Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig SERTIFISERT TAKSTMANN Takstmann Terje Bråthen MNTF Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Telefon: Organisasjonsnr: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 211

2 Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Side: 2 av 35

3 LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2009'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Rapporten er basert på en visuell besiktigelse, og det er ikke flyttet på gjenstander under befaring og det er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Varme- og lydisolering er angitt iht. byggeårets krav. Grunnforhold/setningskader er ikke kontrollert. Forøvrig ingen skader observert eller gjort kjent for takstmannen ved befaring utover normal slitasje. Det er ikke utført inngrep i konstruksjonen på befaringen kun enkle fuktsøk og fuktmålinger med Protimeter MMS. Det gjøres oppmerksom på at alder ansees også som et symptom. D.v.s. har en bygningsdel ikke synlige skader/mangler/feil, men er av den alder som er normal forventet levetid, vil bygningsdelen få tilstandsgrad 2. Rapporten tar ikke stilling til feil/ skader sett i forhold til mangelbegrepet i avhendingsloven. Grunnbokutskrift, seksjonsbegjering, statutter er ikke fremskaffet og det forutsettes at evt. tinglyste heftelser ikke har betydning for eiendommen. Erfaringsmessig foreligger det sjeldent midlertidig brukstilatelse eller ferdigattest på eldre boliger, hvis ikke annet er nevnt i rapporten er dette ikke undersøkt. Er takstdokumentet eldre enn 6 mnd. bør takstmann kontaktes for ny oppdatering. NB! Eier/rekvirent plikter å lese gjennom takstdokumentet for å avdekke evt. feilaktige opplysninger før bruk. Det er ikke tatt hensyn til andre forhold utover nevnte opplysninger som kan ha betydning for tilstanden. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler som isolasjon, piper, ventilasjon, el-anlegg, vann og avløp osv. Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Bygninger og spesielt bygn. som er av eldre dato kan ha skjulte feil og mangler som ikke er mulig å oppdage ved visuell befaring. Særlig kritiske punkter er drensystem, krypkjellere, utforede vegger under terreng, oppforede gulv under terreng, membraner i våtrom, utvendig vann-og avløpsledninger, isolasjon i gulv, vegger og tak. Bygningens el-anlegg, rør-anlegg, piper og ildsteder er ikke kontrollert av takstmannen da dette ligger utenfor takstmannens kontrollansvar. Event. kontroll må foretas av godkjent fagmann. Side: 3 av 35

4 Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Konklusjon tilstand Oppsummering tilstand: Det gjengis enkelt større tilstandssvekkelser, som hvor TG 3 er gitt og umiddelbar utbedring er nødvendig, samt større påkostninger som kan/må påregnes i nærmere fremtid: - Generelt oppgraderingsbehov med tanke på isolasjonsverdi og varmetap ift. dagens tekniske krav. - Ikkefungerende drenering og ny drenering rundt hele bygn. anbefales me dtanke på fuktinntrengning i kjeller. - Stedvise råteskader på ytterkledning på sydveggen. Tillstanden til bakenforliggende skjult konstruksjon som bindingsverk, vindsperre og lufting kan ikke fastslås uten å åpne konstruksjonen for å avdekke oppbygning og råteomfang. Strakstiltak med utskiftning av råteskadet kledning og lister, samt nærmere avdekking anbefales. - Stedvise råteskader på takkonstruksjonen. Flere sperrer har råteskader nederst og må skiftes ut. - Det er uklart om leil. er godkjente brannceller og må avklares med stedelig brannvesen. - Taktekkingen er utett og undertekkingen antas med renoveringsbehov. Evt. brekkasje av takstein skiftes ut. - Koblede vinduer i gavlvegger tilfredstiller i dag ikke begrensingene av varmetap og bør vurderes utskiftet eller rehabiltert. Kjellervinduer med utskiftningsbehov. - 2 takvinduer i loft med utskiftningsbehov. Vindu i loft øst er utett med vanninntrengning. Takvinduer er å regne som en risikokonstruksjon og det bør vurderes om det er nødvendig med disse i et råloft. - Nærmere inspeksjon av taket utv. er nødvendig. - Stedvise himlinger bør skiftes ut (se bilder/konstruksjoner for nærmere detaljer). - Da piper og ildsteder ikke er takstmannens kompetanseområde anbefales det eget tilsyn av kvalifisert personell. - 4 bad fra eldre dato og med ukjent bruk. Ingen fukt funnet, men full renovering anbefales. - Vann og avløpsrør med utgått forventet brukstid, antatt fra tallet ifm. moderniseringen og hovedrør fra 1940tallet. Med tanke på alder må utskiftning påregnes. - 3 av 4 VVB med utgått forventet brukstid, antatt fra tallet ifm. moderniseringen. Med tanke på alder må utskiftning påregnes. Generelt virker bygningen å være i relativt god stand. Alvorlige tilstandsvekkelser som utett tak, drenering og fasade skyldes i all hovedsak mangel på normalt vedlikehold. Det må derfor kunne ansees som et godt bevaringsgrunnlag for bygn. etter at strakstiltak er utført for å forhindre videre unødvendig skade. Det er benyttet ofte TG 3 i rapporten så det må likevel kunne konkluderes med at det er betydelige kostnader som er nødvendige for å få bygn. opp i tilfredstillende stand for normal bruk. DRØBAK, Takstmann Terje Bråthen MNTF Telefon: Side: 4 av 35

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Frogn kommune v/karl Erik Slettebøe Takstmann: Terje Bråthen Befaring/tilstede: Befaringsdato: Terje Bråthen. Takstmann MNTF. Tlf Frogn kommune v/karl Erik Slettebøe. Rekvirent/Representant for eier Frogn kommune. Tlf Terje Bråthen. Takstmann MNTF. Tlf Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse Bolig : Beliggenhet: Eiendommen er beliggende på Kopås Husvikholmen v/sagaløkka nord i Drøbak. Opprinnelig forsvarseiendom tilknyttet kanonbatteriet på Kopås. Bebyggelsen: Flermannsbolig over 2-plan med grovkjeller og råloft. Innredet som 4-mannsbolig med 2 seperate trappeoppganger. Opprinnelig offisers-/mannskapsbrakke for forsvarsanlegget på Kopås og Oscarsborg festning. Standard: Bygningen fremstår som delvis modernisert og generelt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov. Om tomten: Tomten er relativt plan opparbeidet med asfaltert gårdsplass, plen og beplantninger. Samt naturtomt med naturvekster og trær. Adkomstvei: Privat asfaltert innkjøring fra kommunal vei. Innkjørsel benyttes også som turvei for Kopåsanlegget. Tilknytning vann: Kommunalt vann. Privat stikkledning. Tilknytning avløp: Kommunalt avløp. Privat stikkledning. Andre forhold: Fremtidig bruk er uklart, men bygn. ligger i boligområde og grenser til et etablert bo- og turområde. Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato GIS/LINE Follokart.no Kommentar Eiendomsinfo på nett Værneplan for Oscarsborg og Drøbaks festningsanlegg Status Sider Vedlagt Innhentet Fremvist Eiendomsverdi Eiendomsinfo på nett Innhentet Eiendomsdata.no Eiendomsinfo på nett Innhentet Eiers representant v/ Karl E. Slettebøe Kommentar egenerklæring Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger. Rekvirent og eier er Frogn kommune uten kjennskap tilbygn. Eiendommen er nylig anskaffet og eier ønsker derfor en uforbeholden tilstandsvurdering for egen vurdering av hva som bør gjøres med bygn. Det har dermed ingen hensikt med egenerklæring. Side: 5 av 35

6 Bygninger på eiendommen Flermannsbolig Bygningsdata Byggeår: 1927 Kilde: iht. værneplan for Oscarsborg Anvendelse: Hybelhus ikke i bruk. Arealer Bruttoareal Etasje BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar Kjeller øst God høyde m/h: cm. Kjeller vest God høyde m/h: cm. 1. etasje leil. øst God høyde m/h: 247 cm målt i hovedrom. Det bemerkes at ytterste soverom i tilbygg u/ terrassen ikke er et fullverdig soverom da det har gjennomgang til innerste soverom. 1. etasje leil. vest God høyde m/h: 249 cm målt i hovedrom. Det bemerkes at ytterste soverom i tilbygg u/ terrassen ikke er et fullverdig soverom da det har gjennomgang til innerste soverom. 1. etasje oppgang øst God høyde m/h: 298 cm. 1. etasje oppgang vest God høyde m/h: 298 cm. 2. etasje leil. øst God høyde m/h: 250 cm målt i hovedrom. Det bemerkes at ytterste soverom i tilbygg u/ terrassen ikke er et fullverdig soverom da det har gjennomgang til innerste soverom. 2. etasje leil. vest God høyde m/h: 251 cm målt i hovedrom. 2. etasje oppgang øst God høyde m/h: 298 cm. 2. etasje oppgang vest God høyde m/h: 298 cm. Loft øst H: 156 cm målt v/knevegg cm målt u/undergurt (takbjelke). Totalt gulvareal ca 94 m² fra H: 0 cm. Loft vest H: 156 cm målt v/knevegg cm målt u/undergurt (takbjelke). Totalt gulvareal ca 94 m² fra H: 0 cm Sum bygning: 248 Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Side: 6 av 35

7 Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Kjeller øst Grov-vaskerom, 4 boder, gang, gang/ trapperom Kjeller vest Grov-vaskerom, 4 boder, gang, gang/ trapperom 1. etasje leil. øst 2 Soverom, stue, kjøkken, bad, gang, gang/ entré, wc 1. etasje leil. vest 2 Soverom, stue, kjøkken, bad, gang, gang/ entré, wc 1. etasje oppgang øst Gang/Trapperom 1. etasje oppgang vest 2. etasje leil. øst 2 Soverom, stue, kjøkken, bad, gang, gang/ entré, wc 2. etasje leil. vest 2 Soverom, stue, kjøkken, bad, gang, gang/ entré, wc 2. etasje oppgang øst Gang/Trapperom 2. etasje oppgang vest Loft øst Uinnredet loftsrom, trapperom Loft vest Uinnredet loftsrom, trapperom Side: 7 av 35

8 Konstruksjoner Flermannsbolig Bygning generelt - Flermannsbolig Bygning, generelt Flermannsbolig fundamentert med grunnmur til antatt fast grunn. Oppført med natursteinsgrunnmur i kjeller og forøvrig i bindingsverk utvendig kledd med panel. Etasjeskillere i tre. Takkonstruksjon av type valmtak tekket med glassert takstein. Bygning fra eldre dato med div oppgraderinger i leil. utført i nyere tid, men anttat generelt innredet som bolig på 1980-tallet ut i fra observert standard på innredning. Først innredet til befalsbolig for 4 familier rett etter krigen og som hybelhus for kvinnelige befalselever i senere tid. Opprinnelig elevforlegning for Underoffiserskolen frem til krigen I denne perioden ble den benyttet av okupasjonstyrkene og skal ha fått innlagt dusjbad i kjelleren. Spesielt vann og sanitærforholdene er usikre med tanke på alder, men kan antas å være fra tallet. Bygningen har i forsvarets eie vært utleid og utsatt for manglende vedlikehold og fremstår nå med generelt vedlikeholdsbehov. Se utvalgte bilder som vedlegg for nærmere detaljer. TG 2 er gitt til bygget som helhet og generell tilstandsgrad. Grunn og fundamenter - Flermannsbolig Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Bygn. er fundamentert med Ålesundsgrunnmur i naturstein og innv. kjellermur av teglsten, til antatt fast byggegrunn. Kjellergulv av betong. Totalt sett betraktes grunnmur å ivareta opprinnelig tiltenkt funksjon. Det ble ikke påvist svekkelser og visuelt virker grunnmuren å være nærmest uendret fra oppføringstidspunktet. Spekkingen (murfugene) mellom natursteinen virker intakt og er muligens vedlikeholdt tidl. Dette tyder på at byggegrunn antas å være stabil. Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen som helst geotekniske undersøkelser og dermed er det kun svært begrensede muligheter for nøyaktig kunnskap om byggegrunn og stabilitet som kan gjøres. Fundamentering er ved grunnmur, på antatt byggegrunn av jord/stein/fjell. Utfra registrerte forhold synes fundamenteringsmetoden å være tilfredsstillende til opprinnelig tiltenkt funksjon. Det bemerkes at det ikke er etablert radonsperre i grunnen. Dette var ikke vanlig på bygn. oppføringstidspunkt og det anbefales derfor å utføre radontest av inneklimaet, dette for å stadfeste om verdiene er for høye. Dagens krav er iht. Tek. 10 maks 200 Bq/m³ og anbefalt 100 Bq/m³ som tiltaksgrense. TG 1 er gitt med tanke på observasjoner. Byggegrop Uinnredet grovkjeller under terreng. Side: 8 av 35

9 Ved befaring av og utført fuktsøk på "åpne" grunnmursvegger ble det konstatert synlig saltutslag, fukt og høyere fuktutslag nederst på vegger og generelt på gulv. Dette er normalt tegn til ikke fungerende drenering og/eller kapilært oppsug fra grunnen. Tydelig råteskadet treverk i form av hyller ol. i kjeller. Disse har fuktskader nederst og spesielt ifm. ytterhjørner. Mugg kan ikke utelukkes, men ingen større tegn til soppdannelser eller spesiell kjellerlukt. Alder tilsier at drenering ikke er tilstrekkelig og at det ikke er benyttet fuktsperre mot grunnen. Ved andregangsbefaring hadde det regnet kraftig i over et døgn og det ble da også erfart vanninntrengning i hjørne n/ø. Her er det et nedløp fra takrennene, noe som forårsaker unødvendig merbelastning på kjeller. Vann samlet seg på gulv og det må her påregnes ny drenering, anbefalt rundt hele bygn. På sydsiden er det gravet en dyp sjakt med gangrist, noe som hjelper kjellerens sydside mot fuktpåkjenninger. Det ble også erfart en vanndam på gulv i kjeller vest. Det er her uklart for undertegnede årsaken og hvor dette vannet stammer fra. Ved befaringen dagen etter var vanndammen uendret, men det var av en eller annen grunn ikke lenger like sterk urinlukt i kjelleren. Vanndammen lå inntil soilavløpet og det var derfor misstanke om lekkasje fra dette. Det kan heller ikke utelukkes at vannet er fra grunnen utenfor. Nærmere undersøkelser må evt. til for avklaring, men det ble ikke erfart noe synlig årsak til vannet, som kan ha blitt forårsaket av vannsøl el. Da kjelleren er uinnredet og uten organisk materiale (tre) kan det gis TG 2 med tanke på at fukten ikke gjør skade. Det anbefales likevel å anlegg ny drenering for å forhindre direkte vannintrengning. Imidlertid er det umulig å forhindre fuktoppsug fra grunnen, noe som resulterer i større fuktighet også nederst på innervegger. Det ble observert store saltutslag på teglsteinsvegger innv. i kjelleren. Dette må kunne antas å være fuktoppsug fra grunnen. Innervegger av tre, antatt senere oppført er ikke å anbefale da disse vil ta skade og råtne, samt kunne forårsake soppdannelser når det blir utsatt for fuktighet. Fuktoppsug begrenser også egnethet for lagring. Det må derfor vurderes om lagrede klær, møbler ol. er egnet for forholdene. Likevel var det ingen kjellerlukt eller tegn til større skader i kjelleren befaringsdag, noe som antas å være fordi det ikke lagres på gulvet og/eller inntil yttervegger. TG 2 er gitt med tanke på fuktvandring. En tillstand som ikke gjør skade så lenge det ikke er organisk materiale i kjeller, men gir begrenset lagringsmulighet. Drenering - Flermannsbolig Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Utskifting/vedlikehold: Antatt uten drensystem i form av stedelige masser el. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Drenssystem antas å være fra byggeår. Grunnet skjult i byggegrunn er matrialvalg ikke mulig å konstatere. Det ble observert negative avvik på drenssystemet befaringsdag og unormale fuktutslag ved fuktsøk på grunnmur innv., samt tydelig vannintrengning i hjørne n/v. Som tidl. beskrevet må det kunne anses at evt. dreneringen er ikkefungerende og/eller ikkeeksisterende. Ny drenering rundt hele bygn., spesielt nordsiden og rundt hjørnene anbefales. TG 3 er gitt med tanke på fuktvandring. Side: 9 av 35

10 Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Flermannsbolig Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Utskifting/vedlikehold: Yttervegger i tre utv. kledd med stående tømmermannskledning, antatt tradisjonell bindingsverkskonstruksjon med ukjent isolering. Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Yttervegger er å anta oppført som og med datidens utførelse og mangelfulle krav til isolasjon. Dette kan selvfølgelig ikke stadfestes med sikkerhet da konstruksjonen ligger skjult. Boligen fremstår generelt utvendig med normalt vedlikehold med overflatebehandlinger i form av maling fra nyere tid. Det er bemerket i værneplanen at det er foretatt omfattende utskiftning av utv. panel, vinduer og dører, men tidspunkt er ukjent. Vinduene i langveggene er fra 1994 iht. produksjonstempel. Disse antas å være skiftet ut i 1995 og da også store deler av kledningen. Utifra observerte overflater kan det virke som om det er original kledning på begge gavlvegger og muligens utskiftet på langveggene. Dette fordi det ser ut til å være flere lag med gammel maling på gavlvegger. Det er også tydelig utskiftet belistning på langveggene. Om det er utskiftet kledning er undertegnede usikker på, men det virker likevel som om kledningen på gavlveggene er i bedre stand enn langveggene. Likevel er spesielt sørveggen utsatt for omfattende stedvis råteskadet kledning, samt pyntelist nederst og hjørnekasser. Her er tydeligvis pyntelist påforet med nyere materiale, som ikke har tålt fuktbelastningen. Erfaringsmessig er kledning fra nyere tid mindre motstandsdyktig mot fuktskader, enn opprinnelig kledning fra før krigen. Dette understøtter misstanken om at sydveggen og om mulig nordveggen er skiftet ut en gang tidligere, muligens 1995, men antatt tidl. iflg. tilstanden på sydveggen. Det er også mulig at vinduene kom senerer. Sydveggen er normalt mest værbelastet med tanke på slagregn (vind og regn) og sterk soltørking. Det ble stadfestet råteskader i ytterkledningen, samt div. utv. lister og det ansees som nødvendig med omfattende utskiftning av kledning på sydvegg. Det oppsumeres her hvor det ble funnet råte fra bakkeplan: - Råteskadet påforingslist på nedre vannbrett. Dette er en dårlig løsning og vannbrettet bør være i impregnert heltre. - Råteskadet utsmykning av hjørnekasser både s/v og spesielt s/ø. - Stedvis råteskadet nederst på kledningen, oppdaget ca midt på veggen. Det er liten tørkespalte mellom endebord og vannbrett, noe som medfører fuktoppsug i endeveden og dermed råte. Stedvis både over- og underligger. - Større råteskadet kledning flere steder øst for midten og nærmere s/ø-hjørne på veggen. Nærmere undersøkelse om hvor dypt fuktskadene går er nødvendig. - Tilløp til råteskader på vannbrett østre gavl da denne er sprekt opp og tillater innsig av vann. TG 3 er gitt generelt med tanke på stedvise råteskader på sydveggen. TG 2 kan gis til øvrige fasader. TG til bindingsverk kan ikke fastslås uten å åpne konstruksjonen for å avdekke evt. råteomfang. Normal tid før reparasjon/utskiftning av trepanel, år. Normal tid før overflatebehandling av malt trepanel, 4-8 år. Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner Delevegg på loft med gipsplater som brannhemmende overflate. Ut i fra observasjonen er det ettermontert brannskille mellom loftene. Ytterliggere brannskiller mellom leil. er usikkert og må avklares med brann og feiervesenet. TG er følgelig ikke gitt da det er uklart om leil. er godkjente brannceller. Side: 10 av 35

11 Vinduer og dører - Flermannsbolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Utskifting/vedlikehold: Vinduer i tre. Delvis m/2-lags isolerglass, koblede m/2-lags glass og enkle m/1-lags glass. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Hovedsakelig vinduer: - Med isolerglass i nord- og syd vegg (langveggene) fra 1994 iht. produksjonstempel. Disse antas å være skiftet ut i 1995 da det er gjort en generell utskiftning også muligens av kledning og listverk på langveggene. Dette er usikkert og det anbefales nærmere avklaring med tidl. eier. - Koblede m/dobbelt glass i øst- og vest veggene (gavlvegger) fra eldre dato, muligens byggeår. Disse eldre vinduene støtter opp om teorien om at gavlvegger er originale også mtp. kledning og listverk. Vinduene virker brukbare, men har begrenset isoleringsverdi og tetthet, med tanke på varmetap. Utskiftning anbefales, men kan også rehabiliteres for å bevaring. Stedvis manglet det innervinduene. Disse er avgjørende for å få en isolering vinterstid og unngå kondens med påfølgende fuktpåkjenning på karmer ol. Koblede vinduer i varme rom må ha innervinduene ved bruk vinterstid. - Enkle kjellervinduer m/1-lags i kjeller fra byggeår og følgelig med større slitasje. Utskiftning anbefales. Knust ytterglass på kjøkkenvindu i leil. 1. etasje øst med pålimt glass for tetting. Nytt glass er nødvendig. Kjellervinduer med større slitasje og fuktpåkjenning. Utskiftning må påregnes, men er ikke prekert med tanke på at kjelleren er uisolert og brukes kun til lagring. Forøvrig ingen større slitasje oppdaget og vinduskarmer ol. virker hele. Det bemerkes imidlertid at det kun er gjort nærmere kontroll og stikktagninger på utvalgte vinduer. Ved utskiftning av ytterkledning og listverk kan det forekomme skjulte skader el. og utskiftning må evt. vurderes påfølgende. Justeringsbehov forekommer normalt. TG 2 er gitt med tanke på observasjoner. Ytterdører og porter Utskifting/vedlikehold: 2 2-fløyede inngangsdører i tre som fabrikkmalt utførelse m/2-lags isolerglass. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Moderne inngangsdører til hver sin oppgang plassert i nordveggen fra 1996 iht. produksjonstempel. Disse antas å være skiftet ut i 1997 like etter at det er gjort en generell utskiftning av vinduer og muligens av kledning og listverk. Ingen større slitasje oppdaget og karmer og dørblad virker å ha normal slitasje ihht. produksjonsår. TG 2 er gitt med tanke på alder. Innvendige dører Utskifting/vedlikehold: 4 inngangsdører til leil., 4 dører til kjeller og loft og innerdører i leil. i (stedvis malt) glatt finert utførelse. Malte tredører og lemmer i kjeller. Normal tid før utskifting av tredør er år. Hovedsakelig finerdører fra eldre dato, antatt 1970-tallet el. Dører i kjeller fra byggeår og enkle lemmer til mindre boder. Utskiftning av inngangsdører for leil. bør vurderes. Ingen større slitasje oppdaget og karmer og dørblad virker å ha normal slitasje ihht. antatt alder. Div. nyere furufyllingsdører i leil. 2. etg. øst utført v/ egeninnsats av beboer. Tg 2 er gitt generelt med tanke på observasjoner. Side: 11 av 35

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer