Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden. Ev annet bilde, slett og sett inn"

Transkript

1 Tarmkreft -Colorectal cancer Arne E. Færden Ev annet bilde, slett og sett inn

2 Epidemiologi På verdensbasis er Colorectal Cancer (CRC) den fjerde vanligste kreftform for men, og tredje vanligste for kvinner. ParkinDM, Bray F, et al Global cancer statistics, CA Cancer J Clin2005; 55(2): I Norgenest vanligstekreftformfor bådemennogkvinner Bray F, Wibe A, Dorum LM, Moller B. [Epidemiology of colorectal cancer in Norway]. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127(20):

3 Colorectal cancer 2500 nye tilfeller av colon cancer I Norge I nye tilfeller av rectum cancer I Norge I 2010 Livstidsrisiko for åutvikle CRC I Norge 4-5% Menneskelig nær faglig sterk

4 Colon Rectum, nedre 15 cm.

5 CRC innsidens Cancer in Norway

6 Colorectal Cancer insidens Nordiske land -menn Menneskelig nær faglig sterk

7 Colorectal Cancer insidens Nordiske land-kvinner Menneskelig nær faglig sterk

8 Forekomst i relasjon til alder Cancer in Norway

9 Fem års relativ overlevelse for tykktarmskreft Cancer in Norway

10 Fem års relativ overlevelse for endetarmskreft Menneskelig nær faglig sterk

11 Kreftutvikling 11

12 Årsaksforhold Arv ca5 % avallecrc definertarveligsykdom-hnpcc (HeriditaryNon polyposis Colon Cancer) og FAP (Familial Adenomatous Polypose) % familiær(1 eller 2 nære slektninger) 75 % Sporadisk Livstilsfaktorer Høy BMI (øker) Rødt kjøtt (øker) Fisk (reduserer) Fysisk aktivitet(reduserer) Alkohol(øker) Fiber I kosten(reduserer sansynligvis) Menneskelig nær faglig sterk

13 Stadieinndeling -TNM N0:Ingen lymfenutemetastaser N1:1-3 lymfeknutemetastaser N2: 4 eller flere lymfeknutemetastaser M0: ingen fjernmetastaser M1:Fjernmetastaser 13.

14 Symptomer Svulstens lokalisering er bestemmende for symptomer og funn ved tykk-og endetarmskreft. Ofte vokser svulsten langsomt og vil kunne gi ulike kliniske bilder. Obstruksjon/endret avføringsmønster: Endring av avføringsvaner og magesmerter. Dette er vanligere ved venstresidig enn høyresidig kreftsykdom. Blødning: Over halvparten av pasienter med kolorektalkreft har observert blod i avføringen. Anemi kan ogsåopptre uten andre symptomer, spesielt ved høyresidige svulster Smerter: Kan skyldes obstruksjon eller lokal innvekst. Allmennsymptomer: Vekttap og asteni. Menneskelig nær faglig sterk

15 Symptomer 15-25% av alle med kolorektal kreft debuterer under bilde av akutt abdomen med ileus, større blødninger eller tarmperforasjon. Én av fem har spredning ved diagnosetidspunktet. Menneskelig nær faglig sterk

16 Utredning ved mistanke om CRC Palpere abdomen med tanke på forstørret lever og eventuelt palpabel primærsvulst. Fostørrede lymfeknuter. Rektaleksplorasjon MÅ utføres - ca 30 % av alle endetarms svulster kan påvises ved denne enkle undersøkelse Laboratorieprøver Hb; Anemi er et kardinalfunn ved CRC, hyppigere jo lenger proksimalt svulsten sitter. Hemoglobin skal tas ved mistanke om kreft i fordøyelsestraktus. Okkult tarmblødning måutelukkes ved tilfeldig påvist jernmangelanemi siden anemi kan være eneste tegn påkreft i tykktarm eller endetarm. Prøve med henblikk påokkult blod er negativ hos 25% av pasienter med symptomgivende kolorektal kreft og ca 50% hos de med asymptomatisk polypper/kreft og kan derfor ikke brukes til åavgjøre om videre utredning skal gjøres. Imidlertid vil positiv prøve være til hjelp for åbestemme hastegrad for koloskopi. Menneske

17 Utredning ved mistanke om CRC CEA er ingen screeningprøve påkolorektal kreft, men tas ved påvist kreftsykdom for bruk i oppfølging av sykdommen. Menneskelig nær faglig sterk

18 Diagnostikk og utredning Colon Cancer Koloskopi anbefales som førstevalg for påvisning av tumor. CT Colografi har også høy sensitivitet, men gir ikke muligheten til histologi. CT-thorax og abdomen for vurdering av stadium. Diskusjon i mulitidisplinært team ( Radiolog, patolog, onkolog og kirurg) Menneskelig nær faglig sterk

19 Diagnostikk og utredning Rectum Cancer Anorektoskopimed biopsi og måling av avstand fra analinngang til nedre kant av tumor. Dedikert høyoppløselig MR-undersøkelse med overflatespole skal brukes i preoperativutredning av endetarmskreft CT-thorax, -abdomen og bekken med henblikk på stadieinndeling. Coloscopi evt CT Colografi for å utelukke synkrone svulster. Alle diskuteres i multidisiplinært team Menneskelig nær faglig sterk

20 Helbredende behandling av tykktarmskreft og endetarmskirurgi=kirurgi Adjuvant kjemoterapi i tilegg til kirurgi bedrer prognosen ved stadium III, og noen høyrisiko stadium II coloncancer Preoperativ radiokjemoterapi halverer frekvensen av lokale residiver men effekt på overlevelse er dårlig dokumentert. 20

21 Må alle opereres med stor operasjon? 21

22 Nei, hvis stilket polypp med kreft*,** eller overfladisk rectum cancer. *Hassan C, Zullo A, Winn S et al. The colorectal malignant polyp: scoping a dilemma. Dig Liver Dis 2007;39: **Netzer P, Forster C, Biral R et al. Risk factor assessment of endoscopically removed malignant colorectal 22 polyps. Gut 1998;43:

23 TEM-Transanal Endoskopisk mikrokirugi

24 24

25 Alle andre kreftsvulster i tykktarmen og endetarmen måopereres med stor operasjon hvis hensikten er helbredende behandling 25

26 Behandling av colon cancer uten fjernmetastaser Ingen forbehandling Kirurgi direkte Menneskelig nær faglig sterk

27 Hvor svulstene er lokalisert* 22% 19% *Årsrapport NGICG og Colorectalregisteret 12% 27 5%.. 34%

28 Hvor mye tarm må fjernes? 5-10 cm 5.6% * 0-5 cm 18.6% 0-5 cm 13% * 5-10 cm 2.1% *Morikawa E, Yasutomi M, Shindou K et al. Distribution of metastatic lymph nodes in colorectal cancer by the modified clearing method. Dis Colon Rectum 1994;37:

29 Complete Mesocolic Excision (CME) og sentral ligering Beskrevet av W. Hohenberger et al. i 2008 n 5 year survi val 95 %CL All Stag e I Stag e II Stag e III

30 Høyresidig hemicolectomi 30

31 Transversum reseksjon 31

32 Venstresidig hemicolectomi 32

33 Sigmoideum reseksjon 33

34 Anbefalinger for adjuvant behandling Colon Cancer Stadium III (Dukes C) For pasienter < 75 år med påviste lymfeknutemetastaser (Stadium III) anbefales adjuvant kjemoterapi i 6 måneder (FLOX). Adjuvant kjemoterapi bør starte 4-6 uker postoperativt Under 70 år-flox For pasienter år vurderes monoterapi med 5-FU, enten som kapecitabin-tabletter 8 kurer, eller FLviv 12 kurer. For pasienter år gjøres individuell vurdering basert påallmenntilstand og komorbiditet. Menneskelig nær faglig sterk

35 Høyrisiko stadium II (Dukes B) Pasienter <75 år med ett av følgende karakteristika skal vurderes for adjuvant behandling (evidensgrad C): Påvist perforasjon nær tumor (før/under operasjonen) Hvis endelig antall undersøkte negative lymfeknuter er 8 Oppstart, varighet og valg av kur som ved stadium C

36 Kirurgisk behandling av rectumcancer Dagens operasjons metode : TOTAL MESORECTAL EXCISJON (TME) Beskrevet av Heald i 1982 Påden tiden var lokal residivrater på20-30% i Norge og 5 års overlevelse for radikaklopererte under 50% Heald hadde lokal residiv rate på4% og 5 års overlevelse pånærmere 80% Menneskelig nær faglig sterk

37 Rectal disseksjon - tekniske prinsipper Mesorectum fett m/ l.kn. Tidligere disseksjon TME disseksjon langs fascien

38 38

39 39

40 Behandling av rectumcancer Preoperativ strålebehandling, 2 Gy x 25, med kjemoterapi, anbefales ved T4- svulst og for svulster uavhengig av T-stadium der avstanden fra mesorektal fascie til tumor eller patologisk lymfeknute (radiologisk vurdert som sikkert malign) er 2 mm påmr. Strålebehandling bør tilbys ved sikkert patologiske lymfeknuter utenfor den mesorektale fascie (laterale lymfeknuter, lymfeknuter i lysken). Til gamle og til pasienter i redusert allmenntilstand kan preoperativ strålebehandling med 5 Gy x 5 være et alternativ. Menneskelig nær faglig sterk

41 Hvis preoperativ strålebehandling skal det gå 6-8 uker fra avsluttet strålebehandling Lav fremre reseksjon Amputasjon Hartmann 41

42 42

43 Avlastende iliostomi ved lav fremre reseksjon Anastomoser under 5 cm Gjennomgått pre operativ strålebehandling 43

44 Postoperativ strålebehandling 2Gy x 25 med kjemoterapi anbefales ved: Mikroskopisk (CRM 1mm) eller makroskopisk ikke-radikal reseksjon (R1 eller R2). Per- eller preoperativ tumorperforasjon eller tumor-nær perforasjon. T4-tumor som ikke er strålebehandlet preoperativt. Menneskelig nær faglig sterk

45 Kontroll opplegg colon/rectum cancer Alle kurativt opererte pasienter som er aktuelle for kurativ reseksjon eller onkologisk behandling dersom residiv/metastase påvises (vurdering ut fra alder, allmenntilstand og generell medisinsk tilstand) bør kontroleres. Kontrollopplegget er vanligvis ikke aktuelt hos pasienter over 75 år ved diagnose, men kan vurderes påindividuelt grunnlag opp til 80 år. Menneskelig nær faglig sterk

46 Kontroll opplegg colon/rectum cancer Kontrollene gjennomføres hos pasientens fastlege, men den første kontrollen etter operasjon skal foretas av kirurg. Pasienter med endetarmskreft som er operert med lav fremre reseksjon, kontrolleres hos kirurg. Ved kontroller vektlegges anamnese (endrede avføringsvaner, rektalblødning, sykdomsfølelse, mage/bekkensmerter, hoste) og målrettet klinisk undersøkelse. Komplett koloskopi skal gjøres preoperativt eller innen 3 måneder postoperativt Menneskelig nær faglig sterk

47 Anbefalt kontrollskjema for tykktarmskreft Måneder post operativt CEA X X X X X X X X X CT-LEVER/abdomen X X Uktralyd lever med kontrast Alternativt CT thorax(lavdose) Abdomen x x x x x x x Lavdose CT thorax x x x x x Colon undersøkelse x Menneskelig nær faglig sterk

48 Anbefalt kontrollskjema for endetarmskreft Måneder post operativt CEA X X X X X X X X X CT- LEVER/abdomen/be kken Uktralyd lever med kontrast Alternativt CT thorax(lavdose) Abdomen/bekken X x x x x x x x Lavdose CT thorax x x x x x Colon undersøkelse Undersøkelse av rectum/perineum (rectoscopi ved lav fremre) x x x x x x x x x Menneskelig nær faglig sterk X x

49 Hva ønsker vi? 1. God anamnese -endret avføringsmønster, magesmerter, vekttap, blod i avføring, anemi,, rectoscopi-minimum rectaleksplorasjon og vanlig klinisk undersøkelse samt ledagende sykdommer. Familie anamnese på kreftsykdom og CRC spesielt

50 Hva skal dere forvente av oss? Coloscopi/rectoscopi ved alarmsymptomer I løpet av 2 uker Fra etablert diagnose til oppsatart behandling maks 2 uker Menneskelig nær faglig sterk

51

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2

Sammendrag. Årsrapport 2009 for NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret 2 Årsrapport 2009 NGICG-CR og Colorectalcancerregisteret NGICG-CR 2008 og 2009 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2007 Behandling av pasienter med tykktarmskreft i Norge I

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA. Multimodal behandling av Rektumcancer. Norge rundt NTLF nytt

TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA. Multimodal behandling av Rektumcancer. Norge rundt NTLF nytt TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 2/2014 TEMA Multimodal behandling av Rektumcancer Norge rundt NTLF nytt innhold NOW, AN ADVANCED ENERGY DEVICE THAT S BREAKING BOUNDARIES UTGIVER

Detaljer

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT

IS-2262. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft UTGÅTT IS-2262 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Nasjonale faglige retningslinjer IS-2337 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft, mesoteliom og thymom Publikasjonens tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft

UTGÅTT IS-2060. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft IS-2060 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av lungekreft 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1

IS-2322. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt. Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 IS-2322 Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer:

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1

IS-2303. Pakkeforløp for hode-halskreft. Pakkeforløp for hode-halskreft 1 IS-2303 Pakkeforløp for hode-halskreft Pakkeforløp for hode-halskreft 1 Heftets tittel: Pakkeforløp for hode-halskreft Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2303 ISBN-nr. 978-82-8081-378-7 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus

GI- BLØDNING. Klassifikasjon og utredning. Christian Lexow Gastromedisin Ahus GI- BLØDNING Klassifikasjon og utredning Christian Lexow Gastromedisin Ahus Forekomst 20 % av befolkningen observerer blod i avføringen i løpet av et år. Bare 4 % oppsøker lege. Over halvparten av disse

Detaljer

Kvalitets-parametre ved

Kvalitets-parametre ved Kvalitets-parametre ved Colorektal Cancer Kirurgi B- gren -- Kurs Kirurgisk teknikk Nov 2014 Arild Nesbakken Oslo Universitetssykehus Optimal kvalitet colorektal cancer behandling Diagnostikk, primær Utredning:

Detaljer

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter SMM-rapport Nr. 8/200 Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter Forord Palliativ kirurgisk behandling av kreftpasienter er omtalt i NOU:1997:20 Omsorg og kunnskap - Norsk kreftplan. Denne

Detaljer

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s.

www.unilabs.no Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet. s. www.unilabs.no Telefon 08808 ANNONSE JUNI 2015 MAGEOGTARM.NO PÅ NETT! Bakterier er viktig for helsa vår. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet PAKKEFORLØP for kreft skal gi trygghet og forutsigbarhet.

Detaljer

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV

Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Duc Hoa Nguyen Lungeavdeling/pol SiV Samarbeid Fastlege Lungelege Radiolog Onkolog Kreft-koordinator/ kreftsykepleie Fastlegens oppgaver ved mistanke om lungekreft: Røntgen thorax Henvisningen merkes:

Detaljer

Koding av kreft, metastaser, palliasjon

Koding av kreft, metastaser, palliasjon Koding av kreft, metastaser, palliasjon Olafr Steinum Spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Nosolog (klassifikasjonsekspert) diaqualos AB DRG-forum 18. mars 2013 Oversikt Primærsvulst Sekundærsvulst/metastaser

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve)

Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Anbefalt oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis (gastric bypass/ gastric sleeve) Kontroll hos fastlege 2 uker etter operasjonen. Samtale. Legge plan for videre oppfølging. Har pasienten planlagt

Detaljer

Klagenemnda for behandling i utlandet. Årsmelding

Klagenemnda for behandling i utlandet. Årsmelding Klagenemnda for behandling i utlandet Årsmelding 2012 Innhold 2 Forord 3 Nemndas oppgaver og sammensetning 4 Sekretariatet 4 Helse, miljø og sikkerhet og annen personalpolitikk 5 Økonomi 5 Mål og hovedprioriteringer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft

LEUKEMI hos voksne >>> < Fakta om kreft LEUKEMI hos voksne < Fakta om kreft Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som er berørt av leukemi (blodkreft). Retten til informasjon

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer