OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013"

Transkript

1 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Arkivsak: 13/144 Sak: KS 1/ Det ble ikke fattet vedtak Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. KOMMUNEPLAN FOR FROGN SAMMENFATNING AV HØRINGSUTTALELSER, VURDERING AV INNSIGELSER OG VIDERE FREMDRIFT Arkivsak: 09/1217 Sak: KS 4/ Kommunestyret mener følgende innsigelser kan hensyntas, og at områdene i denne omgang tas ut av planforslaget: - Horgen næringsområde (nr. 35). - Klynderud, Kykkelsrud (nr. 8 og 10). - Boligområdene Monsrud/Dammen/Skydsrud (nr. 13 a f). Nordre Frogn tas ut av kommuneplanen. Det utarbeides en egen kommunedelplan for Nordre Frogn. Med Nordre Frogn menes i denne sammenheng området nord for Bekkevoll Holtbråten Havsjødalen. Bestemmelser Drøftingsmøte med innsigelsesmyndighetene ga grunnlag for videre administrativ drøfting av innsigelser knyttet til planbestemmelsene 6 og 10. Kommunestyret ber rådmannen legge frem resultat fra videre drøftinger for politisk behandling.

2 Rådmannen vil til de politiske møtene i april legge fram et forslag til hvordan kommunedelplan for Nordre Frogn kan løses planteknisk og juridisk, inkludert kartfesting av det geografiske området for kommunedelplanen. Behandlet i MPB og FSK hhv 8. og 10. april. Det vil også bli foretatt avklaringer med regionale myndigheter om innsigelser fremmet til områder i Nordre Frogn. Etter at kommunestyret nå har behandlet saken vil rådmannen oversende en formell henvendelse til innsigelsesmyndighetene slik at vi får en skriftlig bekreftelse på at øvrige deler av kommuneplanen kan vedtas. Drøftingsmøter med innsigelsesmyndighetene ga grunnlag for videre administrativ drøfting av innsigelser knyttet til planbestemmelsene 6 og 10. Rådmannen vil legge frem resultat fra drøftinger for politisk behandling i maimøtene. Kommuneplanen sluttbehandlet i møte KOMMUNESTYREMELDING OM BARNEHAGER Arkivsak: 12/1802 Sak: KS 5/ Kommunestyremelding om barnehager tas til orientering. 2. Meldingen legges til grunn for videre utvikling av barnehagetilbudet i kommunen med følgende endringer: a) Myndighetsoppgavene styrkes. Styrkingen må ikke belaste barnehageenhetens rammer. b) Alternativ organisering må ikke bli merbelastning for de aktuelle institusjonene. 3. Rådmannen fremmer egen sak om videre drift av Trollberget og Bilitt barnehager. 4. Rådmannen fremmer egen sak om der han vurderer konsekvensene av - Utvidelse av åpningstiden i de kommunale barnehagene fra kl til kl At det tilbys barnehageplass i Frogn kommune fra fylte 1 år. Det utarbeides et notat som redegjør for barnas overgangsfaser - fra hjemmet til barnehager (tilvenning) og i overgangen fra barnehage til skole. Innholdet i meldingen implementeres i enhet barnehager og det utarbeides en fremdriftsplan med strategier og tiltak. Alternative organiseringer og styrking av myndighetsoppgavene inkluderes i fremdriftsplanen. Rådmannen fremmer sak om videre drift av Trollberget og Billit. Forslag om utvidelse av åpningstid i de kommunale barnehagene fremmes av rådmannen i form av vedtektsendring, og vil være klar til høring i juni.

3 Konsekvenser av at det tilbys barnehageplass fra fylte 1 år vurderes av rådmannen og fremmes i samme sak om vedtektsendringer. Orienteringsnotat som redegjør for barns overgangsfaser mellom hjem- barnehage og mellom hjem-barnehage og skole utarbeides og legges frem for Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i løpet av LOKALE RETNINGSLINJER FOR LIKEBEHANDLING OG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsak: 13/54 Sak: KS 6/ Lokale retningslinjer for likebehandling og tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas som de foreligger i vedlegget. Lokale retningslinjer for likebehandling og tilskudd til ikke-kommunale barnehager implementeres. Involverte interne og eksterne samarbeidsparter orienteres. Det utarbeides standardiserte skjemaer og samhandlingsfora mellom barnehagemyndighet og eiere av ikkekommunale barnehager. TILSKUDDSSATS IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsak: 13/55 Sak: KS 7/ Følgende satser for tildeling av tilskudd (drifts og kapitaltilskudd) til ikke kommunale barnehager i Frogn vedtas for 2013: Ordinære barnehager: Barn over 3 år: kr Barn under 3 år: kr Familiebarnehager: Barn over 3 år: kr Barn under 3 år: kr

4 2. Modellen for tilskuddsberegning utarbeidet av kommunesektorens organisasjon KS og Private Barnehagers Landsforbund (KS/PBL-modellen) benyttes som grunnlag for beregning av tilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager i Frogn. Eksterne og interne samarbeidsparter orienteres om kommunestyrets vedtak deriblant PBL. Vedtak om tilskudd fattes innen 15.mars og utbetales etter vedtatte satser innen 31.mars. STANDARDVEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsak: 13/56 Sak: KS 8/ Vedtekter for kommunale barnehager endres ikke. Utvalget ber rådmannen utarbeide et forslag om å innføre felles skole/barnehageår. Vedtekter for kommunale barnehager opprettholdes slik de står i dag. Barnehageåret starter opp 15. august, og reviderte vedtekter for SFO vil innarbeide konsekvensene for oppstart av SFO-året. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN Arkivsak: 12/2372 Sak: KS 9/ Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Det planlegges ny sak til politisk behandling i juni. Ny sak avsluttet. HOVEDPLAN VANNFORSYNIG GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN Arkivsak: 12/2373 Sak: KS 10/

5 Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Det planlegges ny sak til politisk behandling i juni. Ny sak ferdig. SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGESAKSBEHANDLINGEN I FROGN KOMMUNE Arkivsak: 12/1327 Sak: KS 11/ Kommunestyret tar rapporten om kommunens byggesaksbehandling til orientering. 2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget etter henholdsvis 6 og 12 måneder. Kopi av vedtak er oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon. Kopi til Enhet for samfunnsutvikling. SAK FRA KONTROLLUTVALGET - RAPPORT OM OPPFØLGING AV ANSKAFFELSESRAPPORT Arkivsak: 11/771 Sak: KS 12/ Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser til orientering. 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere nye kontrolltiltak på et seinere tidspunkt. Kopi av vedtak er oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon. Kopi til økonomienheten. DRØBAK BUTIKK OG RESTAURANTDRIFT AS (HUSVIKHOLMEN) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

6 Arkivsak: 12/2967 Sak: KS 13/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Drøbak butikk- og restaurantdrift AS, Daglig leder: Mathias Strømmen Holm Type virksomhet: Restaurant, kafe, take away, kioskdrift på dagtid, selskapslokaler og konserter/events, samt nattklubb i helgene. Serveringssted: Sjøsenteret, Husvikholmen 8, 1440 Drøbak Serveringsområde: Innendørs i Husvikholmen 8: Selskapslokale/restaurant (40-50 plasser), VIP-tribune (5-10 plasser), mesanin (10-20 plasser), hall (20-30 plasser) Utendørs: Uteterrasse Husvikholmen 8 (40-50 plasser) Åpningstider: Åpningstider i hht til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Daglig leder har bestått kunnskapsprøve om serveringsloven (etablererprøven). 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Drøbak butikk og restaurantdrift AS, org Styrer: Mathias Strømmen Holm Stedfortreder: Ali Afshar Type virksomhet: Restaurant, kafe, take away, selskapslokaler og konserter/events, samt nattklubb i helgene. Serveringssted: Sjøsenteret, Husvikholmen 8, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i Husvikholmen 8: Selskapslokale/restaurant (40-50 plasser), VIP-tribune (5-10 plasser), mesanin (10-20 plasser), hall (20-30 plasser) Utendørs: Uteterrasse Husvikholmen 8 (40-50 plasser) Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden

7 Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven alkoholloven. Kioskdriften foregår fysisk adskilt fra skjenkevirksomheten. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Alle vilkår er nå oppfylt og rådmannen har tildelt skjenkebevillingen. Brev er sendt bevillingssøker med kopi til politi, NAV, kemner, Skatt Øst og Securitas. KONSEPTENDRING - DRØBAK FISKERØKERI AS Arkivsak: 12/316 Sak: KS 14/ ) Serverings- og skjenkebevilling til Drøbak Fiskerøkeri AS gitt av kommunestyret , sak 109, utvides til å omfatte 20 konserter og/eller arrangementer bakgården pr. år. Vilkår: a) Det forutsettes at det foreligger tillatelse fra grunneier til bruk av bakgården til formålet og at politiet ikke har innvendinger til søknaden. b) Arrangementer skal meldes til Follo politidistrikt, jf politiloven 11 i god tid før arrangementet starter og skal nabovarsles. c) Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. 2) Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknaden når uttalelse fra politiet og er mottatt. Kopi av vedtaket er sendt til søker, politiet og Securitas.

8 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE SALGSBEVILLING - REMA PÅL CHRISTIAN SAND AS Arkivsak: 07/598 Sak: KS 15/ Punkt 1) Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden frem til slik: Bevillingshaver: Pål Christian Sand AS, organisasjonsnummer Dyrløkkeveien 1, 1448 Drøbak Utsalgssted: Rema 1000, Dyrløkkeveien 1, 1448 Drøbak Styrer: Pål Christian Sand Stedfortreder: Rune Mikalsen Punkt 2: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Salgsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Punkt 3: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedtak er oversendt søker. Kopi til Skatt Øst, Kemner, Politi og NAV

9 BUTIKKDRIFT DRØBAK AS - REMA LOIMAVEIEN 5 - SØKNAD OM SALGSBEVILLING Arkivsak: 13/127 Sak: KS 16/ Punkt 1) Frogn Kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden til og med slik: Bevillingshaver: Butikkdrift Drøbak AS, organisasjonsnummer Loimaveien 5, 1440 Drøbak Utsalgssted: Rema 1000, Loimaveien 5, 1440 Drøbak Styrer: Bård Ståle Berger Stedfortreder: Annette Tryland Hottvedt Salgstider for øl mv.: I samsvar med Frogn kommunes forskrift om salgstider for øl.mv sist endret i Kommunestyre den Punkt 2: Salgsbevilling gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Punkt 3: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Punkt 4: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Vilkårene i vedtaket er oppfylt. Rådmannen har tildelt salgsbevilling. Melding om vedtaket er oversendt søker. Kopi til NAV, Poltiet, Skatt øst og Kemneren i Follo.

10 EVALUERING AV ÅPNINGS- OG SKJENKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER I FROGN KOMMUNE Arkivsak: 12/986 Sak: KS 17/ Evaluering av utvidet åpnings og- skjenketider for perioden tas til orientering. Vedtaket krever ingen spesiell oppfølging. STORTINGSVALGET STEMMEKRETSER - STEMMESTEDER OG TIDER Arkivsak: 12/940 Sak: KS 18/ ) Dal og Digerud stemmekrets slås sammen til 1 krets. Kretsen gis navnet «Nordre Frogn». 2) Valgting for Stortingsvalget holdes på følgende steder: Drøbak gamle skoles gymsal ved Torget Sogsti skoles gymsal Dyrløkeåsen skoles gymsal Heer skoles gymsal Dal skole - for Drøbak krets - for Sogsti krets - for Dyrløkkeåsen krets - for Heer krets - for Nordre Frogn krets 3) Det gis adgang til stemmegivning i samtlige stemmekretser fra kl til kl Valget er gjennomført i henhold til vedtaket. Det er gitt melding om endringene i kretsendringene til kartverket.

11 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I FOLLO TINGRETT Arkivsak: 12/2144 Sak: KS 19/ Søknad fra Hege Helene Rønnevig om fritak som meddommer i Follo Tingrett innvilges. Melding om vedtaket er oversendt søker, domstoladministrasjonen og Follo Tingrett. PERMISJON FRA POLITISKE VERV I ALEXANDER GRUDE, HØYRE Arkivsak: 12/132 Sak: KS 20/ Søknad fra Alexander Grude om permisjon fra følgende politiske verv fra til og med innvilges: 9. medlem i kommunestyret for Høyre 5. varamedlem Formannskapet for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet 1. varamedlem Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet 5. varamedlem Valgstyret for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet. Som nytt 10. medlem i kommunestyret for Høyre i perioden rykker Ludolf Bjelland opp fra 1. varamannsplass. Øvrige vararepresentanter rykker en plass opp. Midlertidig supplering av Høyres varamedlemsliste foretas av valgstyret i egen sak. Som 7. varamedlem for Grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet i Formannskapet i perioden velges Erik Berge Øvrige vararepresentanter på grupperingens liste rykker en plass opp. Som 7. varamedlem for Grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet i Hovedutvalget for perioden velges Erik Berge. Øvrige vararepresentanter på grupperingens liste rykker en plass opp. Som 7. varamedlem for Grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet i Valgstyret i perioden velges Tore Svendsen. Øvrige vararepresentanter på grupperingens liste rykker en plass opp.

12 Vedtak er oversendt søker, samt de som er valgt inn. Opprettinger er gjort i alle lister og oversikter. GNR 62 BNR 48 HOLT PARK- DETALJREGULERING ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 11/2548 Sak: KS 21/ Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Holt park, deler av gnr 62/bnr 48 som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Vedtatt reguleringsplan kunngjøres i Amta og på kommunens hjemmeside. Berørte parter blir orientert om vedtak og klageadgang i brev. Vedtaket ble påklaget. Klagen oversent Fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak i brev datert INTERPELLASJON FRA FROGN KRISTELIG FOLKEPARTI V/BJERKNES UTENDØRSARRANGEMENTER I DRØBAK SENTRUM Arkivsak: 13/363 Sak: KS 22/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN FREMSKRITTSPARTI V/SCHEIE VEDRØRENDE HULE EIKER Arkivsak: 13/366 Sak: KS 23/ Det ble ikke fattet vedtak.

13 Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/LINE STOKHOLM LEGEVAKTORDNINGEN I FOLLO Arkivsak: 13/372 Sak: KS 24/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Arkivsak: 13/401 Sak: KS 25/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/SIMONSEN VEDR. DEKKING AV SKOLEPENGER MARIENLYST SKOLE Arkivsak: 13/402 Sak: KS 26/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN SV VEDRØRENDE TILSYN OG KVALITET I BARNEHAGENE Arkivsak: 13/606 Sak: KS 29/

14 Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen oversendes interpellanten. Rådmannen legger frem et notat for Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i mai med status for kommunens tilsyn med barnehagene, KOMMUNESTYREMELDING OM SKOLE Arkivsak: 12/1254 Sak: KS 30/ Kommunestyremelding om skole tas til orientering med følgende endring: S 24 punkt e) Skolene samarbeider med helsesøster i holdningsskapende arbeid for å fremme forståelse blant elever og foreldre for sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring og helse. Arbeidet for å redusere antall skolevegrere intensiveres, og det rapporteres tilbake til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur høsten Meldingen legges til grunn for videre utvikling av Frogn-skolen. Endringen blir innarbeidet i skolemeldingens endelige versjon. Rådmannen legger frem en sak om oppfølging av skolefravær for Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i juni. Rådmannen vil legge frem saker der dette følger av skolemeldingen. KOMMUNENS SATSNING PÅ REISELIV, TURISME OG NÆRING Arkivsak: 13/408 Sak: KS 31/ Rapport legges til grunn for det videre arbeidet med turisme for Drøbak. Vedtaket tas til følge for det videre arbeidet med reisliv i Drøbak.

15 TURISME SJØVEIEN Arkivsak: 06/1852 Sak: KS 33/ Frogn kommune vil legge til rette for økt bussturisme fra Oslo Havn ved å profilere Drøbak overfor rederiene. 2. Frps forslag samt innlegg oversendes rådmannen for vurdering. Det bes om at rådmannen legger fram et notat med vurdering av forslaget. Tilrettelegging for økt bussturisme følges opp som del av kommunens satsing på reiseliv, turisme og næring. Notat med vurdering av Frps innlegg legges fram over sommeren. GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Arkivsak: 12/2845 Sak: KS 35/ Følgende retningslinjer for refusjon av gebyrer for ideelle tiltak omsøkt av ideelle organisasjoner skal legges til grunn for behandling av søknader fra og med Det innarbeides en post i Handlingsprogrammet for 2014 for dekning av slik refusjon. Det er ikke avsatt midler til slik refusjon i årets handlingsprogram. Eventuelle søknader som kommer inn i løpet av 2013 vil fremmes til politisk behandling og vurderes enkeltvis. Retningslinjer for refusjon av gebyrer; Det kreves innsendt skriftlig søknad om refusjon av gebyrer. Slik søknad skal foreligge samtidig med søknad for tiltaket som omsøkes el. slik at det kan vurderes som en del av den ordinære saksbehandlingen. Rådmannen kan gi refusjon for følgende tiltak innenfor budsjettrammen: Situasjonskart Påvisning av usikre grenser (inntil kr ) Tinglysing av vilkår/ rettigheter relevant for allmenheten Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak og lokal godkjenning av foretak for gjennomføring av tiltak som nevnt under. Enkelte søknadspliktige tiltak (pbl 20-1):

16 - sti/turvei, evt. med terrenginngrep - Mindre veianlegg i tiltaksklasse 1 - informasjonsskilt - etablering av balløkke - etablering av inntil 4 parkeringsplasser - Tekniske installasjoner (VVS-tiltak, pipe) og tilsvarende Mindre tiltak, i tråd med plan (pbl 20-2) som for eksempel: o mindre tiltak på bebygd eiendom o midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år Behandling av mindre endring av plan (med formål å legge bedre til rette for gjennomføring av ideelle tiltak) Behandling av dispensasjonssøknader for tilretteleggingstiltak i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt byggegrense mot vei Med ideelle tiltak menes at tiltaket skal ha en allmennyttig funksjon, være åpen for alle og at allmenheten ikke må betale for å benytte tiltaket. Med ideelle organisasjoner menes veldedig og/ eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som ikke har profitt eller erverv som formål, og som er åpne for alle. Søknad om refusjon av større tiltak enn de som er listet over vil legges fram for politisk behandling. Vedtaket innarbeides i HP og nytt gebyrregulativ for Ev enkeltsaker i 2013 vil bli lagt fram for politisk behandling. NY FESTEAVGIFT FOR GRAVER PÅ KIRKEGÅRDENE I FROGN Arkivsak: 13/594 Sak: KS 37/ Festeavgiften for graver på kirkegårdene i Frogn økes fra 200,- til 300,- kroner per år. Kirken er informert om vedtaket. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 Arkivsak: 10/332 Sak: KS 38/

17 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering. Vedtaket er sendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat samt revisjonen. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PROSJEKTSTYRING Arkivsak: 13/318 Sak: KS 39/ Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring» til orientering. 2. Rådmannen bes om å følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. Vedtaket er sendt Kontrollutvalget og revisjonen. Oppfølging til kontrollutvalget blir fulgt opp fra TDF via rådmann. Dette skjer innenfor gitte frist på 6 måneder. ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2012 Arkivsak: 13/223 Sak: KS 41/ Årsmeldingen for Frogn eldreråd for 2012 tas til orientering. Årsmeldingen er sendt eldrerådene i Follo samt Akershus eldreråd til orientering. INVESTERINGSBUDSJETT OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2012 Arkivsak: 13/576 Sak: KS 42/

18 1. Ubrukte bevilgninger i investeringsregnskapet for 2012 overføres til 2013 som vist i tabellen under. Prosjektnavn Overføres til /8006/8030 IKT-løsninger Kjøp og salg av boliger Prestebolig Diverse grunnerverv Barnehagemeldingen Uteareal/Ballbinge Heer skole Murhus innvendig Bokollektiv demente Helsebygg Ullerud Bolig mindreårige flyktninger Elektronisk arkiv Omsorgsmeldingen Flerbrukshus Drøbak Kirke vedlikehold Ny Svømmehall Stålbasseng Seiersten u.skole Adkomst Gylteholmen Sogsti kunstgress Tiltaksplan IFN Torkilstranda Friluftsområde Kunstgressbane - undervarme Standardheving kommunal bygg Biler, maskiner TDF Infrastruktur Husvik Høydebasseng Heer /2 Drøbak Gjestehavn Kommunale veier Gatelys Trafikksikringstiltak Hovedplan vann Hovedplan avløp Ubrukt bevilgning for Sogsti kunstgress overføres til Standardheving kommunale bygg. 3. Det tas opp nytt lån på 21 millioner kr for å finansiere overførte bevilgninger. Samlet finansiering er som vist i tabellen under. Finansiering Brutto finansieringsbehov

19 Tilskudd Mva kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendom 0 Bruk av lån Sum finansiering Prosjektene følges opp innenfor de økonomiske rammene som følger av kommunestyrets vedtak. SØKNAD OM Å AVHOLDE KONSERT PÅ DRØBAK TORG 15. JUNI 2013 FRA FISKERØKERIET AS Arkivsak: 12/316 Sak: KS 43/ Punkt 1: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk klasse 1+2 (øl og vin) og konsert på Drøbak torg 15. juni 2013 innvilges med følgende spesifikasjon: a. Det tillates skjenking i konsertområdet fra kl b. Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i Frogn kommune om forbud mot musikk/underholdning i uteserveringen etter kl Konserten må avsluttes senest kl c. Aldersgrensen i skjenkeområdet skal være 18 år d. Konsertområdet skal avgrenses med gjerder. e. Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende. f. Eventuelle vilkår fra politiet skal følges. g. Fiskerøkeriet må påse at det er gode toalettfasiliteter som er universelt utformet. Punkt 2: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om skjenkebevilling når samtlige vilkår er oppfylt.

20 Melding om vedtaket er sendt søker, politiet, Securitas. DRØBAK HAVNEBLUES SØKNAD OM SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING Arkivsak: 07/1172 Sak: KS 44/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Personal, organisasjon og politiske tjenester / Asle Moe Drøbak Havneblues, organisasjonsnummer , gis serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med følgende arrangementer: Punkt 1: Sjøtorget: fredag juli kl lørdag juli kl Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen på Sjøtorget. Vilkår: Skjenkingen skal kun skje i områdene beskrevet i søknad. I arrangement, kl , lørdag 27. juli begrenses skjenkeområdet, som beskrevet i søknaden. Aldersgrensen i skjenkeområdene skal være 18 år. Skjenkingen må være avsluttet kl og området avstengt kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende, spesielt mot sjøen. Det skal sendes melding til Mattilsynet om servering. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet. Eventuelle vilkår fra Politiet må følges. Punkt 2: Båthavna: lørdag juli kl

21 Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen i Båthavna. Vilkår: Skjenkingen skal kun skje i området beskrevet i søknad. Aldersgrensen i skjenkeområdene er 18 år. Skjenkingen må være avsluttet kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende, spesielt mot sjøen Det skal sendes melding til Mattilsynet om servering. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet. Eventuelle vilkår fra Politiet må følges Punkt 3: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om skjenkebevilling når samtlige vilkår er oppfylt. Punkt 4: Arrangør må påse at det er gode toalettfasiliteter som er universelt utformet. Melding om vedtaket er sendt søker, politiet, Securitas. SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA KIWI 590 HEER I FORBINDELSE MED ENDRING AV EIERSTRUKTUR Arkivsak: 13/510 Sak: KS 45/ Punkt 1) Frogn Kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden til og med slik: Bevillingshaver: NG Kiwi øst AS, organisasjonsnummer Ringeriksveien 4 B, 3414 Lierstranda Utsalgssted: Kiwi 593 Ullerudsletta, Loimaveien 1-3, 1440 Drøbak Styrer: Øyvind Sæle Larsen Stedfortreder: Camilla Arnesen Salgstider for øl mv.: I samsvar med Frogn kommunes forskrift om salgstider for øl.mv sist endret i Kommunestyret den

22 Punkt 2: Salgsbevilling gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Stedfortreder må forevise dokumentasjon på gjennomført kunnskapsprøve etter alkoholloven. Punkt 3: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn kommune blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Punkt 4: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Melding om vedtaket sendes søker, politiet, Securitas, NAV, skatte- og avgiftsmyndighetene SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA HALLANGEN HANDEL I FORBINDELSE MED ENDRING AV ORGANISASJONSFORM Arkivsak: 07/1491 Sak: KS 46/ Punkt 1: Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden frem til slik: Bevillingshaver: Hallangen Handel AS, organisasjonsnummer Utsalgssted: Langebåtveien 19, 1455 Nordre Frogn Styrer: Kjell Moen Stedfortreder: Fritatt fra kravet om stedfortreder, jf. alkoholloven 1-7 Salgstider for øl i henhold til forskrift for øl og «rusbrus» i Frogn kommune.

23 Punkt 2: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Salgsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Punkt 3: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når vilkårene er oppfylt. Melding om vedtaket er sendt søker, politiet, Securitas, NAV, skatte- og avgiftsmyndighetene SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA KIWI 349 DRØBAK CITY I FORBINDELSE MED ENDRING AV EIERSTRUKTUR Arkivsak: 07/85 Sak: KS 47/ Punkt 1: Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden frem til slik: Bevillingshaver: NG Kiwi Øst AS, organisasjonsnummer Utsalgssted: Holterveien 3, 1442 Drøbak Styrer: Henrik Engseth Stedfortreder: Reza Niazi Salgstider for øl i henhold til forskrift for øl og «rusbrus» i Frogn kommune Punkt 2:

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 27.05.2013 Tid: 18.00 - kl 22.40 Innkallingsmåte: Skriftlig den 3.5.2013. Kunngjort i Amta 07.05.2013. Tilstede:

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 10 Arkivsak: 12/2845 SAMLET SAKSFRAMSTILLING GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Saksbeh.: Eli Moe Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/13

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 18.15 Sted: Møterommet "Fraunar", rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen AP/Krf/Sp/SV/PP:

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 17.04.2012 fra kl 1630 til kl 2115 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015

OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015 OVERSIKT OVER INNSTILLINGER KOMMUNESTYRET 23.3.2015 KS-27/15 - referater Referatsaker kommunestyret 23.3.2015 Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar følgende referatsaker til orientering: - Brev fra

Detaljer

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune.

Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Høring Alkoholpolitisk handlingsplan for Sør-Fron kommune. Bakgrunn. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen angir de alkoholpolitiske hovedmål og delmål

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 03.06.2014 kl. 15.30 formell møtestart 16:30 Slutt kl. 20.20. Sted: Møterommet "Fraunar" Presentasjon av lag og foreninger før formell møtestart: Drøbak hundeklubb

Detaljer

KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14):

KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14): KOMMUNESTYREMØTE DEN 16. JUNI 2014 INNSTILLINGER (Revidert 16.06.14): KS-75/14 Referatsaker til kommunestyret 16. juni 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referater til orientering:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad

Vedlegg 1. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Vedlegg 1 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR PERIODEN 2012 2015 LISTER REGIONEN Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad Pkt 1. Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Lister

Detaljer

MØTEINNKALLING PRESENTASJON AV ALTERNATIVER FOR MINNELUND I BADEPARKEN

MØTEINNKALLING PRESENTASJON AV ALTERNATIVER FOR MINNELUND I BADEPARKEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Alkoholpolitiske retningslinjer for 2012-2016 INNHOLD 1. Mål for Balsfjord kommunes alkoholpolitikk 2. Alminnelige bestemmelser 2.1 Definisjon av alkoholholdige drikker 2.2

Detaljer

Gjelder for perioden 2012-2016

Gjelder for perioden 2012-2016 Gjelder for perioden 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret den xxxxx (arkivsak 12/435) 1 Om planen Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Dønna kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012 til

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SIRDAL KOMMUNE 2012 2016 1 Pkt. 1 Formål Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune bygger på alkohollovens målformulering i 1-1: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Inge Austrheim

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms.

Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms Innhold: Forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol, Storfjord kommune, Troms. 1. Forskriften regulerer 2. Åpningstider

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8

Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester. Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommune Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester Notat Dato 05.03.2014 Vår ref. 14/00173-8 Frogn kommunes alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK

MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vår ref. 08/651-6682/08 MELØY KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR 2012 2016 MED RETNINGSLINJER FOR MELØY KOMMUNENS BEVILLINGSPOLITIKK Vedtatt av kommunestyret 21.juni 2012 under sak nr. 62/12 Postadresse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Kommunestyrets vedtak (Ksak 002/16) 02.02.2016 Innholdsfortegnelse... 1 MÅLSETTINGER:... 3 GENERELLE RETNINGSLINJER:... 4 Delegasjon:... 5 Bevillingsgebyr:... 5

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

1. JULI 2012-30. JUNI 2016

1. JULI 2012-30. JUNI 2016 ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 1. JULI 2012-30. JUNI 2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 6. mars 2012 sak 15/12 Endret av kommunestyret i møte 18. juni 2013 sak 51/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER.....

Detaljer

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008

BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Vedtatt i Tromsø kommunestyre 31. mars 2004 BEVILLINGSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM 2004 2008 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger og kontrolltiltak

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 10.11.2010 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 134/10 Til saknr.: 144/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

HEMNE KOMMUNESTYRE, Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader 8/14 13/153 Øremerket tilskudd

HEMNE KOMMUNESTYRE, Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Saksbeh. Merknader 8/14 13/153 Øremerket tilskudd HEMNE KOMMUNESTYRE, 25.03.14. Saknr. Arkivsaknr. / Tittel Vedtak Merknader 8/14 13/153 Øremerket tilskudd SJF barnevern søknad om stilling 2014 9/14 14/212 Høring reservasjonsordning for fastleger. 10/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Lesja kommune 2016-2020 Kommunestyrets vedtak K-sak 68/16 08.09.2016 1 Innholdsfortegnelse MÅL:.2 GENERELLE RETNINGSLINJER:. 3 Delegasjon:.. 4 Bevillingsgebyr:.. 4 Definisjoner:

Detaljer

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune utkast Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider for

Detaljer

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08

Siljan kommune. Alkoholpolitikk 2006-08 Siljan kommune Alkoholpolitikk 2006-08 Alkoholpolitisk handlingsplan 2006 2008 0. Innledning Nåværende alkoholpolitiske handlingsplan ble vedtatt i jun 1999 og er senere ikke revurdert. Planen revideres

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 07.06.2011 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016

Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 RANDABERG KOMMUNE GYLDIGE FRA 1.4.2012 OG VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.02.2012 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retnings- linjer 2012-2016 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 05.06.11) FURUÅSEN, GNR. 10, BNR. 4 OG 28 Plan kl 2012006 FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen Leder A/SP Øyvind Fjeldberg Nestleder

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020

Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 Tvedestrand kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Tvedestrand kommune 30.06.2016-30.06.2020 1. Innledning I henhold til alkoholloven plikter alle kommuner å utarbeide en handlingsplan. Dette dokumentet

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 3. oktober 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200004489-132 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 21.03.12 sak 19/12 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2012-2016 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGPLAN 2012 2016 Vedtatt av Leka kommunestyre 7994 Leka Telefon 74 38 70 00 Telefaks 74 38 70 10 1 Innledning: Alle kommuner er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :...

Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES. Bevillingshaver (dvs. den som søker om bevilling og skal drive stedet): Navn på bevillingssøker :... Sandnes kommune Postboks 583 4305 SANDNES SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING I SANDNES Ja SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I SANDNES Ja (Det anbefales at en leser veiledningen før en fyller ut søknaden) (Dette

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Dønna kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: 27.01.2009 Tid: 09.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 08/924 KARRIERESENTERET YTRE HELGELAND 2/09 05/755 PROSJEKT KUNSTGRESSBANE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Vedtatt av bystyret i Trondheim 26.05.16, sak 55/16 1.0 Mål for bevillingspolitikken 1.1 Bystyret ser det som et mål å endre skadelige

Detaljer

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset Frogn kommune Møtetid: 11.03.2015 kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/440

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/440 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/440 Dato: 09.03.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Solgunn Barsleth MELDING OM SAKER VEDTATT I FORMANNSKAPET 2016 Sakens bakgrunn

Detaljer

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX

Sirdal kommune. UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert ) XX Sirdal kommune UTBYGGINGSAVTALE FOR FRITIDSBEBYGGELSE (revidert 15.06.15) XX 1. FORMÅL: Utbyggingsavtalen skal ha som formål å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Grethe Tønder SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 2. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201001546-7 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/593-11 Arkiv: U63 &18 Sakbeh.: Britt Hågensen Sakstittel: ALTA BOWLING SENTER AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEOMRÅDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201516956-6 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.05.2012 Eide formannskap Tidspunkt: 08:30 11:05 Formannskapssalen, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.03.2015 09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr. inkl. varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale.

I følge søknaden beskrives Fana Golfklubb som et spisested/ selskapslokale. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201217489-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/503 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJENKEBEVILLING TIL NYTT DRIFTSSELSKAP - KARMØY KYSTKULTURSENTER

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26.

KS-52/14 - referat KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG. Referatsaker til kommunestyret 26. KOMMUNESTYREMØTE DEN 26. MAI 2014 OVERSIKT OVER BEHANDLINGER I ANDRE UTVALG Innstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling (hvis den avviker fra innstillingen fra utvalg) KS-52/14 - referat Referatsaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - HANNE-BRITH VOLD RUDERAAS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012

Alkoholpolitisk Bevillingsreglement. for. Gausdal kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk Bevillingsreglement for Gausdal kommune 2008 2012 Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2008 BAKGRUNN. Etter Alkohollovens 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Vandve Ungdomshus Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gildeskål kommune 2012 2016 Retningslinjene gir føringer for Gildeskål kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2012-2016. De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 22. mars 2010 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fagnotat Saksnr.: 200016026-161 Emnekode: - Saksbeh: EAFE Fra: Kontor for skjenkesaker Dato: 22. mars

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2012 Fra kl. 12:30 Til kl. 15.45 Fra saknr.: 58/12 Til saknr.: 72/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol

Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST. Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol Nordreisa kommune HØRINGSUTKAST Forskrift salgs- og skjenkebevilling for alkohol INNHOLD 1 Forskriften regulerer 2 Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 3 Salgstider for salg av øl 4 Åpningstider

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 13.11.2012 fra kl 1800 til kl 2000 Møtested: Rådhuset, møterom Husvik Innkallingsmåte:

Detaljer