GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING"

Transkript

1 FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2

2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad TLF WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV.2 OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. -FP-01 VERSJON 02 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET EMI KONTROLLERT OLT GODKJENT EMI

3 3 INNHOLD 10 Innledning 5 11 Tiltak 6 12 Gjennomføring 7 13 Rammebetingelser 9 14 Tilskudd 9 15 Kostnadsberegning 9 16 Budsjett 11 Bygning Grunn og fundamenter Bæresystem Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Andre bygningsmessige deler VVS-installasjoner Sanitær Varme Brannslokking Gass og lufttrykk Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Elkraft Basisinstallasjon for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys El-varme Reservekraft Andre installasjoner Tele og automatisering Basisinstallasjon for tele og automatisering Integrert kommunikasjon 28

4 4 53 Telefoni og personsøking Alarm og signalsystemer Lyd og bilde Automatisering Andre installasjoner Person og varetransport Utendørs Andre utendørs anlegg Andre fag Akustikk Miljø tiltak Vedlegg 37

5 5 10 Innledning Forprosjektet inneholder en full renovering og oppgradering av Grøtvedt skole. Grøtvedt er bygget på slutten av 1960 tallet hvor skolen i de senere årene er blitt benyttet som ungdomsskole. Sommeren 2013 flyttet Eid barneskole over til Grøtvedt hvor skolen i dag brukes som 1-7 skole med en SFO avd. på ca. 80 barn. Skolen har en hovedbygning(1967) og et tilbygg(2000) for administrasjon. Hovedbygget er bygget av betong med et vertikalt bæresystem av betongsøyler og betongvegger. Horisontalt er det benyttet selvbærende betongdekker med betongdragere. Delevegger i er i hovedsak oppført av teglstein, øvrige vegger er trevegger med gipsplater. Bygget har et aksesystem som er inndelt i akser på 4,0m i tverretningen og et system i lengderetningen på 8,0m + 3,0m + 8,0. Korridorer følger lengdeakser midt i bygget med undervisningsrom på hver side. Bygget har et hovetrapperom midt i bygget som er forlenget ut mot skolegården(u og 1 etg) med hovedinngang og toaletter i u.etg. Gymsal ligger på ene siden av korridoren mot syd/øst og strekker seg over to etasjer. I det nord/vestre hjørne av hovedbygget er det etablert tilfluktsrom dette arealet er ikke med som en del av forprosjektet. Alle fasader består av betong som er minimalt isolert, utfra de eks. tegningene på bygget er det ikke vist isolasjon i vegger, men kun tegl eller lettklinker på innside av betongvegger. Kuldebroer er isolert med 2cm isopor som er pusset inn. Vinduer i bygget er byttet en gang på begynnelsen av 1990 til PVC vinduer med ca. U-verdi 2,0. Yttertak er et oppforet flatt tretak med ca. 100mm glassull med god lufting. Ventilasjonsrommet ligger sentrisk på taket over vertikale sjakter. Skolen har pr. i dag ikke vært gjenstand for vesentlig oppgradering og bærer preg av dette i form av nedslitte overflater, branntekniske mangler og utdaterte tekniske anlegg. Etter pålegg fra brannmyndighetene er det gjennomført branntekniske oppgraderinger som nye brannceller og nye branndører. Det er i tillegg gjort en oppgradering av toaletter(under hovedinngang u.etg) for jenter og gutter. Det er også i 1 etg. gjort en oppussing av klasserom for 1 klasse, SFO avdeling samt to nye klasserom i kunst og håndverk delen. Det gjenstår ytterligere branntekniske oppgraderinger som omfatter oppgradering av brannkrav tilknyttet ventilasjonsanlegget og føringsveier. Dette arbeidet vil være omfattende og medfører stenging av de arealer som blir bygget om. Dette vil berøre driften over en lenger periode. Ved endring av bruk fra ungdomsskole til barneskole så har dette også medført andre krav og utfordringer som f.eks. varmefordeling i rom samt rom akustikk, mm. I hovedsak er alle konstruksjoner av betong og pussede murvegger. Klasserommene er ikke akustisk dempet i form av nedsenket himling og absorbenter på vegger, noe som medfører lang etterklangstid i undervisningsarealene. Bygget har pr. i dag dårlige isolerende egenskaper og et høyt energi forbruk. U-verdier Tak Gulv Vegger Vinduer/dører Eks. bygg 0,40 0,40 0,70 2,4/2,5-4,5 TEK10 0,13 0,15 0,18 1,0 Tabell 10.1

6 6 I forprosjektet er det gjennomført en vurdering og analyse av akustikk, brann og miljøtiltak. Dokumentasjon for fagområdene er spesifisert i dette dokumentet og implementert i kostnadskalkylen. For utbedringen av skolen er det lagt til grunn en «normal standard» som grunnlag for kostnadsberegningen. Alle vurderinger er gjort ut fra forskrifts og miljø hensyn for å ivareta et godt innemiljø for lærere og elever. Tiltak som er vurdert for et bedre innemiljø og som medtatt er: 10.1 Utskifting av alle gulvbelegg 10.2 Lydabsorbenter i undervisningsrom samt felles rom 10.3 Puss av teglvegger 10.4 Balansert ventilasjon 10.5 Vannbåren oppvarming 10.6 Oppgradert belysning COWI AS i samarbeid med Løvfald Arkitekter AS har gjennomført dette forprosjektet. Prosjektgruppen har bestått av: Fag Navn Firma E-post PGL Espen Mikarlsen COWI AS ARK Espen Løvfald Løvfald Arkitekter AS RIB Espen Mikarlsen COWI AS RIV Linda Marie Solberg ----«----- RIE Jon Anders Grindahl ----«----- RIBR Tom Anders Bredde ----«----- RIM Mette Kjerre ----«----- RIAKU Eli-Anne Marthinsen ----«----- LARK Elisabeth Helland ----«----- Tabell Tiltak I styringsgruppen er det gjennomgått nødvendige tiltak for å få en oppdatert og teknisk godt bygg. Tiltakene er spesifisert i listen under Oppgradering av ventilasjon ved hele skolen (ekskl. adm.) 11.2 Ny varmekilde, varmepumpe, vannbåren varme 11.3 Oppgradering av akustikk i undervisningsrom 11.4 Nytt sanitæranlegg, rørføringer internt i bygget 11.5 Nytt elektrisk anlegg, nytt inntak og hovedtavle 11.6 Generell oppussing innvendig, maling og belegg 11.7 Universell utforming, ny heis, tilrettelegging ramper 11.8 Etterisolering av yttervegger og yttertak 11.9 Utskifting av alle vinduer og glassbyggerstein i fasade Tiltakene 11.1 / 11.2 / 11.3 er, må tiltak hvor 11.5 er konsekvens av tiltak 11.1 og Tiltakene er definert i kostnadskalkylen under faginndeling F-01 til F-RM.

7 7 12 Gjennomføring Forprosjektet omfatter en detaljert oversikt over gjennomføring av tiltak og delprosjekter ved skolen. Det var i oppstarten av arbeidet lagt til grunn en gjennomføring av tiltak uavhengig av delprosjekter og faser. Dette ble vurdert til ikke å kunne fungere for skolen da det ville påvirke driften og undervisningen over lengere tid. De tiltak som var beskrevet vil være omfattende og gjennomføre samtidig som gjennomføringstiden ville bli uhensiktsmessig lang. Det ville også være nødvendig å gå inn i samme areal igjen for å starte opp andre tiltak, samtidig som allerede gjennomførte tiltak ville måtte demonteres/rives. Konsekvens for skolen vil være og måtte flytte ut av arealene flere ganger samtidig som at byggeprosessen ville bli uhensiktsmessig lang og kostbar. Det pålegget som er gitt vedrørende brannteknisk oppgradering av ventilasjonsanlegget vil omfatte en slik gjennomføring som beskrevet over. Dette arbeidet står for tur nå, etter at oppgradering av branndører og brannceller er ferdigstilt. Gjennomføringen av dette arbeidet vil være svært omfattende da kanalnett og himlinger i korridorer/sjakter må rives i sin helhet. Arbeidet vil berøre alle klasserom samt korridorer(rømningsveier) i bygget. Ventilasjonsanlegget fungerer også som oppvarmingskilde til bygget hvor tilluften blir oppvarmet via kanalnettet til alle rom. Anlegget er i meget dårlig forfatning og har svært liten fleksibilitet. Å koble til nye kanalføringer med nytt utstyr vil gjøre forholdende dårligere med tanke på balansen i anlegget samt støy fra ventiler. Anlegget er i ubalanse uten mulighet for regulering, noe som viser seg i flere deler av bygget hvor det er vanskelig å få lukket dører pga. overtrykk. Konsekvensene av kun å gjennomføre dette tiltaket vil som sagt være at de arealene som blir bygget om, må demonteres/rives for å oppgradere andre tekniske anlegg, dette være seg varmekurser, elektriske føringer, og nye himlinger med lys. En god løsning for gjennomføring vil være å dele skolen opp i «delprosjekter» som inneholder faser angitt på faseplaner. Tiltak innenfor hvert delprosjekt og fase vil være komplett med alle faggrupper som, ventilasjon, sanitær, elektro, tømrer, snekker, brannteknisk, akustikk, byggtapetserer og maling. Dette vil være den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre prosjektet på. Hvert delprosjekt ferdigstilles fortløpende hvor skolen kan ta i bruk lokalene etter hvert som de er ferdige og overtatt. Elever tilhørende de arealer som er under ombygging må flyttes ut av skolen, og evt. inn i midlertidige lokaler på området, eller i annet kommunalt bygg. Det er vurdert å flytte ut 8 klasser på det meste, 20 elever totalt 160 elever ved oppstart av fase A. Det er gjennomført en miljøsaneringsrapport for Grøtvedt som omfatter en registrering av alle miljøfarlige stoffer som skal behandles ved gjennomføring av byggearbeidet. Det henvises til rapporten for mer detaljert underlag. Kostnader for gjennomføring av tiltak i rapporten er medtatt i kostnadsberegningen.

8 8 Faser Nr. Faser Område Areal 1 A Klasserom 2 etg. 8 klasserom ca. 160 elever 664,0 m² 2 B Arealer for ny heis, går over tre etasjer 203,0 m² 3 C Hovedtrapperom, går over 3 etasjer 331,0 m² 4 D Klasserom / bibliotek / grupperom 2 etg. 514,0 m² 5 E Klasserom 1 kl. / SFO / skolekjøkken / helsesøster 663,0 m² 6 F Gymsal og garderober 514,0 m² 7 G Kunst og håndverk, kun toaletter og trapperom 220,0 m² 8 H Sløyd / gang / tavlerom 202,0 m² 9 I Teknisk rom / fyrrom 88,5 m² 10 J Ventilasjonsrom på tak 185,0 m² Sum arealer 3.584,50 m² Tabell 12.1 Gjennomføringsplan Nr. Delprosjekter Start dato Ferdig dato Tid 1 DELPROSJEKT I Tekniske I og J (ven.rom og fyrrom med hovedtavle) 1 mai sep mnd 2 DELPROSJEKT II Fase A og B (klasserom 2 etg. samt ny heis alle etg.) 1 sep des mnd 3 DELPROSJEKT III Fase D og C (klasserom 2 etg. hovedtrapperom i 2 etg.) 15 des mar mnd 4 DELPROSJEKT IV Fase E og G+C(SFO,1klasse, helsesøster, skolekjøkken.) 1 apr aug mnd 5 DELPROSJEKT V Fase H og F+C (Sløyd, gymsal. garderobe) 15 aug nov mnd 6 Gjennomføring delprosjekt «I til V» 16 mnd 7 DELPROSJEKT VI Energitiltak (Etterisolering vegger/tak og ny fasade) 8 DELPROSJEKT VII Tabell 12.2 Utomhusarealer 4 mnd 4 mnd Oven for nevnte gjennomføringsplan er vurdert i en rekkefølge som er mest hensiktsmessig for skolen og byggearbeidet. Det er planlagt å gjennomføre utbedring av tekniske anlegg som ventilasjonsrom, ventilasjonsanlegg og teknisk rom(fyrrom) med hovedtavle før øvrige delprosjekt påbegynnes, slik at ventilasjon og varme kan kobles inn etter hvert som delprosjektene ferdigstilles. Delprosjekt VI og VII anbefales gjennomført samtidig med de andre delprosjektene. Hvis disse gjennomføres etter at delprosjekt I til V er ferdige, vil det kunne påvirke driften og undervisningen samtidig som deler av arbeide er støyende og må utføres fra innsiden(spesielt skifte av vinduer). Det vil ikke være realistisk å gjennomføre enkelte delprosjekt eller faser separat, prosjektet må ses på som en kontinuerlig gjennomføring, ett prosjekt. Gjennomføringen er vurdert til å vare i 14 til 16 måneder.

9 9 13 Rammebetingelser Prosjektgruppens(PG) mandat er å gjennomføre et forprosjekt basert på informasjon gitt av styringsgruppen samt innspill fra skolens ledelse og ansatte. Forprosjektet omfatter i hovedsak en teknisk oppgradering (konfr. fagspesifikasjoner) av skolen, med noen funksjonelle justeringer av arealer i 1 og 2 etg. PG gruppen har i tillegg lagt til grunn underlagsdokumentasjon gitt av Askim kommune som, kommunale retningslinjer/krav for offentlige bygg, tidligere utredninger. Dagens byggeforskrifter(tek10) er lagt til grunn som minimums krav for løsningene i prosjektet. Med bakgrunn i en rehabilitering av eks. bygg vil det på enkelte områder være vanskelig å oppfylle enkelte krav i TEK10 fult ut. Det vil i disse tilfellene være behov for å søke dispensasjon fra disse. Oppgradering av Grøtvedt skole vil ha en teknisk holdbarhet/tidshorisont på >50år med normalt vedlikehold. Det kan bli behov for å bytte ut enkelte tekniske anlegg før 50år. Forprosjektet inneholder ingen rammesøknad til Askim kommune for gjennomføring av hele prosjektet. Deler av tiltakene som er gjennomført ved skolen er i prosess for ferdigattest. 14 Tilskudd Askim kommune har mulighet til å søke Enova-midler for energitiltak i eksisterende bygg. Investeringsstøtten gis til fysiske tiltak som reduserer energibruken og omlegging til fornybare energikilder. Støtten blir automatisk beregnet for omsøkte tiltak basert på merkostnaden for tiltakene. For å motta støtte må samlet reduksjonsmål være minimum 10 % av dagens energibruk. Maksimal gjennomføringstid er 3 år fra dato for prosjektstart angitt i søknad. Det er tre kategorier tiltak hvor offentlige bygg av denne type kan søke støtte: - Energireduserende enkelttiltak - Varmesentral og konvertering til vannbåren varme - Oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard 15 Kostnadsberegning Kostnadene er beregnet ut fra faseinndelingen vist i tabell 12.1 og ut fra dagens kjente priser. Med bakgrunn i underlaget for dette forprosjektet vil det være en usikkerhet vedr: - tidspunkt for oppstart av prosjektet - flytting av elever i byggeperioden - rekkefølge på faser opp mot skoledrift - gjennomføringstid og miljøhensyn for skolen. Det er ikke gjennomført en usikkerhetsanalyse angående disse faktorene.

10 10 Kostnadsberegningen inneholder en vurdering av midlertidige lokaler for undervisning i byggeperioden med kr. 4,0mill. Denne kostnaden vil kunne variere avhengig av behovet i gjennomføringsfasen. Kostnader vedr rigg og drift vil også kunne variere da disse kostnadene er avhengig av endelig løsning i gjennomføringsplanen. Nytt skolekjøkken er beregnet oppgradert med en kostnad på ca ,- Det er beregnet 4 baser samt en hovedbase for lærer. Kostnadsberegningen inneholder finansieringskostnader på 2,5%, kr ,- Kostnader for akustisk demping av undervisningsrom vurderes til kr ,- ekskl. mva. I denne summen er det kun tatt med klasserom i 1 og 2 etg. Kostnaden omfatter demping med nødvendige platefelter på vegger, og systemhimling. Det er ikke tatt med ombygging av eksisterende lys, ventilasjon, eller andre tekniske installasjoner som kommer i konflikt med løsningene. Skolen må også være med i vurderingen av kritiske arealer(areal som trenger akustisk demping). Vurdering av kostnadsrammen Kostnadsberegningen omfatter en bygningsteknisk oppgradering av den eldste skolebygningen, administrasjonsbygget er ikke en del av dette. Skolen slik den er i dag er ikke optimal sammenlignet med dagens undervisningsform og funksjonalitet, dette gjelder også etter den bygningstekniske rehabiliteringen. Skolens dårlige tekniske stad og struktur, samt en gjennomføring med drift og undervisning i byggeperioden gjenspeiler forprosjektets kostnadsnivå på kr.91.5 mill. ENØK rapporten gir et bilde på inntjening av investeringene for energitiltak, som konkluderer med lang inntjeningstid for de store innvesteringene. Samtidig vil bygget etter oppgraderingen kun være (ca.) 90 % optimalt sammenlignet med et nytt skolebygg. Bakgrunn for dette er at nye installasjoner i et eks. bygg ikke blir optimale pga. begrensninger i eks. konstruksjoner samt andre dimensjoneringskrav i lovverket, dette gjelder spesielt universell utforming, og føringsveier for tekniske fag. For å kunne bekrefte lønnsomheten av en oppgradering på kr.91.5 mill. bør det vurderes å gjennomføre en «nåverdi betraktning av investeringen» eller en sammenligning opp mot en ny skole. Kostnadsnivået for en ny skole på samme areal vil kunne være ca. 120 mill. For at sammenligningen skal være reel bør det utarbeides et skisseprosjekt hvor alle behov er hensyntatt. Da eksisterende skole ikke er optimal med tanke på funksjonalitet og tilrettelegging for dagens undervisningsform, vil en ny skole få andre forutsetninger som det er vanskelig å kostnadsberegne uten et omforent skisseprosjekt. Det vil anbefales å gjennomføre et skisseprosjekt av en ny skole før beslutning om rehabilitering tas.

11 11 Entreprisekostnad (k1-k7) Kostnadsberegning for konto k1 til k7 er byggrelaterte konstruksjoner innvendig og utvendig, disse er basert på NOIS pris bok med «skolebygg» som utgangspunkt. Tekniske fag har benyttet egne erfaringstall fra bransjen som underlag for sine kostnadsberegninger. Generelle kostnader (k8) Generelle kostnader omfatter kostnader for byggherrens egen prosjekt organisasjon, konsulenter, byggeledelse og bi-kostnader. Kostnadsberegning av prosjekteringskostnader er basert på nødvendige fagområder. Byggeledelse er vurder ut fra en hovedentreprise. Spesielle kostnader (k9) Spesielle kostnader omfatter finansieringskostnader og mva. Prosjektkostnader (RM) Reserve og marginer er vurdert utfra type prosjekt og kompleksitet vedr. gjennomføring. Reserve er vurdert til 10 % av konto k1 k9. marginer er vurdert til 3 % av k1 k9. Den totale kostnadsberegningen er kalkulert med en margin på ±13% 16 Budsjett Budsjettet er satt opp iht. kontoplan spesifisert i NS3453 «Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt» og NS3451 «Bygningsdelstabell) Prosjektkostnad er beregnet til kr ,- (mva. utgjør kr ,- ) Hovedbudsjett Ref Konto Totalsum kr/m2 BTA kr/m2 BRA K-1 FELLESKOSTNADER K-2 BYGNING K-3 VVS K-4 ELKRAFT K-5 TELE OG AUTOMATISERING K-6 ANDRE INSTALLASJONER K-7 UTENDØRS K-8 GENERELLE KOSTNADER K-9 SPESIELLE KOSTNADER K-RM RESERVER OG MARGINER K KALKYLE mill Tabell 16.1 Kostnadene i budsjettet er beregnet ut fra kontinuerlig fremdrift av prosjektet.

12 12 Kostnader fordelt på faser Fase Kostnad FASE A FASE B FASE C FASE D FASE E FASE F FASE G FASE H FASE A ENERGI TILTAK UTOMHUS EKSTERNE LOKALER TEKNISK Sum Tabell 16.2 Kostnader fordelt på delprosjekter Delprosjekter Faser Kostnad Gjennomføring Delprosjekt I I + J Delprosjekt II A + B + Eks. lokaler Delprosjekt III D + C Delprosjekt IV E+ G + C Delprosjekt V H + F + C Delprosjekt VI Energitiltak Evt. Delprosjekt VII Utomhus Sum Tabell 16.3 Ved utsettelse av delprosjekt VI og VII vil det påløpe ytterligere kostnader for rigg og drift samt prisstigning.

13 13 Entrepriseform Ut fra byggets kompleksitet vurderer vi gjennomføringen av prosjektet som en hovedentreprise. Dette medfører at det blir kun en kontraktspart som har ansvar for gjennomføringen samt koordinering av under/sideentrepriser. Prosjekteringsgruppen kontraheres av byggherren for gjennomføring av programmering og prosjektering med anbudsdokumenter som hovedleveranse. Andre leveranser som byggherren evt. pålegger gjennomført samtidig med at prosjektet, uføres som sideentrepriser å tiltransporteres hovedentreprenør.

14 14 Bygning Forutsetningene i forprosjektet er basert på at gjennomføringen av byggearbeidet utføres iht. gjeldende lover og forskrifter, Norsk standard og arbeidstilsynets lovpålagte krav. 21 Grunn og fundamenter Grunnarbeider medtatt i forbindelse med forprosjektet er fundamentering for heis samt utbedring av drenering og fundamentering for nye konstruksjoner utvendig. I forbindelse med installering av heis er det behov for ny fundamentering for denne. Bygget er tidligere fundamentert på peler hvor det for ny heis må etableres samme fundamenterings metode. Det er beregnet å bore stålkjernepeler i heisgrube med selvbærende vanntett betong grube. Gruben danner bæring for heissjakten oppover i alle etasjer samt det blir opplegg for gulv i underetasje. Bygget bærer preg av dårlig drenering da det på alle yttervegger i U.etg er fukt og saltutslag på innside, spesielt der hvor terrenget går over gulvnivå. Det er medtatt graving langs alle yttervegger på vestside av bygget samt gavlvegg i syd. Det er beregnet å legge ny drens rundt alle yttervegger. Kjellervegger isoleres og tilbakefylles med drenerende masser. For å tilfredstille universell utforming må det etableres rampe på utside av hovedinngang. I den forbindelse må eksisterende trapp fjernes og etableres med ny trapp/rampe. I forbindelse med utebod og leskur er det medtatt grunnarbeider med masseutskifting og oppbygging av bærelag. 22 Bæresystem Skolen er bygget med et bæresystem i betong. Bæresystemet er godt utnyttet og må evt. forsterkes for nye påførte laster. Det vil være behov for forsterkning av eks. betongdragere med evt. karbonfiber i enkelte soner. Dette gjelder spesielt for utvidelse av ventilasjonsrom. Ved utvidelse og etablering av nye sjakter for

15 15 ventilasjon og tekniske føringer må det gjøres forsterkninger med stålkonstruksjoner. Pelekonstruksjonen har kapasitet for å ta nye laster. Forprosjektet inneholder ikke tiltak som vil medføre riving av eksisterende bærekonstruksjoner bortsett fra utkraging over hovedinngang. Dette taket skal fjernes og erstattes med ny løsning. I forbindelse med etablering av ny heis vil det være behov for forsterkning av eks. konstruksjoner i dette området. 23 Yttervegger Yttervegger er i dag utført i betongkonstruksjoner med lettklinker/ teglsteins vegg på innside. I alle trapperom mot skolegården er det benyttet glassbyggerstein i fasaden. Ved oppgradering av fasadene vil disse bli foret ut 150mm på utsiden. Forprosjektet inneholder en komplett oppbygning med alle sjikt og med 150mm isolasjon samt ny platekledning. Denne løsningen vil gi minimalt med kuldebroer samt at det vil gi et estetisk løft for bygget. Alle vinduer er beregnet å byttes ut med nye aluminiumsfelter og glass med U-verdi 1,0. I trapperom vil det bli etablert aluminiumsfasade av glass som vist på tegninger. Hovedinngangen vil bli bygget om med forblending av teglstein samt isolasjon mot eks. betong. Innganger til u.etg., vil bli skjermet med nye vegger for å slippe inndriv av snø og regn slik det er i dag. 24 Innervegger Nye innervegger føres opp av stålstender med nødvendig antall gipsplater slik at veggene tilfredstille brann og lydkrav. Eksisterende dører som ikke er byttet ut blir byttet til samme standard som dagens branndører. Det er medtatt i de rom som har krav, oppgradering av overflater til ubrennbare materialer. Eksisterende betongvegger og murvegger som er blitt pusset skal males i lyse farger. Øvrige veggflater males tilsvarende. 25 Dekker Skolen har i dag gammelt linoleumsbelegg/vinylbelegg som er nedslitt. Underlaget er i hovedsak betonggulv bortsett fra i gymsal og området over tilfluktsrom hvor det er, oppforede tregulver. Hovedinngang og trapper har skifer heller og fliser. I områder hvor det er belegg har vi beregnet å rive alle overflater og sliping av underlag hvor det blir avrettet med gips, flytsparkel. Det legges belegg av typen vinyl med Pur overflate for god rengjøring og vedlikehold. Alle belegg skal brette opp på vegg(70mm). Alle flater som har skifer og fliser rengjøres og renses. Gulver i gymsal skal slipes og avrettes med flytsparkel hvor det blir lagt belegg som toppskikt. I himlinger skal det etableres systemhimling som har lydabsorberende effekt. Systemhimling skal benyttes i gymsal, men med nedforet spilehimling som beskyttelse på underside. Alle tekniske føringer vil ligge bak systemhimlingen i korridorer.

16 16 26 Yttertak Eksisterende yttertak skal oppgraderes med ny isolasjon som har en tykkelse på mm. Taket er i dag foret opp hvor det er plass til ny isolasjon. Eksisterende yttertak og papp må rives av og erstattes med nytt undertak og takbelegg. 27 Fast inventar Fast inventar for skolekjøkken og SFO er medtatt i kostnadene. Alle øvrige kostnader for løst inventar er ikke medtatt. 29 Andre bygningsmessige deler I forbindelse med utomhusarbeider er det medtatt utvendig bod og leskur(skjermtak) plassert i skolegård. Utebod bygges opp av lette konstruksjoner med bæresystem av limtre, trevegger, isolasjon og trekledning. Leskur bygges med bæring av limtresøyler, platetak med membran.

17 17 30 VVS-installasjoner Forprosjektet omhandler en del forutsetninger og anbefalinger knyttet til oppbyggingen av VVS - tekniske installasjoner ved rehabilitering av skolen. De VVS - tekniske anleggene skal utformes og dimensjoneres på en slik måte at de tilfredsstiller de krav som både offentlige myndigheter, byggherre og brukerne stiller til innemiljø, påvirkning på ytre miljø, funksjonalitet, driftsforhold og kostnader. Det tas også hensyn til retningslinjer for universell utforming. For prosjektering av VVS - anleggene skal bl.a. følgende bli lagt til grunn: Forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR nr. 489) Arbeidstilsynets Best. nr. 444 "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. (FOR ) Byggehåndboka Askim kommune Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Arbeidsmiljøloven Byggherreforskriften Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften FOR nr. 930) Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser (tidl. Normalreglementet for sanitæranlegg) Brannteknisk konsept NS 3031:2007/A1:2010 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data Når det gjelder VVS - tekniske føringer vil de bli koordinert med hovedføringer for elektro. Det tilstrebes skjult kanalanlegg- og røropplegg i størst mulig grad. Eksisterende ventilasjonsløsning er basert på oppvarming via ventilasjonsluften som ikke er en tilfredsstillende løsning og anbefales ikke i dag. Det er ikke forbud mot denne løsningen. Bortsett fra at det vil være vanskelig å imøtekomme dagens krav om effektiv ventilasjon/varme. Denne type ventilasjonsløsning ble brukt på 60/70 tallet.

18 18 31 Sanitær Generelt I sanitæranlegget er det tenkt benyttet utstyr og komponenter av alminnelig, men god standard og i tråd med retningslinjer fra oppdragsgiver. Garderober skal totalrenoveres og alt sanitærutstyr med tilhørende røropplegg skiftes. Toaletter og servanter plassert rundt i bygget erstattes med nytt utstyr og røropplegg skiftes. Alle røropplegg skal utføres som skjult anlegg der dette er mulig. Alle rør som monteres skjult skal trykkprøves, om nødvendigvis seksjonsvis. KV/VV skal ikke innstøpes. På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, skal det være avstengningsventiler. Arbeidene skal utføres iht. det lokale vannverkets bestemmelser. Utstyr Det benyttes servanter, klosetter og urinaler i standard hvitt porselen av anerkjent merke. Utslagsvasker og kummer skal være i rustfritt stål. Utslagsvasker skal ha rist for plassering av bøtte. På servanter for håndvask monteres vannbesparende og berøringsfrie armaturer i forkrommet utførelse. Ved utslagsvasker og kummer monteres ett-greps batteri i forkrommet utførelse. Foran alle armaturer og utstyr monteres Ballofix avstengningsventiler, eller tilsvarende. Gulvsluk skal tilpasses valgt gulvbelegg. I garderobeanleggene skal det installeres sanitærutstyr iht. til arkitektens tegningsunderlag. Det legges vekt på vannbesparende systemer for dusj og håndvask. Det skal installeres anlegg for legionellasikring i dusjanlegg. Varmt forbruksvann produseres i tappevannssentral i fyrrom. Varmtvannsledninger tilknyttes sirkulasjonssystem. Som stengeventiler benyttes kuleventiler. Avløpsledninger Det benyttes MA-rør (eller rør med tilsvarende støykarakteristikk) som nye avløpsrør i bygget. Bunnledninger legges i plast (PP) der dette er aktuelt å skifte. Nye rør kobles inn på eksisterende bunnledninger. Eksisterende røropplegg skal oppgraderes der det ikke er hensiktsmessig å skifte til nye rør. Oppgradering består av video-inspeksjon, rengjøring og rørfornying med strømpe.

19 19 Forbruksvannledninger Rørføringer legges i hovedsak i sjakter og over himling i føringsveier. I områder der rørføringer krysser skillevegger skal det isoleres/tettes forsvarlig mht. lyd og brann. Kaldt - og varmtvannsledningene legges generelt av alupex (rør i rør)/kobber i sjakter og hovedføringer, mens det benyttes PEX som rør i rør i skjulte konstruksjoner. Kaldtvannsledninger kondensisoleres og de skal være diffusjonstett. Varmtvannsledninger varmeisoleres. Det benyttes pre-isolerte opphengsklammer. Synlige rørføringer skal være av forkrommet utførelse. 32 Varme Generelt Varmeanlegget for skolen skal gjøres om til et komplett vannbårent varmeanlegg. Det er tenkt benyttet utstyr og komponenter av alminnelig, men god standard og i tråd med retningslinjer fra oppdragsgiver. Varmeanlegget skal dekke infiltrasjonstap, transmisjonstap, varmt tappevann og oppvarming av ventilasjonsluft. Varmeanlegget skal løses slik at krav til operativ temperatur oppnås i hele oppholdssonen. Norm for operativ temperatur er i området C. Forskjell i vertikal temperaturgradient mellom ankler og hode bør ikke overstige 3 C. Rørføringer går i hovedsak i sjakter og over himling i føringsveier. I områder der rørføringer krysser skillevegger skal det isoleres/tettes forsvarlig mht. lyd og brann. Alle røropplegg skal utføres som skjult anlegg der dette er mulig. På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser, skal det være avstengningsventiler. Alle rør som monteres skjult skal trykkprøves, om nødvendigvis seksjonsvis. I forbindelse med oppvarming av skolebygget vil det ikke være mulighet for å benytte el-oppvarming som hoved varmekilde i bygget. Utdrag fra TEK10 III. Energiforsyning 14-7.Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Lydutfordringer i norske bygg

Lydutfordringer i norske bygg Lydutfordringer i norske bygg - Dagens nybygg - Utfordringer og løsninger - Typiske feil og mangler Anders Homb November 2013 Technology for a better society 1 Innhold Utgangspunkt Kunnskapspyramide Bygningstyper:

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste

Sjekkliste HMS miljø. Forprosjekt. HMS i. Bygg og anlegg. Versjon: 01. Dato: 19.12.2003. Utarbeidet av: Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Sjekkliste HMS miljø HMS i Forprosjekt Bygg og anlegg Dokumenttype: Eksempel på sjekkliste Versjon: 01 Dato: 19.12.2003 Utarbeidet av: 1 Byggets plassering på tomten ARK/ Alle 1.1 Plassere bygningen naturlig

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4

1 Innledning...2 2 Om bygget...2 3 Varme- og ventilasjon...2 4 Prøvetaking og resultater...3 5 Oppsummering...4 NOTAT Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune Oppdrag: 522880 Miljøkartlegging skolebygg - Rammeavtale HFK-09-093 Del: Bergen Maritime videregående skole Dato: 2010-02-22 - Revisjon 02 Skrevet av: Kristian

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg

Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Ventilasjon i avløpsrenseanlegg Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper Systeminndeling Eksempler på løsninger og prosjekterfaring Vidar Olsen Asplan Viak Prosjekteringskrav og dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Fleksible skoleanlegg

Fleksible skoleanlegg RINGERIKE KOMMUNE Fleksible skoleanlegg Toaletter, garderober, dusjer. Fra gammelt til nytt. Ved Arild Hungerholdt Læringsmiljøet Prinsipper Trygghet - grunnleggende for læring og positiv utvikling For

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift

Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Sparebank1 Midt-Norge Om systemene og erfaring etter 5 års drift Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling Energi i Bygg 10.4.2015 2 External / Internal / Confidential s fagområder Varme og

Detaljer

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr

Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom kr kr kr kr Steinkjer sykeheim Punktavsug medisinrom kr TILTAKSPLAN VEDLIKEHOLD 2015 - ENHET EIENDOM - REVIDERT 19.10.2015 Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Pri kostnader Merknad Januar Beitstad skole Vegger 2 nye grupperom 2015 1 kr 20 000 kr 10 000 kr

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Tilstandsanalyse av inneklima

Tilstandsanalyse av inneklima Tilstandsanalyse av inneklima Sverre Holøs 1 Hvilke krav stilles til inneklilma? Bolig TEK ulike utgaver Strålevernforskriften Yrkesbygg TEK Arbeidsmiljøloven Veiledning 444: Inneklima og luftkvalitet

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer