«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner"

Transkript

1 «Gode bygg for et bedre samfunn» Vi tar utfordringen! BAE næringens reaksjoner Kompetanse for bedre eiendomsledelse Eystein C. Husebye daglig leder i NBEF, leder av BAE rådet 1 Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse; Veien til beste praksis....hvem er NBEF? Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg og eiendomsledelse. Bistå medlemmene i å ivareta og utvikle verdier samt skape og synliggjøre nytteverdi og effektiviseringsgevinst for samfunnet og medlemmene gjennom samarbeid og nettverksbygging. Definere og sette agenda for byggherre, eier og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler. Utvikle og formidle beste praksis og kommunisere eiendomsvirksomhetens betydning for samfunnet. 2

2 medlemmer mange sektorer A/S Stortingsgaten 28 Helse Bergen HF Sandefjord kommune Addici Facility Management AS Helse Nord Trøndelag HF Sandnes kommune Eiendom AFK Eiendom FKF Helse Sør Øst RHF Sarpsborg kommune Bolig og Grunneiend Alta kommune, Drift og Utbygging Hordaland Fylkeskommune Sio Eiendom Arcusgruppen ASA Høgskolen i Sør Trøndelag Sogn og Fjordane Fylkeskommune ART arkitekter og ingeniører AS ISS Facility Services AS Sortland kommune Asker og Bærum Boligbyggelag AL IT Fornebu Eiendom AS Sparebanken Sogn og Fjordane Askøy kommune Jernbaneverket Sparebanken Vest Eiendom Asplan Viak AS Kristiansand Eiendom St. Olavs Hospital HF Aust Agder Fylkeskommune Kruse Smith Eiendom AS Statoil ASA Avinor AS Lillehammer kommune Statsbygg Basale AS Lydia AS Stavanger kommune Bergen Bolig og Byfornyelse KF Lørenskog kommune Stavanger Universitetssykehus Helse Stavanger Bodø kommune Malvik kommune Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Bryn Eiendom AS Meløy kommune Stryn kommune Brønnøy kommune Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Studentsamskipnaden i Bergen Buskerud Fylkeskommune Multiconsult AS Studentsamskipnaden i Oppland Bydrift KF Longyearbyen Lokalstyre Møre og Romsdal Fylkeskommune Sunndal kommune Coast Center Base AS NAV Fellestjenester Sweco Norge AS Clemens Eiendom KS Norconsult AS Sykehuset Asker og Bærum HF Datec Norge AS Norconsult Informasjonssystemer AS Sykehuset Telemark HF Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) Nord Trøndelag Elektrisitetsverk Sør Trøndelag Fylkeskommune Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Nord Trøndelag Fylkeskommune Sørlandet Sykehus HF DNB ASA Div Eiendom Nordland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune DNB Næringseiendom AS Norges Idrettshøgskole Telenor Eiendom Holding AS Elverum kommune Norsk Tipping AS Trondheim Kino AS Entra Eiendom AS NRK Eiendom Trondheim kommune Ernst & Young AS NTNU Teknisk Avdeling Undervisningsbygg Oslo KF ESS Support Services AS Nøk Energi Eiendom AS Universitetet for miljø og biovitenskap Facility Management AS Omsorgsbygg Oslo KF Universitetet i Bergen Fauske kommune Oppland Fylkeskommune Universitetet i Oslo Faveo Prosjektledelse AS Optiofm AS Universitetet i Tromsø Finnmark Fylkeskommune Oslo Katolske Bispedømme Vest Agder Fylkeskommune Fjell kommune Oslo Havn KF Veidekke Entreprenør AS Flekkefjord kommune Oslo Lufthavn AS Wang Norderud AS Forsvarsbygg Oslo Universitetssykehus HF Xstrata Nickel Forsvarsbygg Utleie Porsgrunn kommune YIT Building Systems AS Frelsesarmeens Eiendommer AS Rambøll Norge AS Østfold Fylkeskommune Hareid kommune Reinertsen AS Ålesund Kommunale Eiendom KF Harstad Kommune, Bygg og Eiendomstjenesten Rogaland Fylkeskommune Aas Jakobsen dr. Ing AS Hedmark Fylkeskommune Rom Eiendom AS Stat og kirke Kommune KF/FKF Høgskole/universitet HF Fylkeskommune Boligbyggelag/studentb Bank AS Tjeneste/teknisk leverandør Rådgiver/arkitekt Forvaltning/byggherre Hva er BAE rådet? Rådet for Bygg, anlegg og eiendom, BAE rådet ble etablert 16. juni 1998 BAE rådet består av de tyngste bransjeforeningene i hele BAE næringens verdikjede 8 medlemsorganisasjoner: 4

3 BAE rådets overordnede strategi Ett kontaktpunkt for myndighetene Uformelt samarbeidsorgan Behandler saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene Koordinerer i enkelte saker medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid Stikkord: BAE næringens overordnede rammevilkår Rekruttering og opplæring Forskning og utvikling Miljø, kvalitet og energi Samarbeid i verdikjeden 5 BAE næringen??.. Hvem representerer BAE rådet? Om lag bedrifter++ (Kilde: BI Senter for byggenæringen) Byggherrer Arkitekter Rådgivere Håndverkere Byggmestere Boligprodusenter Byggentreprenører Tekniske entreprenører Anleggsentreprenører Anleggsgartnere Byggevareprodusenter Byggevarehandel Eiendomsforvaltere (Leietakere/brukere) 6

4 Verdikjede BAE sektoren Eier/ byggherre Planlegging og prosjektering Utførende Eier/ Utvikling Byggevare industri Handel/ grossist Eier/ FDVU/FM 7.. Aktører vs verdiprosesser Verdi for brukerne over byggets livsløp Tjenesteleverandører FM Aktører i verdiprosessen Verdiprosessen Kjernevirksomhet Verdi for kunden (byggherre / eier, bruker) Kilde: Svein Bjørberg 8

5 Meld. St. 28 «Gode bygg for eit betre samfunn» First we shape our buildings, then they shape us (Winston Churchill, 1943) BAE næringens reaksjoner 9 Gir en god faktabeskrivelse og oversikt over utfordringer og muligheter. Må følges opp med konkrete tiltak og en kraftfull dugnad mellom myndigheter og næring i alle deler av verdikjeden. Mangler et større sektorovergripende perspektiv. 10

6 ..En god virkelighetsbeskrivelse BAE rådet mener meldingen gir en god virkelighetsbeskrivelse. Vi vil gi honnør til hvordan KRD i arbeidet med meldingen har søkt kontakt og samhandlet med næringen. Etter flere møter sendte BAE rådet et felles innspill i desember 2010 (vedlagt påmeldingen til høringen) og vi ser at våre innspill har blitt tatt hensyn til. Med en melding på plass er det selvsagt mye arbeid som ligger foran, mye skal konkretiseres og avklares. Men vi synes meldingen gir et godt grunnlag for det videre arbeid med politikkutforming. 11..Forenkling av det offentliges struktur Sett fra næringen er møtet med det offentliges struktur preget av et sammensatt og sektorisert regelverk som har overlappende reguleringer. Dette blir spesielt tydelig for de aktørene som i sin virksomhet har flere ansvarsroller. Det siste tiåret, og i stadig økende grad, blir nasjonalt offentlig regelverk overført fra EU systemet i form av direktiver og forordninger, hvor rommet for nasjonal tilpasning varierer. 12

7 Hovedutfordringen er todelt: 1. Et sektorisert regelverk og manglende samordning gjør det krevende å holde oversikt, selv for de største bedriftene. Det forventes selvsagt at også mindre bedrifter, som har små ressurser til administrasjon, skal etterleve regelverket. Manglende samordning gir et betydelig effektivitetstap for samfunnet og for bedriftene i næringen. 2. Forbedringer i struktur er et viktig tiltak på myndighetssiden. Bedre koordinering av regelverk og myndighetskontakten med næringens aktører og brukere kan gi bedre og helhetlig kvalitet og ressurseffektivisering for alle parter. Mulighetene for effektivisering er mange. 13 Komiteen erfarer at et sektorisert regelverk og manglende samordning gir et betydelig effektivitetstap for samfunnet og for bedriftene i næringen. Tiltak for å forbedre struktur på myndighetssiden må vurderes. Komiteen ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan det offentliges struktur i møte med næringen bedre kan samordnes...tilrår komiteen å avgi uttalelse 14

8 komiteen avga sin innstilling.. og publikasjoner/saker/sak/voteringsoversikt/?p=54128&dnid=1 Mindretallet har en del merknader (politikkendring ved regjeringsskifte), men støtter hovedmålene 15.. Samspill myndighet aktør Enklere regler ByggNett Målbare krav og testmetoder ByggEnkelt Bygg21 Automatisk regelsjekk/filter/idm «Fra informasjon til kunnskap» 16

9 ..edialog for enklere byggesøknader Min eiendom Matrikkel Foreta ks-reg Betaling s- løsning Sentral godkjennin g Svar ut Digital postkasse Byggnett Bygning sregister /FDV edialog for garasje og uthus eid BIM Sak/arki v KOSTRA edialog sektormyndigh et edialog Proff CRM 17..blankett > ByggSøk > ByggNett Informasjons behandling Automatisk Byggesøknad ByggNett ByggSøk Manuelt 1 Blankett Semiautomatisk Informasjonsbrukere Ingen kobling Faste koblinger Dynamiske koblinger 18

10 .. Brukermedvirkning digitalt 19.. Virkemidler energi/miljø NBEF ønsker At energikravene skjerpes til «passivnivå» i 2015 og til «nesten nullenerginivå» i 2020 Konkrete mål for (energi)effektivisering i eksisterende bygg (jfr Klimaforliket og arbeidet med rehab TEK) Innføring av enkle, brede og markedsbaserte insentivordninger (jfr Felles plattform) Støtte til eiendomsaktører som tar ambisiøse helhetlige miljøgrep (jfr BREEAM NOR) 20

11 .. IK Bygg som styringsverktøy IK Bygg effektiviserer og forbedrer arbeidet med å kartlegge bygningers tilstand og skaderisiko. 250 spørsmål mye informasjon fra mange kilder Mange av disse er egnet for BIM bygningsinformasjonsmodell IK Bygg: Registrere tilstand Kommentere avvik Dokumentere feil og mangler med bilder Bli varslet om når kontroll skal utføres Videreutvikles av DiBK forvalternettverk Benchmarking og målstyring «Tjenesteprofil» med kvalitetsindikatorer Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Målt/Opplevd kvalitet Tilstand 22

12 ..NKF/KS Eiendomsnettverk Vestfold ASSS 23..videreutvikling av KOSTRA Regjeringen vil utvikle KOSTRA slik at kommunene kan få betre styring med bygningsmassen Matrikkelen kan gi et bedre bilde av kvalitetstilstanden i norske bygg, energiforbruk, areal, miljøforhold, universell utforming Utvikling av matrikkelen og KOSTRA må ses i sammenheng KRD vil være i dialog med andre departementer, SSB og KS om videre utvikling av KOSTRA / styringsinformasjon om eiendomsforvaltning 24 24

13 ..ISO Benchmarking I en mer detaljert prosessbeskrivelse kan også prosessene i hver av disse boksene beskrives. De er alle viktige for å sikre kvaliteten på de siste stegene: FORBEDRE FORBEDRE SAMMENLIGNE FORBEREDE (Etter EN Uoffisiell oversettelse Olav E. Sæbøe) Sette mål (hensikt og omfang) Definere metode (indikatorer og måltall ) Velge partner(e) (ledende/ passende, etikk etc) Samle data (Samle og validere) Analysere data (konkludere og normalisere) Identifisere gaps (sammenligne og forklare) Registrere resultatene (kommunisere og drøfte) Utvikle handlingsplan (oppgaver og milepæler) Implementere planen (endre og overvåke) Vurdere prosessene (revurdere og tilpasse) Revurdere og eventuelt tilpasse på nytt 25 NBEF ønsker.. Økt bestillerkompetanse og bedre verktøy i Bygg21 At Bygg21 favner utfordringer i hele verdikjeden; «næringen» bør sees på som bygge og eiendomsnæringen Økt bestillerkompetanse med flere tiltak for utvikling av verktøy for livsløpsplanlegging/lcc Sertifisering av bestillere? 26

14 .. Bestillerkompetanse LCC Konseptvalg i BIM basert på LCC 1. Klargjør ambisjonen, visjonen 2. Velg en konkurransestrategi som sikrer god, helhetlig kompetanse, og en egnet entrepriseform 3. Utarbeid konkrete mål og strategier for å nå dem; Estetikk, funksjonalitet Miljø og energi Generalitet Fleksibilitet Levetid = Grunnlaget for riktig LCC 4. Legg opp til, krev, gir rom for gode prosesser Optimal utforming basert på Materialbruk Energibruk Investeringskostnader Valgt løsning basert på totalt sett preferanser 27..«From baking bread to playing jazz» NBEF og BAE rådet vil være aktive medspillere! Caledonia Jazzband Takk for oppmerksomheten! tlf

Hva er viktig i morgendagens leiemarked?

Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Hva er viktig i morgendagens leiemarked? Kort om NBEF Politiske føringer Lokalisering Miljø og energi Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås

Forord. Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, 14. mai 2010. Gro Jubskås Eiendomsinformasjon i offentlig eiendomsforvaltning - En kartlegging av offentlige organisasjoners bruk av eiendomsinformasjonssystemer Property information in public property management - A survey of

Detaljer

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker

Nøkkeltall TEMA: NØKKELTALLSPROSJEKTET. for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker TEMA: KOMMUNALTEKNIKK 9876 Nøkkeltall 5432 2345 6789 for tid og ressursbruk i plan- og byggesaker NØKKELTALLSPROSJEKTET NKF Forum for Byggesak NKF Forum for Fysisk Planlegging Oslo kommune Boligprodusentenes

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

4 Beskrivelse av rammebetingelser

4 Beskrivelse av rammebetingelser 3.2.1 Regler for plassering av garasjer og uthus Regelsjekk kan baseres på disse eksemplene på regler. Merk: Dette er ikke utfyllende regler for garasjer og uthus. Bygning < 50m2 Bygning > 50 m2 Hjemmel

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning NORSK KOMMUNAL- TEKNISK FORENING 2013 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning INNHOLDSFORTEGNELSE Utfordringer... 4 Om foreningen... 4 Visjon... 4 Formål... 4 Verdigrunnlag... 5 Organisering... 5

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten

8-2014. Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid. Nettverksgruppene i NKF er viktige Lang vei for vannet i Østre Toten 8-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Spillvann fra Gran til Brandbu Renhold, forebyggende helsearbeid Lars Ellingbø Arvid Tangerås Inger Elisabeth Dahl Sigve Gudbrandsen Tore Nygård

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer