Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)"

Transkript

1 ASNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot Identifiserte relevante bruksområder ID 212 er et aldehydfritt konsentrat både for desinfeksjon og rengjøring av vanlige tannlegeinstrumenter (speil, sonder, pinsetter, tenger osv.). Produktkategorier [PC] PC0 - Øvrige Desinfeksjonsmiddel Bruk som blir frarådd Ingen ved sakkyndig håndtering. Bemerkning Produktet er laget for profesjonell bruk. 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør (produsent/importør/etterordnet bruker/forhandler) orochemie GmbH + Co. KG Gate : Max-Planck-Straße 27 Postnummer/sted : Kornwestheim Telefon : Telefax : Kontaktinformasjon : DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, Bietigheim-Bissingen, Germany Tel: , Fax: , i Norge: DÜRR DENTAL SE, Tel.: , 1.4 Nødtelefonnummer Giftinformasjonen: døgnåpen INT: (24 h/7 d) ASNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Aquatic Acute 1 ; H400 - Farlig for vann : Kategori 1 ; Meget giftig for liv i vann. Aquatic Chronic 2 ; H411 - Farlig for vann : Kategori 2 ; Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Eye Irrit. 2 ; H319 - Svær øyenskade/-irritasjon : Kategori 2A ; Gir alvorlig øyeirritasjon. Skin Irrit. 2 ; H315 - Etsing/hudirritasjon : Kategori 2 ; Irriterer huden. Innordningsmetode Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser. 2.2 Merkingselementer Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer Side : 1 / 17

2 Miljø (GHS09) Utropstegn (GHS07) Signalord Advarsel Faresetninger H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetssetninger P280 Bruk vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. P333+P313 ed hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P305+P351+P338 ED KONTAKT MED Ø NENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P353 Skyll/dusj huden med vann. P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. P501 Innhold/ beholder leveres til gedkjent avfallsbehandlingsanlegg. 2.3 Andre farer Ingen ASNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Beskrivelse ID 212 inneholder kvartære ammoniumforbindelser, guanidinforbindelse, ikke ioniske tensider, alkaliske rengjøringskomponenter, kompleksdannere, korrosjonsinhibitorer, benz yl salicylate, duft- og hjelpestoffer i vannoppløsning. Farlige komponenter ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CASnr. : < % ektandel : 5-10 Plassering 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410 FETTALKOHOLETOKS LAT ; REACH registreringsnr. : - ; EU-nummer : ; CAS-nr. : < % ektandel : 5-10 Plassering 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Aquatic Acute 1 ; H400 SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : < % ektandel : 3-5 Plassering 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332 TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : < % ektandel : 1-5 Plassering 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H335 SODIUM NITRITE ; EU-nummer : ; CAS-nr. : < % ektandel : 1-2 Plassering 1272/2008 [CLP] : Ox. Sol. 3 ; H272 Acute Tox. 3 ; H301 Aquatic Acute 1 ; H400 TRISODIUM NITRILOTRIACETATE ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : ektandel : < 0,5 % Side : 2 / 17

3 Plassering 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319 BENZ LSALIC LAT (BENZ L SALIC LATE) ; REACH registreringsnr. : ; EU-nummer : ; CAS-nr. : < % ektandel : 0,1 Plassering 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317 Eye Irrit. 2 ; H319 Aquatic Chronic 3 ; H412 tterligere opplysninger fra produsent eller avsender Ordlyd i H- og EUH-setningene: se avsnitt 16. ASNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Første hjelp Almene oplysninger Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. ed uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. Etter innånding Sørg for frisk luft. Oppsøk lege ved irritasjon av luftveiene. ed hudkontakt Må vaskes av med rikelig vann. I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege. Etter øyekontakt ed øyekontakt vaskes øynene øyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre, konsulter deretter en øyelege. Etter svelging ed inntak må man straks drikke: ann Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper. IKKE framkall brekning. Kontakt lege umiddelbart. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Irriterer øynene og huden. 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Ingen ASNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Egnet slukkemiddel Karbondioksid (CO2) Slokningspulver annspray anntåke Produktet i seg selv brenner ikke. Tilpass slokningstiltak til omgivelsene. Uegnet slukkemiddel Full vannstråle 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Ingen kjent. Farlige forbrenningsprodukter Ingen kjent. 5.3 Råd til brannmannskaper erneutstyret avstemmes med omgivende brann. Spesielt verneutstyr skal brukes ved brannslukking erneutstyret avstemmes med omgivende brann. ASNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Sikkerhetstiltak for personer, sersonlig verneutstyr og nødsfallinformasjon Side : 3 / 17

4 Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. Ikke for personer utdannet i krisehåndtering Bruk personlig verneutstyr. Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8. For akuttpersonell Personlig verneutstyr Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og Miljøbeskyttelsestiltak Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Til rengjøring Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres. Andre opplysninger Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Ingen ASNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. ennligst følg etikett/bruksanvisning! Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Beskyttelsestiltak Brannverntiltak anlige tiltak for forebyggende brannvern. Det må ikke røykes under bruk. 7.2 ilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til oppbevaringsrom og beholdere Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Må ikke oppbevares ved temperaturer under 5 C. Informasjon om lagring i fellesrom Må ikke lagres sammen med næringsmidler. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ingen ASNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1 Kontrollparametere DNEL/DMEL og PNEC-verdiene Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet. DNEL/DMEL DNEL Konsument (lokal) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) 1,5 mg/m 3 DNEL Konsument (lokal) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1,5 mg/m 3 Side : 4 / 17

5 DNEL Konsument (systemisk) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) 1,5 mg/m 3 DNEL Konsument (systemisk) ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 3,4 mg/kg DNEL Konsument (systemisk) ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 25 mg/kg Sikkerhetsfaktor : 24 h DNEL Konsument (systemisk) ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) 3,04 mg/m 3 DNEL Konsument (systemisk) ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 87 mg/m 3 DNEL Konsument (systemisk) ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 3,4 mg/kg DNEL Konsument (systemisk) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 1,5 mg/m 3 DNEL Konsument (systemisk) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) 25 mg/kg Sikkerhetsfaktor : 24 h DNEL Konsument (systemisk) ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 1,64 mg/m 3 DNEL Konsument (systemisk) ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 1250 mg/kg Sikkerhetsfaktor : 24 h DNEL arbeidstakeren (lokal) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) 2,5 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (lokal) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Side : 5 / 17

6 Korttids (akutt) 2,5 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CASnr. : ) 2,5 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 294 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CASnr. : ) 3,96 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) 4,07 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Korttids (akutt) 2 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) 2 mg/m 3 DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CASnr. : ) 5,7 mg/kg DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 2080 mg/kg Sikkerhetsfaktor : 24 h DNEL arbeidstakeren (systemisk) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CASnr. : ) Korttids (akutt) 2,5 mg/m 3 PNEC PNEC akvatiske, ferskvann ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) 0,0054 mg/l PNEC akvatiske, ferskvann ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) ann (Iberegnet renseanlegg) 2,8 mg/l PNEC akvatiske, ferskvann ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 0,0009 mg/l PNEC akvatiske, ferskvann ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) Side : 6 / 17

7 0,0437 mg/l PNEC akvatiske, periodiske utslipp ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CASnr. : ) 1,6 mg/l PNEC akvatiske, havvann ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) ann (Iberegnet renseanlegg) 0,28 mg/l PNEC akvatiske, havvann ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) 0,00616 mg/l PNEC akvatiske, havvann ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 0,0437 mg/l PNEC akvatiske, havvann ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 0,00096 mg/l PNEC akvatiske, havvann ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) 0,005 mg/l PNEC (Industri) ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) Grunn 1 mg/kg PNEC (Industri) ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Grunn 0,00073 mg/kg PNEC (Industri) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Grunn 0,95 mg/kg PNEC sediment, ferskvann ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) 0,0195 mg/kg PNEC sediment, ferskvann ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 31 mg/kg PNEC sediment, ferskvann ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 12,27 mg/kg PNEC sediment, havvann ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 31 mg/kg PNEC sediment, havvann ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) 0,0223 mg/kg PNEC sediment, havvann ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 13,09 mg/kg PNEC vannavløpssystemet (STP) ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CASnr. : ) 0,4 mg/l PNEC vannavløpssystemet (STP) ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 1000 mg/l PNEC vannavløpssystemet (STP) ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) 21 mg/l PNEC vannavløpssystemet (STP) ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CASnr. : ) ann (Iberegnet renseanlegg) 57 mg/l PNEC vannavløpssystemet (STP) ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) 50 mg/l 8.2 Eksponeringskontroller Personlig verneutstyr Side : 7 / 17

8 Øye-/ansiktsbeskyttelse ernebriller med sidebeskyttelse DIN EN 166 Hudvern Håndvern Korttidskontakt (Level 2: < 30 min): Engangs-vernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,1 mm. Landtidskontakt (Level 6: < 480 min): ernehandsker av klasse III etter EN 374, f. oks. nitrile-materiale, lagtykkelse 0,7 mm. ed omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer. Kroppsbeskyttelse Kroppsbeskyttelse: ikke nødvendig. Pustebeskyttelse Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse. Generelle helse- og sikkerhetsbestemmelser Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefô r. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ta av tilsølte eller kontaminerte klær. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Adskilt oppbevaring for arbeidstøy. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen. Begrensning og overvåkning av eksposisjonen på arbeidsplassen Tekniske tiltak for å hindre eksponering Det må sørges for tilstrekkelig lufting. ASNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : flytende Farge : blå Lukt : aromatisk Sikkerhetsrelevante data < % Smeltepunkt : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Kokepunkt/kokeområde, start : ( 1013 hpa ) ca. 100 C Spaltningstemperatur : ( 1013 hpa ) ikke data kjent Brannpunkt : ikke relevant Antennelsestemperatur : ikke relevant Nedre eksplosjonsgrense : ikke relevant Ovre eksplosjonsgrense : ikke relevant Damptrykk : ( 50 C ) ca. 125 hpa Tetthet : ( 20 C ) 1,03-1,07 g/cm 3 Opplosningsmiddel-skilleprovelse : ( 20 C ) 3 Opløslighet i vann : ( 20 C ) 100 kt-% ph-verdi : 12-12,6 ph-verdi : ( 20 C / 20 g/l ) log P O/W : Ingen data tilgjengelige < Flyttid : ( 20 C ) 12 s DIN-beger 4 mm Luktgrense : Ingen data tilgjengelige Maksimalt OC-innhold (EU) : 0,3 kt-% Oksiderende væsker : Eksplosive egenskaper : Korroderer metall : 9.2 Andre opplysninger Ingen Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. irker ikke korroderende på metaller. Side : 8 / 17

9 ASNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen ved sakkyndig håndtering Kjemisk stabilitet Stable under recommended storage and handling conditions (see section 7). Reagerer eksotermt med syrer Mulighet for farlige reaksjoner Reagerer med syrer Forhold som skal unngås Det foreligger ingen informasjoner Uforenlige materialer Det foreligger ingen informasjoner Farlige nedbrytningsprodukter Ingen kjent. ASNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt virkning Akutt oral toksisitet > > Parameter : LD50 Rotte 2000 mg/kg Metode : OECD 423 Parameter : ATEmix beregnet 2000 mg/kg Parameter : ATE ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) 500 mg/kg Parameter : ATE ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) 500 mg/kg Parameter : ATE ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) 500 mg/kg Parameter : ATE ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) 100 mg/kg Parameter : ATE ( TRISODIUM NITRILOTRIACETATE ; CAS-nr. : ) 500 mg/kg Praktiske erfaringer/ved mennesket Irriterer øynene og huden. Akutt hudtoksisitet Parameter : ATEmix beregnet uten betydning Parameter : LD50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Side : 9 / 17

10 > > > > Kanin 3340 mg/kg 24 h Parameter : LD50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Kanin 3412 mg/kg Parameter : LD50 ( TRISODIUM NITRILOTRIACETATE ; CAS-nr. : ) Kanin mg/kg Parameter : LD50 ( TRISODIUM NITRILOTRIACETATE ; CAS-nr. : ) Kanin 2000 mg/kg Metode : OECD 402 Akutt inhaleringstoksisitet Parameter : ATEmix beregnet Som kan innhaleres (damp) uten betydning Parameter : LC50 ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Rotte mg/l 6 h Parameter : LC50 ( TRISODIUM NITRILOTRIACETATE ; CAS-nr. : ) Rotte 5 mg/l 4 h Parameter : LC50 ( TRISODIUM NITRILOTRIACETATE ; CAS-nr. : ) Rotte 4,25 mg/l 4 h Metode : OECD 403 Irritasjon og etsevirkning Irriterer huden. Human Skin Model (HSM) test. Gir alvorlig øyeirritasjon. OECD 437. Sensibilisering Ikke kjent. CMR-virkninger (kreftfremkallende, arvestoff-forandrende og forplantningstruende virkning) Ingen kjent tterligere informasjon Plasseringen ble foretatt etter beregningsmetodene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] samt egne undersøkelser. ASNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Toksisitet Toksisitet i vann Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet. Side : 10 / 17

11 > > > = Parameter : LC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Fish 0,85 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) 0,54-26,3 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Lepomis macrochirus (solabbor) 951 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) Leuciscus idus (gullvederbuk) 100 mg/l Parameter : LC50 ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Leuciscus idus (gullvederbuk) 2040 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Fish 0,1-1 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (storhodet ørekyte) 0,28 mg/l 96 h Parameter : LC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Fish 0,515 mg/l Parameter : LC0 ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) Leuciscus idus (gullvederbuk) 2400 mg/l 48 h Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet Parameter : NOEC ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Fish Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet 6,16 mg/l 744 h Parameter : NOEC ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Brachydanio rerio (z ebrafisk) Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet 25,7 mg/l 840 h Metode : OECD 210 Side : 11 / 17

12 > > Parameter : NOEC ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Pimephales promelas (storhodet ørekyte) Kronisk (langsiktig) fisketoksisitet 0,032 mg/l 816 h Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet Parameter : EC50 ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vannloppe) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 140 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vannloppe) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 0,016 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vannloppe) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 15,4-99 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vannloppe) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 100 mg/l 72 h Metode : OECD 202 Parameter : EC50 ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Daphnia Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 4,93 mg/l Parameter : EC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Daphnia pulex (vannloppe) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 0,01-0,1 mg/l 48 h Parameter : EC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Daphnia pulex (vannloppe) Akutt (kortsiktig) daphnitoksitet 0,016 mg/l Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet Parameter : NOEC ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Daphnia Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet 9,86 mg/l 1920 h Parameter : NOEC ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vannloppe) Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet 25 mg/l 504 h Parameter : NOEC ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vannloppe) Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet 0,0042 mg/l Side : 12 / 17

13 > > > > > > > 504 h Parameter : NOEC ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) Daphnia magna (stor vannloppe) Kronisk (langsiktig) daphnitoksitet 100 mg/l 48 h Metode : OECD 202 Akutt (kortsiktig) algetoksitet Parameter : EC50 ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Akutt (kortsiktig) algetoksitet 1000 mg/l Parameter : EC50 ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Algae Akutt (kortsiktig) algetoksitet 300 mg/l 72 h Parameter : EC50 ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Akutt (kortsiktig) algetoksitet 0,1-1 mg/l 72 h Parameter : EC50 ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) Desmodesmus subspicatus Akutt (kortsiktig) algetoksitet 100 mg/l 72 h Metode : OECD 201 Parameter : IC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Akutt (kortsiktig) algetoksitet 0,01-0,1 mg/l 72 h Parameter : ErC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Akutt (kortsiktig) algetoksitet 0,049 mg/l 72 h Metode : OECD 201 Kronisk (langsiktig) algetoksitet Parameter : NOEC ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Pseudokirchneriella subcapitata Kronisk (langsiktig) algetoksitet 0,001-0,01 mg/l Metode : OECD 201 Parameter : NOEC ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) Scenedesmus subspicatus Kronisk (langsiktig) algetoksitet 0,1-1 mg/l Parameter : NOEC ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) Desmodesmus subspicatus Kronisk (langsiktig) algetoksitet 100 mg/l 72 h Metode : OECD 201 Side : 13 / 17

14 Bakterietoksisitet Parameter : EC50 ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID ; CAS-nr. : ) Bacteria toxicity 7,75 mg/l 3 h Metode : OECD 209 Parameter : EC50 ( TRINATRIUMFOSFAT-12 H DRAT ; CAS-nr. : ) Bacteria toxicity > 1000 mg/l 3 h Parameter : EC0 ( FETTALKOHOLETOKS LAT ; CAS-nr. : ) Bakterietoksisitet > 100 mg/l Parameter : EC10 ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Bacteria toxicity 210 mg/l 3 h Parameter : EC10 ( SODIUM NITRITE ; CAS-nr. : ) Bacteria toxicity 421 mg/l 48 h Sedimenttoksisitet Toksisitet for jordorganismer Akutt toksisitet for meitemark Parameter : LC50 ( SODIUM ETH LENEDIAMINETETRAACETATE ; CAS-nr. : ) Acute earthworm toxicity 156 mg/kg 336 h Metode : OECD Opplysning om eliminering Abiotisk nedbryting Ikke kjent. Biologisk nedbryting Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler Bioakkumulasjonspotensial Det foreligger ingen informasjoner Mobilitet i jord Kjent eller forventet fordeling av miljøkompartimenter Det er ingen tilgjengelige data for selve preparatet. Adsorpsjon/desorpsjon 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Det foreligger ingen informasjoner Andre skadelige virkninger Det foreligger ingen informasjoner tterligere økotoksikologiske informasjoner Må ikke komme inn i overflatevann/grunnvann. ASNITT 13: Disponering 13.1 Avfallshåndterings-metoder Side : 14 / 17

15 Avfallshåndtering av produktet/innpakningen Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifølge EAK /A Avfallnøkkel produkt Konsentrat/større mengder: * (desinfeksjonsmiddel). Avfallshåndteringsmuligheter Korrekt avhending / Produkt Fjern i samsvar med lokale myndigheters bestemmelser. Snakk med ansvarlig renovatør om bortfrakting av avfall. Korrekt avhending / Emballasje Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter. ASNITT 14: Transportopplysninger 14.1 FN-nummer UN Offisiell benevnelse for transporten eitransport (ADR/RID) EN IRONMENTALL HAZ ARDOUS SUBSTANCE, LIQ UID, N.O.S. ( ALK L-DIMETH L-BENZ LAMMONIUMKLORID FETTALKOHOLETOKS LAT ) Sjøfart (IMDG) EN IRONMENTALL HAZ ARDOUS SUBSTANCE, LIQ UID, N.O.S. ( ALK L-BENZ L-DIMETH L AMMONIUM CHLORIDE FATT ALCOHOL ETHOX LATE ) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) EN IRONMENTALL HAZ ARDOUS SUBSTANCE, LIQ UID, N.O.S. ( ALK L-BENZ L-DIMETH L AMMONIUM CHLORIDE FATT ALCOHOL ETHOX LATE ) 14.3 Klassifisering eitransport (ADR/RID) Klasse(r) : 9 Klassifiseringskode : M6 Fareidentifiseringsnummer (Kemlernr.) : 90 Tunnelbegrensingskode : E Spesialforskrifter regneart : LQ 5 l E 1 Fareseddel/-sedler : 9 / N Sjøfart (IMDG) Klasse(r) : 9 Ems-nr. : F-A / S-F Spesialforskrifter regneart : LQ 5 l E 1 Fareseddel/-sedler : 9 / N Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) Klasse(r) : 9 Spesialforskrifter regneart : E 1 Fareseddel/-sedler : 9 / N 14.4 Emballasjegruppe III 14.5 Miljøfarer eitransport (ADR/RID) : J a Sjøfart (IMDG) : J a (P) Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR) : J a 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ingen 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Side : 15 / 17

16 ikke relevant ASNITT 15: Opplysninger om bestemmelser 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Nasjonale forskrifter PRN rkesmessige begrensninger Ungdom får omgås med produktet ifølge retningslinje 94/33/EF bare så lenge skadelig påvirkning av risikostoff blir unngått urdering av kjemikaliesikkerhet En stoffsikkerhetsbedømmelse ble ikke gjennomført for denne blandingen. ASNITT 16: Andre opplysninger 16.1 Endringsindikasjoner 02. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 02. Merkingselementer 02. Merking ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 03. Farlige komponenter 16.2 Forkortelser og akronymer ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods ATE = Akutt toksisitets estimat CAS = Chemical Abstracts Service CEN = Europeisk Standardiseringskommite CLP = Klassifisering, merking og innpakning CMR = Kreftfremkallende, mutagen og forplantningsgiftig stoff CO₂= Karbon diokside DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå EAK = Europeisk Avfallskoder EC = Den europeiske kommisjonen EC50 = Halv maksimaleffekt konsentrasjon EN = Europeisk Standard EU = Den europeiske union EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier H statement = GHS fare setninger IATA = Internasjonal lufttransport Forening ICAO-TI = Internasjonale organisasjonen for sivil luftfart - teknisk opplæring IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods LC50 = Middels dødelig konsentrasjon LD50 = Middels dødlig dose LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol/vann MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978 NOEC/NOEL = Koncentration/dose, hvor der ikke ses nogen virkning OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006] RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering S HC = Stoffer med meget høy viktighet TL /STEL = Grenseverdi for 15 minuter eksponering Side : 16 / 17

17 TL /TW A = Grenseverdi for daglig eksponering UN = Forenede Nasjoner OC = Flyktig organisk forbindelse vpvb = Meget persistente og meget bioakkumulerende 16.3 iktige litteratur-referanser og datakilder Ingen Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning 16.4 (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Det foreligger ingen informasjoner Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst) H272 H301 H302 H314 H315 H317 H318 H319 H332 H335 H351 H373 H400 H410 H Skoleringshenvisning Ingen 16.7 tterligere informasjon Les bruksanvisningen på etiketten. Kan forsterke brann; oksiderende. Giftig ved svelging. Farlig ved svelging. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet. Side : 17 / 17

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator (13775) Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 09.05.2015 Versjon (Redigert) : 1.1.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 11.05.2015

Redigert : 09.05.2015 Versjon (Redigert) : 1.1.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 11.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 07.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 07.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

Redigert : 25.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 25.05.2015

Redigert : 25.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 25.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Redigert : 03.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 03.05.2015

Redigert : 03.05.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 03.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (2.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Redigert : Versjon : Nyomtatva : Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : Versjon : Nyomtatva : Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Utskriftsdato : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bio Power Cleaner (Universal)

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Bio Power Cleaner (Universal) Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Redigert : 20.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 20.04.2015

Redigert : 20.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 20.04.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Ultra Wipes 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

(CO) Simply Fresh - Candle

(CO) Simply Fresh - Candle AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1: Produktidentifikator Handelsnavn/betegnelse kjemisk betegnelse Produkttype Stoffblanding 1.2 - Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Redigert : 12.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 12.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

Redigert : 06.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 06.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CleanFlame Tennposer

SIKKERHETSDATABLAD CleanFlame Tennposer CleanFlame Tennposer Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CleanFlame Tennposer SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Euro Ecoforce "skum" håndsåpe Pearl Varenummer: 11074 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Redigert : 06.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 06.04.2015

Redigert : 06.04.2015 Versjon (Redigert) : 2.0.0 (1.0.0) Utskriftsdato : 06.04.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Side 1/5 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn/betegnelse: 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Stoffgruppe: Zulieferprodukt 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Hard Head Veggmaling. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.1

Sikkerhetsdatablad. Hard Head Veggmaling. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

Redigert : 18.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 18.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad TRÄGRUND INNE V VIT MIDUN. Erstatter dato: Revisjonsdato:

Sikkerhetsdatablad TRÄGRUND INNE V VIT MIDUN. Erstatter dato: Revisjonsdato: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 11000101 11000301 Vare nr. Beskrivelse Forhandler vare nr. Forhandler vare

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Physiological Standard Produktkode 80-6002-80 CAS-nummer Andre navn IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS Stoff REACH-nummer Index-No

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Nyomtatva :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Nyomtatva : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

Super-Softy. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Super-Softy. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1: Produktidentifikator Handelsnavn/betegnelse kjemisk betegnelse Produkttype Stoffblanding Produktkode SO088 1.2 - Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 SIKKERHETSDATABLAD Utgave: 1.3 Revisjonsdato 08.07.2015 Utskriftsdato 19.08.2016 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Hard Head Tak/vegg Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Sikkerhetsdatablad. Hard Head Tak/vegg Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Hard Head Gulvmaling. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.1

Sikkerhetsdatablad. Hard Head Gulvmaling. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

Produktnavn : Universalrens Komponent 2 Redigert : 17.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012

Produktnavn : Universalrens Komponent 2 Redigert : 17.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Universalrens Komponent 2 Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares

Detaljer

SKINNFIX - Lærimpregnering

SKINNFIX - Lærimpregnering SKINNFIX - Lærimpregnering - Versjon 1 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SKINNFIX - Lærimpregnering Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Trykkingsdato: 10.12.2012 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Primer M5. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.0

Sikkerhetsdatablad. Primer M5. Erstatter dato: Revisjonsdato: Versjon: 1.0.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 110 G6 HYPERCOAT DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 110 G6 HYPERCOAT DRESSING Utstedt: 3. april 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Filltec All purpose clean Utstedt: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. Filltec All purpose clean Utstedt: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 16211 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

Redigert : 05.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det

Redigert : 05.11.2012 Versjon : 1.0.0 Nyomtatva : 21.11.2012. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1 Produktidentifikator Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det 1.2 advares mot Identifiserte relevante

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

HAND WIPES - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HAND WIPES

HAND WIPES - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HAND WIPES HAND WIPES - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HAND WIPES Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LINEAR

SIKKERHETSDATABLAD LINEAR SIKKERHETSDATABLAD LINEAR 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Linear 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

Fix Universal - Versjon 3 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD. Fix Universal

Fix Universal - Versjon 3 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD. Fix Universal Fix Universal - Versjon 3 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fix Universal Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Nyomtatva :

Redigert : Versjon (Redigert) : (1.0.0) Nyomtatva : AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som 1.2 det advares mot

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Utskriftsdato Redigert dato Versjon 10.1

Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Utskriftsdato Redigert dato Versjon 10.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/betegnelse 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey"

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap Vanille & Honey Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt

SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt SIKKERHETSDATABLAD Dolomitt Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikasjon 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Utarbeidet: 04092018 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Shower gel Sea Fresh Uten parfyme, 5 l. Varenummer: 11146 1.2 Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All Fugger Seal All Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dixin Hudkrem

SIKKERHETSDATABLAD. Dixin Hudkrem Dixin Hudkrem Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Dixin Hudkrem Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Temposil 2 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DuoTemp. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. DuoTemp. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Trykkingsdato: 10.12.2012 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 215/83 sdato AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Side 1/5 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 215/83 Side 1/5 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato:

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Synonymer: Markise/Kapell impregnering/imprægnering, Markiisi/Kuomukylläste Vare nr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. Stoff. 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen. 1. Produktidentifikasjon 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen 1. Produktidentifikasjon Produktnavn Ultropac 8 resin, lithium form Stoff Produktkode CAS-nummer Andre navn 80-2104-74 69011-20-7 IUPAC MFCD-nummer EC/EINECS

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WAXD Superior Soap

SIKKERHETSDATABLAD WAXD Superior Soap Utstedt: 14. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det

Detaljer