Hei! Viser til deres brev av Behandlende enhet: Aukra Kommune Saksbehandler: Bjørge Stavik Deres ref: 2014/104-1/L12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hei! Viser til deres brev av 30.01.2014. Behandlende enhet: Aukra Kommune Saksbehandler: Bjørge Stavik Deres ref: 2014/104-1/L12"

Transkript

1 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/26821_fix.html Side 1 av Hei! Viser til deres brev av Behandlende enhet: Aukra Kommune Saksbehandler: Bjørge Stavik Deres ref: 2014/104-1/L12 Istad Nett har følgende kommentar til reguleringsarbeidet. Istad Nett AS vil orientere om sitt nett i område, se vedlagt kartskisse. Grønn stiplet linje er lavspent kabel. Grønn heltrukken linje er lavspent linje. Blå stiplet linje er 22 kv høyspent kabel. Blå heltrukken linje er høyspent linje. Rød firkant er nettstasjon, transformatorkiosk. En eventuell nødvendig flytting/omlegging på nevnte installasjoner blir en kostnad som helt eller delvis må dekkes av utbygger. Angivelse av plassering på kartet er kun retningsvisende. I forhold til framtidig utbygging av området, er det viktig at Istad Nett blir informert på et så tidlig tidspunkt som mulig mht. el-forsyning til område. Med en tidlig dialog mellom utbygger og Istad Nett sikres gode løsninger til rett tid. Når det foreligger en godkjent reguleringsplan ønsker Istad Nett å få oversendt reguleringsplanen elektronisk på SOSI-fil. Istad Nett praktiserer følgende for anleggsbidrag og bunnfradrag på nye anlegg: Nettutbygging til nye uttak eller forsterkning av eksisterende nett skal inndekkes ved anleggsbidrag. Alle grunnkostnader (grøft, masser og øvrige gravekostnader) dekkes i sin helhet av utbygger/kunden (inngår evt. i anleggsbidraget). Videre beregnes anleggsbidraget som total anleggskostnad for de elektriske anlegg minus et fast bunnfradrag på kr ,- pr. målepunkt. Anleggsbidrag må være innbetalt før arbeidet oppstartes. Anleggsbidraget er avgiftsfritt, dvs. uten moms. Ved utbygging av et felt med flere boenheter vil Istad Nett forholde seg til utbygger av feltet. Likevel vil det gis bunnfradrag for det antall målepunkt som feltet er regulert for. Informasjon kan sendes Istad Nett AS Vedlegget er et kart som viser vår infrastruktur. Med vennlig hilsen Nils G. Melsæter Avdelingsingeniør Istad Nett AS Tlf.:

2

3 AUKRA KOIVHVIUNE... L? fr: j' Dato Statens vegvesen Arkívnr. l.q Aukra kommune 6480 AUKRA Sal>;.1u'. {Li /[(:7"{ N L/l Behandlendeenhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Region midt Vidar Neraas Vår referanse: 2014/ Deresreferanse: Vår dato: 2014/104-1/Ll Reguleringsplan for Rothaugen industriområde i Aukra kommune Viser til oversendelse vedrørendevarselom oppstartav Reguleringsplanfor Rothaugenindustriområde. Formåletmedplanener å leggetil rettefor utnyttingav områdettil industriforrnål. Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområdefølgende merknader Planenvil delviserstatteeksisterendeplan og er i trådmedkommuneplanensarealdel. Atkomstskjeroverdetkommunalevegnettet. Med grunnlag i ovemevntehar Statensvegveseningenmerknadertil at det startes reguleringsarbeidfor Rothaugenindustriområde. Plan- og trafikkseksjonen Med hilsen å,, f.i. v, l f,..- " /y anus, Vidar Neraas Kopi: Fylkesmanneni Møre og Romsdal,HER Møre og Romsdalfylkeskommune,HER Postadresse Telefon:02030 Kontoradresse Fakturaadresse Statensvegvesen Telefaks: BjørnstjerneBjørnsonsveg 6 Statensvegvesen Regionmidt 6412 MOLDE Regnskap Fylkeshuset Båtsfjordveien Molde Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

4 Aukra kommune 6480 AUKRA Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 2014/ /2014/REGULERINGSPLAN/1547 Anders Røynstrand, tlf Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rothaugen industriområde - fråsegn ved melding om oppstart Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: Automatisk freda kulturminne Det aktuelle utbyggingsområdet har eit stort potensiale for funn av automatisk freda kulturminne som ligg skjult under markoverflaten. Dette inneber at det må gjennomførast ei arkeologisk registrering med gravemaskin, eventuelt også med spade, før den endelege planen eventuelt kan godkjennast. Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekke utgiftene ved ei slik registrering, jf. 9 og 10 i kulturminnelova. Dersom det hastar med å få gjennomført registreringa, ber vi om at det blir teke snarleg kontakt. Like nord for planområdet ligg eit større gravfelt («Ingristeinen»). Gravrøysene er låge og lyngkledde og delvis vanskelege å sjå. Det kan derfor ligge fleire slike røyser i området. Vi kan heller ikkje sjå bort frå at her kan liggje spor etter sjølve jarnalderbusetnaden. Vi vil påpeike at eventuelle industribygg bør leggast lågt i terrenget og ikkje for nær opp til gravfeltet. Dersom utbygginga kjem nær opp til eller i direkte konflikt med registrerte freda kulturminne vil vi måtte vurdere motsegn til planen. Vi ser også at tilkomsten/stien/turløypa opp til Ingridsteinen kan bli utfordra av utbyggingsplanane. Vi set føre at det blir vurdert korleis tilkomst/parkering i tilknyting til friområdet med kulturminne kan sikrast i reguleringsplanen. Kulturminne frå nyare tid Heile nordre del av Aukra er eit kulturlandskap prega av mange kulturspor både frå eldre og nyare tid, og ein finn her svært stor tidsdjupne historisk. For fagområdet nyare tids kulturminne er det i all hovudsak minne etter andre verdskrigen som pregar området. Rolla Aukra spelte for okkupasjonsmakta under krigen gjer at krigshistoria står som svært viktig både lokalt og regionalt, og er ein sentral del av det kollektive minnet. Det omsøkte området ligg like i nærleiken av restane etter den tyske hovudflyplassen frå andre verdskrigen. Slik flyplassen var under krigen, ligg det omsøkte området nesten direkte i tilknytting. Det finst òg mange fysiske spor etter sjølve flyplassen i marka, og det er knytt stor historisk verdi til området, mellom anna m.o.t. til bruken av russiske krigsfangar i utbygginga. Vi gjer merksam på at flyplass-området er prioritert som krigsminne av regional verdi i forslag til Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi, som no er på høyring. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

5 Side 2 På bakgrunn av dette ber vi om at eventuelle nybygg/anlegg blir plassert lågt i terrenget og at arealet nærast flyplassen blir skjerma så langt som råd. Vi ber også om at byggehøgder blir haldne låge. Vi forventar også ei utgreiing, som del av planomtale, av korleis ei slik utbygging vil påverke kulturmiljøet visuelt, gjerne med ein fotomontasje sett frå næraste område ved flyplassen. Vi kjem attende med meir detaljert tilbakemelding når nærare planar ligg føre. Planfagleg vurdering Det kan vere ein fordel at heile eigedomen gbnr. 8/35 blir teke med i planområdet, særleg for å kunne regulere inn turvegtilkomst med evt. parkering til friområdet ved Varghaugen/Kleivhaugen. Regulering til turveg med parkering gir grunnlag for å søke statleg sikring av slikt areal og med det finansiering til opparbeiding og tilrettelegging. Konklusjon Det er behov for ei arkeologisk registrering i planområdet. Vi viser elles til merknader om omsyn til både freda og verneverdige kulturminne i området, samt oppmoding om å regulere tilkomst og evt. turparkering knytt til friområdet nord for planområdet. Med helsing Johnny Loen plansamordnar Anders Røynstrand rådgivar Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. Fagsaksbehandlar Automatisk freda kulturminne: fylkeskonservator Bjørn Ringstad, tlf Kulturminne frå nyare tid: rådgivar kulturvern Silje Svinsaas Holiløkk: tlf Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Statens vegvesen, Region midt

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato OveringeniørBjameOtnes, Vår ref. 2014/878/BJOT/421.4 Dykkar ref. Aukra kommune Falkhytten 6480 AUKRA AUIQRA KOMMUNE... Dato L, Arkivnr. _"- Suk. nr. l Aukra kommune. Reguleringsplan for Rothaugen industriområde. Fråsegn til melding om oppstart. Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: Natur- og miljøverninteresser Planområdet omfattar brannøvingsfeltet til Front Safety, og ligg nær ein tidlegare avfallsplass og flyplassen på Gossen. Kommunen må vurdere om det ligg føre risiko for ureina grunn som følgje av eksisterande og tidlegare aktivitet i området. Med helsing Sveinung Dimmen (e.f.) samordnar Bjarne Otnes overingeniør Dokumentet er elektronisk godkjent 0g har ikkje signatur. Kopi: Møre og Romsdal fylkeskommune Statens vegvesen, Region midt Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Fylkeshuset Molde Web:

Deres referanse: 2014/1105-1/L12

Deres referanse: 2014/1105-1/L12 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/38428_fix.html Side 1 av 1 30.09.2014 Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Legger ved et kart som viser vår infrastruktur. Rød firkant er nettstasjon (trafo),

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering av Marisberg felt C1 - Arendal kommune Turid Hagelia Korshavn Fra: Lindaas,Gunnar Ogwyn Sendt: 6. mars 2014 09:55 Til: Turid Hagelia Korshavn Kopi: 'Statens vegvesen,region sør'; 'Fylkesmanneni Aust-Agder'

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud

1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud SIVILARKITEKT ARNE FINN SOLLI AS Vedlegg: 1. Oslofjordens friluftsråd 2. Buskerud fylkeskommune 3. Arkeologiske undersøkelser 4. Statens vegvesen 5. Fylkesmannen i Buskerud Erik Borresens alle 9.3015 Drammen

Detaljer

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet

Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet REGIONALAVDELINGA Statoil ASA Dato: 19.12.2014 Vår ref.: 2014/21388-5 Saksbehandlar: talhals Dykkar ref.: Fråsegn om eksportløysing for olje og gass frå Johan Sverdrup feltet Vi viser til brev datert 22.09.2014

Detaljer

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune

Oversendelse resultat arkeologisk registrering - Naurak felt 2-31/129 - Nissedal kommune 1 av 3 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Team kulturminnevern Vår dato Vår referanse 13.01.2015 14/05020-6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Line Grindkåsa, tlf. +47 35 91 72 97 Ugstad eiendom AS Industriveien

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for utvidelse av Vinterbro Næringspark Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo PLAN arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Ane Tinmannsvik Henvendelse til: Iselin Eng Dato: 26.09.2013 Tlf.: 924 04 670 Saksref.: 201306024-2 Faks: - Deres ref.:

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 09.02.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer