Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)"

Transkript

1 Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene for de enkelte løsningene. Videre å gi reiselivet for øvrig en oversikt på hva en helhetlig løsning for elektronisk forretningsdrift bør inneholde. Målgruppen for dette dokumentet er alle parter som skal inngå i avtalene om løsningene i BIT Reiseliv; NHO Reiseliv, delprosjekt/pilotbedrifter og IT-leverandører. Dokumentet skal være tilgjengelig for hele reiselivet. Dokumentet er skrevet av Rune Kjørlaug, RKIT, på oppdrag av BIT Reiseliv, i samarbeid med Elisabeth Heyerdahl-Jensen, Arne Glenn Flåten og Vidar Nygård. Innhold: 1.0 Innledning 1.1 Ord og uttrykk 2.0 Obersikt over en løsning 2.1 Beskrivelse av lagene 2.1 Beskrivelse av kjernedatatyper 3.0 Krav til systemer og applikasjoner 3.1 Grensesnitt mot kunder 3.2 B2C systemer 3.3 B2B systemer/kjernesystemer 3.4 Backoffice/bedriftssystemer 3.5 Grensesnitt mot bedrift 3.6 Generelle krav 1.0 Innledning Dette dokumentet inneholder en overordnet kravspesifikasjon for systemer som skal utvikles/tilpasses til BIT Reiseliv. Reiselivssektoren omfatter mange bedrifter, og med stor spredning når det gjelder størrelse, type og driftsmodeller. Arbeidsflyt/metodikk varierer en del fra bedrift til bedrift, og det foregår kontinuerlige tilpassinger av dette til nye markeder og til nye måter å kommunisere med kunder på. Et viktig moment ved innkjøp av IT-systemer er derfor at disse ikke låser fast driften i en bestemt retning, men at systemene er i stand til å flytte seg i nye retninger, eller enkelt lar seg integreres med nye systemer tilpasset en ny hverdag. BIT Reiseliv har som mål å utvikle en standard for løsninger som skal brukes innen reiselivssektoren. Det er identifisert en rekke systemer/applikasjoner som tilsammen utgjør en løsning. Denne spesifikasjonen inneholder en beskrivelse av disse, samt overordnede retningslinjer på hvordan disse systemene/applikasjonene skal kunne fungere i lag. Denne listen med applikasjoner er ikke fullstendig, siden det ligger i sakens natur at nye vil oppstå over tid. Det generelle målet med å standardisere er å gjøre hverdagen enklere for den enkelte bedrift. Oppdatert: Side: 1/10

2 Denne overordnede spesifikasjonen vil fokusere på generelle krav til applikasjoner/ system/komponenter, samt på spesielle krav til hvordan disse skal være i stand til å kommunisere med andre. Formålet med BIT Reiseliv er å identifisere nøkkelsystemer og applikasjoner som man trenger innenfor reiselivssektoren, for så å gjøre de grep som er nødvendige for at disse til sammen skal utgjøre en fornuftig løsning for en reiselivsbedrift. 1.1 Ord og utrykk Det er brukt en del ord og uttrykk i denne spesifikasjonen, og nedenfor gis en kort definisjon av de mest sentrale: Løsning: System: Applikasjon: Lag: En løsning er den komplette pakken med programvare, opplæring og tjenester som en bedrift trenger. Et system er en programvare eller et sett med programmer som til sammen utfører en funksjon i en løsning. Et system har ikke nødvendigvis et synlig grensesnitt. En applikasjon er en programvare med et visuelt grensesnitt som utfører en funksjon i en løsning. Ett lag er en samling av systemer og/eller applikasjoner, som naturlig henger sammen på en plass i prosessen. K2: Bransjens generelle kravspesifikasjon (dette dokumentet) K4: Detaljert spesifikasjon av en eller flere applikasjoner og/eller systemer, utarbeidet av delprosjektene i BIT Reiselivsom grunnlag for tilbudsinnbydelsen. Oppdatert: Side: 2/10

3 2.0 Oversikt over en løsning Figuren viser en skisse over et komplett løsning, fra bedrift (nederst) til kunde (øverst). Illustrasjonen inneholder en oversikt over applikasjoner og systemer, samt kjernedatatypene (i midten) som utgjør innholdet i master/hoveddatabasen(e). C2C-kommunikasjon Kunde Grensesnitt mot kunde Applikasjoner/ B2C systemer Reiselivsportal.com Informasjon Emne Booking Billettsystem Annen Kart E-handel Betalingssystem CMS-publisering Kundeservice/ hjelp Kjernesystem/ B2B systemer Informasjons elementer Kundedata Transaksjoner Salgbare objekt Geo-data Backoffice applikasjoner/ systemer Grensesnitt mot bedrift CMS Vedlikehold Booking klient CRM datainnsamling Økonomisystem Billettsystem klient Annen E-handel Økonomi system klient CRM kilent/ analyse Markedsføring/ reklame Bedrift B2B kommunikasjon En komplett løsning for BIT Reiseliv inneholder flere lag: Grensesnitt mot kunde B2C applikasjoner/systemer B2B systemer/kjernesystemer Backoffice applikasjoner/systemer Grensesnitt mot bedrift Sentralt i løsningen er data som blir sendt fram og tilbake gjennom de forskjellige lagene. Det er identifisert 5 kjernedatatyper som er sentrale i de fleste applikasjoner/system: Informasjonselementer Kundedata Transaksjoner Salgbare objekt Geo-data Grovt sett kan man si at det disse kjernedatatypene alt handler om. Alle systemer/applikasjoner har som oppgave å håndtere en eller flere av disse typene, enten ved å opprette, behandle/endre, analysere eller presentere innholdet i et objekt av en av typene. I tillegg til å løse problemene til en hver enkelt bedrift, skal en løsning for BIT reiseliv ha fokus på: B2B kommunikasjon kommunikasjon mellom bedrifter C2C kommunikasjon kommunikasjon mellom kunder Oppdatert: Side: 3/10

4 2.1 Beskrivelse av lagene Tabellen under inneholder en mer detaljert beskrivelse av de forskjellige lagene i en løsning. Lag Grensesnitt mot kunde B2C applikasjoner/ systemer B2B systemer/ kjernesystemer Backoffice applikasjoner/ systemer Grensesnitt mot bedrift Beskrivelse Dette er grensesnittene ut mot kunder. Grovt sett kan man dele denne gruppen i to: systemer som kommunisere direkte med kunden (t.d. en webportal), eller indirekte (gjennom en telefonoperatør). Dette er systemene som syr sammen grensesnittet mot kundene. Dette blir gjort ved å sy sammen ett eller flere system til et enhetlig grensesnitt. Dette er støttesystemer som skal gjøre det enklere å kommunisere på tvers (f.eks. booking av hotellrom hos andre), eller med andre bedrifter som tilbyr tjenester i B2B markedet (t.d. reisebyrå eller felles portaler), samt systemer for å lagre og formidle kjernedata. Dette er systemene som syr sammen grensesnittet mot en enkelt bedrift, samt inneholder forretningslogikk for analyse og annen utnytting av kjernedata. Denne gruppen inneholder en del standard applikasjoner (f.eks. økonomisystem eller publiseringsprogramvare), samt en del applikasjoner som er spesifikke for reiseliv (f.eks. bookingsystemer). Dette er alle systemer som utgjør dag-til-dag verktøyene for ansatte i en reiselivsbedrift. 2.2 Beskrivelse av kjernedatatypene For hver av disse kjernedatatypene vil det bli/er det allerede utviklet standard formater i XML for å utveksle data på tvers av systemer/komponenter. BIT Reiseliv har et standardiseringsprosjekt som jobber med å utvikle/vedlikeholde disse kjernestandardene. En vil bruke "defacto"-standarder dvs. at eksisterende applikasjoner/standarder vil legge grunnlaget for den gitte standarden. Disse forskjellige datatypene vil i de fleste systemer bli lagret i en eller flere databasar (for eksempel masterdatabasen), enten sentralt (hos en sentral leverandør) eller distribuert (hos hvert enkelt bedrift). Tabellen under inneholder en mer detaljert beskrivelse av de forskjellige kjernedatatypene. Oppdatert: Side: 4/10

5 Datatype Informasjonselementer Beskrivelse Informasjonselementer: brosjyrer, artikler, nyheter og annen informasjon knyttet til salgbare objekt spesielt. Informasjonselementer er komplekse strukturer som inneholder primært tekstlig informasjon, men også informasjon om visuelle ressurser som kan brukes sammen med informasjonen (for eksempel bilder). Med tanke på gjenbruk skal det være et klart skille mellom innholdet i et element og måten det blir presentert på. Kundedata Salgbare objekter Kundedata er informasjon om kunde. I sin enkleste form bare et navn og enkel kontaktinformasjon som f.eks. telefonnummer eller e- postadresse. Salgbare objekter er informasjon om alle objekter der man kan: reservere eller forhåndsbestille tilgang til en gitt dato/tidspunkt bestille/kjøpe direkte online Herunder faller: Overnatting Utleie Attraksjoner Opplevelser Aktiviteter Forestillinger Suvenirer Denne datatypen er tett knyttet mot informasjonselementer, i den forstand at et salgbart objekt som regel vil ha ett eller flere informasjonselementer som beskriver det gitte salgbare objektet. Transaksjoner Geo-data En transaksjon er en kopling mellom kundedata og et salgbart objekt, koblet med en finansiell status (om produktet er betalt eller bare reservert) og et gitt dato/tidspunkt. Mao er dette bestillinger og bookinger. Utvidelse av informasjonselementer (og salgbare objekt), og inneholder en oversikt over geografiske områder/punkt som informasjonen omhandler. Oppdatert: Side: 5/10

6 3.0 Krav til systemer og applikasjoner Formålet med dette kapitlet er å definere generelle krav til identifiserte systemer og applikasjoner. Fokus er lagt på hvordan man enkelt kan få de forskjellige systemene til å fungere i lag som en løsning. Detaljerte brukerkrav til hvordan hvert enkelt system/applikasjon skal fungere blir definert i de underliggende spesifikasjonene (K4). Alle systemer skal dokumentere hvilke av kjernedatatypene det håndterer og hva systemet gjør med dem/basert på disse dataene. For hver av datatypene som et system håndterer skal systemet være i stand til å: Støtte manuell full eksport/import av relevante kjernedata - Minimumskrav Støtte automatisk eksport/import av underdeler av data - Anbefalt Et eksempel på et anbefalt system er innebygde online kommunikasjonspunkt for henting/lagring av data (for eksempel gjennom webservice). Målet med dette kravet er å gjøre det enkelt å lage systemer som går på tvers (f.eks. en felles portal for flere bedrifter). Generelt skal alle systemer være: Stabile og driftssikre. Dvs de skal være i stand til å takle et vedvarende volum av brukere som de er dimensjonert for. Kompatible. For eksempel støtte alle vanlige nettlesere på alle vanlige plattformer. Kostnadseffektive, både med tanke på utvikling, vedlikehold og daglig drift. 3.1 Grensesnitt mot kunder Dette er den delen av systemene som møter en kunde. Selv om denne spesifikasjonen beskriver flere forskjellige, selvstendige komponenter, så er det viktig at en kunde møter et enhetlig, uniformt grensesnitt når det kommer til utseende, navigasjon og funksjonalitet (for eksempel i form av en portalrammeverk). Følgende komponenter er identifisert som nøkkelkomponenter: Formidling av informasjonselementer Formidling av salgbare objekter: o Booking o Billettsystem o Annen e-handel Emne Kart Kundeservice/hjelp Søk Generelt skal alle systemer ha støtte for: Flere språk Åpne standarder for datautveksling (i form av støtte for kjernedatatypene i BIT Reiseliv eller utvidet støtte utover dette). For framtidige nye teknologier for presentasjon (for eksempel mobil tilgang), der dette er relevant og mulig. Bestå BIT Reiseliv nettest der dette er relevant. (se Oppdatert: Side: 6/10

7 3.1.1 Formidling av informasjonselementer Denne delen inneholder informasjonselementer som kan opptre i form av; Produktinformasjon (for eksempel beskrivelse av et rom i et hotell) Generell informasjon/artikkel (for eksempel generell informasjon om hotellet) Nyheter En blanding av statiske og dynamiske informasjonselement utgjør til sammen grunnstammen i en hjemmeside for en bedrift. Alle informasjonselementer som benyttes skal ha et klart skille mellom innhold og presentasjon. Dette for å gjøre det mulig å enkelt endre utseende, og for at det er skal være enkelt å gjenbruke i forskjellige medier (Internett, trykksaker) og grensesnitt (nettleser, mobiltelefon, offentlig informasjonskiosker) Formidling av salgbare object Som et minimum må et system støtte at man sender en forespørsel med spørsmål om en gitt objekt er tilgjengelig (for en gitt periode i enkelte sammenhenger), samt mekanismer for å formidle resultatet tilbake til kunden. Et ideelt system lar en kunde gjennomføre en full transaksjon uavhengig av kontakt med den som eier objektet (reservere, og eventuelt betale). Prosessen skal ende med at det blir opprettet transaksjonsobjekt. Det skal være et klart skille mellom de hovedleddene i prosessen: Presentasjon av et utleieobjekt Prosessen med å generere en forespørsel Svar/bekreftelse av status på transaksjonen Betaling Emne Emner er en måte å organisere informasjonselementer i en naturlig gruppe basert på innholdet i de forskjellige elementene (etter emne). Et emne er i seg selv et informasjonselement som kan innholde tekstlig informasjon (for eksempel en artikkel om vikingtiden som inneholder lenker til andre informasjonselement, produkt (aktivitet eller utleieobjekt). Det skal være et klart skille mellom innhold og presentasjon av et emne, og det skal være mulig å koble sammen både interne og eksterne ressurser til et emne (lenke) Kart Et kartsystem er en måte å navigere mellom utleieobjekt, aktivitetsobjekt og/eller informasjonsobjekter som har geografisk stedfestingsinformasjon knytt til seg. Oppdatert: Side: 7/10

8 Kartsystemet skal: Gi en lettfattelig oversikt over de objekter som er tilgjengelig Mulighet for å gruppere objekt i datalag som kan slåes av og på. Inneholde grunndatakart som gir en tilstrekkelig kontekst for å gjenfinne de ovenforstående data. o Alle veier må vere tilgjengelige o Innsjøer, arealtyper kystlinje og høydekoter må vere med og detaljerte i den grad de bidrar til å lette gjenfinning av objektet Kundeservice/hjelp Alle applikasjoner/systemer skal ha basis hjelp innebygd, der dette er naturlig. I de tilfeller der det blir nødvendig å ta kontakt med kundeservice, så skal det gitte systemet/applikasjonen samle sammen informasjon om problemet og sende denne til ansvarlig for kundeservice. 3.2 B2C systemer B2C systemene er den gruppen av systemer som utgjør bindeleddet mellom de sentrale B2B systemene/kjernedatatypene og grensesnitt systemene skildret i Det er identifisert to B2C systemer: CMS publisering Betalingssystemer CMS publisering CMS publisering (Content Management System) er systemet som er ansvarlig for å holde orden på de forskjellige data-objektene i systemet (informasjons, utleie og/eller attraksjonsobjekt). CMS publiseringssystemet skal ha et klart skille mellom hvordan objekt blir hentet ut, og hvordan de blir lagret. Det skal være et grensesnitt for uthenting, men med mulighet for å hente objekter fra ett eller flere underliggende objektkilder (f.eks. en database for lagring av informasjonsobjekt og eller eksterne databaser som Tellus) Betalingssystemer Betalingssystemene er ansvarlig for å gjennomføre finansielle transaksjoner mellom bedrift og kunde på en sikker, effektiv og forsvarlig måte. Grensesnittet til et betalingssystem skal støtte: Reservasjon av et gitt beløp hos kunden Trekk av et gitt beløp hos kunden Kanselering av en reservasjon hos kunden Tilbakeføring av et gitt beløp til kunden Betalingssystemet skal tilby et abstrakt grensesnitt som gjør det enkelt å innføre flere (framtidige) betalingsløsninger, enten ved å skifte ut eller utvide det eksisterende systemet. Oppdatert: Side: 8/10

9 3.3 B2B systemer/kjernesystemer Kjernesystemene står for formidling av data mellom kunde og bedrift (database som lagrer kjernetype objekt). I sin enkleste form er dette gjort ved at et system lagrer informasjon generert av en bedrift, og gjør denne tilgjengelig for CMS publiseringssystemet som igjen presenterer informasjonen til kunde. Et B2B system drar nytte av informasjon som er lagret i ett eller flere kjernesystemer for så å skape merverdi enten for bedrifter (for eksempel samarbeid om et økonomisystem) eller kunder (felles webportal). Et kjernesystem skal klart definere hvilke kjernetyper det inneholder for hvem, og skal tilby funksjonalitet for å importere/eksportere data i standard format for disse typene fra eksterne systemer (for eksempel eksportere til en sentral webportal, eller importere data fra det gamle systemet til bedriften). 3.4 Backoffice/bedriftssystemer Backoffice systemene som er identifisert er: CRM datainnsamling Økonomisystem CRM datainnsamling CRM datainnsamling er system for å hente grunnlagsdata for CRM analyser og andre CRM verktøy. Systemet skal være i stand til å tolke data lagret på kjernedatatypene Økonomisystem Økonomisystemet skal være i stand til å tolke transaksjoner lagret i kjernedatatype format. Et økonomisystem vil naturlig være tett knyttet til et betalingssystem, slik at enkelte av kravene som er satt til et betalingssystem vil kunne tilfredstilles gjennom økonomisystemet (for eksempel tilbakebetaling av en kansellert transaksjon). 3.5 Grensesnitt mot bedrift Dette er den delen av løsningen som inneholder de systemer/applikasjoner som en bedrift bruker fra dag til dag. Følgende komponenter er identifisert som nøkkelkomponenter: CMS vedlikehold Bookingklient Billettsystemkilent Annen e-handel Økonomisystemklient CRM klient/analyse Markedsføring/reklame (bruk av CRM) Oppdatert: Side: 9/10

10 3.6 Generelle krav Generelt skal alle systemer ha støtte for: Åpne standarder for datautveksling (i form av støtte for kjernedatatypene i BIT Reiseliv eller utvidet støtte utover dette). Være klare for framtidige nye teknologier for presentasjon (for eksempel mobil tilgang), der dette er relevant og mulig. Bestå BIT Reiseliv nettest der dette er relevant. Mulighet til å styre rettigheter til brukere som har tilgang til systemet. Som minimumskrav skal det være skille mellom administrator og bruker av et system. Oppdatert: Side: 10/10

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland,

Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt. Integrasjoner. Skrevet av: Geir Bruskeland, Utvikling av nytt nettsted for Norsk Filminstitutt Integrasjoner Skrevet av: Geir Bruskeland, geir@inthemix.no Siste revisjon: 4. februar 2009 1 Refererte og relaterte dokumenter Vedlegg Versjon Dokument

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert

UBIT Systemarkitektur. Dagens situasjon. Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert UBIT 2010 Systemarkitektur Dagens situasjon Til Referansegruppa Forfatter(e) Sven K Strøm Sist oppdatert 2008-05-15 UBiTs brukere har mange forskjellige typer utstyr og programvare. UBiT ønsker å være

Detaljer

Portico Estate FDVU-System basert på phpgroupware

Portico Estate FDVU-System basert på phpgroupware Portico Estate FDVU-System basert på phpgroupware Åpen kildekode for eiendomsforvaltning 1 property (arbeidstittel) Bygnings- / utstyrs informasjon Booking / utleie (april -09) prosjektstyring / vedlikeholdsplanlegging

Detaljer

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Spørsmål og svar. Frist for å stille spørsmål kl 12:00 Dokument sendt

Spørsmål og svar. Frist for å stille spørsmål kl 12:00 Dokument sendt Spørsmål og svar Konkurranse Kontaktinformasjon NT-0130-15 CRM Verktøy NT-0130-15@norsk-tipping.no Frist for å stille spørsmål 19.08.2015 kl 12:00 Dokument sendt 14.07.2015 1.1 Generelt Denne anskaffelsen

Detaljer

Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul

Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul Korttidsleie: Status for utvikling av ny og forbedret modul Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Bakgrunn Nåværende løsning er utviklet

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Litt kontekst Topic maps er en måte å organisere informasjon på en ISO standard (ISO/IEC 13250:2000) en XML applikasjon et lag oppå XML (gjerne også o

Litt kontekst Topic maps er en måte å organisere informasjon på en ISO standard (ISO/IEC 13250:2000) en XML applikasjon et lag oppå XML (gjerne også o Topic maps Orden i informasjonskaos Lars Marius Garshol, larsga@ontopia.net Litt kontekst Topic maps er en måte å organisere informasjon på en ISO standard (ISO/IEC 13250:2000) en XML applikasjon et lag

Detaljer

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE XXLtable et komplett verktøy for online bordbestillinger og personaladministrasjon. PRØV SELV: FRI BRUK I INNTIL 1 ÅR! + 47 53 50 20 40 xxltable.com table

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler

Når du registrerer deg for å få tilgang til Tjenestene som arrangør Kontakter oss med forespørsler RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN 22.01.2016 1. Om Hoopla AS Hoopla AS («Hoopla») gjør det mulig å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening

The Charging Station Database for Electromobility. Presentasjon av NOBIL & NIM. 13.oktober 2011. Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Presentasjon av NOBIL & NIM 13.oktober 2011 Hans Håvard Kvisle, prosjektleder Norsk Elbilforening Hva er NOBIL? The Charging Station Database som samler detaljert informasjon om ladestasjoner. Data fra

Detaljer

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform

Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Request for information (RFI) Integrasjonsplattform Trondheim kommune Trondheim kommune har initiert et prosjekt for å etablere en ny integrasjonsplattform TIP (Trondheim kommune Integrasjons Plattform).

Detaljer

Overordnet beskrivelse

Overordnet beskrivelse N O R K A R T G E O S E R V I C E A S Desember 2010 INNHOLD 1 INTRODUKSJON... 4 2 NAVNETJENESTE... 5 3 PORTAL... 6 4 OBJEKTKATALOG... 6 5 ARKIV... 7 6 ADMINISTRASJONSPROGRAMMER... 8 7 TILGANGSAPI... 8

Detaljer

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang

LMS-administrator i går, i dag og i morgen. UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS-administrator i går, i dag og i morgen UiA / SUHS-Trondheim 5/11-2014 Claus Wang LMS - hva er det? WIKIPEDIA: «En digital læringsplattform (ofte omtalt som forkortelsen LMS) er et system for å administrere

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Hvordan kan MDM brukes til å sikre at masterdata er korrekte? Kim Askild Jensen, SAP MM/SRM/MDM/BPM/Screen Personas konsulent 1 12. september 2012 MDM Masterdata presentasjon Generell

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE

ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE ONLINE BETALING DIBS QUICK GUIDE DIBS OVERBLIKK Her kan du se hvilke aktører som er involvert i prosessen rundt online betaling. NETTBUTIKK Nettbutikken er kunde hos DIBS eller en av DIBS partnere DIBS

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com

The Complete Property Management System. Hoist Technology - www.hoistgroup.com The Complete Property Management System Hoist Technology - www.hoistgroup.com Med fokus på driften HotSoft 8 er et komplett bookingssystem som passer alle typer overnattingssteder fra vandrerhjem til større

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

2.0 Om Appyard. Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte.

2.0 Om Appyard. Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Mobile Beacon Apps 2.0 Om Appyard Appyard AS er et selskap lokalisert på Technopolis IT Fornebu (tidligere IT Fornebu). Appyard ble etablert i 2014 og har 3 ansatte. Appyard tilbyr innovative mobilapplikasjoner

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom

UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom UA Tjenestebeskrivelse NTNU e-rom 0. Innhold 0. Innhold 1. Om dokumentet 2. Om NTNU e-rom 3. Innhold i tjenesten Funksjonalitet Bestilling Løsningen består av følgende elementer Teknisk skisse av løsning

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

Oponentus presenterer en komplett løsning med cup, bane,

Oponentus presenterer en komplett løsning med cup, bane, Oponentus presenterer en komplett løsning med cup, bane, medlemsadminstrasjon og rating Oponentus løsning skiller seg fra andre løsninger Enkel adminsitrasjon Turneringsleder må inn på PCen Oponentus løsning

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak

Akelius Revisjon. Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Akelius Revisjon Dokumentasjon ved revisjon av små foretak Dokumentasjon ved revisjon av små foretak DnR kom med en veiledning for dokumentasjon ved revisjon av små foretak i oktober. Veiledningen kan

Detaljer

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps

Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Kommunikasjon Bedriftsløsninger Portaler/Apps Innhold : LINK Mobility Hva er GAS? GAS - LINK sin funksjon GAS - Merkantilt GAS - Skjermbilder Kontaktpunkter LINK MOBILITY LINK er en teknisk leverandør

Detaljer

KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE

KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE KUNDENS FORVENTNINGER TIL DIN WEBSIDE Telemark Online seminar 11. februar 2015 Hei! Espen Drange, Rådgiver og Forretningsutvikler i Sense. I mediebransjen i 15 år som: Konsulent, Salgssjef, Daglig leder

Detaljer

Kommunikasjonsnett. Et kommunikasjonsnett er utstyr (maskinvare og programvare) for utveksling av informasjon

Kommunikasjonsnett. Et kommunikasjonsnett er utstyr (maskinvare og programvare) for utveksling av informasjon Kommunikasjonsnett Et kommunikasjonsnett er utstyr (maskinvare og programvare) for utveksling av informasjon Hva er informasjon? Tale, bilde, lyd, tekst, video.. Vi begrenser oss til informasjon på digital

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Digitalisering av standarder

Digitalisering av standarder 22. august 2017 Digitalisering av standarder STANDARD MORGEN En skog av standarder. + nasjonale/handelsområde lover/-direktiver + selskapsinterne krav + prosjektspesifikke krav 2 Krav og andre informasjonselementer

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR Lokal Node (VPN) Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge.

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Foreningspakken - For foreninger og Klubber En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Må tilbyr vi deg en løsning som er 100% webbasert og hvor du har: - Publiseringssystem - Medlemssystem

Detaljer

Spørsmål og svar. Frist for å stille spørsmål kl 12:00 Dokument sendt

Spørsmål og svar. Frist for å stille spørsmål kl 12:00 Dokument sendt Spørsmål og svar Konkurranse Kontaktinformasjon NT-0130-15 CRM Verktøy NT-0130-15@norsk-tipping.no Frist for å stille spørsmål 19.08.2015 kl 12:00 Dokument sendt 04.08.2015 1.1 Generelt Denne anskaffelsen

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi

Sentrale krav til IKT-anskaffelser. Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Sentrale krav til IKT-anskaffelser Gardermoen, 16. januar 2014 Kristian Bergem, Difi Poenget Det finnes en liste over anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Alle kravspesifikasjoner

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Fri programvare og 3.parts hosting

Fri programvare og 3.parts hosting NITH 2.0 Internett og intranett Komponentsammensetting for fit-to-use Fri programvare og 3.parts hosting Cloud Computing Målsetning Målene var klare. Det var nødvendig med enklere informasjonsflyt mot

Detaljer

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014

HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 HVOR VIKTIG ER BETALINGSLØSNINGER FOR KOMPLETT GROUP? 12. NOVEMBER 2014 Våre suksesskriterier Kunder Være «The Obvious Choice» Ledende på kundeopplevelse Kundeservice Hjelpende, ærlig, kompetent og

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Berøringsskjerm - og hva så?

Berøringsskjerm - og hva så? Contents Berøringsskjerm - og hva så?... 2 Navigasjon på en berøringsskjerm... 3 Hva bør jeg velge - mobiltelefon eller nettbrett?... 4 Android eller ios - hva fungerer best uten syn?... 4 (Dette innholdet

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Digitalisering av krav - kravhåndtering

Digitalisering av krav - kravhåndtering Digitalisering av krav - kravhåndtering Frokostmøte Standard Norge 23. mai 2017 Kirsten Helle Broadest portfolio of solutions for the production and transformation of oil and gas Subsea Onshore/Offshore

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

FINANSIELL INFRASTRUKTUR MAI ANNA GRINAKER

FINANSIELL INFRASTRUKTUR MAI ANNA GRINAKER FINANSIELL INFRASTRUKTUR 2017 22. MAI ANNA GRINAKER Finansiell infrastruktur 2017 Rapporten er en del av Norges Banks arbeid med å fremme finansiell stabilitet og et effektivt betalingssystem Effektivt

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Powel OpenNIS. OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører.

Powel OpenNIS. OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører. Produktpresentasjon Powel OpenNIS OpenNIS er en åpen og fleksibel modulbasert nettinformasjonsløsning som samspiller med applikasjoner fra en rekke systemleverandører. Med OpenNIS kan våre kunder effektivisere

Detaljer

Nettpartner AS. Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling

Nettpartner AS. Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling Nettpartner AS Magnus Johansen Sjef for markedsføring og foretningsutvikling Nettpartners erfaringer og muligheter med anskaffelse, implementering, integrasjon og bruk av håndholdte terminaler. 1 .men

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Pilot av trafikkdatainnsamling. Trafikkdatakonferansen 2011 Thor Gunnar Eskedal

Pilot av trafikkdatainnsamling. Trafikkdatakonferansen 2011 Thor Gunnar Eskedal Pilot av trafikkdatainnsamling Trafikkdatakonferansen 011 Thor Gunnar Eskedal thor.eskedal@vegvesen.no Først. Hva skal piloten gjøre? Samle inn typiske vegtrafikkdata fra registreringspunkter i vegbanen

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR

UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR INF 1050 UKEOPPGAVER 2: SYSTEMUTVIKLINGSPROSESSER OG PROSJEKTARBEID INNSPILL TIL SVAR Oppgave 1 a) Foranalyse: Foranalysen kan med fordel gjøres i to trinn. Den første er å undersøke finansiering og øvrige

Detaljer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer

Online Scale. Vektsystem for krevende bransjer Online Scale Vektsystem for krevende bransjer Avfall og gjenvinning Avfall og gjenvinning Annen industri Sand, pukk og grus Komplett system for registrering, rapportering og administrasjon Uavhengig av

Detaljer

NVDB, veibilder og SINUS.infra

NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB, veibilder og SINUS.infra NVDB Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger. NVDB inneholder muligheter til å registrere

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for Telefly NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for Telefly NG Versjon 1.0 Utarbeidet i november 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 4 1. Introduksjon... 5 1.1 Registrering av radioutstyr i luftfartøy i Norge... 5 1.2 Systemets formål

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0

Kravspesifikasjon for PLBSys NG. Versjon 1.0 Kravspesifikasjon for PLBSys NG Versjon 1.0 Utarbeidet i juni 2010 Innhold Revisjonshistorikk... 3 1. Introduksjon... 4 1.1 Registrering av nødpeilesendere i Norge... 4 1.2 Systemets formål og omfang...

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer