Customer Relationship Management datafangst og databruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Customer Relationship Management datafangst og databruk"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 6/2012 (Customer Relationship Management - datafangst og databruk) Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Emma Lind & Egil Bjørnsen

2

3 Tittel Forfattere Customer Relationship Management - datafangst og databruk. Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Emma Lind & Egil Bjørnsen Rapport Prosjekt-rapport nr. 6/2012 ISSN-nummer Trykkeri Kai Hansen, 4626 Kristiansand Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

4 Systematisk innsamling av kundedata i USUS og Norsk Publikumsutvikling Høsten 2011 utførte Agderforskning en kartlegging over hvem som driver med systematisk innsamling av kundedata, hva slags type kundedata de samler på, og i hvilken sammenheng denne dataen blir brukt. Kartleggingen ble utført blant aktørene i USUS og medlemmene av Norsk Publikumsutvikling (NPU). Fokus på systematisk innsamling av kundedata, eller Customer Relationship Management (CRM) har økt blant kultur- og opplevelsesbedriftene på Sørlandet særlig siden oppstarten av klyngeutviklingsprosjektet Arena USUS 1. Denne kartleggingen ble bestilt av USUS- klyngen i kjølevannet av konferansen «Publikumsutvikling» mai 2011 og påfølgende workshops på CRM i Arendal i september NPU ønsket også en kartlegging blant sine aktører etter sin oppstart i Publikumsutvikling og CRM. Kartleggingen viste først og fremst at det foregår en del innsamling av ulik type kundedata blant USUS og NPU aktørene, men ikke alltid på en systematisk måte. Målet med denne kartleggingen er å få bedre oversikt over potensialet for utvikling av CRM som verktøy for aktører og virksomheter innen kultur- og opplevelsesnæringene. I tillegg ønsker vi å bidra med konkrete forslag til tiltak og videre arbeid for både USUS og NPU. Undersøkelsen ble bestilt av USUS og Norsk Publikumsutvikling, og er finansiert av VRI Agder og Norsk Publikumsutvikling. Den ble utført av forsker Emma Lind og seniorforsker Egil Bjørnsen ved Agderforskning. Resultatene ble først presentert ved Customer Relationship Management konferansen 12. og 13. januar 2012 på Ernst Hotell i Kristiansand. Denne rapporten fremlegger først og fremst resultatene fra kartleggingen, og i andre del et kort sammendrag fra konferansen der den ble presentert. 1 i

5 Innhold SYSTEMATISK INNSAMLING AV KUNDEDATA I USUS OG NORSK PUBLIKUMSUTVIKLING... I INNHOLD... II FORSKNINGSRESULTATER...III 1 INNLEDNING... 1 Om prosjektet RESULTATER FRA SURVEY CRM KONFERANSEN CRM I USUS OG NPU LITTERATURLISTE ii

6 Forskningsresultater Denne kartleggingen hadde som mål å avdekke hvordan systematisk datainnsamling i USUS og NPU foregår i dag. Begge organisasjonene har ulike type medlemmer, ikke bare i antall ansatte og omsetning, men også i måten de er organiserte, hvordan de drives og ikke minst hvilke type aktiviteter og opplevelser de tilbyr. Å finne en felles strategi for så mange ulike aktører kan virke som en umulig jobb, men det denne kartleggingen viser er at Denne rapporten er først og fremst et sammendrag av de funnene som ble gjort i en online spørreundersøkelse Kunderelasjonshåndtering, eller Customer Relationship Management (CRM), er et vidt begrep som omfavner ulike strategier og verktøy som tar for seg en bedrifts interaksjoner med brukere, publikum eller gjester. Det kan dreie seg om bruk av teknologi for å organisere og synkronisere drift eller salg, men det kan også relateres til markedsføring og gjestehåndtering. Kort sagt så handler CRM om mye mer enn bare kundedata. CRM strategier handler like mye om å identifisere hva slags type informasjon som er relevant å samle inn og hvordan den informasjonen kan brukes, som den handler om implementering av nye databaser og billettsystemer. De fleste bedrifter undervurderer hvor viktig det er med planlegging og målsetting. Hva er det CRM strategien skal oppnå og i hvilket tidsperspektiv? Selv om CRM blir ansett som helt essensielt blant mange av kultur- og opplevelsesnæringene, finnes det et stort uforløst potensial i forhold til hvordan CRM- strategier blir implementert. En undersøkelse blant en håndfull av USUS- bedrifter som ser nærmere på CRM strategier vil være utgangspunktet for workshopen. Hvilke systemer tas i bruk, hvilke holdninger i forhold til CRM og implementering finnes i bedriftene? Hvilke svakheter er det og hva betyr de for bedriftene? Analysen fra undersøkelsen vil bli presentert og workshopen vil gå utpå å relatere noen av funnene til andre bedrifter, inkludert de nyeste medlemmene av USUS. Egil Bjørnsen er seniorforsker ved Agderforskning og har lang erfaring med både forskning og undervisning innen kulturmarkedsføring og publikumsutvikling. Han har også førstehåndserfaring med CRM systemer fra sin tid som Sales Manager ved Royal Shakespeare Company, UK. Emma Lind er forsker fra Agderforskning har erfaring fra publikumsutvikling fra Audiences Central, Birmingham, UK, samt god kunnskap om publikumsundersøkelser. Hun kjenner også flere av bedriftene i USUS klyngen svært godt fra tidligere workshops og prosjekter. I dag omtales konseptet CRM ofte som software fra IT-leverandører, men CRM er i hovedsak en teori innen markedsføring selv om IT utgjør en viktig iii

7 del for å muliggjøre en CRM-strategi. Innenfor markedsføring kan man komplettere markedsmodeller med reelle atferdsdata fra kundedatabasen - CRM-data - og få en mer finmasket og sikker viten om hvordan ulike kundegrupper reagerer på ulike stimuli som prisendring, produktforbedring, eller nye betalingsmodeller. Kunderelasjonshåndteringen gir da både et verktøy for å organisere kundeforholdene, og unike data for å skreddersy nye tilbud til kundene Denne rapporten er et samarbeid mellom Arena USUS og Norsk Publikumsutvikling, med- finansiert av VRI Agder og utført av Agderforskning. Rapporten gir først og fremst et kort sammendrag over de funnene som ble avdekket i en online- survey som ble utført høsten 2011 blant USUS- aktørene og Norsk Publikumsutvikling sine medlemmer. Viser resultatene Sammendrag fra selve konferansen. iv

8 1 Innledning Om prosjektet For å forstå bedre Publikumsutvikling Det kan være fruktbart å skille mellom publikumsutvikling som har som mål å øke oppslutning blant marginaliserte grupper ved kulturell inkludering, versus strategier som fokuserer på andre kundesegment, hevder Nobuko Kawashima (2000). Hun deler inn disse andre strategiene i tre kategorier; audience education - tilleggstjenester som gir økt innsikt i og avmystifiserer de produktene som tilbys, som forestillingskataloger, web-materiell og videoer, taste cultivation som søker å profilere andre kunstformer eller sjangere til et eksisterende publikum - et typisk eksempel fra teatersektoren er å forsøke å promotere ny dramatikk til klassiker-publikummet og til sist extended marketing som beskriver markedsføringstiltak rettet mot kundesegmenter som er identiske eller ligner dem man allerede har suksess med. Basert på dette har vi tre mulige forbindelser mellom markedsføring og produktutvikling i kultur og opplevelsesnæringene. Først den tradisjonelle moderne tilnærmingen hvor the customer is king og hvor næringene vil tilby produkter i respons til den etterspørsel som allerede eksisterer i markedet. Dernest en produktorientert tilnærming hvor kunstverket typisk står i sentrum og hvor markedsføringen er hektet på. Det vil si at markedsføringslogikken til Philip Kotler (1997) kommer til kort da markedsføreren ikke har tilgang til alle Kotlers P-er; Price, Promotion, Place og Product. Den siste P- en her, kjerneproduktet som for kunstorganisasjoner er selve kunstverket (utstillingen, musikkstykket, teaterforestillingen) er avsondret fra kundenes etterspørsel ved at beslutning om hva som skal tilbys er basert på et kulturelt eller kunstnerisk lederskap, hvor publikums behov er av ingen eller liten verdi. Det er viktig å skyte inn her for å unngå at dette argumentet oppleves som alt for reduktivt at for mange, inkludert det klassiske kunstpublikummet som vi vet typisk består av folk med middelklassebakgrunn med høy utdannelse og tilstrekkelig kulturell kapital (Bourdieu 1984; Danielsen 1998 og 2006; Rosenlund 1994; Mangset 1994; Bennett et.al 2009; Hovden 2002), er dette kulturelle lederskapet ønsket velkomment. Publikummet på arrangementene til for eksempel Kilden kulturhus, Canal Street, Utsikten Kunst og Hove festivalen har tiltro til at de kunstneriske lederne av disse institusjonene evner å kunne overraske, pirre og så videre noe som Usus-klyngen for øvrig anser som en vesentlig konkurransekraft for hele næringssektoren på Agder. 1

9 Den siste sammenhengen mellom produktutvikling og markedsføring er det Kawashima (2000) referer til som target-led publikumsutvikling som søker å adressere kulturelt marginaliserte i forhold til det som tilbys, og hvor virksomheten vil gå inn å gjøre endringer for å gjøre produktet mer tilgjengelig for disse gruppene. I Usus-klyngen er et godt eksempel Kildens Dialogkonsept, som med utgangspunkt i Kildens egne tekniske og kunstneriske ressurser søker å åpne for medvirkning blant publikum og særlig grupper som ikke er del av deres tradisjonelle kjernepublikum. Publikumsutvikling, slik dette fenomenet omtales i en kulturpolitisk kontekst, både i Norge (dette ble blant annet fremhevet i Kulturminister Anniken Huitfeldts tale til Norsk Kulturråds årskonferanse i fjor) og andre land, spesielt i Storbritannia hvor dette har sin opprinnelse, (Kawashima 2000), er fokuset som oftest på et nytt publikum eller nye publikumsgrupper. Dette til tross for at de fleste virksomheter ikke vil være fornøyd med å utvikle et publikum for at det skal gjøre bruk av de tilbudte produkter én gang og særlig ikke Usus-virksomheter, som søker å systematisere utvikling basert på gjenkjøp. Likevel er det vanlig blant aktører i kultur og opplevelsesnæringene å være primært opptatt av transaksjoner; typisk salgstransaksjoner. Festivaler er typisk eksempler for marginale og risikoutsatte virksomheter som ønsker å selge så mange billetter som mulig til årets festival; helst fylle kapasiteten fullstendig. I iveren etter å øke transaksjonsnivået er det viktig å ikke glemme de langsiktige relasjonene (Raines, 2005). CRM, relasjonsmarkedsføring, dreier seg i stor grad om å fokusere på langsiktige relasjoner i stedet for kun den neste transaksjonen. Don Peppers and Martha Rogers refererer til 1:1 Marketing og karakteriserer det på denne måten: Instead of selling as many products as possible over the next sales period to whomever will buy them, the goal of the 1:1 marketer is to sell one customer at a time as many products as possible over the lifetime of that customer s patronage. Mass marketers develop a product and try to find customers for that product. But 1:1 marketers develop a customer and try to find products for that customer (Peppers & Rogers, 1993). Dette har åpenbare økonomiske fordeler: Det koster opptil fem ganger så mye å utvikle nye kunder som det gjør å bevare eksisterende kundeforhold (Framnes og Thjømøe, 2003). Ved å kunne identifisere hver og en kunde er det også mulig å kalkulere hvor mye hver kunde bidrar samt hver kundes lifetime value hos virksomheten (Lydahl 2010). Et sentralt spørsmål i tilknytning til markedsføring av kultur og opplevelsesnæringene er om det eksisterer noen motsetning mellom publikumsutvikling 2

10 og CRM. Publikumsutvikling er basert på målsettingen om å nå ut til nye publikumsgrupper, som per i dag ikke gjør seg bruk av et spesifikt tilbud mens CRM har som målsetting å bygge relasjoner med det eksisterende publikum. Dette er en motsetning som ikke er helt uproblematisk i relasjon til branding, spesielt dersom det er store forskjeller i profilen til de eksisterende og nye publikumsgruppene (Maitland, 1999). Likevel bør en solid og bærekraftig strategi både inkludere utvikling av nye publikumsgrupper i tillegg til å bygge varige og, dersom mulig, personifiserte relasjoner med et eksisterende kjernepublikum. Etter strategisk innfasing av nye aktører i Usus-klyngen høsten 2011, har det kommet til flere kunst- og kulturvirksomheter i næringsklyngen. Klyngen omfatter nå 4 museer, 6 festivaler, 2 kunstinstitusjoner og 1 kunstner. Det er grunn til å anta at særlig de offentlig finansierte kunst- og kulturvirksomhetene kjenner publikumsutviklingskonteksten med dets fokus på nye brukere, og vurderer denne relevant. Flere har i sine mandat å rette seg mot nye publikumsgrupper, samtidig som de uttrykker en utvidet interesse av å fokusere ytterligere på gjenbesøk. Relevansen av publikumsutvikling for de mer kommersielle virksomhetene i Usus-klyngen ønsker prosjektet å utforske i en mer eksperimenterende innovasjonskontekst. Customer Relationship Management (CRM) Jeffrey Peel (2002:3) definerer CRM på følgende måte: Customer Relationship Management (CRM) is about understanding the nature of the exchange between customer and supplier and managing it appropriately. The exchange contains not only monetary consideration between supplier and customer but also communication. The challenge to all supplier organizations is to optimize communication between parties to ensure profitable long-term relationships. Peel understreker at en slik CRM tilnærming innebærer ulik verdisetting av kunder, altså en anerkjennelse av at noen kunder har større betydning enn andre og dermed bør behandles særegent. Dette gjelder spesielt i forhold til markedskommunikasjon, som er en kostbar del av en virksomhets marketing mix. CRM handler i stor grad om å rate kundene for å identifisere deres grad av lojalitet. Peel fortsetter: The value rating associated with a customer is obviously dependent on the establishment of a relationship of sorts (Peel, 2002:4). Forskningsresultater om virkningen av CRM strategier innen kultur og opplevelsesnæringene indikerer at publikum til tider har en radikalt annerledes oppfatning av frekvens og lojalitet enn publikum. Markedsavdelingene i virksomhetene innen denne bransjen kan typisk forkaste og glemme kun- 3

11 der som ikke har gjort bruk av ens tilbud på la oss si to år. Brook, Boyle & Flowerdew (2011) avdekker imidlertid at det er vanlig at folk som ikke har besøkt et kulturtilbud på mange år allikevel oppfatter seg selv som nært assosiert til denne institusjonen. De ser gjerne at virksomheten og dets brand er med på å karakterisere hvem de er, altså at deres identitet og lojalitet ikke kan reduseres til størrelser som frekvens og hvor lenge kundene har brukt tilbudet men at det er nært tilknyttet et psykologisk bånd. På lignende måte avdekket Harrison & Shaw (2004) i sin studie av museumspublikum at de som rapporterte høyere grad av tilfredshet ved besøket hadde som hensikt å komme igjen og faktisk kom oftere enn de som var mindre tilfredsstilt. Dette er også en kjensgjerning som ikke åpenbares gjennom analyser av frekvens og salgsdata alene. Andre studier har imidlertid understreket at tilfredshet ikke kan forklare opplevelsen av lojalitet alene. Tilfredsheten kan ikke ses isolert fra, og er i stor grad påvirket av social background, personality, social and cultural identity, personal beliefs about the arts and their perceptions of the social norms about arts attendance is this organization for people like me (Maitland, 2009:4). Flere hevder at kunnskap om kundenes holdninger kan være like viktig som kunnskap om deres angivelige lojalitet målt gjennom deres kjøpsatferd. Med utgangspunkt i data om kjøpsmønster; hvor ofte publikum kom, hvor mye de betalte og hvilke type produkter de kjøpte, stilte Reinartz & Kumar (2002) i tillegg spørsmål om kundenes holdninger til tilbyder; i hvilken grad de følte lojalitet, hvor tilfresstilte de var og om de hadde noen interesse i å skifte til en annen tilbyder (Reinartz & Kumar 2002:89). Der hvor det var høy korrelasjon mellom kundenes positive kjøpsatferd og deres holdninger, altså både en faktisk og holdningsbasert lojalitet, ville kundene med større sannsynlighet anbefale tilbyderen til venner og familie. Reinartz & Kumar understreker viktigheten av en dobbel tilnærming til kundelojalitet hvor både faktisk og intensjonell lojalitet måles. Agderforskning gjennomførte en gjesteundersøkelse i samarbeid med Ususklyngen sommeren 2011, hvor nettopp kundetilfredshet og kundelojalitet sin betydning for intensjoner om gjenkjøp og faktisk gjenkjøp (Hauge, 2011). Rapporten som dannet grunnlag for faktoranalyser av gjenkjøp, ble gjennomført av alle Usus-virksomheter og bestod av to vurderingsnivå: Regionen Sørlandet og den konkrete besøkte virksomheten. Undersøkelsen vil være ferdig i løpet av høsten 2011, men Usus-klyngen har allerede bestemt at denne gjesteundersøkelsen skal kjøres årlig. Dette Sørlandsbarometeret vil være en viktig tilleggskunnskap til dette prosjektet. Men det er et forhold som skiller disse to prosjektene radikalt. En gjesteundersøkelse vil være en 4

12 eksplisitt kunnskapsinnhenting i forhold til mer overordnete kundedata, mens dette prosjektet vil fokusere på virksomhetenes egne systemer for datafangst og analyse, og tiltak i form av segmentering og markedskommunikasjon. De tidligere nevnte VRI-finansierte CRM-prosjektene knyttet til Ususklyngen har synliggjort at det er få virksomheter i klyngen som faktisk gjennomfører systematisk innhenting av kunde- og salgsdata. Foreløpige resultat fra den pågående kartleggingen viser at dette dreier seg om 24 % av virksomhetene (Lind & Bjørnsen, 2011). Dette stemmer overens med CRMwork shopene som ble gjennomført med Katy Raines, hvor hennes 5- punktsliste endte med fullt fokus på kun et punkt nemlig det første: 1) Good data capture, 2) Measuring the right things, 3) Sensible segmentation, 4) Creative communication/segments, 5) Testing and refining (Raines, 2011). Uten tilstrekkelig datagrunnlag om hvem kundene er, kan man heller ikke måle, analysere og kople mot riktige segmenteringer og kommunikasjonstiltak. Derfor ble også datafangst både overordnet (som gjesteundersøkelse) og egen i virksomhetene, oppgradert som vesentlig element i Usus-verktøykassen Som nevnt har Usus-klyngen definert CRM som en vesentlig utfordring for videre innovasjon. I tillegg til har NPU identifisert CRM som et prioritert utviklingsområde. Som et ledd i det pågående forprosjektet i VRI-regi, er Agderforskning, NPU og Usus-klyngen allerede i gang med å planlegge et seminar rundt dette fagfeltet som vil fokusere på CRM-systemer. Vår kartlegging så langt har konkludert med at det er vanskelig for virksomhetene i Usus-klyngen å trekke full nytte av noen CRM strategi så lenge de ikke en gang har de nødvendige systemene til rådighet for å samle salgs og publikumsdata (Lind & Bjørnsen, 2011). Et klassisk eksempel fra klyngen er Canal Street i Arendal. Da deres billettsalg organiseres gjennom billettagenturet Billettservice hadde festivalen svært få muligheter til å kommunisere direkte med publikum samt segmentere kundedatabasen, noe som er en sentral del av enhver markedsstrategi. Gjennom enkle grep foretatt etter en CRM-work shop våren 2011, gikk festivalen i forhandlinger med Billettservice for å få tilgang til transaksjonsdata. Dermed var Canal Street i stand til å foreta noen kommunikasjonsgrep. Det er dette som festivalsjefen selv refererer til, som avgjørende for at de gikk i break even kvelden før festivalen startet. Etter festivalens gjennomføring, 5

13 har Canal Street opplevd at Billettservice har henvendt seg til dem, for å høre hvordan de kan gjøre ytterligere data tilgjengelig for systematisk CRMbehandling. Vi har en formening om at Billettservice ser at man må utvikle større brukervennlighet, for og fortsatt være konkurransedyktig på billettsystem-markedet. På seminaret vil både Billettservice og et open-source ticket system fra England presenteres. Et konkret eksempel på hvordan et forsknings og utviklingsprosjekt som dette kan føre til betydelig innovasjonskraft selv for mindre virksomheter, og at selv små grep kan medføre vesentlige forbedringer også utover klyngen. Metode Fra et metodestandpunkt kan prosjektet grovt sett deles i tre. Det skal først gjennomføres en kartlegging av virksomhetenes systemer, strategier samt en kartlegging av publikum. Dernest har prosjektet som mål å bistå virksomhetene i å utvikle og implementere nye strategier samt å evaluere disse. Her vil metoden i stor grad være aksjonsrettet og ha en dimensjon av eksperimentering. Kjernen i aksjonsforskning baseres på samarbeidskonstellasjoner mellom forskere og praksisfeltet som søker å forbedre eksisterende situasjoner: Together, the professional researcher and the stakeholders define the problems to be examined, cogenerate relevant knowledge about them, learn and execute social research techniques, take action, and interpret the results of actions base do what they have learned (Greenwood & Levin, 1998). Det er altså en dynamisk prosess som ligger til grunn for utviklingen av prosjektet, hvor de konkrete forskningsfokus og metodiske tilnærminger i noen grad vil måtte formes underveis. Kartleggingen av systemene i Arena Usus virksomhetene er allerede i gang. Data fra den pågående spørreundersøkelsen samt empiri som vi vil samle under de to work shopene som gjennomføres høsten 2011, vil legge grunnlaget for en mye større datainnsamling som del av dette prosjektet. Innhenting av informasjon om strategier for publikumsutvikling, CRM, produktutvikling og branding vil gjøres gjennom en kombinasjon av spørreskjema og telefonintervju. Igjen vil work shops bli brukt som et dialogfremmende verktøy hvor hele prosjektteamet vil delta. Katy Raines sin 5-punktsliste har vist at mange i Usus-klyngen fremdeles har utfordringer knyttet til første punkt om god datafangst, og i startfasen av dette forskningsprosjektet vil strategiene i særlig grad rettes mot denne utfordringen. Det vil utvikles en Ususstandard som operasjonaliserer hvordan utvikle system for god datafangst, slik at innfasingen av nye virksomheter utover i prosjektet vil ha tilgang til dette. Profileringen av publikum analyserer geografiske, demografiske, psykografiske og adferdsvariabler ut fra kundedata, basert på Raines neste punkter 6

14 (measuring the right things, sensible segmaentation, creative kommunication/segmentation, testing and refining). Når virksomhetene har etablert rutiner for jevnlig datafangst og god oversikt over egne kundedatabaser, er neste steg å vurdere behov for analyse. Hva som vil være nyttig, riktig, fornuftig å måle, og hvilke tiltak som gir størst effekt av å settes inn, vil være kontekstavhengig for den enkelte virksomhet. Sentralt mål i dette prosektet er at analyse- og kunnskapsgrunnlaget som utvikles bidrar salgsutløsende og lojalitetsbyggende, samt gir forbedret ROI (return on investment) og ROE (retur on engagement). Den neste delen av prosjektet hvor vi søker å prøve ut nye strategier for publikumsutvikling, CRM og branding, vil være preget av et nært samarbeid mellom forskerteamet og virksomhetene. Kun et utvalg av virksomheter som uttrykker ønske om å være med i en slik utforskning av nye strategier vil bli invitert til å delta. Utvelgelsen av virksomheter vil skje gjennom deltagelse i work shops hvor kartleggingsdataene vil bli diskutert. Denne delen av prosjektet vil ha et stort element av aksjonsforskning i seg, være basert på gjensidig dialog om hvor de ulike strategiene ønsker å utvikle seg - eksempelvis gjennom individuelle work shops eller flere virksomheter i mindre grupper. Utgangspunktet vil være resultatene av den første delen av prosjektet og denne utforskningen av nye strategier vil derfor ikke settes i gang før i andre halvdel av år to. Aksjonsforskningen har som hensikt å tilrettelegge for eksperimentering med ulike publikumsstrategier. Vi mener det vil være mulig å gjøre dette både innenfor publikumsutviklings og CRM strategier. Helt eksakt hvilke strategiske eksperimenter som vil gjennomføres kan selvsagt ikke presenteres her da de vil utvikles i nært samarbeid med aktørene. Men det kan tenkes at Kawashimas (2000) ulike topologier, og produktrettet vs målrettede strategier, kan være et relevant utgangspunkt. I hvilken grad vil eksempelvis Usus bedrifter gjøre endringer i produktet for å eksperimentere med om det har noen publikumsutviklingseffekt? I forhold til CRM strategier vil systemtilgangen til de ulike virksomhetene sette begrensninger, men det er også mulig å teste ut relativt enkle CRM-tiltak som i mindre grad behøves basert på sofistikerte IKT løsninger. Vi tenker oss derfor en kombinasjon av eksperimentering gjennom enkle og mer sofistikerte CRM strategier. I tillegg til den direkte forskningen knyttet til utvikling av strategiske verktøy for publikumsutvikling og CRM for og med Usus-klyngen, så vil phdstudiet fordype seg ytterligere i selve profesjonaliserings- og innovasjonsprosessene knyttet til denne utvikling av gjestehåndteringssystem på Agder. Det vil være aktuelt å fordype dette forskningsfokuset i enkelt utvalgte virk- 7

15 somheter, basert på resultat fra kartlegging, erfaringene fra workshops, og deltakelse i utprøving i nye strategier. 2 Resultater fra survey Selve undersøkelsen ble foretatt via epost med bruk av det web- baserte verktøyet SurveyMonkey. Undersøkelsen er utviklet av Emma Lind og Egil Bjørnsen i samarbeid med Kirsti Hjemdahl Mathiesen prosjektleder i USUS og Harm Christian Tolden direktør i NPU. Målet med undersøkelsen var først og fremst 1) å kartlegge hvem av aktørene som driver med systematisk innsamling av kundedata, 2) kartlegge hva slags type data som blir innhentet, og 3) kartlegge i hvilken sammenheng dataen blir brukt. Undersøkelsen ble først foretatt blant USUS aktørene i august og september 2011, men en ny runde ble gjort for å øke antall respondenter i november og desember NPU sine medlemmer fikk mulighet til å respondere på undersøkelsen i desember Av 45 medlemsaktører i USUS fikk vi til sammen 40 respondenter. Fra NPU sine til sammen 100 medlemmer fikk vi inn 49 respondenter. Vi mener at dette danner et godt grunnlag for å kunne si noe om dagens status om kundedatainnsamling i begge organisasjonene. I tillegg mener vi at responsen viser hvor aktuelt CRM- satsningen til USUS og NPU faktisk er. I samtalene som vi har hatt med ledelsen i USUS og NPU i forkant av undersøkelsen, er inntrykket tydelig at CRM er viktig for den videre utvikling og profesjonalisering av kultur- og opplevelsesfeltet, og et kompetanseområde som ikke bare ønskes fra Denne undersøkelsen avdekker derfor også 3 CRM konferansen To ulike grupper som møtes for første gang blir kjent med hverandre. Norsk Publikumsutvikling og USUS (gi en kort beskrivelse av begge). NPU er med og har tatt utfordringen og er med og arrangerer. NPU mangler medlemmer på Sørlandet er dette en mulighet til å rektuttere? Natulig at disse organisasjonene samarbeider begge har fokus på brukeren USUS har fokus på gjenkjøp da blir CRM en naturlig forlengelse av dette. CRM: def. Stimulere til gjenkjøp og bygge et lojalt publikum. Veldig like det NPU også skal gjøre. Tidlig i USUS fant vi ut at det skortet på CRM eller kundedatainnhenting derfor ble Katy Raines intvitert for å begynne dette arbeidet. Ble tydelig at vi 8

16 har en lang vei å gå. Som oppfølging fant vi ut av vi trenge noe mer konkret og håndfast. Trengte å fokusere på systemdelen, hva slags teknologi er tilgjengelig. Derfor er systemleverandører invitert i dag. 5 stk. Ikke for å selge, men lære om teknologien og forstå hvilke muligheter ligger i teknologien? Liten advarsel: eksmplene vil fokusere på de som selger billetter i dag. Er ikek alle som gjør det. Likevel relevant. Prinsippene er fremdeles relevante. Alle er opptatte av å opprette og utvikle langsiktige kunderelasjoner: Hoteller, museer osv. Konkret i dag: Tett program. Lagt inn tid til mingling. Snakk med hverandre i pausene. Forsøke å få til noe interkasjon. Vil ikke være en workshop. Lagt inn tid til spm og diskusjon. Håper på dialog. Katy Raines: The importance of CRM systems why bother? Check Twitter hash tag Background What is the agenda importance of building a picture of the customer Last time spent time talking about the concepts of CRM Freqency 70 % only come 1 a year. 80% of income come from a small percentage of the audience. The bucket - the challenge is to keep your bucket topped up at all times. Cost less to keep than refill. IF you can keep all people in the bucket your marketing budget will go down. Segmentation: custumers have different needs basic level i.e. information. Products, communication (when and how). Ulster orchestra example: sending different people different things that are relevant to them. The changing marketing environment so much information. People are bombareded. They need help to make sense of that. Growt of t ools and sites tripadvisor. Now there is an expectations from customers that the content showed\ served up to them which is relevant. What about social media everyone is on twitter and facebook. Is CRM still relevant? We are putting out lots of information. Ppl tune in at different points. They are not getting all messages. Only getting some of it general broad cast messages. With CRM we have the opportunity to send direct messages to individual customers. Puts pressure on marketing to be even more relevant! Gone are the days when we could use direct messages for broad marketing. The results. Customers will start to ignore your content and go to other. Supermarkets loyalty schemes. Not doing to it to build loyalty but to get data. 9

17 How do to the personalized messages. Need to know what the needs of the customers are. Building up a picture which you can use. What will be coming social media behavious and re-tweets, likes. These are your brand advocates. With this picture you can personliase and cutomse communication. Can change the timing of your communication. Questions: Challenge: too much choice and information. Can t inform audiences about everything. Permissions: if you set it up right in the first place it s easy- need to put in place good routines. Informert samtykke. Viktig. Legaility of data: three different things when capturing data. Communication with customers. WE can onlyu communicate hwen they say Also: when order can capture info when taking an order. Also able to capture name and address and use to analysis (even though they haven t given permission) but not communicate with them. Rachel Easton Purple Seven Market return on investment important. Daily Data extractor withdraws information Clever tools come from people who have been working with data for along time. Riksteateret broker dette. Halvannet år. We sell at 7 different venues. Sell through different ticketing systems. Difficult to access the data. Worked with many different companies, ready to launch. Braathens IT Solutions Dyreparken Eier dyreparken stort firma. IT selskap på 30 personer. Begynte med å selge flybilletter. Hva kan de? Airline business. Kunne alt om..setekostnadene endrer seg hvert minutt. Noe for krs. Kinoen? Viktig at vi selger mye. ENTA. Account manager. Finding out what people are interested in. Operate in the Norwegian market. Big player in the west end (London). Older\ bigger? Question: is it sensible for smaller organisations to invest in such ticvekting systems for online sales. Especially for museusm and for free entry organisations. More difficult. Spektrix Systems in the cloud low barrier. Flexible. Most clients from the arts and culture field. Flexible categorasations all events can have extra data attached to it. Ie genre, types, director, actors etc. Extract data later on for ppl who always book for those kinds of events. Online. Software as a service. Can It be used beyond tivketing? Mostly a ticketing system. There needs to 10

18 be a way to put the data in. Must be modeled around the idea of ticketing. Items that are being bought\ free entry. Very translatable. Billettservice\ Ticket master Verdens ledende billettformidler. Utvider fokus. 7 av 10 sier de kjøper billetter. Markedssiden skjønne kundene bedre. Eget firma som heter Live Analytics your source for fan and live events insight. Jobber hovedsaklig med CRM. Lager billige og effective CRM systemer som hektes på billettdataen som finnes. Datahåndtering hva kan vi gjøre med disse dataene? Små kunder. 600 kunder som selger over 1000 billetter i året. Vi trenger billige systemer som er lette å bruke. Skal være et kundeseminar om CRM systemet. Enda ganske nytt. Verktøyet er oppe og går i USA, kommer til Norge til høsten. SPM: data er tilgjengelig, men hvordan hente ut? Dataen finnes. Kunder kan dele data seg i mellom hvis de vil. Interesseorganisasjoner kan gjøre dette. Må si fra selv først. USUS samarbeidet? Kan det være et potensiale her. USUS må ta jobben og godkjenne de som kan få tilgang til info. Absolutt mulig. Utfordningen: hvordan skal man få tak i kundedataen når kunden kun betaler en billett og går på utstillingen? Vi må finne de løsningene (samme utfordningen for NPU og USUS). Hovefestivalen: markedsføring. VAF solgte ingen billetter via nett. Gratis. Andre metoder å samle kundedata? CRM forskningsmateriale Hva skal man gjøre hvis en ikke kan kjøpe CRM systemer? NON- sale activty KILDEN USUS Best base practice. Kilden kortet came after Katy Raines in May. People and time into developing the loyalty we are dreaming of. We need good ideas and product development all the time. The software? Is it expensive? We have a small locally supplier who have helped us with the system. Størrelsen på bedriftene overkommelig til små bedrifter som ikke selger billetter. Mulighet til samarbeid mellom aktørene også. Pluss bank Cup USUS Best case practice, fotball turnering Opptatt av å bryte tradisjoner I klubber. hvordan skape gjenbesøk. Sponsor kan gå tom Dugnad kan gå tom. Viktig å ha fokus på gjenkjøp på disse tingene. Hva med ledere? NPU 11

19 National Theatret bruker ENTA hvordan enta hjelper med strategisk arbeid med publikum. Bruker ulike kategorier om medlemskap for å segmentere utifra. Unge mellom 15-25, egen medlemsgruppe. Henter inn fødselsdato. Får ikke solgt medlemsskapet hvis kunden er 26. Mister også medlemsplass når de blir for gamle. Får tilsendt informasjon for denne aldersgruppen. Nyhetsbrev, SMS. Fordelen med denne gruppen, har alle informasjon om denne gruppen tom før de kjøper billett. Da har vi mulighet til å sende ut informasjon til dere hvis vi tror at det er noe som kan være intressant. Andre vi sender til har vært på en forestilling først. Andre kategorier: hva slags type bedrift, pensjonistgruppe? Litteraturgruppe. VIP kunde (teater kontakt som forvalter billetter på vegne av noen), barnehager, skoler. Pensum. Skiller mellom aldersgruppene (skoletrinnene). På kjøpshistorikken kan vi hente ut informasjon. Samler på alt personene har gått på i fjor og hva han har brukt tidligere. Kan se hva slags forestillinger de foretrekker. Henter de billettene i kassen, eller på internett. Kan også se hyppighet. På bakgrunn av denne informasjonen sender vi ut info. Pleier ikke å sende ut hvis det er 2 år siden sist besøk. (kristofferstykket 4 år siden sist sender til de som var på det siste) Har mulighet til å hente ut informasjon, kan vi tagge de kundene slik at vi kan se hvem som kjøper etter utsendelsen av informasjon. Kjøpshistorikk sender ut spesielle hilsner. Effektivisering av arbeidet er det endringer\ kan vi ta ut lister til de som har kjøpt\ tatt ut (epost, ringe) og informere publikum kjapt. Sender ut sms hvis det er baksnakk etter forestilling (baksnakk) Hva kan de bli bedre på i CRM arbeidet siitt? Vi har en stor database. Antall er ikke reel. Mange dobbelregistreringer. Vedlikehold trengs. Planlegger årlige vedlikehold. Slik at nummer er reelt. Det som skjer er at kunden får mailen like mange ganger som de er duplisert i databasen. Vi er ikke flnke til å spørre om det er greit å sende sms, informasjon etc. Vi kan bli flinkere til å hente inn samtykke til å sende ut sms. Is SMS the way of the future? Costs will be going up, Smart phones. We have a large\ major segment who won t ever buy a smart phone. Best Case Bergen Filharmonisk orkester Markedssjef Hvordan segmenter vi? Hva gjør vi med våre mest trofaste kunder. Hva gjør vi for dem? I dag snakker vi mest om det voksne publikum. Har drevet lenge med systematisk kundeinnsamling. Selv med løssalg har ikke vært med 2-3 siste årene. Anser seg selv fremdeles som trofaste kunder. 12

20 Hvorfor skal vi drive med abonnement? Lettere å planlegge sesongene. Vi kan bruke tiden på noe annet enn å finen nye kunder. ER et opplevelsesgode og ikke et søkegode. Har ulike serier av abonnmenent. Gjenkjøpsfrekvens (hver torsdag siden 1938) opp mot 98%. Hva er driverne og hva er hinderne til at man ikke kjøpe abonnement. Det viktigste er CRM systemet så kommer billettsystemet (som oftest på andre måte). Abonnement: antall konserter man fohåndskjøper. Viktigste faktor er vennene til abonnementet som anbefaler dem konserten. Oppsummering: 1) Remember create relevance to the audience! First thing be clear about what you want to do as an organization: what is your big idea! 2) Kilden didn t wait until all conditions were perfect before he started. He did something got on with it. Had the big idea, saw the opportunity. Just do something! 3) Systems big systems. Overwhelming. Small organisations find it too much. Don t start with the technology and retrofit what you re going to do with it. The biggest CRM failure is when ppl start with the technology and don t have a clear idea about what to do with it. CRM isn t technology. make sure the systemns are serving what you want to do and not the other way round. Systems can be cheap. Don t ask if you can afford it can you afford not to do it? Harm Christian 4 CRM i USUS og NPU 13

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling

Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Prosjektrapport nr. 8/ 2012 Customer Relationship Management datafangst og databruk Dagens status i USUS og Norsk Publikumsutvikling Utarbeidet av: Emma Lind og Egil Bjørnsen Mars 2012 1 Tittel Forfattere

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Tyrannosaurus Test Adapt or Die!

Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Tyrannosaurus Test Adapt or Die! Testdagen Odin 2014 Remi Hansen & Christian Brødsjø 26.09.2014 Promis Qualify AS 1 Om oss og tema Dinosaurer og evolusjon Context-driven testing filosofi og prinsipper

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Prosjektrapport nr. 5/2014

Prosjektrapport nr. 5/2014 CRM- satsning i Arena Magica Prosjektrapport nr. 5/2014 «Good data capturing» Utvikling av et felles strategisk verktøy for Customer Relationship Managment i Arena Magica Forfatter: Emma Lind Prosjektrapport

Detaljer

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S.

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S. Big data - bare for de store? Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering Arild S. Birkelund IT Arkitekt - Atea Hva

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

5 år som Arena-klynge, overgang til USUS AS!

5 år som Arena-klynge, overgang til USUS AS! USUS: bruk, erfaring/opplevelse, kunnskap, fortrinn, profitt 5 år som Arena-klynge, overgang til USUS AS! - å skape varig atferdsendring Hardangerkonferansen Innovasjonsansvarlig USUS, Kirsti Mathiesen

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Agenda Prosjektet: Kundeavgang Prosess og metode Teknisk «demo» Resultater Erfaringer Copyright Capgemini

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager presentert av i samarbeid med Det praktiske Slå av lyden på mobiltelefonen Toaletter Kaffe og garderobe Lunsj kl. 12-13 Det praktiske WIFI = Oljemuseum

Detaljer

Nye tider nye muligheter (?)

Nye tider nye muligheter (?) Nye tider nye muligheter (?) Norsk Industri, Loen, 15.04.15. I dag Skal jeg forsøke å forklare hva multichannel marketing er Mest av alt vil jeg gi dere et rammeverk for å sette dere selv i stand til å

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Handlingseffekten Oppsummering Webforum 2015. Webforum 25. mars 2015 Nina Furu

Handlingseffekten Oppsummering Webforum 2015. Webforum 25. mars 2015 Nina Furu Handlingseffekten Oppsummering Webforum 2015 Webforum 25. mars 2015 Nina Furu Soulspring Web er ikke lett når man ikke kan noe om det fra før Det er en læringskurve Man kommer til å gjøre noen feil Men

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

DESTILLERE INNSIKT. STEINAR MUGGERUD Sales Development Schibsted Media Group. steinar.muggerud@schibsted.no. +47 920 43 103 @smuggerud

DESTILLERE INNSIKT. STEINAR MUGGERUD Sales Development Schibsted Media Group. steinar.muggerud@schibsted.no. +47 920 43 103 @smuggerud DESTILLERE INNSIKT STEINAR MUGGERUD Sales Development Schibsted Media Group steinar.muggerud@schibsted.no +47 920 43 103 @smuggerud Oversikt og innsikt Forstå og snakke til kunden Kundelojalitet 2 ONLINE

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Markedsføring strategisk via e-post

Markedsføring strategisk via e-post Reklamehuset Wera presenterer: Markedsføring strategisk via e-post Telemark Online AGENDA 0900 Velkommen og intro Innledning :: Hva er e-postmarkedsføring? 1. Adresselister 2. Mål med utsendelsen

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder.

Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Målgruppeinnsikt og merkevare som verktøy for å få makt og kunder. Regionalt næringsprogram Philip Kotler Markedsføring handler om å identifisere og dekke menneskelige og sosiale behov (:4) If I had asked

Detaljer

FRA KJØPT OG BETALT TIL ÆRLIG OG FORTALT

FRA KJØPT OG BETALT TIL ÆRLIG OG FORTALT Velkommen til Usus samling 24. 25.september FRA KJØPT OG BETALT TIL ÆRLIG OG FORTALT Sted: Kristiansand Dyrepark og AbraHavn Mandag 24.september 09:00 09:30 Registrering og kaffe- mingling i Vertshuset,

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden.

Vurderingsveiledning SPR3008 Internasjonal engelsk Eleven gir stort sett greie og relevante svar på oppgavene i samsvar med oppgaveordlyden. Answering Exam Tasks Currently the exam for this course has two tasks. Task 1 is referred to as the short task and task 2 is referred to as the long task. There are sometimes two parts to Task 1, a and

Detaljer

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD

Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet. Therese Dille, PhD Samhandling i prosjekter et forskerblikk på Nødnettprosjektet Therese Dille, PhD Bakgrunn Forskningsprosjekt (2008-2012) ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon Tilknyttet FoU-prosjektet

Detaljer

Multikanal. Nina Furu Webforum 2012

Multikanal. Nina Furu Webforum 2012 Multikanal Nina Furu Webforum 2012 Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs- og konsulentvirksomhet

Detaljer

Klart språk i staten

Klart språk i staten DIFI 15. juni 2011 Frokostseminar Roald Bjørklund, Psykologisk Institutt, UiO Klart språk i staten hvordan man kan få til varige endringer; organisasjonsutvikling, holdningsendring, organisasjonskultur

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON

DIGITAL KOMMUNIKASJON DIGITAL KOMMUNIKASJON EIRIK NORMAN HANSEN 99 52 35 57 "Good evening. Today is Good Friday. There is no news today." AGENDA Hva vet vi nå? Hva handler det om? Verdiøkning i kontaktpunktene Digital

Detaljer

ENKELT, LØNNSOMT OG EFFEKTIVT

ENKELT, LØNNSOMT OG EFFEKTIVT Multichannel Call & Contact Center ENKELT, LØNNSOMT OG EFFEKTIVT Selg Mer Telemagic hjelper deg til å doble din omsetning takket være sine egenutviklede algoritmer. Vi automatiserer alle dine callsenter-

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen

The Rotary Foundation sberg. PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen The Rotary Foundation sberg PETS Arendal mars 2015 DRFC Edrund Olaisen I dag ser vi på HVA er TRF? HVORDAN GJØR VI DETTE HER? HVORFOR GJØR VI DET? OBS OBS OBS DET ER VIKTIGERE AT DERE SPØR OG KOMMENTERER

Detaljer

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram

Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter. Sveinung Gehrken Fram Prosjektstyring, metodikk og løsningsutforming for SAP prosjekter Sveinung Gehrken Fram Til diskusjon Hva kjennetegner vellykkede SAP prosjekter? Hvilken metodikk skal man velge? Noen tanker om løsningsvalg

Detaljer

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens :

IMT 1321 IT-Ledelse IMT 1321 IT-LEDELSE IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise 13.Jan. 2011. IMT1321 IT-Ledelse 1. Dagens : IMT 1321 IT-Ledelse Dagens : Kort presentasjon av faglærer Presentasjon av emnet IT-systemer hva benyttes og hvorfor? IT-systemenes plass i virksomhetene Forsmak på enkelttemaer vi tar for oss og fremdriftsplan

Detaljer

IT som endringsdriver i høyere utdanning. Jesper Havrevold Seksjon for digitale medier i læring (DML)

IT som endringsdriver i høyere utdanning. Jesper Havrevold Seksjon for digitale medier i læring (DML) IT som endringsdriver i høyere utdanning Jesper Havrevold Seksjon for digitale medier i læring (DML) jesperha@usit.uio.no Dagens meny DML - identitet og tilstand Studentsentrert læring Digitale utfordringer

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

IT-ledelse 25.jan - Dagens

IT-ledelse 25.jan - Dagens IT-ledelse 25.jan - Dagens 1. Virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer 2. Alle nivåer i bedriftshierarkier støttes av informasjonssystemer Operasjonelt nivå, Mellomleder nivå, Toppledelse

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management Workshop Arena Norske Opplevelser 31. 10.2016 Agder/ Telemark Kultur- og opplevelsesbedrifter Gjenkjøp CRM strategi for enkeltbedrifter Utvikle en CRM verktøykasse Hvordan

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016

Barbara Wasson, Director. NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Barbara Wasson, Director NIFU Workshop on Learning Analytics 25 May 2016 OVERVIEW SLATE Mandate Learning Analysis? SLATE Organisation & Collaboration Partners Research

Detaljer

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Agenda 1 Page post annonser og sponsored stories 2 Offers 3 Custom Audiences Page post annonser og Sponsored stories for å oppnå resultater gjennom hele kjøpstrakten

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

AMESTODAGEN Bedre salgsresultater med Visual Analytics

AMESTODAGEN Bedre salgsresultater med Visual Analytics AMESTODAGEN 2015 Bedre salgsresultater med Visual Analytics 1 Einar Gynnild einar@businessanalyze.no BUSINESS ANALYZE INTRO TRENDER STATE OF SALES & CSO INDEX SALES A NUMBERS GAME MANAGING THE SALES BUSINESS

Detaljer