Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Powerturn. Gjelder for variantene: Powerturn (1-fl./2-fl.) Powerturn F (1-fl.) Powerturn F-IS (2-fl.) Powerturn F/R (1-fl./2-fl.)"

Transkript

1 NO Monterings- og serviceanvisning Gjelder for variantene: (-fl./2-fl.) F (-fl.) F-IS (2-fl.) F/R (-fl./2-fl.)

2 Innholdsfortegnelse Symboler og grafiske virkemidler...4 Produktansvar...4 Andre dokumenter som gjelder...4 Sikkerhetsanvisninger...5. Forskriftsmessig bruk Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsbevisst arbeid Kontroll av det monterte anlegget Miljøbevisst arbeid Verktøy og hjelpemidler Leveransens innhold Transport og lagring Produktbeskrivelse Anleggsbeskrivelse og tekniske data Maks. bruksområde Mekaniske data Elektriske data Basisoppbygning og utvidelse Motor Glideskinne med arm Arm Aktiveringselementer (tilbehør) Monterings- og lukkemåter Montering av skinne og arm Forberede montering Generell informasjon om montering Forberedelse på stedet Lukkemål for monteringsvariantene Montering over dør på hengselside med standard glideskinne Montering over dør på karmside med standard glideskinne Dørbladmontering på hengselside med standard glideskinne Dørbladmontering på karmside med standard glideskinne Dørmontering hengselside med arm Montering over dør, karmside, med arm fløyet montering med ekstra eller forlenget deksel blads montering med mellomstykke med delt eller helt deksel Montering Montere monteringsplaten Kabelføring med overgangskabel ved dørbladmontering Forberede den elektriske tilkoblingen Forberede drivenheten Feste motoren i monteringsplaten Tilgang til 230-V tilkoblingen når motoren er montert Opprette elektrisk pluggforbindelse Montere standard glideskinne Montere integrert åpningsbegrenser Montere lagerbukken for armen Sette inn motholdet

3 7.2 Montere forlengeren Sette på akseldekslene Montere monteringshjelp Montere og demontere armen (for montering med glideskinne) Montere armen Demontere armen Montere og demontere armen Montere armen Demontere armen Montere brannvernsett Montere den integrerte lukkesekvensreguleringen Informasjoner på typeskiltet Elektrisk tilkobling Nettilkobling Innstillinger Stille inn lukkekraften Endeslagfunksjon i strømløs tilstand Sluttmontering Brekk ut sidedelene Sette inn sidedelene Sette på dekselet Demontere deksel og sidedeler Service og vedlikehold Fare i forbindelse med mekanisk service Vedlikeholdsarbeider Elektrisk service Elektriske feil Monterings sjekkliste

4 Symboler og grafiske virkemidler Advarsler I denne anvisningen brukes advarsler som informerer om fare for personskader og materielle skader. Les advarslene og følg dem til enhver tid. Følg alle handlingsanvisninger som er merket med varselsymbol og varselord. Varselsymbol Varselord Betyr ADVARSEL Fare for personer Hvis ikke anvisningen følges, kan det føre til død eller alvorlige personskader. Andre symboler og grafiske virkemidler Viktig informasjon og tekniske anvisninger er spesielt fremhevet for å gjøre det lettere å betjene anlegget på riktig måte. Symbol Betydning Betyr "viktig informasjon". Informasjon som skal hindre materielle skader, som forklarer eller bidrar til optimering av arbeidsprosessene. Betyr "tilleggsinformasjon" X X Symbol for en handling: Betyr at du må gjøre noe. Når det finnes flere handlingstrinn er det viktig at rekkefølgen overholdes. Produktansvar Produktansvarsloven definerer produsentens ansvar for produktene og forutsetter at informasjonen i denne brosjyren (produktinformasjon og tilsiktet bruk, feilbruk, produktets ytelse, produktvedlikehold, informasjons- og instruksjonsplikt) tas til følge. Produsenten fritas for garantiansvar hvis anvisningene ikke er fulgt. Andre dokumenter som gjelder Type Koblingsskjema Navn Planene oppdateres. Bruk den nyeste utgaven. 4

5 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger. Forskriftsmessig bruk Døråpneren er en automatisk åpner og lukker for sidehengslede dører. er utelukkende egnet til bruk i tørre rom i inngangspartier og fotgjengersoner innendørs i privat og offentlig virksomhet i privatboliger. kan brukes i rømnings- og redningsveier. må ikke brukes på brann- og røykbeskyttelsesdører, må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser. F er beregnet til bruk på brann- eller røykbeskyttelsesdører, kan brukes på rømnings- og redningsveidører, må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser. Annen bruk enn den som er oppgitt som forskriftsmessig bruk, for eksempel permanent manuell drift eller endringer på produktet, er ikke tillatt. Overhold "GEZE-produktinformasjon for dørlukkere"..2 Sikkerhetsanvisninger Foreskrevne monterings-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må utføres av personer med den nødvendige kompetanse, som er autorisert av GEZE. Landsspesifikke lover og forskrifter må overholdes med hensyn til sikkerhetstekniske kontroller. GEZE har intet ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av uautoriserte endringer foretatt på anlegget/ systemet ; dette vil også slette godkjenningen for bruk i nødutganger og rømningsveier. Hvis produktet brukes sammen med produkter fra andre produsenter gir GEZE ingen garanti. Ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeider skal det kun brukes originale GEZE-produkter. Tilkobling til nettspenning må foretas av en elektriker. Nettilkobling og kontroll av jordledning må utføres i samsvar med VDE 000 del 60. Bruk en 0 A automatsikring som skillebryter på nettsiden. Beskytt displayprogrambryteren mot bruk av uvedkommende. I henhold til maskindirektiv 2006/42/EF må det gjennomføres en risikoanalyse og døranlegget merkes i henhold til CE-merkingsdirektivet 93/68/EØF før det tas i bruk. Nyeste utgaver av direktiver, standarder og nasjonale forskrifter skal overholdes. Dette gjelder spesielt for: ASR A.7 Tysk regelverk for dører og porter DIN 8650 "Låser og beslag - Automatiske dørsystemer" EN 6005 Elektrisk drevne dører - Sikkerhet ved bruk - Krav og prøvingsmetoder DIN VDE : "Montering av lavspenningsanlegg; del 6 prøvingsmetoder" DIN EN , DIN Sikkerhetsforskrifter, spesielt BGV A "Prinsipper for forebygging" og BGV A3 DA "Om gjennomføring av ulykkesforebyggende forskrifter for elektriske anlegg og driftsmidler". 5

6 Verktøy og hjelpemidler.3 Sikkerhetsbevisst arbeid Sikre arbeidsplassen slik at ingen uvedkommende har tilgang. Vær oppmerksom på svingområdet til lange anleggsdeler. Arbeid med høy sikkerhetsrisiko (f.eks. montering av drev, deksel eller dørblad) skal aldri utføres alene. Sikre dekselet/drivehetskledningene mot å falle ned. Bruk bare ledningene som er oppgitt i koblingsplanen. Sett på skjerming i samsvar med tilkoblingsplanen. Sikre løse, interne ledninger med buntebånd. Før arbeid på det elektriske anlegget: Koble driften fra 230 V-nettet, og kontroller at det ikke finne spenning. Koble styringen fra 24 V-batteriet. Ved bruk av en avbruddsfri strømforsyning står anlegget under spenning også ved frakobling fra nettet. Bruk prinsipielt isolerte ledningsendehylser for ledningsføring. Sett på sikkerhetsetiketter på glassdører. Fare for skader ved åpnet drivenhet. Hår, klær, kabler osv. kan trekkes inn i roterende deler! Fare for personskade på grunn av usikrede klem-, støt-, skjære- og inntrekkingssteder! Fare for personskader på grunn av knust glass! Fare for personskader på grunn av skarpe kanter på drivenheten! Fare for skader gjennom fritt bevegelige deler i løpet av monteringen!.4 Kontroll av det monterte anlegget Tiltak for sikring mot og unngåelse av klem-, støt-, skjære- og inntrekkingssteder: Kontroller funksjonen til sikkerhetssensorene og bevegelsesdetektorene. Kontroller jording av alle berøringsbare metalldeler. Gjennomfør sikkerhetsanalyse (risikoanalyse)..5 Miljøbevisst arbeid Ved kassering av døranlegget må de forskjellige materialene sorteres og leveres til gjenvinning. Batterier og oppladbare batterier hører ikke hjemme i husholdningsavfallet. Ved kassering av døranlegget og batteriene/de oppladbare batteriene lovbestemmelser følges. 2 Verktøy og hjelpemidler Verktøy Boremaskin Gjengebor Unbrakonøkkelsett Sporskrutrekker Stjerneskrutrekker Kjørner Hammer Avisoleringstang Krympetang for elektriske ledninger Dreiemomentnøkkel inntil 5 Nm Monteringsverktøy for armen ved montering med glideskinne. Størrelse Ø 4,2 mm og Ø 5 mm M 5 og M6,5 mm 6 mm 2,5 mm PH2 Mat. nr

7 Leveransens innhold 3 Leveransens innhold Åpne pakningene og kontroller at leveringen er komplett. Døråpner med glideskinne eller arm Drivenhet Motor Sett med festeskruer Motstykke, sett for feste av arm Monteringsplate Tilkobling 230 V Deksel Sidedeler Blende for åpen del av deksel Avhengig av bestillingen: à à Glideskinne Skinne Rull kobl. Arm Sett med festeskruer Sensor - glideskinne Skinne Arm Rull kobl. Sett med festeskruer eller Arm (størrelse avhengig av karmdybden) Sett med festeskruer Sensor standard arm Sensoradapter Tilbehør (tilleggsutstyr) Styre elementer i samsvar med angivelsene i tilkoblingsplanen: Dørstopper Integrert åpningsbegrenser (bare for glideskinne) Display-programbryter/serviceterminal ST220 / GEZEconnects Røykkoblingssentral Avbryterkontakt Brannsikringssett (montering: se s. Side 37) Sett med integrert lukkemekanisme for 2-fløyet anlegg, se egen monteringsanvisning Monteringsverktøy for arm Annet tilbehør kan også monteres. 4 Transport og lagring Døråpneren er ikke konstruert for å tåle harde slag eller fall fra høyder. Må ikke kastes, ikke falle ned. Lagringstemperatur under 30 C og over C kan føre til skader på døråpneren. Beskyttes mot fuktighet. 7

8 Produktbeskrivelse 5 Produktbeskrivelse 5. Anleggsbeskrivelse og tekniske data er en helautomatisk døråpner som aktiveres av sensorer eller knapper. åpner og lukker dører elektrisk. Bruk på 2 fløyede dører er mulig med 2 stk. 5.. Maks. bruksområde Dette diagrammet viser maksimal døråpning/-vekt hhv. hvilken åpnertype som bør velges til en eksisterende dør. Kurven viser maksimale åpningstider for 90 åpnevinkel på døren. Alle kombinasjoner som befinner seg under kurven kan brukes. bruksdiagram Dørvekt (kg) s 4s 5s 6s Dørbredde (mm) 5..2 Mekaniske data Mål (H x D x L): mm Maks. omgivelsestemperatur: -5 C +50 C Vekt drivenhet: ca.,7 kg 5..3 Elektriske data Nettilkobling: Strømforbruk: Eksterne enheter: 230 V AC, 0-4 %, 50/60 Hz maks. 200 W 24 V DC, maks. 200 ma 8

9 Produktbeskrivelse 5.2 Basisoppbygning og utvidelse 5.2. Motor Sidedeksler 2 Monteringsplate 3 Drivakse, gjennomgående 4 Motorgirenhet 5 Styring 6 Deksel 7 Blende for åpen del av deksel 8 E-deksel 9 Koblingspanel Glideskinne med arm Monteringen avhenger av valgt festetype. 3 Glideskinne med arm: Endedeksel 2 Glideskinne 3 Glidebolt kobl. 4 Glidearm 4 2 Sensor glideskinne med arm: Distansestykke 2 Glideskinne 3 Glidebolt kobl. 4 Glidearm 5 Endedeksel

10 Produktbeskrivelse Arm Standard armsystem Standard arm for sensor (med adapter): Aktiveringselementer (tilbehør) Se koblingsplan. 5.3 Monterings- og lukkemåter Dørens åpningsvinkel må alltid begrenses av en dørstopper. Vindlast og under- eller overtrykk må tas hensyn til. 2-fløyet utføring monteres tilsvarende -fløyet utføringen. På ytterdører anbefaler vi montering med arm (vind). Disse typene dørstoppere kan brukes på (dører DIN venstre og DIN høyre): 5.3. Montering av skinne og arm Monteringsvariant Dimensjon F Montering over dør på hengselsiden, glideskinne Karmdybde [mm] ) 0 (60 200), 5) Døroverslag Ü [mm] Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca ) Standard glideskinne L = [mm] 687 Arm L = [mm] 330 Hengsel [mm] 90 EN-klasse 4-6 Montering over dør på karmsiden, skinne Karmdybde [mm] 0 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 08 3) Standard glideskinne L = [mm] 687 Arm L = [mm] 450 Hengsel [mm] 90 EN-klasse 5-6 0

11 Produktbeskrivelse Monteringsvariant Dimensjon F Dørmontering på hengselsiden, skinne Karmdybde [mm] Døroverlapp [mm] Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 36 2, 3) Standard glideskinne L = [mm] 734 Arm L = [mm] 330 Hengsel [mm] 220 EN-klasse 4-6 Dørmontering på karmside, skinne Karmdybde [mm] 0 Maks. dørbladtykkelse [mm] 20 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 04 3) Standard glideskinne L = [mm] 734 Arm L = [mm] 450 Hengsel [mm] 220 EN-klasse 4-6 Dørmontering på hengselsiden, standard arm Karmdybde [mm] 0 Dørovelapp [mm] Hengsel [mm] 220 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca. 06 2) EN-klasse 6-7 Montering over dør, karmside, med standard arm Karmdybde [mm] Karmdybde LT med adapter for sensor med standard arm[mm] Maks. dørbladtykkelse [mm] 50 Maks. åpnevinkel TÖW [ ] ca ,3,4) Hengsel [mm] 90 EN-klasse 6-7 ) Med arm (450 mm) 2) Maks. døråpnevinkel: se diagram nedenfor 3) Åpnevinkel kollisjon arm/motor med dør/ramme 4) Diagram montering over dør, karmside, med arm/karm - maks. døråpnevinkel se nedenfor 5) Diagram montering over dør, hengselside, glideskinne/karmdybde - maks. døråpnevinkel se nedenfor

12 Produktbeskrivelse Diagram montering over dør-karmside-standardarm karmdybde / maks døråpnevinkel Maks. døråpnevinkel [ ] Karmdybde (mm) Døråpnevinkel (TÖW) Døråpnevinkel (TÖW) med sensorarm Diagram montering over dør hengselside skinne karm / maks døråpnevinkel Maks. døråpnevinkel [ ] * * * * * Tannhjulsforskyvning Arm 330 mm Arm 450 mm Karmdybde (mm) 2

13 Forberede montering 6 Forberede montering 6. Generell informasjon om montering Følg alle anvisninger. Feil montering kan føre til alvorlige personskader. Overhold de angitte grensene for omgivelsestemperaturen på stedet der drivenheten skal monteres. Innstillingene og funksjonen til drivenheten skal kontrolleres umiddelbart etter monteringen. 6.. Forberedelse på stedet Kontroll av forholdene og plassbehovet Underkonstruksjonen må garantere sikkert feste for drivenheten. Underkanten på det lavest plasserte elementet (glideskinne eller standardarm) må være minst 2 m over gulvnivå. Bruk kun egnede festemidler, for eksempel plugger, naglemuttere osv. Kontroller før montering av drivenheten om dørbladet er i god mekanisk stand og er lett å åpne og lukke. Legg ledningene slik koblingsskjemaet viser. Kontroller den planlagte stopperutførelsen på dørblad- hhv. rammeprofilen (se kapittel 5.3). Plassbehov Beregn minst 5 mm klaring over drivenheten. Beregn minst 9 mm klaring mellom øvre hullrad og taket. min. 9 mm min. 5 mm Forklaring til hengselmålet Montasjeplaten (2) har en stiplet linje (3) som båndmålet () kan slås inn i

14 Forberede montering 6.2 Lukkemål for monteringsvariantene 6.2. Montering over dør på hengselside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Vær oppmerksom på at sensor glideskinnen har egen monteringsanvisning. Feste DIN venstre Feste DIN høyre 4 4 Referansemål i midten av festet / overkant av døren 2 Skjult kabelføring er mulig i det skraverte området, f.eks. Ø 20 mm for tilkobling til strømnett eller lavspenning 3 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 4 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = 330 mm X = 36 + AV * X AV X X 2 X AV L Akselforlenger Lengde arm 5 Basis overkant dør 6 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 4

15 Forberede montering Montering over dør på karmside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Vær oppmerksom på at sensor glideskinnen har egen monteringsanvisning. Feste DIN høyre Feste DIN venstre 4 4 Referansemål i midten av festet / underkant av sarg 2 Skjult kabelføring er mulig i det skraverte området, f.eks. Ø 20 mm for tilkobling til strømnett eller lavspenning 3 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 4 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = 450 mm Y = 6 + AV * Y 2 = 72 + AV AV Y Y 2 Y ** AV Forlenger L Lengde arm ** Ikke tillatt for F 5 Basis underkant karm 6 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 5

16 Forberede montering Dørbladmontering på hengselside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN venstre Feste DIN høyre 3 3 Referansemål i midten av festet / overkant av døren 2 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 3 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Feste av vinkelbrakett 2 sylinderskruer M6 2 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 30 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = 330 X = 6 + AV 7* X 2 0 AV X X ** AV Forlenger L Lengde arm ** Ikke tillatt for F 4 Basis overkant dør 5 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 6

17 Forberede montering Dørbladmontering på karmside med standard glideskinne Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN høyre Feste DIN venstre 3 3 Referansemål i midten av festet / underkant sarg 2 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 3 Hengselmål Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Fest for standard glideskinne 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Feste av vinkelbrakett 2 sylinderskruer M6 2 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 30 Plassbehov og feste av standard glideskinne L = Y = 36 + AV * 26 Y 2 4 AV Y Y ** AV Forlenger L Lengde arm ** Ikke tillatt for F 4 Basis underkant karm 5 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 7

18 Forberede montering Dørmontering hengselside med arm Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN venstre Feste DIN høyre 3 3 Målreferanse midten av hengselen 2 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 3 Hengselmål 30 Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Feste av arm 2 senkeskruer M6 20 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 50 Feste av vinkelkobling 2 sylinderskruer M6 2 og naglemuttere M6 2 treskruer Ø6 30 Plassbehov og feste av arm X = 6 + AV 30 7* X 2 AV X X ** 6 72 AV Akselforlenger ** Ikke tillatt for Basis kant dør 5 Plassbehov for sensorer * Viktig funksjonsmål 8

19 Forberede montering Montering over dør, karmside, med arm Hullbilde DIN venstre og DIN høyre speilvendt. Feste DIN høyre Feste DIN venstre * 30* Referansemål i midten av festet / overkant av døren 2 Skjult kabelføring er mulig i det skraverte området, f.eks. Ø 20 mm for tilkobling til strømnett eller lavspenning 3 Pil for å tydeliggjøre retningen platen skal monteres 4 Hengselmål * med sensoradapter 35,5 mm Festemidler Stål/aluminiumsdører Tredører Feste av dørmotor 8 senkeskruer M6 25 og naglemuttere M6 8 treskruer Ø6 50 Feste av arm 2 senkeskruer M5 40 og naglemuttere M5 2 treskruer Ø6 50 Plassbehov og feste av arm LT Y = 6 + AV 0 22 AV Y Y 2 Y *** * 8** AV = 30 Y 2 = 72 + AV AV Akselforlenger ** Ikke tillatt for F 5 Basis underkant overkarm 6 Plassbehov for sensorer * Med sensoradapter 35,5 mm * Viktig funksjonsmål LT Karmdybde 9

20 Forberede montering fløyet montering med ekstra eller forlenget deksel Delt deksel, lengde = minst 5 mm Skru fast monteringsplaten () (se kap. 7.). Skyv sjablongen (2) inn på monteringsplaten (). 2 Juster grunnplaten (3) inn i forhold til sjablongen (2), ta evt. et vaterpass eller dørkarmen til hjelp. Marker hvor hullene skal bores. Fjern sjablongen Bor hullene og skru fast grunnplaten (3) X X Fest dekselholderen (4) med 4 sylinderskruer M5 x 0 (5). 20

21 Forberede montering Ta av sidedelen (7) på motoren. Skyv deksel-blenden (8) nedenfra, inn i sidedelen. Ikke ved heldekkende deksel. Fest sidedelen (9) med 2 skruer M5 0 (0) i dekselholderen (4) Skyv det delte dekselet () eller det hele dekselet inn på dekselholderen. 2

22 Forberede montering blads montering med mellomstykke med delt eller helt deksel Sentrer grunnplaten (); ta evt. et vaterpass eller dørkarmen til hjelp. Vertikal innjustering for Montering over dør hengselside med standard glideskinne, se kap Montering over dør karmside med standard glideskinne, se kap Montering over dør karmside med arm, se kap Marker hvor hullene skal bores for grunnplaten (). Skru fast grunnplaten. Skyv sjablongen (2) inn på grunnplaten (). 2 Skyv monteringsplaten (3) inn i sjablongen. Juster med vaterpass eller i forhold til dørkarmen Marker hvor hullene skal bores. Fjern sjablongen (2). 07 Skru fast monteringsplaten (3) Monter den andre motoren på samme måte på høyre side

23 Montering 7 Montering Følg monterings sjekklisten i kapittel. 7. Montere monteringsplaten Pass på at monteringsplaten kommer riktig vei - se orienteringspilen (). Skru fast monteringsplaten i minst 8 punkter. Bruk fortrinnsvis de ytre hullrekkene (2) Kabelføring med overgangskabel ved dørbladmontering Skyv vinkelkoblingen (2) under monteringsplaten () og fest med 2 skruer. 2 Skru overgangskabelen til vinkelkoblingen (2). 2 3 Forbered sidedelen Det er bare nødvendig å skjære ut et stykke (4) når det brukes overgangskabel. Ved alle andre monteringsvarianter løsnes sidedelene (( og (2) forsiktig. 23

24 Montering Ta sidedelene ut av pakningen og løsne den venstre sidedelen (2) forsiktig. Kast støpestykket (3). 3 Skjær stykket (4) ut av sidedelen (2) langs perforeringen. Monter sidedelen som beskrevet i kap Forberede den elektriske tilkoblingen Plasser 230-V-tilkoblingsledningen () flatt, på oversiden av pluggforbindelsen (2). Resterende handlingstrinn se kolbingsplanen for, Mat nr

25 Montering 7.4 Forberede drivenheten På hver av motorene løsnes spennkloen (3), som befinner seg på undersiden etter monteringen. Trekk av E-dekselet (). Løsne 2 skruer (4) på den nedre spennkloen (3). Skru av og ta vare på skruen (2) M

26 Montering 7.5 Feste motoren i monteringsplaten Hvis det er trangt om plassen plasseres motholdet () og evt. forlengeren inn før motoren monteres (se kap. 7. og 7.2). Sett motoren (2) ovenfra på monteringsplaten (3). Pass på at spennkloen (4) og vinkelen (5) i montasjeplaten (3)gå i flukt. Skyv motoren kraftig inn på montasjeplaten, mot båndet (beveger seg ca. 20 mm). Kontroller for lett bevegelighet. Pass på at ingen kabel kommer i klem i koblingsområdet. Ved dørmontering må sidedelen på hengselsiden festes opp før motoren kan skyves mot båndet 26

27 Montering Motoren sitter riktig når skruekanalen (8) sitter rett over skruen (7). Skru inn skruen (7) (M6 40) (tiltrekkingsmoment ca. 0 Nm). Stram skruene (6) på den nedre spennkloen (tiltrekkingsmoment ca. 0 Nm). Nå er motoren festet til monteringsplaten Tilgang til 230-V tilkoblingen når motoren er montert Ta av deksel (3), E-deksel (2) og sidedel (). Trekk ut pluggene fra kontaktene (4) på panelet Vær forsiktig med tannskiven når jordingsskruen fjernes. 5 Vipp ut jordingsskruen (5) og oppbevar den. Bøy pluggpanelet (6) med en skrutrekker. 6 27

28 Montering Vipp pluggpanelet (6) mot flatkabelen. 6 Trekk flatkabelen ut av lommen (7). 7 Vipp ut koblingshuset (8) med en skrutrekker og ta det av i pilens retning. 8 28

29 Montering Nå kan man komme til 230-V tilkoblingen (9) for installering. 9 Ved speilvendt montering er det viktig at flatkabelen legges riktig. 7.7 Opprette elektrisk pluggforbindelse Koble sensorkabelen og styreledningene () til pluggforbindelsen (2) slik koblingsplanen viser. 2 Monteringen kan gjøres enkelt ved å sette inn pluggene (2) slik det vises (3). Sett el-pluggen (2) på koblingskortet DCU802 (4) (se også koblingsplanen for )

30 Montering 7.8 Montere standard glideskinne Vær oppmerksom på at sensor glideskinnen har egen monteringsanvisning. Skyv glideboltene helt inn på skinnen. Hvis ønskelig skyves en åpningsbegrenser inn på skinnen (se kap. 7.9) Skyv endekappene til høyre og venstre inn i standard glideskinnen. Fest skinnen med 2 skruer. 7.9 Montere integrert åpningsbegrenser Monteringen av den integrerte åpningsbegrenseren () beskrives i monteringsanvisningen for åpningsbegrenser, Mat nr

31 Montering 7.0 Montere lagerbukken for armen Det finnes en egen monteringsanvisning for sensorarmer. Skru fast lagerbukken for armen () med 2 skruer. 7. Sette inn motholdet Hvis det er lite plass over motoren settes motholdet på plass før motoren monteres. Sett motholdet () inn i motoren (2) ovenfra. 7.2 Montere forlengeren Skyv forlengeren (2) inn i motoren nedenfra. Fest forlengeren med en sekskantskrue (). 2 3

32 Montering 7.3 Sette på akseldekslene De to akseldekslene må settes på plass for armen monteres. Forberede akseldekslene 2 4 Akseldeksel på mothold-siden 2 Bruddpunkter 3 Akseldeksel på arm-siden 4 Støpestykke 3 Løsne akseldekslene forsiktig i bruddpunktene (2). X X Kast støpestykket (4). Monter akseldekselet () på mothold-siden. Monter akseldekselet (3) på arm-siden. 3 32

33 Montering 7.4 Montere monteringshjelp Monteringshjelpen trengs bare ved montering med glideskinne - ikke ved montering med arm. Monteringshjelpen kan brukes ved en senere anledning og bør tas vare på av montøren. Når monteringshjelpen (2) er satt på, kan armen spennes så den blir stående i åpningsretningen. Vær oppmerksom på dreieretningen! Monteringshjelpen sperrer kun i én retning. Ved behov kan monteringshjelpen settes omvendt på. Plasser monteringshjelpen (2) på motorakselen (). 2 33

34 Montering 7.5 Montere og demontere armen (for montering med glideskinne) 7.5. Montere armen Advarsel! Fare for personskader Den monterte og evt. spente arm bremses elektrisk. Hvis en motorkabel trekkes av, blir den lagrede energien i en spent arm frigjort, og armen går svært raskt tilbake til utgangsstillingen. Trekk ikke av noen av motorkablene. Kontroller forskriftsmessig tilkobling. Montering over dør på hengselside med glideskinne Montering over dør, motsatt side, med glideskinne Dørbladmontering på hengselside med glideskinne Dørbladmontering på karmside med glideskinne Åpne dør (). 34

35 Montering Plasser monteringshjelpen (se kap. 7.4). Sett inn armen (2) der den stiplede plasseringen vises. Stram skruen (3) (tiltrekkingsmoment = ca. 0 Nm). Kontroller at monteringshjelpen ble satt riktig inn. Spenn arm (2) så mye at det går lett å montere glideboltene. La døren med glideskinne (5) og glidebolter (6) gå i flukt. 6 5 Fare for skade på gjenge. Pass på at glidebolten skrus rett inn. Skru inn glidebolten (6), og stram den i retning mot klokken (tiltrekkingsmoment = ca. 5 Nm). X X Fjern monteringshjelpen. Døren lukkes og holdes lukket av spenningen. Monter dørstopperen (4) (maks. åpnevinkel, se kap. 5.3) Demontere armen Demonteringen av armen skjer i motsatt rekkefølge av monteringen - uansett monteringstype. Døren kan stå i alle stillinger. Pass på dreieretningen på monteringshjelpen. Plasser monteringshjelpen (se kap. 7.4). Løsne glideboltene og ta av arm. Fjern monteringshjelpen. 35

36 Montering 7.6 Montere og demontere armen 7.6. Montere armen ~8 4 4 Dørbladmontering hengselside med arm Montering over dør, karmside, med arm Teleskoparm 2 Arm 3 Skruer 4 Dørstopper Løsne skruene (3) på teleskoparmen (). Bring døren til lukket stilling. Monter teleskoparmen () på døren/dørrammen. Sett armhe (2) på drivaksen (stiplet linje). Trekk til sylinderskrue M6 x 45 (tilh. komponenten "mothold") og trekk til med 5 Nm Spenn arm (2) til teleskoparmen () står loddrett mot døren. Trekk skruene (3) på teleskoparmen () godt til. Monter dørstopperen (4) på veggen. Maks. åpnevinkel, se kap Demontere armen. Bring døren til lukket stilling. Løsne skruene (3) på teleskoparmen (). Spenningen løsner; posisjonen i bildet "spent arm" inntas. Løsne sylinderskrue M6 x 45 (tilh. komponenten "mothold") og drei den ut. Trekk arm (2) ut av drivaksen. 36

37 Montering 7.7 Montere brannvernsett Se koblingsplan Mat. nr. 5499, kap. røykdetektorsentral. Ta av Ü-merket og lim det på motoren. Før opp systembetegnelsen på typeskiltet (se kap. 7.9). 7.8 Montere den integrerte lukkesekvensreguleringen Se koblingsplan Mat. nr Før opp systembetegnelsen på typeskiltet (se kap. 7.9). 7.9 Informasjoner på typeskiltet Det monterte systemet skal angis på typeskiltet (avh. av type utføring) Plassering av skiltene 2 Typeskilt 2 Ü-merke Informasjoner på typeskiltet 4. felt - egnethet som brannverndør 0 - ikke egnet som brannverndør - egnet som røykverndør 2 - egnet som brannsikker dør 2 7. felt - sikkerhet i dørblad, utføring/montering 0 - ingen sikkerhetsinnretninger - med tilstrekkelig tilmålte sikkerhetsavstander 2 - med beskyttelse mot knusing, innklemming og inntrekking av fingre 4 - med bevegelsesdetektor 3 Type dørsystem (kryss av)

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2004 Ready 4. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2004 Ready 4 Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403

Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Instruksjon for hurtig montering, drift og vedlikehold: GA 203 / GA 403 Har du spørsmål eller trenger du hjelp? Ring Car-Bo Garasjeporter AS på 55 11 42 10 Hurtiginstruks for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Bruksanvisning T4-24 - 110

Bruksanvisning T4-24 - 110 Bruksanvisning T4-24 - 110 Norsk versjon av bruksanvisning for operatører. Les og følg anvisningene og sikkerhetsinstruksjonene! Gjenstand for tekniske endringer. Oslo/ Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer