Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)"

Transkript

1 Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene for de enkelte løsningene. Videre å gi reiselivet for øvrig en oversikt på hva en helhetlig løsning for elektronisk forretningsdrift bør inneholde. Målgruppen for dette dokumentet er alle parter som skal inngå i avtalene om løsningene i BIT Reiseliv; NHO Reiseliv, delprosjekt/pilotbedrifter og IT-leverandører. Dokumentet skal være tilgjengelig for hele reiselivet. Dokumentet er skrevet av Rune Kjørlaug, RKIT, på oppdrag av BIT Reiseliv, i samarbeid med Elisabeth Heyerdahl-Jensen, Arne Glenn Flåten og Vidar Nygård. Innhold: 1.0 Innledning 1.1 Ord og uttrykk 2.0 Obersikt over en løsning 2.1 Beskrivelse av lagene 2.1 Beskrivelse av kjernedatatyper 3.0 Krav til systemer og applikasjoner 3.1 Grensesnitt mot kunder 3.2 B2C systemer 3.3 B2B systemer/kjernesystemer 3.4 Backoffice/bedriftssystemer 3.5 Grensesnitt mot bedrift 3.6 Generelle krav 1.0 Innledning Dette dokumentet inneholder en overordnet kravspesifikasjon for systemer som skal utvikles/tilpasses til BIT Reiseliv. Reiselivssektoren omfatter mange bedrifter, og med stor spredning når det gjelder størrelse, type og driftsmodeller. Arbeidsflyt/metodikk varierer en del fra bedrift til bedrift, og det foregår kontinuerlige tilpassinger av dette til nye markeder og til nye måter å kommunisere med kunder på. Et viktig moment ved innkjøp av IT-systemer er derfor at disse ikke låser fast driften i en bestemt retning, men at systemene er i stand til å flytte seg i nye retninger, eller enkelt lar seg integreres med nye systemer tilpasset en ny hverdag. BIT Reiseliv har som mål å utvikle en standard for løsninger som skal brukes innen reiselivssektoren. Det er identifisert en rekke systemer/applikasjoner som tilsammen utgjør en løsning. Denne spesifikasjonen inneholder en beskrivelse av disse, samt overordnede retningslinjer på hvordan disse systemene/applikasjonene skal kunne fungere i lag. Denne listen med applikasjoner er ikke fullstendig, siden det ligger i sakens natur at nye vil oppstå over tid. Det generelle målet med å standardisere er å gjøre hverdagen enklere for den enkelte bedrift. Oppdatert: Side: 1/10

2 Denne overordnede spesifikasjonen vil fokusere på generelle krav til applikasjoner/ system/komponenter, samt på spesielle krav til hvordan disse skal være i stand til å kommunisere med andre. Formålet med BIT Reiseliv er å identifisere nøkkelsystemer og applikasjoner som man trenger innenfor reiselivssektoren, for så å gjøre de grep som er nødvendige for at disse til sammen skal utgjøre en fornuftig løsning for en reiselivsbedrift. 1.1 Ord og utrykk Det er brukt en del ord og uttrykk i denne spesifikasjonen, og nedenfor gis en kort definisjon av de mest sentrale: Løsning: System: Applikasjon: Lag: En løsning er den komplette pakken med programvare, opplæring og tjenester som en bedrift trenger. Et system er en programvare eller et sett med programmer som til sammen utfører en funksjon i en løsning. Et system har ikke nødvendigvis et synlig grensesnitt. En applikasjon er en programvare med et visuelt grensesnitt som utfører en funksjon i en løsning. Ett lag er en samling av systemer og/eller applikasjoner, som naturlig henger sammen på en plass i prosessen. K2: Bransjens generelle kravspesifikasjon (dette dokumentet) K4: Detaljert spesifikasjon av en eller flere applikasjoner og/eller systemer, utarbeidet av delprosjektene i BIT Reiselivsom grunnlag for tilbudsinnbydelsen. Oppdatert: Side: 2/10

3 2.0 Oversikt over en løsning Figuren viser en skisse over et komplett løsning, fra bedrift (nederst) til kunde (øverst). Illustrasjonen inneholder en oversikt over applikasjoner og systemer, samt kjernedatatypene (i midten) som utgjør innholdet i master/hoveddatabasen(e). C2C-kommunikasjon Kunde Grensesnitt mot kunde Applikasjoner/ B2C systemer Reiselivsportal.com Informasjon Emne Booking Billettsystem Annen Kart E-handel Betalingssystem CMS-publisering Kundeservice/ hjelp Kjernesystem/ B2B systemer Informasjons elementer Kundedata Transaksjoner Salgbare objekt Geo-data Backoffice applikasjoner/ systemer Grensesnitt mot bedrift CMS Vedlikehold Booking klient CRM datainnsamling Økonomisystem Billettsystem klient Annen E-handel Økonomi system klient CRM kilent/ analyse Markedsføring/ reklame Bedrift B2B kommunikasjon En komplett løsning for BIT Reiseliv inneholder flere lag: Grensesnitt mot kunde B2C applikasjoner/systemer B2B systemer/kjernesystemer Backoffice applikasjoner/systemer Grensesnitt mot bedrift Sentralt i løsningen er data som blir sendt fram og tilbake gjennom de forskjellige lagene. Det er identifisert 5 kjernedatatyper som er sentrale i de fleste applikasjoner/system: Informasjonselementer Kundedata Transaksjoner Salgbare objekt Geo-data Grovt sett kan man si at det disse kjernedatatypene alt handler om. Alle systemer/applikasjoner har som oppgave å håndtere en eller flere av disse typene, enten ved å opprette, behandle/endre, analysere eller presentere innholdet i et objekt av en av typene. I tillegg til å løse problemene til en hver enkelt bedrift, skal en løsning for BIT reiseliv ha fokus på: B2B kommunikasjon kommunikasjon mellom bedrifter C2C kommunikasjon kommunikasjon mellom kunder Oppdatert: Side: 3/10

4 2.1 Beskrivelse av lagene Tabellen under inneholder en mer detaljert beskrivelse av de forskjellige lagene i en løsning. Lag Grensesnitt mot kunde B2C applikasjoner/ systemer B2B systemer/ kjernesystemer Backoffice applikasjoner/ systemer Grensesnitt mot bedrift Beskrivelse Dette er grensesnittene ut mot kunder. Grovt sett kan man dele denne gruppen i to: systemer som kommunisere direkte med kunden (t.d. en webportal), eller indirekte (gjennom en telefonoperatør). Dette er systemene som syr sammen grensesnittet mot kundene. Dette blir gjort ved å sy sammen ett eller flere system til et enhetlig grensesnitt. Dette er støttesystemer som skal gjøre det enklere å kommunisere på tvers (f.eks. booking av hotellrom hos andre), eller med andre bedrifter som tilbyr tjenester i B2B markedet (t.d. reisebyrå eller felles portaler), samt systemer for å lagre og formidle kjernedata. Dette er systemene som syr sammen grensesnittet mot en enkelt bedrift, samt inneholder forretningslogikk for analyse og annen utnytting av kjernedata. Denne gruppen inneholder en del standard applikasjoner (f.eks. økonomisystem eller publiseringsprogramvare), samt en del applikasjoner som er spesifikke for reiseliv (f.eks. bookingsystemer). Dette er alle systemer som utgjør dag-til-dag verktøyene for ansatte i en reiselivsbedrift. 2.2 Beskrivelse av kjernedatatypene For hver av disse kjernedatatypene vil det bli/er det allerede utviklet standard formater i XML for å utveksle data på tvers av systemer/komponenter. BIT Reiseliv har et standardiseringsprosjekt som jobber med å utvikle/vedlikeholde disse kjernestandardene. En vil bruke "defacto"-standarder dvs. at eksisterende applikasjoner/standarder vil legge grunnlaget for den gitte standarden. Disse forskjellige datatypene vil i de fleste systemer bli lagret i en eller flere databasar (for eksempel masterdatabasen), enten sentralt (hos en sentral leverandør) eller distribuert (hos hvert enkelt bedrift). Tabellen under inneholder en mer detaljert beskrivelse av de forskjellige kjernedatatypene. Oppdatert: Side: 4/10

5 Datatype Informasjonselementer Beskrivelse Informasjonselementer: brosjyrer, artikler, nyheter og annen informasjon knyttet til salgbare objekt spesielt. Informasjonselementer er komplekse strukturer som inneholder primært tekstlig informasjon, men også informasjon om visuelle ressurser som kan brukes sammen med informasjonen (for eksempel bilder). Med tanke på gjenbruk skal det være et klart skille mellom innholdet i et element og måten det blir presentert på. Kundedata Salgbare objekter Kundedata er informasjon om kunde. I sin enkleste form bare et navn og enkel kontaktinformasjon som f.eks. telefonnummer eller e- postadresse. Salgbare objekter er informasjon om alle objekter der man kan: reservere eller forhåndsbestille tilgang til en gitt dato/tidspunkt bestille/kjøpe direkte online Herunder faller: Overnatting Utleie Attraksjoner Opplevelser Aktiviteter Forestillinger Suvenirer Denne datatypen er tett knyttet mot informasjonselementer, i den forstand at et salgbart objekt som regel vil ha ett eller flere informasjonselementer som beskriver det gitte salgbare objektet. Transaksjoner Geo-data En transaksjon er en kopling mellom kundedata og et salgbart objekt, koblet med en finansiell status (om produktet er betalt eller bare reservert) og et gitt dato/tidspunkt. Mao er dette bestillinger og bookinger. Utvidelse av informasjonselementer (og salgbare objekt), og inneholder en oversikt over geografiske områder/punkt som informasjonen omhandler. Oppdatert: Side: 5/10

6 3.0 Krav til systemer og applikasjoner Formålet med dette kapitlet er å definere generelle krav til identifiserte systemer og applikasjoner. Fokus er lagt på hvordan man enkelt kan få de forskjellige systemene til å fungere i lag som en løsning. Detaljerte brukerkrav til hvordan hvert enkelt system/applikasjon skal fungere blir definert i de underliggende spesifikasjonene (K4). Alle systemer skal dokumentere hvilke av kjernedatatypene det håndterer og hva systemet gjør med dem/basert på disse dataene. For hver av datatypene som et system håndterer skal systemet være i stand til å: Støtte manuell full eksport/import av relevante kjernedata - Minimumskrav Støtte automatisk eksport/import av underdeler av data - Anbefalt Et eksempel på et anbefalt system er innebygde online kommunikasjonspunkt for henting/lagring av data (for eksempel gjennom webservice). Målet med dette kravet er å gjøre det enkelt å lage systemer som går på tvers (f.eks. en felles portal for flere bedrifter). Generelt skal alle systemer være: Stabile og driftssikre. Dvs de skal være i stand til å takle et vedvarende volum av brukere som de er dimensjonert for. Kompatible. For eksempel støtte alle vanlige nettlesere på alle vanlige plattformer. Kostnadseffektive, både med tanke på utvikling, vedlikehold og daglig drift. 3.1 Grensesnitt mot kunder Dette er den delen av systemene som møter en kunde. Selv om denne spesifikasjonen beskriver flere forskjellige, selvstendige komponenter, så er det viktig at en kunde møter et enhetlig, uniformt grensesnitt når det kommer til utseende, navigasjon og funksjonalitet (for eksempel i form av en portalrammeverk). Følgende komponenter er identifisert som nøkkelkomponenter: Formidling av informasjonselementer Formidling av salgbare objekter: o Booking o Billettsystem o Annen e-handel Emne Kart Kundeservice/hjelp Søk Generelt skal alle systemer ha støtte for: Flere språk Åpne standarder for datautveksling (i form av støtte for kjernedatatypene i BIT Reiseliv eller utvidet støtte utover dette). For framtidige nye teknologier for presentasjon (for eksempel mobil tilgang), der dette er relevant og mulig. Bestå BIT Reiseliv nettest der dette er relevant. (se Oppdatert: Side: 6/10

7 3.1.1 Formidling av informasjonselementer Denne delen inneholder informasjonselementer som kan opptre i form av; Produktinformasjon (for eksempel beskrivelse av et rom i et hotell) Generell informasjon/artikkel (for eksempel generell informasjon om hotellet) Nyheter En blanding av statiske og dynamiske informasjonselement utgjør til sammen grunnstammen i en hjemmeside for en bedrift. Alle informasjonselementer som benyttes skal ha et klart skille mellom innhold og presentasjon. Dette for å gjøre det mulig å enkelt endre utseende, og for at det er skal være enkelt å gjenbruke i forskjellige medier (Internett, trykksaker) og grensesnitt (nettleser, mobiltelefon, offentlig informasjonskiosker) Formidling av salgbare object Som et minimum må et system støtte at man sender en forespørsel med spørsmål om en gitt objekt er tilgjengelig (for en gitt periode i enkelte sammenhenger), samt mekanismer for å formidle resultatet tilbake til kunden. Et ideelt system lar en kunde gjennomføre en full transaksjon uavhengig av kontakt med den som eier objektet (reservere, og eventuelt betale). Prosessen skal ende med at det blir opprettet transaksjonsobjekt. Det skal være et klart skille mellom de hovedleddene i prosessen: Presentasjon av et utleieobjekt Prosessen med å generere en forespørsel Svar/bekreftelse av status på transaksjonen Betaling Emne Emner er en måte å organisere informasjonselementer i en naturlig gruppe basert på innholdet i de forskjellige elementene (etter emne). Et emne er i seg selv et informasjonselement som kan innholde tekstlig informasjon (for eksempel en artikkel om vikingtiden som inneholder lenker til andre informasjonselement, produkt (aktivitet eller utleieobjekt). Det skal være et klart skille mellom innhold og presentasjon av et emne, og det skal være mulig å koble sammen både interne og eksterne ressurser til et emne (lenke) Kart Et kartsystem er en måte å navigere mellom utleieobjekt, aktivitetsobjekt og/eller informasjonsobjekter som har geografisk stedfestingsinformasjon knytt til seg. Oppdatert: Side: 7/10

8 Kartsystemet skal: Gi en lettfattelig oversikt over de objekter som er tilgjengelig Mulighet for å gruppere objekt i datalag som kan slåes av og på. Inneholde grunndatakart som gir en tilstrekkelig kontekst for å gjenfinne de ovenforstående data. o Alle veier må vere tilgjengelige o Innsjøer, arealtyper kystlinje og høydekoter må vere med og detaljerte i den grad de bidrar til å lette gjenfinning av objektet Kundeservice/hjelp Alle applikasjoner/systemer skal ha basis hjelp innebygd, der dette er naturlig. I de tilfeller der det blir nødvendig å ta kontakt med kundeservice, så skal det gitte systemet/applikasjonen samle sammen informasjon om problemet og sende denne til ansvarlig for kundeservice. 3.2 B2C systemer B2C systemene er den gruppen av systemer som utgjør bindeleddet mellom de sentrale B2B systemene/kjernedatatypene og grensesnitt systemene skildret i Det er identifisert to B2C systemer: CMS publisering Betalingssystemer CMS publisering CMS publisering (Content Management System) er systemet som er ansvarlig for å holde orden på de forskjellige data-objektene i systemet (informasjons, utleie og/eller attraksjonsobjekt). CMS publiseringssystemet skal ha et klart skille mellom hvordan objekt blir hentet ut, og hvordan de blir lagret. Det skal være et grensesnitt for uthenting, men med mulighet for å hente objekter fra ett eller flere underliggende objektkilder (f.eks. en database for lagring av informasjonsobjekt og eller eksterne databaser som Tellus) Betalingssystemer Betalingssystemene er ansvarlig for å gjennomføre finansielle transaksjoner mellom bedrift og kunde på en sikker, effektiv og forsvarlig måte. Grensesnittet til et betalingssystem skal støtte: Reservasjon av et gitt beløp hos kunden Trekk av et gitt beløp hos kunden Kanselering av en reservasjon hos kunden Tilbakeføring av et gitt beløp til kunden Betalingssystemet skal tilby et abstrakt grensesnitt som gjør det enkelt å innføre flere (framtidige) betalingsløsninger, enten ved å skifte ut eller utvide det eksisterende systemet. Oppdatert: Side: 8/10

9 3.3 B2B systemer/kjernesystemer Kjernesystemene står for formidling av data mellom kunde og bedrift (database som lagrer kjernetype objekt). I sin enkleste form er dette gjort ved at et system lagrer informasjon generert av en bedrift, og gjør denne tilgjengelig for CMS publiseringssystemet som igjen presenterer informasjonen til kunde. Et B2B system drar nytte av informasjon som er lagret i ett eller flere kjernesystemer for så å skape merverdi enten for bedrifter (for eksempel samarbeid om et økonomisystem) eller kunder (felles webportal). Et kjernesystem skal klart definere hvilke kjernetyper det inneholder for hvem, og skal tilby funksjonalitet for å importere/eksportere data i standard format for disse typene fra eksterne systemer (for eksempel eksportere til en sentral webportal, eller importere data fra det gamle systemet til bedriften). 3.4 Backoffice/bedriftssystemer Backoffice systemene som er identifisert er: CRM datainnsamling Økonomisystem CRM datainnsamling CRM datainnsamling er system for å hente grunnlagsdata for CRM analyser og andre CRM verktøy. Systemet skal være i stand til å tolke data lagret på kjernedatatypene Økonomisystem Økonomisystemet skal være i stand til å tolke transaksjoner lagret i kjernedatatype format. Et økonomisystem vil naturlig være tett knyttet til et betalingssystem, slik at enkelte av kravene som er satt til et betalingssystem vil kunne tilfredstilles gjennom økonomisystemet (for eksempel tilbakebetaling av en kansellert transaksjon). 3.5 Grensesnitt mot bedrift Dette er den delen av løsningen som inneholder de systemer/applikasjoner som en bedrift bruker fra dag til dag. Følgende komponenter er identifisert som nøkkelkomponenter: CMS vedlikehold Bookingklient Billettsystemkilent Annen e-handel Økonomisystemklient CRM klient/analyse Markedsføring/reklame (bruk av CRM) Oppdatert: Side: 9/10

10 3.6 Generelle krav Generelt skal alle systemer ha støtte for: Åpne standarder for datautveksling (i form av støtte for kjernedatatypene i BIT Reiseliv eller utvidet støtte utover dette). Være klare for framtidige nye teknologier for presentasjon (for eksempel mobil tilgang), der dette er relevant og mulig. Bestå BIT Reiseliv nettest der dette er relevant. Mulighet til å styre rettigheter til brukere som har tilgang til systemet. Som minimumskrav skal det være skille mellom administrator og bruker av et system. Oppdatert: Side: 10/10

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe 9

Kravspesifikasjon Gruppe 9 Forord Kravspesifikasjonen skal sikre at begge parter er enige om kravene til systemet som skal lages. Vi skal utvikle en database for Nor dagligvarer import som kan rydde opp i faktureringer og bestillinger,

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps

Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps Bruk av digitale samhandlingsverktøy i KO basert på geografiske informasjonssystemer Norges Røde Kors Hjelpekorps - Prosjektgruppe Digitale Kart - Oslo 21. april 2005 Sammendrag Utgangspunktet for denne

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Li-Bjørk A/S på Web !"# $%&#'$ (#" "$) '$ *" +")$" Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002

Li-Bjørk A/S på Web !# $%&#'$ (# $) '$ * +)$ Studentoppgave. SY 241 Elektronisk Publisering. Prosjektrapport 2002 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave SY 241 Elektronisk Publisering 2002 Avdeling for samfunn, næring og natur 1 !"# $%&#'$ (#" "$) ("$ ")$ '$ *" +")$" Studentoppgave i kurset SY 241 Elektronisk

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Veiledningstjeneste:

Veiledningstjeneste: Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester Svein Skøien, Mette Ljosland og Knut Bjørkelo NIJOS dokument 21/05 Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank

Kravspesifikasjon Vitnemålsbank Kravspesifikasjon Vitnemålsbank USIT, Universitetet i Oslo Versjon 1.0-19. februar 2013 Innhold 1 INNLEDNING...1 2 ARBEIDET MED KRAVSPESIFIKASJON...1 2.1 GENERELT...2 3 SCENARIER...3 3.1 SØKNAD OM ARBEID...3

Detaljer