Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Combi D 6(E) Monteringsanvisning. Komfort på reisen. Combi E. Combi 230 V~"

Transkript

1 Combi D 6(E) Monteringsanvisning Combi E Combi V~ 60 Komfort på reisen

2 Combi D 6(E) Monteringseksempel 1 Betjeningsenheter 2 Romtemperaturføler 3 Omluftinnsug (min. 10 cm²) Varmluftsrør Varmluftsutløp 6 Veggpipe 2

3 Monteringsanvisning Montering og reparasjon av apparatet må kun utføres av faglært tekniker. Før arbeidet påbegynnes må monteringsanvisningen leses og følges nøye! Hvis monteringsbestemmelsene ikke overholdes, eller utstyret ikke monteres på riktig måte, kan det oppstå livstruende situasjoner! Følg ESD-forskriftene! Bruksformål Dieselvarmeapparatet Combi D er et varmluftsvarmeapparat med integrert varmtvannsbereder (med volum på 10 liter). Dette apparatet er konstruert for innmontering i bobiler og campingvogner. Montering er ikke tillatt inne i busser og i kjøretøyer (kjøretøyklasse M2 og M3). Ved montering i spesialkjøretøy og i kjøretøyer for transport av farlig gods må det tas hensyn til de bestemmelsene som gjelder i slike tilfeller. Annen bruk er mulig etter konsultasjoner med Truma. For lengre tids oppvarmingsdrift i høyder fra 100 til 270 m kreves et ekstra høydesett (art.-nr ). Registrering Samsvarserklæring Varmeapparatet oppfyller varmeanleggsdirektivet 2001/6/EF med tillegg 200/78/EF og 2006/119/EF og er påført typegodkjenningsnummeret: e Varmeapparatet oppfyller direktivet 72/2/EØF om demping av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning i motorvogner, med tilleggene 200/10/EF, 200/83/EF og 2006/28/EF, og er påført typegodkjenningsnummeret: e Combi D 6 Varmeapparatet oppfyller lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. Combi D 6E Varmeapparatet oppfyller EMC-direktivet 200/108/EF og lavspenningsdirektivet 73/23/EØF. Varmeapparatet er tillatt for montering i kjøretøy (bobiler i klasse M1) for persontransport med maksimalt 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, samt for tilhengere (campingvogner i klasse O). Året apparatet ble tatt i bruk for første gang må krysses av på typeskiltet. Bestemmelser Garantikrav bortfaller og erstatningskrav avvises særlig ved: forandringer på apparatet (inklusive tilbehørsdeler), forandringer på avgassystemet og pipen, bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma som reserveog tilbehørsdeler, ikke-overholdelse av monterings- og bruksanvisningen. I andre land må det tas hensyn til de aktuelle, gyldige bestemmelsene. Nærmere informasjon om bestemmelsene i de aktuelle landene kan innhentes fra våre utenlandskontorer (se Truma-serviceheftet eller Valg av monteringssted Apparatet og avgassføringen må alltid monteres slik at disse til enhver tid er lett tilgjengelige for service (f.eks. på drivstoffog vanntilkobling via en serviceluke, møbeldøren osv.) og til enhver tid er lette å demontere eller montere. Avstanden fra apparatet til møbel- eller kjøretøydeler i nærheten må alltid være større enn 10 mm (minst mm til vanntilkoblingssiden). Inkludert i leveransen er en kopi av typeskiltet med avtakbar strekkode. Hvis typeskiltet på varmeapparatet ikke er leselig lenger etter montering av varmeapparatet, må en kopi av typeskiltet plasseres på et godt synlig sted på varmeapparatet. Kopien av typeskiltet må bare brukes i forbindelse med originalen. Original Kopi For at oppvarmingen av kjøretøyet skal bli så jevn som mulig, må varmeapparatet monteres så sentralt i kjøretøyet som mulig, helst i et klesskap, et bagasjerom e.l. med tilstrekkelig høyde, på en slik måte at luftfordelingsrørene kan legges tilnærmet like lange. Av hensyn til luftinnsuget må monteringsrommet være utstyrt med passende åpninger se avtrekk eller omluftinnsug og varmluftfordeling. Ta hensyn til den maksimale lengden av drivstoffledningene (se drivstofftilkobling) og avgass- og luftinnsugslyddemperen (se avgass- og forbrenningsluftføring) * 10* 10* 00* 10* 0* I tillegg bortfaller apparatets driftstillatelse og i mange land dermed også driftstillatelsen for kjøretøyet. * 12* Tips for montering i kjøretøy Montering i kjøretøy må tilfredsstille tekniske og administrative krav i det landet hvor det skal brukes. Nasjonale forskrifter og regler må følges. I forbindelse med kjøretøy som brukes i næring skal det i Tyskland tas hensyn til de aktuelle bestemmelsene om ulykkesforebyggende tiltak fastlagt av tyske forsikringsselskaper for yrkesskader. 00* * Minstemål avhengig av monteringssituasjonen må det tas hensyn til ekstra plass for drivstoff- og vanntilkobling. Alle mål i mm. 3 3

4 For å begrense den faren som personer kan utsettes for hvis et varmeapparat skulle løsne ved et uhell, kan det øvre panelet (1) i monteringsskapet skrus fast i plan med varmeapparatet på de øvrige møbeldelene. Avhengig av monteringssituasjonen må en stabil møbelkonsoll (2) plasseres på tvers av kjøreretningen (særlig ved hekkmontering) og foran (ved siden av) varmeapparatet. Dette kan gjøres ved at en massiv list (tverrsnitt minst 30 x 0 mm) plasseres i en høyde på ca. 180 mm over gulvet, eller ved at en plate (3) til å skyve inn plasseres på en stabil møbelkonsoll. Under apparatet må det ikke befinne seg noen varmefølsomme materialer (f.eks. kabler, tepper e.l.), da det kan bli svært varmt ved bunnen av apparatet. For at ikke komponenter inne i apparatet skal bli skadet, må ingen kabler eller vannledninger festes til apparatets isolering. Deler som er viktige for driften av kjøretøyet må ikke få redusert funksjonsdyktighet. Skru fast varmeapparatet med skruer B, x 2 (inkludert i leveransen) i kjøretøygulvet, dobbelgulvet eller det mellomliggende gulvet. Avhengig av monteringssituasjonen kan varmeapparatet også festes med 3 skruer - da må alle aluminiumsføttene (a) og en av plastføttene (b) skrus fast i kjøretøygulvet. Avgass- og forbrenningsluftføring Til varmeapparatet Combi D må det kun brukes rørsett fra Truma (som består av avgasslyddemper, avtrekksrør og luftinnsuglyddemper), da apparatet er typegodkjent kun med disse rørene. Ved montering må disse rørene hverken klemmes eller bøyes. Følgende rørsett står til disposisjon (flere mål på forespørsel): Rørsett cm art.-nr * Rørsett 70 cm art.-nr Rørsett 100 cm art.-nr Rørsett 10 cm art.-nr * egner seg til svært små monteringsrom Tillatte rørlengder Ved veggpipen kan det legges rørlengder på minst cm til maks. 10 cm. 7, Piper må plasseres slik at avgasser ikke kan trenge inn i rommet. Pipen må utføres som veggpipe mm 10 cm R 300 mm Veggpipen må plasseres slik at den befinner seg minst 00 mm (R) fra tankstussen eller lufteåpningen for tanken. I tillegg må det ikke befinne seg noen lufteåpning for boområdet eller noen vindusåpning nærmere enn 300 mm (R). Ved montering av pipen direkte under et vindu som skal åpnes, er det tvingende nødvendig å montere en elektrisk vindusbryter (art.-nr ). Feste apparatet Kontroller om kjøretøyet er utstyrt med et bærekraftig gulv, dobbeltgulv eller mellomliggende gulv som varmeapparatet kan festes på, eller - hvis dette ikke egner seg - så må du skaffe til veie et bærekraftig underlag (f.eks. en laminert treplate som er limt fast til gulvet). a b Ved seriemontering (faste lengder) kan lengden av avgasslyddemperen (), avtrekksrøret () og luftinnsuglyddemperen (7) finnes ved hjelp av en prøve. I enkelttilfeller kan avgass- og luftinnsuglyddemper forkortes. I så fall må det innvendige røret (a) til avgasslyddemperen () festes med en ny låseskive (6 art.-nr ). Til monteringen leverer Truma låseskiveverktøyet (art.-nr ) som tilbehør. Ved beregning av avgassluftføringen må det tas hensyn til en minimal bøyeradius på 8 cm for avgasslyddemperen (). Montering av veggpipen Veggpipen må monteres på en så jevn flate som mulig, som må være utsatt for vind på alle kanter. Utsnitt for veggpipen Fest monteringsmalen (art.-nr ) på yttersiden av kjøretøyveggen. Marker boringene og utsnittet for veggpipen. Ta av malen, og foreta boringene og utsnittet. a 6 a b Før boring må du alltid ta hensyn til bakenforliggende eller skjulte kabler, gassledninger, rammedeler eller liknende! Ved behov må kjøretøyveggen fores med et passende materiale rundt åpningen, så festeskruene finner tilstrekkelig feste.

5 Montere ytterdelen av pipen Fyll på plastisk karosseritetningsmiddel i sporet i ytterdelen av pipen (8) ikke silikon. Fest deretter ytterdelen av pipen med skruer på kjøretøyveggen. Før montering av pipedekselet må du kontrollere at avgasslyddemperen sitter godt fast i avgassrørstussen. Deretter må du feste pipedekselet (17) med skruer på ytterdelen av pipen (8). 8 TOP OBEN 8 x , x 2 Montere kabel for avtrekksvifte på ytterdelen av pipen På egne versjoner er kabelen allerede forhåndsmontert i fabrikken. Plugg inn kabelen (9) med støpselet (10) med kontaktpinner i avtrekksviften. Pass på at pluggen går i inngrep. Skyv støpselet (11) med kabelen gjennom ytterdelen av pipen og bakover (innover), og sikre den med strekkavlastningen (12). Sett fra yttersiden av bilen Sett fra innsiden av bilen 11 Montere avgasslyddemper på apparatet Foreta den nødvendige bøyingen av avgassrøret for å forenkle monteringen før det settes på pipen/apparatet (prøvemontering). Koble alltid den gasstette adapteren (18) til avgasslyddemperen () sammen med apparatet. Skift ut skadet O-ring (13). Skyv klemmen (22) innpå avtrekksrøret (). Skyv klemmen (20) innpå adapteren (18) på en slik måte at de lange griperne (20a) peker mot apparatet. Skyv adapteren (18) til avgasslyddemperen () inn i stussen (19) til apparatet, til anslag. Bruk de lange griperne (20a) på klemmen (20) til å feste avgasslyddemperen på stussen (19) og de korte griperne (20b) til å feste den i sporet på adapteren (18). Skyv avtrekksrøret () inn på stussen (21), og fest det med klemmen (22) x Montere avgasslyddemper på pipen Skyv klemmen (1) innpå avtrekksrøret (). Monter avgasslyddemperen () på pipen (gasstett side mot apparatet dvs. siden med O-ringen 13). Skyv avgasslyddemperen () helt til anslag inn i avgassrørstussen (1). Kontroller utenfra at avgasslyddemperen () sitter godt fast i stussen (1). Skru fast avgasslyddemperen () i stussen (1) med en skrue (3, x 13). Skyv avtrekksrøret () inn på avtrekksrørstussen (16) til anslag, og fest det med en klemme (1). Ved lengder på mer enn 60 cm må festingen utføres med minst en klemme ZRS (art.-nr ) på veggen a 20a 20b 20b 1 3, x 13 Etter hver demontering må det monteres en ny O-ring på adapteren til avgasslyddemperen

6 Montere luftinnsuglyddemper på pipen Monter luftinnsuglyddemperen (7) med den lange tilkoblingssiden mot pipen og den korte siden mot apparatet. Ta rede på den påkrevde monteringslengden (eventuelt må den lange tilkoblingssiden forkortes, avhengig av monteringssituasjonen). Skyv klemmen (2) inn på luftinnsuglyddemperen. Skyv luftinnsuglyddemperen inn på stussen (23) til anslag, og fest den med klemmen (2). Innsugingsåpningene for omluft må være plassert slik at det under normale driftsforhold ikke skal være mulig å suge inn avgasser fra kjøretøymotoren og varmeapparatet. Konstruksjonsmessige tiltak må garantere at den varmluften som ledes inn i kjøretøyets indre, ikke kan forurenses. Varmluftfordeling Varmluften føres via fleksible rør, hovedsaklig til gulvet i oppholdsrommet Montere luftinnsuglyddemper på apparatet Legg luftinnsuglyddemperen slik at de elektriske kontaktene forblir tilgjengelige. Skyv klemmen (2) inn på luftinnsuglyddemperen (7). Skyv luftinnsuglyddemperen inn på stussen (26) til anslag, og fest den med klemmen De stussene på apparatet er dimensjonert for røret ÜR Ø 6 mm (art.-nr ). Det må bare brukes trykkbestandige rør som tilfredsstiller Trumas kvalitetskrav. Andre rør, som ikke tilfredsstiller våre kvalitetskrav (spesielt mht. maksimal trykkbestandighet, rørdiameter og antall riller), må ikke brukes. Hvis det er lite plass og varmluftrøret må bøyes kraftig like bak varmluftutløpet til apparatet, anbefaler vi i stedet å bruke 90 bend BGC (art.-nr ). Dette bendet gjør det mulig å koble til et varmluftrør ÜR med Ø 6 mm eller VR med Ø 72 mm. Ved en rørlengde på mindre enn 2 m må utløpet ikke monteres høyere enn varmluftrørstussen. Hvis røret er kortere enn 0 cm må dessuten røret mellom stussen og utløpet danne en sifong. L 0 cm L 0 cm Avtrekk Den kjøleluften (avtrekket) som trengs til drift av brenneren, suges ut av kupeen via en vifte i veggpipen. Åpningene i dette avtrekket må holdes åpne, og det må alltid kunne komme inn luft. Ved sommerdrift vil disse tiltakene hindre at bilen varmes opp mer enn ønskelig som følge av en konveksjonsvirkning (pipevirkning). Rørene for varmluftfordelingen må være satt godt ned i stussene. En klips på hver av stussene skal forbedre festet. For å unngå at varmen bygger seg opp ved bruk av Combi D 6(E), må alle varmluftsstussene være tilkoblet. Tverrsnittet av varmluftsrørene må ikke reduseres ved at de føres sammen e.l. Hvis det monteres et låsbart endestykke EN i en varmluftskanal for Combi D 6(E) (f.eks. i badet), må det monteres en ikke-låsbar dyse nummer to i denne varmluftskanalen. Omluftinnsug Omluften suges inn fra apparatet. Dette må skje via en stor eller flere små åpninger med minst 10 cm² totalareal fra oppholdsrommet (ikke hekk-garasjen) til monteringsrommet. Varmluftsystemet konstrueres som modulsystem og tar individuelle hensyn til de ulike kjøretøytypene. Til gjengjeld står et rikholdig tilbehørsprogram til disposisjon. Skisser med optimale monteringsforslag for varmluftanlegg i alle vanlige campingvogn- og bobiltyper kan bestilles kostnadsfritt fra Trumas servicesenter. Drivstofftilkobling For drift av apparatet trengs det diesel i hht. DIN EN 90. Drivstoffet hentes fra bilens drivstofftank (se tanksettet). Tillatt lengde på drivstoffledningene Ta hensyn til den maksimale lengden på drivstoffledningen for sugesiden på 2 m og for trykksiden på 6 m. 6

7 Sikkerhetsanvisninger for legging av drivstoffledninger Doseringspumpens tillatte suge- og trykkhøyde Drivstoffslanger og -ledninger må kun kortes inn med slangekutteren (art.-nr ) eller en skarp kniv. Snittflatene må ikke trykkes inn og må være fri for grater. Drivstoffledningene skal helst legges med jevn stigning fra doseringspumpen til varmeapparatet. Drivstoffledningene må være godt festet, så det ikke oppstår skader og/eller støydannelse som følge av svingninger (anbefalt retningsgivende verdi: Fester med mellomrom på ca. 0 cm). Drivstoffledninger må være beskyttet mot mekaniske skader. a b c Legg drivstoffledningene slik at holdbarheten av dem ikke påvirkes varig av vridninger i kjøretøyet, motorens bevegelser e.l. Drivstofførende deler må beskyttes mot varmeutvikling som kan forstyrre driften (bruk en passende isolasjonsslange av glassfiber med aluminiumovertrekk). Drivstoffledninger må aldri legges umiddelbart inntil eller festes i avgassføringene til varmeapparatet eller kjøretøyets motor. Ved krysning må du alltid sørge for tilstrekkelig avstand til varme deler, og ved behov montere beskyttelsesplater mot varmestråling. Trykkhøyde fra kjøretøyets tank til doseringspumpen: Sugehøyde ved trykkløs kjøretøytank: Sugehøyde ved en kjøretøytank det blir undertrykk i når drivstoffet suges ut (ventil med 0,03 bar i tanklåsen): Trykkhøyde fra doseringspumpe til varmeapparat: a = maks. 100 mm b = maks mm b = maks. 00 mm c = maks mm Når drivstoffledninger forbindes ved hjelp av en drivstoffslange, må drivstoffledningene alltid være montert slik at de berører hverandre. Dermed forhindres ufordelaktig blæredannelse. Riktig ledningslegging Feste av doseringspumpen Fest doseringspumpen (27) på et passende sted på kjøretøyet med vinkel (28) og holder (29) inngår i leveransen Feil ledningslegging (blæredannelse) Montering av doseringspumpen Doseringspumpen må alltid monteres med trykksiden (transportretningen) stigende oppover. Beskytt doseringspumpen mot oppvarming (driftstemperatur maks. 0 C). Den skal derfor ikke monteres i nærheten av lyddempere og avgassrør. Monteringposisjon for doseringspumpen 90 Forbind apparat og doseringspumpe med drivstoffledningen Marker boringen for gjennomføringen for drivstoffledningen (i støyvernslangen) og tilkoblingskabelen til doseringspumpen på et egnet sted på kjøretøyets gulv. Før boring må du alltid ta hensyn til bakenforliggende eller skjulte kabler, gassledninger, rammedeler eller liknende! Deretter må du forsegle snittflaten ved åpningene i kjøretøyets gulv med understellsbehandling. 3 Drivstoffledningene og tilkoblingskabelen til doseringspumpen må legges slik at de ikke kan skrapes opp. I forbindelse med skarpe kanter, f.eks. gjennomføringer i metallvegger, bør du i tillegg ta i bruk gjennomføringshylser eller kantbeskyttelsesprofiler. 1 Drivstoffledningen på trykksiden må legges i vedlagte støybeskyttelsesslange av skumgummi. 0 Hvis drivstoffledningene ligger inntil deler av kjøretøyet, eller kabelstrips er for stramme, kan det føre til at støy forplanter seg fra doseringspumpen (klapring). 7

8 Drivstoffledningen (i støybeskyttelsesslangen) må forbindes med apparatet og doseringspumpen, som vist på tegningen. Fest støybeskyttelsesslangen sammen med tilkoblingskabelen til kjøretøyet med klips eller løst med kabelstrips (ca. hver 0. cm). Ved bruk av trykkpumper med stor koblingshysterese kan varmtvann strømme tilbake via kaldtvannskranen. For å motvirke tilbakestrømning anbefaler vi å montere en tilbakeslagsventil (0 ikke inkludert i leveransen) mellom kaldtvannskranen og FrostControl. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen For tilkobling til varmtvannsbereder og FrostControl må det brukes drikkevannsegnede, trykkbestandige (opptil 3,8 bar) og varmtvannsbestandige slanger opptil + 80 C med en innvendig diameter på 10 mm. 30 = Drivstofftilkobling apparat 31 = Drivstoffslange 90 bend 32 = Drivstoffledninger, innvendig diameter 2 mm (trykkledning) 33 = Støybeskyttelsesslange av skumgummi 3 = Drivstoffslange 3 = Klemmer 36 = Tilkoblingskabel doseringspumpe 37 = Sugeledning som kommer fra drivstofftilførselen til kjøretøyet Tanksett Tilkoblingen av doseringspumpen til kjøretøyets drivstofftilførsel foregår med et kjøretøyspesifikt tanksett. Tanksett på forespørsel. Vanntilkobling For drift av varmtvannsberederen kan alle trykk- og dykkpumper på inntil 2,8 bar brukes, og også alle blandebatterier med eller uten elektrisk bryter. Ved bruk av dykkpumper må en tilbakeslagsventil (0 ikke inkludert i leveransen) monteres mellom pumpen og den første forgreningen. Ved montering av tilbakeslagsventilen er det viktig å ta hensyn til strømningsretningen. For legging av stive rør (f.eks. John Guest-systemet) tilbyr Truma som tilbehør vinkeltilkoblingene ( + 6), FrostControl (2) og en tilbakeslagsventil (0) med innvendig tilkoblingsdiameter Ø 12 mm. I dette tilfellet anbefaler vi å bruke utelukkende rør, støttehylser og sikringsringer fra John Guest. Ved tilkobling av en sentral vannforsyning (land- eller bytilkobling) eller ved bruk av sterkere pumper må det brukes en trykkforminsker som forhindrer at trykket i varmtvannsberederen kan bli høyere enn 2,8 bar. Vannslangene må legges så kort og så rett som mulig. Alle slangeforbindelser må sikres med slangeklemmer (også kaldtvann)! Ved oppvarming av vannet og den derav følgende utvidelsen kan det oppstå trykk på opptil 3,8 bar før sikkerhetsventilen i FrostControl reagerer (også mulig ved bruk av dykkpumper). Til feste av slangene på vegg eller gulv er slangeklips SC (art.-nr ) velegnet. Disse slangeklipsene gjør det også mulig å legge vannslangene frostsikkert på varmluftfordelingsrørene til varmeapparatet. For å garantere fullstendig tømming av vannet, og varig tette vannslanger på apparatet, må alltid de vedlagte vinkeltilkoblingene ( + 6) brukes! Vinkelkoblingen (6 med lufteventil) kobles til den øvre varmtvannstilkoblingen, og den andre vinkelkoblingen () kobles til den nedre kaldtvannstilkoblingen. 6 Alle vannledninger legges med fall mot FrostControl! Ingen garanti ved frostskader!

9 3 2 Montering av FrostControl (sikkerhets-/tømmeventil) FrostControl må monteres i umiddelbar nærhet av apparatet i det oppvarmede rommet, på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren. Pass på at dreiebryteren (2b) og trykknappen (2c) lar seg bruke også etter montering. Ved valg av monteringssted er det viktig å ta hensyn til at FrostControl (2) ikke må monteres i nærheten av eksterne varmekilder (f.eks. strømforsyninger) eller rett ved siden av varmluftsrør! Skjær av lufteslangen ca. 20 mm under kjøretøygulvet i vinkel til kjøreretningen (se bilde). Montering av romtemperaturføleren Ved valg av plass er det viktig å ta hensyn til at romtemperaturføleren ikke må utsettes for direkte varmestråling. Av hensyn til en optimal romtemperaturregulering anbefaler vi å montere romtemperaturføleren på oversiden av inngangsdøren. Dreneringen må legges rett ut, på et sted som er beskyttet mot vannsprut (evt. må det anbringes et sprutvern). 2 2b 2c 1 2c 10 mm 3 2a Bor et hull med diameter Ø 18 mm i kjøretøygulvet. Sett tømmeslangen (2a) på tømmestussen, stikk begge gjennom gulvet og før dem ut. Tett luftspalten mellom tømmeslangen og boringen nedenfra med plastisk karosseritetningsmiddel. Fest FrostControl med 2 skruer B, x 2 (inkludert i leveransen). Legging av vannledninger Koble til kaldtvannstilførselen (1) på FrostControl (2). For at sikkerhets-/tømmeventilen skal fungere uten feil, må vannslangene legges uten spenninger! 7 20 mm º 6a 6 Husk at føleren alltid må monteres i en loddrett vegg. Bor et hull med diameter Ø 10 mm. Legg tilkoblingskabelen bakfra og gjennom boringen, og sett kabelenden med en isolert tilkoblingsplugg på føleren (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polaritet). Skyv romtemperaturføleren inn og legg kabelenden med de to isolerte tilkoblingspluggene frem til varmeapparatelektronikken (ved behov kan den forlenges til en maksimal totallengde på 10 m med kabel 2 x 0, mm²). Den vedlagte romtemperaturføleren må alltid være tilkoblet, da varmeapparatet ellers vil stå i feilmodus. Montering av betjeningsenheten (Combi D 6) Avse plass for betjeningsenheten på et godt synlig sted. En tilkoblingskabel (1) med 3 m lengde er inkludert i leveransen. Bor et hull med diameter Ø mm. Sett pluggen (2) til tilkoblingskabelen (1) inn i betjeningsenheten (0). Pass på at pluggen går i inngrep i betjeningsenheten. Klem tilkoblingskabelen (1) inn i kabelføringen til betjeningsenheten, skyv den bakover og legg den bort til varmeapparatet. Fest betjeningsenheten med skruer (3), og sett på avdekningsrammene (). 1 Ø mm Sett vinkeltilkoblingen () på kaldtvannstilkoblingsrøret og vinkeltilkoblingen med integrert lufteventil (6) på varmtvannstilkoblingsrøret til varmeapparatet, til anslag. Trekk i motsatt retning for å kontrollere om vinkeltilkoblingene er satt skikkelig på. Lag en slangeforbindelse (3) for kaldtvannsinnløp mellom FrostControl (2) og innløpet til varmtvannsberederen Combi På grunn av faren for frost må du passe på at kaldtvannsinnløpet ikke kommer i kontakt med kuldebroer (f.eks. ytterveggen). Varmtvanns-tilledningen () legges fra vinkeltilkoblingen med integrert lufteventil (6) til varmtvannsforbrukerne. Skyv lufteslangen med ytre diameter Ø 11 mm (7) inn på slangetuten til lufteventilen (6a), og før den ut uten knekk. Pass på at radiusen på bendet ikke blir mindre enn 0 mm. 9

10 Montering av energivalgbryteren og betjeningsenheten (Combi D 6E) Avse plass for betjeningsenheten (0) og energivalgbryteren (0a) på et godt synlig sted. En tilkoblingskabel (1) med 3 m lengde og en betjeningsenhet-sammenkoblingskabel (1a) er inkludert i leveransen. 60 open Bor et hull med diameter Ø mm til hver (avstand til midten av hull 66 mm). Koble sammen betjeningsenheten (0) og energivalgbryteren (0a) med betjeningsenhet-sammenkoblingskabelen (1a). Sett pluggen (2) til tilkoblingskabelen (1) inn i energivalgbryteren (0a). Pass på at alle plugger går i inngrep. Klem kablene (1 + 1a) inn i kabelføringene til betjeningsenhetene. Skyv tilkoblingskabelen bakover og gjennom, og legg den bort til varmeapparatet BEDIENTEIL DIAGNOSE Raumfühler FC Fensterschalter ZUCB JE ASG 20AT 10AT 1 2 1a 66 mm Ø mm 2 0a = Inngangsspenning +12 V (flat plugg 6,3 mm) 62 = Inngangsspenning - 12 V (flat plugg 6,3 mm) 63 = FrostControl-varmeelement (tilbehør) 6 = Apparatsikring: 10 A treg (T 10 A) 6 = Trådlask (eller vindusbryter - tilbehør) 66 = Tidskoblingsur ZUCB (tilbehør) 67 = Romtemperaturføler 68 = Betjeningsenhet/diagnoseplugg* 69 = Betjeningsenhet/diagnoseplugg* 70 = Doseringspumpe 71 = Brennersikring 20 A treg 6,3 x 32 mm 72 = Avtrekksvifte 73 = Diagnoseplugg brenner * Alternative tilkoblinger for en betjeningsenhet (Combi D 6) eller en energivalgbryter (Combi D 6E) og en diagnoseplugg. Fest energivalgbryteren og betjeningsenheten med skruer (3) hver, og sett på avdekningsrammene (). Tilbehør for betjeningsenhet og energivalgbryter Kabel til betjeningsenheten 6 m (art.-nr ) Kobling (art.-nr ) Skjøteledning 3 m inkl. kobling (art.-nr ) Skjøteledning 6 m inkl. kobling (art.-nr ) Utfør alle tilkoblingene til apparatet med hengende tilkoblingskabler. Dette forhindrer at kondensvann trenger inn via tilkoblingskablene. Tilkoblingskablene og pluggen må ikke utsettes for belastninger. Bunt sammen tilkoblingskablene, så de strekkavlastes (se bilde), og fest dem med en kabelstrips hver på huset. Som visuell avslutning på avdekningsrammene () leverer Truma sidedeler () i 8 forskjellige farger. Spør forhandleren din. Elektriske tilkoblinger Legg tilkoblingskablene slik at de ikke kan skrapes opp. I forbindelse med skarpe kanter, f.eks. gjennomføringer i metallvegger, bør du i tillegg ta i bruk gjennomføringshylser eller kantbeskyttelsesprofiler. Tilkoblingskablene må hverken festes til eller berøre metalliske overflater, avgassrøret eller varmluftrørene. De elektriske tilkoblingene ligger under tilkoblingsdekselet (60) til varmeapparatet. Du kan ta av dette ved samtidig å trykke og skyve i pilretningen. Når du tar av eller setter på tilkoblingsdekselet må du ta hensyn til tilkoblingskabelen, så denne ikke trekkes ut eller kommer i klem. Alle ledningene må være godt festet og må ikke løsnes som følge av rystelser - ellers kan det være fare for brann! 10

11 Tilkobling 12 V Elektriske ledninger, koblings- og styringsenheter for varmeapparater må være plassert i kjøretøyet på en slik måte at det ikke er noe som hindrer dem i å virke som de skal, under normale driftsbetingelser. Alle ledninger som legges ut av kjøretøyet, må legges med sprutsikker gjennomføring. Før arbeidet med de elektriske delene påbegynnes, må apparatet skilles fra strømforsyningen. Det er ikke nok å slå av betjeningsenheten! I forbindelse med elektrosveisearbeider på karosseriet må apparattilkoblingen skilles fra kjøretøyets elektriske anlegg. Apparatet er utstyrt med et feilpolaritetsvern. Hvis apparatet kobles til med feil polaritet, fungerer ikke LED-indikatorene. Apparatet kan fortsatt brukes etter at riktig polaritet er gjenopprettet, og apparatsikringen (6) er skiftet. For å garantere optimal strømforsyning må varmeapparatet kobles til det sikrede kjøretøynettet (sentralstrøm 20 A) med kabel 2 x mm² (maksimal lengde m). Eventuelt må det tas hensyn til spenningsfall i forsyningsledningen. Minusledningen kobles til sentralt chassis. Ved direkte tilkobling til batteriet må pluss- og minusledningen sikres. For tilkoblingene (61, 62) anbefaler vi bruk av helisolerte, flate kabelsko på 6,3 mm. Ingen ytterligere forbrukere må være tilkoblet tilførselsledningen. Ved bruk av nett- eller strømforsyningsapparater er det viktig å huske på at denne ene regulerte utgangsspenningen leverer mellom 11 V og 1 V, og at brumspenningen er < 1,2 Vss. For tilkobling av flere 12 volts apparater anbefaler vi Trumas batteriladeapparat NT 12/ 3-18 (art.-nr ). Dette ladeapparatet (18 A ladestrøm) egner seg til lading av bly-syre- eller bly-gel-batterier. Ladeapparater må bare brukes med et 12 volts batteri som buffer. Tilkobling 230 V (Combi D 6E) Den elektriske tilkoblingen må kun foretas av en fagmann (i Tyskland i henhold til VDE 0100, del 721 eller priec ). De merknadene som er gjengitt her er ingen oppfordring til legfolk om å foreta elektriske tilkoblinger, men er ment som tilleggsinformasjon for den elektrikeren du setter bort jobben til! Det er viktig å være meget nøye med tilkobling med riktige farger! For vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må kjøretøyet være utstyrt med en skilleinnretning for å kunne skille alle poler fra nettet med minst 3, mm kontaktavstand. Forbindelsen til nettet opprettes ved at den 10 cm lange silikonkabelen kobles til en ledning som er sikret med minst 10 A (helst 16 A). Alle kabler må være sikret med klemmer. Tilkobling av betjeningsenheten til apparatet Stikk pluggen (2) på tilkoblingskabelen (1) inn i en av kontaktene (68 eller 69). Pass på at pluggen går i inngrep. Tilkobling doseringspumpe Hvis det brukes en automatisk påfyllingsenhet til fylling av drivstoffledningene, må du opprette den elektriske tilkoblingen til doseringspumpen etter fyllingen. Stikk pluggen (7) på tilkoblingskabelen og pluggen (7) inn i kontakten (70) på apparatet. Pass på at pluggene går i inngrep. Vikle opp overflødig kabel og fest den på et passende sted med kabelstrips. Tilkobling avtrekksvifte Plugg inn støpselet (11) fra kabelen til avtrekksviften i kontakten (72) på apparatet. Pass på at pluggen går i inngrep. Vikle opp overflødig kabel og fest den på et passende sted med kabelstrips. Første gangs bruk Ved første gangs bruk av et fabrikknytt apparat kan det forbigående oppstå en lett røk- og luktutvikling. Fylle drivstoffledningene For fylling av drivstoffledningene er det vanligvis påkrevet å starte varmeapparatet flere ganger, hvis det ikke brukes en automatisk påfyllingsenhet (art.-nr ). Gjør dette ved å slå på apparatet med betjeningsenheten. For hver startprosess utfører apparatet automatisk 2 startforsøk (første start og omstart) med en løpetid på 2 minutter hver. Hvis ingen flamme er synlig etter omstarten, går apparatet over i feilmodus og må slås av og deretter på igjen ved hjelp av betjeningsenheten. Etter tilsammen 10 mislykkede startforsøk (første start og omstart) uten flammedannelse, settes en sperre. For å oppheve sperren må du henvende deg til Trumas servicesenter (se Trumas servicehefte eller 7 Etter fylling av drivstoffledningene må du kontrollere at drivstoffledningene og tilkoblingsstedene er tette. Funksjonskontroll Deretter må alle apparatets funksjoner kontrolleres i henhold til bruksanvisningen, særlig tømming av vanninnholdet. Ingen garanti ved frostskader! 7 Bruksanvisningen med utfylt garantikort må leveres til kjøretøyets eier. Tilkobling av romtemperaturføleren til apparatet Stikk inn pluggen på tilkoblingskabelen i kontakten (67) (det er ikke nødvendig å ta hensyn til polariteten). Advarsler Montøren eller eieren av bilen må plassere den gule etiketten med advarslene, som fulgte med apparatet, på et sted i bilen som er lett synlig for alle brukere (f.eks. på døren til klesskapet)! Truma kan sende manglende etiketter på oppfordring. 11

12 I Tyskland skal man alltid melde fra til Trumas servicesenter når det oppstår feil, i andre land skal man henvende seg til de aktuelle servicepartnerne (se Truma-serviceheftet eller Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og fabrikknummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel. (66 7) 99 0 N-1391 Vollen Fax (66 7) 99 1 E /2008 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Service Telefon +9 (0) Telefax +9 (0)

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Monteringsanvisning S 004 / S 004 P / S 004 Monteringsanvisning A S 004 / S 004 P 6 Montering til høyre 66 8 2 0 6 4 9 4 2 B 8 62 2 6 22 S 004 / S 004 P Montering til venstre 64 64 6 6 8 6 66 9 2 2 A S 004 2 Montering til

Detaljer

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager.

Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Kjære caravanist. Lykke til med din nye HOBBY-campingvogn. Vi håper at du får stor glede av den på årets flotteste dager. Vi vil be deg om å lese bruksanvisningen nøye selv om du har kjørt campingvogn

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning. eloblock Installasjons- og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons- og vedlikeholdsanvisning eloblock VE O Innhold Innhold Merknader om dokumentasjon...3. Følge andre gjeldende dokumenter...3.2 Ta

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer

Detaljer

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR N Montasje- og bruksanvisning 2 527 299-Ed.03 (N-PDF-2010-07-Wilo) Fig. 1a Fig. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6 1 15 5 8

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD

Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD Monterings- og bruksanvisning for BAZZ SMART/ SD sittebadekar Tlf: 815 32 400 www.medema.no INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 HVA ER ET BAZZ SMART-SITTEBADEKAR?...2 1.2 HELSE OG SIKKERHET...2 2.0 GENERELL

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer