotensialet Et realistisk forhold til potensialet for publisitet Ideelle organisasjoner blir mer attraktive Ulemper ved kjøpsutløste donasjoner Kjøpsutløste donasjoner medfører stor risiko for omdømmet Kjøpsutløste donasjoner kun for de store og kjente? Markedsrådets argumentasjon møter en viss forståelse Tillatt, men nøye regulert Kjøpsutløste donasjoner vil bli brukt Oppsummering og konklusjon Undersøkelsens reliabilitet og validitet Hva ville vi ha gjort annerledes? Konklusjoner og anbefalinger Vurdering av argumenter Diskusjon Konklusjon Hvordan gå frem for å oppheve forbudet? Vår vurdering Anbefalinger til ideelle organisasjoner Nå Etter at forbudet blir opphevet Reguleringer vil hindre misbruk Forslag til videre forskning Oppgavens svakheter Oppsummering Referanseliste Vedlegg

7 Tabelloversikt Tabell 1: Ulike alternativer til oversettelse av "purchase triggered donations"...4 Tabell 2: Definisjoner av kjøpsutløste donasjoner...7 Tabell 3: Likheter og ulikheter mellom sponsing og kjøpsutløste donasjoner...15 Tabell 4: Inntekter kjøpsutløste donasjoner...17 Tabell 5: Vrionis funn...33 Tabell 6: Norske forbrukeres evaluering av kjøpsutløste donasjoner...34 Tabell 7: Holdninger blant norske forbrukere...35 Tabell 8: Endringer i markedsføringsloven...40 Tabell 9: Gjennomgang praksis på området...48 Tabell 10: Analyse av argumentasjonen...49 Tabell 11: Utenlandsk lovgivning...57 Tabell 12: Ulike undersøkelsesdesign...71 Tabell 13: Ulike typer frivillige organisasjoner...77 Tabell 14: Fordeler og ulemper ved ulike datainnsamlingsmetoder...79 Tabell 15: Argumenter for forbudet...93 Tabell 16: Argumenter mot forbudet...93 Tabell 17: Argumenter for bruk...96 Tabell 18: Argumenter verken/eller...96 Tabell 19: Argumenter mot bruk...97 Tabell 20: Argumenter for og i mot en oppheving av forbudet Figuroversikt Figur 1: Kjøpsutløste donasjoner...8 Figur 2: Cause related marketing...13 Figur 3: Holdninger til inntekt...86 Figur 4: Holdninger til publisitet...87 Figur 5: Holdninger til andre fordeler...88 Figur 6: Holdninger til risiko for omdømme...89 Figur 7: Holdninger til andre ulemper...90 Figur 8: Holdninger til Markedsrådets argumentasjon...92 Figur 9: Forbudt/tillatt...92 Figur 10: Reguleringsgrad...94 Figur 11: Brukssannsynlighet...95

8 1 Innledning I dette kapittelet vil vi presentere oppgavens tema og problemstilling. Problemstillingen vår er litt spesiell, og vi vil diskutere om forskning kan svare på en slik problemstilling. Du vil få vite om hvorfor temaet er viktig og vi vil forklare hvordan vi kom frem til uttrykket kjøpsutløste donasjoner, et uttrykk som tidligere ikke har blitt brukt på norsk. 1

9 1.1 Introduksjon Den kjente skuespilleren Paul Newman moret seg i flere år med å produsere sin egen dressing, tappe det på gamle vinflasker, og gi i gave til familie og venner. Etter mange godord besluttet han en dag å begynne med mer omfattende produksjon og salg av produktet. To hovedprinsipper har han aldri veket fra. Dressingene skal være av ypperste kvalitet, uten kunstige tilsetningsstoffer, men viktigst; all profitt skal gå til ideelle formål. Siden 1982 har han bidratt med ca én milliard kroner til diverse ideelle formål, som mellom annet barn, eldre, utdanning, miljøbeskyttelse og hungersnød (Newmans Own 2003). Distribusjonsnettverket inkluderer USA, Canada, Australia, Island, England, Tyskland, Frankrike, Israel og Japan, men ikke Norge. I Norge får ikke Paul Newman lov til å markedsføre dressingen med at overskuddet går til veldedige formål (Forbrukerombudet 1991a). 1.2 Problemstilling Vi har formulert følgende problemstilling: Bør kjøpsutløste donasjoner bli tillatt i Norge? Svaret på dette spørsmålet må nødvendigvis bli ja eller nei. Vår problemstilling er dermed et typisk eksempel på et normativt spørsmål. Mens empiriske spørsmål er spørsmål om hvordan noe forholder seg i virkeligheten, og i prinsippet lar seg besvare ved hjelp av data (Hellevik 1999), kan ikke normative spørsmål besvares uten at en trekker inn verdier. Slik sett bryter vår problemstilling med det etablerte synet om at samfunnsforskning kun kan brukes til å svare på empiriske spørsmål (Hellevik 1999). Svaret på problemstillingen vil bli farget av våre personlige verdier. Vårt mål er derimot at alle dataene som blir presentert i denne oppgaven skal være så objektive som mulig. Vi vil på bakgrunn av de dataene vi finner gjøre våre egne resonnementer og komme med vår egen konklusjon. Våre resonnementer vil være basert på våre egne verdier, det samme vil konklusjonen. Vi vil være så åpne som overhode mulig om disse resonnementene, slik at eventuelle lesere som er uenige med oss kan, basert på sine egne verdier, gjøre egne resonnementer og eventuelt 2

10 komme til en annen konklusjon. Alle data, dvs. litteraturgjennomgang, resultater fra spørreundersøkelser osv skal være til å stole på. Vi vil så godt det lar seg gjøre være på vakt mot systematiske skjevheter, dvs. at vi legger for mye vekt på enten argumenter for eller argumenter mot kjøpsutløste donasjoner. Dette vil ødelegge for våre egne og andres vurderinger og konklusjoner. Vi ønsker i denne oppgaven å presentere så mange argumenter som mulig. Selv om vi naturlig nok vil tillegge de argumenter som berører forbrukeren mest vekt, vil vi også se på andre forhold som taler for eller mot forbudet. 1.3 Oppgavens relevans Det er flere grunner til at temaet og problemstillingen for denne oppgaven fortjener å bli belyst, og at det er passer å gjøre dette nå. Det er tidligere blitt skrevet flere oppgaver og rapporter om temaer som relaterer seg til kjøpsutløste donasjoner, som for eksempel skepsis til cause related marketing, bedrifters motivasjon for samfunnsansvar, samfunnsengasjement blant norske bedrifter og samarbeid mellom norske frivillige organisasjoner og næringsliv (Vrioni 2000; Iqbal, Stråtveit og Wiik 2001; Andersen, Sundby og Weydahl 2000; Lange, Spissøy og Brudvik 2002). Det er imidlertid ingen som har tatt for seg forbudet mot kjøpsutløste donasjoner, eller gjort en grundig redegjørelse for konseptet. Man kan således si at vår oppgave er en naturlig videreføring av det arbeidet som tidligere er blitt gjort på området. Det har vært en markant trend i Norge det siste tiåret at bedrifter ønsker å ta mer samfunnsansvar. Det er flere grunner til dette. Myndighetene legger press på bedriftene gjennom reguleringer, forbrukerne er mer opplyste om bedrifters samfunnsansvar, samt at de i større grad kan og ønsker å bidra til samfunnets beste gjennom kjøp av produkter, men også at bedriftene selv har innsett verdien som ligger i å være en sosialt ansvarlig støttespiller i samfunnet. Videre kan man diskutere hvorvidt loven som regulerer kjøpsutløste donasjoner ikke også setter en liten begrensning for hvor attraktivt det er for en bedrift å støtte gode formål, og således også begrenser utviklingen mot mer ansvarlige bedrifter. 3

11 Ideelle organisasjoner står dessuten fremfor store utfordringer i fremtiden. Samtidig som de stadig står ovenfor disse utfordringene, vil de måtte gi slipp på store inntektskilder etter at staten regulerer bruken av spilleautomater. Det kan derfor tenkes at kjøpsutløste donasjoner vil være en etterlengtet mulighet for nye inntektskilder for organisasjonene. Markedsloven er i utgangspunktet ment å være en dynamisk lov, som tar hensyn til endringer i samfunnet. Forbudet mot kjøpsutløste donasjoner har eksistert i 75 år, og det er på tide med en nøye gjennomgang av Forbrukerombudet og Markedsrådets strenge praksis på dette området. I skrivende stund arbeider dessuten Forbrukerombudet med nye retningslinjer for etisk handel (Forbrukerombudet 2002c), inkludert i disse retningslinjene er også Forbrukerombudets vurderinger av kjøpsutløste donasjoner. 1.4 Terminologi Allerede i tittelen på denne oppgaven benytter vi et så godt som ukjent begrep, nemlig kjøpsutløste donasjoner. Så vidt vi vet har dette begrepet ikke tidligere vært brukt på norsk. Begrepet er en direkte oversettelse av det engelske begrepet purchase triggered donations. Vi bestemte oss for å oversette begrepet fordi vi mener at det engelske begrepet er lite kjent og vanskelig tilgjengelig. Følgende tabell viser de ulike alternativene vi har vurdert: Første ord Andre ord Kjøpsutløst Donasjon Kjøpsbetinget Støtte Kjøpsavhengig Bidrag Kjøps- Tabell 1: Ulike alternativer til oversettelse av "purchase triggered donations" Etter å ha vurdert samtlige mulige kombinasjoner av ordene i tabellen falt vi ned på den oversettelsen vi mener illustrerer konseptet best mulig. For å være på den sikre side rådførte vi oss med Norsk Språkråd, som verken hadde innspill til, eller innvendinger mot begrepsvalget vårt. For å komplisere tingene enda mer er purchase triggered donations et svært lite brukt uttrykk også på engelsk. De fleste som tidligere har skrevet om kjøpsutløste donasjoner har brukt uttrykket cause related marketing (CRM). Etter hvert har 4

12 imidlertid CRM fått en videre betydning, og handler nå om alle former for markedsføringssamarbeid mellom ideelle organisasjoner og næringsliv, ikke bare det vi kaller kjøpsutløste donasjoner. Vi mener derfor det er mest ryddig å benytte kjøpsutløste donasjoner, og vil benytte dette begrepet uavhengig av hva de ulike forfatterne har brukt, gitt at det handler om samme konsept. Begrepet cause related marketing har vi valgt å benytte i sin opprinnelige form, da dette uttrykket etter hvert har etablert seg også i norsk litteratur. Det vil uansett komme klart frem av litteraturgjennomgangen i kapittel 2 hva vi mener med de ulike begrepene. Terminologi som ikke er blitt ytterligere forklart i oppgaven er vurdert til å være av en slik karakter at leseren har kjennskap til dem. 1.5 Et forbehold Oppgaven vår vil naturlig nok inneholde juridiske forklaringer og diskusjoner. Dette er nødvendig for å skape et bra nok informasjonsgrunnlag til å fatte en beslutning på problemstillingen vår. Siden vi studerer markedsføring, og ikke jus, er vi ikke juridiske eksperter, og vi kan ikke garantere at jurister ikke vil finne diskuterbare påstander eller upresis juridisk terminologi i oppgaven. Vi har i forbindelse med studiene hatt fire vekttall juridiske fag, inkludert markedsrett, noe som har gitt oss en god innføring i den juridiske metode. Vi har dessuten lest oss til mye, og konsultert eksperter der vi ikke har følt at kunnskapene har strukket til, og vi tror derfor ikke dette skal ha preget resultatene i noe grad. 5

13 2 Litteraturgjennomgang kjøpsutløste donasjoner Følgende kapittel tar sikte på å presentere en grundig gjennomgang av litteratur relatert til kjøpsutløste donasjoner. Du vil her få vite mer om hva kjøpsutløste donasjoner er, hvordan det brukes, eventuelle fordeler og ulemper og hvilke holdninger berørte parter har til dette. 6

14 2.1 Introduksjon I 1922 henvendte to Oslofruer fra Røde Kors seg til direktør Fritz Heinrich Frølich i BrynHalden og Nitedals Tændstikfabrik. De foreslo at fyrstikkfabrikken skulle ta en overpris på salget av sine fyrstikkesker, og at denne overprisen skulle gå til humanitære formål (Westlie 1995). Resultatet av dette forslaget ble Blinde Barns Fyrstikker, der en øre av hver fyrstikkeske gikk til blinde barn. I 1941 fant man ut at andre enn blinde barn også trengte hjelp, og eskene byttet navn til Hjelpestikker. I 1989 økte fabrikken summen fra hver eske til to øre, og i 1995 gikk bidraget opp til 3 øre pr eske (Westlie 1995). Siden 1922 har Institusjonen Hjelpestikker delt ut mer enn 46 millioner kroner (Aftenposten 1990; Westlie 1995). Halvparten av pengene deles mellom Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Norges Røde Kors og Norske Kvinners sanitetsforening. 20% av midlene går til forbundene innen varehandelen, mens det hvert år blir delt ut en Årets Hjelpestikkerpris pålydende kroner. I 2001 fikk Norway Cup denne prisen for sin humanitære og sosiale innsats (Dagbladet 2001), mens African Youth in Norway fikk prisen for 2002 (Dagbladet 2002a). 2.2 Kjøpsutløste donasjoner definert Nitedals hjelpestikker er et typisk eksempel på kjøpsutløste donasjoner. Det eksisterer flere definisjoner på kjøpsutløste donasjoner. Følgende tabell viser de etter vår mening beste definisjonene av begrepet: Kjøpsutløste donasjoner is the process of formulating and implementing marketing activities that are characterized by an offer from the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers engage in revenue-providing exchanges that satisfy organizational and individual objectives (Varadarajan og Menon 1988: 60). is a transaction-based marketing tool, which relies on consumers purchasing a product from a forprofit company, which donates a proportion of the product s purchase price to the associated cause (Davidson 1997) is a form of corporate philantropy that links a company s contributions (usually monetary) to a pre-designated worthy cause with the purchasing behavior of consumers (Shimp 2000: 447). Tabell 2: Definisjoner av kjøpsutløste donasjoner Alle disse definisjonene fanger etter vår mening essensen i hva kjøpsutløste donasjoner er. Dersom vi skal prøve å oppsummere definisjonene mener vi at kjøpsutløste donasjoner består av to deler: 7

15 (1) En avtale om at en bedrift skal støtte et formål eller en organisasjon, der støttens mengde er avhengig av solgt mengde av en bestemt vare eller tjeneste. (2) Markedsføringen av denne avtalen. Følgende modell (modifisert fra Barnes 1991:81; Barnes 1994: 95) illustrerer prinsippene i kjøpsutløste donasjoner: Bedrift Bidrar med - produkt - distribusjon - markedsføring Kampanje Kjøpsutløste donasjoner Salg Image Ideell organisasjon Bidrar med - godt formål - sitt navn Donasjoner Publisitet Figur 1: Kjøpsutløste donasjoner 2.3 Ingen ny oppfinnelse Pringle og Thompson (1999) skriver at kjøpsutløste donasjoner allerede var i bruk som markedsføringsteknikk i den første delen av 1900-tallet. Som eksempel på dette bruker de samarbeidet mellom Austin Motor og Royal National Lifeboat Institution. Av et brev sendt fra Austin Motor til redningsselskapet i 1942 (Pringle og Thompson 1999) går det frem at Austin Motor ville støtte redningsselskapet med ett pund per hestekreft per båtmotor solgt. Det er videre klart at dette ikke var gjort i ren veldedighet, for Austin hadde arrangert en pressekonferanse der de skulle overrekke den første sjekken, pålydende 240 pund, til Royal National Lifeboat Institution. De hadde også forberedt en pressemelding for å gjøre avtalen kjent. Pringle og Thompson (1999) spør om dette brevet er det tidligste beviset på cause related marketing (og underforstått dermed kjøpsutløste donasjoner). Det er det helt sikkert ikke. I Norge finnes det eksempler på at kjøpsutløste donasjoner har blitt brukt lenge før Nitedals tændstikker er allerede nevnt, 8

16 de startet altså med det i I 1929 markedsførte en norsk margarinfabrikk at de ville støtte et veldedig formål på salgsstedet med et visst beløp pr solgt mengde margarin (Industriforbundets konkurranseutvalg 1965). To år senere, i 1931, forsøkte Argus, en humanitær organisasjon, å lansere en spesiell Argus-kam og en spesiell Argus-tannbørste, der 5 øre pr stk skulle gå til foreningen Argus (Industriforbundets konkurranseutvalg 1965). I nyere tid er American Express generelt ansett som de som innførte kjøpsutløste donasjoner. I 1982 kom de opp med en ide til en ny markedsføringskampanje. American Express ville donere 5 cents til ulike kunstorganisasjoner i San Fransisco hver gang noen brukte kortet i byen og 2 dollar hver gang noen gikk til anskaffelse av kortet (Andreasen 1996). Kampanjen ble en suksess, 108,000 dollar gikk til kunstformål, kortbruken gikk markert opp og American Express fikk et bedre forhold til brukerstedene i området og fikk også flere brukersteder (Andreasen 1996). Denne lokale kampanjen var en såpass stor suksess at American Express valgte å prøve ut kjøpsutløste donasjoner i en nasjonal kampanje. Dette ble gjort i 1983, og gikk ut på at selskapet ville donere 1 cent for hver transaksjon med kortet og 1 dollar for hvert nyutstedte kort til stiftelsen som restaurerte Frihetsgudinnen. Denne kampanjen ble også en suksess, og skaffet til veie 1,7 millioner dollar til restaureringen og økte kortbruken med 28% sammenlignet med året før (Andreasen 1996). I USA ble kjøpsutløste donasjoner big business på 80-tallet og utover 90-tallet (Wulfson 2002; Barnes og Fitzgibbons 1991). I 1988 ble det beregnet at mer enn 100 millioner dollar ble gitt til gode formål ved bruk av kjøpsutløste donasjoner (Smith og Higgins 2000) og i 2002 hadde dette tallet økt til 828 millioner dollar (Pracejus og Olsen 2002). På slutten av 90-tallet hadde kjøpsutløste donasjoner blitt det siste buzz-ordet i markedsføring også i England (Smith og Higgins 2000), og i en studie rapporterte 70% av britiske markedssjefer at de trodde bruken av kjøpsutløste donasjoner ville øke (Abrahams 1996). 9

17 2.4 Eksempler på bruk av kjøpsutløste donasjoner Kjøpsutløste donasjoner er på grunn av at det er forbudt svært lite brukt i Norge i dag. Allerede omtalte Nitedals Hjelpestikker er det mest kjente eksempelet her i landet, og for å finne eksempler på hvordan kjøpsutløste donasjoner blir brukt i praksis må vi derfor til utlandet. Et eksempel fra Sverige er OLW som gir 25 øre pr solgt pose med naturchips til Verdens Naturfond (WWF). OLW er Sveriges nest største produsent av snacks og chips. Råvarene til chipsen blir produsert av bønder i området rundt Kristianstad, og midlene som går til WWF blir brukt i et miljøprosjekt i samme område. Avtalen innebærer at OLW får bruke logoen til WWF på potetgullposene, og inneholder også en klausul om en minimumssum på kroner pr år i støtte. Avtalen løper fra oktober 1998 til oktober OLW opplevde en viss salgsøkning de første to årene, men mener de langsiktige fordelene er minst like viktig. (Hillgren og Löfh 2000). Adkins (2000) gir et eksempel fra USA der støtten også gikk til WWF. Barnum s Animal Crackers, et 93 år gammelt merke, introduserte i nye dyreformer på kjeksene sine og endret farge på emballasjen fra rød og gul til grønn. Samtidig inngikk de en avtale med WWF om at 5 cent pr solgt kjekspakke skulle gå til å beskytte truede dyrearter, noe som ble kommunisert på emballasjen. Kampanjen var så suksessfull at Barnum s gikk tom for kjeks etter 6 uker. Patricia Caesar (1986) viser til flere eksempler fra USA, mellom annet et med hotellkjeden Quality International som i 1984 åpnet flere røykfrie rom i alle sine hoteller, og samtidig med dette informerte at de ville donere 2 dollar til American Lung Association for hver kunde som bestilte rom via et nyopprettet bestillingsnummer spesielt for ikke-røykere ( LUNG). Cavill & Co, et australsk konsulentselskap spesialisert innen mellom annet CRM, presenterer på sin hjemmeside flere eksempler på suksessfulle kampanjer i Australia (Cavill & Co 2003). Et eksempel de viser til er samarbeidet mellom Coles Supermarkets og Frelsesarmeen. Dette partnerskapet har pågått siden 1991, men Cavill & Co tar for seg året Fokuset i kampanjen er Frelsesarmeens innsats for å hjelpe trengende i julen, og Coles donerte 20 og 50 cent per solgte 10

18 Coles juledekorasjon, samt andre produkter relatert til julen. De ga også 5 cent for hvert solgte kilo bananer i november måned og 50 cent per solgte Call Santa and make a wish telefonkort. De hadde også andre typer samarbeid, og promoterte i tillegg samarbeidet og Frelsesarmeens arbeid i flere medier. De totale donasjonene beløp seg til rundt australske dollar, i tillegg til leker, mat og matkuponger gitt av Coles i forbindelse med kampanjen. 2.5 Kjøpsutløste donasjoner plassert i markedsføringsteori Det eksisterer hovedsakelig to ulike syn på hvor kjøpsutløste donasjoner passer i markedsføringsteorien. Noen forfattere mener at kjøpsutløste donasjoner er en form for salgspromosjon mens andre ser på konseptet som en form for bundling, altså to varer solgt sammen. I den første artikkelen som kommenterer temaet ser Varadarajan (1986: 64) på kjøpsutløste donasjoner som en form for horizontal cooperative sales promotion. Andre støtter han; Adkins (2000: ) tar utgangspunkt i at kjøpsutløste donasjoner er en form for salgspromosjon, og skriver at salgspromosjon er en så bred kategori at det er nesten umulig å beskrive alle alternativene. I sin mye siterte artikkel fra 1988 har Varadajaran ombestemt seg, og skriver sammen med Menon (1988) at det ikke et viktig trekk ved kjøpsutløste donasjoner at kunden får et økonomisk insentiv (kuponger, tilbakebetaling og lignende) for å kjøpe produktet. De bruker mer enn en side på en tabell som viser deres syn på forskjellene mellom kjøpsutløste donasjoner og sales promotion (Varadarajan og Menon 1988: 61-62), og skriver at kjøpsutløste donasjoner kan kombineres med salgspromosjon, for å differensiere bedriftens salgspromosjon fra andre bedrifters (Varadarajan og Menon 1988). Kotler og Armstrong (2000) definerer salgspromosjon som kortvarige insentiver for å oppfordre til kjøp eller salg av et produkt eller en service. Ut fra denne definisjonen kan det forsvares å se på kjøpsutløste donasjoner som en variant av salgspromosjon. Varadajan og Menons innvending om at kunden ikke får nyte godt av insentivet er relevant, men ikke avgjørende. Det kan ikke være avgjørende 11

19 om kunden personlig eller noen han eller hun velger å støtte, altså formålet, får nyte godt av donasjonen fra selskapet. Strahilewitz og Myers (1998) står for det andre synet. De skriver at (1998: 434): One way of approaching the bundling of products with donations to charity is to see it as a method of offering consumers two distinct positive outcomes for one price. Å kjøpe produktet blir det ene positive resultatet, og å støtte en ideell organisasjon blir det andre. Begge synene er fornuftige, og ikke nødvendigvis gjensidig ekskluderende. Bundling av produkter kan bli brukt kortsiktig for å øke salget, og blir da naturlig en type salgspromosjon. Dersom kjøpsutløste donasjoner blir brukt kortsiktig bør dette karakteriseres som en form for salgspromosjon. Dersom en bedrift og en ideell organisasjon inngår en langsiktig avtale over flere år om bruk av kjøpsutløste donasjoner kan dette neppe karakteriseres som salgspromosjon, og blir mer en ren form for bundling. 2.6 Kjøpsutløste donasjoner er en del av cause related marketing At Nitedal Tændstiker gir tre øre til et veldedig formål for hver solgte fyrstikkeske er et typisk eksempel på kjøpsutløste donasjoner, som kjennetegnes nettopp av at en bedrift gir en viss sum for hver solgte vare til et veldedig formål. Dette er imidlertid bare en av mange måter en bedrift kan støtte en ideell organisasjon på. En måte å støtte ideelle organisasjoner på er gjennom rene gaver, dvs. at bedriften gir penger til det gode formålet uten at de forventer å få noe som helst igjen for det. Dette er den tradisjonelle formen for filantropi, basert på altruisme. Bedriften gir en del av sitt overskudd tilbake til samfunnet, og gjør dette fordi den ønsker å være en god samfunnsborger, ikke fordi den ønsker å få noe tilbake (Shaw and Post 1993). På den annen side støtter bedrifter ideelle organisasjoner fordi de vil utnytte assosiasjonen med organisasjonen i sin markedsføring. Cause related marketing blir av Adkins (1999: xvii) definert som a commercial activity by which 12

20 businesses and charities or causes form a partnership with each other to market an image, product or service for mutual benefit. Cause related marketing handler altså om at en bedrift og en ideell organisasjon inngår en avtale om et samarbeid, og at dette samarbeidet blir brukt av bedriften (eventuelt også av den ideelle organisasjonen) i sin markedsføring. Avtalen om samarbeid kan inneholde mange forskjellige elementer, og markedsføringen av dette samarbeidet kan skje på en rekke ulike måter. Følgende modell viser at cause related marketing ikke er begrenset til enkelte markedsføringsteknikker (Adkins 2000: 50): Markedsmix Sponsing Andre teknikker Salgspromosjon Ideell organisasjon PR Direktemarkedsføring Relasjonsmarkedsføring Figur 2: Cause related marketing Den kanskje mest typiske formen for cause related marketing er sponsing. Cornwell og Maignan (1998) foreslår på bakgrunn av en litteraturstudie av en stor mengde vitenskapelige artikler at sponsing består av to deler: (1) En avtale mellom sponsoren og sponsorobjektet om at sponsoren mot en pengesum får retten til å assosiere seg med sponsorobjektet, og (2) markedsføringen av denne assosiasjonen. Et typisk eksempel på sponsing i Norge er Statoils avtale med Amnesty International, der Statoil gir en million kroner til Amnesty og får 13

Stiftelsen Soria Moria. siv.skard@nhh.no

Stiftelsen Soria Moria. siv.skard@nhh.no Sosiosponsing Stiftelsen Soria Moria 28.10.2010 2010 siv.skard@nhh.no Meny DEL 1 Hva er sosiosponsing? Hvordan er det forskjellig fra andre typer sponsing (idrett) og veldedighet/gaver? DEL2 Vurdering

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I)

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) MEVIT4340 Informasjon & samfunnskontakt: Sosialt ansvar Fredag, 9. mars 2007 Øyvind Ihlen Dagens plan skal bedrifter ta sosialt ansvar? pliktetiske begrunnelser

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Marin functional food Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Oversikt Hva er (marin) funksjonell mat? Pådrivere og barrierer til aksept av funksjonell mat Hvordan oppfatter forbrukere (marin) funksjonell

Detaljer

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess

Juni 2002, sist endret november 2005. Forbrukerombudets retningslinjer. for. Markedsføring av. internettaksess Juni 2002, sist endret november 2005 Forbrukerombudets retningslinjer for Markedsføring av internettaksess Innhold 1. INNLEDNING 2. LOVGIVNING 3. GENERELT 4. PRISOPPLYSNINGER 4.1 SPESIELT OM OPPRINGT INTERNETT

Detaljer

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no

Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft. jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Erfaringer fra markedsføring av opphavsgarantert kraft jurist Ole André Tveit oat@forbrukerombudet.no Disposisjon Kort om Forbrukerombudet Hvorfor er Forbrukerombudet opptatt av miljø? Bransjenormen -

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Skjulte farer Tillit i en sammenkoblet verden

Skjulte farer Tillit i en sammenkoblet verden Skjulte farer Tillit i en sammenkoblet verden Dette er da meg Erlend Espedal Seniorrådgiver Kantar TNS. Telecomanalytiker 2 Hvem stoler du på i en verden med usikre sannheter? 3 People Vi skaper think

Detaljer

SAK Sampling Maarud Superchips

SAK Sampling Maarud Superchips SAK 17 2017 Sampling Maarud Superchips 1. Hva er MFU MFU er mat og drikkevarebransjens egen selvreguleringsordning for å håndheve retningslinjer for markedsføring av visse typer mat og drikke rettet mot

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse En kvinne hevder at Kelly Services diskriminerte henne på grunn av språk da de avslo hennes søknad om deltakelse på rekrutteringskveld. Ombudet mener

Detaljer

Moderne merkevarebygging

Moderne merkevarebygging Moderne merkevarebygging What's great about this country is that America started the tradition where the richest consumers buy essentially the same things as the poorest. You can be watching TV and see

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Hva med de ansatte når troverdigheten svekkes utad? Kommunikasjonsdagen 18. mars, 2009 Gry Rohde Nordhus, Kommunikasjonsdirektør, Siemens AS

Hva med de ansatte når troverdigheten svekkes utad? Kommunikasjonsdagen 18. mars, 2009 Gry Rohde Nordhus, Kommunikasjonsdirektør, Siemens AS Hva med de ansatte når troverdigheten svekkes utad? Kommunikasjonsdagen 18. mars, 2009 Gry Rohde Nordhus, Kommunikasjonsdirektør, Siemens AS Tre saker som har rystet selskapet de siste årene 1. Datterselskapet

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Veileder. Ditt bidrag kan misbrukes

Veileder. Ditt bidrag kan misbrukes Veileder Ditt bidrag kan misbrukes Ditt bidrag kan misbrukes 1. Innsamlinger til gode formål I Norge er det en lang og fin tradisjon for å samle inn penger til organisa sjoners og foreningers veldedige

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Søknad om midler til blogg om Sosialt Entreprenørskap gjennom Fritt Ord bloggutlysning

Søknad om midler til blogg om Sosialt Entreprenørskap gjennom Fritt Ord bloggutlysning Søknad om midler til blogg om Sosialt Entreprenørskap gjennom Fritt Ord bloggutlysning Prosjektbeskrivelse Visjon og idé for bloggen Sosialt Entreprenørskap Vår visjon er at bloggen skal inspirere til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Galina Gaivoronskaia*, info@futuresfood.no Ellinor Helge, ellinor.helge@getmail.no Norwegian foraged food, Craterellus tubaeformis(chanterelle), collected

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013.

Agenda. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge 17.10.2013. HR og Employer Branding hva er det og hvorfor jobbe med det? Pia Wikström Fagansvarlig, HR Norge Agenda Generelt om HR 15.15-16.30 Hva er HR/HRM? - Endring av HR-funksjonen - Forskjellige HRroller/kompetanser

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? Elena Eriksen, Global Services

DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? Elena Eriksen, Global Services DAGLIGVAREKUNDER OG BÆREKRAFT BARE PRAT ELLER PRAKTISK HANDLING? 31.05.2017 Elena Eriksen, Global Services HVEM ER NIELSEN? 2 NIELSEN - OUR GROWING GLOBAL FOOTPRINT Our focus is relentless on our pursuit

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015

Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015 Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015 Denne sammensatte teksten er de tre første sidene av et kampanjemagasin fra bistandsorganisasjonen Plan Norge. Magasinet ble sendt i posten til medlemmene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Hvordan vi arbeider med søknader i HØKH

Hvordan vi arbeider med søknader i HØKH Hvordan vi arbeider med søknader i HØKH Norges forskningsråd 15. mars 2011 Pål Gulbrandsen Tre ting Vi leser utlysingen grundig Vi tenker og arbeider med søknader over måneder som team Vi jobber med å

Detaljer

Kontakt med media trussel eller mulighet?

Kontakt med media trussel eller mulighet? Kontakt med media trussel eller mulighet? NTFs tillitsvalgtkurs 2.- 3. februar 2015 Morten Harry Rolstad, kommunikasjonssjef i NTF Informasjon Generell definisjon av informasjon: «Velformede data som gir

Detaljer

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009

Navn på presentasjon Ukens Holberggraf 28. august 2009 Ukens Navn påholberggraf presentasjon 28. august 2009 Markedspykologien i 2009 ligner veldig på 2003 Utviklingen på Oslo Børs i år har mange likhetstrekk med det 2003. I begge tilfeller bunnet børsen ut

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013

Sammendrag OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn 13/1343 16.12.2013 Vår ref.: Dato: 13/1343 16.12.2013 Sammendrag Klageren ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere om X handlet i strid med diskrimineringsloven 4 da de endret regelverket i en produktkonkurranse

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger.

Sivilombudsmannen mottar jevnlig klager som gjelder offentlig ansattes ytringsfrihet. Temaet har blitt omtalt i flere av ombudsmannens årsmeldinger. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse S 10M Sak: 2015/940 UNDERSØKELSE AV EGET TILTAK OFFENTLIG ANSATTES YTRINGSFRIHET Sivilombudsmannen mottar jevnlig

Detaljer

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET 24. april 2002 Aanund Hylland: # BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET Standard teori og kritikk av denne 1. Innledning En (individuell) beslutning under usikkerhet kan beskrives på følgende måte: Beslutningstakeren

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen

Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Den smarte shoppingguiden: Hvordan overleve salgssesongen Januar er tiden for store salg over nesten hele Europa. Men er januar egentlig den beste måneden for å kjøpe den nye vinterjakken? Eller burde

Detaljer

Introduksjonsforelesning makroøkonomi

Introduksjonsforelesning makroøkonomi Introduksjonsforelesning makroøkonomi Steinar Holden Hva er samfunnsøkonomi? studere beslutninger og valg som økonomiske aktører tar o individer, bedrifter, staten, andre forklare hvorfor økonomiske teorier

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2. Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo. Postboks 1398 Vika 0114 Oslo ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2017/2 Klager: Swedbank AB ved Swedbank Norge NUF Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Innklaget: Sparebank 1 Markets Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Saken gjelder: Brudd på etiske

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET Det Kongelige Kulturdepartement E-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 06.11.2014 BH/KJ HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM Å OPPHEVE LOV OM REGISTRERING AV INNSAMLINGER OG ENDRE LOV OM REGISTER FOR FRIVILLIG VIRKSOMHET

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

POSISJONERING STARTPUNKTET FOR VEKST. Kampanje Merkevaredagen. 23. Mai 2017.

POSISJONERING STARTPUNKTET FOR VEKST. Kampanje Merkevaredagen. 23. Mai 2017. POSISJONERING STARTPUNKTET FOR VEKST. Kampanje Merkevaredagen. 23. Mai 2017. TEMAER. 1. Kort om meg. 2. Misforståelser om merkevarebygging og reklame. 3. Hvordan få merkevarer til å vokse. Posisjonering

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte NOCM Dimensjoner og ledd Autonomi Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger Ledelsen har tillit til at folk kan ta arbeidsrelaterte beslutninger uten å innhente tillatelse først Ledelsen

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Kommentarer oblig 1. Karbonets kretsløp og karbonkalkulator

Kommentarer oblig 1. Karbonets kretsløp og karbonkalkulator Kommentarer oblig 1 Karbonets kretsløp og karbonkalkulator Besvarelsen Besvarelsen skal dokumentere at gruppen har faglige kunnskaper om temaet oppgaven tar for seg kan bruke kunnskapen til å løse oppgaven

Detaljer

Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt. Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014

Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt. Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014 Nettnøytralitet - regulering på jakt etter markedssvikt Bjørn Hansen, Telenor Research Nettnøytralitetsforum 27. november 2014 1 Nettnøytralitet i ulike varianter Et marked underlagt Konkurranselov, Markedsførings

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røykfri. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Røykfri Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Hvordan slutte å røyke? Hadde jeg visst at det var så enkelt å slutte, ville jeg gjort det for lenge siden! (En person med kols som har deltatt på røykesluttkurs)

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015

Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Midt-Buskerud Barneverntjeneste - Brukerundersøkelse 2015 Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av tjenestens styringssystem, og et ledd i internkontrollen. Den sammenfatter resultatene av brukerundersøkelse

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hva betyr klimaansvarlighet for bedrifters omdømme? Er det virkelig avgjørende for hvordan forbrukers kjøpsmønster kommer til å bli?

Hva betyr klimaansvarlighet for bedrifters omdømme? Er det virkelig avgjørende for hvordan forbrukers kjøpsmønster kommer til å bli? Mat og klima Nofima 16. september 2008 Miljøgris nei takk! Hva betyr klimaansvarlighet for bedrifters omdømme? Er det virkelig avgjørende for hvordan forbrukers kjøpsmønster kommer til å bli? Av Bjørn

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer