INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Stange kommune Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Kjell Bjørseth, leder (Krf) Olav Vold, nestleder (Sp) Vebjørn Nilsen (Sp) Gjertrud Nordal (H) Øyvind Hartvedt (Ap) Liv Langberg (Ap) Ann-Margret S. Hågensen (SV) Stange, 8. januar J.nr./referanse: 01-20/ST/ks INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget: Dato: Torsdag 16. januar 2020 Tid: Kl ca Sted: Rom 421, rådhuset Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter. Eventuelt ytterligere forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/sms eller e-post Deltakelse fra andre i møtet: Hedmark Revisjon IKS / Revisjon Øst IKS deltar på møtet i f.m. sakene 08/ /2020. Sakene er satt opp til behandling fra kl Med hilsen For leder i kontrollutvalget Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Kopi til: - Stange kommune ved ordfører og rådmann - Hedmark Revisjon IKS/Revisjon Øst IKS ved daglig leder og oppdragsansvarlig revisor Adresse: Kontrollutvalgstjenester Kjetil Solbrækken Studievegen 7, 2815 Gjøvik Tel , e-post:

2 KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE SAKSLISTE FOR MØTE I STANGE RÅDHUS Torsdag 16. januar 2020 SAK NR. 01/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE SAK NR. 02/2020 MØTEPLAN FOR 2020 SAK NR. 03/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 SAK NR. 04/2020 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV POLITISK VEDTAK OG SVAR PÅ HENVENDELSER FRA INNBYGGERE SAK NR. 05/2020 HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET BEKYMRINGSMELDING MJØSLI HYTTEFELT SAK NR. 06/2020 SAK NR. 07/2020 SAK NR. 08/2020 SAK NR. 09/2020 SAK NR. 10/2020 METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL FORVALTNINGSREVISJON: PRESENTASJON AV FAGOMRÅDET, ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE REVISJONER MV. STATUS FOR BESTILT FORVALTINGSREVISJONS- PROSJEKT: REFERANSEINNHENTING OG OPPFØLGING AV NYANSATTE STATUS FOR BESTILT FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT: BARNEFATTIGDOM Stange, 7. januar For utvalgsleder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær Kopi til orientering: - Stange kommune v/ordfører, rådmann, økonomisjef og vararepresentanter til kontrollutvalget - Hedmark Revisjon IKS

3 SAK NR. 01/2020 Stange kommune GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken (sekr.) Nei Saksdokumenter: Vedlagt: 1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAKSOPPLYSNINGER: Møteprotokoll fra siste møte legges herved frem til formell godkjenning. 1

4 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Kjell Bjørseth, leder (Krf) Olav Vold, nestleder (Sp) Vebjørn Nilsen (Sp) Øyvind Hartvedt (Ap) Liv Langberg (Ap) Ann-Margret S. Hågensen (SV) Følgende medlem hadde meldt forfall: Gjertrud Nordal (H) Deltakelse av varamedlemmer: Da dette var første møtet i valgperioden, var alle varamedlemmene innkalt til å delta i forbindelse med opplæring/informasjon mv. Oversikt over deltakelse i møtet: Varamedlemmer Ap/SV/Mdg/NLO/Rødt: 1. Ellen Mohaugen (Ap) - deltok 2. Anne-Mette Nielsen (Rødt) - deltok 3. Eva Lukassen (Ap) deltok 4. Geir Pedersen (Ap) deltok 5. Lise Mette Lund (SV)-deltok Varamedlemmer Sp/H/Frp/KrF/BL: 1. Knut Nysæther (Krf) deltok 2. Oddrun Merete R. Sagevik (Sp) meldt forfall 3. Nils-Kristian Møller (H) deltok 4. Kåre Bryhni (Sp) meldt forfall 5. Anne Marte Hørsand (Sp) deltok 6. Kjell A. Mangerud (Sp)-deltok Ellers møtte: Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. Andre: Trond Vangen (Frp), leder av kontrollutvalget i valgperioden (sak 65). Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmannen m.fl., kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Hedmark Revisjon IKS, Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa. Utvalgsmøtet ble satt kl med leder Kjell Bjørseth som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 1

5 Til behandling: SAK NR. 64/2019 INTRODUKSJON TIL ARBEIDET I KONTROLLUTVALGET: ROLLER, ANSVAR, OPPGAVER, FORVENTNINGER MV. Fra behandlingen: Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken og Kjetil Solbrækken orienterte. Vedtak, enstemmig: Kontrollutvalget tar følgende til orientering: Presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, herunder gjeldende regelverk (kommunelovens syvende del Egenkontroll og forskrift om kontrollutvalg og revisjon). Kontrollutvalgsboken (veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet fra 2015). SAK NR. 65/2019 ERFARINGER FRA VALGPERIODEN , ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER, SAKER TIL OPPFØLGING MV. Fra behandlingen: Trond Vangen (Frp), tidligere leder for kontrollutvalget (valgperioden ), orienterte. Vedtak, enstemmig: Informasjon om erfaringer fra valgperioden og oversikt over kontrollutvalgets aktiviteter innenfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i forrige valgperiode tas til orientering. SAK NR. 66/2019 KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: INNGÅTT AVTALE OG GOD SKIKK OG PRAKSIS Fra behandlingen: Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken presenterte sekretariatet med vekt på lovverket, inngått avtale om kjøp av sekretærtjenester og veileder om kontrollutvalgssekretariat. Vedtak, enstemmig: Presentasjon av kontrollutvalgets sekretariat og inngått avtale om levering av sekretærtjenester tas til orientering. SAK NR. 67/2019 Vedtak, enstemmig: SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR KONTROLLUTVALGET Saksbehandlingsregler for kontrollutvalget tas til orientering. 2

6 SAK NR. 68/2019 Vedtak, enstemmig: REGLEMENT FOR GODTGJØRINGER TIL FOLKEVALGTE I STANGE KOMMUNE Reglement for godgjøring av folkevalgte i Stange kommune for valgperioden tas til orientering. SAK NR. 69/2019 Vedtak, enstemmig: ABONNEMENTER OG KURSTILBUD FOR KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER 1. Kontrollutvalgets faste medlemmer tilbys å delta på Kontrollutvalgskonferansen 2020 i regi av Norges Kommunerevisorforbund den januar Det tegnes abonnement på ukeavisen Kommunal Rapport og fagtidsskriftet Kommunerevisoren for faste medlemmer av kontrollutvalget. SAK NR. 70/2019 MØTEPLAN FOR 2020 Vedtak, enstemmig: 1. Neste møte fastsettes til torsdag 16. januar 2020 kl Møteplan for resten av 2020 fastsettes i neste møte. Stange, 12. desember RETT UTSKRIFT: Stange, 12. desember Kjell Bjørseth leder Kjetil Solbrækken utvalgssekretær 3

7 NESTE MØTE Dato: TORSDAG 16. JANUAR 2020 Tidspunkt: KL Aktuelle saker: Hedmark Revisjon IKS presentasjon Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS 2020 Regnskapsrevisjon: Presentasjon av fagområdet Statusrapport for revisjon av 2019-regnskapet Forvaltningsrevisjon: Presentasjon av fagområdet Orientering om igangsatte og tidligere revisjonsprosjekter Igangsetting av arbeidet med overordnet analyse og ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Kontrollutvalgets budsjett for 2020 Henvendelse til kontrollutvalget Tidligere vedtak/saker til senere oppfølging: NAV/sosialtjenesten: Ny presentasjon/oppfølging fra møte 17/12-18 (KUsak 71/18 og 55/19) Oppfølging av råd om tipsmottak (jf. sak 36/19) tidlig i ny valgperiode Investeringsprosjektet og ubrukte lånemidler (KU-sak 25/19) Vurdering av forundersøkelse: Økonomistyring helse- og omsorgssentre (KU-sak 07/19) Tilstandsrapport skole og arbeidet mot mobbing (KU-sak 34/18) Sykefraværsarbeidet i Stange kommune (KU-sak 03/19): Løpende informasjon tertialrapporter legges frem til orientering Ny presentasjon fra rådmannen (tidlig 2020) Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 25/18, oppf. i 2019) Internkontroll: Overordnet internkontroll rådmannens ansvar for «betryggende kontroll» (KU-vedtak sak 07/14) Praktisk integrering av risikovurderinger (KU-sak 11/16) Gjennomførte risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16) Oppfølging av rev.rapport Barnevern fra 2017 (KU-sak 60/17, jf. k.sak) HIAS IKS/Sirkula IKS: Ny forundersøkelse (KU-sak 76/18, oppf. i 2020?) Årlige/løpende saker: Tertialrapporter Stange kommune (orienteringssak 1. tertial og 2. tertial, jf. KU-sak 45/18) Kommunebarometeret evt. Kostra-analyse (årlig sak, jf. KU-sak 45/18) Forundersøkelse: Oppfølging av politiske vedtak (KU-sak 15/18) Forundersøkelse: Eksterne tilsynsrapporter (KU-sak 59/17 og sak 08/18). Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter Bestilte oppdrag fra Hedmark Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv): Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Referansesjekk og oppfølging av nyansatte (KU-sak 30/19) planlagt avslutning høsten 2019 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Barnefattigdom (KU-sak 31/19) planlagt avslutning februar

8 SAK NR. 02/2020 Stange kommune MØTEPLAN FOR 2020 Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: (ingen) FORSLAG TIL VEDTAK: Møteplan for resten av 2020 fastsettes slik: Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl SAKSOPPLYSNINGER: Saken er en oppfølging av sak på forrige møte (den ), der følgende ble vedtatt: 1. Neste møte fastsettes til torsdag 16. januar 2020 kl Møteplan for resten av 2020 fastsettes i neste møte. I møtet den ble det gitt signaler om at man ønsket fast møtedag på torsdag med møtestart kl Forslag til møteplan for resten av 2020, jf. forslag til vedtak, er utarbeidet med bakgrunn i dette. 1

9 Øvrige kommentarer til utarbeidelse av møteplan for 2020: Etter avtale er det lagt opp til 9 møter i Diverse å hensynta: Vinterferie (uke 8): Mandag 17/2 fredag 21/2. Påske: Torsdag 9/4 mandag 13/4. April/mai: Behandling av årsregnskapet - koordinering av møte i kontrollutvalget med formannskap/k.styret Høstferie (uke 41): Mandag 5/10 fredag 9/10. MØTEKALENDER 2020 STANGE KOMMUNE 2

10 SAK NR. 03/2020 Stange kommune KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: (ingen) FORSLAG TIL VEDTAK: Kontrollutvalgets budsjett for 2020, vedtatt av kommunestyret den (k.sak 141/2019), tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn/oppsummering: Kontrollutvalget fremmet høsten 2019 forslag til budsjett for kontrollutvalgets virksomhet for Kommunestyret godkjente budsjettforslaget i sitt møte den Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. Særregler om behandlingen av kontrollutvalgets budsjett: Behandlingen av kontrollutvalgets budsjett er regulert i 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 1

11 Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets budsjett for 2020: Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets forslag budsjett som en del av kommunens helhetlige budsjett for 2020 i sitt møte den , jf. k.sak 141/2019 Budsjett 2020 Økonomiplan Av saken går det frem at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme på 2,2 millioner er innarbeidet i budsjettet for Det er gitt følgende kommentarer i saksfremlegget til kommunestyret: Budsjettforslaget 2020 kontrollutvalget Justering av kontrollutvalgets ramme, utover deflator, i henhold til kontrollutvalgets budsjettforslag Kontrollutvalgets eget forslag til budsjett for 2020 er ikke vedlagt saken i kommunestyret slik regelverket legger opp til. Kontrollutvalgets budsjett for 2020: Budsjett for kontrollutvalg og revisjon for 2020 (ansvar 07000) er fastsatt med en økonomisk ramme på kr , med utgangspunkt i følgende fordeling: Konto Beløp Møtegodgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Aviser og faglitteratur Bevertning Opplæring, kurs Skyssgodtgjøring Konsulenttjenester Kjøp av tjenester fra private (sekretær) Kjøp av tjenester fra Hedmark Revisjon IKS Betalt merverdiavgift (utgift) Merverdiavgiftskompensasjon drift (inntekt) SUM KONTROLLUTVALGET Vedr. kjøp av tjenester fra interkommunalt selskap (Hedmark Revisjon IKS/Revisjon Øst IKS): Nærmere spesifikasjon av budsjettert tjenestekjøp fra kommunens revisor ser slik ut: Tjeneste Timer Timepris Kroner Regnskapsrevisjon Revisjon av kommunens 1 årsregnskap Attestasjoner og revisjonsuttalelser Revisjon av beboerregnskap Veiledning/bistand Forenklet etterlevelseskontroll SUM

12 Bestilte revisjonstjenester 6 Bestilte mindre undersøkelser Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll SUM Annet 9 Møter i kontrollutvalg og k-styre SUM TOTALT

13 SAK NR. 04/2020 Stange kommune HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR. ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV POLITISK VEDTAK OG SVAR PÅ HENVENDELSER FRA INNBYGGERE Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Ja Saksdokumenter: 1. Notat henvendelse til og svar fra Fylkesmannen 2. Politiske vedtak 3. Notat: Oversikt over kommunikasjon mellom FAU-leder ved Solvin skole og kommunen Vedlegg 1 Vedlegg 1 a) og b) Vedlegg 2 FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSOPPLYSNINGER: Fakta: Kontrollutvalget v/leder har mottatt en henvendelse fra FAU-leder ved Solvin skole med spørsmål om følgende tema kan tas opp i kontrollutvalget: 1) Administrasjonens oppfølging av politiske vedtak knyttet til utredning om etterbruk av Romedal ungdomsskole. 2) Administrasjonens oppfølging av henvendelser fra innbyggere 1

14 Før kontrollutvalget eventuelt gjennomfører kontroller med bakgrunn i tips/ønsker fra andre, så må det gjøres en vurdering av om forholdet som tas opp ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Deretter må kontrollutvalget vurdere om man ønsker å prioritere saken mht. videre undersøkelser. Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: I departementets kommentarer til 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget ikke har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med at det ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man begrunner et eventuelt avslag om å prioritere en sak. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme seg for å gjøre egne undersøkelser. 2

15 VEDLEGG 1 Notat henvendelse til og svar fra Fylkesmannen (utarbeidet av sekretær Kjetil Solbrækken til kontrollutvalget med bakgrunn i mottatt e-post) Henvendelse til Fylkesmannen: Opprinnelig melding Emne:Etterbruk av Romedal ungdomsskole Dato: :03 Fra:Bente Ottinsen-Åsen Hei! Stange kommune har utredet og vedtatt etterbruk av Romedal ungdomsskole, sak 0018/17 i kommunestyret (22/3-17) og 0074/19 i formannskapet (19/9-19). Utfra sakspapirene forstod FAU ved Solvin det som at etterbruken av RUSK skulle utredes til kulturformål. Med tanke på vedtak 2 om at barneskolestrukturen skal bestå, undrer vi oss over utredningen ang. flytting av Solvin. Vi ønsker å få vurdert om utredninger er gjort riktig i forhold til de faktiske vedtakene. I tillegg kom det et forslag fra SV om å flytte Solvin, som ble nedstemt i formannskapet under sak 0025/17 (08/03-17). Vi er usikre på om det kan ha en betydning, men legger også ved den. Med vennlig hilsen Bente Ottinsen-Åsen FAU-leder Solvin Skole Svar fra Fylkesmannen: Opprinnelig melding Emne:Framtidig skolestruktur - etterbruk av eiendommene - Romedal ungdomsskole og Solvin skole Dato: :00 Fra: Fylkesmannen viser til e-post mottatt 18. oktober 2019 vedr. etterbruk av Romedal ungdomsskole. Henvendelsen dreier seg om kommunens saksutredning er gjort riktig i forhold til de faktiske vedtakene. Fylkesmannen gjør ikke konkrete vurderinger av utredninger som kommuneadministrasjonen gjør til kommunestyrets saksbehandling. Ansvaret for at administrasjonens saksutredning er riktig, og god nok, ligger på kommunestyret/formannskapet. Dersom kommunestyremedlemmene samlet sett vurderer at utredningene er tilstrekkelige, fatter de vedtak. Kommunestyremedlemmene har alltid en plikt til å vurdere hvorvidt en sak er godt nok opplyst til å fatte vedtak. Dersom en sak ikke er utredet riktig eller godt nok, har kommunestyret en mulighet til å utsette saken. Dette følger av lov av nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven ) 11-3 fjerde ledd. Med vennlig hilsen Mette Rundsveen seniorrådgiver Fylkesmannen i Innlandet

16

17

18

19 Notat: VEDLEGG 2 Oversikt over kommunikasjon mellom FAU-leder Solvin skole og kommunen (utarbeidet av sekretær Kjetil Solbrækken til kontrollutvalget med bakgrunn i mottatt e-post, nyeste først) Fra: Bjørn Lunstøeng Sendt: torsdag 27. desember :39 Til: Ottinsen-Åsen, Bente Kopi: Anne Bjerkli Langberg Liv Ingrid Vasaasen Kai Slagsvold Hekne Emne: Trafikksituasjon Solvin Skole Hei Viser til deres henvendelse vedr trafikksituasjon ved Solvin skole. I forbindelse med vedtak om å slå sammen Romedal u- skole og Stange u- skole til en skole, er det satt av midler til arbeid med å se på etterbruk av Romedal u- skole og hva som kreves for å utvikle Solvin skole til en fullverdig skole med de tjenestetilbud som naturlig hører til en slik barneskole. En slik samlet utredning vil ta opp i seg blant annet fremtidig trafikkavvikling for skolen. Det er i økonomiplan avsatt penger til en mulighetsstudie og arbeidet vil bli iverksatt i løpet av Planen skal danne grunnlag for en politisk beslutning på mulig etterbruk av Romedal u- skole og utvikling av Solvin skole. Inntil at en samlet plan er vedtatt, vil det være vanskelig å starte arbeid med trafikksituasjon ved Solvind skole. Med vennlig hilsen Bjørn Lunstøeng Stange Kommune Eiendomssjef Mob: Bygd for muligheter Fra: Ottinsen-Åsen, Bente Sendt: mandag 3. desember :39 Til: Emne: VS: VS: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole 1

20 Hei Nå har det gått 5 uker siden forrige henvendelse og jeg har ikke mottatt noe svar på denne fortsatt. FAU ved Solvin skole lurer fortsatt på hvilke planer kommunen har for trafikksituasjonen ved skolen. Det er ikke greit at slike henvendelser blir trenert over så lang tid, dere har forvaltningsloven å forholde dere til. Den sier at vi som tar kontakt med dere har krav på en tilbakemelding innen 3 uker. Første mailen på denne trafikksituasjonen kom fra meg 29.mars Bente Ottinsen-Åsen Fra: Post Stange Sendt: 29. oktober :02 Til: Ottinsen-Åsen, Bente Emne: SV: VS: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Vi har i dag mottatt deres henvendelse. Henvendelsen videresendes rett instans. Med vennlig hilsen Informasjonssenteret i Stange kommune Fra: Ottinsen-Åsen, Bente Sendt: 28. oktober :23 Til: Post Stange Bjørn Lunstøeng Emne: VS: VS: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Hei Nå forventer jeg å få et svar fra kommunen på hvordan dere har planlagt å håndtere trafikksituasjonen ved Solvin Skole. I 2016 hadde dere god dialog med FAU og Solvin rundt dette, men så ble det stille. Som dere ser nedenfor har jeg sendt mail jevnt siden 29 mars 2017 uten å få svar på min henvendelse. Jeg trodde det er 3 ukers svarfrist i det offentlige og at dette også gjelder mailkorrespondanse. Dette syns jeg begynner å bli ganske latterlig, og jeg håper nå på et svar fra dere hvordan vi skal håndtere denne saken. Vi ser nå i investeringsforslaget for årene fremover at Solvin vil bestå i sin nå værende form i mange år til, og vi forventer derfor svar fra kommunen på hva dere har tenkt å gjøre med denne trafikk saken. MVH Bente Ottinsen-Åsen Fra: Ottinsen-Åsen, Bente Sendt: 26. mars :48 Til: Emne: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole 2

21 Hei! Jeg har forsøkt i snart et år å få svar fra Bjørn Lundstøeng om hvordan det går med kartleggingen av trafikksituasjonen ved Solvin Skole. Jeg har ikke fått svar på noen av henvendelsene. FAU ved Solvin ser at trafikksituasjonen ikke er optimal og ønsker dialog med kommunen rundt dette. MVH Bente Ottinsen-Åsen, FAU Solvin Skole. Fra: Ottinsen-Åsen, Bente Sendt: 3. oktober :33 Til: Emne: VS: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Hei Jeg kan fortsatt ikke se å ha fått noe svar på denne mailen datert 29 mars Og jeg etterspør derfor nok en gang, hvordan ligger det an med trafikkanalysen for Solvin skole? Bente Ottinsen-Åsen FAU-leder Solvin Fra: Ottinsen-Åsen, Bente Sendt: 22. juni :41 Til: Emne: VS: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Hei, håper du kan ta deg tid til å svare på denne før du tar ferie. Bente Ottinsen-Åsen FAU-leder Solvin Fra: Ottinsen-Åsen, Bente Sendt: 28. mai :59 Til: Emne: VS: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Hei Kan ikke se å ha mottatt noe svar på denne. Kan du si noe om hvordan denne saken foreligger pr dags dato? Med vennlig hilsen 3

22 Bente Ottinsen-Åsen FAU-leder Solvin Fra: Ottinsen-Åsen, Bente Sendt: 29. mars :04 Til: Emne: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Hei! Jeg snakket med rådmannen i går, blant annet om trafikksituasjonen ved Solvin skole. Jeg ble da informert om at det pågår en analyse av trafikken rundt alle skolene i kommunen. Vet du hvordan det ligger an med Solvin der? Slik jeg har forstått det skulle løsningen rundt trafikken på vår skole avventes til skolestrukturen var avklart. Med vennlig hilsen Bente Ottinsen-Åsen Fau-leder Solvin Skole Fra: Ellen Kristine Olberg Sendt: 26. mars :09 Til: Ottinsen-Åsen, Bente Emne: Fwd: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Videresendt melding Fra: "Ellen Kristine Olberg" Dato: 29. apr :29 Emne: Brev ang. trafikksikkerhetssituasjonen ved Solvin skole Til: Kopi: "Helen Ødegaard" "Anne Bjerkli Langberg" Hei Bjørn Her kommer som avtalt en uttalelse fra FAU ved Solvin skole. God helg! Mvh. Ellen Olberg, leder FAU Solvin skole 4

23 SAK NR. 05/2020 Stange kommune HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET BEKYMRINGSMELDING MJØSLI HYTTEFELT Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Ja Saksdokumenter: 1. Brev av fra Hans Petter Nissen og Kari Witsø til planavdelingen i Stange kommune Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: SAKSOPPLYSNINGER: Fakta: Planavdelingen i Stange kommune har fått et brev der det uttrykkes bekymring vedr. Mjøsli hyttefelt (se vedlegg 1). I brevet fremgår bl.a. følgende: Stange kommune kontrollkomiteens leder: Vi finner det nødvendig å varsle Kontrollkomiteen om det vi mener er en uheldig utvikling i regulerings- og planprosessene knyttet til utviklingen av Mjøsli Hyttefelt. Fra vårt ståsted har utbygger foretatt gjentatte illojale og ulovlige handlinger og deretter fått kommunale godkjenninger, dispensasjoner og aksept for mindre vesentlige reguleringsendringer som er stikk i strid med de opprinnelige reguleringsplanene uten vesentlige konsekvenser for 1

24 utbygger. Vi ber Kontrollutvalget vurdere om det er grunnlag for å se nærmere på samspillet mellom utbygger, kommunens administrasjon og politiske ledelse. Før kontrollutvalget eventuelt gjennomfører kontroller med bakgrunn i tips/ønsker fra andre, så må det gjøres en vurdering av om forholdet som tas opp ligger innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Deretter må kontrollutvalget vurdere om man ønsker å prioritere saken mht. videre undersøkelser, eventuelt på hvilken måte. Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. Nærmere om kontrollutvalgets behandling av henvendelser fra andre: I departementets kommentarer til 4 i forskrift om kontrollutvalg går det frem at kontrollutvalget ikke har plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets myndighetsområde og om det vil prioritere saken. Kontrollutvalget er et eget forvaltningsorgan, som er underlagt forvaltningsloven. Dette betyr bl.a. at alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få svar om hvordan saken er behandlet. I og med at det ikke fattes noe enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, kreves det heller ikke at man begrunner et eventuelt avslag om å prioritere en sak. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorgan som behandler slike saker, i mange kommuner er det formannskapet. Mange klagesaker videresendes også til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter følges av forvaltningen, og evt. bestemme seg for å gjøre egne undersøkelser. 2

25 Hans Petter Nissen & Kari Witsø Åsmohagan Jessheim Jessheim Stange kommune - Planavdelingen Pr e-post: Bekymringsmelding Mjøsli Hyttefelt Som kommunen sannsynligvis kjenner godt til, er undertegnede bekymret for utviklingen av Mjøsli som en god og attraktiv destinasjon for alle. Bekymringen er ikke blitt mindre etter at vi har fått innsyn i de første saksdokumentene i sak 19/4390 utbygging av «Mjøslitoppen». Vi aner igjen konturene av utbyggers «små» grep som i sum gir en helt annen utvikling enn de romslige rammene som lå i de opprinnelige reguleringsplanene 683 Mjøsli og 219 Fallhøgda. Vi registrerer at utbygger søker om dispensasjon for fradeling av en mindre del av fellesområdet. Arealet skal overdras til Blix AS som igjen begjærer sammenføying av flere tomter Fallhøgda samt den nye parsellen til en ny enhet. Hvilke ytterligere planer utbygger har framkommer ikke. Erfaringen vår er at utbygger, i alle fall i de 5 siste årene, har fått et betydelig antall dispensasjoner, ettergodkjenninger av bygg/aktivitet i strid med pbl og gjennomslag for mindre endringer i reguleringsplaner (administrativt vedtatt). På denne måten har hyttefeltets karakter blitt endret til det ugjenkjennelige. Innholdet i den reguleringsplanen vi forholdt oss til er uthulet. Dette er etter vår oppfatning et demokratisk problem og reiser flere prinsipielle spørsmål. Selv om utbygger Mjøsli AS formelt er eier av «fellesarealet» stiller vi spørsmål ved om han har anledning til å fradele et areal som skal overføres til «fritidsformål» og hans personlige selskap Blix AS. Isolert er ikke dette en stor sak, men prinsipielt åpner dette for en presedens hvor andre områder søkes utskilt, f.eks. for å få plass til flere hytter/fritidsboliger. (Det utskilte arealet er dog på størrelse med de minste tomtene.) Når det gjelder sammenslåing av tomter var tomtegrensene en del av den opprinnelige reguleringsplanen. I fm en mindre endring ble tomtegrensene tatt ut av reguleringsplanene og de forskjellige delfeltene «flateregulert». Det er isteden tatt inn et krav om tomtedelingsplan for hvert felt før utbygging kan skje. I møte mellom daværende saksbehandler for reguleringsplanen og styret i Hytteforeningen framkom det etter vårt syn enn bekreftelse på at tomtedelingsplanen for plan-id 683 Mjøsli ville være tilsvarende tidligere reguleringsplan. Hensiktene med en endring til flateregulering for 683 var primært å kunne rette opp helt ubetydelige «feil» i grenser uten å måtte endre reguleringsplanen. Det skulle ikke åpne for enklere sammenføying eller utskillelse av tomter, Mjøsli skulle fortsatt være regulert til 82 (81) fritidsboliger.

26 Vår oppfatning er at tillatelser som omsøkt i denne saken vil bidra til ytterligere uthuling av gjeldende regulering og svekke reguleringsplanenes legitimitet. Vi vil i denne sammenhengen henlede oppmerksomheten på Sivilombudsmannens uttalelser: 2019/589 Dispensasjon fra eldre reguleringsplaner 2018/4760 Dispensasjon for oppføring av hytte fordel-/ulempevurderingen I SOM 2019/589 Dispensasjon fra eldre reguleringsplaner innledning, siste avsnitt skriver ombudsmannen: [ ] «Ombudsmannen ber likevel Fylkesmannen være oppmerksom på risikoen for en dispensasjonspraksis som på sikt vil føre til at planer eller enkeltbestemmelser uthules 1. Videre minner ombudsmannen om at dersom en plan eller planbestemmelse ikke lenger er i samsvar med hvordan kommunen ønsker å utvikle området, bør kommunen endre planen fremfor å dispensere.» Sivilombudsmannen har vist til lovforarbeidene til pbl i Ot.prp. nr.32 ( ) side 242: «Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner.» [ ] Etter vår oppfatning har mindre endringer i reguleringsplaner i praksis samme virkning som dispensasjoner. Hyppige, små endringer i reguleringsplaner kan på samme måte som dispensasjoner medføre at planer og enkeltbestemmelser uthules. I SOM 2018/4760 Dispensasjon for oppføring av hytte fordel-/ulempevurderingen Ombudsmannens syn på saken, rettslig utgangspunkt, skriver ombudsmannen bl.a.: [ ] «Etter annet ledd 2 første punktum kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være «klart større» enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. annet ledd annet punktum. [ ] [ ] I utgangspunktet er det areal- og ressursdisponeringshensyn som er relevante fordeler i en dispensasjonsvurdering. Hvilke hensyn som er relevante i vurderingen, må sees i sammenheng med hvilke hensyn plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og arealplaner er ment å ivareta, [ ] [ ] «Forvaltningen må foreta en avveining av relevante fordeler opp mot ulempene. Det er under enhver omstendighet ikke er tilstrekkelig for å innvilge en dispensasjonssøknad at ulempene ved dispensasjonen eventuelt skulle være beskjedne, se blant annet ombudsmannens uttalelse 1. november 2016 (SOM ). Vurderingen må vise at det 1 Våre understrekninger 2 Pbl 19-2

27 foreligger relevante, klare og positive fordeler som er «klart større» enn ulempene dispensasjonen medfører.» [ ] Ombudsmannen er slik vi ser det tydelig på at hverken forhold hos utbygger (f.eks. rimeligere løsninger, endrede forventninger, mv) eller kommune («ja»-kommune, tilrettelegging for turisme, mv) var relevante kriterier. Samlede areal og ressursfordelingshensyn framstår som sentrale. Vi ber med dette Stange kommune vurdere om søknad om fradeling av del av fellesområde for deretter å slå sammen denne delen og ytterligere 6 eiendommer er i tråd med rammene i gjeldende reguleringsplan. Vi er kjent med at det foreligger et dokument «Planinitiativ for planendring Mjøsli fritidsboliger» journalført av kommunen med saksnummer 18/ Vi har bedt om innsyn og vil komme tilbake om vi mener dette har noen relevans for en sunn og god utvikling av Mjøsli som en god destinasjon for alle. Vi vil videre oppfordre kommunen til å se reguleringsplanene for Mjøsli (683), Fallhøgda (219) og varslet ny plan for Budalslia under ett. Slik vi oppfatter utbygger omfatter planene for Mjøsli Hytter og Naturpark alle de tre nevnte planområdene og sannsynligvis også mer omfattende områder. Det er bl.a. sentralt i forhold til innkjøringsalternativer for deler av Fallhøgda (219) og muligheten for at det legges opp til økt gjennomgangstrafikk i Budalsvegen. Til orientering sender vi dette brevet i kopi til: Stange kommune kontrollkomiteens leder: Vi finner det nødvendig å varsle Kontrollkomiteen om det vi mener er en uheldig utvikling i regulerings- og planprosessene knyttet til utviklingen av Mjøsli Hyttefelt. Fra vårt ståsted har utbygger foretatt gjentatte illojale og ulovlige handlinger og deretter fått kommunale godkjenninger, dispensasjoner og aksept for mindre vesentlige reguleringsendringer som er stikk i strid med de opprinnelige reguleringsplanene uten vesentlige konsekvenser for utbygger. Vi ber Kontrollutvalget vurdere om det er grunnlag for å se nærmere på samspillet mellom utbygger, kommunens administrasjon og politiske ledelse. Seniorrådgiver David Larsen, Fylkesmannen i Innland: Til orientering og vedlegg til sak 2019/18322 klage på mindre reguleringsendring. Vi mener dette ytterligere underbygger vår klage med forhold som Fylkesmannen kan se hen til når klagen behandles. Mjøsli Hytteforening, styret: Til orientering og eventuell oppfølging. Vi står selvsagt til tjeneste med ytterligere informasjon og/eller dokumentasjon. Ta kontakt på telefon , e-post eller eller Med ønske om en fin dag! Vennlig hilsen Hans Petter Nissen /s Kari Witsø /s

28 SAK NR. 06/2019 Stange kommune METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Kontrollutvalgsboken kap. 6 (veileder fra Departementet, 2. utgave 2015) 2. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurderinger (Norges Kommunerevisorforbund, desember 2019) Vedlegg: Vedlegg 1 Ikke vedlagt FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for forvaltningsrevisjon tas til orientering, herunder at planen skal vedtas av kommunestyret i løpet av Kontrollutvalget vil basere planen på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen (grunnlaget for planen) gjennomføres som en prosess, forankret i kontrollutvalget, gjennom 1. halvår Prosessen gjennomføres i følgende hovedtrinn: a) Informasjonsinnhenting og risikovurdering b) Prioritering vurdering av vesentlighet c) Utarbeidelse av plan 4. Informasjonsinnhenting og vurdering av risiko for kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper gjøres primært gjennom bruk av følgende kilder/informasjonskanaler: a) Informasjon fra kommunen skriftlig og muntlig (kommunens virksomhet) b) Informasjon fra selskapet skriftlig og muntlig (virksomhet i selskaper) c) Informasjon fra eksterne offentlige kilder d) Kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap om virksomheten 1

29 5. Prosessen følges opp slik: a) Rådmannen inviteres til presentere: - Kommunens administrative organisering. - Kommunens overordnede system for internkontroll, herunder kommunens system for risikovurdering og avvikshåndtering. - Gjennomførte risikovurderinger av kommunens virksomhet på overordnet nivå. - Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunale samarbeid og vurdering av risiko i tilknytning til disse. - Oversikt over kommunens eierskap i selskaper og vurdering av risiko i tilknytning til disse. b) Revisor engasjeres i prosessen slik: - Bidra med innspill til aktuelle tema for nærmere analyse basert på revisors kunnskap. - Gjennomføring av foranalyser på utvalgte områder etter bestilling fra kontrollutvalget. c) Sekretær bes om å kartlegge aktuelle skriftlige informasjonskilder (fra kommunen og eksterne offentlige kilder) og vurdere hvordan disse på en effektiv måte kan benyttes i arbeidet med planen. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn: Denne saken er starten på en prosess der målet er å lage en plan for forvaltningsrevisjon som skal legges frem for kommunestyret til sluttbehandling. Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal sikre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig i alle kommuner, i et omfang som er i samsvar med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den virksomheten som skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som kommunen har eierinteresser i. For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon skal planen baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering for å finne ut på hvilke områder det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon av kommunenes virksomhet. Oppgaven er forankret i kommunelovens 23-3: 23-3.Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 2

30 er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. Som det fremgår av kommunelovens 23-3 annet ledd så skal det gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurderinger i både «kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper». Når det gjelder kommunens selskaper har kontrollutvalget innsynsrett, jf. kommunelovens 23-6: 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra a) interkommunale selskaper etter IKS-loven b) interkommunale politiske råd c) kommunale oppgavefellesskap d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte revisoren for selskapet. Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. Hvordan gjennomføre en «risiko- og vesentlighetsvurdering»: Selve lovteksten gir ingen konkrete føringer på hva en slik risiko- og vesentlighetsvurdering er, eller hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gir heller ikke nærmere føringer. I lovforarbeidene framgår det at risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få. Det framgår videre at risiko- og vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og når de skal utføres. Det er kontrollutvalget sitt ansvar å sørge for at det gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurderinger, men verken kommuneloven eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon 3

31 sier noe om hvem som kan utføre risiko- og vesentlighetsvurderingen. Kontrollutvalget må da stå fritt med hensyn til hvem som skal utføre vurderingen. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre. Norges Kommunerevisorforbund har utgitt en egen veileder som støtte i det praktiske arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger (2. utgave, desember 2019). Dette saksfremlegget er i stor grad basert på tilnærmingen i denne veilederen. Anbefalinger, jf. Kontrollutvalgsboken (veileder fra Departementet): Departementets veileder (Kontrollutvalgsboken) har et eget kapittel om planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (kapittel 6). Dette følger vedlagt saken i sin helhet. Kapittelet avsluttes med følgende anbefalinger: Det er viktig at kontrollutvalget setter av tid og ressurser til den overordnede analysen og planarbeidet. Dette er kanskje et av de viktigste prosjektene kontrollutvalget gjennomfører i løpet av en valgperiode. Kontrollutvalget vil på denne måten bli godt kjent med kommunens virksomhet tidlig i perioden. Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide en overordnet analyse som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide gode planer. Bred involvering i arbeidet med en overordnet analyse gir god forankring av planene og et godt grunnlag for den videre gjennomføringen av prosjektene. Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lange planperiodene skal være, og hvordan eventuell omprioritering og rullering av planene bør foregå. Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret og i administrasjonen. Detaljeringsnivå og perspektiver: Med utgangspunkt i kommuneloven 1-1 kan kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende sju kategorier: legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre yte tjenester til beste for innbyggerne drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne utøve offentlig myndighet være effektive være tillitsskapende være bærekraftige I praksis vil det være naturlig å detaljere dette mer. Nedenfor følger en illustrasjon (fra veileder i forvaltningsrevisjon, NKRF): 4

32 Teoretisk modell: Modellen illustrerer at det er en sammenheng mellom en virksomhets mål, risikoene som foreligger for at målene ikke nås, og de styrings- og kontrolltiltak som er etablert for å sike at målene blir nådd. Enhver virksomhet har mål for sin virksomhet. God virksomhetsstyring tilsier at det bør iverksettes styrings- og kontrolltiltak for å sikre at virksomheten når sine mål. Samtidig vil det i alle 5

33 virksomheter kunne inntreffe hendelser som kan hindre virksomhetens måloppnåelse. Slike hendelser representerer risiko. Det er viktig å identifisere og vurdere betydningen av ulike typer risiko, og det bør iverksettes tilpassede styrings- og kontrolltiltak for å håndtere de risikofaktorene som foreligger. Hensikten med tiltakene er at de skal ha en risikoreduserende effekt. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering av hvilke konsekvenser det kan få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og sannsynligheten for at det vil skje. Når man har identifisert og vurdert de ulike risikofaktorene, og kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som er iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens målsettinger. De områdene som scorer høyt mht. sannsynlighet for svikt i måloppnåelsen og samtidig har store konsekvenser dersom det oppstår feil, prioriteres for nærmere kontroll/revisjon. Dette kan illustreres slik: Kontrollutvalgets prioritering K o n s e k v e n s Stor Liten Stor konsekvens liten sannsynlighet Liten konsekvens liten sannsynlighet Stor konsekvens stor sannsynlighet Liten konsekvens stor sannsynlighet Liten Stor Sannsynlighet 9 Forslag til praktisk gjennomføring - metode og omfang: En risiko- og vesentlighetsvurdering kan gjennomføres på ulike måter, med ulik detaljeringsgrad og ressursbruk. Erfaringer viser at det er en ressurskrevende prosess å gjennomføre en helhetlig risiko- og vesentlighetsvurdering dersom denne skal involvere alle deler av kommunen på en grundig måte. En slik omfattende prosess er det ikke rom for innenfor kontrollutvalgets budsjett, og man må finne enklere metoder for å plukke ut områder/tema man ønsker å se nærmere på. 6

34 En måte å gjøre det på er å basere seg på lett tilgjengelig informasjon om kommunen spesielt og om kommunesektoren generelt, med fokus på utfordringer/problemområder og risiko. Dette, sammen med tidligere erfaringer, vil erfaringsmessig gi et tilfredsstillende grunnlag for å peke ut områder som er egnet for en forvaltningsrevisjon. Eventuelt kan man utvide kartleggingen innenfor utvalgte områder ved å gjennomføre en mer dyptgående foranalyser med hjelp fra revisjonen. En slik tilnærming er lite ressurskrevende, men innebærer selvsagt noe risiko for å overse områder/problemstillinger man ville ha avdekket dersom man foretok en mer systematisk og grundig gjennomgang av hele kommunen. Utvalgssekretærens erfaringer fra lignende prosesser tidligere tilsier at det foreligger lav risiko for at vesentlige områder blir oversett, og at metoden/tilnærmingen gir en god kost-nytte. Tar man videre hensyn til at kontrollutvalget kun har ressurser til å gjennomføre et fåtall revisjonsprosjekter i året, vil det være et spørsmål om hvor mye ressurser man skal legge ned i planleggingsfasen for å finne prosjekter med akseptabel nytteverdi. Kriterier for valg av tema/områder: Hovedprinsippet er å prioritere med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderinger. Nedenfor er listet opp flere forhold som i praksis også kan påvirke prioriteringene i større eller mindre grad: Politisk aktualitet og interesse. Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen. Administrasjonens ønsker. Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk). Samordning med eksterne tilsynsmyndigheter og interne (administrative) evalueringer/prosesser. Revisjonens kapasitet og kompetanse. Forslag til fremdriftsplan Et rimelig mål er å gjennomføre en prosess i løpet av 1. halvår 2020, og at kontrollutvalgets plan legges frem for kommunestyret i høsten Dette gir følgende fremdriftsplan: Møter jan/feb: Drøfting av metode og nivå for gjennomføring av overordnet analyse. Fokus på risikostyring. Oversikt over kommunen (organisering, tjenesteområder mv). Brainstorming og valg av tema/områder for nærmere kartlegging. Invitasjoner av adm. til møtet i februar. Evt. bestillinger av forundersøkelser fra revisor. Møte mars: Store deler av møtet avsettes til diskusjoner omkring risikovurderinger. Evt. Møte april: presentasjoner fra revisor (foranalyser). Brainstorming fortsetter. Presentasjon av forundersøkelser. Grov prioritering. Evt. bestilling av nye foranalyser fra revisor eller be om nye/flere orienteringer fra administrasjonen. Møte mai/juni: Avsluttende diskusjon i kontrollutvalget. Endelige prioriteringer. Evt. bestilling av ytterligere foranalyser fra revisor. Møte aug/sept: Fremleggelse og behandling av plan i kontrollutvalget. Oversending til kommunestyret til sluttbehandling. 7

35 6. Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper. Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og eierinteresser. For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for selskapskontroll. Planene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er i utgangspunktet uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. For å utarbeide gode planer som får fram hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må det gjennomføres en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder vurdering og prioritering av prosjektene som skal gjennomføres i planperioden. Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og eierinteresser. Arbeidet er med på å gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. Planene skal legges fram for kommunestyret. De gir dermed også kommunestyremedlemmene viktig informasjon om, og oversikt over, kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid. I tillegg kan den overordnede analysen være et nyttig bidrag til administrasjonssjefens arbeid med intern kontroll. Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og at den blir presentert og gjort synlig både for kommunestyret og administrasjonen. Overordnet analyse Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I regelverket er det ikke satt krav til hvem som kan gjennomføre den overordnede analysen. 43

36 6. Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Hva er risiko og vesentlighet? Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres, utover at den skal baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som fører til avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. Risikovurderinger - selskapskontroll I forbindelse med plan for selskapskontroll er det viktig å vurdere risiko knyttet til både kommunens overordnede eierstyring, og risikoer knyttet til ulike selskaper kommunen har eierskap i. Når det gjelder den overordnede eierstyringen, vil det være naturlig å få oversikt over om kommunen har vedtatt en eierstrategi og eventuell risiko for at den ikke etterleves. Når det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, kan følgende forhold være relevante: risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets mål for selskapet risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap om virksomheten Det er viktig å sikre bred involvering i innhenting av informasjon fra kommunen. Dette vil bidra til trygghet både for at alle relevante områder i kommunen og kommunens selskaper er dekket, og for at planene blir forankret i politisk og administrativ ledelse. De folkevalgte har en egen kontaktflate mot innbyggerne og kommunens administrasjon, og har ofte god oversikt over temaer som kan være aktuelle i analysen. For å få nytte av denne kunnskapen kan det være en fordel å sikre at ulike politiske partier får komme med innspill til analysen. Ordfører, gruppeledere og/eller utvalgsledere kan være naturlige personer å involvere i prosessen. Det er også viktig å involvere administrasjonen, som vanligvis har den mest inngående kunnskapen om kommunens virksomhet. For å få et mest mulig helhetlig bilde er det en fordel å involvere representanter fra ulike virksomhetsområder i kommunen. For eksempel kan lederne for ulike tjenesteområder involveres. Når administrasjonen involveres, er det viktig å vektlegge at denne prosessen også vil være nyttig for administrasjonen. Målsettingen er å avdekke forbedrings områder, slik at kommunen kan nå de mål som er satt. Informasjonen som framkommer kan gi nyttige innspill til administrasjonssjefens arbeid med internkontroll. «Det vert noko mystisk for administrasjonssjefen kva som er bakgrunnen for val av område for forvaltningsrevisjon. Gode analysar og innsikt i korleis vurderingane er gjort, kan lette dette.» (Administrasjonssjef, Bygland) For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontroll utvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke. Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Informasjonsinnhenting og involvering - vurdering av risiko For å få informasjon om risikoområder i kommunen, kan analysen baseres på informasjon fra en rekke kilder. Det skilles mellom tre hovedkilder for informasjon som kan benyttes for å kartlegge og identifisere risiko knyttet til kommunens tjenesteområder og eierinteresser: skriftlig og muntlig informasjon fra kommunen informasjon fra eksterne offentlige kilder Ulike verktøy kan benyttes for å få innspill og informasjon fra de folkevalgte og administrasjonen. Dette kan omfatte intervjuer, spørreundersøkelser og ulike former for møter. I tillegg vil det være naturlig at en benytter skriftlig dokumentasjon fra kommunen, slik som årsmeldinger, kommunale planer og evalueringer, som grunnlag i den overordnede analysen. Informasjon fra eksterne offentlige kilder kan være et nyttig supplement til informasjonen som innhentes fra kommunen. Særlig gjelder dette rapporter etter statlig tilsyn og informasjon I offentlige databaser. Det vil være en fordel å skaffe seg en oversikt over gjennomførte tilsyn i kommunen, både for å avdekke eventuelle risikoområder, og for å koordinere kontrollutvalgets arbeid med det statlige tilsynsarbeidet (se kapittel 10 om statlige tilsyn). Tilsynsrapporter legges ut på nettsiden til fylkesmannen. Blant de offentlige databasene er Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database en viktig kilde til informasjon. Denne databasen gir oversikt over 44

37 6. Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll en rekke nøkkeltall fra den enkelte kommune. Andre relevante databaser er blant annet: Kommunebarometeret (Avisen Kommunal Rapport) Produksjonsindeks (KMD) Frie inntekter (KMD) Tjenestebehov (KMD) Utdanningsspeilet (Utdanningsdirektoratet, barnehager, grunnskole og VGS) Innbyggerundersøkelsen (Direktoratet for forvaltning og IKT) Statistikk, analyser og rapporter for de kommunale omsorgstjenestene (Helsedirektoratet) En viktig informasjonskilde i analysearbeidet er kontrollutvalget selv. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt i analysearbeidet. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder. Mange kontrollutvalg har god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og arbeidsmøter i analysearbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Uavhengig av metode er det viktig at kontrollutvalget involveres og at analysen er forankret i kontrollutvalget. SWOT analyse SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter til den kommunale virksomheten. De fire bokstavene «SWOT» representerer Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse kan være et godt utgangspunkt for å diskutere og identifisere områder for forbedring. gi innspill til gode temaer og prosjekter. I større kommuner vil det kanskje være mer hensiktsmessig å gi innbyggerne mulighet til å komme med innspill via e-post eller andre elektroniske løsninger før plan arbeidet starter opp, og bruke disse innspillene videre i analysen. En idédugnad gir kommunen anledning til å få fram innbyggernes egne erfaringer med kommunens tjenester, og kan skape engasjement i kommunen for risikoanalysen og kontrollutvalgets arbeid. Idédugnader bør kombineres med andre informasjonskilder, ettersom det ikke er sikkert at innspillene fra innbyggerne blir tilstrekkelig relevante og dekkende for kommunens ansvarsområder. Folkemøte I Lærdal kommune gjennomførte kontrollutvalget en idédugnad med tema «Korleis vil DU gjera Lærdal kommune betre?». Alle interesserte ble invitert til å komme til kommunens kultursal og komme med innspill, ideer og tema til gode prosjekter for kontroll utvalget. Møtet ble annonsert på lokal nettavis, i lokalavisen og rundskriv som ble sendt til alle husstander. Mellom 70 og 80 personer stilte på møtet, og det kom mange innspill. Det ble skrevet et offentlig referat fra møtet. Hvert innspill ble behandlet og vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av den endelige planen. Når all informasjon er samlet inn, må den analyseres. Risikoanalysen tar utgangspunkt i de forholdene som framkommer i informasjonsinnhentingen, der det blant annet blir lagt vekt på måloppnåelse, regeletterlevelse og gjennomføring av vedtak. Når en vurderer hva som utgjør en høy eller lav risiko, vil det være til hjelp å ha fastlagt håndterbare kriterier å måle risikoene opp mot. En kan derfor forhåndsdefinere hva som utgjør vesentlige avvik, og eventuelt visualisere disse vurderingene ved hjelp av fargekoding. Interne Eksterne Sterke sider Svake sider Muligheter Farer Kontrollutvalget kan også legge til rette for at innbyggerne i kommunen får gi innspill til planarbeidet gjennom en idédugnad. Kommunens størrelse vil naturlig nok sette grenser for hvordan en kan organisere en idédugnad. I mindre kommuner er det for eksempel mulig å organisere folkemøter, der innbyggerne kan møte og 45

38 6. Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Måloppnåelse Regelverk Politiske vedtak Lav risiko Avvik fra underordnede mål hvor konsekvensene av manglende måloppnåelse blir vurdert som små. Ikke aktuelt. Manglende regeletterlevelse vil alltid ha middels eller høy risiko. Avvik fra politisk vedtak hvor konsekvensene av manglende måloppnåelse blir vurdert som små. Middels risiko Avvik fra mål som kan med føre konsekvenser for kommunens økonomi eller omdømme, men som ikke påvirker liv eller helse. Gjelder også mål som er under gjennomføring. Mindre avvik fra lovparagraf eller forskrift. Avvik fra vedtak som kan medføre konsekvenser for kommunens strategi, planer og økonomi. Høy risiko Avvik fra viktige mål. Kan ha vesentlige konsekvenser for kommunens økonomi, omdømme eller liv og helse. Klart lovbrudd som kan medføre vesentlige konsekvenser for kommunen. Kan ev. påvirke liv og helse. Avvik fra vedtak som i vesentlig grad kan medføre konsekvenser for kommunens strategier, planer og økonomi. Uansett hvilke tilnærminger som benyttes i analysen, er det nødvendig å få samlet informasjonen på en lettfattelig og oversiktlig måte. Opplysningene fra de ulike informasjonskildene må sammenstilles slik at de gir et godt grunnlag for å gjennomføre prioriteringen av områder og prosjekter. Det vil være en fordel om analysen presenteres i et separat dokument, der det tydelig kommer fram hvilke risikoer som er identifisert. Dokumentet vil være nyttig både for utarbeidelse av den endelige planen, og som referanse og bakgrunnsinformasjon når prosjektene senere skal gjennomføres. Dersom det er gjort en felles overordnet analyse for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon vil det være hensiktsmessig å utarbeide separate analysedokumenter for hver av de to planene. Analysedokumentene kan inneholde: beskrivelse av sentrale forhold basert på informasjon og involvering risikoanalyse av den informasjonen som er framkommet identifiserte områder for forvaltningsrevisjon/ selskapskontroll Under er det vist et eksempel på hvordan den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon kan framstilles: Sentraladministrasjon Identifiserte områder med risiko (knyttet til mål, vedtak, regelverk) Innkjøp Internkontroll Opplæring Identifiserte områder med risiko (knyttet til mål, vedtak, regelverk) Tilpasset opplæring og spesialundervisning Forsvarlig system Årsak Virkning Risiko Kommunen har ikke etablert kjente rutiner for innkjøp. Ikke alle kjøp av verdi over kr ,- konkurranse utsettes. Kommunen har ikke etablert et dokumentert internkontrollsystem. Manglende likebehandling av tilbydere. Høyere kostnader knyttet til innkjøp. Manglende oversikt over fare for svikt i organisasjonen. Årsak Virkning Risiko Manglende økonomiske ressurser. For store klasser. For mye av ressursene går til spesialundervisning. Kommunen har ikke utarbeidet en god rutine for å sikre at kravet i opplæringslova om forsvarlig system etterleves. Manglende tilpasset opplæring. Feil bruk av ressurser. Mulighet for at eventuelle avvik fra regelverket i skolene ikke blir oppdaget av skoleeier (kommunen). 46

39 6. Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll I forbindelse med plan for selskapskontroll kan analysen blant annet omfatte en vurdering av risikoer knyttet til de ulike selskapene kommunen har eierandeler i. Oversikten kan for eksempel se slik ut: Selskap Kommunen sin eierandel Heleid (innenfor 80) Identifisert område med risiko Risiko 1 Attføringsbedriften 100 % x Det stilles spørsmål ved om virksomheten drives i tråd med sentrale kommunale føringer. 2 Teateret 24 % x Kommunen har ingen rapporteringsrutiner. 3 Bompengeselskapet 14,3 % Ingen spesielle risikoer er identifisert. Prioritering vurdering av vesentlighet Et av de mest sentrale trinnene i planarbeidet er kontrollutvalgets endelige prioritering av områder eller prosjekter. Uavhengig av i hvilken grad kontrollutvalget har deltatt i arbeidet med den overordnede analysen, er det viktig at utvalget foretar den endelige prioriteringen av identifiserte prosjekter og/eller områder. Det er derfor viktig at kontrollutvalget setter av tilstrekkelig tid til å sette seg inn i resultatet av analysen og diskutere hvordan prosjektområdene skal prioriteres. Innenfor regnskapsrevisjon vil vesentlighet være knyttet til konkrete størrelser hvor det defineres en tallmessig grense for vesentlighet. Når det gjelder forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll, er det i liten grad fastsatte størrelser som objektivt kan si noe om vesentlighet. Vurdering av vesentlighet vil være en skjønnsmessig vurdering hvor en må vurdere ulike forhold opp mot hverandre. Kontrollutvalget kan benytte ulike framgangsmåter for å gjøre sine prioriteringer. Prioriteringene bør uansett være et resultat av god og forberedt diskusjon i plenum, gjerne innenfor rammene av et arbeidsgruppemøte. Her er det viktig at kontrollutvalget får komme med egne vurderinger, basert på den informasjonen de har fått framlagt i analysedokumentene. Prioriteringen av områder eller prosjekter handler i stor grad om å vurdere vesentligheten til de ulike områdene som er plukket ut og som det er knyttet risiko til. Vesentligheten kan være knyttet til en rekke faktorer. Når kontrollutvalget skal diskutere prioriteringen av prosjekter, kan det være nyttig å ta i bruk ulike perspektiver for vesentlighet, som for eksempel: brukerperspektiv politisk perspektiv samfunnsperspektiv økonomisk perspektiv medarbeidernes perspektiv omdømmeperspektiv Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Med bakgrunn i den overordnede analysen og kontrollutvalgets prioritering skal det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for selskapskontroll. Planene skal inneholde prioritering av prosjekter for planperioden, og skal legges fram for vedtak i kommune styret. Utover dette er det ingen krav til hvordan planene skal utformes. Det er likevel en fordel om planene opplyser om hva forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er, og hvordan den overordnede analysen er gjennomført. Momenter som kan inngå i plan for forvaltningsrevisjon beskrivelse av forvaltningsrevisjon beskrivelse av analysen prioriterte områder/prosjekter prosjekttittel problemstillinger omfang/ressurser gjennomføring bestilling omprioritering rapportering Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon skal vise hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres i den perioden planen gjelder for. Enkelte kontrollutvalg beskriver hvert av de planlagte forvaltningsrevisjonsprosjektene utfyllende, der det gjøres rede for bakgrunnen for prosjektet, hvilke problemstillinger som skal besvares, estimert timeomfang og gjennomføringstidspunkt. Andre kontrollutvalg velger å liste opp ulike fokusområder og stikkord som danner grunnlaget for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 47

40 6. Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for selskapskontroll Plan for selskapskontroll vil, på samme måte som plan for forvaltningsrevisjon, peke ut hvilke kontroller som skal gjennomføres i perioden planen gjelder for. Dette kan omfatte prosjekter knyttet til kommunens eierstyring og eierstrategi og kontroll av utvalgte selskaper som kommunen har eierandeler i (se kapittel 8 for en nærmere beskrivelse av selskapskontroll). Ofte eier flere kommuner et selskap sammen. Dersom kontrollutvalget planlegger å gjennomføre kontroll i et selskap kommunen eier sammen med en eller flere andre kommuner, kan det framgå av planen om kontrollutvalget ønsker å samordne selskapskontrollen med de andre eierne. Revisjon og endringer i planene underveis i valgperioden Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Kontrollutvalget kan likevel gjennomføre slike analyser oftere. Det kan være hensiktsmessig å oppdatere/rullere planen med jevne mellomrom i perioden. Det bør framgå i planen hvilken periode den gjelder for, og hvordan endringer skal gjøres. For å sikre at planen blir tilpasset behovet i løpet av perioden, kan det være hensiktsmessig at kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i perioden. Dette kan framgå av planen eller i innstillingen til kommunestyret. Endringer som gjøre i løpet av planperioden kan rapporteres til kommunestyret i kontrollutvalgets årsmelding. Behandling av planene Planene skal vedtas i kommunestyret. Når planene vedtas i kommunestyret, kan det være nyttig å gjøre kommunestyret kjent med hvordan den overordnede analysen er gjennomført og begrunnelsen for de prosjektene som er valgt ut. Det er ulik praksis for hvorvidt selve analysegrunnlaget følger saken som vedlegg. Dette er avhengig av hvordan analysegrunnlaget er utformet, men det kan i mange tilfeller være opplysende for kommunestyret å få informasjon om bakgrunnen for kontrollutvalgets prioriteringer. Dersom analysegrunnlaget ikke er vedlagt, kan det i selve planen og/eller i saken som legges fram, redegjøres for utarbeidelsen og hovedmomentene i analysen. På den måten vil kommunestyret få trygghet for at prosjektene som er foreslått er valgt på et forsvarlig grunnlag. Det er en fordel om kontrollutvalgsleder, eller andre på kontrollutvalgets vegne, presenterer arbeidet i kommunestyret. En slik presentasjon vil gi kommunestyrerepresentantene god innsikt i kommunens virksomhet og eierforhold, og samtidig gi nyttig informasjon om arbeidet i kontrollutvalget. Det er også viktig å gjøre den overordnede analysen og planen kjent i administrasjonen. Dette kan bidra til å øke administrasjonens forståelse for risikoområder i kommunen, og kan være til hjelp i arbeidet med å sikre en god internkontroll. Analysen vil gi administrasjonssjefen mulighet til å gjennomføre nødvendige endringer der det er påvist høy risiko. På denne måten vil planarbeidet bidra til å forbedre kommunens egenkontroll på flere områder. Planarbeidet kan også presenteres på kontrollutvalgets nettsider, for å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid overfor ansatte i kommunen, media og innbyggere (se kapittel 5 om synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid). 48

41 6. Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Kort og godt! Sett av tid og ressurser til den overordnede analysen og planarbeidet. Dette er kanskje et av de viktigste prosjektene kontrollutvalget gjennomfører i løpet av en valgperiode. Kontrollutvalget vil på denne måten bli godt kjent med kommunens virksomhet tidlig i perioden. Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide en overordnet analyse som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide gode planer. Bred involvering i arbeidet med en overordnet analyse gir god forankring av planene og et godt grunnlag for den videre gjennomføringen av prosjektene. Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lange planperiodene skal være, og hvordan eventuell omprioritering og rullering av planene bør foregå. Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret og i administrasjonen. 49

42 SAK NR. 07/2019 Stange kommune METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurderinger (Norges Kommunerevisorforbund, desember 2019) Ikke vedlagt FORSLAG TIL VEDTAK: 1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for eierskapskontroll tas til orientering, herunder at planen skal vedtas av kommunestyret i løpet av Kontrollutvalget vil basere planen på en risiko- og vesentlighetsvurdering som gjennomføres i løpet av 1. halvår Arbeidet gjennomføres etter følgende hovedtrinn: a) Informasjonsinnhenting og risikovurdering b) Prioritering vurdering av vesentlighet c) Utarbeidelse av plan 3. Saken følges opp slik: Rådmannen inviteres til presentere: - Kommunens prinsipper for eierstyring. - Kommunens system for oppfølging av eierskap, herunder risikoen for svikt. 1

43 SAKSOPPLYSNINGER: Denne saken er starten på en prosess der målet er å lage en plan for eierskapskontroll som skal legges frem for kommunestyret til sluttbehandling. Kravet om å lage en slik plan fremgår av kommunelovens 23-4: 23-4.Eierskapskontroll Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. Oppgaven med å lage plan for eierskapskontroll er naturlig å gjennomføre parallelt med arbeidet med å lage en plan for forvaltningsrevisjon (jf. forrige sak). Plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll antas videre å kunne presenteres i et felles plandokument ved fremleggelse for kommunestyret høsten Metode og opplegg for gjennomføring av risiko- og vesentlighetsvurderinger er utførlig presentert i saken om metode og opplegg for plan for forvaltningsrevisjon (jf. forrige sak). Oppdraget med å lage en plan for eierskapskontroll er betydelig enklere og krever langt mindre ressurser. Eierstyring handler i korte trekk om forholdet mellom eierne, dvs. kommunen(e), og selskapet. Kommunen har vedtatt prinsipper for eierstyring. Dette er et sentralt dokument som er naturlig å få en presentasjon av i kontrollutvalget som utgangspunkt for drøfting av risiko og evt. prioriteringer av kontroller på området. 2

44 SAK NR. 08/2020 Stange kommune FORVALTNINGSREVISJON: PRESENTASJON AV FAGOMRÅDET, ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE REVISJONER MM. Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: (ingen) FORSLAG TIL VEDTAK: Revisors presentasjon av fagområdet forvaltningsrevisjon og revisjonens kompetanse på området tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn/oppsummering: Saken er en innledning til kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon. Hensikten med saken er å besvare spørsmålet «Hva er forvaltningsrevisjon?» og gjennom dette bidra til forståelse for fagområdet og sette kontrollutvalget i stand til å oppfylle sin rolle som bestiller av forvaltningsrevisjoner. Kommunens revisor er invitert til å presentere saken og sin kompetanse på området mm. 1

45 Hva er forvaltningsrevisjon? (kilde: Norges Kommunerevisorforbund) Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven 23-3 blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Forvaltningsrevisjon spenner over mange ulike typer undersøkelser i tillegg til vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse. Det kan være aktuelt med vurderinger av vedtaksoppfølging, overholdelse av regelverket, styringsverktøy og kvaliteten på saksutredningene til de folkevalgte organene. Enkelt sagt ønsker man gjennom forvaltningsrevisjon å få svar på to kjernespørsmål: Gjør man tingene riktig? Gjør man de riktige tingene? Det er lovgivers intensjon at denne typen undersøkelser skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon om administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. Forvaltningsrevisjon er på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til læring. I forskrift om kontrollutvalg og revisjon 1 blir det presisert at kontrollutvalget ikke kan overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere midlene og måloppnåelsen, men ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for den kommunale virksomheten. Revisor må legge vekt på å arbeide balansert i forhold til politisk sensitive områder. Gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter Det er et krav at forvaltningsrevisjon gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. En slik standard er RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon som er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Den bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). Standarden gir veiledning i hvordan en forvaltningsrevisjon kan planlegges, gjennomføres og rapporteres. NKRF har med utgangspunkt i standarden utarbeidet en egen veileder i forvaltningsrevisjon. Kommuneloven pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at det utføres forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomheten. Men også kommunestyret har et ansvar for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen bl.a. ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget. Valg av prosjekter skal gjøres med utgangspunkt i en plan for forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av kommunestyret, bygger på en overordnet vurdering av kommunens virksomhet basert på risiko og vesentlighet. NKRF har utarbeidet en egen veileder for gjennomføring av overordnet analyse (risiko- og vesentlighetsvurdering) (under oppdatering). Den framgangsmåten som følges ved gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter, kan illustreres av følgende modell: 2

46 Figur 1: Dynamisk modell for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Problemstillingene som skal belyses i en forvaltningsrevisjon, må ta utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling og formål med undersøkelsen. Til problemstillingene må det deretter utledes revisjonskriterier som uttrykker relevante normer eller standarder på det aktuelle området, det vil si hvilke krav eller forventninger som kan stilles på et område eller til en tjeneste. Revisjonskriteriene utgjør således den målestokken som virksomheten blir vurdert opp mot. Etter at revisjonskriterier er utledet, er neste skritt å samle inn relevante data som belyser forvaltningens praksis på området. Dette må skje på en metodisk forsvarlig måte, og det er viktig at revisors vurderinger bygger på relevante data i et tilstrekkelig omfang. Revisor har da et grunnlag for å vurdere om virksomhetens oppgaveutførelse er i samsvar med revisjonskriteriene. Revisors vurdering munner til sist ut i en konklusjon. Konklusjonen avgjør om det er grunnlag for å gi anbefalinger til forbedringer. Revisor redegjør for den utførte forvaltningsrevisjonen i en rapport som legges fram for kontrollutvalget etter at kommunedirektøren har fått gitt sitt syn på de forhold som er omtalt. Etter behandlingen i kontrollutvalget oversendes rapporten vanligvis til kommunestyret. Metoder Ulike tema, formål og problemstillinger krever forskjellige tilnærminger og bruk av metoder. Forvaltningsrevisjon kan spenne fra enkle undersøkelser som oppfølging av vedtak, til effektanalyser eller juridiske vurderinger. Revisor vil ofte bli stilt overfor krav om å beherske ulike vitenskapelige metoder, analyse- og revisjonsteknikker. Tabellen under viser en oversikt over de mest anvendte datakildene og metodene. Datakilde Metoder Metoder Regnskap Kvalitative Dokumenter Innholdsanalyse Kvantitative Regnskapsanalyse Respondenter Samtaleintervju Spørreskjema Aktører Deltakende observasjon Strukturert observasjon I forvaltningsrevisjon kan flere forskjellige perspektiver danne grunnlaget for innholdet i en og 3

47 samme undersøkelse, og det kan være grunnlag for å se flere perspektiver i sammenheng i den enkelte undersøkelse, avhengig av kontrollutvalgets bestilling og intensjon med undersøkelsen. Figur 2: Ulike perspektiver i forvaltningsrevisjon En undersøkelse om økonomistyring i en kommune kan ha følgende perspektiver: økonomisk perspektiv, organisasjonsperspektiv, vedtaksperspektiv, systemperspektiv, regeletterlevelse, styringsperspektiv, ledelsesperspektiv. En undersøkelse om kvalitet i en kommunes sykehjem kan ha følgende perspektiver: brukerperspektiv, vedtaksperspektiv, regeletterlevelse, resultatperspektiv. Økonomi, produktivitet og måloppnåelse og virkninger Som nevnt innledningsvis definerer kommuneloven forvaltningsrevisjon som vurdering av bl.a. økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger. Hva som ligger i disse begrepene kan illustreres av følgende effektkjedemodell for den kommunale virksomheten: 4

48 Figur 3: Modell som viser effektkjeden for den kommunale virksomheten Utgangspunktet for modellen er boksen øverst til venstre som illustrerer at innbyggerne har ulike behov (boks 1) som vi i vår samfunnsordning har valgt å la kommunene dekke gjennom sin tjenesteyting. Hvilke tjenester kommunen skal yte overfor sine innbyggere, følger dels av lover og regler og dels av kommunestyrets egne vedtak, og disse danner målene for den kommunale virksomheten (boks 2). For å realisere målene må kommunestyret bevilge budsjettmidler (boks 3) til anskaffelse av innsatsfaktorer som arbeidskraft, bygninger, teknologi m.m. (boks 4). Innsatsfaktorene settes inn i en produksjonsprosess (boks 5) som resulterer i ulike kommunale tjenester (boks 6) som antas å ha direkte virkninger for innbyggerne i form av dekning av deres behov og økt velferd (boks 7). Det gule feltet representerer de elementene som faller innenfor kommunens virksomhet. Modellen fanger inn de sentrale begrepene økonomi, produktivitet og måloppnåelse og virkninger. Begrepet økonomi har fokus rettet mot tilgang og forbruk av innsatsfaktorer. Her ønsker man å få svar på om innsatsfaktorene bringes til veie på den mest økonomiske måten. Det vil si om det er anvendt: riktige produksjonsfaktorer, i riktig mengde, med riktig kvalitet, til riktig pris, på rett sted, til riktig tid, riktig sammensetning av produksjonsfaktorene ut fra prisrelasjonen mellom dem. Produktivitetsanalysen vurderer forbruket av ressurser/produksjonsfaktorer (input) opp mot resultatet av produksjonen (output) i form av varer og tjenester og andre resultater. Med output menes antallet produkter i form av tjenester, varer, behandlede saker eller lignende som framstilles. Produktivitetsanalyser bygger på økonomiske og statistiske analyser og forutsetter en sammenligning med sammenlignbare virksomheters nøkkeltall for input og output eller med sammenligning med egen virksomhet over tid. Ved å fokusere på resultatet av tjenesteproduksjonen kan vi undersøke måloppnåelse. Med det menes en vurdering av om kommunens produksjon av varer og tjenester oppfyller kommunestyrets målsettinger for den kommunale virksomheten. 5

49 Når vi skal vurdere virkninger, beveger vi oss utenfor den kommunale organisasjonen. Her kan det være aktuelt å vurdere: I hvilken grad tilfredsstiller den kommunale virksomheten innbyggernes behov? Hva er de samfunnsmessige virkningene av kommunens virksomhet? Helt til venstre i figuren er det også tatt med en pil mellom innbyggernes behov og kommunestyrets mål og vedtak. Her er begrepet relevans trukket inn. Med relevans menes en vurdering av i hvilken grad kommunens mål er relevante i forhold til å dekke innbyggernes behov. Men en slik vurdering ville berøre politiske prioriteringer som jo faller utenfor forvaltningsrevisjonens område. Det som likevel kan være aktuelt å trekke inn i en forvaltningsrevisjon, er å peke på konsekvensene av de politiske prioriteringene for på den måten å frambringe et bedre beslutningsgrunnlag for de folkevalgte. 6

50 SAK NR. 09/2020 Stange kommune STATUS FOR BESTILT FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT: REFERANSEINNHENTING OG OPPFØLGING AV NYANSATTE Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Prosjektplan: Referansesjekk og oppfølging av nyansatte i Stange kommune (utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS) Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Informasjon om, og status for gjennomføringen av det bestilte revisjonsprosjektet «Referansesjekk og oppfølging av nyansatte i Stange kommune», tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Kontrollutvalget bestilte i sitt møte den et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tittelen «Referansesjekk og oppfølging av nyansatte i Stange kommune». Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: 1

51 SAK NR. 30/2019 PROSJEKTPLAN: REFERANSESJEKK OG OPPFØLGING AV NYANSATTE I STANGE KOMMUNE 1. Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Referansesjekk og oppfølging av nyansatte i Stange kommune» godkjennes. 2. Revisjonsprosjektet gjennomføres høsten 2019 innenfor en tidsramme på 150 timer. Prosjektet skal besvare følgende problemstillinger: Innhenter Stange kommune referanser ved rekruttering av nyansatte? Får nyansatte i Stange kommune tilstrekkelig oppfølging i prøvetiden? Revisor er invitert til å orientere nærmere om prosjektet, herunder status og fremdrift. 2

52 Undersøkelse 2019 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Stange kommune Prosjektplan Praktisering av rutiner for innhenting av referanser og oppfølging av nyansatte i prøvetiden Stange kommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: Org.nr: MVA

53 HEDMARK REVISJON IKS Innholdsfortegnelse Undersøkelse: Ansettelsesprosedyrer i Stange kommune BAKGRUNN FOR PROSJEKTET BESTILLINGEN FRA KONTROLLUTVALGET OM INNHENTING AV REFERANSER OM OPPFØLGING AV NYANSATTE I PRØVETIDEN RUTINER FOR INNHENTING AV REFERANSER OG OPPFØLGING AV NYANSATTE I STANGE KOMMUNE 4 2 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 5 3 KILDER FOR REVISJONSKRITERIER 5 4 METODE FOR DATAINNSAMLING 6 DOKUMENTSTUDIER 6 INTERVJUER 6 SPØRREUNDERSØKELSE 6 5 ORGANISERING OG ANSVAR 7 VEDLEGG: KUNNSKAPSGRUNNLAG 8 Side 2

54 HEDMARK REVISJON IKS 1 Bakgrunn for prosjektet Undersøkelse: Ansettelsesprosedyrer i Stange kommune 1.1 Bestillingen fra kontrollutvalget Kontrollutvalget i Stange kommune fattet den i sak 07/2019 vedtak om å bestille en forundersøkelse/ prosjektplan rettet mot kommunens praktisering av rutiner for innhenting av referanser og oppfølging av nyansatte i prøvetiden Om innhenting av referanser Referanseinnhenting fra tidligere arbeidsgivere gjennomføres av ny arbeidsgiver som et siste ledd i vurdering av aktuelle kandidater til en ny ansettelse. Referanseinnhenting er en viktig faktor mot den siste delen av ansettelsesprosessen for å sørge for at man har kandidater som har skikket sine stillinger på en god måte tidligere. Revisjonen ble informert om at kontrollutvalget ønsker at flere enheter i kommunen skal testes i sin praksis i referanseinnhenting og oppfølging av nyansatte. Det er i tillegg viktig at kommunen har verktøy for å avdekke om tidligere arbeidsgiver har valgt å tie om en ansatt denne ønsker å bli kvitt. På dette temaet vil revisjonen bli nødt til å hente informasjon fra nettsider om personalhåndtering og andre revisjonsrapporter i tillegg til kommunens egne rutiner/reglement for tilsettinger. 1.3 Om oppfølging av nyansatte i prøvetiden Opplæring om arbeidssituasjonen er nedfelt i arbeidsmiljølovens 4-2. om krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling, hvor det heter at «Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som benyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem». I pkt. 2 heter det også at «i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid, b) arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger, c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar, d) arbeidstaker så langt som mulig gis mulighet til variasjon og for å se sammenheng mellom enkeltoppgaver, e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.» Forskningsstiftelsen FAFO publiserte i 2015 rapporten «Passe inn og passe til Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere» (Rogstad & Sterri, 2015). Rapporten tok utgangspunkt i at det ble ansett som viktig å få mer kunnskap om nyansatte ut fra to hensyn: For det første å redusere turnover i attraktiv arbeidskraft. Det andre hensynet er inkludering i virksomhetene, hvor arbeidsplassen er arena for å tjene til livets opphold, men jobben er også en arena for å inkluderes i et sosialt og kulturelt fellesskap. Folk bytter jobb oftere enn tidligere. Harald Dale Olsen (2010) har funnet at antall jobbskifter har økt fra til i perioden , og Anders Dysvik ved BI mener at de første 90 dagene er helt avgjørende for om de ansatte «limer seg fast» i organisasjonen. Studier viser til at ansatte som ikke opplever at arbeidsgiver har overholdt sin del av hva som i rapporten omtales som den Side 3

55 HEDMARK REVISJON IKS Undersøkelse: Ansettelsesprosedyrer i Stange kommune 2019 «psykologiske kontrakten» mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, rapporterer om svakere lojalitet til virksomheten, mindre trivsel samt en høyere sannsynlighet for å ønske å forlate virksomheten. Tilpasningsfasen i starten av et arbeidsforhold er viktig for arbeidsmiljøet slik det utspiller seg i lengden. Innledende usikkerhet kan utvikle seg til konflikter om ikke samspillet håndteres og korrigeres underveis, men mangfold i en organisasjon kan også fremme kreativitet og dynamikk. Rogstad & Sterri sier i rapporten at alle nyansatte de var i kontakt med syntes å ønske seg en balanse mellom det å få ansvar og at ansvaret likevel ikke må bli for stort. Denne innsikten kan nok oversettes til Stange kommune, og vil være et tema vi vil ta opp i vår undersøkelse. FAFO-rapporten beskriver noen mulige strategier for å imøtekomme nyansattes behov. En kombinasjon av disse formelle virkemidlene er vanlig: introduksjonskurs/nyansattdag praktisk tilrettelegging tildeling av fadder/mentor møte med tillitsvalgt, informasjon om rettigheter plan for den nyansatte, med fastsatte datoer tildeling av en kollega som «skygges» av den nyansatte sikre tilgang til kolleger klar tidsplan oppfølgingssamtaler etter fastsatte intervaller For arbeidsgiver er prøvetiden en periode for å vurdere om arbeidstakeren er skikket til jobben. I rekrutteringsprosessen siles mange kandidater ut for å finne den best egnede for en gitt stilling, på bakgrunn av søknad, CV og referansesjekk fra eventuelle tidligere arbeidsgivere. Det er ideelt sett den best egnede som ansetter den utlyste stillingen, men for å forhindre eventuelle problemer med tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet, eller pålitelighet i den praktiske gjennomføringen av arbeidsforholdet, kan arbeidsavtalen inneholde prøvetidsbestemmelser etter arbeidsmiljøloven 14-6., 15-3 sjuende ledd og Arbeidsforholdet kan eventuelt avsluttes innen prøveperioden dersom arbeidstaker ikke oppfyller kravene til stillingen. 1.4 Rutiner for innhenting av referanser og oppfølging av nyansatte i Stange kommune Stange kommunes «Prosedyre for ansettelse» dokumenterer kommunens formelle praksis i ansettelsesprosesser. Saksbehandlingen for nyansettelser skjer i sak og arkivsystemet ESA8, og i rekrutteringsportalen WebCruiter. I rutinen Alle stillingsvurderinger i kommunen blir behandlet under et felles saksnummer for 2019 (19/7). Webcruiter oppretter i tillegg automatisk et nytt saksnummer for hver stilling som blir utlyst. For stikkprøver i denne undersøkelsen vil vi ta utgangspunkt i et vilkårlig utvalg av saksnummer. Referansesjekk er en handling som grupperes under kandidatbehandling i WebCruiter. Prosesser som inngår i kandidatbehandling er: «Grovsortere [søknader], intervjue, sjekke referanser, sette statuser». I punkt om referanseinnhenting står det at leder skal innhente referanser. «Dette Side 4

56 HEDMARK REVISJON IKS Undersøkelse: Ansettelsesprosedyrer i Stange kommune 2019 skal bidra til å gi/ utdype/ verifisere faktainformasjon om søkernes kvalifikasjoner sett opp mot kravspesifikasjonen og bør legges opp etter en standardisert form». I skjema for referanseinnhenting er det listet opp spørsmål som er tiltenkt å avdekke uheldige sider ved den ansatte 1. Det er imidlertid ikke sikkert at disse spørsmålene fanger opp eventuell tilbakeholdt informasjon som arbeidsgivere vil skjule dersom de ønsker å bli kvitt en ansatt. Stange kommune har også en rutine for introduksjon av ansatte, hvor hensiktene er at de nyansatte føler seg velkommen og får en positiv opplevelse av sin nye arbeidsplass, og blir i stand til å utføre arbeidsoppgavene snarest mulig. Det er virksomhetsleder som er ansvarlig for at denne prosedyren blir fulgt. Den som blir utpekt som fadder har ansvaret for noe av den praktiske gjennomføringen. I dette dokumentet ligger en punktvis oversikt over oppfølgingsaktiviteter som skal gjennomføres det første året etter nyansettelse, samt hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Den ansatte mottar også en sjekkliste hvor denne skal kvittere på om punktene er fulgt. 2 Formål og problemstillinger Kommunen er i sine nyansettelser tjent med å rekruttere arbeidstakere som er godt skikket for oppgaven, og å følge disse opp i prøvetiden. Revisor foreslår å ta utgangspunkt i kommunens rutiner for undersøkelse av referanser og oppfølging av nyansettelser. Vi foreslår følgende formål med undersøkelsen: Formålet med undersøkelsen er å undersøke om Stange kommune følger sine egne rutiner for innhenting av referanser fra tidligere arbeidsgivere, og oppfølging av nyansatte i prøvetiden. Formålet belyses gjennom å besvare følgende problemstillinger: 1. Innhenter Stange kommune referanser ved rekruttering av nyansatte? 2. Får nyansatte i Stange kommune tilstrekkelig oppfølging i prøvetiden? 3 Kilder for revisjonskriterier Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og danner grunnlaget for hva de innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for revisjonens anbefalinger. Det synes aktuelt å utlede revisjonskriterier fra følgende kilder: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) 1 «Kvalitet på utført arbeid, Faglig styrke, Faglige utfordringer/ svake sider, Personlige sterke sider/ fremtredende positive trekk, Forbedringspotensial/ fremtredende uheldige trekk og hvordan dette er synlig i arbeidssituasjonen, Evne til kandidaten å f.eks. samarbeide i team, være selvstendig/ strukturert etc., Evne til tilpasning, skape gode kollegiale forhold/ håndtere hektiske perioder, stress, konflikter, evt. Funksjonsvurdering ift. Helse/ fravær forenlig ift. Krav i den aktuelle stillingen? Hvilke vurderinger ville du gjøre dersom kandidaten søkte arbeid hos deg nå?, Hvorfor tror du kandidaten søker en annen stilling/ denne stillingen?, [og] er det noe annet vi burde vite som vi ikke har snakket om?» Side 5

57 HEDMARK REVISJON IKS Undersøkelse: Ansettelsesprosedyrer i Stange kommune 2019 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Hovedavtalen Stange kommunes rutiner for innhenting av referanser ved nyansettelser Stange kommunes rutiner for oppfølging av nyansettelser Listen over kilder er ikke uttømmende, og det kan bli endringer. Det er mulig å gjennomføre en mer dyptgående kontroll på området ved å trekke inn teori/forskning på området og bransjestandarder jf. vedlegg 1. Dette ville imidlertid krevd mere ressurser enn hva vi har lagt opp til og oppfatter dette heller ikke var bestillingen fra Kontrollutvalget. 4 Metode for datainnsamling Vi vurderer dokumentstudier og intervjuer som mest relevant for denne revisjonen. Det vil også være hensiktsmessig å gjennomføre en spørreundersøkelse rettet mot nyansatte som ble tilsatt i 2018, med tanke på deres vurderinger av arbeidsgivers oppfølging av dem som nyansatte. Dokumentstudier Undersøkelsen vil omfatte gjennomgang og vurdering av relevante dokumenter, som i denne sammenheng kan være: Kommunens rapportering og dokumentasjon rundt innhenting av referanser og oppfølging av nyansatte Intern informasjon/ rundskriv Dokumentasjon i tilknytning til kommunens styringssystemer for nyansettelser Listen er ikke uttømmende og flere typer dokumenter kan komme til etter hvert i prosjektarbeidet. Det vil bli aktuelt å kartlegge omfanget av nyansettelser, for så å avgjøre utstrekning av analyse av dokumentasjon på nyansettelser. Hedmark Revisjon tenker i første rekke at en kontroll av et utvalg ansettelser i 2018 vil være tilstrekkelig. Det vil være aktuelt å se etter dokumentasjon på hvordan kommunen har innhentet referanser før ansettelse, og hvordan de nyansatte er fulgt opp. Intervjuer Det gjennomføres et begrenset antall intervjuer med nøkkelpersonell i kommuneadministrasjonen. Dette omfatter HR avdelingen, som er ansvarlige ved ansettelser av nytt personell, samt personell ved de utvalgte avdelingene/ enhetene som har foretatt nyansettelser ila Hedmark Revisjon vil se det som aktuelt å intervjue ledere, og andre som er ansvarlige i ansettelsesprosedyrer ved de kommunale enhetene som har foretatt flest nyansettelser de siste i Spørreundersøkelse Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse ut mot ansatte etter for å lære om deres inntrykk av denne prosessen. Side 6

58 HEDMARK REVISJON IKS 5 Organisering og ansvar Undersøkelse: Ansettelsesprosedyrer i Stange kommune 2019 Prosjektet antas å bli gjennomført innenfor en ramme på 150 timer. Prosjektet vil gjennomføres av forvaltningsrevisor Kristoffer Myklebust Svendsen, i samarbeid med oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad, med forbehold om endring i prosjektgruppens sammensetning. Planlagt oppstart er i juni/ juli 2019, og endelig rapport forespeiles å være ferdig til behandling i kontrollutvalget i løpet av høsten Tidsramme og ferdigstillingsdato forutsetter at kommunen tilrettelegger slik at vi kan innhente tilstrekkelig informasjon for å besvare problemstillingen, og at frister for tilbakemeldinger mv. overholdes. Side 7

59 HEDMARK REVISJON IKS Undersøkelse: Ansettelsesprosedyrer i Stange kommune 2019 Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag Hedmark Revisjon har som forutsetning at prosjektet om ansettelsesprosedyrer er en undersøkelse, hvor omfanget er noe mer begrenset enn en full forvaltningsrevisjon. Vi har planlagt en timebruk på 150 timer til dette prosjektet. I arbeidet med prosjektplanen så vi imidlertid at det godt kan være rom for å utvide rammene noe. Forskningslitteratur om nyansettelser, og ledelseslitteratur om ansettelsesprosesser og oppfølging av nyansatte vil kunne gi et bredere bilde av situasjonen. Det er også mulig å gjennomføre flere intervjuer, og undersøke ansettelsesprosesser som går lengre tilbake enn Arbeidsgivers innhenting av referanser og attester ved nyansettelser, er ikke regulert av lov. Men sedvaner i HR-sektoren gir indikasjoner på hva slags praksis som er vanlig for innhenting av informasjon om potensielle nyansettelser. Det er også viktig at Stange kommune har verktøy for å finne ut om tidligere arbeidsgiver tier om uheldige sider ved den ansatte for å bli kvitt vedkommende. For at undersøkelsen skal kunne dokumentere Stange kommunes praksis på dette området, er vi avhengige av å bli presentert med dokumentasjon på innhenting av referanser ved nyansettelser. Det er en utbredt oppfatning om at referanseinnhenting er kritisk for å unngå ansettelser som ikke tjener sitt formål, og unngå ansatte som kan være kontraproduktive i sin arbeidsutførelse. Kommunens ansvar for oppfølging av nyansatte reguleres av arbeidsmiljøloven. I offentlig virksomhet er ansettelser i tillegg regulert i annet lovverk og tariffavtaler, som for eksempel forvaltningsloven og hovedavtalen. Selv om mange bedrifter legger ned betydelige ressurser for å finne riktige kandidater til ulike stillinger, er det ifølge nyere forskningslitteratur (Rogstad og Braanen Sterri, 2018) litt mer varierende hva de faktisk gjør når de først har ansatt de mest egnede kandidatene. Vi har hentet en liste med egnede tiltak fra forskning som dekker dette feltet. Vår undersøkelsen vil se på hvordan Stange kommune gjennomfører tiltak som sørger for ansettelser hvor nyansatte føler de i tilstrekkelig grad har blitt fulgt opp. Rogstad & Sterri konkluderer med 5 hovedpunkter over hvilke tema som er viktige å ha i bakhodet for arbeidsgivere. Disse er, at det (1) må være samsvar mellom forventninger og realiteter. En diskrepans mellom de to kan svekke nyansattes motivasjon og forlenge tilpasningsfasen. (2) At arbeidstakere har behov for informasjon som tydeliggjør krav og forventninger. Det må også være (3) kanaler for innhenting av informasjon er viktige for arbeidstakerne. En mentor eller fadder, eller å mer uformelt tildele ansvar til kolleger for å bistå nyansatte i å innhente tilstrekkelig informasjon var ansett som viktig. Videre må arbeidsgiver mestre (4) kunsten å sette ord på det uformelle. Altså informasjon om regler, verdier og normer på arbeidsplassen. I tillegg bør man (5) ramme inn usikkerhet ved å formalisere en plan for håndtering av nyansatte. Man må og kombinere læring på jobben med å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Side 8

60 SAK NR. 10/2020 Stange kommune STATUS FOR BESTILT FORVALTNINGSREVISJONS- PROSJEKT: BARNEFATTIGDOM Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget Kjetil Solbrækken Nei Saksdokumenter: 1. Prosjektplan: Barnefattigdom (utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS) Vedlegg 1 FORSLAG TIL VEDTAK: Informasjon om, og status for gjennomføringen av det bestilte revisjonsprosjektet «Barnefattigdom», tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Kontrollutvalget bestilte i sitt møte den et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot temaet «Barnefattigdom». Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: SAK NR. 31/2019 PROSJEKTPLAN: BARNEFATTIGDOM 1. Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnefattigdom» godkjennes. 1

61 2. Revisjonsprosjektet gjennomføres høsten/vinteren 2019/2020 innenfor en tidsramme på 250 timer. Prosjektet skal besvare følgende problemstillinger: Problemstilling 1: I hvilken grad har Stange kommune oversikt over barn i lavinntektshusholdninger? Problemstilling 2: Hvilke tiltak har Stange kommune for å forebygge og forbedre barns situasjon i lavinntektshusholdninger? Problemstilling 3: I hvilken grad kan man vise til at tiltakene har virkning? Problemstilling 4: I hvilken grad samarbeider NAV Stange og barneverntjenesten om oppgavefordeling ved lavinntektsproblematikk som involverer barn? Revisor er invitert til å orientere nærmere om prosjektet, herunder status og fremdrift. 2

62 Prosjektplan 2019 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Stange kommune Barnefattigdom Postboks 84, 2341 Løten Telefon: E-post: Org.nr: MVA

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 5. august 2019. J.nr./referanse: 09-19/SL/ks KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Bjørg Horn (SBL), leder Finn Øksne (Sp), nestleder Gerd Margot Michaelsen (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 21. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 21. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Fredag 21. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Marit Tofastrud Vestli (BL), nestleder Anne-Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Håkon Andreas Alm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Mandag 5. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 8. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 30. november 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 30. november 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 30. november 2015 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebo, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 2. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Kai Roar Dahl, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 20. oktober 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 6. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1450. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 3. september 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. august 2018 holdt kontrollutvalget møte i Hamar rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. august 2018 holdt kontrollutvalget møte i Hamar rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 21. august 2018 holdt kontrollutvalget møte i Hamar rådhus fra kl. 0900 1540. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Ringsaker, Hamar,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. september 2014 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 22. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 22. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 22. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 4. desember 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 4. desember 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Mandag 4. desember 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1515. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 11. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 23. oktober 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 12. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 12. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 12. juni 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1515. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (Sbl), leder Finn Øksne (Sp), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 11. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 11. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 11. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Undis Scheslien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 20. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Østre Toten rådhus fra kl. 0830 1600. Som medlemmer møtte: Ole-Johan Dyste, leder Johan E.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 19. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl til 1345. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 15. februar 2010 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1345. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder (ble innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 20. august 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 20. august 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 20. august 2019 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1415. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (Sbl), leder Finn Øksne (Sp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 27. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn, leder (SBL) Finn Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 26. november 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Wenche Bjor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 16. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 16. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 16. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Mandag 6. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Mandag 6. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Mandag 6. februar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen (H), leder Stein Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 21. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1420. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 2. november 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Fredag 2. november 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Fredag 2. november 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0900-1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 10. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 10. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Finn Øksne (Sp), leder Tom Sørhagen (SBL),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Mandag 15. desember 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1430. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 5. september 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder (innvilget permisjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 30. mars 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1330. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 18. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1415. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina, leder (V) Terje Vestby (Ap) Synnøve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 21. januar 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1315. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Anne-Grethe Henriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 29. januar 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. februar 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1305. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Onsdag 9. mai 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Onsdag 9. mai 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Onsdag 9. mai 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Undis Scheslien (Sp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 6. september 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Onsdag 24. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Onsdag 24. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Onsdag 24. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen (H), leder Odd Harry Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 13. oktober 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 13. oktober 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 13. oktober 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1440. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 1. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 11. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 19. mars 2013 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Svein Rømo, leder (RL)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 6. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 6. september 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. mai 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 24. mai 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 24. mai 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1440. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 29. november 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 29. november 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 29. november 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Undis Scheslien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Torsdag 23. august 2018 holdt kontrollutvalget møte i kulturhuset i Vestre Toten kommune fra kl. 0900 1510. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 22. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 22. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 22. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver Øksne, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 15. november 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 15. november 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 15. november 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 1. desember 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1435. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 9. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Hege Heiberg (Sp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Mandag 19. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Mandag 19. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Mandag 19. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1450. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 22. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 22. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 22. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Finn Øksne (Sp), leder Tom Sørhagen (SBL),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 22. september 2015 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1430. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 2. juni 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 7. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 7. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 7. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1510. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 19. juni 2014 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1420. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Onsdag 31. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Onsdag 31. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Onsdag 31. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 1340. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen (H), leder Odd Harry Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 25. april 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1345. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 21. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 21. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 21. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (Frp), leder Marit Tofastrud Vestli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Onsdag 15. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0830-1445. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. mars 2018 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Hans Moon, leder (Ap) Gunnar Løkkebø, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 3. mars 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0900 1400. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 29. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 29. oktober 2018 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1510. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (Sbl), leder Finn Øksne (Sp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 19. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl til kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Onsdag 20. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0830 til kl. 1515. Som medlemmer møtte: Tor Ivar Grina (V), leder Kai Roar Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 7. juni 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 12. oktober 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 12. oktober 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 12. oktober 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Onsdag 12. desember 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Onsdag 12. desember 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Onsdag 12. desember 2018 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 1310. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen (H), leder Reidun Gravdahl

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Trond Vangen (Frp), leder Marit Tofastrud Vestli (BL), nestleder Tom Fjæstad (H) Truls Wadd (Ap) Anne-Grethe Henriksen (Ap) Gjøvik, 3. april

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 22. november 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Tirsdag 22. november 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Tirsdag 22. november 2016 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 1345. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen (H), leder Stein Knutsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 12. april 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1350. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 6. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Mandag 6. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Mandag 6. november 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Fredag 23. juni 2017 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1450. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Hans Olav Lahlum (Sv)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2011 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 til 1415. Som medlemmer møtte: Arvid Raaholdt, leder Ola Tore Dokken,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Tirsdag 12. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900-1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen (Ap), leder Torgeir Søfferud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 14. april 2016 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0845 1410. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Tirsdag 28. april 2015 holdt kontrollutvalget møte i administrasjonsbygget i Brumunddal fra kl. 0830 1450. Som medlemmer møtte: Svetlana K. Johnsen (FrP),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 22. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE. Fredag 22. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE Fredag 22. september 2017 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0930 1430. Som medlemmer møtte: Asgeir Sveen (H), leder Odd Harry Haugen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 7. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 7. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 7. mars 2019 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1445. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder (H), leder Undis Scheslien (Sp),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 7. februar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 7. februar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 7. februar 2019 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1440. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (Frp), leder Marit Tofastrud Vestli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 17. september 2009 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus fra kl. 0900 til kl. 1400. Som medlemmer møtte: Rolv Ludvigsen, leder Iver

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 03.06.2019 kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved personalkantinen Arkivsak: 19/00176 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. juni 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 8. februar 2013 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Torsdag 23. august 2018 holdt kontrollutvalget møte i kulturhuset i Vestre Toten kommune fra kl. 0900 1510. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 12. september 2016 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0900 1530. Som medlemmer møtte: Gunnar Løkkebø, nestleder (Ap) Monica Andersson

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 21. juni 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 21. juni 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 21. juni 2018 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1430. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE. Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Torsdag 18. januar 2018 holdt kontrollutvalget møte i Gjøvik rådhus fra kl. 0830 1440. Som medlemmer møtte: Roar Løken Lunder, leder (H) Undis Scheslien,

Detaljer