Døme på søknad om tilskot til fartyvern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Døme på søknad om tilskot til fartyvern"

Transkript

1 Døme på søknad om tilskot til fartyvern Sakshandsamarane hjå Riksantikvaren skal gå gjennom ein omfattande bunke med søknader. Desse kan ha mange vedlegg, være formulerte og disponerte på svært ulike måtar og innehalde alt frå ei kort tilvising til tidlegare innsendt informasjon til lange utgreiingar om fartyet si tekniske og sosiale historie. For å lette arbeidet både for søknadsskrivarar og sakshandsamarar har vi laga eit døme på korleis ein søknad kan setjast opp. Dette døme gjeld søknad om tilskot til delar av eit større restaureringstiltak som går over fleire år. Ved mindre omfattande enkelttiltak slike som det er naturleg å starte og ferdigstille same år - kan ein sløyfe punkt 3 og 5 i dette dømet. Det sentrale her er oppsettet og presiseringsnivået. Dersom søknadene vert disponert nokon lunde slik som i dette dømet, så vil alle relevante opplysningar kome med. Då vert søknadene enklare å samanhalde og handsaminga ta kortare tid. Hugs at sakshandsamarane skal setje seg inn i kring 150 søknader. Det vil då ta svert mykje tid dersom ein stadig må gå i arkivet for å finne ut kva for eit farty som skjuler seg bak namnet. Vi ber difor om at ein kortversjon av skipet si soge (max ca. ½ side) og ein kort presentasjon av verneprosjektet (max ca. ½ side) alltid vert tekne med i søknadene både no og seinare. (Hugs at ein slik kortfatta presentasjon av skip og prosjekt også er veldig greitt å ha tilgjengeleg når ein skal søkje om tilskot frå andre enn RA.) Søknaden er disponert slik: Overskrift Kort ingress 1. Skipet si historie 1.1 Skipet si «personlege historie» 1.2 Skipet i lys av sjøfartshistoria 2. Informasjon om foreininga og føremålet 3. Informasjon om arbeidet til no 3.1 Punktvis presentasjon av utførte tiltak 3.2 Finansiering av utførte tiltak 4. Tiltak som det vert søkt om no 4.1 Delprosjekt Delprosjekt 2 (osb.) 4.3 Finansiering av tiltaka som vert søkt om 5. Tiltak som står att når tiltaka det her søkast om er utført 6. Vedlegg NB: - Hugs å ta med kontaktinformasjon (telefon og e-post), slik at vi lett kan nå dykk dersom vi har spørsmål til søknaden! - Hugs å fylle ut og leggje ved søknadsskjema som ligg på Riksantikvaren si heimeside. Heile skjema skal fyllast ut, også dersom det tidlegare er sendt inn.

2 Riksantikvaren Postboks 8196 Dep Oslo Eikøy, 14. januar 2015 M/S «RAMVIK» - LÆØÅ SØKNAD OM TILSKOT FRÅ STATSBUDSJETTET 2015 KAPITTEL 1429 POST 74 Vi søkjer med dette om kr ,- i tilskot til restaurering av framdekk, akterdekk og brudekk på M/S «Ramvik» i Tiltaket vil gje tett skip, hindre vidare forfall under dekk og ferdigstille restaureringa av skipet sine hovudkonstruksjonar. 1. M/S «Ramvik» - kort historisk presentasjon 1.1 Skipet si historie D/S «Ramvik» vart levert i 1915 som byggjenummer 17 frå Stakevigens Støberi & Mek. Værksted til Ramvigens Dampskibsselskab - frå 1925: Ramvik Dampbåtlag (RDL). Som nytt hadde skipet hadde ein compound dampmaskin på 150 hk. «Ramvik» vart sett inn i lasteruta Eikøy-Ramvik-Stakavik som i 1928 vart utvida til Maksvær. I 1934 vart bytt med ein Grønvoll 2T 3-cyl. diesel på 250 hk. I 1939 vart «Ramvik» rekvirert av marinen som vaktskip og stasjonert på Utrøst. I mai 1940 vart skipet overteke av den tyske krigsmarinen og seinare m.a. nytta i samband med evakueringa av Finnmark. I 1955 vart skipet seld til O. Tveiten som bygde det om for fiske med snurpenot. No fekk skipet overbygd bakk med bakkdekk av stål, stålmast og davitar for snurpedorry på bb side. I 1959 var «Ramvik» attende i fraktefart. Davitane vart demonterte, men bakken vart verande. I åra 1965 til 1973 vart skipet leigd attende til RDL og sett inn i lokalruta Ramvik- Eikøy-Maksvær. Denne tida hadde «Ramvik» også eit lite passasjersertifikat. I 1973 gjekk RDL saman med Stakavik Båtruter og Stakavik Billag til Stakavik-Ramvik Trafikkselskap (SRT), som i 2002 vart kjøpt opp av konsernet Fjorled. M/S «Ramvik» si rute vart lagd ned og skipet seld til H. Hedde på Eikøy. På nyåret 1974 bytta han ut Grønvoll-maskina med ein brukt Caterpillar frå Samstundes vart styrehuset og kapteinslugar bytt med nytt av 1

3 aluminium. Namnet vart no endra til «Ramvikfjord» då SRT si nye ferje M/F «Ramvik» ( ) tok over namnet. På 1980-talet var det dårlege tider i fraktenæringa, særleg for mindre, eldre og tungdrivne farty. Som fylgje av eit maskinhavari i 1991 vart «Ramvikfjord» lagt opp i påvente av reparasjon, men dette vart det aldri noko av. I 1996 vart «Ramvikfjord» overteken av Veteranbåtlaget M/S Ramvik. Året etter fekk skipet attende namnet «Ramvik» då M/F «Ramvik» frå 1976 vart seld etter opninga av Ramsund Bru. I 1998 fekk M/S «Ramvik» status som verna skip hjå Riksantikvaren. 1.2 Skipet i lys av norsk sjøfartshistorie M/S «Ramvik» er eit typisk og godt bevart døme på den store flåten av mindre fraktefarty av stål. Desse fartya utgjorde ein viktig del av infrastrukturen for dei mange verksemdene som vart etabkerte langs kysten og i fjordane i tida før landevegen tok over transporten. Desse skipa representerer difor ein viktig lekk i historia om utviklinga av Noreg som moderne industrisamfunn. Det er no svært få att av desse fartya. «Ramvik» er i tillegg einaste attverande fraktefarty bygd for ei fast lasterute i regi av eit ruteselskap, og er ein tidleg freistnad på å skilje mellom passasjertrafikk og last i lokale rutesamband. Andre døme på slike farty er D/S «Tyssedal» (HSD) og D/S «Årdal» (FSF), men desse er for lengst borte. 2. Veteranbåtlaget M/S Ramvik M/S «Ramvik» har ei lang historie knytt til Ramvik kommune. Mange her har arbeidd om bord eller på anna vis vore avhengige av skipet. Då det kring 1995 var fare for at «Ramvik» skulle hoggast tok nokre medlemar frå det lokale Kystlaget kontakt med eigar som sa seg villig til å la eit veteranbåtlag overta skipet på det vilkår at laget heldt det ved like slik at det ikkje vert liggjande til forfalls. Veteranbåtlaget M/S Ramvik vart konstituert den 12. januar 1996 og registrert i Brønnøysund same månad. Laget har i dag 130 medlemar. Det er stor interesse og velvilje for prosjektet lokalt, og veteranbåtlaget har får liggje kostnadsfritt ved kommunal kai der kommunen også betalar for landstraum. Fartyvernplanen for Fjordland fylkeskommune nemner M/S «Ramvik» som eit sentralt samferdslehistorisk kulturminne og rår til at fylkeskommunen engasjerer seg i sikringa av skipet. For meir informasjon om laget syner vi til vedlagde årsmelding og rekneskap for Årsmøte for 2015 skal haldast i april, og årsmelding og rekneskap for 2014 vil difor bli sendt saman med søknaden for Utført arbeid Då veteranbåtlaget tok over skipet var tilstanden prega av mange år utan vedlikehald. Råte i dekk og rust i rennesteinar gav lekkasjar som var i ferd med å øydeleggje innreiinga, og som første tiltak vart det sett på presenning og installert avfuktar for å tørke ut skipet. 2

4 Parallelt med sikringsarbeidet starta vi arbeidet med å samle inn kjelder til skipet si historie. Frå Sjøfartsdirektoratet har vi fått kopi av teikningar og dokument frå skipet si mappe. SRT sitt arkiv hadde også ein del informasjon frå siste tida i lasteruta, og Ramvik Bygdetun no ei avdeling i Museet Ditt hadde eldre foto og rutetabellar i samlingane. Museet har også teke på deg å koordinere arbeidet med dokumentasjon av skipet. Tidlegare eigarar og mannskap er også oppsøkte, og på denne måten er det sikra mange gode foto tekne om bord og om lag 7 timar med lydbandintervju med tidlegare mannskap. Under besøk hjå tidegare eigar H. Hedde på Eikøy synte seg at styrehuset som vart demontert i 1974 stod som leikesove hagen. Huset stod på leca-steinar og det var lagt papp på taket, slik at det var i rimeleg god forfatning. Då det synte seg at maskina som vart montert om bord i 1974 hadde sprekkar i blokka og ikkje var råd å reparere, fekk veteranbåtlaget tilbod frå Stakavik Motorsamling om å overta ein Grønvoll-maskin frå 1936 av same type som skipet hadde frå 1935 til Då laget no både hadde tilbod om både maskin og styrehus frå perioden før 1974 vart det gjort årsmøtevedtak om å leggje perioden i Maksvær-ruta til grunn for restaureringa, noko Riksantikvaren har slutta seg til. Det er gjeve tilskot frå Fjordland fylkeskommunen og frå Stiftinga UNI til sikringstiltak, slippsetjing og restaurering av det originale styrehuset. Ramvik Transport har kostnadsfritt henta Grønvoll-maskina frå motorsamlinga og stilt med kranbil når den defekte maskina vart løfta på land og Grønvoll-maskina plassert om bord. Det synte seg at skroget var dårlegare enn vi først trudde. Under slippsetjing vart det fleire stader spylt hol i vasslina, og 11 plater og fleire av bunnstokkane i lasterommet var så tærte at dei måtte skiftast. Riksantikvaren gav tilskot til reparasjon av skroget fordelt over to år. Det står no att arbeid med riggen, restaurere hovuddekk og brudekk, montere maskina og plassere det restaurerte styrehuset om bord. 3.1 Punktvis oversyn over arbeid utført i perioden : Utførte tiltak Kostnad 1. Sikringstiltak ,- 2. Dokumentasjon ,- 3. Restaurering av skrog ,- 4. Restaurering av overbygg ,- 5. Restaurering av maskin og teknisk ,- Til saman ,- 3.2 Finansiering av utførte tiltak: Tilskotsgjevar Tilskot Riksantikvaren ,- Fjordland fylkeskommune ,- Ramvik kommune ,- Stiftinga UNI ,- Gåver og tenester ,- Eigeninnsats estimert verdi (dugnadstimer à kr. 200,-) ,- Til saman ,- 3

5 4. Tiltak som det vert søkt om for 2015 For å vidareføre restaureringsarbeidet søkjer veteranbåtlaget om tilskot til restaurering av hovud- og brudekk i Vi har henta inn prisoverslag frå to aktuelle verksemder som begge har naudsynt erfaring med slikt arbeid, og som har godt ord på seg. I oversynet har vi ført opp det rimelegaste tilbod med eit påslag av 10 % uføresett for kvart punkt. Då M/S «Ramvik» er over 15 meter og skal sertifiserast skal det ikkje svarast mva. for verftsarbeidet. Lokale skader på platerekka i svinerygg og på akterdekket vart utbetra i samband med skrogreparasjonen. Det er difor berre rekka midtskips på hovuddekk og på brudekk der det er seftre med kulegjennomføring for røyr som er planlagd utbetra i samband med dekksarbeidet i Situasjonen før arbeidet tek til er dokumentert gjennom foto, oppmålingar og tekst som er samla i vedlagte teknisk-historiske dokumentasjonsrapport. Alle dekkslys, koplingsboksar, brytarar og anna på undersida av brudekket vert demontert, overhalt og skal nyttast opp att. Materialbruk, utforming og overflatehandsaming under restaureringa vert slik det går fram av dokumentasjonsrapporten. Det er lokalisert gode emne til ny dekksplank som kan leverast ferdig tørka. Planken vert kjøpt inn gjennom verftet og høvla til same dimensjon og med same utforming av drevspor som originalt. Dekket skal drivast med tjørestry, natast med bek og smørjast med ei blanding av linolje, tjøre og terpentin. På undersida av brudekket skal det nyttast to strøk med linoljemaling der dekksplanken er synleg. Kostnadene med dei ulike delprosjekta som er planlagd utført i 2015 vil fordele seg slik: 4.1 Restaurering av hovuddekk framdekk Kostnad Demontering av pullertar og anna på dekk 8.000,- Demontering av innreiing under dekk framme ,- Riving og bortkøyring av defekt dekksplank ,- Reparasjon av strekkplater og rennesteinar ,- Reparasjon av tæringsskader på lukekarm ,- Reparasjon av tæringsskader på nedgangskappe ,- Reparasjon av tæringsskader nedst på frontskott ,- Skifting av defekte rør og retting av sefter i rekka ,- Sandblåsing og priming ,- Ny dekksplank ,- Legging av dekk (montering, driving og beking) ,- Oljing av dekk ,- Montering av pullertar og winch på dekk ,- 10 % uføresett ,- 25 % Mva * 0,- Til saman ,- 4.2 Restaurering av hovuddekk akterdekk Kostnad Demontering av pullertar og styremaskin på dekk 8.000,- Riving og bortkøyring av defekt dekksplank ,- Demontering av innreiing under dekk for tilkomst ,- Reparasjon av strekkplater og rennesteinar ,- Sandblåsing og priming ,- Ny dekksplank ,- Legging av dekk (montering, driving og beking) ,- Montering av pullertar og styremaskin ,- 4

6 Oljing av dekk ,- 10 % uføresett 71800,- 25 % Mva * 0,- Til saman ,- 4.3 Restaurering av brudekk Kostnad Demontering av livbåtkrybber og andre installasjonar 8.000,- Riving og bortkøyring av defekt dekksplank ,- Reparasjon av strekkplater og rennesteinar ,- Overhaling, blåsing og maling av svingdavitar ,- Skifting av defekte rør og retting av sefter i rekka ,- Sandblåsing og priming ,- Ny dekksplank ,- Legging av dekk (montering, driving og beking) ,- Montering av livbåtkybber ,- Oljing av dekk ,- 10 % uføresett 96300,- 25 % Mva * 0,- Til saman ,- Winchen har teke skade av åra i opplag og må demonterast for overhaling. Operativ winch vil lette arbeidet med den vidare restaureringa, og redusere kostander med leige av kranbil. 4.4 Restaurering av winch Kostnad Demontering og frakt til og frå verkstad ,- Overhaling og skifting av defekte delar ,- 10 % uføresett ,- 25 % Mva * 0,- Til saman ,- * Vedr. mva: Det er ikkje mva på verftsarbeid og deler innkjøpt gjennom verft ved reparasjon av sertifiserte yrkesfartøy over 15 meter. Samla oversyn over planlagde tiltak i 2015: Delprosjekt Kostnad 4.1 Restaurering av hovuddekk - framdekk ,- 4.2 Restaurering av hovuddekk - akterdekk ,- 4.3 Restaurering av brudekk ,- 4.4 Restaurering av winch ,- Til saman ,- 4.5 Finansiering Arbeidet i 2015 er tenkt finansiert ved tilskot frå ulike offentlege og private tilskotsgjevarar, gåver frå lokale verksemder og dugnad frå laget sine medlemar. Eigeninnsatsen vil bestå i diverse demontering av dekksutstyr, riving og bortkøyring av defekt dekksplank, merking og demontering av innreiing under dekk (himling og øvste del av garneringa). Før himlinga 5

7 vert montert på plass att vil det bli lagt opp skjulte trekkerøyr med koplingsboksar for kablar til røykdetektorsystem, slik at dette er klart til seinare. Oljing av nytt dekk vert også utført av laget sine medlemar. Finansiering oversyn over søknader og eigeninnsats Sum Riksantikvaren ,- Fjordland fylkeskommune ,- Ramvik kommune ,- Norsk Kulturminnefond ,- Stiftinga UNI ,- Gåver og tenester ,- Eigeninnsats (dugnad) estimert verdi ,- Til saman ,- 5. Attståande arbeid etter 2015 Etter at arbeidet som det søkjast om for 2015 er ferdig står det att følgjande før M/S «Ramvik» er ferdig restaurert. Oversynet inkluderer uføresett, mva., naudsynt slipping, akseltrekk og anna i samband med mekanisk arbeid og sertifisering. Delprosjekt Kostnadsoverslag Maskin/teknisk Oppretting og montering av maskin ,- Ettersyn av startluftflaskar, hjelpemaskin og pumper ,- Restaurering/remontering av elektrisk anlegg ,- Rigg Sandblåsing og maling av mast og bom ,- Overhaling av taljer og løpande rigg ,- Innreiing Montering av restaurert originalt styrehus med lugar ,- Restaurering av innreiinga i overbygg på hovuddekk ,- Restaurering av innreiinga under dekk akter ,- Restaurering av innreiinga under dekk framme ,- Ny dørk og garnering av tre i lasterom ,- Livbåt Bygging av kopi av original livbåt av tre ,- Til saman ,- Veteranbåtlaget M/S Ramvik voner på positivt svar på søknaden, og kan på førespurnad ettersende anna dokumentasjon. På vegne av styret, Steinar Vangen Styreleiar Mobil: e-post: 6

8 6. Vedlegg: 1. Utfylt søknadsskjema 2. Årsmelding og rekneskap 2013 for Veteranbåtlaget M/S Ramvik 3. Rapport frå arbeid utført i 2014, med foto teke før, under og etter arbeidet. 4. Kostnadsoverslag frå Midtnorsk Fartyvernsenter (nytta i søknaden) 5. Kostnadsoverslag frå Stakavik Group ASA 6. Tilsegn om tilskot frå fylkeskommunen 7. Tilsegn om tilskot frå Stiftelsen UNI 8. Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport utarbeidd av Midtnorsk Fartyvernsenter Merk: Utfylt søknadsskjema (vedlegg 1), rapport frå arbeid som det tidlegare er motteke tilskot for (vedlegg 3) og kostnadsoverslag/pristilbod (4 og 5) skal alltid leggjast ved søknadene. 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen

M/S Bilfergen. Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen M/S Bilfergen Rapport etter istandsetting 2006 2009 Av Åsmund Kristiansen Hardanger Fartøyvernsenter Rapport nr. 2-2010 1 September 2006. Bilfergen vert gjort klar for slippsetting ved Hardanger Fartøyvernsenter.

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag

Prosjektplan 2005. Den eldste busetnaden i Jostedalen. Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Jostedal Bygdelag Jostedal Historielag Den eldste busetnaden i Jostedalen Prosjektplan 2005 Bakgrunn Jostedal Historielag og Jostedal Bygdelag gjekk i mars 2003 i gang med prosjektet Den eldste busetnaden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009

Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Klokkartunet i Vik Forprosjekt Juli 2009 Innhald: 1. Bakgrunn. 2. Klokkargarden og Prestegardsstabburet Historie 3. Eksisterande bygg. Tilstandsvurdering. 4. Plan for restaurering og ny bruk. 5. Klokkartunet

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

Reparasjon og vedlikehald av trebåtar

Reparasjon og vedlikehald av trebåtar Reparasjon og vedlikehald av trebåtar Av Peter Helland-Hansen Oversikt over omfanget Mange problemstillingar knytt til reparasjon og vedlikehald går igjen, og er etter måten greie å gjera noko med. I andre

Detaljer

FORVALTNING AV KULTURMILJØ

FORVALTNING AV KULTURMILJØ Foto: Ann Steindal DEL 3: FORVALTNING AV KULTURMILJØ HOVUDMÅLSETTING: Verdskulturminnet Bryggen er av universell verdi og skal sikrast for framtida. Forvaltninga av kulturmiljøet skal legge til rette for

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

RETTLEIING VED PLANLEGGING

RETTLEIING VED PLANLEGGING ORGANISERT BEITEBRUK: INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDE RETTLEIING VED PLANLEGGING INNHALD: DEL A: ULIKE TYPAR INVESTERINGSTILTAK I ELLER I TILKNYTING TIL BEITEFELT 1 Sperregjerde 2 Grinder og klyv 3 Ferister

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer