Bartskjærene var middelalderens kirurger. De behersket allerede RIK eller kanskje mer korrekt; IK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bartskjærene var middelalderens kirurger. De behersket allerede RIK eller kanskje mer korrekt; IK"

Transkript

1 Høstnummer 2012 Bartskjærene var middelalderens kirurger. De behersket allerede RIK eller kanskje mer korrekt; IK Innhold: s.2 Leder, s.4 Referat Dansk selskap for dagkirurgi, s.6 Bokanmeldlse, s7 Intervju med Claus Toftegaard, s.10 Program Nordaf Vintermøte, s.12 Bokanmeldelse, s. 14 Dagkirurgi i Midt- Jylland, s.17 Tromboseprofylakse i dagkirurgi, s.19 Ny dagkirurgisk enhet på Haukeland Universitetssykehus, s. 21 Redaktørens hjørne, s. 24 Nordaf styre

2 Leder Av styreleder Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital Initiativer nasjonal visjon DRG-sagen. I de forløpne måneder har der været tatt en rekke forskjellige initiativer fra det dagkirurgiske miljø for konstruktivt å bidra til fokus på og styrkelse av det dagkirurgiske momentum. Der er kontakt med Norsk Gynekologisk Forening, skrevet flere avisartikler om emnet og ikke minst har der på initiativ av Kirurgisk Divisjon på AHUS ved direktør Pål Wiik og vicedir. og styremedlem i NORDAF Berit Karin Helland vært avholdt et møte med fokus på den dagkirurgiske situasjon både nasjonalt og i Helse-Sør-Øst. Møtet hadde deltagelse av en lang rekke personer med ansvar for dagkirurgien i nevnte region og med innlegg fra både SINTEF, politisk (Are Helseth) og medisinsk hold. Møtet (agenda til inspirasjon nedenfor) var særdeles konstruktivt, opplysende og med lovende spinn-off effekter. NORDAF oppfordrer til å følge opp med tilsvarende initiativer både regionalt og nasjonalt. NORDAF vil naturligvis støtte den nasjonale helsepolitiske visjon: Fra Døgn til Dag, men det synes klart, at denne visjon burde understøttes av en klarere strategisk og handlingsrettet plan, meget gjerne på nasjonalt nivå. Dette innebærer for eksempel en målrettet plan i forbindelse med reorganiseringer og nybygg av avdelinger og hospitaler. Nettverket omkring NORDAF bidrar meget gjerne hertil. På møtet tillot undertegnede seg å gå i rette med de nuværende praksis i forhold til DRGfinansiering av dagkirurgi, selv om der i 2012 er skjedd en vis regulering av takstene. Utfordringen i den eksisterende praksis illustreres best av å vise noen av de gynekologiske takster for henholdsvis inneliggende og dagkirurgi: (Se tabell nedenfor) Oppfordringen fra seneste leder på denne plass tåler gjentagelse: Takstsystemet bør revurderes. Kanskje kan vi la oss inspirere av den danske Gråzone model - omtalt i leder nr hvor man for en meget lang rekke kirurgiske prosedyrer opererer med samme betaling for inneliggende pas. og dagkir. behandling? Vi burde, som en del av visjonen Døgn til Dag ha som mål at minimum 75 til 80 % av alle elektive og en stor prosentdel av subbakutte operasjoner utføres dagkirurgisk innen 5-10 år. Det vurderes internasjonalt som et realistisk og ønskelig mål. Aktuell dagkir. % for 2011 er etter det opplyste ca. 62 %. Den unike mulighet til kombinasjon av økt kvantitet og økt kvalitet, som resultat av veldefinerte behandlingslinjer i dagkirurgien er fullt mulig og en gevinst nødvendighet?- i forhold til de helseøkonomiske utfordringer vi står overfor. Vi er ved å komme bakpå i forhold til både Danmark og Sverige I Trygge Hender. NORDAF oppfordrer fortsatt til aktiv medvirkning og støtte til det nasjonale kvalitetsprosjekt I Trygge Hender. Link til prosjektet: jen.no Internasjonalt Norge deltar som tidligere nevnt i det EU-støttede DaySafe Projectet. I del 2 (Work-Package 5 WP-5) medvirkede Dagkirurgisk Avdeling, AHUS og Haraldsplass Diakonale

3 Sykehus i Bergen i en ganske grundig, oppfølgende undersøkelse av avdelingene. På vegne av prosjektet er vi svært glade for disse to avdelingers hjelp og sporty holdning til prosjektet. En dag tar vi kanskje kontakt med din avdeling DaySafe har sin egen nettside hvor man kan få flere opplysninger om prosjektet og følge de innkomne resultater: - Eller via IAAS sin nettside: s.../european-projects Husk IAAS-verdenskongressen i dagkirurgi i Budapest i mai Se link ovenfor. Og ikke minst husk: VINTERMØTE I NORDAF 2013 Vi ser fram til å byte deg og dine kolleger velkommen på vårt neste vintermøte (nr. 17) på: Clarion Airport Hotel, Gardermoen den 11. og 12. Januar DRG 2011 Innelig- gende DRG Kroner Dagkirurgi DRG Kroner Type inngrep O 4850 Genitalt fremfall O 5885 Inngrep på livmor (hysterektomi) O 3061 Div inngrep vulva O 4274 Diagnostisk laparoskopi O 4776 Konisering, utskraping O 3238 Operasjon mot urinlekkasje

4 Besøk i Dansk dagkirurgisk selskaps årsmøte 27. og 28. april Inge Glambek, seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen Det var oppløftende og egentlig en kompliment til Nordaf at danskene har lagt opp sitt årsmøte etter den formen vi har brukt i mange år nå. Årets møte i en litt grålforårshelg på vakre Hindsgavl slott hadde både en helse-politisk del og en faglig del og en hyggelig festmiddag. God opp-slutning og faglig høyt kvalifiserte innlegg gjør det enkelt å anbefale neste års møte som skal være samme sted 5. og 6. april. Jeg har valgt ut noen av de innleggene jeg fant mest spennende: Start av et dagkirurgisk senter Torben Mogensen, Hvidovre hospital Mogensen reiste flere momenter som alle er vesentlige å ta stilling til når man skal starte opp et nytt dagkirurgisk senter, som man nå har gjort på Hvidovre som ligger 4 mil fra Århus. Nevnt punktvis: 1: Hvor stort? De starter opp med 6 stuer, mener dette er optimalt antall i balansen mellom utnyttelse av ressurser og produksjon. Men de planlegger med mulighet for 6 nye stuer hvis det ser ut til å være muligheter for det. 2: Selvstendig enhet? Det er viktig at et DKS er en egen separat enhet med egen ledelse. Det garanterer for eierskap og dedikasjon, og det gir tilhørighet og øket effektivitet. 3: Hva kvalifiserer ledere? Om det er en anestesilege eller en kirurg er uvesentlig. Det viktigste er fleksibilitet, genuin interesse og at leder må kunne give en hånd med. Må beherske to av tre ting: Organisere, bedøve, assistere/ operere. 4: Utdannelse. Det er viktig at dette prioriteres, og LIS- leger må få tilgjengelighet til senteret der man tilpasser antall operasjoner til den mer uerfarne legens kapasitet, og sikrer veiledning og supervisjon. 5: Forskning Det må legges til rette for at det kan gjøres klinisk forskning på et DKS. Dette krever også planlegging, og det må aksepteres at dette kan gi en liten reduksjon i ren produksjon. 6: Rekruttering Det er lettere å involvere leger enn sykepleiere i et DKS. Sykepleiere går ned i lønn fordi de går ut av vakt. Legene kan lettere kombinere med deltakelse

5 i annen aktivitet på sykehuset. 7: Senger eller pasienthotell? Hvidovre planlegger å ha noen sengeplasser til overnatting fordi dagkirurgien blir større etter hvert, og noen pasienter blir 23- timers pasienter. 8: ØH- pasienter Hvidovre setter av 20 % av kapasiteten til ØHarbeid. Dagkirurgi på det nye Århus hospital Fordeler og ulemper ved å samle all dagkirurgi en stor avdeling diskutert. Det ble referert til Kjekshus og Hagens artikkel fra 2005 der de viser at selvstendige dagkirurgiske enheter er % mer effektive enn sentra der DKS er innkorporert i en sentraloperasjonsavdeling. Helle Hartvig, avd. sykepleier og Ulf T. Larsen, overlege Det planlegges et eget hus.i Ikke bare 915, senere og senere aktivitet planlagt. Det planlegges 16 stuer etter hvert, og opp mot 55 av all kirurgi på sykehuset. Videre planlegges 150 medarbeidere under en enhetlig ledelse med eget budsjett og DRG- regnskap. Forskning og nytenking viktig, sammen med fleksibilitet og muligheter for nye pasientforløp og logistikk Den store enheten planlegges delt i 4 mindre enheter fordi oversikt og funksjon fungerer bedre i mindre enheter. Svend Feldsby, formann i Dansk dagkirurgisk selskap DRG venn eller fiende? Prof. Cand. Oecon Kjeld Møller Pedersen Møller Pedersen fokuserte på DRG som finansiering på toppen av en rammebevilging til sykehusene. DRG vil kunne stimulere til aktivitet, men noen sykehus spekulerer i mulighetene for inntekter ved å velge ut operasjoner ut fra DRG- vektingen. DRG er et beregnet gjennomsnitt av enkle og kompliserte varianter av de ulike inngrepene. Velger man bare de enkle, blir det ikke riktig. Han snakket om viktigheten av en god ledelse, og delte incitamentene inn i Extrinsic motivation der resultatet av virksomheten teller, og Intrinsic motivation der selve handlingen, utførelsen, er motivasjon i seg selv. Sistnevnte inneholder faktorer som faglig dyktighet, service, effektivitet, ventetider osv. Tilbakemeldinger om god pasienttilfredshet er sånn sett et viktig positivt incitament. Som eksempel på extrinsic motivation, anbefalte Møller Pedersen bruk av Visual DRG, et nettsted der DRG- vektingen kan sees av alle, slik at de pengemessige resultatene kan synliggjøres.

6 Bokanmeldelse Kortfattet og utfyllende om dagkirurgi Ian Smith, Douglas McWhinnie, Ian Jackson, red. Day Case Surgery 414 s, tab, Oxford University Press, ISBN Boken kommer ut i serien Oxford Specialist Handbooks og er nettopp det, en håndbok. Den er redigert av noen av de mest erfarne dagkirurgiske kapasitetene i Storbritannia: Douglas McWhinnie som er karkirurg og generell kirurg, samt anestesiologene Ian Smith og Ian Jackson. Sistnevnte er også kommende president i IAAS, International Association of Ambulatory Surgery. Til sammen 37 fagkapasiteter fra hele Europa bidrar i de ulike kapitlene. Dagkirurgi er ikke en medisinsk men en logistisk spesialitet og vi vet også fra vår egen hverdag at de som har fått til en velfungerende dagkirurgisk enhet er de som har skjønt at denne spesialiteten er mer enn vanlig avhengig av en samhandling mellom fagene anestesiologi og kirurgi, og mellom leger og sykepleiere. Dagkirurgi er teamwork og det europeiske målet er at 75 % av all elektiv kirurgi skal gjøres dagkirurgisk. Denne boken er den beste jeg hittil har lest, som virkelig nyttig faglig grunnlag for at dette målet skal nås. Boken er delt i 20 kapitler og tar først for seg historiske og organisatoriske utviklinger. Så følger en del om anestesiformer og anestesi for ulike pasientgrupper i dagkirurgien, en del om de ulike kirurgiske inngrepene og til slutt en del om sykepleie, pasientsikkerhet, forskning og undervisning. Kapitlene er utformet likt, med korte punktvise momenter som inneholder imponerende mye fagstoff på de 414 små sidene. Referanser, stikkordsregister og ordforklaringer er gode og nyttige. Formen er velegnet til å få rask oversikt over viktige momenter i de ulike fasene av dagkirurgisk virksomhet, kortfattet og lettlest, likevel med tilstrekkelig tekst der dette er nødvendig. Innholdet er stort, og faglig svært oppdatert. Samtidig er det kirurgi for anestesiologer og anestesiologi for kirurger - noe jeg mener er akkurat det som behøves for å forstå og respektere hverandres fagfelt. Behovet for å bruke dagkirurgien i forskning og undervisning er også utdypet og vektlagt, dette har lenge vært viktige tema i IAAS. Boken er et innholdsrikt, oppdatert og faglig godt oppslagsverk i håndbokformat og jeg kan bare anbefale den. Inge Glambek Kirurgisk avdeling Haraldsplass Diakonale sykehus Bergen

7 Dagkirurgi i en politisk kontekst, ved Claus Toftegaard Tidligere IAAS- president intervjuet av Berit Karin Helland Hva skal til for å skape politisk interesse spør Toftegaard? Økonomiske forhold, pressen, fagpolitisk press, pasientens ønsker og eller tilfredshet, dokumentasjon og nødvendighet. Alle elementer vil kunne skape politisk interesse. Hva skal til for å skape fagpolitiske interesse? Faglig profilering, incitamenter herunder økonomiske og andre, dokumentasjon, økonomisk press og sengenedtak, høy faglig aktivitet og kvalitet samt pasient tilfredshet. Varice operasjon (Schulz 2008) I sykehus Dagkirurgisk enhet i sykehus Dagkirurgsik enhet Pris Tallene taler for seg selv For pasienten er dagkirurgi versus det å være inneliggende forbundet med flere fordeler, herunder tid til god planlegging før inngrepet, kortere tid på sykehuset, færre infeksjoner og med minst samme kvalitet. Fordelene synes langt på vei å demme opp for evt. ulemper som f.eks. mindre service etter inngrepet, kanskje noe smerte og kvalme hjemme og gjerne noe bistand fra familien. Kunnskapsoverføring gjennom bruk av internett kan benyttes også for den dagkirurgiske pasient. Bruk av internett som informasjonskilde til læring og mestring hos den ortopediske pasienten har vært forbundet med suksess. Det har forbedret pasientens kunnskap om egen lidelse og inngrep mer enn tradisjonell entil-en samtaler. Kilde: Katja Heikkinen, University of Turku, Department of Nursing Science, Finland. Sett fra sykehusets ståsted er dagkirurgi forbundet med god planlegging, høy effektivitet, færre strykninger, reduserer behover for kirurgiske døgnsenger, er kostnadseffektivt og gir mer tilfredse pasienter. Fra samfunnets ståsted synes dagkirurgi å gi mer for helsekronene: Billigere enn døgnsenger, senger konvertert fra døgn til dag gir handlingsrom, tilfredse paseinter, færre infeksjoner og kortere sykemeldinger. Det dagkirurgiske teamet rundt pasienten får anledning til god planlegging, teamwork, tilstedeværelse av kirurgen (?), dag ikke døgnvakt, kompetanseutvikling og høy jobbtilfredshet. Kirurgen vil, på dagkirurgen kunne oppleve et dedikeret og motiveret personale, teamarbeid, høy effektivitet, få om noen utsettelser eller forsinkelser, gode mulighet for erfaring gjennom volumtrening, høy kvalitet. Ulempene kan, for noen kirurger være forbundet med for stram planlægning, begrenset mulighet til å gå fra avdelingen, ingen utsettelser eller forsinkelser (!), mindre inngrep, inngrep uten høy status? Fra anestestesisiden kan nevnes tilførsel av lokal anæstesi også som supplement, god smerte behandling (fri for smerte), minske kvalme og oppkast (PONV), normal ernæring både flytende og fast, mobilisering og follow up via telefon.

8 Nye inititativer i dagkirurgi, herunder rygkirurgi (disc), incontinens kirurgi (TVT, TOT), vaginal prolaps, arthoscopisk arthodese av for, kirurgi for otosclerose, antireflux og fedme, plastikkirurgi efter bariatric surgery og EVAR. Barrierer for utviking av dagkirurgi Sykehus er bygget til innlagte pasienter. Leger i sær kirurger er konservative påstår Toftegaard. Leger skal være mobile. Negative incitamenter kan være krevende. Hvor er det lettest å skjære i budsjettet? Hva kan årsaken være til at kirurger og andre synes mer interessert i privat enheter enn offentlige? Bedre avlønning, tilfredse pasienter, bedre kontakt med pasientene (?) én pasient = én lege, god planlegging, godt samarbeid team work, ingen vakter, høy innflytelse på planleggingen...? Hvorfor er det så store forskjeller? Tradisjon? Konservative kirurger, ledere og pasienter? Kulturen kan være et element. Det er forskjellig hvor open minded og parat til nye metoder de enkelte er. Fundamentet til utvikling av dagkirurgi tillegges 1) anaesthesi og smertebehandling. Vi har idag bedre preparater og kan følgelig bedre selektere pasienter. 1) De kirurgiske metodene (MIS), tidligere diagnose og nye kirurger med en annen utdannelse er også faktorer som spiller inn. 3) Dagens pasienter med bedre sosiale forhold (hjem/familie), og med høyere kunnskap og forventninger er også pådrivere til utvikling innenfor mulighetens rom. Og sist, men ikke minst 4) våre politikere/sykehusledere har fokus på incitamenter/økonomi og hvordan nytte tildelte ressurser for å få mest ut av rammene til beste for pasienten. Hvordan kan vi bidra til fortsatt utvikling av dagkirurgi? Vi skal gjøre dagkirurgi til et høystatus område med dedikerede fasiliteter/personale. Legene må flytte seg dit pasientene er. Fortsatt utvikling av økonomiske incitamenter for å dreie behandlingen i dagkirurgisk retning. Hvilke metoder kan benyttes til utviklings formålet? Vær synlig! Spre budskapet. Leger og sykepleierer må delta på nasjonale og internasjonale konferanser, være med på workshops, websider tilhørende din dagkirurgiske virksomheten med oppdatert informasjon, besøk til og fra andre dagkirurgiske enheter, skrive artikler og etablere årliglige pasient tilfredshets kartlegginger som publiseres. Ledere og myndigheter må sikre incitamentet for videre utvikling. Den dagkirurgiske pasienten må få god muntlig og skriftlig preoperativ informasjon. Gode historier kan presenteres i media. De dagkirurgiske fasilitetene må være godt tilgjengelig og godt konstruert for god pasientbehandling. Alle som involveres i dagkirurgi kan drive merkevarebygging eller branding, yte god service til pasienten, gi informasjon, informasjon og informasjon. Det er et mangfold av IAAS aktiviteter for å synliggjøre og markedsføre dagkirurgi, herunder: Hjelper med at danne nasjonale foreninger Internationale kongresser Amsterdan 2007, Brisbane 2009, København 2011, Budapest 2013, Madrid 2015? Web site med information:

9 Officielt tidsskrift Ambulatory Surgery : urgery.org Litteratur database på web site International bok Internationale surveys Guidelines Terminologi Kurser Neste årsmøte i det danske dagkirurgiske selskap holdes på Hindsgavl slott 5. og 6. april Anbefales!

10 NORDAF - Vintermøte 2013 Fredag 11. og lørdag 12. januar CLARION OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN. Fredag 11. januar : Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker : Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet) : Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital : Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital : Den utfordrende pasienten: Møteleder Inge Glambek Rusmisbrukeren som dagkirurgisk pasient. Ovl. Olav Fredheim. St. Olavs Hospital, Trondheim : Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden Møteledere Jørgen Nordentoft og Berit Karin Helland IKT i helsevesenet. Et nasjonalt pasient-journalsystem og nasjonale medisinlister. Datatilsynets tilsyns- og sikkerhetsavdeling: avdelingsdirektør Helge Veum : Pause. Besøk våre utstillere : Pasientsikkerhet: Møteleder Pål J. Husby. Sjekklister: kun noe for flyindustrien..?? Flykaptain Jarle Gimmestad : Lunch. Besøk våre utstillere : Dagsaktuelle temaer : Med sykehusets brille: Utviklingsbehov i almennleges datasystem. Den gode henvisning. Jan Emil Kristoffersen, vicedir. AHUS : Det nye dagkirurgiske hospital i Århus. An. ovl. Sven Felsby, Skejby Sygehus, Danmark : Anestesi-typer til dagkir. gjør det noen forskjell?? Ovl. Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital / Hvidovre Hospital, DK : Pause. Besøk våre utstillere : Kommunikasjon og teambuilding på operasjonsavdelingen. Møteleder Berit Karin Helland. Professor Pål Guldbrandsen. Høkh, Klinikk for helsetjenesteforskning og Psykiatri, UiO : Pause. Besøk våre utstillere.

11 : Generalforsamling med valg til styret : Apéritif i forhallen ved restauranten : Festmiddag med underholdning, dans og nattmat Lørdag 12. januar : Når ting (nesten) går galt Hva kan vi lære? Møteleder Bjarte Askeland : 1. Brann i operasjonsfeltet. An-lege Bente Rud Karlsson, Ullevål (UiO) : 2. Propofol utenfor blodkar er det farlig? Ovl. Frank Weber, Volvat Medisinske Senter, Oslo : 3. Mortalitet - lungeemboli og tromboseprofylakse i dagkirurgi. Kir. Ovl. Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen : Pause. Besøk våre utstillere : Antibiotika-profylakse / behandling ved dagkirurgi. Møteleder Pål J. Husby Ortopedkir. Inge Skråmm, Ahus : Frie foredrag (4 foredrag a 8 min.) : Frie foredrag (4 foredrag a 8 min.). Møteledere Eli L. Øieren og Inge Glambek. 1. Skulderkirurgi pasientopplevelse av smertebehandling. Ortoped. ovl. Eva Kristin Birkelund, og avd. leder Jan Morten Hammersgård, Dagkir. Avd. SI-Elverum. 2. Re-innleggelser etter dagkirurgi. Hvor går grensen..? Gyn.. Eraker AHUS 3. Dagkirurgi i DK: Organisering/finansiering. Er de helt på bærtur? Jørgen Nordentoft. MHH / Hvidovre Hospital, DK : Pause. Utstillingsbesøk : Nye muligheter - trender i dagkirurgien. Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål : 1. Akutt ortopedisk dagkir. Ortopedkir. Hendrik Fuglesang, AHUS : 2. Mb. Osler, ØNH-lege Sinan Dheyaldeen. OUS-RH : 3. Ultralyd - Regional anestesi til dagkir. - nye muligheter? Prof. Jens Børglum, Bispebjerg Hospital, København : Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

12 Bokanmeldelse Viktig og omfattende bok om sår Finn Gottrup og Tonny Karlsmark (red.) Sår, baggrund, diagnose og behandling 2. udgave 2008, 454 s. Munksgaard Danmark, København ISBN-13: Etter 12 år kommer nå en betydelig forbedret utgave av Sår. Den fremstår nå som et helhetlig og nærmest altomfattende verk der detaljrikdommen er imponerende. 19 kunnskapsrike forfattere har bidratt. Boken er uformelt delt inn i fire deler slik jeg leser den: Første del, 13 kapitler (190 sider) starter med en liten historisk oversikt. Deretter omhandles generelle prinsipper i håndtering av sår. Sårhelingens patofysiologi, forskjellige diagnostiske metoder, allmenne sårbehandlingsprinsipper, bakterier og sårinfeksjon og smertebehandling omhandles nøye og detaljrikt på en pedagogisk god måte. Kapitlene om smerte og infeksjon er utdypende og oversiktelige. Denne delen inneholder også kapitler om sårproblemets omfatning og økonomiske implikasjoner. Det er synd at Danmark sliter med samme problem som Norge; at finansieringen av helsetjenester er todelt, og at dette dermed gjør det vanskelig å koordinere samhandling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Kjeld Møller Pedersen gir en meget god og pedagogisk gjennomgang av økonomiske beregningsmodeller for sårbehandling, en modell som godt kan benyttes i andre deler av helsevesenet. Bokens andre del, f.o.m. kapittel 14 t.o.m. kapittel 22 gir en grundig gjennomgang av de vanligst forekommende sårtyper ut fra etiologisk bakgrunn. Arterielle sår, venøse sår, nevrogene diabetiske sår og trykksår er jo de klassiske kroniske sår, og alle disse omtales detaljert og godt. Alle kapitlene i denne delen av boken er omfattende, men lesingen blir lett og oversiktelig p.g.a. bruken av grå bokser med tabellariske oversikter. Her er også to meget omfattende og oversiktelige kapitler om henholdsvis organkirurgiske sår inklusive senkomplikasjoner til kirurgi, og traumatiske sår. Denne delen avsluttes med et kapittel om anorektale fistler, dette kapittelet er dessverre bokens dårligste, med lite systematikk og litt misforstått bruk av grå bokser. Bokens tredje del f.o.m. kapittel 23 t.o.m. kapittel 30 omtaler mer sjeldne og spesielle sårtyper. Sår og hudproblemer rundt stomier, spesielle infeksiøse sår, sår ved vekstforstyrrelser, vaskulittsår, munnhulesår, selvmutilering, keloid og hypertrofiske arr omtales detaljrikt og nærmest tabelllarisk.

13 Kapitlene har en ensartet struktur med anamnese, morfologi, undersøkelse, histologi, behandling, visitasjon/ oppfølging som standard-elementer. Dette gjør det enkelt å bruke denne delen som oppslagsverk. Det er da også gode refe-ranser til hvert kapittel for videre fordyping i disse spesielle emnene. Bokens fjerde og siste del har form av tre appendiks og et stikkordsregister. 1. appendiks starter med et kapittel som omhandler strukturen i sårbehandlingen i Danmark. Vitencenter for Sårheling på Bispebjerg hospital, og Universitetscenter for Sårheling i Odense omtales, og innhold i utdannelse av sårleger beskrives. For en nordmann er det bare å bøye seg i støvet i ren beundring. Danmark har en struktur i sårbehandling som intet annet land kan fremvise. I 2. appendiks er det eksempler med bilder av ulike sårtyper, med etterfølgende behandlingsforslag. Dette er et lærerikt avsnitt, og kunne kanskje vært enda mer omfattende. Men av plasshensyn er det bare tatt med de mest typiske sårtypene. Appendiks 3 er en god alfabetisk ordliste med definisjoner, og så avrundes boken med og et langt og godt stikkordsregister. Jeg har lest denne boken fra perm til perm, men det er selvsagt ikke nødvendig. Oversikteligheten og oppbyggingen gjør at boken er et glimrende oppslagsverk. Det er den beste sårboken jeg har lest, og den må være obligatorisk på enhver kirurgmottagelse. Den er representativ for den kvalitet som preger sårbehandlingen i Danmark, og vi kan i Norge bare gratulere og be om tillatelse til å bruke dette i vår egen oppbygging av sårbehandling. Inge Glambek Halvsides reklame, PolyMed

14 Dagkirurgien et sentralt element i fremtidens helsevesen i Region Midtjylland Avdelingssjef Christian Boel, Region Midtjylland. Konvertering fra inneliggende til dagkirurgi.hvor befinner vi oss nå i Region Midtjylland? Ca. 78 % av inngrepen utføres nå dagkirurgisk. Å endre holdning er avgjørende. Ved starten af dagkirurgien flyttede man de små indgreb fra operationsgange over på det dagkirurgiske afsnit. Ved planlægning af moderne kirurgi kan vi vende tingene om og betragte et dagkirurgisk indgreb som første valg. Sven Felsby (21/ ) Omstilling til fremtidens helsevesen i Region Midtjylland (RM) Organisering av dagkirurgien synes å dreie fra enheter med begrenset sykehusaktivitet til mer sentralt plassert enheter med flere tversgående funksjoner og stor elektiv aktivitet. Dagkirurgiske enheter i henholdsvis Odder (2009) og Kjellerup (2010) er nedlagt. Friklinikk aktivitet i Brædstrup, Grenaa og Ringkøbing er underlagt Friklinikk Silkeborg under Center for Planlagt Kirurgi (CPK) på Regionshospitalet Silkeborg. CPK med ortopedisk kirurgi og anestesiologi er lagt sammen i én organisasjon. Det har skjedd en avvikling av øvrig dagkirurgisk aktivitet i hhv Ringkøbing og Grenaa. Forskningen styrkes på regionssykehusene. Forskningssamarbeidet mellom regionssykehusene og Aarhus Universitet tar utgangspunkt i flere forskningsprofiler, blant annet forskning i folkesykdommene og den akutte pasienten. Funksjonsfordeling er med å sikre sterke fagmiljøer. Ulike tilknytningsformer til Aarhus universitet, for eksempel universitetsklinikker sikrer satsning på forskning. Det foreligger avtaler mellom Aarhus universitet og RM som er med å øke kvaliteten og evidensen i helsevesenets tilbud til det høyeste internasjonale nivået til gagn for befolkningen og pasientene i Region Midtjylland. Tettere samspill mellom klinisk forskning og klinisk praksis. Forskning som en integrert del i driften. Fleksibel kapasitetsplanlegging. Region Midtjylland arbeider bevisst med å sikre best mulig utnyttelse av egen kapasitet gjennom meraktivitets prosjekter og samarbeid på tvers. Dette er prosjekter med det til formål å utnytte regionens egen kapasitet best mulig og redusere bruk av private behandlingstilbud. I 2012 fordobles finansieringen i forhold til Det finansieres meraktivitets prosjekter for 70 mill. Det er etablert et felles regionalt samarbeid for å forbedre beslutningsgrunnlaget til prioritering og planleggingen. Dette bidrar til kvalitetsutvikling og mer effektiv ressursutnyttelse i det danske helsevesen.

15 Hvor går Danmark? Hva bringer fremtiden? Alle fem regioner har vedtatt nye sykehus og /eller akuttplaner i de senere år. Hovedprinsippene omfatter færre enheter, samling av funksjoner og øyeblikkelig hjelp, økt kvalitet og effektivitet. En dynamisk prosess vil prege den samlede omstilling av helsevesenet i Danmark de neste 10 år. Mål og utfordringene ved sykehusutbyggingen De overordnete mål er bedre og mere sammenhengende pasientforløp, økt pasientsikkerhet, effektiviseringer og økt kvalitet. Utfordringene er mange og ukjente. Regionene bygger til en fremtid, som ingen vet hvordan ser ut. Fremtidens teknologi og innovative løsninger er ukjente. Hvordan blir tilgangen av pasienter? Og sist, men ikke minst hvordan blir samspill og grenser mellom de forskjellige sektorene i helsevesenet. Løsningen må bli å bygge fleksibelt! Ekspertpanelets forutsetninger for dimensjonering av sykehusbyggingen Med hensyn til behandlingsbehovet forventes en stigning i ambulante behandlinger på 50 % og en sengereduksjon på 20 % i perioden Det forventes en beleggsprosent på 85 % på sykehus og avdelinger med en stor andel akutt pasienter. Med hensyn til kapasitetsutnyttelse forventes en generell tilpasning av arealet med 20 %. Det skal blant annet finnes ved utnyttelse av behandlingsarealer på 245 dager á 7 timer og ved å bygge fleksibelt fremfor stort. Fremtidens dagkirurgi DNU / AUH Plassering og kapasitet. Én samlet dagkirurgisk enhet i DNU plassert i tett tilknytning til det eksisterende dagkirurgiske avsnittet i AUH, Skejby Den Dagkirurgisk enhet med i alt 16 OPR-stuer, hvorav 12 nybygges. Fysisk vil enheten være organisert i 4 avsnitt hver med 4 OPR-stuer og 14 oppvåknings- og hvileplasser. I hvert avsnitt skal det være en stor OPR-stue på 60 m2 og tre mindre OPR-stuer på 52 m2. Et eget avsnitt dedikeres til barn. Alle dagkirurgiske inngrep gjennomføres i enheten med unntak av endoskopier da det finnes en dedikert endoskopi enhet i DNU, øye operasjoner og dermatologisk laserbehandlinger. Den nye dagkirurgiske enhet i DNU forventes åpnet 2. kvartal i Brukere har vært involvert i flere omganger, bl.a. vedrørende de overordnede konseptuelle løsninger (det dagkirurgiske konsept), overordnede aktivitets-, kapasitets og arealmessige rammer, disposisjonsforslag og avsnittets rom funksjonsprogram. Dagkirurgi i DNV Gødstrup Dagkirurgi er her en del av den såkalte Interventionsklyngen. Det arbeides med optimering av rom anvendelsen i den dagkirurgiske enhet. Her fokuseres på det dagkirurgiske pasientforløpet samt klare forventning om at det i fremtiden vil konverteres operasjoner fra inneliggende til dagkirurgi. Det nye sykehuset er innflytningsklart i fase 2 først samles de akutte funksjoner.

16 Fremtidens utfordringer Det er fortsatt et utviklingspotensiale for videre konvertering til dagkirurgi. Andelen operasjoner som utføres dagkirurgisk, var i 2009 mindre end en fjerdedel for 8 potentielle dagkirurgiske operasjoner (8 av de 36 operasjoner utvalgt av IAAS). Aktivitets- og økonomistyring: incitamenter til fortsatt konvertering fra inneliggende til dagkirurgi. Sørge for en kontinuerlig utfordring av vanetenkningen i helsevesenet! Halvsides reklame Mølnlycke

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no

Vårnummer 2013. Nr. 1 2013 Side 1. Stoff til Dagkirurgisk Forum sendes styreleder Jørgen Nordentoft Mail: nordentoft@online.no Vårnummer 2013 Den indiske kirurgiens far, Susruta beskriver mange kirurgiske instrumenter. Susruta levde 800 år fkr, og den eldste utgaven av hans kirurgiske lærebok er fra rundt 400 AD. Mange instrumenter

Detaljer

Der er forskjellige initiativer på gang fra det dagkirurgiske miljø for konstruktivt å bidra til en løsning på denne DRGutfordring.

Der er forskjellige initiativer på gang fra det dagkirurgiske miljø for konstruktivt å bidra til en løsning på denne DRGutfordring. 33 Vårnummer 2012 Innhold: s.2: Leder (Jørgen Nordentoft), s.4: Referat Nordaf Vintermøte - del I (Therese B. Kvamme og Cathrine Lagtind) s.8: Referat IAAS verdenskongress København 2011 (Inger Bardal

Detaljer

hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding og program ingen grunn til å vente. (Av og til er det vinter i Bergen også: )

hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding og program ingen grunn til å vente. (Av og til er det vinter i Bergen også: ) Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og venter, begge deler vil være i fokus på kommende

Detaljer

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam?

Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Neste vintermøte blir fredag 12. og lørdag 13. januar 2007! Hvem vinner tur til Amsterdam? Nordaf fortsetter sin spektakulære loddtrekning blant medlemmene om tur til verdenskongressen i dagkirurgi i Amsterdam

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner

Føler seg friskere med dagkirurgi. Til krig mot influensaen. Forbedrer pasientforløp. Utvider LMS i Harstad. Kompliserte operasjoner Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 17 10. oktober 2008 Kompliserte operasjoner som tidligere krevde mellom 10 og 15 dagers sykehusinnleggelse, gjøres nå med dagkirurgi. Ikke nok med det: Pasientene føler

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent...

Boken En gave for livet. PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo. Tur til Tenerife i november. Rekord i antall transplantasjoner. Livet på vent... Nr. 1 Mars 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Boken En gave for livet PD-ambassadørenes 5. seminar i Oslo Tur til Tenerife i november Rekord

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling

Haraldsplass. Veien videre. Magasinet. for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Ny idé om Alzheimers. Nettbasert angstbehandling Magasinet Haraldsplass MAGASIN FOR STIFTELSEN BERGEN DIAKONISSEHJEM NR 1 2014 53. ÅRGANG Veien videre for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem SIDE 16 Ny idé om Alzheimers Nettbasert angstbehandling SIDE 4

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008. Alternative studenter. Janne M. Spaun ER leder for SAMed i Tromsø, studentforeningen

Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008. Alternative studenter. Janne M. Spaun ER leder for SAMed i Tromsø, studentforeningen Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 5 29. februar 2008 Overtallige får ny sjanse Personell ved UNN som mister jobben ved sin avdeling på grunn av budsjettkuttene, kan søke seg inn i bemannings banken og

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad.

PINGVINEN. Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 6 2012 årg. 9 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Gjennom nåløyet Som en av få har Mikkel Rasmussen (til høyre) fått seg lærlingplass på ambulanseavdelingen ved UNN Harstad. Inspirasjon

Detaljer