Bartskjærene var middelalderens kirurger. De behersket allerede RIK eller kanskje mer korrekt; IK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bartskjærene var middelalderens kirurger. De behersket allerede RIK eller kanskje mer korrekt; IK"

Transkript

1 Høstnummer 2012 Bartskjærene var middelalderens kirurger. De behersket allerede RIK eller kanskje mer korrekt; IK Innhold: s.2 Leder, s.4 Referat Dansk selskap for dagkirurgi, s.6 Bokanmeldlse, s7 Intervju med Claus Toftegaard, s.10 Program Nordaf Vintermøte, s.12 Bokanmeldelse, s. 14 Dagkirurgi i Midt- Jylland, s.17 Tromboseprofylakse i dagkirurgi, s.19 Ny dagkirurgisk enhet på Haukeland Universitetssykehus, s. 21 Redaktørens hjørne, s. 24 Nordaf styre

2 Leder Av styreleder Jørgen Nordentoft, Martina Hansens Hospital Initiativer nasjonal visjon DRG-sagen. I de forløpne måneder har der været tatt en rekke forskjellige initiativer fra det dagkirurgiske miljø for konstruktivt å bidra til fokus på og styrkelse av det dagkirurgiske momentum. Der er kontakt med Norsk Gynekologisk Forening, skrevet flere avisartikler om emnet og ikke minst har der på initiativ av Kirurgisk Divisjon på AHUS ved direktør Pål Wiik og vicedir. og styremedlem i NORDAF Berit Karin Helland vært avholdt et møte med fokus på den dagkirurgiske situasjon både nasjonalt og i Helse-Sør-Øst. Møtet hadde deltagelse av en lang rekke personer med ansvar for dagkirurgien i nevnte region og med innlegg fra både SINTEF, politisk (Are Helseth) og medisinsk hold. Møtet (agenda til inspirasjon nedenfor) var særdeles konstruktivt, opplysende og med lovende spinn-off effekter. NORDAF oppfordrer til å følge opp med tilsvarende initiativer både regionalt og nasjonalt. NORDAF vil naturligvis støtte den nasjonale helsepolitiske visjon: Fra Døgn til Dag, men det synes klart, at denne visjon burde understøttes av en klarere strategisk og handlingsrettet plan, meget gjerne på nasjonalt nivå. Dette innebærer for eksempel en målrettet plan i forbindelse med reorganiseringer og nybygg av avdelinger og hospitaler. Nettverket omkring NORDAF bidrar meget gjerne hertil. På møtet tillot undertegnede seg å gå i rette med de nuværende praksis i forhold til DRGfinansiering av dagkirurgi, selv om der i 2012 er skjedd en vis regulering av takstene. Utfordringen i den eksisterende praksis illustreres best av å vise noen av de gynekologiske takster for henholdsvis inneliggende og dagkirurgi: (Se tabell nedenfor) Oppfordringen fra seneste leder på denne plass tåler gjentagelse: Takstsystemet bør revurderes. Kanskje kan vi la oss inspirere av den danske Gråzone model - omtalt i leder nr hvor man for en meget lang rekke kirurgiske prosedyrer opererer med samme betaling for inneliggende pas. og dagkir. behandling? Vi burde, som en del av visjonen Døgn til Dag ha som mål at minimum 75 til 80 % av alle elektive og en stor prosentdel av subbakutte operasjoner utføres dagkirurgisk innen 5-10 år. Det vurderes internasjonalt som et realistisk og ønskelig mål. Aktuell dagkir. % for 2011 er etter det opplyste ca. 62 %. Den unike mulighet til kombinasjon av økt kvantitet og økt kvalitet, som resultat av veldefinerte behandlingslinjer i dagkirurgien er fullt mulig og en gevinst nødvendighet?- i forhold til de helseøkonomiske utfordringer vi står overfor. Vi er ved å komme bakpå i forhold til både Danmark og Sverige I Trygge Hender. NORDAF oppfordrer fortsatt til aktiv medvirkning og støtte til det nasjonale kvalitetsprosjekt I Trygge Hender. Link til prosjektet: jen.no Internasjonalt Norge deltar som tidligere nevnt i det EU-støttede DaySafe Projectet. I del 2 (Work-Package 5 WP-5) medvirkede Dagkirurgisk Avdeling, AHUS og Haraldsplass Diakonale

3 Sykehus i Bergen i en ganske grundig, oppfølgende undersøkelse av avdelingene. På vegne av prosjektet er vi svært glade for disse to avdelingers hjelp og sporty holdning til prosjektet. En dag tar vi kanskje kontakt med din avdeling DaySafe har sin egen nettside hvor man kan få flere opplysninger om prosjektet og følge de innkomne resultater: - Eller via IAAS sin nettside: s.../european-projects Husk IAAS-verdenskongressen i dagkirurgi i Budapest i mai Se link ovenfor. Og ikke minst husk: VINTERMØTE I NORDAF 2013 Vi ser fram til å byte deg og dine kolleger velkommen på vårt neste vintermøte (nr. 17) på: Clarion Airport Hotel, Gardermoen den 11. og 12. Januar DRG 2011 Innelig- gende DRG Kroner Dagkirurgi DRG Kroner Type inngrep O 4850 Genitalt fremfall O 5885 Inngrep på livmor (hysterektomi) O 3061 Div inngrep vulva O 4274 Diagnostisk laparoskopi O 4776 Konisering, utskraping O 3238 Operasjon mot urinlekkasje

4 Besøk i Dansk dagkirurgisk selskaps årsmøte 27. og 28. april Inge Glambek, seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen Det var oppløftende og egentlig en kompliment til Nordaf at danskene har lagt opp sitt årsmøte etter den formen vi har brukt i mange år nå. Årets møte i en litt grålforårshelg på vakre Hindsgavl slott hadde både en helse-politisk del og en faglig del og en hyggelig festmiddag. God opp-slutning og faglig høyt kvalifiserte innlegg gjør det enkelt å anbefale neste års møte som skal være samme sted 5. og 6. april. Jeg har valgt ut noen av de innleggene jeg fant mest spennende: Start av et dagkirurgisk senter Torben Mogensen, Hvidovre hospital Mogensen reiste flere momenter som alle er vesentlige å ta stilling til når man skal starte opp et nytt dagkirurgisk senter, som man nå har gjort på Hvidovre som ligger 4 mil fra Århus. Nevnt punktvis: 1: Hvor stort? De starter opp med 6 stuer, mener dette er optimalt antall i balansen mellom utnyttelse av ressurser og produksjon. Men de planlegger med mulighet for 6 nye stuer hvis det ser ut til å være muligheter for det. 2: Selvstendig enhet? Det er viktig at et DKS er en egen separat enhet med egen ledelse. Det garanterer for eierskap og dedikasjon, og det gir tilhørighet og øket effektivitet. 3: Hva kvalifiserer ledere? Om det er en anestesilege eller en kirurg er uvesentlig. Det viktigste er fleksibilitet, genuin interesse og at leder må kunne give en hånd med. Må beherske to av tre ting: Organisere, bedøve, assistere/ operere. 4: Utdannelse. Det er viktig at dette prioriteres, og LIS- leger må få tilgjengelighet til senteret der man tilpasser antall operasjoner til den mer uerfarne legens kapasitet, og sikrer veiledning og supervisjon. 5: Forskning Det må legges til rette for at det kan gjøres klinisk forskning på et DKS. Dette krever også planlegging, og det må aksepteres at dette kan gi en liten reduksjon i ren produksjon. 6: Rekruttering Det er lettere å involvere leger enn sykepleiere i et DKS. Sykepleiere går ned i lønn fordi de går ut av vakt. Legene kan lettere kombinere med deltakelse

5 i annen aktivitet på sykehuset. 7: Senger eller pasienthotell? Hvidovre planlegger å ha noen sengeplasser til overnatting fordi dagkirurgien blir større etter hvert, og noen pasienter blir 23- timers pasienter. 8: ØH- pasienter Hvidovre setter av 20 % av kapasiteten til ØHarbeid. Dagkirurgi på det nye Århus hospital Fordeler og ulemper ved å samle all dagkirurgi en stor avdeling diskutert. Det ble referert til Kjekshus og Hagens artikkel fra 2005 der de viser at selvstendige dagkirurgiske enheter er % mer effektive enn sentra der DKS er innkorporert i en sentraloperasjonsavdeling. Helle Hartvig, avd. sykepleier og Ulf T. Larsen, overlege Det planlegges et eget hus.i Ikke bare 915, senere og senere aktivitet planlagt. Det planlegges 16 stuer etter hvert, og opp mot 55 av all kirurgi på sykehuset. Videre planlegges 150 medarbeidere under en enhetlig ledelse med eget budsjett og DRG- regnskap. Forskning og nytenking viktig, sammen med fleksibilitet og muligheter for nye pasientforløp og logistikk Den store enheten planlegges delt i 4 mindre enheter fordi oversikt og funksjon fungerer bedre i mindre enheter. Svend Feldsby, formann i Dansk dagkirurgisk selskap DRG venn eller fiende? Prof. Cand. Oecon Kjeld Møller Pedersen Møller Pedersen fokuserte på DRG som finansiering på toppen av en rammebevilging til sykehusene. DRG vil kunne stimulere til aktivitet, men noen sykehus spekulerer i mulighetene for inntekter ved å velge ut operasjoner ut fra DRG- vektingen. DRG er et beregnet gjennomsnitt av enkle og kompliserte varianter av de ulike inngrepene. Velger man bare de enkle, blir det ikke riktig. Han snakket om viktigheten av en god ledelse, og delte incitamentene inn i Extrinsic motivation der resultatet av virksomheten teller, og Intrinsic motivation der selve handlingen, utførelsen, er motivasjon i seg selv. Sistnevnte inneholder faktorer som faglig dyktighet, service, effektivitet, ventetider osv. Tilbakemeldinger om god pasienttilfredshet er sånn sett et viktig positivt incitament. Som eksempel på extrinsic motivation, anbefalte Møller Pedersen bruk av Visual DRG, et nettsted der DRG- vektingen kan sees av alle, slik at de pengemessige resultatene kan synliggjøres.

6 Bokanmeldelse Kortfattet og utfyllende om dagkirurgi Ian Smith, Douglas McWhinnie, Ian Jackson, red. Day Case Surgery 414 s, tab, Oxford University Press, ISBN Boken kommer ut i serien Oxford Specialist Handbooks og er nettopp det, en håndbok. Den er redigert av noen av de mest erfarne dagkirurgiske kapasitetene i Storbritannia: Douglas McWhinnie som er karkirurg og generell kirurg, samt anestesiologene Ian Smith og Ian Jackson. Sistnevnte er også kommende president i IAAS, International Association of Ambulatory Surgery. Til sammen 37 fagkapasiteter fra hele Europa bidrar i de ulike kapitlene. Dagkirurgi er ikke en medisinsk men en logistisk spesialitet og vi vet også fra vår egen hverdag at de som har fått til en velfungerende dagkirurgisk enhet er de som har skjønt at denne spesialiteten er mer enn vanlig avhengig av en samhandling mellom fagene anestesiologi og kirurgi, og mellom leger og sykepleiere. Dagkirurgi er teamwork og det europeiske målet er at 75 % av all elektiv kirurgi skal gjøres dagkirurgisk. Denne boken er den beste jeg hittil har lest, som virkelig nyttig faglig grunnlag for at dette målet skal nås. Boken er delt i 20 kapitler og tar først for seg historiske og organisatoriske utviklinger. Så følger en del om anestesiformer og anestesi for ulike pasientgrupper i dagkirurgien, en del om de ulike kirurgiske inngrepene og til slutt en del om sykepleie, pasientsikkerhet, forskning og undervisning. Kapitlene er utformet likt, med korte punktvise momenter som inneholder imponerende mye fagstoff på de 414 små sidene. Referanser, stikkordsregister og ordforklaringer er gode og nyttige. Formen er velegnet til å få rask oversikt over viktige momenter i de ulike fasene av dagkirurgisk virksomhet, kortfattet og lettlest, likevel med tilstrekkelig tekst der dette er nødvendig. Innholdet er stort, og faglig svært oppdatert. Samtidig er det kirurgi for anestesiologer og anestesiologi for kirurger - noe jeg mener er akkurat det som behøves for å forstå og respektere hverandres fagfelt. Behovet for å bruke dagkirurgien i forskning og undervisning er også utdypet og vektlagt, dette har lenge vært viktige tema i IAAS. Boken er et innholdsrikt, oppdatert og faglig godt oppslagsverk i håndbokformat og jeg kan bare anbefale den. Inge Glambek Kirurgisk avdeling Haraldsplass Diakonale sykehus Bergen

7 Dagkirurgi i en politisk kontekst, ved Claus Toftegaard Tidligere IAAS- president intervjuet av Berit Karin Helland Hva skal til for å skape politisk interesse spør Toftegaard? Økonomiske forhold, pressen, fagpolitisk press, pasientens ønsker og eller tilfredshet, dokumentasjon og nødvendighet. Alle elementer vil kunne skape politisk interesse. Hva skal til for å skape fagpolitiske interesse? Faglig profilering, incitamenter herunder økonomiske og andre, dokumentasjon, økonomisk press og sengenedtak, høy faglig aktivitet og kvalitet samt pasient tilfredshet. Varice operasjon (Schulz 2008) I sykehus Dagkirurgisk enhet i sykehus Dagkirurgsik enhet Pris Tallene taler for seg selv For pasienten er dagkirurgi versus det å være inneliggende forbundet med flere fordeler, herunder tid til god planlegging før inngrepet, kortere tid på sykehuset, færre infeksjoner og med minst samme kvalitet. Fordelene synes langt på vei å demme opp for evt. ulemper som f.eks. mindre service etter inngrepet, kanskje noe smerte og kvalme hjemme og gjerne noe bistand fra familien. Kunnskapsoverføring gjennom bruk av internett kan benyttes også for den dagkirurgiske pasient. Bruk av internett som informasjonskilde til læring og mestring hos den ortopediske pasienten har vært forbundet med suksess. Det har forbedret pasientens kunnskap om egen lidelse og inngrep mer enn tradisjonell entil-en samtaler. Kilde: Katja Heikkinen, University of Turku, Department of Nursing Science, Finland. Sett fra sykehusets ståsted er dagkirurgi forbundet med god planlegging, høy effektivitet, færre strykninger, reduserer behover for kirurgiske døgnsenger, er kostnadseffektivt og gir mer tilfredse pasienter. Fra samfunnets ståsted synes dagkirurgi å gi mer for helsekronene: Billigere enn døgnsenger, senger konvertert fra døgn til dag gir handlingsrom, tilfredse paseinter, færre infeksjoner og kortere sykemeldinger. Det dagkirurgiske teamet rundt pasienten får anledning til god planlegging, teamwork, tilstedeværelse av kirurgen (?), dag ikke døgnvakt, kompetanseutvikling og høy jobbtilfredshet. Kirurgen vil, på dagkirurgen kunne oppleve et dedikeret og motiveret personale, teamarbeid, høy effektivitet, få om noen utsettelser eller forsinkelser, gode mulighet for erfaring gjennom volumtrening, høy kvalitet. Ulempene kan, for noen kirurger være forbundet med for stram planlægning, begrenset mulighet til å gå fra avdelingen, ingen utsettelser eller forsinkelser (!), mindre inngrep, inngrep uten høy status? Fra anestestesisiden kan nevnes tilførsel av lokal anæstesi også som supplement, god smerte behandling (fri for smerte), minske kvalme og oppkast (PONV), normal ernæring både flytende og fast, mobilisering og follow up via telefon.

8 Nye inititativer i dagkirurgi, herunder rygkirurgi (disc), incontinens kirurgi (TVT, TOT), vaginal prolaps, arthoscopisk arthodese av for, kirurgi for otosclerose, antireflux og fedme, plastikkirurgi efter bariatric surgery og EVAR. Barrierer for utviking av dagkirurgi Sykehus er bygget til innlagte pasienter. Leger i sær kirurger er konservative påstår Toftegaard. Leger skal være mobile. Negative incitamenter kan være krevende. Hvor er det lettest å skjære i budsjettet? Hva kan årsaken være til at kirurger og andre synes mer interessert i privat enheter enn offentlige? Bedre avlønning, tilfredse pasienter, bedre kontakt med pasientene (?) én pasient = én lege, god planlegging, godt samarbeid team work, ingen vakter, høy innflytelse på planleggingen...? Hvorfor er det så store forskjeller? Tradisjon? Konservative kirurger, ledere og pasienter? Kulturen kan være et element. Det er forskjellig hvor open minded og parat til nye metoder de enkelte er. Fundamentet til utvikling av dagkirurgi tillegges 1) anaesthesi og smertebehandling. Vi har idag bedre preparater og kan følgelig bedre selektere pasienter. 1) De kirurgiske metodene (MIS), tidligere diagnose og nye kirurger med en annen utdannelse er også faktorer som spiller inn. 3) Dagens pasienter med bedre sosiale forhold (hjem/familie), og med høyere kunnskap og forventninger er også pådrivere til utvikling innenfor mulighetens rom. Og sist, men ikke minst 4) våre politikere/sykehusledere har fokus på incitamenter/økonomi og hvordan nytte tildelte ressurser for å få mest ut av rammene til beste for pasienten. Hvordan kan vi bidra til fortsatt utvikling av dagkirurgi? Vi skal gjøre dagkirurgi til et høystatus område med dedikerede fasiliteter/personale. Legene må flytte seg dit pasientene er. Fortsatt utvikling av økonomiske incitamenter for å dreie behandlingen i dagkirurgisk retning. Hvilke metoder kan benyttes til utviklings formålet? Vær synlig! Spre budskapet. Leger og sykepleierer må delta på nasjonale og internasjonale konferanser, være med på workshops, websider tilhørende din dagkirurgiske virksomheten med oppdatert informasjon, besøk til og fra andre dagkirurgiske enheter, skrive artikler og etablere årliglige pasient tilfredshets kartlegginger som publiseres. Ledere og myndigheter må sikre incitamentet for videre utvikling. Den dagkirurgiske pasienten må få god muntlig og skriftlig preoperativ informasjon. Gode historier kan presenteres i media. De dagkirurgiske fasilitetene må være godt tilgjengelig og godt konstruert for god pasientbehandling. Alle som involveres i dagkirurgi kan drive merkevarebygging eller branding, yte god service til pasienten, gi informasjon, informasjon og informasjon. Det er et mangfold av IAAS aktiviteter for å synliggjøre og markedsføre dagkirurgi, herunder: Hjelper med at danne nasjonale foreninger Internationale kongresser Amsterdan 2007, Brisbane 2009, København 2011, Budapest 2013, Madrid 2015? Web site med information:

9 Officielt tidsskrift Ambulatory Surgery : urgery.org Litteratur database på web site International bok Internationale surveys Guidelines Terminologi Kurser Neste årsmøte i det danske dagkirurgiske selskap holdes på Hindsgavl slott 5. og 6. april Anbefales!

10 NORDAF - Vintermøte 2013 Fredag 11. og lørdag 12. januar CLARION OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN. Fredag 11. januar : Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker : Offisiell åpning av utstilling (i utstillingslokalet) : Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital : Åpning v/leder, NORDAF: J. Nordentoft, Martina Hansens Hospital : Den utfordrende pasienten: Møteleder Inge Glambek Rusmisbrukeren som dagkirurgisk pasient. Ovl. Olav Fredheim. St. Olavs Hospital, Trondheim : Spesialisthelsevesenet nå og i fremtiden Møteledere Jørgen Nordentoft og Berit Karin Helland IKT i helsevesenet. Et nasjonalt pasient-journalsystem og nasjonale medisinlister. Datatilsynets tilsyns- og sikkerhetsavdeling: avdelingsdirektør Helge Veum : Pause. Besøk våre utstillere : Pasientsikkerhet: Møteleder Pål J. Husby. Sjekklister: kun noe for flyindustrien..?? Flykaptain Jarle Gimmestad : Lunch. Besøk våre utstillere : Dagsaktuelle temaer : Med sykehusets brille: Utviklingsbehov i almennleges datasystem. Den gode henvisning. Jan Emil Kristoffersen, vicedir. AHUS : Det nye dagkirurgiske hospital i Århus. An. ovl. Sven Felsby, Skejby Sygehus, Danmark : Anestesi-typer til dagkir. gjør det noen forskjell?? Ovl. Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital / Hvidovre Hospital, DK : Pause. Besøk våre utstillere : Kommunikasjon og teambuilding på operasjonsavdelingen. Møteleder Berit Karin Helland. Professor Pål Guldbrandsen. Høkh, Klinikk for helsetjenesteforskning og Psykiatri, UiO : Pause. Besøk våre utstillere.

11 : Generalforsamling med valg til styret : Apéritif i forhallen ved restauranten : Festmiddag med underholdning, dans og nattmat Lørdag 12. januar : Når ting (nesten) går galt Hva kan vi lære? Møteleder Bjarte Askeland : 1. Brann i operasjonsfeltet. An-lege Bente Rud Karlsson, Ullevål (UiO) : 2. Propofol utenfor blodkar er det farlig? Ovl. Frank Weber, Volvat Medisinske Senter, Oslo : 3. Mortalitet - lungeemboli og tromboseprofylakse i dagkirurgi. Kir. Ovl. Inge Glambek, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen : Pause. Besøk våre utstillere : Antibiotika-profylakse / behandling ved dagkirurgi. Møteleder Pål J. Husby Ortopedkir. Inge Skråmm, Ahus : Frie foredrag (4 foredrag a 8 min.) : Frie foredrag (4 foredrag a 8 min.). Møteledere Eli L. Øieren og Inge Glambek. 1. Skulderkirurgi pasientopplevelse av smertebehandling. Ortoped. ovl. Eva Kristin Birkelund, og avd. leder Jan Morten Hammersgård, Dagkir. Avd. SI-Elverum. 2. Re-innleggelser etter dagkirurgi. Hvor går grensen..? Gyn.. Eraker AHUS 3. Dagkirurgi i DK: Organisering/finansiering. Er de helt på bærtur? Jørgen Nordentoft. MHH / Hvidovre Hospital, DK : Pause. Utstillingsbesøk : Nye muligheter - trender i dagkirurgien. Innleder og møteleder: Professor Johan Ræder, OUS / Ullevål : 1. Akutt ortopedisk dagkir. Ortopedkir. Hendrik Fuglesang, AHUS : 2. Mb. Osler, ØNH-lege Sinan Dheyaldeen. OUS-RH : 3. Ultralyd - Regional anestesi til dagkir. - nye muligheter? Prof. Jens Børglum, Bispebjerg Hospital, København : Lunch for de som har bestilt og betalt for denne.

12 Bokanmeldelse Viktig og omfattende bok om sår Finn Gottrup og Tonny Karlsmark (red.) Sår, baggrund, diagnose og behandling 2. udgave 2008, 454 s. Munksgaard Danmark, København ISBN-13: Etter 12 år kommer nå en betydelig forbedret utgave av Sår. Den fremstår nå som et helhetlig og nærmest altomfattende verk der detaljrikdommen er imponerende. 19 kunnskapsrike forfattere har bidratt. Boken er uformelt delt inn i fire deler slik jeg leser den: Første del, 13 kapitler (190 sider) starter med en liten historisk oversikt. Deretter omhandles generelle prinsipper i håndtering av sår. Sårhelingens patofysiologi, forskjellige diagnostiske metoder, allmenne sårbehandlingsprinsipper, bakterier og sårinfeksjon og smertebehandling omhandles nøye og detaljrikt på en pedagogisk god måte. Kapitlene om smerte og infeksjon er utdypende og oversiktelige. Denne delen inneholder også kapitler om sårproblemets omfatning og økonomiske implikasjoner. Det er synd at Danmark sliter med samme problem som Norge; at finansieringen av helsetjenester er todelt, og at dette dermed gjør det vanskelig å koordinere samhandling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Kjeld Møller Pedersen gir en meget god og pedagogisk gjennomgang av økonomiske beregningsmodeller for sårbehandling, en modell som godt kan benyttes i andre deler av helsevesenet. Bokens andre del, f.o.m. kapittel 14 t.o.m. kapittel 22 gir en grundig gjennomgang av de vanligst forekommende sårtyper ut fra etiologisk bakgrunn. Arterielle sår, venøse sår, nevrogene diabetiske sår og trykksår er jo de klassiske kroniske sår, og alle disse omtales detaljert og godt. Alle kapitlene i denne delen av boken er omfattende, men lesingen blir lett og oversiktelig p.g.a. bruken av grå bokser med tabellariske oversikter. Her er også to meget omfattende og oversiktelige kapitler om henholdsvis organkirurgiske sår inklusive senkomplikasjoner til kirurgi, og traumatiske sår. Denne delen avsluttes med et kapittel om anorektale fistler, dette kapittelet er dessverre bokens dårligste, med lite systematikk og litt misforstått bruk av grå bokser. Bokens tredje del f.o.m. kapittel 23 t.o.m. kapittel 30 omtaler mer sjeldne og spesielle sårtyper. Sår og hudproblemer rundt stomier, spesielle infeksiøse sår, sår ved vekstforstyrrelser, vaskulittsår, munnhulesår, selvmutilering, keloid og hypertrofiske arr omtales detaljrikt og nærmest tabelllarisk.

13 Kapitlene har en ensartet struktur med anamnese, morfologi, undersøkelse, histologi, behandling, visitasjon/ oppfølging som standard-elementer. Dette gjør det enkelt å bruke denne delen som oppslagsverk. Det er da også gode refe-ranser til hvert kapittel for videre fordyping i disse spesielle emnene. Bokens fjerde og siste del har form av tre appendiks og et stikkordsregister. 1. appendiks starter med et kapittel som omhandler strukturen i sårbehandlingen i Danmark. Vitencenter for Sårheling på Bispebjerg hospital, og Universitetscenter for Sårheling i Odense omtales, og innhold i utdannelse av sårleger beskrives. For en nordmann er det bare å bøye seg i støvet i ren beundring. Danmark har en struktur i sårbehandling som intet annet land kan fremvise. I 2. appendiks er det eksempler med bilder av ulike sårtyper, med etterfølgende behandlingsforslag. Dette er et lærerikt avsnitt, og kunne kanskje vært enda mer omfattende. Men av plasshensyn er det bare tatt med de mest typiske sårtypene. Appendiks 3 er en god alfabetisk ordliste med definisjoner, og så avrundes boken med og et langt og godt stikkordsregister. Jeg har lest denne boken fra perm til perm, men det er selvsagt ikke nødvendig. Oversikteligheten og oppbyggingen gjør at boken er et glimrende oppslagsverk. Det er den beste sårboken jeg har lest, og den må være obligatorisk på enhver kirurgmottagelse. Den er representativ for den kvalitet som preger sårbehandlingen i Danmark, og vi kan i Norge bare gratulere og be om tillatelse til å bruke dette i vår egen oppbygging av sårbehandling. Inge Glambek Halvsides reklame, PolyMed

14 Dagkirurgien et sentralt element i fremtidens helsevesen i Region Midtjylland Avdelingssjef Christian Boel, Region Midtjylland. Konvertering fra inneliggende til dagkirurgi.hvor befinner vi oss nå i Region Midtjylland? Ca. 78 % av inngrepen utføres nå dagkirurgisk. Å endre holdning er avgjørende. Ved starten af dagkirurgien flyttede man de små indgreb fra operationsgange over på det dagkirurgiske afsnit. Ved planlægning af moderne kirurgi kan vi vende tingene om og betragte et dagkirurgisk indgreb som første valg. Sven Felsby (21/ ) Omstilling til fremtidens helsevesen i Region Midtjylland (RM) Organisering av dagkirurgien synes å dreie fra enheter med begrenset sykehusaktivitet til mer sentralt plassert enheter med flere tversgående funksjoner og stor elektiv aktivitet. Dagkirurgiske enheter i henholdsvis Odder (2009) og Kjellerup (2010) er nedlagt. Friklinikk aktivitet i Brædstrup, Grenaa og Ringkøbing er underlagt Friklinikk Silkeborg under Center for Planlagt Kirurgi (CPK) på Regionshospitalet Silkeborg. CPK med ortopedisk kirurgi og anestesiologi er lagt sammen i én organisasjon. Det har skjedd en avvikling av øvrig dagkirurgisk aktivitet i hhv Ringkøbing og Grenaa. Forskningen styrkes på regionssykehusene. Forskningssamarbeidet mellom regionssykehusene og Aarhus Universitet tar utgangspunkt i flere forskningsprofiler, blant annet forskning i folkesykdommene og den akutte pasienten. Funksjonsfordeling er med å sikre sterke fagmiljøer. Ulike tilknytningsformer til Aarhus universitet, for eksempel universitetsklinikker sikrer satsning på forskning. Det foreligger avtaler mellom Aarhus universitet og RM som er med å øke kvaliteten og evidensen i helsevesenets tilbud til det høyeste internasjonale nivået til gagn for befolkningen og pasientene i Region Midtjylland. Tettere samspill mellom klinisk forskning og klinisk praksis. Forskning som en integrert del i driften. Fleksibel kapasitetsplanlegging. Region Midtjylland arbeider bevisst med å sikre best mulig utnyttelse av egen kapasitet gjennom meraktivitets prosjekter og samarbeid på tvers. Dette er prosjekter med det til formål å utnytte regionens egen kapasitet best mulig og redusere bruk av private behandlingstilbud. I 2012 fordobles finansieringen i forhold til Det finansieres meraktivitets prosjekter for 70 mill. Det er etablert et felles regionalt samarbeid for å forbedre beslutningsgrunnlaget til prioritering og planleggingen. Dette bidrar til kvalitetsutvikling og mer effektiv ressursutnyttelse i det danske helsevesen.

15 Hvor går Danmark? Hva bringer fremtiden? Alle fem regioner har vedtatt nye sykehus og /eller akuttplaner i de senere år. Hovedprinsippene omfatter færre enheter, samling av funksjoner og øyeblikkelig hjelp, økt kvalitet og effektivitet. En dynamisk prosess vil prege den samlede omstilling av helsevesenet i Danmark de neste 10 år. Mål og utfordringene ved sykehusutbyggingen De overordnete mål er bedre og mere sammenhengende pasientforløp, økt pasientsikkerhet, effektiviseringer og økt kvalitet. Utfordringene er mange og ukjente. Regionene bygger til en fremtid, som ingen vet hvordan ser ut. Fremtidens teknologi og innovative løsninger er ukjente. Hvordan blir tilgangen av pasienter? Og sist, men ikke minst hvordan blir samspill og grenser mellom de forskjellige sektorene i helsevesenet. Løsningen må bli å bygge fleksibelt! Ekspertpanelets forutsetninger for dimensjonering av sykehusbyggingen Med hensyn til behandlingsbehovet forventes en stigning i ambulante behandlinger på 50 % og en sengereduksjon på 20 % i perioden Det forventes en beleggsprosent på 85 % på sykehus og avdelinger med en stor andel akutt pasienter. Med hensyn til kapasitetsutnyttelse forventes en generell tilpasning av arealet med 20 %. Det skal blant annet finnes ved utnyttelse av behandlingsarealer på 245 dager á 7 timer og ved å bygge fleksibelt fremfor stort. Fremtidens dagkirurgi DNU / AUH Plassering og kapasitet. Én samlet dagkirurgisk enhet i DNU plassert i tett tilknytning til det eksisterende dagkirurgiske avsnittet i AUH, Skejby Den Dagkirurgisk enhet med i alt 16 OPR-stuer, hvorav 12 nybygges. Fysisk vil enheten være organisert i 4 avsnitt hver med 4 OPR-stuer og 14 oppvåknings- og hvileplasser. I hvert avsnitt skal det være en stor OPR-stue på 60 m2 og tre mindre OPR-stuer på 52 m2. Et eget avsnitt dedikeres til barn. Alle dagkirurgiske inngrep gjennomføres i enheten med unntak av endoskopier da det finnes en dedikert endoskopi enhet i DNU, øye operasjoner og dermatologisk laserbehandlinger. Den nye dagkirurgiske enhet i DNU forventes åpnet 2. kvartal i Brukere har vært involvert i flere omganger, bl.a. vedrørende de overordnede konseptuelle løsninger (det dagkirurgiske konsept), overordnede aktivitets-, kapasitets og arealmessige rammer, disposisjonsforslag og avsnittets rom funksjonsprogram. Dagkirurgi i DNV Gødstrup Dagkirurgi er her en del av den såkalte Interventionsklyngen. Det arbeides med optimering av rom anvendelsen i den dagkirurgiske enhet. Her fokuseres på det dagkirurgiske pasientforløpet samt klare forventning om at det i fremtiden vil konverteres operasjoner fra inneliggende til dagkirurgi. Det nye sykehuset er innflytningsklart i fase 2 først samles de akutte funksjoner.

16 Fremtidens utfordringer Det er fortsatt et utviklingspotensiale for videre konvertering til dagkirurgi. Andelen operasjoner som utføres dagkirurgisk, var i 2009 mindre end en fjerdedel for 8 potentielle dagkirurgiske operasjoner (8 av de 36 operasjoner utvalgt av IAAS). Aktivitets- og økonomistyring: incitamenter til fortsatt konvertering fra inneliggende til dagkirurgi. Sørge for en kontinuerlig utfordring av vanetenkningen i helsevesenet! Halvsides reklame Mølnlycke

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte

Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Program vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Velkommen til Nordaf s 20. vintermøte Fredag 13. januar 09.00-10.00: Registrering. Besøk våre utstillere. Kaffe og rundstykker 10.00-10.05: Åpning

Detaljer

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI

BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI BEHANDLINGSLINJER OG DAGKIRURGI - Samhandling med fastlegen Jørgen Nordentoft Martina Hansens Hospital NORDAF vintermøte 14. januar 2011 DISPOSISJON Bakgrunn Definisjon BHL-konseptet Suksess-kriterier

Detaljer

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus

Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi. Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Tromboemboliske komplikasjoner ved dagkirurgi Inge Glambek Seksjonsoverlege generell kirurgi Haraldsplass Diakonale sykehus Kasuistikk 1, frisk kvinne, 27 år Opereres på HDS med bukplastikk Frisk, ikke

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: Jon Egge (leder) Edmund Søvik (nestleder) Tone Meyer (kasserer) Knut Haakon

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst

VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI. Tekst FAST-TRACK VED ALERIS SYKEHUS OSLO DAGKIRURGI Tekst Dette er Aleris! Aleris er Norges største private helse- og omsorgsforetak. Vi har virksomheter innen sykehus og medisinske sentre, psykiatri- og barnevern

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Presentasjon til styret Arendal 26.01.2017 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering:

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon Medisinsk klinikk Haraldsplass 6/6-13 Kir G, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mangler evnen til å klare minst en ADL 80% 1

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Sykepleiere på OUS overtok oppgaver fra leger

Sykepleiere på OUS overtok oppgaver fra leger FAGUTVIKLING Jobbglidning: Sykepleiere på OUS overtok oppgaver fra leger På øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål har sykepleiere overtatt klareringen av pasienter før operasjon med generell

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

En sterk offentlig helsetjeneste:

En sterk offentlig helsetjeneste: En sterk offentlig helsetjeneste: rask, riktig og god behandling til beste for pasienten Tove Karoline Knutsen (Ap) Innledning på NORDAFs vinterkonferanse 10.01.2014 1 Min historie: Politiker, pasient,

Detaljer

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Mitt hovedbudskap Nytenkning er helt avgjørende i norsk helsevesen

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital

Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi. Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Erfaringer fra Fast Track Bihulekirurgi Ann Helen Nilsen Prosjektleder, MSc ØNH- avdelingen St Olavs Hospital Disposisjon Bakgrunn Mål for prosjektet Pasientforløp Utfordringer Erfaringer Veien videre

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner

Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner Veiledning for samarbeid mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner 1. Formål med veilederen Formålet med veiledningen er å klargjøre ansvar og roller, gi oversikt over aktuelle samarbeidspartnere,

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet

Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet 1 Presentasjon av arbeidet med kvalitetsprosjektet tidligere kalt diagnosekvalitetsprosjektet Konferanse om DRG 29. og 30. mars 2006, Soria Moria i Oslo Bakgrunn og metode Datautvikling Presentasjon av

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Spørsmål til lederen av behandlingstjenesten SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN

Sjekkliste Trygg Kirurgi. Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Ka e vitsen? VINTERMØTE NORDAF 15.JANUAR 2011, GARDERMOEN ARVID STEINAR HAUGEN Sjekkliste Trygg Kirurgi Bakgrunn Helse Vest Sjekklisten Prosjekter Spørsmål January 14th 2009 8

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Av Stig Bratlie Sykepleier på ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus HF Utfordringer ved behandling av den narkomane pasient Medisinsk behandling

Detaljer

Kompetanse alene er ikke nok

Kompetanse alene er ikke nok Kompetanse alene er ikke nok Noen refleksjoner rundt lederutvikling og rekruttering, basert på studier av klinikeres motivasjon for og opplevelse av å bli ledere i spesialisthelsetjenesten Ivan Spehar

Detaljer

Fornøyd or not fornøyd? That s the Question

Fornøyd or not fornøyd? That s the Question Fornøyd or not fornøyd? That s the Question En brukerundersøkelse i anestesi- og operasjonsavdeling Kristiansand, 2007 Kristian Salö Anne Sørensen Randi Vevle Ringdal Operasjonssykepleier Anestesisykepleier

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS. Nasjonalt topplederprogram. Bjørn Aage Feet

Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS. Nasjonalt topplederprogram. Bjørn Aage Feet Endringsoppgave: Redusere strykninger av planlagte operasjoner i OUS Nasjonalt topplederprogram Bjørn Aage Feet Oslo, 2. april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Oslo universitetssykehus

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016 Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner

Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Akutte lokalsykehus og lignende Lokalsykehusutvalgets anbefalinger - og mine egne refleksjoner Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege i Rana Kommune Praksiskoordinator i Helgelandssykehuset Styremedlem

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer:

Pilot. Evaluering av spørreskjema om barrierer: Pilot Evaluering av spørreskjema om barrierer: Takk for at du vil hjelpe oss med å prøve ut spørreskjemaet om barrierer for ernæring av kritisk syke pasienter. Når du fullfører spørreskjemaet, vær vennlig

Detaljer

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin

Høstmøtet 2011. 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo. www.legeforeningen.no/indremedisin 27. og 28. oktober Radisson Blu Scandinavia hotell, Oslo www.legeforeningen.no/indremedisin Velkommen til! Høstmøtet er Norsk indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne indremedisinere

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Gjenbruk av pasienter i norske sykehus?

Gjenbruk av pasienter i norske sykehus? Gjenbruk av pasienter i norske sykehus? Hvordan få til en bedre fordeling av pasientene mellom 1. og 2 linjetjenesten? Dag Bratlid Det medisinske fakultet, NTNU og St. Olavs Hospital HF Trondheim NSH s

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.

3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen. 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen. 3. samling: Behandling av hjerneslag Resultater så langt Prosjektleder Gro Vik Knutsen 20.03.2013 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 1 Agenda Nye dokumenter og endring i dokumenter siden samling 2 Ekspertgruppen

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012

Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Vårmøte 2012 FSLB seminar 18 april 2012 Effektivisere pasientforløp på en systematisk måte Valborg Sund, St Olavs Hospital Bakgrunn for fokus på bedre pasientlogistikk Store underskudd i sykehuset Krav

Detaljer

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser

AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser AGREE metoderapport - om hvordan dokumentet er utarbeidet - informasjon til leser Legges ved det dokumentet som er utarbeidet. For alle dokumenter fylles følgende ut: Spørsmål 1-10 og AGREE-krav 1, 4,

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 Ansvarlige for gjennomføring, bearbeiding av data og presentasjon av resultater: Anne Sofie Midthaug, Intensivsykepleier Beate Kongsrud,

Detaljer

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS

Samhandling til beste for brukeren. Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandling til beste for brukeren Gunn Marit Helgesen Styreleder KS Samhandlingsreformen lever fortsatt i kommunene! Kommunene er opptatt av samhandling Gjennomfører tiltak i tråd med forventningene Øyeblikkelig

Detaljer

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Konferanse om Helhetlige pasientforløp NSH 2011 Tema for foredraget Pasientlogistikk arbeid ved St Olavs Hospital

Detaljer

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital

Utveksling i Danmark. Student: Maiken Aakerøy Nilsen. Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13. Praksisplass: Odense Universitetshospital Utveksling i Danmark Student: Maiken Aakerøy Nilsen Praksisperiode: 15.04.13 07.06.13 Praksisplass: Odense Universitetshospital Som student ved Universitetet i Nordland har man mulighet for å ta del av

Detaljer

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter

CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter CV- og søknadsskrivingskurs for medisinstudenter Øystein Hovi Rognerud Samfunnsøkonom USA Landsleder ANSA USA Medisinstudier Ungarn (Budapest) Øystein Hovi Rognerud Turnustjeneste 2009-2011 Lege i spesialisering

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012.

Det vises til brev av datert 2.3.2012 hvor helseforetakene/sykehusene ble invitert til å søke tildeling fra regional legekvote for 2012. Helse Sør-Øst R Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Martina

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Kunnskapsbaserte retningslinjer for eldre pasienter ved preoperativ faste

Kunnskapsbaserte retningslinjer for eldre pasienter ved preoperativ faste Kunnskapsbaserte retningslinjer for eldre pasienter ved preoperativ faste Ortopedisk kongress, Bergen 22-25 april 2010 Mona Oppedal og Vibeke Juvik Eliassen Prosjekt: Sulten på sykehus? Ernæring og fasting

Detaljer

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader. Helse og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Dato: 12. september 2014 Det vises til høringsnotat om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. LHL har følgende innspill og konkrete merknader.

Detaljer