Master i Serviceledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Master i Serviceledelse"

Transkript

1 Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Universitetet i Stavanger utfordrer den tradisjonelle lederrollen

2 Det viktigste spørsmålet er det du ennå ikke har stilt.

3 Master i Serviceledelse Master of Service Management Målet er å fremme verdiskaping både hos deg og den virksomheten du jobber i. Master i Serviceledelse skal stimulere til å tenke nytt og dermed utfordre tradisjonelle lederroller. Master i Serviceledelse er en helt ny mastergrad ved Universitetet i Stavanger (engelsk benevnelse er Master of Service Management). Mastergraden er en internasjonal tittel som viser at du har høyere utdanning ut over en bachelorgrad eller en cand.mag. grad. Master i Serviceledelse er en erfaringsbasert mastergrad som gir uttelling på 90 studiepoeng. Ref. 5 Forskrift om krav om mastergrad fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet Studiet består av tre emner, som hvert er på 20 studiepoeng (sp), samt en masteroppgave på 30 sp. Studiet gjennomføres over tre år. Datoer for samlingene er oppgitt under hvert emne (se forelesningsplan). De tre emnene à 20 sp er: 1. Filosofi og serviceledelse 2. Serviceleveransen - økonomistyring og service 3. Identitet, samfunnskommunikasjon og salg I tillegg skriver kandidaten en masteroppgave som teller 30 sp. For faglig innhold, se under hvert emne og under masteroppgave. Vi anbefaler å ta emnene i den oppsatte rekkefølgen, men dette er ikke et krav. Det er anledning til å ta enkeltemner uten å gjennomføre hele mastergraden. Masteroppgaven kan skrives uavhengig av oppsatte semestre, men innlevering av masteroppgave forutsetter at studenten har bestått alle tre emnene i studiet. Hvem passer studiet for? Master i Serviceledelse er spesielt tilpasset yrkesaktive personer som vil kombinere jobb og et masterstudium. Studiet har en faglig profil som henvender seg til en bred målgruppe innenfor servicevirksomheter (private og offentlige tjenesteytende virksomheter). Den aktive leder innenfor servicevirksomhet trenger påfyll. Mastergraden i serviceledelse skal gi ytterligere kompetanse knyttet til samhandling med mennesker, håndtering av styringssystemer og samfunnskommunikasjon. Etter endt studium skal du være i stand til å begrunne dine valg i ledelsesfilosofi og serviceledelsens ulike aspekter. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Rogaland, Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Kommunenes Sentralforbund (KS) Rogaland har alle kommet med positive uttalelser om studieplanen i en høringsrunde forut for etableringen.

4 Emne 1 Filosofi og serviceledelse Grunnleggende forståelse for ledelsesprosessenes filosofiske, psykologiske og strategiske egenskaper Nyere forskning bekrefter at lederes evne til å være bærere av et troverdig verdigrunnlag som strekker seg ut over maksimering av fortjeneste, er avgjørende. Videre er lederens integritet den egenskapen medarbeidere legger mest vekt på og som igjen er kriteriet for at en leder blir regnet som god av sine medarbeidere. For suksessrike ledere kan det være nyttig å arbeide med filosofiske tekster som utforsker sosiale tema, ideer som er relevante for ledelse, verdispørsmål osv. Arbeid med filosofiske tema kan bidra til avklaring omkring egne verdier og væremåter. Videre er det viktig å være kjent med de sosiale prosessene som ledelsesutøvelse inngår i, hvordan slike sosiale prosesser påvirkes, men også hvilke muligheter og begrensninger de gir i samspill med eksterne krefter. Faget Filosofi og serviceledelse vil belyse disse forholdene. Kursdel A: Filosofi Filosofi er en spesielt god kilde når det gjelder å forstå og stille spørsmål ved ideer, tenkemåter og forutsetninger for handling. Gjennom innsikt av mest mulig allmenn karakter kan filosofi inspirere ledere til å tenke nytt og annerledes. Det blir fokusert på filosofi knyttet til det menneskelige og sosiale feltet, som politisk filosofi, økonomisk filosofi, samfunnsfilosofi og etikk. Hensikten er å stimulere til refleksjon over forhold som berører lederskap, fra det umiddelbare forholdet til andre mennesker til mer omfattende sammenhenger. Aktuelle tema er Nærvær Dialog Identitet Konflikt Fellesskap Makt Rettferdighet Kursdel B: Ledelse, lederskap og utvikling av servicebedrifter Ledere av servicevirksomheter står overfor to like viktige utfordringer som trekker organisasjonen i hver sin retning: Virksomheten må ta vare på og opprettholde den kultur og servicekvalitet som historisk har bidratt til suksess, samtidig som dagens hurtige utviklingstakt og kundenes jevnt stigende forventninger krever kontinuerlig utvikling av serviceprodukter. Kurset fokuserer på hvordan bevaring og utvikling påvirkes og ivaretas av lederen, sosiale prosesser i virksomheten og ytre drivkrefter. Temaer som blir fokusert: Implisitt lederskap Drivkrefter for bevaring og utvikling Innovasjoner Strategiske ledelsesfunksjoner i bottom up og top down organisering Organisatorisk læring. Fakta Studiepoeng: 20. Antall semester: Ca. 1,5 Eksamen: Semester 2 (vår 2006) Forelesningsplan Høst 2005: Mandag 26. september onsdag 28. september Mandag 24. oktober onsdag 26. oktober Mandag november onsdag 23. november Vår 2006: Mandag 16. januar onsdag 18. januar Søknadsfrist: 15. juni 2005

5 Emne 2 Serviceleveransen økonomistyring og service Gode produkter + entusiastiske medarbeidere + riktig kapasitet = suksess i service Suksess i serviceleveransen vil si at kunden opplever at forventingene blir innfridd eller overskredet. Men dette skjer ikke av seg selv: Skal produkter fortløpende utvikles og forbedres, krever dette medarbeidere som speider etter nye muligheter samt et system som tillater at kreativitet blir virkelighet. I tillegg til dette viser forskning at skal virksomheten være lønnsom og effektiv, kreves en nitidig innsikt og styring av så vel ressurssyklus som kapasitetskostnader. Dette kurset tar opp disse tre suksessfaktorene. Studentene vil også få mulighet til å utvikle en dypere forståelse av produkt- og prosessutvikling hvor formålet er å oppnå økt intern og ekstern kundetilfredshet. Fokus vil være både på nasjonal og internasjonal virksomhet og vektlegger verdien av nyskapning og videreutvikling av service. Kursdel A: Servicearenaen kunder, kollegaer og kommunikasjon Emnet vil fokusere på hvordan ledere i servicebedrifter kan påvirke serviceproduktet positivt og øke servicenivået i den virksomheten de til daglig er tilknyttet. I denne modulen vil deltakerne få mulighet til å studere vellykkede servicekonsepter for å forstå drift og strategi, også ut fra en benchmarking-kontekst. Praksiseksempler blir holdt opp mot og drøftet i forhold til serviceteori og organisasjonspsykologi. Innhold: Kunde-/brukerbehandling, Serviceholdninger Servicekvalitet Kompetanseakselerering Motivasjon Arbeidsmiljøforhold og teamutvikling Entreprenørskap Kursdel B: Serviceleveransesystemet - økonomisystemet Leveransesystemet for service og tjenester krever styring med fokus på kostnadseffektivitet og kapasitetsutnyttelse. Serviceorganisasjoner til forskjell fra produksjonsbaserte virksomheter, kjennetegnes ofte blant annet av høy andel faste kostnader med en kostnadsstruktur som endres med bedriftens størrelse, desentralisert ansvar, produktulikhet og stort produktspekter av sammensatte produkter med produktvariasjon. Samtidig er det et stort behov for markedstilpasning og markedsstyring som følge av konkurransen. Det er i forhold til disse betingelsene denne kursdelen vil ta for seg ledelsesmessige planleggings- og styringssystemer. Innhold: Administrative databehandlingssystemer Moderne planleggings-, styringsog budsjettsystemer Kostnadsledelse og økonomistyring Aktivitetsbasert kalkulasjon Beslutningsstøttesystemer. Fakta Studiepoeng: 20. Antall semester: Ca. 1,5 Eksamen: Semester 3 (høst 2006) Forelesningsplan Vår 2006: Onsdag 22. mars lørdag 25. mars Mandag 24. april torsdag 27. april Høst 2006: Mandag 28. august onsdag 30. august Onsdag 27. september lørdag 30. september Søknadsfrist: 15. desember 2005

6 Emne 3 Identitet, samfunnskommunikasjon og salg "Hvem betaler for noe de verken kan se eller føle? Mange betaler for noe de tror ser bra ut og noe de tror føles godt". Bedrifter opplever i dag et økende fokus på betydningen av kommunikasjon, salg og symboler som en del av å opprettholde og utvikle virksomhetens identitet. I et samfunn med stadig større verdimangfold vil en virksomhets identitet bli stadig viktigere fordi folk i økende grad ønsker å bekrefte egne verdivalg gjennom sitt forbruk. En viktig oppgave for bedriftens ledelse blir å sørge for at det ikke er et misforhold mellom identiteten som bedriften presenterer utad og identiteten som blir oppfattet av omverdenen. Lederens oppgave blir dermed å definere og kommunisere identitetsbærende symboler til omgivelsene rundt. Del A: Identitet, retorikk og samfunnskommunikasjon Emnet skal gi deltakerne innsikt i ulike teorier omkring samfunnskommunikasjon og bruken av kommunikasjon som ledelsesverktøy for å formidle, opprettholde og utvikle bedriftens identitet. Innhold: Kort innføring i retorikk, argumentasjonsteknikk og presentasjonsteknikk Design og visuell kommunikasjon i servicebedrifter Kommunikasjon som ledelsesansvar og ledelsesverktøy Planlegging av samfunnskommunikasjon og utarbeidelse av eksterne og interne kommunikasjonsstrategier Journalistiske arbeidsmetoder og redaksjonell praksis Bruk av nyere informasjonsteknologi for å profilere virksomhetens identitet Kommunikasjon, handling og symboler som identitetsskapende faktorer Del B: Kunderelasjoner og salg Videre skal deltakerne settes i stand til å forstå de mekanismer som gjør seg gjeldende når potensielle kunder skal velge, bruke og gjenvelge. Deltakerne skal lære hvordan de kan måle, analysere og bruke kunnskaper om kundetilfredshet, klagebehandling og tjenestekvalitet for å skape gode kunderelasjoner og kundelojalitet. I dag opptrer kundene mer og mer som partnere og i mange tilfeller som medprodusenter av de tjenestene de kjøper. Samtidig øker konkurransen, utviklingen går stadig raskere og mangfoldet av tilbud gjør at suksess avhenger av evnen til å tiltrekke seg og beholde kunder gjennom kontinuerlig utvikling og tilpasning av tilbudet. Dette krever organisasjoner som er i stand til å fange opp endringer i krav og å justere tilbud i takt med disse. Innhold: Markedsplanlegging Kundeatferd, segmentering og målgruppedefinisjon CRM systemer og key account management Kundetilfredshet, klagebehandling og servicekvalitet Vedlikehold av kunderelasjoner og kundedeltakelse i produksjonsprosesser Markedsanalyser, herunder systemer og verktøy for segmentering og målgruppeutvelgelse, måling og analyse av kundetilfredshet og servicekvalitet, systematisering og bearbeiding av klager Fakta Studiepoeng: 20. Antall semester: Ca. 1,5 Eksamen: Semester 4 (vår 2007) Forelesningsplan Høst 2006: Mandag 27. november torsdag 30. november Vår 2007: Tre samlinger på totalt 10,5 dager. Søknadsfrist: 1. september 2006

7 Masteroppgave Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes faglige innsikt og profesjonalitet i reell ledelsesproblematikk. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk art, men det forventes at oppgaven bygger på en vitenskapelig tilnærming. Studentene står fritt til å velge ethvert tema innenfor masterprogrammets faglige rammer. Vi oppfordrer studentene til å bruke problemstillinger fra egen hverdag og jobbsituasjon. Fakta Studiepoeng: 30. Antall semester: 2 Eksamen: Semester 6 (vår 2008) Forkunnskapskrav: Bestått emne 1, 2 og 3 Forelesningsplan Høst 2007: Masteroppgaveseminarer: To samlinger à to dager. Vår 2008: Tre samlinger på totalt 10,5 dager. Innlevering av masteroppgave 2. mai.

8 Praktisk informasjon Arbeids- og læringsformer erfaringens rolle i studiet Opptak på masterstudiet i Serviceledelse forutsetter to års ledererfaring, jmf. opptakskrav. Graden er erfaringsbasert, og dette betyr at studentene skal anvende, utvikle og nyttiggjøre seg sin erfaring. Teorier og normativt lærebokstoff vil bli brukt til å utvikle, kultivere og systematisere den ledererfaring den enkelte sitter inne med. Praksis (ervervet erfaring og de utfordringene den enkelte står overfor per i dag) og teori skal ha en vekselvis forsterkende virkning. Nettverksbygging Universitetet i Stavanger vil legge vekt på å iverksette aktive tiltak slik at studentene blir godt sammensveiset og at det oppstår tillit og fortrolighet innenfor gruppen. Dette er en forutsetning for at den enkelte relativt fritt kan dele sine erfaringer og innsikt med andre i gruppen. Her får du et nettverk du vil ha glede av i lang tid fremover! Organisering av studiet Studiet vil være modulbasert, med samlinger på to til fire dager. Se under hvert emne. Studenter som tar alle tre emnene (60 studiepoeng) vil ha til sammen 11 samlinger på tre til fire dager: totalt 40 dager, eller 9-11 dager per semester. I tillegg kommer to samlinger på to dager som er seminarer i forbindelse med veiledning av masteroppgaven. Det gis også individuell og gruppevis veiledning til masteroppgaven. Pensummengden varierer mellom 1000 og 1700 sider per emne. Forelesningene er i all hovedsak på norsk, men det kan forekomme engelske foredrag ved utenlandske gjesteforelesere. Engelsk litteratur vil forekomme i varierende grad fra emne til emne.

9 Vurderingsformer/eksamen Hvert emne (20 sp) har fire obligatoriske innleveringer, to gruppeoppgaver (i grupper på inntil tre personer) og to individuelle oppgaver. I tillegg arrangeres en avsluttende muntlig eksamen. Masteroppgavens vurderingsformer er beskrevet under Masteroppgave. Bruk av internett og IKT plattform UiS bruker It s learning. For å få adgang trenger du tilgang til internett. Du får eget passord ved studiets oppstart. Både It s learning og e-post vil bli brukt aktivt under studiet. Opptakskrav For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i serviceledelse av 90 studiepoengs omfang kreves: a) Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.- grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) eller utdanning som i henhold til 48 i lov om universiteter og høgskoler er jevngod med de nevnte grader eller utdanningsløp. b) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. Opptak på bakgrunn av realkompetanse. c) For å bli tatt opp til mastergradsstudium av 90 studiepoengs omfang stilles det i tillegg til kravene under punkt a og b krav om minst to års relevant ledererfaring * * Med relevant ledererfaring menes arbeid knyttet til selvstendige administrative eller faglige oppgaver innenfor privat/offentlig sektor eller organisasjonsarbeid. Med ledererfaring menes et overordnet personalansvar, prosjektansvar eller koordineringsansvar av administrativ eller faglig art. Søknad Ordinær søknadsfrist for masterstudiet og for emne 1 Filosofi og serviceledelse er 15. juni For emne 2 og 3 er søknadsfristene henholdsvis 15. desember 2005 og 1. september Som kvalifisert søker får du tilsendt tilbud om studieplass og en studiekontrakt som skal underskrives. Signert studiekontrakt er juridisk og økonomisk bindende. Ved eventuell oppsigelse av akseptert studieplass før studiet starter eller under studiet, kan Universitetet i Stavanger (UiS) kreve at studieavgiften for gjeldende emne betales. Slik søker du! Søknadsskjema til Master i Serviceledelse finner du bak i denne brosjyren eller på nettstedet: Vennligst legg ved kopier av vitnemål for å dokumentere utdanning. Det er ikke nødvendig å legge ved kopier av tidligere eksamener ved UiS. Arbeidserfaring dokumenteres ved en CV og bekreftelse fra nåværende arbeidsforhold på når du ble ansatt og hvilken stilling som innehas. To års relevant ledererfaring dokumenteres særskilt, hvis det ikke inngår i nåværende arbeidsforhold. Hvis du ønsker å søke dispensasjon fra formalkravene (se opptakskrav) eller helt eller delvis opptak på bakgrunn av realkompetanse, er det strengere krav til dokumentasjon av arbeidserfaring. Her ber UiS om utfyllende dokumentasjon (kopi av attester/ bekreftelser) på praksis/ arbeidserfaring både for nåværende og tidligere arbeidsforhold. Søknad kan sendes på faks: eller per post til: Universitetet i Stavanger Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelsesfag 4036 Stavanger NB! Merk konvolutten Master i Serviceledelse. Søknad kan også sendes via epost til: Vitnemål og annen dokumentasjon må da ettersendes per post. Statens Lånekasse Studiet er til behandling i Statens Lånekasse. Statens Lånekasse avgjør om en student er berettiget til lån. Studieavgift Studieavgiften for 2005/2008 er kr ,- pr. studieemne (20 sp) og kr ,- for masteroppgaven. Avgift for hele studiet er kr ,-. Lunsj, kaffe, te etc. som serveres under samlingene er inkludert i studieavgiften. I tillegg til studieavgiften kommer semesteravgift på kr. 600,- pr. semester (sats pr. vår 2005). Betalt studieavgift gir adgang til alle studentsamskipnadens tilbud og andre fordeler. I tillegg til studieavgiften kommer utgifter til litteratur, reise og oppholdsutgifter i forbindelse med samlingene. Studieavgiften faktureres i to like rater à kr ,- i forkant av hvert emne med forfall innen 30 dager. Masteroppgaven faktureres i to like rater à kr ,- i forkant av hvert semester med forfall innen 30 dager. Semesteravgiften betales i begynnelsen av hvert semester. Kontaktpersoner 1. amanuensis Einar Marnburg tlf Leder etter- og videreutdanning Hege Skjelbred-Knudsen tlf / Hege Skjelbred-Knudsen

10 Faglige ressurser Instituttleder og 1. amanuensis, dr.art. Dag Jenssen: Historie og filosofi Professorst., dr.oecon. Torvald Øgaard: Serviceledelse og tjenestemarkedsføring Professorst., dr ing. Einar Marnburg: Ledelse og strategi Professor Antonio Barbosa da Silva: Vitenskapsteori og etikk Universitetslektor, siviløkonom HRE og cand.jur. Dag Osmundsen: Serviceorganisasjoner og økonomi Doktorgradsst., cand philol. Tone T. Linge: Kommunikasjon og kultur Universitetslektor, MSc Truls Engstrøm: Serviceledelse Professor, PhD Aslaug Mikkelsen: Ledelse 1. amanuensis, PhD Øystein Jensen: Markedsføring Universitetslektor, cand psychol. Gro Ellen Mathisen: Kreativitet og ledelse Professor, dr.merc Otto Ottesen: Strategi og ledelse Professor, dr.philos. Svein Larsen: Serviceledelse Professorst., dr.philos. Reidar J. Mykletun: Ledelse og arbeidsorganisering Førstelektor, cand philol. Øyvind Sirevåg: Presentasjonsteknikk og reklamespråk Universitetslektor og siviløkonom Stein H. Sørensen: Økonomi

11 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente, vinne innsikt og finne visdom, til beste for samfunn, studenter og ansatte.

12 Utfordrer. Utforsker 4036 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: Kontaktinformasjon for Master i Serviceledelse: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelsesfag, Ellen og Axel Lunds hus, Telefon: , Telefaks

13 Søknad sendes: Universitetet i Stavanger Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelsesfag 4036 Stavanger Merk konvolutten "SØKNAD - MASTER I SERVICELEDELSE" Faks:

14 Søknadsskjema til Master i Serviceledelse Ordinær søknadsfrist er 15. juni 2005 for masterstudiet og for emne 1 Filosofi og serviceledelse. Søknadsfrist for emne 2 Serviceleveransen økonomistyring og service er 15. desember Søknadsfrist for emne 3 Identitet og, samfunnskommunikasjon og salg er 1. sept Personlige opplysninger: Fødselsnr.(11 siffer): Telefon privat: Etternavn: Fornavn: Adresse: Postnr.- /sted: Arbeidssted/firma: Stilling: Adresse: Postnr.- /sted: Telefon jobb: Fax: Mobiltelefon: E post adresse: Høyskole- og universitetsutdanning (fortsett på baksiden hvis for liten plass) : Utdanning: Lærested og studium: Vekttall/studiepoeng og eksamensår: Praksis: Arbeidsgiver og stilling: Periode: Jeg søker opptak på Master i Serviceledelse Jeg søker opptak på emne 1 Filosofi og serviceledelse Jeg søker opptak på emne 2 Serviceleveransen - økonomistyring og service Jeg søker opptak på emne 3 Identitet, samfunnskommunikasjon og salg Dato: Underskrift: Husk å legge ved kopi av vitnemål, attester/bekreftelser Søknad sendes på faks: eller til Universitetet i Stavanger, Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelsesfag, 4036 Stavanger Merk konvolutten "SØKNAD - MASTER I SERVICELEDELSE"

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Integrert lederutviklingsprogram og studium

Integrert lederutviklingsprogram og studium Ledelse av prosesser - Oppbrudd, forandring og forvandling Integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt ekstraordinære

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Nord

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008

FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008 FAKULTET FOR VISUELL KUNST KUNSTFAGLIG MASTERUTDANNING SØKNADSSKJEMA FOR OPPTAK HØSTEN 2008 SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2008 1. Personlige opplysninger. Etternavn Fornavn og eventuelle mellomnavn Fødselsnummer

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp)

Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Kommunal Kompetanse inviterer til studiet Offentlig saksbehandling Modul 1: Prosjektadministrasjon og prosjektledelse (10 stp) Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

V04 - deltid - Servicestudiet. Fakta

V04 - deltid - Servicestudiet. Fakta V04 - deltid - Servicestudiet V04 - deltid - Servicestudiet Servicestudiet setter fokus på mennesker, organisasjoner og samhandling. Studiet skal gi studentene en grunnleggende innføring i serviceorganisasjoner

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i strategisk ledelse og økonomi (Master of Business Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Beredskap og kriseledelse (master)

Beredskap og kriseledelse (master) NO EN Beredskap og kriseledelse (master) Omstillinger og uventede kriser preger dagens arbeidsliv. Når kriser og uventede hendelser oppstår kreves det at organisasjoner kan håndtere disse på en profesjonell

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

MPA emne 1: STV-6330 Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Navn Innholdskrav Utdypende opplysninger og kommentarer Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor. Emnekode og emnenivå

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:52 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer