Isolasjon i bygninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Isolasjon i bygninger"

Transkript

1 Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG01 FELLESPROSJEKT HØSTEN 2005 Isolasjon i bygninger F Isolasjon i bygninger Avdeling for teknologiske fag Adresse: Pb 203, 3901 Porsgrunn, telefon , Bachelorutdanning - Masterutdanning Ph.D. utdanning

2 Avdeling for teknologiske fag Bachelordanningen RAPPORT FRA PROSJEKT I EMNE ISOLAJON I BYGNINGER HØSTEN 2005 Emne: Isolasjon i bygninger Prosjektgruppe: F Tittel: Isolasjon i bygninger Tilgjengelighet: Åpen Gruppedeltakere: Stian Hamre Mats Hansen Jonny Iversen Vidar Kittilsen Tor Peder Lohne Hans Lunden Magnus Lykseth Hovedveileder: Biveileder: Ali Heidar-Abnar John Lønnebakke Sammendrag: Rapporten forsøker å gi innformasjon om varmeisolasjon i bygninger. Vi peker på isolasjonsprinsipper og -materialer som primært gjelder for eneboliger slik de bygges i dag. Prinsipielt vil isolasjon som plasseres nærmest mulig den kalde siden gi det beste resultatet både isolasjonsmessig og for å oppnå ønsket fukttransport i bygningen særlig i forhold til kondenseringspunkt. I rekkefølge tar rapporten hvorledes dette gjelder for isolasjon mot grunn og terreng, vegger og tak. Rapporten forsøker også å gi informasjon om produktenes HMS egenskaper fra vugge til grav. Rapporten avdekker også at det foregår en intens utvikling mht. å forbedre byggemetoder og å utvikle nye materialer for å kunne få så lave varmetap som mulig. De første såkalte lavenergihus i Norge ble bygget i Undersøkelser fra 2004 viser at mer enn 3000 slike bygg er under bygging og/eller prosjektering. Lavenergihus har et energibehov tilsvarende 1/5 av hus bygget etter TEK standarden fra Det viser seg at det blir billigere å eie et lavenergihus da de månedlige kostnadene er lavere for slike hus enn hus bygget etter TEK 1997, selv om byggekostnadene er 5-7 % høyere. I 2006 vil det komme krav om at hus skal miljøsertifiseres i henhold til nye EU-direktiver. Høgskolen tar ikke ansvar for denne studentrapportens resultater og konklusjoner Avdeling for teknologiske fag

3 Telemark University College Faculty of Technology Bachelor of Science JOURNAL FROM PROJECT IN COURSE ISOLATION IN BUILDINGS FALL 2005 Course: Isolation in buildings Project group: F Title: Isolation in buildings Availability: Open Group participants: Stian Hamre Mats Hansen Jonny Iversen Vidar Kittilsen Tor Peder Lohne Hans Lunden Magnus Lykseth Mentor: Ali Heidar-Abnar Assisting mentor: John Lønnebakke Summary: The aim of this report is to provide information on thermal insulation in buildings. We point to principles of insulation and insulation materials which primarily apply to the way in which houses are currently being built. Mainly insulation should be placed as near as possible to the cold source / surface, both in terms of decreased heat loss and to achieve the wanted flow of moisture. The report explains in detail, step by step, how this applies to insulation towards the outer ground and walls, and inner walls and roof. Another aim of this report is to provide information on the products' / materials' qualities regarding HMS. The report also reveals an on-going, intense activity of improving building methods and developing new materials to minimize heat loss. The first so called low-energy houses in Norway were built in Reports from 2004 show that more than 3000 such buildings are being built and / or are being planned. Low-energy houses have an energy need amounting to one fifth of the energy consumption of houses which have been built according to the TEK standard of It turns out that owning a low-energy house saves money, because the monthly costs are lower for these types of houses than for houses built according to TEK 1997, even when one takes into consideration that the costs of bulding are 5-7% higher. In 2006 there will be a new EEC Directive on energy performance of buildings. TUC takes no responsibility for the results and conclusions in this student journal Faculty of Technology

4 Forord FORORD Denne prosjektrapporten om isolasjon i bygninger omhandler moderne isolasjonsprinsipper. Den legger mest vekt på mes5t hvorledes de mest brukte isolasjonsmaterialer og isolasjonsprinsipper fungerer. Forklaringsmodellen er av praktiske og begrensende årsaker valgt til å være isolasjonsprinsipper og metoder for eneboliger. De generelle isolasjonsprinsippene vil allikevel også gjelde for større bygg. Prosjektgruppen F har bestått av 1. semester studenter ved høyskolen i Telemark, bachelor ingeniørfag, bygg. Prosjektoppgaven fikk vi tildelt ved semesterets start. Målet med arbeidet har vært: 1. Få praktisk erfaring med prosjektarbeid 2. Lære prosjektmetodikk 3. Lære noe faglig i forhold til linjevalg 4. Kunne presentere et resultat av arbeidet som er gjort Det må sies at rapporten i stor grad består av innsamlet materiale som i noe grad er blitt redigert og tilpasset i henhold til prosjektmålformulering. Mye av materialet i rapporten er derfor ikke prosjektgruppens ideer eller formuleringer. Vi vil takke alle som velvillig har støttet oss under prosjektarbeidet. Spesielt vil vi rette en takk til Gøran Berntz ved Glava A/S, til Dag Fr. Høston ved isolitt og til veilederne for bistand og gode råd under arbeidet. Uansett all denne hjelp kan det ha sneket seg inn feil i rapporten som ingen andre enn prosjektgruppen kan stilles til ansvar for. Høyskolen i Telemark, Porsgrunn Stian Hamre Mats Hansen Magnus Lykseth Jonny Iversen Hans Lunden Tor Peder Lohne Vidar Kittilsen 2

5 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...2 Innholdsfortegnelse Innledning Varmelære Isolering mot varmetap Energibehov for ulike boliger oppført etter ulike standarder Bygningsmassen form - påvirkning på varmetap Isoleringsmaterialer og krav Varmeisolasjonsprodukter Forskrifter (TEK 1997) Forslag til nytt EU-direktiv Isolering av grunn Innledning Referanse Formelle krav til isolasjon mot grunnen Frostsikring av grunn Isolasjonsprinsipper mot/til grunnen Eksempler på godkjente løsninger med EPS/XPS Tiltak mot Radon Miljøpåvirkning for byggematerialer i/mot grunnen Betong Kjemikaliebestandighet for EPS Resirkulerbarhet Energi Isolering i vegger Innledning Vindsperre Dampsperre Isolering i etasjeskiller Generelt Isolering i tak Bruksområde og erfaringer Sikkerhet mot fuktproblemer Snøinndrev Sikkerhet mot brann Prosjektering

6 Innholdsfortegnelse Bærekonstruksjon og forankring Lufting Vindtetting Varmeisolering Damptetting Detaljløsninger Gjennomføringer Luker Konklusjon Referanser/Litteraturliste Vedlegg

7 Innledning 1 INNLEDNING Byggevaremarkedet i Norge består av mange former for isolasjonsmaterialer. Målet med prosjektoppgaven er å skaffe en oversikt over de viktigste isolasjonsmaterialene og hvordan disse inngår i ulike byggekonstruksjoner. De elementene som et hus må isoleres mot er blant annet varme, lyd, fukt, radon stråling etc. Ut i fra det så ser vi at skal vi ta for oss alle disse typene isolasjon, så vil arbeidsmengden bli alt for stor. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om varmeisolasjon for en enebolig. Vi tar for oss hvilke varmeisolasjonsmaterialer som er de mest vanlige på det norske markedet, og hvordan disse inngår i ulike byggekonstruksjoner. Hvilke krav setter Norsk Standard til materialenes egenskaper og HMS, og hvilke nye forbedrede metoder kan benyttes som isolering i fremtidige bolighus? Vi skal levere en rapport som tar for seg tekniske data om forskjellige varmeisolasjonsmaterialer, og vurdere materialene ut ifra egenskaper og HMS. Vi har tatt utgangspunkt i et vanlig bolighus. Rapporten skal kunne være et hjelpemiddel til personer uten særlig byggeteknisk bakgrunn. Vi vil også se litt på hvordan fremtidens hus vil være isolert, og hvilke krav som stilles. Arbeidsformen vi velger å bruke er å plukke fra tidligere rapporter på internett, brosjyrer og materiell, kontakte personer med kunnskap innenfor emnet, ulike bedrifters hjemmesider og bedriftsbesøk. Vi har valgt å bruke Glava A/S som hovedkilde fordi de har hele spekteret når det gjelder isolasjonsmaterialer til hus. 5

8 Varmelære 2 VARMELÆRE 2.1 Isolering mot varmetap Varmetransport det er det vi forsøker å minske Litt om ulike typer varmetransport. Når det oppstår en temperaturforskjell over et materiale eller en konstruksjon vil en transport av varme skje fra den varme til den kalde siden. Bygningsmaterialer som oftest er porøse har i hovedsak 3 ulike transportformer: Ved ledning Ved konveks strømning i luft, gasser eller andre væsker Ved stråling Varmetransport ved ledning er i hovedsak relatert til molekyltettheten i stoffet. Og den minsker derfor hvis molekyltettheten er liten. Dette blir utnyttet i isolasjonsmaterialer som inneholder et stort antall luft/gass bobler og lite fast materiale. Konveks strømning er at det blir dannet en sirkulasjon basert på det forholdet at gass/luft blir varmet opp ved den varme flaten og stiger opp (mindre molekyltetthet) og blir avkjølt ved den kalde flaten og synker derfor ned. Da vil det oppstå en sirkulasjon som vil transportere varme fra den varme siden til den kalde siden. Med stråling menes termisk stråling. Alle materialer avgir energi på denne måten, men tar også opp energi på denne måten fra omkringliggende overflater. Generelt gjelder at materialer som lett tar opp energi også lett sender dette ut igjen og omvendt. Når vi da snakker om varmekonduktivitet er det da materialets totale varmetransport (summen av de 3 ulike typene) vi da snakker om. Størrelsen blir bestemt med prøveapparat etter standardiserte metoder. Enheten angis i (Lambda) λ (W/(mK)) og er den varmestrømmen (W) som går gjennom et tverrsnitt på 1 m 2 av et homogent materialsjikt av 1 m tykkelse når det er en temperaturforskjell på 1 K (1 C) mellom materialoverflatene på de to sidene. 6

9 Varmelære Varmekonduktiviteten for et materiale er avhengig av materialets struktur, densitet, temperatur og fuktinnhold. De betingelser man oppnår i laboratoriet kan en ikke regne med å oppnå ved normal bruk av materialet. Det er derfor blitt fastsatt en dimensjonerende λ verdi etter NS I NS 3031 kalles verdien for praktisk λ verdi. For sammensatte konstruksjoner/bygningskomponenter benyttes en U verdi for å angi hvor mye varme pr. tidsenhet, målt i watt (W), som kan strømme gjennom et areal på 1 m 2 ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 Kelvin = 1 C) U verdien til en bygningskonstruksjon blir beregnet ut fra mange faktorer og for mer informasjon om emnet henvises det til NS-EN ISO 6946 og Byggforsk Det finnes i dag dataprogrammer som gjør det forholdsvis enkelt å beregne U verdier for ulike bygningskonstruksjoner se for eksempel 2.2 Energibehov for ulike boliger oppført etter ulike standarder Referanse: Anvisning 40 Energieffektive løsninger i småhus Redusert oppvarmingsbehov og bedre inneklima ISBN I en bolig med innetemperatur på 22 C og 0.5 luftvekslinger/time er forskjellen i energibruk illustrert i nedenstående tabell for hus bygget etter 1970-tallsstandard, etter TEK og for lavenergihus. Lavenergi TEK 1970-talls-standard Total 25000kwh 38000kwh 53000kwh Varmtvann 32% 21% 15% Lys og utstyr 52% 35% 25% Oppvarming 16% 43% 61% Denne tabellen viser energibehovet ved kun bruk at passive energidesign reduserer oppvarmingsbehovet betraktelig. Passiv energidesign er bl.a. å redusere varmetapet mest mulig ved byggtekniske tiltak som bedre varmeisolering, minske luftlekkasjer og kompakt 7

10 Varmelære bygningsform. Andre tiltak er å redusere bruk av elektrisitet, utnytte solenergi gjennom vinduer og effektivt regulere og synliggjøre energibruken i boligen for brukeren. Det finnes ikke pr. i dag noen definisjon på hva som kan kalles lavenergi, men det er i alle fall et krav at energibruken må være lavere enn hva som er vanlig. Beregnet energibehov for nye småhus ligger i dag på ca. 160Kwh/m2. Lavenergihus bør derfor ha vesentlig mindre energiforbruk enn dette. Dette illustrerer at den passive energidesignen er veldig viktig for å få ned energibruken på oppvarming som nettopp går på isolasjon og bygningsmessige konstruksjoner. I tabellen ser vi at ved energibehov for oppvarming er 4000Kwh for lavenergihus kontra Kwh for hus bygget etter TEK. Passivhus som er et begrep som benyttes i mellomeuropa. Dette er hus som kun benytter 15 Kwh/m2 golvflate. Passivhus vil ikke trenge eget oppvarmingsanlegg. Det er kun varmeavgivelse fra elektriske apparater, solvarmeinnstrømning og kroppsvarme som dekker oppvarmingsbehovet. I Gøteborg er det oppført rekkehus basert på passivstandarden. Energibehovet tilsvarer ca. 60 Kwh per kvadratmeter golvflate for all energibruk. Det bygges og prosjekteres hus etter passivhus-standarden i Norge i dag. På Husby Amfi i Stjørdal er det oppført et leilighetskompleks. Artikkel Energisparing de luxe fra forskningsbladet Gemini som bl.a. sier: Leilighetskomplekset består av kompakte bygningskropper på fire til fem etasjer med 56 leiligheter. De klarer seg med et årlig energiforbruk på 70 kilowattimer (kwh) per kvadratmeter. Det normale årsforbruket i norske boliger er ca. 200 kwh per m2. Til oppvarming behøver lavenergileilighetene fattige kwh per m2 over året. En femdel av normalen! Men tror du isolasjonen og finessene svir på pungen, tar du feil. Beboerne får lavere månedlige boutgifter enn andre som bygger nytt! LØNNSOMT KUTT Riktignok har entreprenøren regnet ut at byggekostnadene ligger seks prosent over det normale. Men dette blir mer enn oppveid av besparelsene knyttet til det lave energiforbruket, sier SINTEF-forsker Tor Helge Dokka, som har vært ekspertrådgiver for energi og inneklima i byggeprosjektet. 8

11 Varmelære HER ER RESEPTEN Energibesparelsene høstes verken på bekostning av inneklima eller komfort, poengterer Dokka. Resepten består av en rekke tiltak: Leilighetskomplekset har mer isolasjon enn vanlig i vegger, golv og yttertak. Vinduene er superisolerende, men slipper mye strålevarme inn fra sola når det er ønskelig. Bygningskroppen har minimalt med luftlekkasjer og kuldebruer. Hver leilighet har et eget ventilasjonsanlegg som tilfører tilstrekkelig frisk luft, men som også gjenvinner prosent av varmen i avkastluften. Lavenergi-belysning brukes der det er mulig, både for å redusere elektrisitetsforbruket og unngå overoppvarming. Et grafisk energioppfølgingssystem viser forbruk av varme og strøm til enhver tid, for å øke bevisstheten om energibruken. Når leiligheten er tom, går flere installasjoner over i «hvilemodus». Belysning, kaffetraktere og liknende slår seg av. Ventilasjon reduseres. Til oppvarming av tappevann har planleggerne valgt en løsning som tidligere aldri er brukt til boligformål i Norge. Vannet varmes av ei varmepumpe som utnytter varmen i «gråvann (omfatter alt avløpsvann minus toalettvann). Denne varmekilden gjør varmepumpa ekstra effektiv: En kilowattime elektrisitet gir fem kilowattimer varme. REKORD FOR FALL SINTEFs Tor Helge Dokka opplyser at nær 3000 lavenergiboliger er under planlegging eller bygging i Norge. Husby Amfi vil ikke trone lenge på energisparetoppen. Flere såkalte «passivhus» er nemlig under prosjektering og oppføring. I passivhus må oppvarmingsbehovet være lavere enn 15 kilowattimer per m2/år. Det utgjør mellom en sjudel og åttedel av oppvarmingsbehovet i en normal bolig! 9

12 Varmelære 2.3 Bygningsmassen form - påvirkning på varmetap Referanse: Anvisning 40 Energieffektive løsninger i småhus Redusert oppvarmingsbehov og bedre inneklima ISBN Undersøkelser for hus som er bygget etter TEK viser følgende: I en bolig øker varmetapet med størrelsen, men ikke så mye som arealøkningen tilsier. Dette betyr at det derfor krever mindre energi pr. kvadratmeter golvflate å holde en stor bolig oppvarmet enn en mindre bolig. Varmetapet blir videre redusert med ca. 10 prosent ved å bygge i 2 etasjer istedenfor i 1 etasje. Etasjehøyden har liten betydning for varmetapet for en enebolig. Det er gjort målinger som viser at varmetapet øker med 3 til 5 prosent ved å øke etasjehøyden fra 2.65 meter til 2.95 meter og med 6 til 9 prosent ved å øke etasjehøyden fra 2.65 til 3.25 meter. Økningen er størst for hus i 2 etasjer kontra hus i en etasje. Det er ingen forskjell mht. at grunnflaten er rektangulær eller kvadratisk. 10

13 Isoleringsmaterialer og krav 3 ISOLERINGSMATERIALER OG KRAV 3.1 Varmeisolasjonsprodukter Bindingsverksvegger blir normalt isolert med glassull eller steinull (mineralull) i form av plater eller matter. Mineralull for vegger leveres i klasser med ulik varmeledningsevne (varmekonduktivitet). Mineralullen monteres innenfra, etter at vindtetting og utvendig kledning er ferdig utført og huset er lukket. Unntak er vegger med utvendig påfôring, der det ytterste mineralullsjiktet plasseres fra utsiden. I slike tilfeller må isolasjonen dekkes fortløpende med vindsperra for å beskytte mot nedbør. Enkelte sammensatte hjørneløsninger må isoleres mellom stenderne fra utsiden, før vindsperra blir montert. For å unngå naturlig konveksjon i hulrommene er det viktig at isolasjonen fyller alle hulrom og slutter tett mot stendere, spikerslag og spesielt topp- og bunnsvill. Dette er viktig for å unngå ekstra varmetap, men også for å begrense ugunstig omfordeling av byggfukt. Man må også passe på at isolasjonen slutter tett rundt rørinstallasjoner o.l. slik at ikke deler av veggen får redusert varmemotstand. Ved montering av mineralull må man følge arbeidstilsynets krav til verneutstyr. Figur Montering av isolasjonen Isolasjonen må fylle alle hulrom i veggen. Best resultat gir flere isolasjonssjikt, som lettere kan tilpasses spikerslag og liknende. 11

14 Isoleringsmaterialer og krav Oversikt overforskjellige isolasjonstyper som kan brukes i vegg: Steinull produseres ved at stein (diabas) smeltes ved ca C. Materialet blir omdannet til fibrer ved at massen slynges ut fra et hjul eller en skive. Støvdempingsolje og fenolharpikslim blir tilsatt for å binde fibrene sammen og forbedre produktegenskapene(se Figur 3.1-2). Figur Steinull Glassull er framstilt av et spesielt borsilikatglass. Glasset varmes opp til ca C, og massen dras ut til fibrer gjennom hull i roterende munnstykker. Støvdempingsolje og fenolharpikslim blir tilsatt for å binde fibrene sammen og forbedre produktegenskapene (se Figur 3.1-3). Figur Glassull Polystyren lages ut fra råolje. Produktet leveres som plater av ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS). Platene produseres med ulike densiteter. De tyngre kvalitetene har som regel bedre varmeisolasjonsevne og større trykkfasthet. Ekspandert polystyren (EPS) produseres ved at små kuler av polystyren, som inneholder et ekspansjonsmiddel som for eksempel pentan, C 5 H 12, ekspanderer ved oppvarming med vanndamp. Polystyrenkulene ekspanderes først i en forskummer. Etter en kort mellomlagring varmes kulene opp med vanndamp. De ekspanderer videre og bindes sammen i kontaktflatene. Isolasjonen støpes ut i plater, blokker eller kontinuerlig på bånd. EPS har delvis åpen porestruktur. Ekstrudert polystyren (XPS) produseres ved at smeltet polystyren tilsettes ekspansjonsgass (som HFC, CO 2 eller C 5 H 12 ). Når polystyrenmassen ekstruderes gjennom en dyse, foregår en 12

15 Isoleringsmaterialer og krav trykkavlastning og massen ekspanderer. Materialet produseres i sammenhengende lengder som kuttes opp etter avkjøling. XPS har lukket porestruktur og gjerne en tynn plasthud på overflaten. Polyuretanskum (PUR) dannes ved reaksjon mellom isocyanater og polyoler. Det produseres kontinuerlig på bånd eller i plater/blokker. Under ekspansjonsprosessen fylles de lukkede porene med fyllgass (som HFC, CO 2 eller C 5 H 12 ). Polyuretanskum brukes særlig i fabrikkframstilte vegg- og takelementer med metall, gips eller trebaserte plater på hver side. Materialet benyttes dessuten som isolasjon i murblokker. Polyuretanskum gir god isolering i liten tykkelse og blir derfor brukt i frysebokser. Polyuretanskum kan også skummes på stedet, for eksempel for å tette rundt vinduer og dører. Celluloseisolasjon omfatter isolasjon laget av returpapir eller trefibermasse. Produksjonen foregår ved at råmaterialet går igjennom en hammermølle eller en raffinør som gir isolasjonen en ull-liknende konsistens. Produktet tilsettes borsyre og boraks for å forbedre produktegenskapene. Mineralsaltene utgjør 5 25 vektprosent, avhengig av bruksområde. Løsfyllet leveres komprimert i sekker, som tømmes i spesielle blåsemaskiner på byggeplassen. Materialet blåses på plass med trykkluft gjennom slanger. Det produseres også plater og matter av celluloseisolasjon. Vakuumpaneler I tradisjonelle luftfylte varmeisolasjonsmaterialer transporteres en vesentlig del av varmen ved ledning i lufta. Vakuumpaneler består av en lufttett ytterhud med en kjerne av porøst materiale der det meste av lufta er pumpet ut. Vakuumpaneler kan ha en varmekonduktivitet ned mot ca. 0,005 W/(mK). Mineralull og polystyren har varmekonduktivitet ca. 0,034 0,040 W/(mK). (Vedlegg B:Isolasjons-spesifikasjoner) 3.2 Forskrifter (TEK 1997) Det er et uttalt mål at byggevirksomheten tilrettelegges på en måte som fremmer bruk av energiog miljøvennlige materialer. I forskriftsteksten pekes det på viktigheten av at materialer og metoder til bruk i byggverk er slik at miljøvennlige egenskaper vektlegges. Myndighetene har lagt opp til å redusere energiforbruket tiloppvarming på mellom 15 og 30 prosent avhengig av bygningstypen. Innskjerpelsen er størst for boliger og ikke så stor for en del bygningstyper som kirker, forsamlingslokaler, idrettsbygg og museer. En bygnings krav til energibruk kan tilfredsstilles på tre ulike måter: 13

16 Isoleringsmaterialer og krav U-verdier: Forskriftene stiller krav til U-verdi (hvor stor varmegjennomgang som er tillatt) for hver enkel bygningsdel (tak, vegger, gulv og vindu). Ved å tilfredsstille hvert enkelt krav til U-verdi, vil kravet til energibruk i forskriften være oppfylt. Varmetapsramme: Så lenge det samlede energitapet ikke øker, kan man omfordele isolasjonsevnen mellom bygningsdeler. Det vil si at man kan redusere isolasjonen ett sted så lenge man øker den et annet sted. Energiramme: Denne metoden krever en omfattende energiberegning, hvor man tar hensyn til alle varmetap og varmetilskudd som eksisterer for den aktuelle bygning, slik at man finner energiforbruket. Dette energiforbruket må være mindre enn fastsatt verdi, energirammen, gjeldende for den aktuelle bygningskategori. For å finne det aktuelle energiforbruket må man ta hensyn til varmegjennomgangskoeffisenter, vindusareal og hvordan vinduene er orientert, solfaktor, avskjermingsfaktor, infiltrasjon, luftmengder, internvarmeforhold, evt. varmegjenvinner, driftstid og en del andre faktorer. Som sagt: en meget omfattende beregning. Energibestemmelse er gitt uavhengig av stedets klima. Det kan derfor hende at bestemmelsene fører til over- eller underdimensjonering i forhold til det mest optimale økonomisk sett. Det anbefales at bygninger i de kaldeste strøkene varmeisoleres utover forskriftskravene da det etter all sannsynlighet vil lønne seg økonomisk. Det stilles ikke energimessige krav til bygninger som holdes oppvarmet kun en del av året, for eksempel fritidsboliger og hytter. Det samme gjelder for industribygninger hvor det er åpenbart at energitilskuddet fra prosesser dekker behovet. En omfordeling har blitt vanskelig med årene fordi rammene er blitt mye strengere, det er mindre å sjonglere med. U-verdikravet til vinduer er på 1,6. Det mest brukte vinduet er et to-lags-vindu, med lavemisjonsbelegg og fylt med gass mellom glassene. Dette vinduet har en U-verdi på 1,4, slik at vi med en omfordeling har isolert bedre enn forskriftskravet. 3.3 Forslag til nytt EU-direktiv EU direktiv om energibruk i bygninger er vedtatt av EU i Konsekvensene og norske kravspesifikasjoner for 13 byggkategorier utredes nå. Frist for gjennomføring januar Kravet blir tredelt : 14

17 Isoleringsmaterialer og krav 1. Krav til beregningsmetode for totalt energibehov. 2. Energisertifikat. 3. Inspeksjonsordninger for kjøle og varmeanlegg. 1. Energikrav ved nybygg og rehabilitering. Kravene for boliger skal være privatøkonomisk lønnsomme og kan medføre : Krav til redusert U-verdi for vinduer til 1.4 Krav til tettere bygg. Varmegjenvinning av ventilasjonsluft. Solkontroll. Samlet energibehov skal ikke overstige 150 kwh/m2/år for småhus Samlet energibehov skal ikke overstige 130 kwh/m2/år for boligblokk ENOVAs leilighetsstatistikk viser at dagens gj.snitt er 220 kwh/m2/år 2. Energisertifikat. Skal foreligge ved: Nybygg Salg Utleie. Opplysninger som kan vises i sertifikatet: Beregnet totalt energibehov. Energimerke med karakter. Faktisk totalt energibehov (for eksisterende bygg). Energikilder, miljøkonsekvenser (CO2 utslipp), forslag til energisparetiltak. Sertifikatene skal utstedes av uavhengig ekspert, minst hvert 10 år. 15

18 Isolering av grunn 4 ISOLERING AV GRUNN 4.1 Innledning Isolasjon mot grunnen er å anbefale fordi: 1) Isolasjon i seg selv er kapilærbrytende 2) Isolasjonen hindrer frostskader og fuktskader 3) Bruksområdene for underetasje/kjeller utvides 4) Det er vesentlig billigere å isolere ved oppføring av bygg enn å etterisolerere med et dårligere resultat i ettertid. 5) Miljømessig heldig ved å bidra til mindre energiforbruk. 6) Mindre risiko for fuktskader og derved mindre fare for helse ved at mugg og sopp ikke får anledning til å blomstre opp. 7) Randsonene i et golv mot grunnen får et vesentlig mindre varmetap Imidlertid vil økt isolasjonsevne også føre med seg det forhold at varmetapet mot grunnen da blir mindre og følgelig er det viktig å også viktig å sikre bygningen mot setningsskader som bl.a. tele kan medvirke til. Dette kalles for å frostsikre grunnen og for å få dette til benyttes det isolasjon her også. Det blir i dag meldt om fuktskader på 25% av alle nybygg som oppføres i dag. Dette kan i noen grad tilskrives til isolasjonsmetoden som er benyttet. Det vil bli vist til noen uheldige isolasjonsmetoder for å forklare fenomenet nærmere lenger ut i dette delkapitellet. I Norge har vi også meget bløtt (aggressivt) vann og dette tærer hardt på betong (blir porøs) og av den grunn bør fuktinntrening i konstruksjoner av betong unngås (referanse gemini Svømmehallene smultrer ). Det er noen forskjeller i konstruksjonsoppbygningen som benyttes ved isolasjon i grunnen for golv med høy belastning som industrigolv og golv med mindre belastning slik som i bolighus. Dette vil bli illustrert og kort omtalt. Et annet aspekt ved grunnforholdene er radongasser og hvordan isolering mot disse. Dette vil rapporten ikke gå dypt inn på, men temaet vil bli berørt. 4.2 Referanse Golv på grunnen med ringmur for oppvarmede bygninger. Varmeisolering og 16

19 Isolering av grunn frostsikring Teknisk forskrift setter krav til høyeste gjennomsnittlig U-verdi for golvkonstruksjoner på grunnen i oppvarmet bygning. Slik det fremkommer av tabellen under. 4.3 Formelle krav til isolasjon mot grunnen Dette tilsvarer vanligvis en isolasjonstykkelse på ca. 30 cm i tak, cm i gulv og 20 cm i vegg. Vegger i u-oppvarmede kjellerrom skal ikke ha høyere U-verdi enn 0,80 W/(m²K). Kravet til vegger i rom som oppvarmes til 18 C eller mer, er 0,30 W/(m²K). Den tekniske forskriften gir anledning til å omfordele varmetapet fra en bygning. Kravet til U- verdi for en bygningsdel kan således fravikes hvis mervarmetapet tas inn med tilsvarende bedre isolasjon i en annen bygningsdel. Forskriften krever også at energibruk og effektbehov skal sikre forsvarlig innemiljø. I bygninger som oppvarmes til 20 C eller mer, må golvene isoleres slik at de ikke blir ubehagelig kalde. Overflatetemperaturen på golv i oppholdssonen bør generelt ikke være lavere enn 19 C ved en innetemperatur på 22 C. Tabell 4.3-1Krav til høyeste gjennomsnittlig U-verdi for golvkonstruksjoner på grunnen i oppvarmet bygning. Innetemperatur, T ( C) T < T < T 15 0 < T 10 U-verdi W/(m 2 K) 0,15 0,20 0,30 0,60 Isolasjon må nødvendigvis tåle belastning fra bygg og omkringliggende masser. 17

20 Isolering av grunn Tabell 4.3-2Tabellen under viser trykkfasthet for EPS/XPS. 4.4 Frostsikring av grunn Markisolasjon anbefales generelt i alle deler av landet, men er spesielt viktig i kalde områder for å hindre nedkjøling av grunnen og økt varmetap fra golv og kjellervegger samt for å hindre gjennomfrysning av ringmur. Markisolasjonen skal hindre at frost trenger inn under fundamentet i telefarlig grunn. Bredden skal økes ved hjørner, kalde boder og vindfang. Ringmur og kjellervegger bør ha isolasjon på begge sider innvendig og utvendig, noe som prefabrikerte byggelementer har. Figur Eksempel på frostrikring, med innvendig ringmur isolasjon. Effektiv frostsikring av ringmur og bruk av markisolasjon viser i nyere studier at dette har stor betydning for å senke varmetapet i randsonene og bør derfor generelt benyttes. Randsonen er normalt beregnet til ca. 5 meter og dette betyr at hele golvet mot grunnen er å betrakte som en randsone for eneboliger. 18

21 Isolering av grunn 4.5 Isolasjonsprinsipper mot/til grunnen Fukt i bygningsmassen er noe som må unngås. Isolasjon kan ved feil bruk medvirke til at det dannes fukt i bygningsmassen i golv og vegger i kjeller, dette skyldes da i hovedsak kondens og kapillærtransport. Kondens oppstår når den relative fuktighet er 100 %. Da vil luftfuktighet skilles ut som vann og avsettes på bygningskonstruksjoners kalde side siden kald luft vil holde på mindre luftfuktighet enn varm luft. Dette betyr at dersom det benyttes isolasjon på den varme siden (innvendig) og ikke utvendig vil den kalde siden være bygningskonstruksjonen og fuktighet vil da trenge inn i denne. Dette kan medføre til mugg og soppoppblomstring og andre skader på bygningen. Dersom vil derimot isolere på utsiden også eller kun på utsiden vil den varme siden være den som kan holde på mest luftfuktighet og kondens vil derfor avsettes nær isolasjonens ytterside og bygningskonstruksjonene vil derfor holdes tørre. Isolasjon som benyttes til dette formålet er vanligvis i dag spesialtilpasset for å kunne transportere denne kondensen vekk fra isolasjonsmaterialet, samt at isolasjonsmaterialet i seg selv har en liten evne til opptak av fukt. Isolasjonsevnen blir derfor ikke i nevneverdig grad forringet av denne fukttransporten. I dagens konstruksjoner benyttes mest XPS og EPS til dette som begge er et isoporplastmateriale med et fuktopptak i størrelsesorden som vist under. XPS har for øvrig så lite vannopptak at den kan legges direkte på udrenert grunn. Tabell Fukt opptak for EPS og XPS Kapillærtransport oppstår når porestørrelsen er i størrelsesorden og denne kan være veldig sterk og medføre til en sterk fukttransport. Isolasjonsmaterialene som EPS og XPS som i dag er de 19

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006. F1-prosjekt F1-03-06. Varmepumpe Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE PRG106 HØSTEN 2006 F1-prosjekt F1-03-06 Varmepumpe Bildet viser hvordan varmepumpen utnytter fornybar energi.

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger

Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Virkning av solavskjerming på energisparepotensial og dagslys i bygninger Helge Venås Flægstad Master i energi og miljø Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer