Kommunedelplan for Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Konsekvensutredning - samlerapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Konsekvensutredning - samlerapport"

Transkript

1 Polarsirkelen lufthavnutvikling AS Kommunedelplan for Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Mo i Rana. 15. September 2008

2 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen II Forord Foreliggende forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning, er utarbeidet av Polarsirkelen lufthavnutvikling AS med daglig leder Henrik Johansen som prosjektleder. Asplan Viak AS v/ Arne Ørnes som oppdragsleder, har vært engasjert til å bistå i prosessen med utarbeidelse av samlerapport for konsekvensutredninger med beskrivelse av tiltaket samt utarbeidelse av plankart. I alt 15 ulike konsekvenstema er utredet. Fire temarapporter er tatt med som vedlegg: Handelshøyskolen i Bodø v/ Gisle Solvoll mfl.: Polarsirkelen lufthavn, Trafikale og økonomiske konsekvenser Asplan Viak AS v/ Hilde Aspås mfl.: Konsekvensutredning Grønt fagfelt SINTEF v/ Idar Granøien mfl.: Flystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS Bioforsk Nord Tjøtta v/ Svein M. Eilertsen: Konsekvensutredning for reindrift I tillegg til ovenstående rapporter bygger konsekvensutredningen på notat, møtereferat og andre innspill fra flere viktige bidragsytere til prosessen: Avinor Rana kommune Meteorologisk Institutt Storm Weather Center SINTEF Molab Det Norske Veritas Sametinget Nordland fylkeskommune Statens vegvesen SAS Norwegian Widerøe Luftfartstilsynet Forsvaret Lars Furuset (MAP AS) Thor Magnar Olsen (Pans Ops Norway) Blom Geomatics Malå Geo Sience Nordland Teknikk Norconsult Polarsirkelen Lufthavnutvikling takker alle som har vært med og bidratt til at vi nå kan legge fram et godt gjennomarbeidet plandokument til politisk behandling. Det må dog presiseres at flere av fagtemaene må utredes og detaljeres nærmere i neste planfase, og at Polarsirkelen Lufthavnutvikling står ansvarlig for innholdet i rapporten. Mo i Rana, Henrik Johansen, Daglig leder Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

3 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen III SAMMENDRAG Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS er stiftet av lokomotivene i næringslivet på nord og midt Helgeland som verktøy for å få etablert Polarsirkelen lufthavn Mo i Rana til erstatning for Røssvoll flyplass. Den nye lufthavnen ser en for seg skal eies og drives av Avinor, men etableres i samarbeid med investeringsmidler fra regionen og staten. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har i løpet av den forholdsvis korte tiden som har gått siden stiftelse av selskapet oppnådd et unikt engasjement og samarbeid både politisk og i næringslivet, på tvers av 8 kommuner på nord og midt Helgeland. Nærhet til en velfungerende flyplass regnes av mange som den sterkeste vekstimpuls en region kan ha. Alle kommuner på nord- og midt-helgeland har over tid nedgang i befolkningen. Dette er motsatt utvikling både i forhold til Norge som nasjon og flere byer i Nord-Norge. Både Samferdselsministeren og Avinors ledelse mener at luftfart i mange sammenhenger må ses som en del av kollektivsystemet i Norge med lange avstander til sentrale funksjoner. En større flyplass vil kunne åpne for konkurranse mellom flere flyselskaper. Dette skal gi økt kapasitet, direktefly med lave priser til Oslo/Gardermoen og godt tilpasset frekvens. Dette vil gjøre Helgeland generelt mer attraktivt for turisme, etablering av nytt næringsliv og for at ungdom vil bosette seg her. Nærmeste større flyplass i dag er Bodø og Værnes. Flyplasser som det i dag tar 4-8 timer å kjøre til. Reisevaneundersøkelsen høsten 2007 viste en gjennomsnittspris for alle solgte flybilletter mellom Bodø og Oslo på kr 917,-. Til sammenligning må en regne med minst det dobbelte fra Mo i Rana til Oslo, og for en fullprisbillett i dag nesten det firedobbelte. Nord-Norge har i dag 6 store/mellomstore lufthavner på stamrutenettet med til sammen 38 daglige direkteruter til Oslo med store fly. Helgeland har ikke nærhet til noen slik lufthavn til tross for at 1/3 av innbyggerne i Nordland bor her. Salten regionen har tilgang til Bodø lufthavn, mens Ofoten, Vesterålen og til dels Lofoten har tilgang til Evenes lufthavn. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by, og det desidert største befolkningssenteret på Helgeland. Næringslivet i regionen er meget utadrettet med en betydelig andel av verdiskaping og eksport fra Nordland fylke. Ny lufthavn er lokalisert til området Steinbekkhaugen øst Fagerlia nord, som lokalt benevnes Hauan. Dette området har vært på folkemunne som mulig flyplass i en hel generasjon. Alle analyser som er foretatt i forbindelse med dette planarbeidet, viser at lokaliteten har dokumentert velegnethet for etablering av en vel fungerende lufthavn. Avinor og private initiativ har gjennomført flere utredninger og undersøkelser med hensikt å finne alternative lokaliteter for ny flyplass til erstatning for flyplasser på Helgeland. Så langt er det ikke avdekket et eneste velegnet alternativ, topografisk, flyoperativt eller værmessig. Avinor har derfor ikke noe forslag om ny lufthavn i regionen. Det finnes dermed ikke noe naturlig alternativ i tillegg å utrede, til tross for at det er pekt på mange steder som enkelte har hevdet kunne være velegnet. Formålet med planarbeidet er å få utarbeidet og vedtatt en kommunedelplan som på et overordnet nivå avklarer framtidig arealbruk i tilknytning til bygging og drift av en ny flyplass i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

4 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen IV Rana. Dagens lufthavn, Røssvoll, anses ikke å ha potensial for å kunne bli en vel fungerende lufthavn. Både næringsaktører, Avinor og politisk miljø har sett at det ligger klare begrensninger og små utviklingsmuligheter i dagens flyplass. Røssvoll lufthavn har i utgangspunktet en driftstillatelse som må fornyes høsten Avinor har valgt å utsette betydelige investeringer her inntil det er avklart om det skal bygges ny lufthavn på Hauan. Dette vil medføre en periode der driften på Røssvoll opprettholdes ved hjelp av kompenserende tiltak, godkjent av Luftfartstilsynet. Rana kommune har funnet det hensiktsmessig også å legge inn et område for fremtidig næringsutvikling. For øvrig omfatter planen LNF-områder og viktige ledd i kommunikasjonssystemet. Konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan, er i sin helhet utarbeidet i henhold til program for konsekvensutredning, fastsatt av Rana kommune (sak 0019/07). I alt 15 ulike konsekvenstema er utredet. På dette nivå i planprosessen antas sannsynlig prosjektkostnad for Polarsirkelen lufthavn (2 000 m rullebane pluss asfalterte sikkerhetsområder) å ligge et sted mellom 900 mill. og 1,1 mrd. kr. Målet er at regionen selv bidrar med en betydelig andel av dette. Luftfartens katalytiske virkninger i en region bestemmes av i hvilken grad luftfarten påvirker næringslivets investeringslyst og regionens tilgjengelighet for turister. Nytten næringslivet og turismen vil ha av en etablering av Polarsirkelen lufthavn vil være størst for Rana-regionen der lufthavnen planlegges bygd. Næringslivet i Mosjøen-regionen og Sandnessjøen-regionen vil imidlertid også kunne opprettholde kontakt med kunder og leverandører på en bedre måte enn i dag, og vil kunne trekke til seg nye turistgrupper når det blir mulig å fly direkte mellom Helgeland og Oslo. Således vil en storflyplass i Rana gi positive ringvirkninger for store deler av Helgeland, og være et viktig tiltak i forhold til å oppfylle de overordnede målene i fylkesplan for Nordland knyttet til.å ta i bruk potensialet i Nordland samt sikre næringslivet gode rammevilkår for å kunne styrke bedriftenes konkurranseevne. Lavere billettpriser, økt kapasitet og bedre tilgjengelighet vil blant annet være en forutsetning for å åpne en stor og interessant region for helårsturisme. Helgelandskysten og Arctic Circle er allerede etablerte merkevarer. Basert på det ovenstående og beregninger foretatt i rapporten kan vi oppsummere med at nedlegging av Røssvoll lufthavn og etablering av Polarsirkelen lufthavn med et godt rutetilbud til OSL sannsynligvis vil innebære: En nytteøkning for passasjerene på rundt 100 mill. kr per år. (Vi har her antatt at alle dagens reiser mellom nordre og midtre Helgeland og Oslo overføres til flyruten. Dersom overført trafikk blir mindre, trekker dette i retning av en lavere netto nytteøkning. Redusert behov for overnatting i tilknytning til reisevirksomheten, har vi ikke tatt hensyn til. Dette trekker i retning av høyere nytte av direkteruten.) En forverring av driftsresultatet (før avskrivninger) til Avinor på anslagsvis 20 mill. kr per år. (Beregningen er basert på at både Kjærstad og Stokka lufthavn opprettholdes. En nedleggelse av en av disse lufthavnene vil innebære rundt 25 mill. kr i årlige reduserte driftskostnader for Avinor.) Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

5 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen V At statens utgifter til kjøp av flyrutetjenester (FOT) på Helgeland vil øke dersom staten fortsatt skal kjøpe FOT-ruter til/fra Mo i Rana og reduseres dersom Mo i Rana tas ut av FOT-rutene. Store positive ringvirkninger for Helgeland som helhet, spesielt de nordre og midtre delene av regionen. At biltrafikken vil bli redusert med opp til personbilkm. Med et gjennomsnittlig utslipp av CO 2 på 150 g/km utgjør dette ca. 145 tonn CO 2 per år. Ved en pris på 200 kr for en kvote på 1 tonn CO 2, får denne besparelsen en årlig verdi på kr. Redusert biltrafikk reduserer også ulykkeskostnader og køkostnader. At det vil bli foretatt maksimalt færre togreiser på Nordlandsbanen per år og at hurtigbåtruten mellom Bodø og Helgeland vil miste inntil reisende årlig. Som det framgår av det ovenstående vil Polarsirkelen lufthavn med direkteruter til/fra Oslo gi en betydelig nytteøkning for befolkning og næringsliv på nordre og midtre Helgeland, noe som vil kunne gi betydelige positive ringvirkninger for regionen. Etableringen vil imidlertid svekke driftsresultatet til Avinor, i hvert fall på kort sikt, og føre til en overføring av inntekter fra NSB og Hurtigruten til Avinor, flyselskapene og passasjerene. Samtidig vil biltrafikken (målt i personbilkm) reduseres noe. En ny lufthavn vil også gi nytte for annen trafikk. Eksempelvis vil en lufthavn med god tilgjengelighet og regularitet øke sikkerheten for befolkningen i kritiske situasjoner, spesielt ved behov for transport med ambulansefly til Bodø, Tromsø, Bergen, Trondheim eller Oslo. Etablering av Polarsirkelen Lufthavn, Mo i Rana forutsetter ikke nedlegging av andre lufthavner enn Røssvoll. Konsekvensene for Kjærstad og Stokka anses ikke som betydelige. Det er også mulig at en konkurranse mellom flyplasser kan bidra til å skjerpe aktørene på denne delen av kortbanenettet. Stamlufthavnene i Bodø og Trondheim antas kun i liten grad å berøres av en ny større lufthavn i Mo i Rana. Generert trafikk fra Helgeland til Oslo over disse lufthavnene utgjør en svært liten andel av den totale trafikken i Bodø og Trondheim. Det er også mulig å se for seg at dersom det oppnås rimeligere billetter og økt kapasitet fra Mo i Rana, så kan dette generere nyskapt trafikk også til Bodø og Trondheim. Det er utført beregninger av flystøy for alternative forslag til en ny flyplass i Mo i Rana. Beregningene er utført med to forskjellige rullebanelengder og to alternative trafikkmengder på hver. Resultatene viser at for det laveste alternativ er det kun ett bolighus som kommer innenfor støysonegrensene. I det mest ekspansive scenario øker imidlertid dette tallet til 31. Retningslinje T-1442 anbefaler at det gjøres kartlegging av innendørs støynivå for de boliger som havner i støysonene og at innendørsnivået bør tilfredsstille teknisk standard NS-8175 klasse C. Støysonene berører ikke den bymessige bebyggelsen i Mo i Rana. Det er komplekst å gi en fullstendig vurdering av de flyoperative forholdene for en ny lufthavn. Tiltakshaver vektlegger imidlertid sterkt å gjennomføre omfattende og grundige vurderinger av alle viktige flyoperative forhold i samarbeid med relevante og kompetente miljøer anbefalt av Avinor. Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

6 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen VI Viktige områder som påvirker de operative forutsetningene for en lufthavn er blant annet følgende. Minima (hvor lavt det kan flys før en landing må avbrytes dersom sikten er for dårlig), om det er etablert rettlinjede glidebaner i begge retninger, glidebanegradient, banelengder, vinterforhold, bæreevne, regularitet og rekkevidde for operasjoner, vær inkludert sikt, sidevind, turbulens, etc. Risikoanalyse gjennomføres av Det Norske Veritas. Arbeidet avsluttes medio oktober og innledningsvis ser forhold som påvirker risiko meget fordelaktige ut for Hauan versus Røssvoll. Analysen må imidlertid gjennomføres for både store (Boeing 737) og små fly (Dash 8) før konklusjoner gjøres og sammenligninger endelig kan trekkes med andre mellomstore lufthavner. Det gjenstår som nevnt fortsatt en del arbeid før alle undersøkelser er gjort med å vurdere forhold som vil påvirke de operative forutsetningene på Hauan. Så langt ser det ut som om området egner seg godt til det formålet som lufthavnen er ment å betjene, nemlig først og fremst å skape gode forutsetninger for å etablere et konkurransedyktig rutetilbud til Oslo. Mulighetene for å betjene eventuelle fraktfly analyseres også. Helgeland har en betydelig andel produksjon av laks, og markedene i Østen nås ikke med vogntog. Så godt som alle oppdrettsselskapene i regionen er aksjonærer i Polarsirkelen Lufthavnutvikling. Den planlagte flyplassen med tilhørende aktivitet ligger i et område hvor naturlandskapet dominerer. Forholdene ligger likevel til rette for en terrengmessig god løsning på tiltaksstedet. En del boliger vil bli berørt av tiltaket og vil merke vesentlige endringer i forhold til dagens situasjon. Planområdet har stor variasjon i naturforholdene, er lavtliggende, har en stor andel rike vegetasjonstyper og har en nokså stor andel med gammel skog. Forekomstene av fuktige og rike skogtyper som boreal regnskog og rike sumpskoger er særlig viktige. Forslag til kommunedelplan legger opp til at de fleste og viktigste naturverdiene blir liggende i LNFområder. Ny flyplass med tilhørende anlegg beslaglegger store arealer som i dag blir brukt til ulike friluftslivsaktiviteter. Dagens brukere av området er i hovedsak beboere i nærområdene. Det forventes at bruken av området blir redusert og endret. I planområdet utenfor tiltakene flyplass, atkomstveg og næringsområde vil en kunne bedrive friluftsaktiviteter. Innenfor det arealet som vurderes aktuelt for etablering av lufthavn, og hvor det må foretas terrenginngrep ved utbygging, er det registrert 3 automatisk freda kulturminner. Dette gjelder to kullgroper og en heller. I tillegg er det 5 lokaliteter som er registrert som nyere tids kulturminner innenfor tiltaksområdet. Potensiell forurensing ved etablering og drift av flyplass er i første rekke knyttet til stoffavrenning via overvann til lokale resipienter. I anleggsfasen kan avrenningen inneholde suspenderte partikler og ammonium. I driftsfasen kan avrenningen inneholde glykol og formiat fra avisingsmidler. Alle nevnte stoffer kan ha negative effekter på ulike organismer, bl.a. ørretstammer i lokale vann og bekker. Planområdet er nær 8 km 2. Av dette er 6100 daa produktivt landbruksareal. De planlagte tiltakene, dvs. flyplass med atkomstveg og andre anlegg samt næringsområdet, berører i alt ca Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

7 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen VII 2960 daa produktivt areal, i det alt vesentlige barskogmark. Det er 12 landbrukseiendommer som får et arealtap av betydning. Ved etablering av Polarsirkelen lufthavn i Rana vurderes virkningene av tiltaket å gi små negative konsekvensene for Ildgruben reinbeitedistrikt. Innenfor arealet som skal opparbeides til lufthavn og atkomstveg er det ingen bebyggelse som blir fysisk berørt, men to boligeiendommer ligger likevel så nært at de vil sterkt påvirket av flyplassutbyggingen og senere drift av denne. Videre ligger det to hytter på nordsida av Langtjønna og ei hytte på nordsida av Fisktjønna som også blir påført ulemper ved utbygging og drift av ny flyplassen. Eksisterende lufthavn på Røssvoll forutsettes nedlagt, og det kan være flere aktuelle alternativ for utnyttelse av arealer og infrastruktur. Risiko og sårbarhetsanalysen avdekker ingen kritiske forhold som kan vanskeliggjøre gjennomføring av planlagte tiltak. Foreliggende konsekvensutredning har avdekket noen konfliktsituasjoner i forhold til planlagt utbygging. Utredningen foreslår flere avbøtende tiltak som vil redusere mulige skader / ulemper ved bygging av lufthavna. Tiltakshaver anbefaler at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning vedtas og legges til grunn for videre planlegging. Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

8 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen VIII INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Bakgrunn for kommunedelplanen Formålet med kommunedelplanen Presentasjon av tiltakshaver Planarbeidet organisering og prosess BAKGRUNN FOR TILTAKET OG VALG AV LOKALISERING Dagens flyplassløsning 0-alternativet Ny lufthavn i området Steinbekkhaugen øst Fagerlia nord PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV TILTAKET Beskrivelse av planområdet Tekniske og anleggsmessige rammebetingelser for lufthavna Estimerte utbyggingskostnader for lufthavna Transportbehov og konsekvenser for annen trafikk lokalt og regionalt Prognoser for trafikk over ny lufthavn Flyoperative forhold Meteorologiske forhold Støykonsekvenser Sammenligning med støysituasjonen for dagens situasjon TRAFIKALE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER Trafikkgrunnlag Vurdering av reisekostnader Vurdering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet Vurdering av samfunnsøkonomisk forsvarlighet Luftrommets organisering og valg av lufttrafikktjeneste Konsekvenser for flyplasstrukturen i Nordland Konsekvenser for flyrutetilbudet i Nordland FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER Statlige planer Fylkeskommunale planer / regional utvikling Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

9 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen IX 5.3 Kommuneplan for Rana KONSEKVENSER FOR MILJØ Innledning Landskapsbilde Friluftsliv Kulturminner og kulturmiljø Forurensning KONSEKVENSER FOR NATURRESSURSER Innledning Jord- og skogbruk Reindrift KONSEKVENSER FOR SAMFUNN Forholdet til nærliggende bebyggelse Konsekvenser for Røssvoll Skonseng området Utviklingsmuligheter for Nord-Helgeland regionen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE AVBØTENDE TILTAK TILTAKSHAVERS ANBEFALING FOR VIDERE PLANARBEID Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

10 Kommunedelplan for Mo i Rana lufthavn Polarsirkelen X VEDLEGG 1. Planbestemmelser og retningslinjer 2. Kommunedelplankart, datert Illustrasjonsplan flyplassområdet 4. Handelshøyskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS): SIB-rapport 1/2008, Trafikale og økonomiske konsekvenser av en ny lufthavn august Asplan Viak AS: Konsekvensutredning Grønt fagfelt september SINTEF IKT: Flystøyberegninger for Polarsirkelen lufthavnutvikling AS mars Bioforsk Nord Tjøtta: Ny storflyplass i Rana. Konsekvensutredning for reindrift mai 2008 Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Asplan Viak AS

11 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for kommunedelplanen Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS har presentert planer for bygging av ny flyplass i Rana til erstatning for eksisterende flyplass på Røssvoll. Planlagt ny flyplass er lokalisert til området nord og øst for Steinbekkhaugen, nord for Fagerlia, sør for Skuggheia - Granheia og vest for Fisktjønnlia. Planene for ny flyplass tar utgangspunkt i bygging av ny rullebane med netto banelengde fra 2000 meter, alternativt inntil 3300 meter, sikkerhetsområder og øvrig infrastruktur som terminalbygg, div. anlegg til flynavigasjon og flysikkerhet, div. trafikkareal, oppstillingsareal for fly og areal til øvrig flyplassrelatert bebyggelse. Videre skal det planlegges for annen infrastruktur som ny hovedveg fra E-12, vann- og avløpsløsning samt strømforsyning. Etter administrativ avklaring i kommunen er det klargjort at det aktuelle tiltaket (bygging av ny flyplass) skal avklares arealbruksmessig gjennom utarbeiding av ny kommunedelplan for det berørte området. Kommunedelplanen vil gi nødvendige lovhjemler og overordnede avklaringer for utarbeiding av reguleringsplan (detaljplan) og senere byggesaksbehandling av tiltaket. Det er videre klargjort at det aktuelle tiltaket, gjennom utarbeiding av kommunedelplan, fanges opp av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning (KU). Kommunen vil være godkjenningsmyndighet for konsekvensutredningen. Konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan, er i sin helhet utarbeidet i henhold til program for konsekvensutredning, fastsatt av Rana kommune (sak 0019/07). 1.2 Formålet med kommunedelplanen Formålet med planarbeidet er å få utarbeidet og vedtatt en kommunedelplan som på et overordnet nivå avklarer framtidig arealbruk i tilknytning til bygging og drift av en ny flyplass i Rana. Rana kommune har funnet det hensiktsmessig også å legge inn et område for fremtidig næringsutvikling. For øvrig omfatter planen LNF-områder og viktige ledd i kommunikasjonssystemet. 1.3 Presentasjon av tiltakshaver Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS er stiftet av næringslivet i regionen med mål om å få etablert Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana til erstatning for Røssvoll flyplass. Den nye lufthavnen ser en for seg skal eies og drives av Avinor, men etableres i samarbeid med investeringsmidler fra regionen og staten. Polarsirkelen Lufthavnutvikling er etablert av sentrale næringslivsaktører, det vil si de største virksomhetene på nord- og midt-helgeland fra kommunene Træna, Lurøy, Rødøy, Hemnes, Nesna, Hattfjelldal, Herøy og Rana. I sum er dette bedrifter som produserer og eksporterer verdier for mer enn 7 milliarder kroner pr år fra regionen, en betydelig andel av all eksport fra Nordland fylke.

12 2 Figur 1-1:Oversikt over aksjonærer (navngitt på kart) samt kommuner (merket med kommunevåpen) som politisk støtter prosjektet. Aksjonærer i selskapet er blant annet den største hjørnesteins-bedriften i 8 kommuner på nord og midt Helgeland. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har vist at det er fullt mulig å skape prosjekter som det samarbeides om på tvers av en større del av Helgeland. Bakgrunn er behovet for å snu nedgang i befolkningen til varig vekst. Aksjekapital per dato, NOK 1,7 mill kr. I tillegg sponser lokalt næringsliv daglig drift med NOK kr pr år (totalt 40 sponsorer). Gjennom avtaler med bank og Rana kommune er følgende finansiering på plass, forprosjekt NOK 9 mill og hovedprosjekt NOK 100 mill. Etter ett halvt års omfattende arbeid ble planene for selskapet lansert rett før påske i Planene fikk umiddelbar politisk støtte i regionen. Kommunene på Nord-Helgeland representerer en meget utadretta region næringsmessig, både gjennom prosessindustri,

13 3 oppdrett og fiskeri, samt reiseliv. Aksjonærene i selskapet representerer en spennende miks av framtid, fra Mo i Rana som Nord-Norges tredje største by, lokomotivene i Hemnes og Hattfjelldal, til ekspansive selskap fra Nesna og øysamfunn som Rødøy, Træna og Lovund. De representerer næringer i vekst, nær sagt mot alle odds og næringer som er retta mot verden der ute. Samtidig som vi har viktige eksportnæringer som er i utvikling, har regionen over lang tid en urovekkende befolkningsnedgang. Nærhet til en velfungerende flyplass regnes ofte som den sterkeste vekstimpuls en region må ha for å skape forutsetninger for vekst. Alle kommuner på Nord-Helgeland har over tid nedgang i befolkningen. Dette er motsatt utvikling i forhold til Norge som nasjon og flere byer i Nord-Norge. Både Samferdselsministeren og Avinors ledelse mener at luftfart i mange sammenhenger må ses som en del av kollektivsystemet i Norge på lange avstander. Ideen med ny flyplass grunnlaget for opprettelse av Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS Bedre regularitet/forutsigbarhet for næringslivet og befolkningen Bedre regularitet/forutsigbarhet for ambulanseflyene Redusert kompleksitet/risiko ved inn/utflyging Lavere billettpriser Økt kapasitet Mulighet for å operere med den flyflåten som SAS og Norwegian benytter på stamrutenettet, direkteruter til Oslo/Gardermoen og chartertrafikk Økt mulighet for lønnsom drift av lufthavnen Redusert behov for tilskudd fra staten for å tilby flyruter Potensiell mulighet for flyfrakt av sjømat (laks) fra Helgeland Ny flyplass med gode inn/utflygingsforhold vil bedre forutsigbarheten og redusere avstandsulempen for næringslivet, øke regulariteten og senke risikoen. En større flyplass vil kunne åpne for konkurranse mellom flere flyselskaper. Dette skal gi økt kapasitet, direktefly med lave priser til Oslo/Gardermoen og godt tilpasset frekvens. Dette vil gjøre Helgeland generelt mer attraktivt for turisme, etablering av nytt næringsliv og for at ungdom vil bosette seg her. Nærmeste større flyplass i dag er Bodø og Værnes. Flyplasser som det i dag tar 4-8 timer å kjøre til. En ny flyplass i Mo i Rana vil nås på minutter for innbyggere i Rana, innen 45 minutter fra Hemnes og ca 1 time fra Nesna og Stokkvågen. Polarsirkelen Lufthavnutvikling vil videre i prosjektet analysere mulighetene for en rullebane som er lang nok til også å betjene større cargofly, dvs. inntil meter rullebanelengde. Mo i Rana er det største regionsenteret på Helgeland, og har dermed en viktig rolle å spille i utviklingen av hele regionen. Det er derfor naturlig at kommunen påtar seg rollen med å utvikle et tilbud som vil gi positive ringvirkninger for større deler av regionen. Rana kommune har gjort et enstemmig vedtak i kommunestyret om å sette av 100 mill kroner til bygging ny flyplass i kommende økonomiplan. 1.4 Planarbeidet organisering og prosess Etter at arbeidet var gjennomført med en mulighetsstudie i første fase vinteren 2006/2007, ble selskapet stiftet våren I mai 2007 gjennomførte selskapet og ordførerne i regionen et møte i Oslo med den politiske ledelsen i departementet, der planene om ny flyplass ble

14 4 grundig presentert. Samferdselsministeren ble sommeren 2007 også presentert planene direkte fra selskapet. I dialog med Rana kommune og Avinor ble det avdekket hvilke utredninger/analyser som måtte gjennomføres for å kunne fylle et komplett konsekvensutredningsprogram i denne fasen av planprosessen. Plan- og bygningsloven er i så måte styrende på flere fagområder. I tillegg kommer spesifikke forhold av betydning når tiltaket er lufthavnsformål. Utkast til planprogram ble offentliggjort i september 2007, og gjennom høringsprosessen ble utredningsprogrammet definert og vedtatt i Rana kommune 11. desember Høsten 2007 oppfordret et samlet Fylkesråd i Nordland statsråden om å be Avinors ekspertise engasjere seg i utredningen av prosjektet. I desember 2007 gikk det brev fra Samferdselsdepartementet til Nordland Fylkeskommune og Avinor der statsråden ville finne det positivt dersom Avinor kunne bistå til å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag. Etter dette har Avinor og Polarsirkelen Lufthavnutvikling hatt månedlige møter gjennom en referansegruppe forankret i Avinors divisjon for mellomstore lufthavner, men også med bistand på tvers av konsernet avhengig av hvilke tema som har vært på dagsorden. Det presiseres imidlertid at det er Polarsirkelen Lufthavnutvikling, som tiltakshaver, som alene står ansvarlig for dette dokument. Planleggingsarbeidet gjennomføres i grove trekk etter følgende tidshorisont: Oppstart av planarbeidet varsles, og planprogram med forslag til Sept. - Okt konsekvensutredningsprogram sendes ut på høring Fastsetting av konsekvensutredningsprogram (KU) Desember 2007 Utarbeidelse av planforslag kommunedelplan med KU Okt Sept Vedtak om offentlig ettersyn planforslag kommunedelplan med KU Sept Offentlig ettersyn kommunedelplan med KU Oktober Nov Saksutredning merknadsbehandling / sluttbehandling Nov. Des Politisk behandling / kommunestyrets planvedtak Desember 2008 Kunngjøring vedtatt plan Desember 2008 I forlengelsen av vedtatt kommunedelplan for ny flyplass i Rana skal det utarbeides og vedtas reguleringsplan for lufthavna og atkomstveg. Basert på foranstående tidsbruk for kommunedelplanen legges følgende grove tidsbruk til grunn for arbeidet med reguleringsplanen. Dersom kunngjøring av oppstart reguleringsplan skjer i løpet av 2008 kan planvedtak/ kunngjøring av vedtak være gjennomført i løpet av første halvår Etter foranstående tidsbruk i arealplanleggingen, og noe overlapping i byggeplanlegging/ prosjektering/økonomisk avklaring, vil best case for oppstart av forberedende anleggsarbeider kunne være høsten Dette avhenger blant annet også av konsesjon fra Luftfartstilsynet, noe som i seg selv vil være et omfattende og tidkrevende arbeid. Målet er at dette arbeidet starter ved årsskiftet 2008/2009. Det er ikke hverdagskost at det planlegges nye lufthavner i Norge. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har som mål å være en drivkraft for å gjennomføre og optimalisere nødvendige prosesser på alle nivå for å komme til en realisering av ny lufthavn i et samarbeid mellom staten, Avinor og regionale interesser.

15 5 2 BAKGRUNN FOR TILTAKET OG VALG AV LOKALISERING Innledningsvis til dette kapittel nevnes at tema knyttet til trafikale og økonomiske konsekvenser er utredet av Handelshøgskolen i Bodø, Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS). Rapporten finnes tilgjengelig, nevnt som SIB-rapport 1/2008. Innen nevnte tema finnes nedenfor utdrag/sitater fra rapporten. 2.1 Dagens flyplassløsning 0-alternativet Mo i Rana Lufthavn, Røssvoll er en av de små i Norge, med en netto rullebanelengde på ca 800 m. Lufthavnen har begrensninger i regularitet og kapasitet, og kan ikke utvikles særlig videre ut fra innflygingsforhold og beliggenhet Flyoperative forhold på Røssvoll Ut fra analyser av risiko/ kompleksitet knyttet til innflygingsforhold, rangeres Røssvoll som en av de mest komplekse lufthavnene i Norge. Over året er regulariteten i gjennomsnitt ganske bra, men lufthavnen er meget utsatt for overflygninger i perioder med dårlig sikt. Det ligger vesentlige investeringer (50-80 mill) i å ruste opp dagens flyplass ut fra framtidas sikkerhetskrav, uten at det gir noe forbedret tilbud verken i tilgjengelighet eller konkurransedyktighet. Til tider dårlig regularitet rammer også ambulanseflyene, med mulighet for tilfeller der kritisk sjuke mennesker ikke kommer raskt nok videre til spesialsykehus. Både næringsaktører, Avinor og politisk miljø har sett at det ligger klare begrensninger og små utviklingsmuligheter i dagens flyplass. Røssvoll lufthavn har i utgangspunktet en driftstillatelse som må fornyes høsten Avinor har valgt å utsette betydelige investeringer her inntil det er avklart om det skal bygges ny lufthavn på Hauan. Dette vil medføre en periode der driften på Røssvoll opprettholdes ved hjelp av kompenserende tiltak, godkjent av Luftfartstilsynet Trafikkgrunnlag I dagens influensområde til Røssvoll lufthavn bor det vel innbyggere, dvs. Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy, samt noe innslag av reisende fra Træna og Rødøy. I gjennomsnitt betjener Røssvoll ca terminalpassasjer pr år (reisende til/fra) Influensområdet for Mo i Rana lufthavn Røssvoll Influensområdet til Mo i Rana lufthavn Røssvoll består, ifølge vurderingene til Strand (1995), av kommunene Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy. Denne inndelingen er langt på veg i tråd med vurderinger som er gjort av personer som er lokalkjent i området (Møllersen, 2007) 1. Kommunene som er inkludert i influensområdet av Strand (1995) hadde i 1990 en samlet befolkning på ca I følge Statistisk sentralbyrå (2008) er befolkningen i den samme regionen økt noe til om lag i Røssvoll utenfor Mo i Rana er den mest trafikkerte 1 Reisetidsberegningene i rapporten til Møllersen (2007) er i samsvar med våre antagelser. I beregningene er det lagt inn justeringer for lokale vegforhold som virker troverdige. Denne rapporten vurderer to alternativer for samlokalisering av flyplass for Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen.

16 6 lufthavnen på Helgeland og hadde terminalpassasjerer 2 i Med bakgrunn i befolkningstall for samme år gir dette om lag 2,5 reiser per person i influensområdet Influensområdet for de omkringliggende flyplassene Influensområdet for Røssvoll grenser til de nærliggende flyplassene Bodø i nord, Stokka i sør-vest og Kjærstad i sør. I tillegg ligger Brønnøy videre sørover langs kysten. Samlet influensområde for de fire regionale flyplassene dekker Helgelandsegionen. Regionen strekker seg fra Rødøy og Rana i nord til fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør og omfattet pr 1. januar 2008 totalt innbyggere. Befolkningstettheten for de 18 kommunene som inngår i Helgelandsregionen er vist i Figur 2-1. Figur 2-1: Befolkningstettheten i Helgelandsregionen. Vi ser fra Figur 2-1 at det er fire befolkningssentre i regionen, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen. Herav er Mo i Rana den største byen. Med utgangspunkt i befolkningstall i Figur 2-1 og de definerte influensområdene til lufthavnene kan man beregne andelen av den totale befolkningen på Helgeland som tilhører den enkelte lufthavn. Andel av Helgelands befolkning som ligger innenfor influensområdet for den enkelte lufthavn er vist i Figur I begrepet terminalpassasjer blir alle passasjerer som går inn eller ut av et fly talt med (Samferdselsdepartementet, 2006). Dette inkluderer alle reisende til/fra lufthavnen og transfer, men ikke transitt og offshore. Lufthavnene på Helgeland har tilnærmet ingen transfer og antall terminalpassasjerer er dermed likt antall passasjerer til/fra lufthavnen.

17 7 Det fremkommer fra Figur 2-2 at Røssvoll er den lufthavnen på Helgeland som har det største antall innbyggere innenfor sitt influensområde. Dersom vi utelater Brønnøy, utgjør Røssvolls influensområde ca. 53 % av befolkningen som dekkes av de tre gjenværende flyplassene på Helgeland. Det har pågått en debatt om lokalisering av en felles lufthavn for nordre og midtre Helgeland. Dersom man legger til grunn reisetid veid med befolkningstetthet, bør en felles lufthavn lokaliseres ved Finneidfjord om lag 25 km sør for Mo i Rana langs E6 (Møllersen, 2007). Befolkningstyngdepunktet for nordre og midtre Helgeland er markert i Figur 2-1. Det har imidlertid vært vanskelig å finne lokaliseringer for en felles lufthavn i dette området som tilfredsstiller kraven fra Luftfartstilsynet og Avinor, og som kan anbefales ut fra værmessige og flyoperative forhold (Avinor, 2003). Stokka 17 % Røssvoll 44 % Brønnøy 17 % Kjærstad 22 % Figur 2-2: Andel av innbyggere på Helgeland som er bosatt i influensområdet til de fire regionale flyplassene Bedriftsøkonomisk lønnsomhet Røssvoll Lufthavn er avhengig av årlige tilførsler fra Avinor (morselskapet) for å dekke underskuddet i driften. I 2007 var resultat (før avskrivninger) på minus 14,8 mill. I Figur 2-3 er utviklingen i driftsinntekter og driftskostnader i 2005, 2006 og 2007 ved lufthavnene på nordre og midtre Helgeland vist.

18 Kroner (1 000) Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Driftsinntekter Driftskostnader Figur 2-3: Driftsinntekter og driftskostnader ved lufthavnene på nordre og midtre Helgeland. Løpende kroner. (Kilde: Avinor). Som det vil framgå av Figur 2-3, så har driftskostnadene økt betydelig i den aktuelle perioden på alle tre lufthavnene, mens inntektene har vært nærmest uendret. De betydelige kostnadsøkningene skyldes for en stor del økte utgifter som følge av økte sikkerhetskrav (security). Vi ser at de årlige driftskostnadene ligger 23,1 mill. kr til 25,8 mill. kr, lavest i Mo i Rana og høyest i Mosjøen. Staten, gjennom Samferdselsdepartementet, må årlig bevilge betydelige tilskudd til Widerøe for å tilby flyruter fra lufthavnen. For inneværende konsesjonsperiode mottar selskapet ca 50 mill kr pr år for å operere på Mo i Rana og Mosjøen (samlet i samme anbud). 2.2 Ny lufthavn i området Steinbekkhaugen øst Fagerlia nord Valg av lokalisering alternativ For å operere inn/ut av en lufthavn med tomotors store jetfly må en tilfredsstille gjeldende krav fra både Luftfartstilsynet (internasjonale krav) og flyselskapene. Topografien i Nord- Norge, med høge fjell og dype daler, steder med vindproblematikk, etc. gjør det som regel meget sjeldent å finne en lokalitet som egner seg til lufthavn for større fly. Avinor og private initiativ har gjennomført flere utredninger og undersøkelser, over mange år, med hensikt å finne alternative lokaliteter for ny flyplass til erstatning for flyplasser på Helgeland. Så sent som i 2003 gjennomførte Avinor en omfattende undersøkelse av 14 lokaliteter på Nord- og Midt-Helgeland, i tillegg til eventuelt potensial på eksisterende flyplasser i Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen. Hensikten var å finne en lokalitet til erstatning for to eller tre av dagens lufthavner.

19 9 Så langt er det ikke avdekket et eneste velegnet alternativ, topografisk, flyoperativt eller værmessig. Avinor har derfor ikke noe forslag om ny lufthavn i regionen. Det finnes dermed ikke noe naturlig alternativ i tillegg å utrede, til tross for at det er pekt på mange steder som enkelte har hevdet kunne være velegnet. Området Steinbekkhaugen øst Fagerlia nord, lokalt med navn Hauan, har vært på folkemunne som mulig flyplass i en hel generasjon. Av forskjellige årsaker er lokasjonen dessverre aldri tidligere realitetsvurdert. Da kortbanenettet åpnet i 1968 var Røssvoll rimelig å etablere ut fra historie som privat landingsbane og gode nok forutsetninger for små fly som Twin Otter med sterke operative egenskaper. Nå er imidlertid den type fly på museum Flyoperative forhold Det er komplekst å gi en fullstendig vurdering av de flyoperative forholdene for en ny lufthavn. Tiltakshaver vektlegger imidlertid sterkt å gjennomføre omfattende og grundige vurderinger av alle viktige flyoperative forhold i samarbeid med relevante og kompetente miljøer anbefalt av Avinor. Viktige områder som er utredet/fortsatt under utredning er blant annet; Risiko ved operasjoner (sikkerhet). Risikoanalyse gjennomføres av Det Norske Veritas. Arbeidet avsluttes medio oktober og har hatt bistand på befaring fra både Widerøe som operatør, lokal kompetanse i Avinor, forskermiljøet i Storm Weather Center, Meteorologisk Institutt m.fl. Innledningsvis ser forhold som påvirker risiko meget fordelaktige ut versus Røssvoll. Analysen må imidlertid gjennomføres for både store (Boeing 737) og små fly (Dash 8) før konklusjoner gjøres og sammenligninger kan trekkes med andre mellomstore lufthavner. Regularitet på operasjoner (pålitelighet for passasjerene, sannsynlighet for forstyrrelser i flyprogram for flyselskap) Sannsynlig rekkevidde for operasjonene (økonomisk interesse for flyselskapene) Disse forhold er nærmere utdypet i kapittel 3.6.

20 10 3 PLANOMRÅDET BESKRIVELSE AV TILTAKET 3.1 Beskrivelse av planområdet Dagens situasjon i planområdet planavgrensning Området for ny flyplass i Rana ligger ca 6-7 km øst for Mo sentrum. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i vedtatt arealdel til kommuneplanen. Området består i det alt vesentligste av skogsmark, naturmark og myrer. Det er noen små vann i området. Det er få tekniske inngrep i området. I Steinbekkhaugen og Fagerlia er det spredt boligbebyggelse, mens det i området Granheia Skuggheia Fisktjønnlia er noen få gårdsbruk i drift. Planlagt ny flyplass er lokalisert til et område som grovt avgrenses av E 12 i sør, Skuggheia og Granheia i nord, Steinbekkhaugen i vest og Fisktjønnlia i øst (Figur 3-4). Figur 3-4: Kommunedelplanområdet for ny flyplass i Ran øst for Mo sentrum. Plangrensa er merket med stipla linje og omfatter i alt daa Område avsatt til framtidig lufthavn Kommunedelplanen for ny flyplass tar utgangspunkt i bygging av ny rullebane med netto banelengde fra 2000 meter, alternativt inntil 3300 meter, sikkerhetsområder og øvrig infrastruktur som terminalbygg, div. anlegg til flynavigasjon og flysikkerhet, div. trafikkareal,

21 11 oppstilingsareal for fly og areal til øvrig flyplassrelatert bebyggelse. Det planlegges ny atkomstveg fra E 12, vann- og avløpsløsning samt energiforsyning. Arealet som er avsatt til formål flyplass er daa og strekker seg langs en åsrygg fra Steinbekkhaugen i vest til Fisktjønna i øst, ca 5,2 km (figur 3-2). Figur 3-2: daa avsatt til ny flyplass i Rana øst for Mo sentrum. Planlagt utnyttelse av området avsatt til flyplass er nærmere beskrevet i avsnitt 3.2. Endelig avklaring av arealbruken innenfor flyplassområdet skal fastsettes i reguleringsplan Område avsatt til framtidig ervervsvirksomhet I søndre del av planområdet langs E 12 er det avsatt et 900 daa stort areal til utbyggingsformål. Området skal kunne reguleres til blandet næringsformål. Området er forholdsvis flatt og er derfor godt egnet til utbyggingsformål. Endelig avklaring av arealbruken innenfor næringsarealet skal fastsettes i reguleringsplaner. Figur 3-3: 900 daa avsatt til framtidig ervervsbebyggelse langs E 12.

22 LNF områder Øvrige areal innenfor planområdet (5 001 daa) er avsatt til LNF områder. I noen av disse områdene finnes det i dag spredt boligbebyggelse, og det legges ikke opp til at det skal tillates noen økning av boligbebyggelsen i disse områdene Viktige ledd i offentlig kommunikasjon I planen er det vist følgende framtidige vegforbindelser som er viktige ledd i offentlig kommunikasjon: Ca 2 km atkomstveg fra E 12 til flyplassen. Vegen skal bygges med riksvegstandard. Eksisterende veg gjennom Fagerlia knyttes direkte til denne vegen. Det forutsettes at det skal etableres et tilbud for gang og sykkeltrafikk mellom E 12 og flyplassen. Ca 3,2 km lang kommunal veg rundt rullebanens vestende for å opprettholde forbindelsen mellom Fagerlia og Granheia. Steinbekkhaugen knyttes til denne vegen. Endelig trase og utforming av veganleggene skal avklares gjennom reguleringsplaner. En 132 kv kraftlinje krysser flyplassområdet. Denne foreslås lagt i kabel etter planlagt trase for kommunal veg rundt flyplassen. Ny kabeltrase er vist i planen. 3.2 Tekniske og anleggsmessige rammebetingelser for lufthavna Innledning krav til utforming - generelle hensyn Nasjonale bestemmelser, BSL E 3-2, forskrift om utforming av store flyplasser samt standarder og anbefaling gitt i ICAO s (International Civil Aviation Organization) Annex 14 er lagt til grunn for utarbeidelsen av denne planbeskrivelsen for mulig ny flyplass i Rana. Et viktig element i den innledende planfasen i et nytt flyplassprosjekt er å vurdere ulike konsepter for banesystem i forhold til aktuelle lokaliseringer av ekspedisjonsområdet. Terrengets beskaffenhet og tilgjengelighet på den aktuelle lokaliteten legger føringer for det alternativ som er presentert. Før det tas endelig beslutning om valg av flyplasskonsept, bør det også klarlegges hvilke funksjoner som kan forventes å være sentrale på lufthavna utover den ordinære passasjertrafikken. I all flyplassplanlegging må det først fastsettes hvordan flysiden skal utformes og dimensjoneres geometrisk. Rullebanen og tilknyttete taksebaner er det minst fleksible elementet i et flyplasskonsept. Disse legger derfor føringer for flyplassens andre hovedfunksjoner. Spesielt begrenset blir denne muligheten når det skal etableres nye flyplasser i områder der det bare i liten grad finnes flate partier over lengre strekninger eller i områder hvor landskapet er dominert av oppstikkende fjell og åser i fjernterrenget.

23 Sentrale elementer på flysiden Rullebanen er dimensjonert slik at det er tatt hensyn til alle de flytyper som skal operere på plassen. Alle sentrale og dimensjonerende parametre må vurderes nøye for å kunne oppnå maksimal nytteeffekt av de tiltakene som planlegges gjennomført som en del av flyplasskonseptet. Som sentrale elementer og parametere på flysiden er følgende tatt i betraktning: Dimensjonerende flytype Rullebanens lengde og bredde, herunder planlagte banelengder Fastsettelse/lokalisering av terskler Rullebaneprofil og helninger Rullebanens bæreevne og overflate Rullebaneskuldre Sikkerhetsområder som skal omslutte rullebanen Sikkerhetsområder i baneendene Hinderfritt stigeområde Taksebaner - konfigurasjon herunder eventuelle parallelle taksebaner Venteposisjoner Hinderflater Innflygingsflater, utflygingsflater, horisontalflater mv Visuelle hjelpemidler innflygingslysrekker, banelys mv samt merking Navigasjonsanlegg Flyoppstillingsområder utforming, dimensjonering, kapasitet og konfigurasjon Avisingsplattform Brannøvingsfelt Utrykningsveger og interne inspeksjons- og kjøreveger Dimensjonerende flytype. Dimensjonerende flytype er den største flytypen som normalt skal kunne operere på plassen. Denne danner grunnlaget for flyplassens referansekode i den tekniske godkjenningen fra Luftfartstilsynet. Når det skal etableres en ny flyplass må det i planleggingen tas hensyn til hvilke flytyper som skal operere regelmessig på plassen. Det er i denne planfasen innhentet mye informasjon fra aktuelle operatører om deres flyflåte/flymateriell og deres krav til banelengder. Det er forutsatt at flyplassen skal kunne benyttes til å operere hovedtyngden av alle aktuelle eller relevante flytyper innenfor den kodebokstav som legges til grunn for dimensjoneringen av anlegget. Hovedsiktemålet med Polarsirkelen lufthavn er å få Mo i Rana inn på rutekartet til SAS og Norwegian med fly i Boeing 737- serien, og med daglige direkteruter til OSL som et overordnet mål. Boeing 737-serien er fly i klasse C, og det er derfor naturlig at en i utgangspunktet dimensjonerer anleggene i henhold til kravene for kode C-fly i BSL E-3.2 når det gjelder terminalområdet. Ettersom det i planen er tatt hensyn til enkelte anløp av større flytyper, eksempelvis fraktfly og større charterfly, er de delene av banesystemet og det tilhørende anlegget som forutsettes benyttet av disse tilpasset og dimensjonert for flytypene (kode D og E). Dette gjelder i hovedsak snuplasser i baneender og svingradier og bredde på taksebaner.

24 Rullebanen Banelengde og bredde Flyplassen er i utgangspunktet planlagt med en rullebanelengde på 2000 m, dvs. avstanden mellom tersklene. Rullebanens bredde er 45 m, og tilfredsstiller dermed ICAO s krav til rullebane referansekategori 4E. Anlegget er dimensjonert i henhold til kravene som gjelder for en presisjonsrullebane. Tersklene utgjør begynnelsen av den delen av rullebanen som er brukbar for landing. Plasseringen tar utgangspunkt i fjernterrengets hindersituasjon, lengden på innflygingslysrekkene samt behov for landingsdistanse for dimensjonerende flytype. I en normalsituasjon skal en terskel lokaliseres i den ytre enden av selve rullebanen, dvs. der den fysisk, asfalterte baneenden ligger. I disse tilfellene vil kunngjort TORA, ASDA og LDA for aktuell rullebane være like lange. På mange norske flyplasser er tersklene lokalisert noe innenfor den asfalterte baneenden. Dette kan ha sammenheng med behovet for å etablere snuplasser i baneendene. En slik terskel betegnes som innskutt. På en presisjonsrullebane skal det finnes et sikkerhetsområde på minst 60 m foran terskelen. Ved Polarsirkelen lufthavn har en funnet det hensiktsmessig med asfalterte sikkerhetsområder i baneende, slik at disse kan benyttes som snuplass og fungere som forlenget avgangsposisjon. Innflygingslysene i denne delen må være nedfelte i banen. LLZ med tilhørende refleksjonsflate er lagt i enden av rullebanen i forlengelsen av sikkerhetsområdet. Sistnevnte kan påvirke lengden på banelengdene som skal kunngjøres. Terskel er sammenfallende med kunngjort baneende i motsatt baneretning. Figur 3-4 viser en illustrasjon av flyplassområdet med m rullebane og asfalterte sikkerhetsområder, til sammen m. Figur 3-4: Polarsirkelen lufthavn, m rullebane - illustrasjon. For alle rullebaner skal det kunngjøres følgende 4 banelengder i begge baneretninger, som for m alternativet for Polarsirkelen lufthavn vil ha følgende lengder: TORA Take-Off Run Available = ca m ASDA Accelerate-Stop Distance Available = ca m TODA Take-Off Distance Available = TORA + Clearway = ca m LDA Landing Distance Available = ca m (alternativt m) For normale flyoperasjoner til innenlandske destinasjoner, bør lengden på TORA fastsettes etter nærmere samråd med aktuelle operatører. Rullebanens lengdeprofil kan gi økt eller

25 15 redusert behov for kunngjort TORA. For enkelte flytyper kan manglende TORA delvis kompenseres for gjennom etablering av et hinderfritt stigeområde (Clearway). Dette innebærer at TODA > TORA. Kunngjort LDA på en mellomstor norsk lufthavn, som skal kunne betjene alle destinasjoner innenlands, bør av hensyn til vinteroperasjoner, krav til nødvendig friksjon mv være minst m lang. Sterkt fallende eller stigende terreng kan øke eller redusere dette kravet. Rullebaneprofil og helningsforhold. For å oppnå maksimal tilpasning til omkringliggende terreng, er det nødvendig å holde helningen i baneprofilet innenfor de anbefalte verdier i BSL E-3.2. Stigende terreng vil i noen tilfeller kunne gi visse positive effekter, men dette forholdet kan også slå negativt ut dersom fjernterrenget er krevende og det må legges inn vektbegrensninger. Det tillates en gjennomsnittlig lengdehelning på inntil 1 % på rullebaneprofilet. Terrenget i planlagt trase for rullebanen på Polarsirkelen lufthavn stiger svakt østover. For å oppnå best mulig tilpassing til terrenget og dermed redusere nødvendig planeringsarbeid er det derfor nødvendig å legge rullebanen med noe stigning østover. På grunn av at en har forholdsvis mye fjellterreng rundt flyplassen, har en likevel valgt å ikke utnytte mulighetene til stigning på rullebanen fullt ut, etter som dette vil kunne gi uønskede vektbegrensninger ved utflyging. En har derfor lagt seg på en stigning på ca 0,5 % i begge ender av banen med et segment midt på med 1,25 %. Dette gir en gjennomsnittlig stigning på 0,64 % fordelt over hele rullebanen. I overgangene mellom to ulike lengdehelninger på rullebanen er det benyttet vertikalradius på m slik at helningsendringen ikke overstiger 0,1 % innenfor et segment på 30 m som det er krav til i BSL E-3.2. Tverrhelningen på rullebanen er forutsatt 1,5 %. Figur 3-5 viser et foreløpig lengdeprofil langs rullebanen, mens figur 3-6 viser prinsipp for tverrprofil avhengig om rullebanen ligger i skjæring eller fylling. Figur 3-5: Polarsirkelen lufthavn, lengdeprofil m rullebane - illustrasjon. Figur 3-6: Polarsirkelen lufthavn, tverrprofil - prinsipp.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland.

Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Arkiv: N41 Arkivsaksnr: 2014/3664-16 Saksbehandler: Sverre Selfors Lufthavnstrukturen på Helgeland. Høring av rapport om regionale konsekvenser av en endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier INNHOLD 0. Forord 1. Bakgrunn og hensikt 2. Eksisterende forhold 3. Dimensjoneringskriterier 3.1 Planforutsetninger med beskrivelse av skisseforslaget 4. Anleggsgjennomføring 4.1 Utfylling for bane i sjøen

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND

111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND 111/14 INNSPILL TIL RINGVIRKNINGSANALYSE VED EN ENDRING AV LUFTHAVNSTRUKTUREN PÅ HELGELAND Formannskapet behandlet i møte 30.09.2014 Formannskapet vedtak: Innspill til ringvirkningsanalyse ved en endring

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan med KU for Grøtnes til sluttbehandling

Reguleringsplan med KU for Grøtnes til sluttbehandling Saksbehandler: Øyvind Sundquist Saksnr.: 2010/474-142/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Planstyret - Flyplass Grøtnes Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: 1 innspill etter offentlig høring 2 Bergverket

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn : Bebyggelsesplan for Alta lufthavn Byggeområde TB2 (driftsbyninger/hangar) Vedtatt : 22.06.2009 Arkivsak :08/4137 Planident : 20080014 1 Planens intensjon Plankart og bestemmelser

Detaljer

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING

ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Saknr. 10/4318-5 Ark.nr. N40 &13 Saksbehandler: Per Olav Bakken ANBUD PÅ REGIONALE RUTEFLYGINGER I NORGE FRA 1. APRIL 2012 FLYTILBUDET MELLOM RØROS LUFTHAVN OG OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN - HØRING Fylkesrådets

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet

Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Underlag: Delrapport på trafikkanalyse - Urbanet Kommentarer: Polarsirkelen Lufthavnutvikling 18.6.2015 Bakgrunn: Samferdselsdepartementet har bestilt en trafikkanalyse for en ny stor flyplass på Helgeland

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider

P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider P-182576 Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Sikkerhetsområder og lysanlegg (S&L)/ Miljøprosjektet/Reasfaltering av rullebanen, Asfaltarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Stubhaug, Ørjan, tlf. 78 97 74 95 Enhetsleder: tlf. Arkivsak: 12/2677 Dato: 12.02.2015 Kode Utvalg Saksnummer Møtedato RFFH

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen Ihht. adresseliste (siste side) Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: 0047 977 55 386 : 22.09.2014 : 14/02947-2 Deres dato 28.07.2014 Deres referanse: 200403895-5/602/FFG Høring - søknad

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana

Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana Trafikale og økonomiske konsekvenser av en ny lufthavn av Thor-Erik S. Hanssen Terje A. Mathisen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-rapport

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008

SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 SØR VARANGER KOMMUNE BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR HØYBUKTMOEN SKYTE OG ØVINGSFELT ALTERNATIV 2 Plan nr.: 2013008 Dato: 17.11.14 Dato for siste revisjon: 14.01.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 365 Arkivsaksnr.: 14/9691-48 Dato: 26.05.2016 REGULERINGSPLAN FOR E134 STRØMSÅSTUNNELEN - SLUTTBEHANDLING AV PLANPROGRAM ::: Sett

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet

Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Innholdsfortegnelse 1 Konsekvensutredningsprogram for Lopphavet Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 22. juli 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger...

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak

Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Konsekvensutredningsprogram for Transekt Skagerrak Utarbeidet av DN i samarbeid med Direktoratsgruppen 17. august 2010 Innholdsfortegnelse 1 Lovhjemmel og formål med konsekvensutredninger... 3 2 Konsekvensutredningen...

Detaljer

Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra

Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra Til: Fra: Planforum Nordland fylkeskommune Andøy kommune og Andøya Space Center Dato 2017-08-15 Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra Informasjon om planprosess avgrensning, planform og

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger

Ny Hammerfest lufthavn marked, samfunnsøkonomi og ringvirkninger Sammendrag: Ny Hammerfest lufthavn marked, TØI-rapport 973/2008 Forfattere: Jon Inge Lian Joachim Rønnevik Harald Thune-Larsen Oslo 2008, 57 sider Økt oljetrafikk, begrenset kapasitet og dårlig regularitet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA

Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Notat Regionalt planforum 14. juni Gausdal kommune KPA Dokumenter oversendt til regionalt planforum: 1. Dette notatet med problemstillinger 2. Delplankart.pdf (skannet av gjeldende kommunedelplaner (Baksiden

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 9 AVINOR 4 MAI2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge ;SKSNR 670/6 ż : Mvu. Vår ref. 15/06878-1 Deres ref. 200601787-9/602/KBH -J Vår dato: 27.04.2015 Deres dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger,

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04

Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland DATO 2013-03-04 BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Støymessig optimalisering av flymønster for Kampflybase Ørland SAKSBEHANDLER / FORFATTER Idar Ludvig Nilsen Granøien SINTEF IKT Postadresse: Postboks

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Vindafjord kommune Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS. MNAL 18.05.2012 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Innleiing Arkitektkontoret BREKKE

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for bussveg mellom Bjørnhaugen og Lahaugen, Tverlandet Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56176/2012 2012/1926 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/81 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/208 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og

Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og Nore og Uvdal kommune S Rødberg : 13.12.2012 Arkiv : 210180G9 Saksmappe : 2006/1348 Avd. : Næring, miljø og rrc I tt kommunalteknikk IFUF V Saksbehandler : Målfrid Toeneiet Sluttbehandling av reguleringsplan

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE.

SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUR-OMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. INTERKOMMUNAL KYSTSONEPLAN FOR TROMSØREGIONEN SUPPLERENDE KONSEKVENSUTREDNING AV TO NYE AKVAKULTUROMRÅDER I KARLSØY KOMMUNE. Dette dokumentet inneholder konsekvensutredning av to nye akvakulturområder

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Saksfremlegg Saksnr.: 08/2713-15 Arkiv: T00 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: HØRING - TILLEGGSSØKNAD 420 KV-LEDNING Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider

P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider P-51627 Kristiansand lufthavn, Sikkerhetsområder og lysanlegg, Elektroarbeider BILAG A ORIENTERING OM ANSKAFFELSEN 1. OMFANG PROSJEKT SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG MED TILORDNEDE DELPROSJEKTER VED KRISTIANSAND

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Saksfremlegg Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Overordnet styringsgruppe 15.05.2017 2-2017 19/17 Videre prosess og fremdrift for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 27.05.2015 kl. 12:50. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 27.05.2015 kl. 12:50 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland

Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011. Ny flyplass - Helgeland Lars Draagen og Kjell Wilsberg Gravity_R005/2011 Ny flyplass - Helgeland Gravity_R005/2011 Ny flyplass Helgeland Lars Draagen Kjell Wilsberg Gravity Consult AS har opphavsrett til hele rapporten og dens

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer