OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013"

Transkript

1 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Arkivsak: 13/144 Sak: KS 1/ Det ble ikke fattet vedtak Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. KOMMUNEPLAN FOR FROGN SAMMENFATNING AV HØRINGSUTTALELSER, VURDERING AV INNSIGELSER OG VIDERE FREMDRIFT Arkivsak: 09/1217 Sak: KS 4/ Kommunestyret mener følgende innsigelser kan hensyntas, og at områdene i denne omgang tas ut av planforslaget: - Horgen næringsområde (nr. 35). - Klynderud, Kykkelsrud (nr. 8 og 10). - Boligområdene Monsrud/Dammen/Skydsrud (nr. 13 a f). Nordre Frogn tas ut av kommuneplanen. Det utarbeides en egen kommunedelplan for Nordre Frogn. Med Nordre Frogn menes i denne sammenheng området nord for Bekkevoll Holtbråten Havsjødalen. Bestemmelser Drøftingsmøte med innsigelsesmyndighetene ga grunnlag for videre administrativ drøfting av innsigelser knyttet til planbestemmelsene 6 og 10. Kommunestyret ber rådmannen legge frem resultat fra videre drøftinger for politisk behandling.

2 Rådmannen vil til de politiske møtene i april legge fram et forslag til hvordan kommunedelplan for Nordre Frogn kan løses planteknisk og juridisk, inkludert kartfesting av det geografiske området for kommunedelplanen. Behandlet i MPB og FSK hhv 8. og 10. april. Det vil også bli foretatt avklaringer med regionale myndigheter om innsigelser fremmet til områder i Nordre Frogn. Etter at kommunestyret nå har behandlet saken vil rådmannen oversende en formell henvendelse til innsigelsesmyndighetene slik at vi får en skriftlig bekreftelse på at øvrige deler av kommuneplanen kan vedtas. Drøftingsmøter med innsigelsesmyndighetene ga grunnlag for videre administrativ drøfting av innsigelser knyttet til planbestemmelsene 6 og 10. Rådmannen vil legge frem resultat fra drøftinger for politisk behandling i maimøtene. Kommuneplanen sluttbehandlet i møte KOMMUNESTYREMELDING OM BARNEHAGER Arkivsak: 12/1802 Sak: KS 5/ Kommunestyremelding om barnehager tas til orientering. 2. Meldingen legges til grunn for videre utvikling av barnehagetilbudet i kommunen med følgende endringer: a) Myndighetsoppgavene styrkes. Styrkingen må ikke belaste barnehageenhetens rammer. b) Alternativ organisering må ikke bli merbelastning for de aktuelle institusjonene. 3. Rådmannen fremmer egen sak om videre drift av Trollberget og Bilitt barnehager. 4. Rådmannen fremmer egen sak om der han vurderer konsekvensene av - Utvidelse av åpningstiden i de kommunale barnehagene fra kl til kl At det tilbys barnehageplass i Frogn kommune fra fylte 1 år. Det utarbeides et notat som redegjør for barnas overgangsfaser - fra hjemmet til barnehager (tilvenning) og i overgangen fra barnehage til skole. Innholdet i meldingen implementeres i enhet barnehager og det utarbeides en fremdriftsplan med strategier og tiltak. Alternative organiseringer og styrking av myndighetsoppgavene inkluderes i fremdriftsplanen. Rådmannen fremmer sak om videre drift av Trollberget og Billit. Forslag om utvidelse av åpningstid i de kommunale barnehagene fremmes av rådmannen i form av vedtektsendring, og vil være klar til høring i juni.

3 Konsekvenser av at det tilbys barnehageplass fra fylte 1 år vurderes av rådmannen og fremmes i samme sak om vedtektsendringer. Orienteringsnotat som redegjør for barns overgangsfaser mellom hjem- barnehage og mellom hjem-barnehage og skole utarbeides og legges frem for Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i løpet av LOKALE RETNINGSLINJER FOR LIKEBEHANDLING OG TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsak: 13/54 Sak: KS 6/ Lokale retningslinjer for likebehandling og tilskudd til ikke-kommunale barnehager vedtas som de foreligger i vedlegget. Lokale retningslinjer for likebehandling og tilskudd til ikke-kommunale barnehager implementeres. Involverte interne og eksterne samarbeidsparter orienteres. Det utarbeides standardiserte skjemaer og samhandlingsfora mellom barnehagemyndighet og eiere av ikkekommunale barnehager. TILSKUDDSSATS IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsak: 13/55 Sak: KS 7/ Følgende satser for tildeling av tilskudd (drifts og kapitaltilskudd) til ikke kommunale barnehager i Frogn vedtas for 2013: Ordinære barnehager: Barn over 3 år: kr Barn under 3 år: kr Familiebarnehager: Barn over 3 år: kr Barn under 3 år: kr

4 2. Modellen for tilskuddsberegning utarbeidet av kommunesektorens organisasjon KS og Private Barnehagers Landsforbund (KS/PBL-modellen) benyttes som grunnlag for beregning av tilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager i Frogn. Eksterne og interne samarbeidsparter orienteres om kommunestyrets vedtak deriblant PBL. Vedtak om tilskudd fattes innen 15.mars og utbetales etter vedtatte satser innen 31.mars. STANDARDVEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsak: 13/56 Sak: KS 8/ Vedtekter for kommunale barnehager endres ikke. Utvalget ber rådmannen utarbeide et forslag om å innføre felles skole/barnehageår. Vedtekter for kommunale barnehager opprettholdes slik de står i dag. Barnehageåret starter opp 15. august, og reviderte vedtekter for SFO vil innarbeide konsekvensene for oppstart av SFO-året. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN Arkivsak: 12/2372 Sak: KS 9/ Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Det planlegges ny sak til politisk behandling i juni. Ny sak avsluttet. HOVEDPLAN VANNFORSYNIG GODKJENNING AV NY HOVEDPLAN Arkivsak: 12/2373 Sak: KS 10/

5 Saken utsettes og sendes tilbake til rådmannen. Det planlegges ny sak til politisk behandling i juni. Ny sak ferdig. SAK FRA KONTROLLUTVALGET - FORVALTNINGSREVISJON AV BYGGESAKSBEHANDLINGEN I FROGN KOMMUNE Arkivsak: 12/1327 Sak: KS 11/ Kommunestyret tar rapporten om kommunens byggesaksbehandling til orientering. 2. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget etter henholdsvis 6 og 12 måneder. Kopi av vedtak er oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon. Kopi til Enhet for samfunnsutvikling. SAK FRA KONTROLLUTVALGET - RAPPORT OM OPPFØLGING AV ANSKAFFELSESRAPPORT Arkivsak: 11/771 Sak: KS 12/ Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om anskaffelser til orientering. 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere nye kontrolltiltak på et seinere tidspunkt. Kopi av vedtak er oversendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og Follo distriktsrevisjon. Kopi til økonomienheten. DRØBAK BUTIKK OG RESTAURANTDRIFT AS (HUSVIKHOLMEN) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING

6 Arkivsak: 12/2967 Sak: KS 13/ ) I medhold av serveringsloven gis det serveringsbevilling med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Drøbak butikk- og restaurantdrift AS, Daglig leder: Mathias Strømmen Holm Type virksomhet: Restaurant, kafe, take away, kioskdrift på dagtid, selskapslokaler og konserter/events, samt nattklubb i helgene. Serveringssted: Sjøsenteret, Husvikholmen 8, 1440 Drøbak Serveringsområde: Innendørs i Husvikholmen 8: Selskapslokale/restaurant (40-50 plasser), VIP-tribune (5-10 plasser), mesanin (10-20 plasser), hall (20-30 plasser) Utendørs: Uteterrasse Husvikholmen 8 (40-50 plasser) Åpningstider: Åpningstider i hht til Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Serveringsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Daglig leder har bestått kunnskapsprøve om serveringsloven (etablererprøven). 2) I medhold av alkoholloven gis det skjenkebevilling for bevillingsperioden frem til med følgende spesifikasjon: Bevillingshaver: Drøbak butikk og restaurantdrift AS, org Styrer: Mathias Strømmen Holm Stedfortreder: Ali Afshar Type virksomhet: Restaurant, kafe, take away, selskapslokaler og konserter/events, samt nattklubb i helgene. Serveringssted: Sjøsenteret, Husvikholmen 8, 1440 Drøbak Alkoholtype: Alminnelig bevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3. Skjenkeområde: Innendørs i Husvikholmen 8: Selskapslokale/restaurant (40-50 plasser), VIP-tribune (5-10 plasser), mesanin (10-20 plasser), hall (20-30 plasser) Utendørs: Uteterrasse Husvikholmen 8 (40-50 plasser) Skjenketider i hht. Frogn kommunes forskrift om åpnings- og skjenketider. Skjenkebevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader til søknaden

7 Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven alkoholloven. Kioskdriften foregår fysisk adskilt fra skjenkevirksomheten. I tillegg til alkohollovens regler gjelder de til enhver tid gjeldende alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune. Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrifter om åpnings- og skjenketider for serveringssteder i Frogn blir fulgt. Bevillingen er gitt ut fra dagens beskrivelse av driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. 3) Fullmakt til rådmannen Rådmannen gis fullmakt til å tildele serverings- og skjenkebevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Alle vilkår er nå oppfylt og rådmannen har tildelt skjenkebevillingen. Brev er sendt bevillingssøker med kopi til politi, NAV, kemner, Skatt Øst og Securitas. KONSEPTENDRING - DRØBAK FISKERØKERI AS Arkivsak: 12/316 Sak: KS 14/ ) Serverings- og skjenkebevilling til Drøbak Fiskerøkeri AS gitt av kommunestyret , sak 109, utvides til å omfatte 20 konserter og/eller arrangementer bakgården pr. år. Vilkår: a) Det forutsettes at det foreligger tillatelse fra grunneier til bruk av bakgården til formålet og at politiet ikke har innvendinger til søknaden. b) Arrangementer skal meldes til Follo politidistrikt, jf politiloven 11 i god tid før arrangementet starter og skal nabovarsles. c) Rådmannen får fullmakt til å avgjøre om og på hvilken måte uteserveringer skal avgrenses fysisk. 2) Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknaden når uttalelse fra politiet og er mottatt. Kopi av vedtaket er sendt til søker, politiet og Securitas.

8 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE SALGSBEVILLING - REMA PÅL CHRISTIAN SAND AS Arkivsak: 07/598 Sak: KS 15/ Punkt 1) Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden frem til slik: Bevillingshaver: Pål Christian Sand AS, organisasjonsnummer Dyrløkkeveien 1, 1448 Drøbak Utsalgssted: Rema 1000, Dyrløkkeveien 1, 1448 Drøbak Styrer: Pål Christian Sand Stedfortreder: Rune Mikalsen Punkt 2: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Salgsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Punkt 3: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Vedtak er oversendt søker. Kopi til Skatt Øst, Kemner, Politi og NAV

9 BUTIKKDRIFT DRØBAK AS - REMA LOIMAVEIEN 5 - SØKNAD OM SALGSBEVILLING Arkivsak: 13/127 Sak: KS 16/ Punkt 1) Frogn Kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden til og med slik: Bevillingshaver: Butikkdrift Drøbak AS, organisasjonsnummer Loimaveien 5, 1440 Drøbak Utsalgssted: Rema 1000, Loimaveien 5, 1440 Drøbak Styrer: Bård Ståle Berger Stedfortreder: Annette Tryland Hottvedt Salgstider for øl mv.: I samsvar med Frogn kommunes forskrift om salgstider for øl.mv sist endret i Kommunestyre den Punkt 2: Salgsbevilling gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Punkt 3: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Punkt 4: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Vilkårene i vedtaket er oppfylt. Rådmannen har tildelt salgsbevilling. Melding om vedtaket er oversendt søker. Kopi til NAV, Poltiet, Skatt øst og Kemneren i Follo.

10 EVALUERING AV ÅPNINGS- OG SKJENKETIDER FOR SERVERINGSSTEDER I FROGN KOMMUNE Arkivsak: 12/986 Sak: KS 17/ Evaluering av utvidet åpnings og- skjenketider for perioden tas til orientering. Vedtaket krever ingen spesiell oppfølging. STORTINGSVALGET STEMMEKRETSER - STEMMESTEDER OG TIDER Arkivsak: 12/940 Sak: KS 18/ ) Dal og Digerud stemmekrets slås sammen til 1 krets. Kretsen gis navnet «Nordre Frogn». 2) Valgting for Stortingsvalget holdes på følgende steder: Drøbak gamle skoles gymsal ved Torget Sogsti skoles gymsal Dyrløkeåsen skoles gymsal Heer skoles gymsal Dal skole - for Drøbak krets - for Sogsti krets - for Dyrløkkeåsen krets - for Heer krets - for Nordre Frogn krets 3) Det gis adgang til stemmegivning i samtlige stemmekretser fra kl til kl Valget er gjennomført i henhold til vedtaket. Det er gitt melding om endringene i kretsendringene til kartverket.

11 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER I FOLLO TINGRETT Arkivsak: 12/2144 Sak: KS 19/ Søknad fra Hege Helene Rønnevig om fritak som meddommer i Follo Tingrett innvilges. Melding om vedtaket er oversendt søker, domstoladministrasjonen og Follo Tingrett. PERMISJON FRA POLITISKE VERV I ALEXANDER GRUDE, HØYRE Arkivsak: 12/132 Sak: KS 20/ Søknad fra Alexander Grude om permisjon fra følgende politiske verv fra til og med innvilges: 9. medlem i kommunestyret for Høyre 5. varamedlem Formannskapet for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet 1. varamedlem Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet 5. varamedlem Valgstyret for grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet. Som nytt 10. medlem i kommunestyret for Høyre i perioden rykker Ludolf Bjelland opp fra 1. varamannsplass. Øvrige vararepresentanter rykker en plass opp. Midlertidig supplering av Høyres varamedlemsliste foretas av valgstyret i egen sak. Som 7. varamedlem for Grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet i Formannskapet i perioden velges Erik Berge Øvrige vararepresentanter på grupperingens liste rykker en plass opp. Som 7. varamedlem for Grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet i Hovedutvalget for perioden velges Erik Berge. Øvrige vararepresentanter på grupperingens liste rykker en plass opp. Som 7. varamedlem for Grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet i Valgstyret i perioden velges Tore Svendsen. Øvrige vararepresentanter på grupperingens liste rykker en plass opp.

12 Vedtak er oversendt søker, samt de som er valgt inn. Opprettinger er gjort i alle lister og oversikter. GNR 62 BNR 48 HOLT PARK- DETALJREGULERING ANNEN GANGS BEHANDLING Arkivsak: 11/2548 Sak: KS 21/ Kommunestyret slutter seg til vurdering og konklusjon i saksutredningen. Kommunestyret vedtar forslag til detaljregulering for Holt park, deler av gnr 62/bnr 48 som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven Vedtatt reguleringsplan kunngjøres i Amta og på kommunens hjemmeside. Berørte parter blir orientert om vedtak og klageadgang i brev. Vedtaket ble påklaget. Klagen oversent Fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak i brev datert INTERPELLASJON FRA FROGN KRISTELIG FOLKEPARTI V/BJERKNES UTENDØRSARRANGEMENTER I DRØBAK SENTRUM Arkivsak: 13/363 Sak: KS 22/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN FREMSKRITTSPARTI V/SCHEIE VEDRØRENDE HULE EIKER Arkivsak: 13/366 Sak: KS 23/ Det ble ikke fattet vedtak.

13 Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/LINE STOKHOLM LEGEVAKTORDNINGEN I FOLLO Arkivsak: 13/372 Sak: KS 24/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Arkivsak: 13/401 Sak: KS 25/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/SIMONSEN VEDR. DEKKING AV SKOLEPENGER MARIENLYST SKOLE Arkivsak: 13/402 Sak: KS 26/ Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen er oversendt interpellanten. INTERPELLASJON FRA FROGN SV VEDRØRENDE TILSYN OG KVALITET I BARNEHAGENE Arkivsak: 13/606 Sak: KS 29/

14 Det ble ikke fattet vedtak. Samlet saksfremstilling med svar på interpellasjonen oversendes interpellanten. Rådmannen legger frem et notat for Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i mai med status for kommunens tilsyn med barnehagene, KOMMUNESTYREMELDING OM SKOLE Arkivsak: 12/1254 Sak: KS 30/ Kommunestyremelding om skole tas til orientering med følgende endring: S 24 punkt e) Skolene samarbeider med helsesøster i holdningsskapende arbeid for å fremme forståelse blant elever og foreldre for sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring og helse. Arbeidet for å redusere antall skolevegrere intensiveres, og det rapporteres tilbake til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur høsten Meldingen legges til grunn for videre utvikling av Frogn-skolen. Endringen blir innarbeidet i skolemeldingens endelige versjon. Rådmannen legger frem en sak om oppfølging av skolefravær for Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i juni. Rådmannen vil legge frem saker der dette følger av skolemeldingen. KOMMUNENS SATSNING PÅ REISELIV, TURISME OG NÆRING Arkivsak: 13/408 Sak: KS 31/ Rapport legges til grunn for det videre arbeidet med turisme for Drøbak. Vedtaket tas til følge for det videre arbeidet med reisliv i Drøbak.

15 TURISME SJØVEIEN Arkivsak: 06/1852 Sak: KS 33/ Frogn kommune vil legge til rette for økt bussturisme fra Oslo Havn ved å profilere Drøbak overfor rederiene. 2. Frps forslag samt innlegg oversendes rådmannen for vurdering. Det bes om at rådmannen legger fram et notat med vurdering av forslaget. Tilrettelegging for økt bussturisme følges opp som del av kommunens satsing på reiseliv, turisme og næring. Notat med vurdering av Frps innlegg legges fram over sommeren. GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING FOR TILTAK OMSØKT AV IDEELLE ORGANISASJONER Arkivsak: 12/2845 Sak: KS 35/ Følgende retningslinjer for refusjon av gebyrer for ideelle tiltak omsøkt av ideelle organisasjoner skal legges til grunn for behandling av søknader fra og med Det innarbeides en post i Handlingsprogrammet for 2014 for dekning av slik refusjon. Det er ikke avsatt midler til slik refusjon i årets handlingsprogram. Eventuelle søknader som kommer inn i løpet av 2013 vil fremmes til politisk behandling og vurderes enkeltvis. Retningslinjer for refusjon av gebyrer; Det kreves innsendt skriftlig søknad om refusjon av gebyrer. Slik søknad skal foreligge samtidig med søknad for tiltaket som omsøkes el. slik at det kan vurderes som en del av den ordinære saksbehandlingen. Rådmannen kan gi refusjon for følgende tiltak innenfor budsjettrammen: Situasjonskart Påvisning av usikre grenser (inntil kr ) Tinglysing av vilkår/ rettigheter relevant for allmenheten Ansvarsrett for sentralt godkjente foretak og lokal godkjenning av foretak for gjennomføring av tiltak som nevnt under. Enkelte søknadspliktige tiltak (pbl 20-1):

16 - sti/turvei, evt. med terrenginngrep - Mindre veianlegg i tiltaksklasse 1 - informasjonsskilt - etablering av balløkke - etablering av inntil 4 parkeringsplasser - Tekniske installasjoner (VVS-tiltak, pipe) og tilsvarende Mindre tiltak, i tråd med plan (pbl 20-2) som for eksempel: o mindre tiltak på bebygd eiendom o midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år Behandling av mindre endring av plan (med formål å legge bedre til rette for gjennomføring av ideelle tiltak) Behandling av dispensasjonssøknader for tilretteleggingstiltak i 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag, samt byggegrense mot vei Med ideelle tiltak menes at tiltaket skal ha en allmennyttig funksjon, være åpen for alle og at allmenheten ikke må betale for å benytte tiltaket. Med ideelle organisasjoner menes veldedig og/ eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som ikke har profitt eller erverv som formål, og som er åpne for alle. Søknad om refusjon av større tiltak enn de som er listet over vil legges fram for politisk behandling. Vedtaket innarbeides i HP og nytt gebyrregulativ for Ev enkeltsaker i 2013 vil bli lagt fram for politisk behandling. NY FESTEAVGIFT FOR GRAVER PÅ KIRKEGÅRDENE I FROGN Arkivsak: 13/594 Sak: KS 37/ Festeavgiften for graver på kirkegårdene i Frogn økes fra 200,- til 300,- kroner per år. Kirken er informert om vedtaket. KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2012 Arkivsak: 10/332 Sak: KS 38/

17 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering. Vedtaket er sendt Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat samt revisjonen. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - PROSJEKTSTYRING Arkivsak: 13/318 Sak: KS 39/ Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring» til orientering. 2. Rådmannen bes om å følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. Vedtaket er sendt Kontrollutvalget og revisjonen. Oppfølging til kontrollutvalget blir fulgt opp fra TDF via rådmann. Dette skjer innenfor gitte frist på 6 måneder. ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2012 Arkivsak: 13/223 Sak: KS 41/ Årsmeldingen for Frogn eldreråd for 2012 tas til orientering. Årsmeldingen er sendt eldrerådene i Follo samt Akershus eldreråd til orientering. INVESTERINGSBUDSJETT OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2012 Arkivsak: 13/576 Sak: KS 42/

18 1. Ubrukte bevilgninger i investeringsregnskapet for 2012 overføres til 2013 som vist i tabellen under. Prosjektnavn Overføres til /8006/8030 IKT-løsninger Kjøp og salg av boliger Prestebolig Diverse grunnerverv Barnehagemeldingen Uteareal/Ballbinge Heer skole Murhus innvendig Bokollektiv demente Helsebygg Ullerud Bolig mindreårige flyktninger Elektronisk arkiv Omsorgsmeldingen Flerbrukshus Drøbak Kirke vedlikehold Ny Svømmehall Stålbasseng Seiersten u.skole Adkomst Gylteholmen Sogsti kunstgress Tiltaksplan IFN Torkilstranda Friluftsområde Kunstgressbane - undervarme Standardheving kommunal bygg Biler, maskiner TDF Infrastruktur Husvik Høydebasseng Heer /2 Drøbak Gjestehavn Kommunale veier Gatelys Trafikksikringstiltak Hovedplan vann Hovedplan avløp Ubrukt bevilgning for Sogsti kunstgress overføres til Standardheving kommunale bygg. 3. Det tas opp nytt lån på 21 millioner kr for å finansiere overførte bevilgninger. Samlet finansiering er som vist i tabellen under. Finansiering Brutto finansieringsbehov

19 Tilskudd Mva kompensasjon Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendom 0 Bruk av lån Sum finansiering Prosjektene følges opp innenfor de økonomiske rammene som følger av kommunestyrets vedtak. SØKNAD OM Å AVHOLDE KONSERT PÅ DRØBAK TORG 15. JUNI 2013 FRA FISKERØKERIET AS Arkivsak: 12/316 Sak: KS 43/ Punkt 1: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk klasse 1+2 (øl og vin) og konsert på Drøbak torg 15. juni 2013 innvilges med følgende spesifikasjon: a. Det tillates skjenking i konsertområdet fra kl b. Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i Frogn kommune om forbud mot musikk/underholdning i uteserveringen etter kl Konserten må avsluttes senest kl c. Aldersgrensen i skjenkeområdet skal være 18 år d. Konsertområdet skal avgrenses med gjerder. e. Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende. f. Eventuelle vilkår fra politiet skal følges. g. Fiskerøkeriet må påse at det er gode toalettfasiliteter som er universelt utformet. Punkt 2: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om skjenkebevilling når samtlige vilkår er oppfylt.

20 Melding om vedtaket er sendt søker, politiet, Securitas. DRØBAK HAVNEBLUES SØKNAD OM SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING Arkivsak: 07/1172 Sak: KS 44/ Kategori: Status: Behandlet Iverksatt: Ansvarlig: Frogn kommune / Personal, organisasjon og politiske tjenester / Asle Moe Drøbak Havneblues, organisasjonsnummer , gis serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1+2 (øl og vin) i forbindelse med følgende arrangementer: Punkt 1: Sjøtorget: fredag juli kl lørdag juli kl Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen på Sjøtorget. Vilkår: Skjenkingen skal kun skje i områdene beskrevet i søknad. I arrangement, kl , lørdag 27. juli begrenses skjenkeområdet, som beskrevet i søknaden. Aldersgrensen i skjenkeområdene skal være 18 år. Skjenkingen må være avsluttet kl og området avstengt kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende, spesielt mot sjøen. Det skal sendes melding til Mattilsynet om servering. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet. Eventuelle vilkår fra Politiet må følges. Punkt 2: Båthavna: lørdag juli kl

21 Det gis dispensasjon fra forskrift om åpnings- og skjenketider i kommunen med tillatelse til å drive skjenking med musikk/underholdning til kl i utendørsserveringen i Båthavna. Vilkår: Skjenkingen skal kun skje i området beskrevet i søknad. Aldersgrensen i skjenkeområdene er 18 år. Skjenkingen må være avsluttet kl Vakthold og sikring skal være tilfredsstillende, spesielt mot sjøen Det skal sendes melding til Mattilsynet om servering. Det forutsettes at tillatelse fra grunneier til bruk av området er innhentet. Eventuelle vilkår fra Politiet må følges Punkt 3: Rådmannen gis fullmakt til å innvilge søknad om skjenkebevilling når samtlige vilkår er oppfylt. Punkt 4: Arrangør må påse at det er gode toalettfasiliteter som er universelt utformet. Melding om vedtaket er sendt søker, politiet, Securitas. SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA KIWI 590 HEER I FORBINDELSE MED ENDRING AV EIERSTRUKTUR Arkivsak: 13/510 Sak: KS 45/ Punkt 1) Frogn Kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden til og med slik: Bevillingshaver: NG Kiwi øst AS, organisasjonsnummer Ringeriksveien 4 B, 3414 Lierstranda Utsalgssted: Kiwi 593 Ullerudsletta, Loimaveien 1-3, 1440 Drøbak Styrer: Øyvind Sæle Larsen Stedfortreder: Camilla Arnesen Salgstider for øl mv.: I samsvar med Frogn kommunes forskrift om salgstider for øl.mv sist endret i Kommunestyret den

22 Punkt 2: Salgsbevilling gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht alkoholloven 1-7 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Stedfortreder må forevise dokumentasjon på gjennomført kunnskapsprøve etter alkoholloven. Punkt 3: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn kommune blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Punkt 4: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når alle vilkårene som nevnt i vedtaket er oppfylt. Melding om vedtaket sendes søker, politiet, Securitas, NAV, skatte- og avgiftsmyndighetene SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA HALLANGEN HANDEL I FORBINDELSE MED ENDRING AV ORGANISASJONSFORM Arkivsak: 07/1491 Sak: KS 46/ Punkt 1: Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden frem til slik: Bevillingshaver: Hallangen Handel AS, organisasjonsnummer Utsalgssted: Langebåtveien 19, 1455 Nordre Frogn Styrer: Kjell Moen Stedfortreder: Fritatt fra kravet om stedfortreder, jf. alkoholloven 1-7 Salgstider for øl i henhold til forskrift for øl og «rusbrus» i Frogn kommune.

23 Punkt 2: I tillegg til alkohollovens regler gjelder også alkoholpolitiske retningslinjer for Frogn kommune for perioden Bevillingene gis under forutsetning av at de til enhver tid gjeldende bestemmelser for omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om salgstider for salg av øl og rusbrus i Frogn blir fulgt. Bevillingene er gitt ut fra beskrivelse av dagens driftskonsept. Eventuelle endringer i driftskonsept krever ny behandling. Salgsbevillingen gis under forutsetning av at: Krav til vandel i hht serveringsloven 6 vedr. skatt, avgift og regnskapsmessige forhold er oppfylt. Politiet ikke har merknader Punkt 3: Fullmakt til rådmannen: Rådmannen gis fullmakt til å tildele salgsbevilling når vilkårene er oppfylt. Melding om vedtaket er sendt søker, politiet, Securitas, NAV, skatte- og avgiftsmyndighetene SØKNAD OM SALGSBEVILLING FRA KIWI 349 DRØBAK CITY I FORBINDELSE MED ENDRING AV EIERSTRUKTUR Arkivsak: 07/85 Sak: KS 47/ Punkt 1: Frogn kommunestyre gir salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i bevillingsperioden frem til slik: Bevillingshaver: NG Kiwi Øst AS, organisasjonsnummer Utsalgssted: Holterveien 3, 1442 Drøbak Styrer: Henrik Engseth Stedfortreder: Reza Niazi Salgstider for øl i henhold til forskrift for øl og «rusbrus» i Frogn kommune Punkt 2:

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE

NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE NR 1 MARS 2008 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT DAGENE FORUM FOR NYTT OG VIKTIG I BYGGEREGLENE B E N Y T T 1 / 2 0 0 8 - R E D A K S J O N E L T I n n h o l d Leder 2 Ny plan- og bygningslov: Bygningsdelen

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer