Vedlegg Forslag Gebyrer, satser og brukerbetalinger 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg Forslag Gebyrer, satser og brukerbetalinger 2020"

Transkript

1 Vedlegg Frslag Gebyrer, satser g brukerbetalinger 2020 Barnehage Freldrebetaling gjeldende fra Freldrebetaling fr hel plass settes til statens maksimalsats på krner per mnd. fra I tillegg kmmer kstpris. Kstpris samrdnes fr barnehagene i Sande, Hf g Hlmestrand fra , g er satt til 300 krner per mnd. fr hel plass. Frem til er kstpris fr hel plass: Sande: 250 krner Hf: 300 krner Hlmestrand: 250 krner Hlmestrand kmmune tilbyr redusert freldrebetaling g gratis kjernetid etter til enhver tid gjeldende statlige retningslinjer g satser. Det frutsettes at familier sm er berettiget til lavere sats tar kntakt med kmmunen. Dersm kmmunen ikke blir kntaktet, vil høyeste sats bli fakturert. Satser til ikke-kmmunale barnehager Fra er det full kstnadsdekning fr ikke-kmmunale barnehager. Pensjnsutgifter skal innarbeides i satsen med et sjablngmessig påslag på 13 pst, uavhengig av pensjnsutgiftene til kmmunens egne barnehager. Frslag til de nye satsene fr kapitaltilskudd, sm gjelder fr alle ffentlige gdkjente rdinære private barnehager, er følgende fr 2020: BYGGEÅR PER HELTIDSPLASS Til g med Satsene fr 2020 skal baseres på regnskapet fr 2018 fr de kmmunale barnehagene, med påslag av deflatr fr det enkelte år. Ved kmmunesammenslåing skal den nye kmmunen beregne tilskuddet til private barnehager ut ifra den tidligere kmmunens regnskap g barnetall i t år etter at kmmunesammenslåingen er gjennmført. Dette innebærer at det vil være t sett av satser til de private barnehagene i 2020.

2 Med disse frutsetningene blir satsene fr de ikke-kmmunale barnehagene i 2020 sm følger: Satser private barnehager i tidligere Hlmestrand kmmune Satser fr driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år Barn 3-5 år Satser private barnehager i tidligere Sande kmmune Satser fr driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år Barn 3-5 år Satsene er eksklusiv kapitalsats. Til private familiebarnehager utbetales gjeldende statlige satser fr Sklefritidsrdningen Satser Satsene fr SFO harmniseres mellm de t tidligere kmmunene g økes dernest med deflatr på 3,1 pst. avrundet pp til nærmeste hele 5 kr. Satsene gjelder fra Det vil følgelig være ulike økninger fr sklene i kmmunen. Utgangspunktene fr pphlds satser er hentet fra Sande, mens kst- g aktivitetsbetalingen baseres på Hlmestrands satser. Ttalt vil økningen være størst fr sklene i tidligere Hlmestrand. Det er i år mest versiktlig å presentere satser g endringer i en egen, detaljert tabell med kmmentarer. Tabellen viser nåværende satser g harmnisering av disse inn i ny kmmune. Tidlig i 2020 blir det utarbeidet nye vedtekter fr SFO i Hlmestrand. Disse skal vedtas av kmmunestyret g vil gjelde fra Vedtektene må harmnisere alle sider ved driften av SFO i de t tidligere kmmunene. Antall alternativer fr pphld, mderasjnsrdninger g inntektsavhengige satser vil være sentrale faktrer i de nye vedtektene.

3

4 Helse-, ssial- g msrgstjenester Fr å harmnisere tjenester, satser g egenandeler fr helse- g msrgstjenester i ny kmmune, er følgende justeringer fretatt. Kmmunen vil nå subsidiere mindre, grunnet den øknmiske situasjnen. Egenandelen fr praktisk bistand justeres i 2020 med deflatr 3,1 pst. g harmnisering, avrundet pp til nærmeste hele 5 kr. Brukere sm mttar minimum t timer praktisk bistand per måned, betaler egenandel tilsvarende abnnementsprisene i tabellen under. Pris fr enkelttimer settes til 340 krner per time. Nett inntekt før særfradrag Abnnement 0-2 G G G g ver Betaling fr dag- g krttidspphld, samt vederlag fr langtidsplass i institusjner, settes tilsvarende de til enhver tid gjeldende nasjnale frskrifters maksimalsatser. Trygghetspakker Kmmunen skal bidra til at flere kan b hjemme lengre i trygge mgivelser, g styrke den tidlige innsatsen til eldre ved innføring av trygghetspakker med velferdsteknlgi fra Trygghetspakken innehlder en grunnpakke bestående av digital trygghetsalarm med røykvarsling, elektrnisk dørlås g ulike sensrer fr digitalt tilsyn; døralarmer, bevegelsessensr, fallsensr, trekksnr, stl- g sengealarm. Tjenesten er selvfinansierende g har en kstnad på 395 krner per måned. Pris på trygghetspakken gjelder de brukere sm ikke har vedtak på gratis trygghetspakke. Lkaliseringstjeneste med GPS inngår ikke i trygghetspakken. Tjenesten innvilges kstnadsfritt etter vurdering g fatting av vedtak fr å ppretthlde tjenestemttakers selvstendighet, aktivitetsnivå g mestrings- g trygghetspplevelse. Andre satser - Utkjøring av varm g kald mat. Harmniseres g settes til 105 krner per måltid. - Renhlds-utstyr praktisk bistand. Egenandel harmniseres g settes til 150 krner per mnd. per husstand. - Dagsenter hjemmebende demente. Egenandel harmniseres g settes til 195 krner per dag. Opphld utgjør 90 krner, g mat g aktiviteter utgjør 105 krner per dag. - Servicepakke. Pris harmniseres g settes til krner per persn per mnd. Samlet pris fr ektefeller g sambere, settes til krner per husstand. - Gruppebehandling, fysiterapeut Egenandel harmniseres g prises iht. takstplakat.

5 Kultur Hlmestrandbiblitekene Lånekrt Første lånekrt er gratis. Erstatningskrt 10 krner. Purregebyr Vksne: 1. purrebrev: 30 krner 2. purrebrev: 30 krner 3. purrebrev*: 50 krner *Etter 3. gangs purring blir lånekrt sperret fr videre utlån, g erstatningskrav sendt. Blir materialet levert inn etter at erstatningskrav er sendt, må det i tillegg til purregebyret betales et faktureringsgebyr på 50 krner. Utestående gebyrer sm verskrider 100 krner, må betales før man kan låne igjen. Barn g unge under 16 år: 1. purrebrev: 0 krner 2. purrebrev: 0 krner 3. purrebrev: 0 krner Erstatningskrav gjeldende fra Materialtype Vksenavdelingen Barne- g ungdmsavdelingen Skjønnlitteratur 500 krner 300 krner Faglitteratur 500 krner 300 krner Lydbøker på CD (ved tap av 1 CD erstattes 400 krner 300 krner hele) DVD 200 krner 200 krner Tegneserier, heftet 100 krner 100 krner Tidsskrifter Vurderes særskilt Vurderes særskilt Språkkurs Materiale innlånt fra andre biblitek Vurderes særskilt i hht. långivende bibliteks krav i hht. långivende bibliteks krav

6 Kultursklen Per semester Elevplass Elevplass nr % Søskenmderasjn 30 % Utvidet tid 10 minutter 570 Utvidet tid 20 minutter Instrumentleie 310 Plass på talentprgrammet (i tillegg til vanlig elevplass) Leiepriser kmmunale lkaler Skler: Tilskuddsberettigede rganisasjner eller fr skler gratis Aktiviteter fr barn g unge under 20 år Klasserm per time Persnalrm per dagdel Hf/Sande Blindkjeller Kjeldås per dag Blindkjelleren rigging dagen før Galleberg skle: Sletta g Hagan per dag Lavv/grillhytte Hf skle Sklekjøkken Hf Gjøklep auditrium, per time Andre lag g freninger g privatpersner samme pris sm vksne Kmmersielle aktører

7 Trening, øvelser, kamper: Tilskuddsberettigede rganisasjner eller fr skler Andre lag g freninger g privatpersner Kmmersielle aktører priser per time Aktiviteter fr barn g unge under 20 år gratis samme pris sm vksne Ekeberghallen (inkl garderbe) Høyanghallen (inkl garderbe) Hfhallen (inkl. garderbe g kisk) Sandehallen (inkl. garderbe) Selvikhallen (inkl. garderbe) Treningskamper i tildelt treningstid Gymsal Kleiverud skle Gymsal Btne skle Gymsal Haga skle Gymsal Kjeldås skle Gymsal Galleberg skle Gymsalene Sande Ungdmsskle Klatrevegg Gjøklep 60 Kun etter samråd med klatregruppen Klatrevegg Hfhallen 120 Kun etter samråd med klatregruppen Kunstgressbanen ved Sandehallen, januar-mars/ april-september Kun garderbe idrettshall/gymsal Møterm Hfhallen Inkl. ved leie av hallen; ellers 150 per dagdel ikke mulig Arrangement i hallene: Idrettsarrangement per time Hlmestrand/Sande Andre arrangement avtales i hvert enkelt tilfelle Obligatrisk leie av gulv ved diverse arrangementer, inkl legging g rengjøring Utrykning vakt pr time (utrykning faktureres minimum 2 timer) etter avtale etter avtale

8 Kulturhus g frsamlingshus: Lys- g lydtekniker per time (gjelder alle bygg) Ekstra renhld mm. per time (gjelder alle bygg) Tilskuddsberettigede rganisasjner eller fr skler Andre lag g freninger g privatpersner Kmmersielle aktører 360 etter avtale etter avtale priser per dag Birama strsal frestillingsdag etter avtale etter avtale Birama strsal øvelsesdag (i tilknytning til en frestilling) Birama Maskinrmmet per dagdel (inntil 3 timer) Birama Bandrm, barn g unge, per dagdel (inntil 3 timer) etter avtale etter avtale Gratis 250 ikke mulig Birama Bandrm per dagdel etter avtale (inntil 3 timer) Birama Bandrm per dag/kveld ikke mulig ved langtidsleie Birama Speilsal per dagdel ikke mulig (inntil 3 timer) Birama Lager per halvt år ikke mulig Kultursal Hf med kjøkken per dag Kultursal Hf hvedinngang, vestibyle g kjøkken per dag Kultursal Hf rigging dagen før Hf Bandbinge, barn g unge, per dagdel (inntil 3 timer) Hf Bandbinge, vksne, per dagdel (inntil 3 timer) Hf Bandbinge, vksne, per dag ved langtidsleie Sande kmmunelkale, sal g kjøkken, per dag Sande kmmunelkale, rigging dagen før Sande kmmunelkale, lagerrm 2. etasje per halvt år Sande kmmunelkale, lagerbd 2. etasje per halvt år Sande prestegård, peisestua med kjøkken, per dag Sande prestegård, sal med kjøkken, per dag Sande prestegård, sal, peisestua med kjøkken, per dag Sande prestegård, rigging dagen før Ødegårdbua mandag - trsdag, fra nvember til g med mars Gratis 250 ikke mulig etter avtale ikke mulig ikke mulig ikke mulig 500 ikke mulig ikke mulig

9 Kulturhus g frsamlingshus: Ødegårdbua fredag - søndag, fra nvember til g med mars Tilskuddsberettigede rganisasjner eller fr skler Andre lag g freninger g privatpersner Vldshagan inkl. kjøkken, mandag - trsdag Vldshagan inkl. kjøkken, fredag - søndag Vldshagan rigging dagen før Sandetun aktivitetssenter, kafemrådet med kjøkken Kmmersielle aktører 800 etter avtale ikke mulig Sandetun aktivitetssenter, 250 etter avtale ikke mulig møterm Kjærsenteret, mandag - trsdag Kjærsenteret, fredag - søndag Biblitek Hlmestrand, etter avtale multirm Biblitek Hlmestrand, diverse Gratis etter avtale etter avtale møterm Biblitek Hf Gratis etter avtale etter avtale Biblitek Sande Gratis etter avtale etter avtale Billettinntekter Fr å få en mer frutsigbar øknmi på prfesjnelle knserter g frestillinger i Birama settes eventuelle verskudd fra billettinntekter g øvrige inntekter på fnd øremerket prfesjnelle prduksjner i Birama. Ved utleie av trgplasser, park/grøntanlegg g friluftsmråder med mer vurderes leieprisen i hvert enkelt tilfelle.

10 Gebyrregulativ tekniske tjenester Gebyrregulativ fr vann, avløp g slamtømming Rammer fr gebyrberegning Gebyrinntektene skal ikke verstige kmmunens kstnader, men kan avregnes ver en 4 års peride. Hlmestrand kmmune beregner kmmunale gebyrer i tråd med Retningslinjer fr beregning av selvkst fr kmmunale betalingstjenester (H-3/14, MKD, februar 2014). Utdypende infrmasjn til gebyrregulativ finnes i Hlmestrand kmmunes «Frskrift fr vann- g avløpsgebyrer» g «Frskrift m utslipp av sanitært avløpsvann fra blighus, hytter g lignende, Hlmestrand, Vestfld» Arealet beregnes sm bruksareal BRA [m2] etter NS Alle priser tillegges mva. Engangsgebyr fr tilknytning Engangsgebyr betales ved tilknytning til ffentlig vann- g/eller avløpsledningsnett. Gebyrsatsene gjelder både fr næringsbygg, bliger g fritidseiendmmer. Fr bliger g hytter beregnes gebyret separat fr den enkelte benhet. Fritidseiendm sm ikke har registrert benhet skal betale engangsgebyr sm en fast sats per fritidsblig. Fr andre bygg (f.eks. næringsbygg) skal tilknytningsgebyret utgjøre et fast beløp per bygg, men per eiendm dersm et bygg er ppdelt i flere eiendmmer, f.eks. gjennm seksjnering. Fr kmbinasjnseiendm betales gebyr fr hver av delene etter reglene ver. Gebyrsatsen er lik fr blig g næring, g er uavhengig av byggets areal (flat sats). Engangsgebyr fr tilknytning Vann Avløp Blig g næring krner krner Ved ny tilknytning av fast eiendm gjelder krav m installering av vannmåler. Årsgebyr Årsgebyret er tdelt g består av abnnementsgebyr (fast del), g et frbruksgebyr (variabel del). Frbruksgebyret beregnes enten ut fra målt frbruk, eller stipuleres etter bligens/bygningens størrelse/areal. Ny tilknytning av fast eiendm skal installere vannmåler. Hvr str andel av årsgebyret sm skal være henhldsvis fast g variabel del; Fr vann skal 40 % av årsgebyret være fast del g 60 % være variabel del. Fr avløp skal 49 % av årsgebyret være fast del g 51 % være variabel del. Fr eiendmmer sm må installere avløpspumpe, reduseres årsgebyr avløp med 30 pst. per eiendm per år. Dette gjelder både abnnementsgebyr g frbruksgebyr.

11 Abnnementsgebyr (fast del) Abnnementsgebyret differensieres etter brukerkategri: Abnnementsgebyr fr næring betales av næringseiendm, ffentlige virksmhet, kmbinasjnseiendm,.l. Abnnementsgebyr fr blig, f.eks. helårsblig g fritidsblig. Abnnementsgebyrer beregnes per benhet. Abnnementsgebyr: Fastgebyr Vann Avløp Blig- g fritidseiendmmer: Næring. g kmbinasjnseiendm: Kategri 1 (0-300) m Kategri 2 ( ) m Kategri 3 ( ) m Kategri 4 ( ) m Kategri 5 ( ) m Kategri 6 ( ) m Kategri 7 (ver ) m Alle priser tillegges mva. Frbruksgebyr (variabel del) Frbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert frbruk. Målt frbruk Vannfrbruket fastsettes med en vannmåler. Avløpsmengden regnes lik vannmengde. Gebyrberegningen fastsettes slik: målt frbruk [m3] * enhetspris [kr/m3] = frbruksgebyr. Enhetspris fr vann: Enhetspris fr avløp: 8,74 krner per m 3 13,53 krner per m 3 Stipulert frbruk Fr abnnenter sm ikke har vannmåler, stipuleres frbruksgebyret ut fra byggets areal. Fr blig beregnes arealet separat fr den enkelte benhet. Bruksarealet er definert i Nrsk Standard Frbruksgebyr blig: Vann Avløp Kategri 1 - (under 70 m 2 ) - Blig/per benhet Kategri 2 - (ver 70 m 2 ) - Blig/per benhet krner Stipulert ut fra areal: 175 m 3 * kr 8,74 per m krner Stipulert ut fra areal: 225 m 3 * kr 8,74 per m 3 Frbruksgebyr næring: Vann Avløp krner Stipulert ut fra areal: 175 m 3 * kr 13,53 per m krner Stipulert ut fra areal: 225 m 3 * kr 13,53 per m 3 Stipulert ut fra arealsteg på 100 m2 (Beregnes per påbegynt 100 m2) 874 krner per 100 m2 Stipulert ut fra areal: 100 m3 * kr 8,74 per m krner per 100 m2 Stipulert ut fra areal: 100 m3 * kr 13,53 per m3

12 Installasjn g avlesning av vannmåler: Vannmåler bekstes av kmmunen. Installasjn av vannmåler bekstes av abnnenten. Vannmåler er kmmunens eiendm dersm ikke annen rdning er avtalt med abnnenten. Avlesningsgebyr: 800 krner per avlesning. Gjelder når abnnenten unnlater å freta den årlige avlesningen. Midlertidig tilknytning av vann g avløp: Eier/fester av eiendm sm midlertidig knyttes til kmmunens vann- g avløpsanlegg, skal betale abnnementsgebyr g frbruksgebyr etter gjeldende regler fr næringsvirksmhet. Det betales ikke engangsgebyr fr tilknytning ved midlertidig bruk, men kmmunens eventuelle kstnader ved tilknytning g frakpling belastes utbygger ev. eier/fester av eiendmmen. Gebyrreduksjn: Abnnenten har rett til reduksjn i gebyr (prisavslag) ved feil eller mangel ved vannfrsyningen i medhld av Frbrukerkjøpslvens regler m prisavslag. Vilkår fr gebyrreduksjn er at mangelen skyldes frhld på kmmunens side, fr eksempel frurensing i vannkilde eller feil ved kmmunalt anlegg. Sats 250 krner eksklusiv mva. Fr de kmmunale abnnentene på Bjerkøya sm ikke er tilknyttet renseanlegg, men annen kmmunal avløpsløsning gis det en reduksjn på kr. 300,- eks. mva. Når kmmunen fretar fra-/eller tilkblingen skal det betales et gebyr fr dette; Gebyr fr frakbling er 800 krner, g gebyr fr tilkbling er 800 krner. Fr innbetaling av gebyrene henvises det til Frskrift m vann- g avløpsgebyrer fr Hlmestrand kmmune.

13 Tømming av slam fra private avløpsanlegg Kmmunal tømming av slam fra minirenseanlegg, slamavskillere g tette tanker utføres gjennm et vertskmmunesamarbeid «Tilsyn med små avløpsanlegg i Drammensreginen» med Lier sm vertskmmune. Eget gebyrregulativ gjelder. Under følger årets gebyrsatser. Gebyr beregnet etter medgått tid: Fr søknader/arbeid sm ikke dekkes av de vedtatte satser, eller når arbeidet krever større arbeidsmengde på grunn av ekstra kntrller g lignende, skal gebyret beregnes etter medgått tid. Det belastes ikke mva. fr gebyr etter medgått tid. Tilsynskntrets persnell, arbeid etter medgått tid, jf. gebyrregulativets punkt 1.2 Beløpsgrense fr verføring av utestående beløp, jf. gebyrregulativets punkt eks. mva Gebyr fr slamtømming: Oppgitt pris er per tømming, se gebyrregulativet fr nrmal tømmefrekvens eks. mva Tankvlum til g med 3 m Tankvlum større enn 3 m 3 til g med 6 m Tankvlum større enn 6 m 3 til g med 12 m Tankvlum større enn 12 m 3 + behandling av vlum ver 12 m /m 3 Ekstraarbeid ved tømming, pris per time Uted / tørrtalett, pris per tømming Oppmøte uten å få tømt, pris per gang 607 Tillegg fr utrykning 998 Tilsynsgebyr av avløpsanlegg: Det belastes ikke mva. fr gebyr på tilsyn eks. mva Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år 542 Gebyr fr utslippstillatelser: Det belastes ikke mva. fr gebyr på utslippstillatelser eks. mva Søknad m utslippstillatelse, pris per sak 8 088

14 Gebyrregulativ fr hushldningsavfall Grunnlag fr gebyrregulativet: Frskrift fr hushldningsavfall, Hlmestrand kmmune, med hjemmel i lv 13. mars 1981 nr. 6 m vern mt frurensninger g m avfall (frurensningslven) 30, 31, 33, 34, 37, 79, 83 g 85. Et system sm skal stimulere til bedre avfallssrtering g avfallsreduksjn. Gebyrene differensieres. Alle kstnadene skal dekkes av gebyrinntektene (selvkst). Gebyrregulativet gjelder kun fr hushldningsrenvasjn g ikke fr næringsavfall Ut fra selvkstprinsippet kan det utledes at brukeren (eller brukergrupper) skal betale hva det faktisk kster å betjene en eiendm med den knkrete tjenesten. Muligheten til å differensiere gjøres ut fra en erkjennelse av at det faktisk kan være ulik kstnad med å yte samme tjeneste til ulike grupper av brukere. Videre bruker kmmunene differensierte gebyrer fr å bidra til avfallsreduksjn g økt gjenvinning. Avfallsreduksjn g økt gjenvinning Fellesløsninger (deler behldere) Delt abnnement (deler vlum) Hjemmekmpstering Prinsippet med å la restavfallsvlumet være dimensjnerende fr gebyret. Ulikheter i faktisk kstnad ved å yte tjenesten Gangtillegg Smmerrenvasjn Redusert størrelse (hybler) Enslige/eldre I tillegg til elementene ver, er det nødvendig å ha med gebyrsatser fr en del tjenester/sanksjner sm ikke er differensiert: Ekstrasekker Tømming utenm vanlig rute Tilleggsgebyr fr mangelfull srtering Fellesløsninger - rabattrdning på 15 pst. Dette er situasjner der flere enheter (abnnenter) har felles behldere. Behlderstørrelsen sm brukes til fellesløsninger er 240, 360, 660 g 1000 liter.

15 Delt abnnement - rabattrdning på 35 pst. Her deler 2 (eller flere) abnnenter selve vlumet, ikke bare behldere. Restavfallsvlumet bestemmer prisen. Dersm 2 naber deler 140 liter til restavfall, kan de gdt ha 240 liter fr papir uten ekstra kstnad. Hjemmekmpstering - rabattrdning på 25 pst. Her frutsettes det at abnnenten ikke har biavfallsbehlder g at det dermed ikke er knyttet kstnader til verken behlder, bipser, tømming eller behandling av avfallet. Abnnent må selv kjøpe islert varmkmpsteringsbehlder, g inngå avtale med Vesar. Restavfallsvlum sm dimensjnerende kriterium fr gebyrberegningen Det gis rabatter dersm man klarer seg med mindre restavfallsvlum enn i et standard abnnement. Tilsvarende er det dyrere å bruke større restavfallsvlumer enn standard. Gebyr fastsettes i frhld til størrelse på behlder. Rabatten/økningen i pris per vlumenhet restavfall settes sm et fast krnebeløp sm indeksreguleres i henhld til endringene i kstnadsbildet fr denne renvasjnstjenesten. Det er gratis å øke behldervlumene fr papp g papir g fr biavfall. 140 liter matbehlder settes ut til 4-5 husstander. Den største vi har er på 240 liter. Glass- g metallemballasje kan gså økes uten ekstra kstnad. Er det 4 eller flere i et samarbeide betales det heller ikke fr fellesbehlder fr plastemballasje. Smmerrenvasjn 75 pst. av standardabnnement Dette gjelder fritidsbliger sm har renvasjn bare deler av året. Fritidsbliger sm renveres hele året har standardabnnement. I Hlmestrand kmmune er sesng fr smmer renvasjnsrdningen 6 mnd. Det påløper en rekke faste kstnader sm gså skal belastes fritidsbligene på lik linje med helårsbliger. I tillegg kmmer det nrmalt svært mye avfall fra hyttene i smmermånedene. Hybler 2 hybler sm deler felles kjøkken skal regnes sm 1 benhet g at dette skal utgjøre 1 standardabnnement. Utver 2 hybler beregnes 1 benhet per 2. hybler. En hybel i en privatblig er per definisjn (Statens kartverk): «En hybel er et rm med egen inngang beregnet sm blig fr en eller flere persner, sm har adgang til vann g talett uten at det er nødvendig å gå gjennm annen leilighet (Blig er fellesbegrep fr leilighet g hybel)». Eksempelvis: hybel i internater g tilsvarende typer bligfrmål.

16 En hybel er derfr ikke en selvstendig benhet g skal altså ikke gebyrlegges. Dersm det finnes en egen benhet i en privatblig sm har eget kjøkken g bad/wc g med egen inngang uten å måtte gå gjennm annen blig, skal dette alltid regnes sm bligenhet, uansett størrelse, g det skal knyttes et standardabnnement til denne bruksenheten. Enslige/eldre rabattrdning på 8 pst. Dette er et tilbud til de sm prduserer lite restavfall. Det settes et merke på restavfalls behlderen sm markerer det vlumet sm abnnenten har tilgang på fr eksempel 80 liter. Renvatør må melde fra til Vesar dersm behlder verfylles. Hentekstnad g behlderkstnad er den samme, men det kan gis en rabatt på 8 pst. fr redusert behandlingskstnad (behandlingskstnad fr restavfall utgjør ca. 16 pst. av gebyret). Ekstra sekker Det tilbys ekstra sekker. Ekstra sekker selges i ruller av 5 sekker. Prisen inkluderer alle kstnadene til henting g behandling av hushldningsavfallet. Det kan gså bestilles hageavfallssekker sm blir tilkjørt abnnenten av renvatør. Sekkene fr hageavfall selges i ruller av 15 sekker. Prisen inkluderer ikke henting g behandling. Vi har bestilling g utkjøring av sekker t ganger per år, vår g høst. Tømming utenm rute Dette skal dekke de tilfellene hvr Vesar må ut g tømme særskilt av årsaker sm skyldes abnnenten: Ikke sørget fr strøing, ikke satt fram behlder på tømmedag sv. Mangelfull srtering 100 pst. tillegg Etter gjentatte tilfeller må det kunne reageres frdi dette faktisk medfører betydelige merkstnader sm alternativt må dekkes av de andre abnnentene sm ppfyller sine frpliktelser.

17 Prisliste Pris fr standard renvasjn g øvrige faste beløp vedtas av kmmunestyret, nrmalt i frbindelse med budsjettbehandlingen. TYPE ELEMENT/VARE PRISING Standardrenvasjn Kr 2.575,- /år Rabatt, fellesløsning 15 % Rabatt, delt vlum/abnnement 35% Rabatt, hjemmekmpstering 25% Rabatt, redusert restavfallsvlum Kr 710,- /år Rabatt 80 liter restavfall 8 % Tillegg, økt restavfallsvlum Kr 710,- /år Ekstrasekker (rull, 5 sekker) Kr 198,- /rull Tømming utenm vanlig rute Kr 577,- Tilleggsgebyr fr mangelfull srtering 100 % tillegg Smmerrenvasjn 75 % av standard abnnement Rabatt, fellesløsning 15 % Rabatt, delt vlum/abnnement 35% Rabatt, hjemmekmpstering 25% Rabatt, redusert restavfallsvlum Kr 710,- /år Rabatt, 80 liter restavfall 8 % Tillegg, økt restavfallsvlum Kr 710,- /år Hage- g grvavfallsinnsamling Enkelthenting hageavfall Kr 126,- Enkelthenting grvavfall Kr 230,- Hageavfallssekker (rull, 15 sekker) Kr 518,-/rull Gangtillegg (årsgebyr, fr transprt av behlder utver de rdinære 15 meter fram til bil) Inntil 5 meter i tillegg (til rdinær 15 meter) Kr 298,- Inntil 10 meter i tillegg (til rdinær 15 meter) Kr 797,- Inntil 15 meter i tillegg (til rdinær 15 meter) Kr 1294,- Inntil 20 meter i tillegg (til rdinær 15 meter) Kr 1792,- Inntil 25 meter i tillegg (til rdinær 15 meter) Kr 2289,- Gangtillegg behlder med 4 hjul Kr 296,- pr. meter pr. behlder (i tillegg til rdinær 15 meter) Leie av behlder til plastavfall LEIE 240L BEH. 1 ABB Kr 195,- /år Alle priser eksklusiv mva.

18 Gebyrregulativ fr feiing g tilsyn Grunnlag fr gebyrregulativet: Frskrift m feiing g tilsyn, Hlmestrand kmmune, med hjemmel i lv 14. juni 2002 nr. 20 m vern mt brann, eksplsjn g ulykker med farlig stff g m brannvesenets redningsppgaver (brann- g eksplsjnsvernlven) 28 g frskrift 17. desember 2015 nr m brannfrebygging 17. Gebyret skal dekke kmmunens utgifter ved levering av feie- g tilsynstjenesten. Gebyr fr feiing g tilsyn av ildsted er 422 krner sm faktureres per skrsteinsløp/røykløp. Gebyr- g selvkstberegning VAR Årsgebyrer vann, avløp, renvasjn g feiing 2020 (Gjelder fra ) Fr en vanlig blig i Hlmestrand kmmune vil vann, avløp, renvasjn kste per år (når vannmåler ikke er mntert): Bligstørrelse under 70 kvadratmeter Vanngebyr krner Abnnement + frbruk Avløpsgebyr krner Abnnement + frbruk Renvasjnsgebyr krner Standard renvasjn Feiing g tilsyn 422 krner Per skrsteinsløp/ røykløp Merverdiavgift krner Sum per år krner Inklusiv mva krner/4 terminer per år = krner per termin (kvartal). Bligstørrelse ver 70 kvadratmeter Vanngebyr krner Abnnement + frbruk Avløpsgebyr krner Abnnement + frbruk Renvasjnsgebyr krner Standard renvasjn Feiing g tilsyn 422 krner Per skrsteinsløp/røykløp Merverdiavgift krner Sum per år krner Inklusiv mva krner/4 terminer per år = krner per termin (kvartal). Gebyrene innkreves i 4 terminer: 1. termin: Frfall 20. mars 2. termin: Frfall 20. juni 3. termin: Frfall 20. september 4. termin: Frfall 20. desember

19 Hvedversikt VAR Budsjett 2020 Vann Driftsinntekter Bruk/avset. av fnd Sum inntekter Driftsutgifter Renter g avskrivninger Sum driftsutgifter Selvkst grad -100 % Avløp Driftsinntekter Bruk/avset. av fnd Sum inntekter Driftsutgifter Renter g avskrivninger Sum driftsutgifter Selvkst grad -100 % Renvasjn Driftsinntekter Bruk/avset. av fnd Sum inntekter Driftsutgifter Sum driftsutgifter Selvkst grad 100 %

20 Gebyrregulativ fr plan- g byggesaker per Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1.0 Hjemmel Fr dette regulativet viser kmmunen til: Plan- g bygningslven 33-1 Frskrift m byggesak (byggesaksfrskriften) Frurensningslven 52 a Matrikkellven 32 Frskrift m eiendmsregistrering (matrikkelfrskriften) Eierseksjneringslven Alle gebyrer betales til kmmunekassen etter ppgave fra bygningsmyndigheten. Gebyrer utstedes til den sm er tiltakshaver/rekvirent. Behandlingsgebyret fr reguleringssaker sendes tiltakshaver før vedtak m ffentlig ettersyn i det faste utvalg fr plansaker. Alle gebyrer frfaller til betaling 30 dager etter fakturadat. Faktura sm ikke blir betalt sendes etter purring til tvangsinnfrdring. Dersm kmmunen har en frfalt frdring verfr tiltakshaver eller rekvirent, kan kmmunen kreve at gebyr fr den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Fr byggesaker vil ikke igangsettingstillatelse, brukstillatelse eller ferdigattest bli gitt før gebyr fr rammetillatelse eller etttrinnstillatelse er betalt. 1.2 Gebyret dekker kmmunens arbeid med saken g må betales fr hver enkelt søknadsbehandling, gså m søknaden avslås. Dersm ny eller revidert søknad fremmes innen 3 måneder etter slikt avslag, skal 50 % av ttalt innbetalt gebyr fra frrige søknad gå til fradrag på nytt gebyr. 1.3 Kmmunen kan rekvirere sakkyndig bistand etter plan- g bygningslvens 33-1, første ledd jfr. pbl 25-2, andre ledd fr tiltakshavers regning. 1.4 Fr saksbehandling etter lvverkene nevnt i pkt. 1.0 sm ikke framgår av dette regulativ betales 940 krner pr. time fr kntrarbeid g krner pr. time fr feltarbeid. Minstegebyr: krner. 1.5 Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i frhld til det arbeid g de kstnadene kmmunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan det fastsette et passende gebyr. En rimelighetsvurdering etter denne bestemmelsen bør ta utgangspunkt i gebyr fr sammenlignbare saker. Fr ppmålingssaker kan det fastsettes et passende gebyr på grunnlag av anvendt tid, jmf. satsene i pkt Søknad m nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 1.6 Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er ppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der gebyret fastsettes skjønnsmessig. Avgjørelser av søknad m reduksjn av gebyr kan påklages til fylkesmannen fr saker etter Plan- g bygningslven g til kmmunens klagenemnd fr saker etter Matrikkellven. 1.7 NS 3940:2007 Areal- g vlumberegning av bygninger benyttes ved utregning av bygningsarealer.

21 Kapittel II Gebyrer 2.1 Tiltak uten ansvarsrett etter pbl Søknad m tiltak sm mfattes av pbl 20-4, første ledd, bkstav a (mindre tiltak på bebygd eiendm) Søknad m tiltak sm mfattes av pbl 20-4, første ledd, bkstav b (driftsbygninger i landbruket) <= 1000 m² Midlertidig tillatelse inntil 2 år Søknad m tiltak sm mfattes av pbl 20-4, første ledd, bkstav c (midlertidige bygninger, knstruksjner eller anlegg) Søknad m tiltak sm mfattes av pbl 20-4, første ledd, bkstav e (andre mindre tiltak) Helårsbliger g fritidsbliger etter pbl 20-3 jf Eneblig/fritidsblig g første benhet i flerbligbygg Tillegg fr sekundærleilighet i eneblig samme søknad Tillegg fr garasje samme søknad pr garasjebygg pbl 20-3 jf Rekkehus, kjedehus, tmannsbliger g andre bligbygg, ppdeling/tilbygg med ny benhet - Pr. benhet Øvrige søknadspliktige bygg etter pbl 20-3 jf Andre kategrier nybygg samt tilbygg, påbygg, hvedmbygging g bruksendring beregnes etter bruksareal iht. NS m m m m m2-1000m deretter pr 100m Øvrige søknadspliktige tiltak etter pbl 20-3 jf Øvrige søknadspliktige tiltak sm skilt, riving, sammenføyning av bruksenheter, nettstasjner, knstruksjner g anlegg (både sjø g land), tekniske installasjner, fasadeendring, endring av tidligere tillatelser Rehabilitering av pipe/installering av ildsted Søknad m bruksendring etter pbl 20-3 jf bkstav d) uten bygningsmessige endringer Igangsettingstillatelse ut ver den første jf. pbl Dispensasjner Fr dispensasjner i henhld til plan- g bygningslvens kap. 19 betales et gebyr pr dispensasjn pålydende Ved dispensasjn etter pbl kap. 19 der reginale g statlige myndigheter er høringspart betales et gebyr pr dispensasjn pålydende Fr dispensasjner i henhld til plan- g bygningslvens 31-2, fjerde ledd betales gebyr pr. dispensasjn Fr dispensasjn fra byggegrense mt uregulert kmmunal vei Delingssøknader Pr. vedtak i regulert mråde hvr grenser er fastlagt i planen Pr. tmt utenfr regulert mråde Arealverføring Persnlig ansvarsrett Persnlig ansvarsrett (egeninnsats på blig/fritidsblig) 2 450

22 2.8 Øvrige gebyrer Ved behandling av søknad der saken begynte sm ulvlighetsppfølging (saker der arbeid påbegynnes eller utføres uten kmmunens tillatelse eller før kmmunens frist til å behandle søknad er gått ut), ilegges tilleggsgebyr etter medgått tid etter pkt Gebyret kmmer i tillegg til rdinært gebyr. Satser pr. time. Maksimumgebyr: kr Frurensningssaker: Opprydding av frurenset grunn i frbindelse med bygge- g gravearbeider, beregnes etter medgått tid, jf. pkt Kntrarbeid: 940 Befaring: Kntrarbeid: 940 Befaring m.m.: PLANSAKER Gebyr i plansaker beregnes etter planens grunnflate g utviklingsptensial. Gebyret beregnes etter regulativ gjeldende på dat fr førstegangsbehandlingen. Følgende reguleringsfrmål trekkes fra det ttale planarealet fr å beregne planens grunnflate: LNF-frmål Natur- g friluftsmråder i sjø Grønnstruktur Samferdselsanlegg sm skal være ffentlige, herunder trasé fr teknisk infrastruktur Grav- g urnelunder Hensynssne fr bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, der disse ikke reguleres sm byggemråde Sikringssner, der disse ikke reguleres sm byggemråde Planens utviklingsptensial beregnes i frm av det bruksareal, jfr. veileder fr grad av utnytting, sm planen åpner fr. Der det ikke freligger et knkret prsjekt benyttes sm hvedregel mregningsfrmelen [BRA = 0,9 BYA x etasjeantall] Oppstartsmøte gebyret trekkes fra dersm kmplett planfrslag sendes kmmunen innen år etter avhldt ppstartsmøte Saksbehandling etter plan- g bygningslven 12-8 andre ledd g Planfrskriften Endringer Endring av reguleringsplan, jfr. pbl , andre ledd Kurant endring jfr. delegasjnsreglementet Private reguleringsplaner, jfr. pbl Beregnet grunnflate på 0 til g med m Beregnet grunnflate fra m 2 til g med m Ny plan/endring ver 10 daa Pr. påbegynt m 2 beregnet grunnflate utver m 2 (tillegg til punkt 3.3.3) Det beregnes i tillegg gebyr fr planlagt bebyggelsesareal (BRA): Fr bligfrmål pr. 100 m 2 mulig BRA Fr næringsfrmål pr. 100 m 2 mulig BRA Når BRA ikke kan beregnes, betales gebyr fr hver 100 m 2 mulig BYA Reguleringsplaner sm krever særskilt behandling g krav til utredning Fr planer sm faller inn under frskrift m knsekvensutredning iht. pbl. 4-2 g % av punkt Planer i strid med kmmuneplanens arealdel eller mrådeplan 25% av punkt Planer innenfr sentermråder i kmmuneplanens arealdel tilknyttet Hlmestrand by 25% av punkt Ved behv fr bearbeiding av digitale data sm ikke tilfredsstiller kmmunens kravspesifikasjner betales tilleggsgebyr ,- 3.6 Avslag etter ffentlig ettersyn - sak Saker sm avsluttes etter førstegangsbehandling. Gjelder planer sm avvises av det faste utvalget fr plansaker ved behandling fr utlegging til ffentlig ettersyn. 75 % av gebyr etter pkt. 3.3

23 4.0 OPPMÅLINGSSAKER, MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendm g festegrunn: Areal fra m² Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa Ved samtidig ppmåling av flere tilgrensende tmter samtidig rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjner i gebyret: 6-10 tmter: 10% reduksjn tmter: 15% reduksjn 26 tmter eller fler: 20% reduksjn Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn: Areal fra m² Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjn: Gebyr fr ppmåling av uteareal pr. eierseksjn Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra m² Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt 0,5 daa Oppretting av anleggseiendm: Gebyr sm fr ppretting av grunneiendm. Vlum fra m³ Vlum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ Oppretting av matrikkelenhet uten fullført ppmålingsfrretning: I tillegg kmmer gebyr fr å gjennmføre ppmålingsfrretning, jfr. pkt Avbrudd i ppmålingsfrretning eller matrikulering: Gebyr fr utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsfrhld eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 4.1 g Grensejustering Grunneiendm, festegrunn g jrdsameie: Ved gebyr fr grensejustering kan arealet fr invlverte eiendmmer justeres med inntil 5 % av minste eiendms areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendm kan imidlertid ikke avgi areal sm i sum verstiger 20 % av eiendmmens areal før justeringen. Max verdi fr nett justering er 1 G (flketrygdens grunnbeløp). Fr grensejustering til veg- eller jernbanefrmål kan andre arealklasser gjelde Anleggseiendm: Fr anleggseiendm kan vlumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendmmens vlum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ Arealverføring: Grunneiendm, festegrunn g jrdsameie Ved arealverføring skal ppmålingsfrretning g tinglysing gjennmføres. Arealverføring utløser dkumentavgift. Dette gjelder ikke arealverføring til veg- g jernbanefrmål. Areal fra m² Arealverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på Gebyr fr arealverføring mellm knsesjnspliktig landbrukseiendmmer fastsettes særskilt Anleggseiendm Fr anleggseiendm kan vlum sm skal verføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Vlum kan kun verføres til en matrikkelenhet dersm vilkårene fr sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende vlum. Vlum fra m³ Vlumverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 1 265

24 4.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er angitt i målebrev med landsnett krdinater. Fr inntil 2 punkter Fr verskytende grensepunkter, pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er krdinatbestemt i landsnett/klarlegging av rettigheter (inkl. ppmålingsfrretning. Fr inntil 2 punkter Fr verskytende grensepunkter, pr. punkt Betalingsbestemmelser Gebyret fastsettes etter det regulativ g de satser sm gjelder på rekvisisjnstidspunktet. Eventuelle tinglysingsgebyr g dkumentavgift kmmer i tillegg, men kreves inn av kmmunen. Gebyret kan kreves inn før frretning avhldes, i alle tilfeller må alle gebyrer være betalt før tinglysing. (Disse bestemmelsene framgår av matrikkellven) 4.8 Frandringer i grunnlaget fr matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang frandringer i grunnlaget fr matrikkelføring av saken, ppretthldes likevel gebyret. Endring i maksimalsatsene fastsettes av Statens kartverk i takt med den årlige kstnadsutviklingen. 5.0 EIERSEKSJONERING 5.1 Begjæring m seksjnering eller reseksjnering av eiendm KARTDATA Kartdata er avgiftsbelagt fr bruk av kart sm kmmunen helt eller delvis har bekstet/besørget utgivelse av/ajurført jf. teknisk frskrift TEK kap. II m Kartverk 2.1. Betaling av avgift gir rett til kpiering til eget bruk. Ervervsmessig kpiering er ikke tillatt. 6.1 Digitale data fra kartsystemet. Fr salg av digitale kartdata henvises til MILJØFYRTÅRN sertifisering Diplmet bekstes av kmmunen LANDBRUKSSAKER 8.1 Knsesjn fr kjøp av fast eiendm - unntak fr slektskapsknsesjn vedr, lvbestemt bplikt Samtykke etter Jrdlven fr fradeling fra landbrukseiendm 2 000

Forslag - Gebyrer, satser og brukerbetalinger

Forslag - Gebyrer, satser og brukerbetalinger Frslag - Gebyrer, satser g brukerbetalinger - 2019 Frslag - Gebyrer, satser g brukerbetalinger - 2019... 1 Barnehage... 3 Freldrebetaling gjeldende fra 1.1.2019... 3 Satser til ikke-kmmunale barnehager...

Detaljer

SATSER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER 2018

SATSER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER 2018 SATSER, GEBYRER OG BRUKERBETALINGER 2018 1 BARNEHAGE... 2 1.1 Freldrebetaling gjeldende fra 1.1.2018... 2 1.2 Satser til ikke-kmmunale barnehager... 2 1.3 Satser private barnehager i tidligere Hf kmmune...

Detaljer

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra

Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra Vedtatt 16.12.2015. Bystyresak 129/15 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2016 fra 01.01. Kapittel I Alminnelige bestemmelser 1.0 Hjemmel For dette regulativet viser kommunen til: Plan- og bygningsloven

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ 2014 HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER Gjeldende fra 01.01.2014 Vedtatt av Hof kommunestyre 10.12.2013 sak nr 056/13 1 BETALINGSBESTEMMELSER For alle gebyr som følger

Detaljer

Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider

Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider Arealplanlegging, byggesak, kart og oppmålingsarbeider - 2017 Tjeneste Satser Reguleringsplaner fritidsbebyggelse Fast gebyr for plan, inntil 10 tomter Kr. 47.973 Tillegg pr. tomt fra 11-20 Kr. 2.398 Tillegg

Detaljer

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA

2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT GJELDER FRA 2011 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 8.des. 2010 - GJELDER FRA 01.01.2011 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester etter dette regulativ

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER, LANDBRUKSSAKER OG SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER, LANDBRUKSSAKER OG SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER, LANDBRUKSSAKER OG SAKER ETTER MATRIKKELLOVEN KAP. A A 1 A 1-1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER Generelle bestemmelser: HJEMMELSGRUNNLAG Dette gebyrregulativ

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2018 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 152/17, den 14.12.2017 Referanse:17/2316-5

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

3.2Administrativ endring (pbl andre og tredje ledd)

3.2Administrativ endring (pbl andre og tredje ledd) GEBYRER AREALPLAN 2017 2018 Gebyr Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl.

Detaljer

BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2019 Regulativet gjelder f.o.m

BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2019 Regulativet gjelder f.o.m BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2019 Regulativet gjelder f.o.m. 01.01.2019 KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer,

Detaljer

Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i

Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i eierseksjoneringsloven 7 matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2018 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak xxx/xx, den xx.12.2018

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra

6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra 6 Gebyr etter matrikkelloven. Fra 01.01.2019 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Pkt. Tekst Gebyr 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Behandlingsgebyr byggesak og landbruk Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1: - Lov om planlegging- og byggesaksbehandling (pbl), sist endret 01.07.2015 - Lov

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2019 1. Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og oppmåling

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN)

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkelloven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01. 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV VANN, AVLØP, SEPTIK, RENOVASJON OG FEIING

GEBYRREGULATIV VANN, AVLØP, SEPTIK, RENOVASJON OG FEIING GEBYRREGULATIV VANN, AVLØP, SEPTIK, RENOVASJON OG FEIING GJELDENDE FOR 2018 Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader)

Detaljer

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1. GENERELLE BESTEMMELSER 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Grunnlag Grunnlaget for gebyrregulativet er kommunens gjennomsnittlige kostnad ved behandling og tilsyn av saker etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven, jordloven, konsesjonsloven,

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2019 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkelloven Lov ) I kraft fra

GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkelloven Lov ) I kraft fra GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkelloven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger

Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger HÅ KOMMUNE BYGNINGS- OG REGULERINGSGEBYR 2017 Regulativet gjelder f.o.m. 01.01.2017 KAP 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Gebyrregulativ for saksbehandling av delingssøknader, byggesaker, detaljplaner, mindre

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Saksframlegg Saksbehandler: Randi Sandli Saksnr.: 18/69 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Nye Asker - Gebyrer g kmmunale avgifter ::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov om Eierseksjoner (Es), jfr. 7. Kap.1 ALMINNELIGE

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk Behandlingsgebyr byggesak og landbruk Forskrift om gebyrregulativ vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 33-1: Lov om planlegging- og byggesaksbehandling (pbl). Lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova).

Detaljer

Forskrift om gebyr for plan- og byggesaksbehandling

Forskrift om gebyr for plan- og byggesaksbehandling Forskrift om gebyr for plan- og byggesaksbehandling Kap. 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål. Alle som får utført tjenester, som omfattes av denne forskriften skal betale gebyr. Gebyret skal ikke overskride

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2018 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre. 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

13. PLAN-, BYGGE- OG DELINGSSAK M.V.

13. PLAN-, BYGGE- OG DELINGSSAK M.V. 13. PLAN-, BYGGE- OG DELINGSSAK M.V. Kommunens hjemmel for gebyrsetting er: Plan- og bygningslovens, 33-1 Forurensningsloven, 52a og i forurensningsforskriften, 11-4. Forskrift om gebyr for behandling

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, forurensningsloven 52 a, lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) 32 og eierseksjonsloven 7.

Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33-1, forurensningsloven 52 a, lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) 32 og eierseksjonsloven 7. 2012 GEBYRREGULATIV FOR SANDE KOMMUNE. VEDTATT 7.des. 2011 - GJELDER FRA 01.01.2012 for byggesaker, plansaker, delesaker, matrikkelsaker og seksjoneringssaker. Vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2009. Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret denxx.xx.2017, sak xx/17, med virkning fra GEBYRREGULATIV 2018

Vedtatt i kommunestyret denxx.xx.2017, sak xx/17, med virkning fra GEBYRREGULATIV 2018 Vedlegg 1 Vedtatt i kommunestyret denxx.xx.2017, sak xx/17, med virkning fra 1.1.2018. GEBYRREGULATIV 2018 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven,

Detaljer

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v. Kommunestyrevedtak 66/14 Gebyrregulativ for kart og delingsforretning m.v.: Nytt gebyr trådte i kraft 1. januar 2015. 1.1 Oppretting av grunneiendom og

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2019

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2019 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2019 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940.

Definisjoner: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal fastlagt i GAB, jfr. NS 3940. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV REGULERING OG BYGGESAKER 2008. Vedtatt i Siljan kommunestyre Definisjoner: Byggesaksgebyr: Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker Bruksareal: Måleregel for areal

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017.

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, EIERSEKSJONSLOVEN OG FORURENSNINGSLOVEN (jf. Pbl 33-1) FOR 2017. KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1. BETALINGSPLIKT Alle som får utført tjenester

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Gebyrregulativ Løpenr: Saksnr. Dato: Saksbehandler 10/ / P&U/Pål Reidar Fredriksen

Gebyrregulativ Løpenr: Saksnr. Dato: Saksbehandler 10/ / P&U/Pål Reidar Fredriksen Gebyrregulativ 2011 Avgiftsart 2011 750,00 765,00 GEBYRER BOLIGER/FRITIDSBOLIGER 952,00 971,00 64,15 65,45 4,90 5,00 1143,50 1166,50 5,95 6,10 2640,00 2695,00 2785,00 2840,00 GEBYRER NÆRINGSBYGG 952,00

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651

Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015. Kommunestyrevedtak 66/14. Sak 14/1651 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk 2015 Kommunestyrevedtak 66/14 Behandlingsgebyr byggesak og landbruk: Generelle bestemmelser Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på tidspunktet fullstendig søknad

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND

FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND FORSKRIFT OM GEBYR FOR PLAN- OG BYGGESAKER OG SAKER ETTER FORURENSINGSFORSKRIFTEN, SORTLAND KOMMUNE, NORDLAND Innhold 1. Alminnelige bestemmelser/opplysninger... 2 2. Plansaker etter PBL... 3 3. Dispensasjon

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1

FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 A5 BYGGESAKER Kap. B Punkt B1 - B22 DELINGSSAKER

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2019 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 14. november 2013, sak 85/13.

Detaljer

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef.

Når spesielle forhold tilsier det kan regulativet fravikes av Teknisk sjef. Vedtatt: Nome kommunestyre i sak 045/10 og utviklingsutvalget i sak 049/10. Gebyret er oppjustert for 2011 med 2.8 % Gebyret er oppjustert for 2012 med 3,25% Gebyret er oppjustert for 2013 med 3,3% Gebyret

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE FORSKRIFT OM GEBYR I SAKER SOM BEHANDLES ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, LOV 2008-06 NR 71, FASTSATT MED HJEMMEL I 33 1 ALMINNELIGE BEST. Kap. A Punkt A1 - A4 BYGGESAKER Kap. B

Detaljer