Sentrale politikere. Administrasjon. Leif Erik Egaas (H) varaordfører Odd Stangeland (Ap) Ordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale politikere. Administrasjon. Leif Erik Egaas (H) varaordfører Odd Stangeland (Ap) Ordfører"

Transkript

1

2 Kontaktinformasjon - Eigersund kommune Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. Besøksadresse: Veiledningstorget, Lerviksgården, 4370 Egersund. Telefon: / Formannskapssalen Formannskapssalen er i utgangspunktet reservert for politisk møtevirksomhet alle dager etter endt arbeidstid og hele dagen lørdag og søndag i perioden fra rådmannens budsjettpresentasjon til kommunestyrets budsjettmøte. For reservasjon, kontakt politisk sekretariat eller kommunens veiledningstorg på telefon Ved reservasjon, oppgi at det gjelder politisk møte. Kantinen på rådhuset kan også reserveres. Sentrale politikere Odd Stangeland (Ap) Ordfører Leif Erik Egaas (H) varaordfører Formannskapet Odd Stangeland Løvenborgveien Egersund Planteknisk utvalg Kjell Vidar Nygård Trosavigveien Hellvik Levekårsutvalget Beate Kydland Hyvingeveien Egersund Kontrollutvalget Kenneth Bakkehaug Launesveien Egersund Felles brukerutvalg Åshild Bakken Berggaten Egersund Gruppeleder AP Bente Gravdal Hjortveien 46 A 4373 Egersund Gruppeleder FrP May Helen H. Ervik Korvettveien Egersund Gruppeleder H Anja Hovland Humlestadgt Egersund Gruppeleder KrF John Mong Mongveien Egersund Gruppeleder SP May Sissel Nodland Nodlandsveien Egersund Gruppeleder SV Halvor Ø. Thengs Tengsveien Egersund Gruppeleder V Øyvind Misje Korvettveien 4370 Egersund Administrasjon Rådmann Gro Anita Trøan Helse og omsorg Ingeborg Havsø Tekniske tjenester Jone Omdal Organisasjon og læring Arild Sandstøl Finans og analyse Tore L. Oliversen Kultur og oppvekst Eivind Galtvik Samfunnsutvikling Dag Kjetil Tonheim Regnskapsleder Bente Bø Torvaldsen Økonomirådgiver Jorunn Stapnes Økonomirådgiver Jan Henning Kristensen Økonomirådgiver Tove Sofie Asbjørnsen Økonomirådgiver Ingebjørg Svihus Økonomirådgiver Ellen Nilsen Skogen Plansjef Dag Kjetil Tonheim Kommunikasjonssjef Leif E. Broch Politisk sekretær Irene Randen Politisk sekretær Randi Haugstad

3 Budsjett og økonomiplan 2020 ( ) Budsjett og økonomiplan 2020 ( ) Forklaring: Denne oversikten viser nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Oversikten er korrigert for nye tiltak/prosjekt.

4 Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi får nå oppsettet likt for resultatsiden, driften og investeringene. * Det blir lettere å avstemme Unique Økoplan (budsjettsystem i økonomisystemet vårt). * I forbindelse med selvkostberegningene innenfor vann- og avløpssektoren må vi vise kostnadene på en noe annen måte enn tidligere. * Vi skiller videre mellom varige rammeendringer (dette er varige driftstiltak som varer over mange år eller er "uendelig") og tidsbegrensede rammeendringer (som er kortvarige tiltak, dvs. tiltak som gjelder for ett eller noen få år). * Eksempelet er et hypotetisk eksempel - dog hentet fra en tidligere økonomiplan. I vedlagt eksempel vil vi vise hvordan tabellene "leses". Nettorammen er hentet fra Videre er denne ført videre for hele perioden. Det enkelte tiltak legges inn kun for det året tiltaket skal gjelde. For nevnte konkrete tiltak gjelder kun i men ikke i Eksempel hentet fra Sent.adm. Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Næringsutvikler Tilskudd Julebyen Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer Stortingsvalg Kommunevalg Samlet ramme avd Rammen til avdelingen Nevnte tiltak viser hva summeres nedover som ble lagt inn i bud for det enkelte år. og eventuelle endringer i Utgangspunktet er kommende år. For tilskuddet nettorammen fra til Julebyen betyr dette at at det ble avsatt kr i 2007 og at denne økes med kr i dvs. et total tilskudd på kr.

5 Budsjett økonomiplan Inntekter, finansposter og resultat K-vedtak Økonomiplan Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar Frie inntekter (Kap. 8) Skatteinngang Netto inntektsutjevning Rammetilskudd Rammetilskudd ekstra Skjønnsmidler fra fylkesmannen Ressurskrevende tjenester HO Rente-tilskudd omsorg Vertskommunetilskudd Tilskudd kirkeordning (Husbanken) Statstilskudd flyktninger Eiendomsskatt - annen fast eiendom Eiendomsskatt vindmøller (næring) Eiendomsskatt - verk og bruk Eiendomsskatt - næring Momskompensasjon - drift Investerings tilskudd GR Refusjon rentefrie skolelån Kalk. rent./avd Sum frie disponible inntekter Finansposter (Kap. 9) Renteutgifter på lån Avdrag på lån Lån til kirken (Helleland) Avdrag og renter fra kirken (Helleland Amortiseringstilskudd 1 og Netto renteutg på forvaltningslån Renter av innskudd fond Andre statlige tilskudd/utbytte 9000 Renter ved for sen betaling Renteinntekter av bankinnskudd Konsesjonskraft Utbytte Svåheia Eiendom AS Utbytte Dalane Energi AS Utbytte Lyse Energi AS Rente Lyse Energi AS Finansbelastning prosjekt Netto finansposter Avsetninger Bundne / frie avsetninger 9000/ Overføring til investeringsregnskapet Bruk av fond reguleringsplan -500 Bundne / frie avsetninger Avsetning/bruk av Flyktningefondet Frie avsetninger til Driftsfond Bruk av Driftsfondet 9080/ Bruk av frie driftsfond Bruk/avsetning Finansfondet Bruk av Vertskommunefondet Bruk av Flyktningefondet Redusert bruk av fond Netto avsetninger Til fordeling drift Sentraladministrasjonen Fellesfunksjoner - Kap Kirken Kultur og oppvekst Helse- og omsorg VA-sektoren - selvfinansierende Teknisk avdeling Sum fordelt til drift Resultat (avsetn. fond) Samlet resultat

6 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Lønnsøkninger Diverse Statsbud Overføring av skatt til staten Endringer mellom enheter/avd Diverse 650 Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse %-st digitalisering/datasikkerhet %-st Prosjektkoordinator FRAM Økte midler FRAM og omstilling Krav om gevinstrealisering B Div. utgifter Kontrollutvalg/rev. (SD-19) Øvrig kontroll og revisjon EN&H KF - videref. av tilsk. ang tomtesalg Informasjon og web. - Utg til Custom pub Øk.avd % rådgiverst Øk.avd % controller Pålagte vedl.avt. til nye innførte IKT-løsn Digi Rogaland - medlemskap Arkiv - div. lisenser mm Arkiv - 100% stilling som arkivar Bemanningsmessige endringer Diverse Juridiske tjenester Fellessamlinger ledergrp. (SD-10) Varaordfører - +20% st. (SD-2) IKT - 100% stilling (SD-4) Lærlinger - økt antall og pensjon (SD-12) IKT- vedlikehold/service (SD-13) Norsk Helsenett - red. medlemsavg. (SD-14) Beredskap - Cim, nødnett mm (SD-16-18) IKT- dr.utg ifm. digitaliseringstrategi (SD-27) Plankontor - 100% stilling planrådgiver (SUD-4) Kommunejurist 70% av 100% st. (SUD-11) 1111 Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Områderegulering EIE Omstillingskommune - 3 årig prosjekt Tilskudd Omstillingskommune Dekning underskudd EP KF Bruk og tilbakeføring av Næringsfondet Revidering av kommuneplan Konseptutvikling Egersund Sentrum Konseptutvikling - bruk av driftsfond Aktivitet i sentrum Ekstra tilsk Sentrumsforeningen via ENH KF Utbytte SE - Utdanningsfond Utbytte SE - Fond Fiberutbygging Opplæring politikere (SD-1) 10xx 100 Lederutviklingsprogram (SD-9) Ny grafisk profil (SD-21) Reg.plan sentrum (SUD-3)

7 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Kommunedelplan fritidsbeb. (SUD-5) Tils. planarbeid jernbane Sandnes-Egnd (SUD-6) Reguleringsplan Tua (bhg) - (SUD-7) Reg. og prosjektering havnepromenade (SUD-10) Sum tidsbegrensede rammenedringer Samlet ramme avd

8 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Driftstutgifter Hestnes gravlund 100 Lønnsendringer Sum varige rammeendringer 139 Tidsbegrensede rammeendringer: Valg Sum tidsbegrensede rammeendringer 50 Samlet ramme avd

9 Kap. 7 - Fellesfunksjoner Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rameendringer: Gevinstrealisering SA mot pensjon Reduserte pensjonskostnader Div forhold Statsbud Pensjonsutgifter Flytte lønn til avdelingene lønnsoppgjør Avsetning lønnspott for budsjett Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Bruk av Pensjonsfondet (eget fond EK) 7430 Overskudd 2019 KLP Premieavvik SPK Amortisert premieavvik - SPK Premieavvik KLP Bruk av lønnspott - engangsforhold 7490 Amortisert premieavvik - KLP Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

10 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Forsøk med skolemat Lønnsøkninger Diverse Komp VA-endr lag/foreninger (iht endringer) Flytting av midler mellom avdelingene Diverse -169 Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse Flytte pensjonsdiff SPK-ordningen Diverse SFO-nedgang antall deltakere 22x Gevinstrealisering Krav om gevinstrealisering B Div. forhold Statsbudsjett Div. forhold i Statsbudsjett xxx Økte pensjonsutgifter for avd 2xxx -40 Økt tilskudd private barnehager (KD-15) Barnevern - Økt ramme tiltak Barnevern - reduksjon reverseres (KD-11) Barnevernet - kvalitetsansvarlig/-sikring Tidlig innsats/lærernorm tilskudd utgår Forebyggende tiltak / Tidlig innsats Voksenoppl. endret vilkår for Norsktilsk Bibliotek - bøker/medier Barnevern - Barnevernsvakt pålegg FM Utekontakt - Nye lokaler Ungdomsråd - Lovpålagt Dalane folkemuseum - Just. tilskudd Alternativ mot vold - ordning (EG) Driftstilskudd ny kunstgressbane Eiger Barnevern - 200% stilling (KD-02) Barnevern - 100% stilling fra fond Barnevern - Botiltak EM nedlegges (KD-12) Barnevernsvakt - Bjerkreim (KD-13) Voksenoppl. lavere inntekter (KD-14) Barnehage - red. stillinger iht bem.norm (KD-16) 25xx Tidl. innsats i skolen tilsk. inn i ramme(kd-17) 2100 Lerviksgården - husleie/felleskostn. utgår PPT Sum varige rammeendringer: Tidsbegrensede rammeendringer: Frivillighetstilskudd - nye tiltak Midlertidig barnehagetilbud Hellvik KNA Raceways - engangstilskudd Tilskudd bygdebok Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

11 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: Barnetrygd/sosialhjelp Aktivitør i eldreomsorgen (100% st) Lønnsøkninger Diverse Flytting av midler mellom avdelingene -6 Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse Flytte pensjonsdiff sykepl ordningen Diverse Red. vertskom.tilskudd Gevinstrealisering Krav om gevinstrealisering B Sosiale tjenester - samlet 33XX Red. i antall motatte flyktnigner Bosetting 15 flykt/7 utv.introprg. (HD-11) Bosetting fra 15 til 18 flyktninger Brukerbetalinger Diverse Div forhold Statsbudsjett xxx 817 Div forhold Statsbudsjett xxx Boligsosialt velferdsprogram Husbanken Flytte driftsmidler Tekn.tj. Lagård til TA -500 NAV 100% st Flyktninger Økte utgifter - sosiale tjenester Hestnes - borettslag, bemanning (HD-03) Red. innslagspkt ress.tjenester Felleskostnader NAV Lerviksgården legesent. Økt leie Statlige regulering leger og fysio (HD-10) 32/37xx Ø-hjelp oppsigelse Sokndal og Lund Øst nedlegging (red. inntekter) Psykolog 100% st. Lovkrav 2020 (HD-01) Velf.tekn - pasientvarslingssystem (HD-04) Arb.plikt unge sos.hjelpsmottakere Bruk av fond Arbeidsmarkedstiltak Jobbmestring Flyktninger Ny ress.krevende bruker 480% (HD-02) Husbanken etableringstilskudd (HD-07) BPA 100% stilling (HD-16) Redusert leie Lerviksgården (HD-31) Opptrappingsplan rus/psykiatri (HD-32) 3590/ Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Helsestasjon - -Kursmidler COS P (HD-9) Tilskudd Prosjekt Bystuå Ekstra bosetting flykting xx Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

12 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Vedtatte endringer Budsjett Drift - endringer Ansvar Nettobudsjett Fratrekk engangsforhold Varige rammeendringer: T-08 brannvesenet Lønnsendringer Diverse Momskompensasjon fra Kap 8 til avd Diverse Gevinstrealisering Krav om gevinstrealisering B Brukerbetaling Diverse Div. forhold i Statsbudsjett xxx Tekn.tj. Lagård fra HO Husleie HO-adm (flyktningefond i 2017) Veiledningstorg FRAM Leie og drift - midlertidig brannstasjon Ny brannstasjon - finansutgifter (egen sak) Husleie Espelandshallen AS Driftsutgifter svømmehaller egen sak Driftsutgifter S-bygget Lagård u skole Økte tilskudd - prisstigning Endring generelle utgifter Husleie - Kultur inn i Lerviksgården Prisjusteringer generelt - alle enh. (TD-14) 6xxx Energi - økte kostnader B&E - Energi eiendommer (TD-16) ENØK-tiltak Espelandshallen Midl. Brakker Tengs - VU 450 Ny base Teknisk - finansutgifter (egen sak) Gravlund - 20% stilling (TD-2) B&E - Vedlikehold bygn. (TD-4) B&E - Leie lokaler SUS (TD-11) Kommunejurist 30% av 100% st. (TD-18) Økt forsikring bygg og kjøretøy (TD-20) Oppmåling geodata - Prisregulering (SUD Lerviksgården - Husleie utgår + husleieinnt Lerviksgården - Felleskost. fra KO Sum varige rammeendringer Tidsbegrensede rammeendringer: Prosjektering ny brannstasjon Forstudie svømmehall Finansiering forstudie svømmehall Økte energiutgifter - bygg og gatelys 6311, Byggesak - redusert inntekt Eiendomskattetaksering Tyskerbro - erstatninger Digitalisering av bygg- og eiendomsarkiv Midlertidige lokaler Eigerøy skole Finansiering midl. lokaler Eigerøy skole B&E - Maling kommunale bygg Naturforvaltn. Oppgr. turveier (TD-13) Sum tidsbegrensede rammeendringer Samlet ramme avd

13 Finansiering av investeringene Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Til fordeling investering: Sentraladministrasjonen Kirken Kultur og skole Helse- og omsorg Vannsektoren Avløpssektoren Teknisk avdeling Investeringer i anleggsmidler Start lån Årlig finansieringsbehov Finansiering Bruk av lånemidler (VA) Bruk av lånemidler (kommunalt) Bruk av lån - Lerviksgården Bruk av lånemidler (kirken) Bruk av lånemidler ny brannst Låneopptak Start lån Sum ekstern finansiering Avsetning til Investeringfondet Avsetning fond utb. Næringsområder Avsetning til Tomteutv.fondet Avsetning fond rådhus/kulturhus Egenkapital Momsrefusjon Momsrefusjon forst. brannstasjon Bruk av investeringsfond Bruk av fond Lindøy Batteri 150 Bruk av inv.fond ny brannstasjon Avdrag ansvarlig lån Lyse Salg av tomter Refusjon infrastruktur tomter Salg av bygninger Bruk av Tomteutviklingsfondet Refusjon infrastruktur næringsområder Fond Utbygging næringsområder Ref. infrastruktur EN&H-tomter 1951 Sum egenkapital Udekket / udisponert

14 Sentraladministrasjonen Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Nye PC'er/servere (SI-1) IKT-skolene utskifting eksisterende utstyr Oppgradering software (Office) Nettverk Oppgradering av IKT-utstyr HO Oppgradering av felles utstyr/servere IP-telefoni IKT-sikkerhet Digitalisering Nytt IKT-utstyr skolene (økt tetthet) Integrasjon mellom ulike system IKT-utstyr barnehagene Oppgradering sak-/arkivløsing PC-er til elever med spesielle behov (SI-3) Egenkapitalinnskudd KLP 1122 Årlig egenkapitalinnskudd KLP Felles trådløs nettverksløsning Velferdsteknologi (SI-2) Oppgradering valglokalene Digitalisering (SI-4) Felles trådløs nettverksløsning - økn Utvidelse sentral lagringsløsning IKT-utstyr skolene - økn PC-er til folkevalgte Samlet ramme avd

15 Kirken Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Ny gravlund - Egersund Kirkestue Helleland lån Hestnes gravl. - livssynsnøytralt seremonibygg(ki-3) Samlet ramme avd

16 Kultur og oppvekst Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Rundevoll barnehage - nybygg (TI-22) Eigerøy skole - nybygg og oppgradering Husabø u skole - Nytt tak + elektrotavle Kinoutstyr - Scenelys med mere Midlertidig barnehageutvidelse Hellvik Prosjektering/utvidelse Hellvik barnehage Kino - Publikumsmøbler fojae 2. etg (KI-1) Kino/kulturhus - Nye stoler Sal 2 (KI-2) Samlet ramme avd

17 Helse- og omsorg Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO Nytt senter Lagård - omsorgsplan (HI-09) Digitale låser hjemmesykepleie Blåsenborgveien avlastn.bolig - branntekn Sykkelparkering - Sykkelbyen (skolene) Pasientvarslingssystem (netto) Inventar/teknisk utstyr/utstyr HO økn. (HI-2) Buss - Transporttjenesten utskiftning Lysgården - Aktivitetsenter (Anslag) Ombygging Lagård b/s - 4 leiligheter (HI-08) Ombygging Avl.bolig - forprosjekt (HI-10) Samlet ramme avd

18 Teknisk avdeling Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt HMS/verneutstyr og bekledning Brannstatsjon - undervisningsmateriell Brann-Løftetruck/gaffeltruck Renovering skoler/bygninger Egersundshallen - utsk. vindu + solavskjerming ENØK-tiltak Tilpasning/renovering/inventar skoler/barneh Forprosjekt skolegårder og barnehager Kjøp av Lervikrsgården (TI-27) Utsk. brann-/redning-/tank- og stigebil Brann-utskif. redningsutst, henger,båt Bil til feier (TI-21) Opprustning lekeplasser Fornyelse maskinpark - Utstr til vintervedl Egenandel trafikksikerhetstiltak Nærmiljøanlegg (TI-7) Friluftsomåder Hestnes boligfelt byggetrinn II Boligfelt Helleland Forprosjekt ny Base Utemiljø (TI-28) Forprosjekt ny brannstasjon Grunnkart - oppdatering (SUI-1) Oppmåling - ny bil Overføring EN&H - Utvikling næringsområder Gravemaskin (belter) nye varebiler Renovering kommunale broer Gatebelysning - utfasing av HQL lyskilder Tiltak på veianlegg Større renoveringsprosjekt veisektor Utskifting mindre maskiner/utstyr/varebil vei Egersund Torg - renovering Sopebil Gravemaskin/hjulgraver Gatebelysning-utfasingHQL lyskilder utv Sentralidrettsanl. - oppgr. Gardorober (TI-4) Gang og sykkelvei Hålå Flomsikring Nyeveien Belysning Maurholen - Eie Ferdigstillelse flomsikring Turvei Langevann vest (TI-2) Bytte ut større maskin Vei og utemiljø (TI-3) Opprusning Lindøy batteri (TI-24) Samlet ramme avd. (ex tilbakebet)

19 Vann og avløp Budsjett og økonomiplan Økonomiplan Justert budsjett Budsjett Investeringer Prosjekt Vannforsyning Tiltak på vannledningsnettet (TI-11) Utbygging ny vannkilde (TI-16) Sanering vannledning (TI-17) Saneringsanlegg Motalaveien 1905 Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 Ledningstrase Revsvatnet utv. (TI-9) Sanering VA Lindøyveien VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-ledning i g/s Skjerpe - Krossmoen 1666 Sum vannforsyning Avløp Tiltak på avløpsnettet Ny lastebil (TI-1) Saneringsanlegg Motalaveien 1905 Saneringsanlegg Nonsfjellveien 1906 Saneringsanlegg Ø. Prestegårdsvei 1907 Nye kloakkpumpestasjoner (TI-10) Aase offentlig VA VA- Leidlandsveien - Krossvikveien VA-Leidlandsvn-Krossvikvn. Slamavsk Saneringsanlegg Duganeveien (TI-14) Saneringsanlegg Gamlevn./Lundevn. (TI-15) Saneringsanlegg Høgevollsveien (TI-13) Saneringsanlegg Hafsøyveien (TI-12) Sanering avløpsledning Utv Sanering avløpsledning sentrum Sum avløp Samlet ramme avd

20 Budsjett og økonomiplan 2020 ( ) Kommunestyrets verbale vedtak Forklaring: Denne oversikten viser kommunestyrets verbale vedtak.

21 Kommunestyrets budsjettvedtak for 2020 KS 144/19: 1. Forslag fra AP, KRF, H, SP og SV til drifts og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2020 vedtas. 2. Inntektsskatten for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Formuesskatten til kommunen for 2020 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%. 5 Budsjettrammene for 2020 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra settes renovasjonsgebyret til a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusivt merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 7. Fra økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann med +20% i forhold til nivået i Fra økes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp med +10%. 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta stillingsendringer innenfor budsjettrammen. 10. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på kroner (inkl. Start lån). 11. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på kroner 12. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens 50 pkt 7a. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 13. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 14. På Startlån settes nedbetalingstid til Eigersund kommune lik Husbankens vilkår. 15. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2021 forutsatt driftsoverskudd. 17. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100% av mindreforbruket innen drift på driftsfond forutsatt driftsoverskudd.

22 19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 20. Rådmannen får fullmakt til å se IKT prosjektene under ett. 21. Pris for kommunale tjenester som ikke er endret gjennom egne reguleringer justeres i den grad det er mulig med 3,0%. De inntektene som kan, justeres fra 1/ Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet. 23. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på Finansfondet. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 24. Et positivt premieavvik ut over budsjett settes av på Premieavviksfondet. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av premieavviksfondet og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret. 25. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 26. Finansielle måltall settes iht vedlegg i denne sak. 27. Kommunale gebyr og betalingssatser for 2020 vedtas iht. vedleggene i sak om budsjett 2020 og økonomiplan For eiendomsskatt 2020 vedtas følgende: a. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det for skatteåret 2020 ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. b. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. 8 C 1). c. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. d. I medhold av eiendomsskatteloven 12 differensieres satsene ved at i. skattesatsen for boliger og fritidsboliger settes til 3 promille (esktl. 12 bokstav a). ii. skattesatsen for ubebygde tomter settes til 5 promille (esktl. 12 bokstav b). e. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. f. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2020 og skattegrunnlaget i Grunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til esktl. 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. g. For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven 7 bokstav a). Følgende skal fritas: i. Private barnehager ii. Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund iii. Bedehus og lokaler tilhørende religiøse samfunn og foreninger

23 iv. Eiendom tilhørende ikke kommersielle stiftelser, institusjoner og foreninger. Fritak innrømmes ikke hvis bruken av eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak. Dette gjelder tilsvarende for del av eiendom. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner kan bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. h. For skatteåret 2020 skal fredede bygninger gis fritak i henhold til eiendomsskatteloven 7 bokstav b). i. Nye boliger fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 29. Det opprettes et fond for fiberutbygging, og det søkes samarbeid med de andre kommunene i Dalane om en felles modell og organisering. Det opprettes en tilskuddsordning til prosjekter etter modell fra Kvinesdal kommune. 30. Kommunale nybygg må vurderes som lavenergi, nullutslipp eller plussbygg. 31. Rådmannen fremmer sak for regionråd Dalane der en belyser behovet for sekretærressurser og volum på disse innen Regionråd Dalane avgjør om dette er en sak som skal videre til de respektive kommunestyrene. 32. Gevinstrealisering og varige driftsreduksjoner for de ulike avdelingene innarbeides i fremtidige økonomirapporter. 33. Medlemskap i Rogaland Brann og redning IKS og IVAR IKS vurderes med politisk sak senest september I saker med næringsinteresser skal det i saksbehandlingen innarbeides næringsfaglige vurderinger opp mot kommuneplanens mål om økt verdiskaping og flere arbeidsplasser. 35. I samarbeid med næringsaktører, Eigersund næring og havn KF og Eigersund kommune opprettes samarbeidsrutiner for å opprette «ei dør inn» og en «fast track» i næringssaker som har betydning for arbeidsplasser og sysselsetting. 36. Ved regnskapsoverskudd for regnskapsåret 2020, skal minst halvparten av overskuddet settes av på fond. 37. Hele faste stillinger skal være hovedregelen ved tilsettinger. Utlysning av midlertidige stillinger og deltidsstillinger skal begrunnes og gjennomgås på overordnet administrativt nivå. Utviklingen følges opp i administrasjonsutvalget, samt årsberetninger og budsjett. 38. Klima og miljøkonsekvenser skal vurderes på linje med økonomiske konsekvenser i kommunal saksbehandling i saker der det er relevant. 39. Eigersund kommune innleder dialog med næringsforening, LO og NHO vedrørende justering av innkjøpsrutiner som fremmer lærlinger både i bedrift og på prosjektene, samt innfører strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. 40. I forkant av budsjettprosessen for 2021 skal rådmannen som en del av Formannskapsvedtak 27/18 se på mulighetene for å legge opp et varig investeringsfond Egenkapital bygg. 41. I løpet av våren 2020 bes rådmannen orientere Formannskapet om digitaliseringsprosjektet der planer, mål og resultater synliggjøres.

24 42. Rådmannen gir aktuelle utvalg en orientering om Investeringer VA. 43. Innen utgangen av 2021 bes rådmann legge frem en plan med mål, tiltak og status for omstillingsarbeidet FRAM. 44. Rådmannen fremmer en sak som tar for seg sanering, salg og realisering av kommunal eiendomsmasse og kommunale tomter. Salg og realisering av kommunale tomter kan gjerne skje i samarbeid med private aktører/utbyggere. ØKONOMIPLAN 1. Fellesforslag fra AP, KRF, H, SP og SV til Økonomiplan vedtas og drifts og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet 2. Pris for kommunale tjenester som ikke er endret gjennom egne reguleringer justeres i den grad det er mulig med den kommunale defaltoren. De inntektene som kan, justeres fra 1/ Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2020.

25 Budsjett og økonomiplan 2020 ( ) Økonomisk oversikt drift ( 5-6) Bevilgningsoversikt drift ( 5-4) Bevilgningsoversikt inv. ( 5-5) Forklaring: Obligatoriske oversikter ihht budsjett- og regnskapsforskiftene.

26 Økonomisk oversikt - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Driftsinntekter Rammetilskudd , , , ,00 Inntekts- og formuesskatt , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre skatteinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer og tilskudd fra staten , , , ,00 Overføringer og tilskudd fra andre , , , ,00 Brukerbetalinger , , , ,00 Salgs- og leieinntekter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,00 Sosiale utgifter , , , ,00 Kjøp av varer og tjenester , , , ,00 Overføringer og tilskudd til andre , , , ,00 Avskrivninger , , , ,00 Sum driftsutgifter , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter , , , ,00 Utbytter , , , ,00 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansutgifter , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,00 Disp. eller dekning av netto driftsresultat: Overføring til investering 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond , , , ,00 2

27 Økonomisk oversikt - drift 1 EIGERSUND KOMMUNE Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum disp. eller dekning av netto driftsres , , , ,00 Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) 0,00 0,00 0,00 0,00 3

28 1 EIGERSUND KOMMUNE Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) Rammetilskudd , , , ,00 Inntekts- og formueskatt , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,00 Andre generelle driftsinntekter , , , ,00 Sum generelle driftsinntekter , , , ,00 Sum bevilgninger drift, netto , , , ,00 Avskrivninger , , , ,00 Sum netto driftsutgifter , , , ,00 Brutto driftsresultat , , , ,00 Renteinntekter , , , ,00 Utbytter , , , ,00 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutgifter , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansutgifter , , , ,00 Motpost avskrivninger , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,00 Disp. eller dekning av netto driftsresultat Overføring til investering 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 4

29 1 EIGERSUND KOMMUNE Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Sum disp. eller dekning av netto driftsres , , , ,00 Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk) 0,00 0,00 0,00 0,00 5

30 1 EIGERSUND KOMMUNE Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett) Investeringer i varige driftsmidler , , , ,00 Tilskudd til andres investeringer ,00 0,00 0,00 0,00 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper , , , ,00 Utlån av egne midler 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum investeringsutgifter , , , ,00 Kompensasjon for merverdiavgift , , , ,00 Tilskudd fra andre 0, ,00 0,00 0,00 Salg av varige driftsmidler , , , ,00 Salg av finansielle anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 Utdeling fra selskaper 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån av egne midler , , , ,00 Bruk av lån , , , ,00 Sum investeringsinntekter , , , ,00 Videreutlån , , , ,00 Bruk av lån til videreutlån , , , ,00 Avdrag på lån til videreutlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på videreutlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto utgifter videreutlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføring fra drift 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket beløp 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum overføring fra drift og netto avsetn , , , ,00 Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel) 0,00 0,00 0,00 0,00 6

31 Budsjett og økonomiplan 2020 ( ) Driftsbudsjett pr. avdeling Forklaring: Denne oversikten viser nettosum pr. ansvar og totalt pr. avdeling i drift.

32 Sentraladm.-drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2020) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2020/V: /V: /V: /V: ORDFØRER KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET KOMMUNEPLANUTVALGET PLANTEKNISK UTVALG LEVEKÅRSUTVALG FELLES BRUKERUTVALG ADMINISTRASJONSUTVALGET POLITISKE PARTI VALG KONTROLLUTVALG/REVISJONEN ØVRIG KONTROLL/REVISJON "JULEBYEN" NÆRINGSUTVIKLING ØVRIGE RÅD OG UTVALG TILSKUDD NÆRING OG HAVN KF KONTIGENT KOMMUNENES SENTRALFOR DIVERSE BEVILGNINGER PASIENTSKADEERSTATNING LN VINDKRAFT TILSKUDD STAVANGER NÆRINGSFORR RÅDMANNSKONTORET INFORMASJON - WEB PLANKONTORET EIENDOMSFORVALTNING SIVILFORSVARET OLJEVERN BEREDSKAP POSTOMBRINGING KIRKELIG FELLESRÅD RELIGIØSE TROSSAMFUNN PERSONALSEKSJONEN FRAM PROSJEKTKOORDINATOR BEDRIFTSHELSETJENESTE TRIVSELSFREMMENDE TILTAK ERKJENNELIGHETSGAVER OPPLÆRING LÆRLINGER LEDERUTVIKLINGSPROGRAM HOVEDTILLITSVALGT (HTV) HOVEDVERNEOMBUD (HVO) FELLESTJENESTER FRA PERSONAL OU FOND PERSONAL ØKONOMISJEFEN - FELLES FUNKSJONER IKT-KONTORET EDB ON-LINE SKATTEKONTORET REGNSKAPSKONTORET LØNNINGSKONTORET INTERNE TJENESTER SENTRALARKIV POLITISKE SEKRETARIAT SENTRALBORD/EKSPEDISJON TOMTELEIE/FESTEAVGIFTER BAKKEBØ GÅRD SKOGEIENDOMMER

33 Sentraladm.-drift 1 EIGERSUND KOMMUNE (2020) - År/Periode K-vedtak K-vedtak K-vedtak K-vedtak 2020/V: /V: /V: /V: FELLESKOSTNADER SENTRALADM T O T A L T

Økonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H

Økonomiplan. Forslag lagt fram i formannskapet AP og H Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-2022 Inntekter, finansposter og resultat Forslag lagt fram i formannskapet 28.11.18 AP og H Justert Regnskap budsjett Budsjett Drift - endringer Ansvar 2017 2018 2019 2020

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet 105/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 for Eigersund kommune 18.11.2015 Behandling i Formannskapet Nytt dokument i saken: - Skriv fra rådmannen - tilleggsinformasjon

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2019 ( )

Budsjett og økonomiplan 2019 ( ) Vedtak Budsjett og økonomiplan 2019 (2019-2022) Budsjett og økonomiplan 2019 (2019-2022) Forklaring: Denne oversikten viser viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Aktuelle budsjett og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider

Aktuelle budsjett og regnskapsdokumenter på kommunens nettsider FREMDRIFTSPLAN FOR BUDSJETTET 2019 Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett 2019 08.10.2018 Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2019

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 12.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:05 Sak fra / til: 016/12-019/12 Følgende

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 18/49 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 18/49 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 15.05.2018 Arkiv: : FE - 151, TI - &30 Arkivsaksnr.: 18/49 Journalpostløpenr.: 18/15496 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan

Forklaring til regnearkoppsettet. Eksempel hentet fra Sent.adm. Økonomiplan. Budsjett og økonomiplan Forklaring til regnearkoppsettet. Fra og med budsjettet for 2005 ble budsjettoppsettet endret noe, dette pga: * Det tidligere oppsettet ble ved noen enkelt ganger feiltolket i budsjettbehandlingen. * Vi

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.11.2015 Arkiv: : FE - 151 Arkivsaksnr.: 14/2271 Journalpostløpenr.: 15/30107

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.11.2015 Arkiv: : FE - 151 Arkivsaksnr.: 14/2271 Journalpostløpenr.: 15/30107 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.11.2015 Arkiv: : FE - 151 Arkivsaksnr.: 14/2271 Journalpostløpenr.: 15/30107 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2018 ( )

Budsjett og økonomiplan 2018 ( ) Vedtak Budsjett og økonomiplan 2018 (2018-2021) Budsjett og økonomiplan 2018 (2018-2010) Forklaring: Denne oversikten viser viser vedtatte nettorammer til avdelingene/ anvarsområdene, for driftsbudsjettet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETTVEDTAK 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2011 vedtas. 2. Inntektsskatten for 2011 utliknes etter de satser som Stortinget

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr.

Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 01.11.2016 Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr.: 16/33017 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011

KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 KONTOPLANENS OPPBYGGING 2011 1 SENTRALADMINISTRASJON 10 POLITISKE STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 1000 ORDFØRER 1010 KOMMUNESTYRET 1011 FORMANNSKAPET 1014 MILJØUTVALGET 1015 KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET 1016

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 13.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:45 Sak fra / til: 013/12-016/12 Følgende

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer