... ' Oppdragsnm Dokumentnr.:TRA-01 Versjon: Norconsult 9:6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ' Oppdragsnm Dokumentnr.:TRA-01 Versjon: Norconsult 9:6"

Transkript

1 ... '.0..- Oppdragsnm Dokumentnr.:TRA-01 Versjon: Norconsult 9:6

2 ettermiddagsrush samt konklusjon trafikktellinger NiKJo KLIve MHSte med Oppdatering Oppdaterte tall for fremtidig trafikkvekst NiKJo KLIve MHSte samt traflkksikkerhetstiltak x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss traiikklnikjoltraiikkanalyse-voadocx l Side 2 av 25 tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Trafikkanalyse til kommentarer NiKJo KLIve MHSte Andre nøkkelpersoner: Kay Lægraid Iversen Fagansvarlig: Nina Eide Johannessen Oppdragsleder: Mari Høgås Steen Rådgiver: Norconsult AS, Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Oppdragsgivers kontaktperson: Oppdragsgiver: Eidsberg kommune

3 Vurdering av kollektivtilbud og forhold for gående og syklende l Side 3 av 25 )clnorloppdraglaskimls17l4ms174079l5 arbeidsdokumenterlss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx 25 4 Oppsummering 24 Usikkerhet Vurdering av behov for venstresvingefelt Fartsgrense 22 Trafikksikkerhet Kapasitetsvurdering Makstimetrafikk Utenfor planområdet Planområdet Generell trafikkvekst 16 Trafikkmengder og turproduksjon 3.2 Planforslag Fremtidig situasjon Trafikkulykker Gang-lsykkel Kollektivtrafikk 2.2 Kapasitetsvurdering 2.1 Traflkkmengder 2 Dagens situasjon 1 Innledning 4 Innhold Trafikkanalyse l Opsahlåsen Norconsult 0:9 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: TRA-01 Versjon: 03

4 «" X" Sun ;".J' 1 l.. -' ' - ' man IlII Mysen. '. '.I' i ". T Hølen ( l-m'ts'ton " V33 )! '..... \ / 1., "** Agkt,-. i : ;... ' - - [«,A - li'-li.: ms Skjimli \ '.f /- " i. Drøbak rs". {oi-nee:.... \ x '/., '. ' Ha.. - ' " \ _.-,.,_ '.. \, _- -. Lysenan -;_. « '.». HW '. i M ' ' ' ""'.t'sgr.. -.'!.. Hetman. _ /. F "..., l,.. X , "T.. Øyeren Help; "x. lag-dem,i Fagerstrand.:.k. m Enebakk..r - -.i ' ' T '.. ' - Enebakk." ] Langhus _ '. KN. I &. Hol in'...f'. _.: ' 5933 ' ' Ramadan m _ EH... - Garrunghoimull _ fl Lysak,» E' kat: 'LPHSSJ -l'. ' nm " '- [P 'i. - Blflflwhriaen..-/TJ, [L. //..... _ q. l. Skara; ,. firw - f-. *,. * - ; fn.oqlo.. x.... (/9 mthstrøm... l trafikkanalysen skal det bl.a. vurderes hvilken tratikkmengde utbyggingen vil generere, hvordan trafikken vil fordele seg på tilstøtende veinett samt hvilke konsekvenser dette vil føre til. lforbindelse med omregulering av Opsahlåsen nordøst skal det utarbeides en tratikkanalyse. Norconsult er engasjert av Eidsberg kommune til å utføre denne tratikkanalysen. N O FCO n S U It OO. Trafikkanalyse l Opsahlåsen x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 4 av 25 Figur 1: Oversiktskart. Planområdets beliggenhet markert med «1» (Kart: Guldesider. no). numrin ' sml.-." ".. ' ø.:" "," ' If".kimehygdn.. \ EE! PM.. sr" "h" x. Rødääeswan..;..») '. ' K BIE... ' "..q :..-"'. x. _ g. ' Fjellstrand. Ensrud.. WB,-mg... - guden ' ' 'SI l ' Alværn ' -_ ' ; ' Flateby.-..'.-'. _ Fauna:- '. UTE '..- x... Gan-maten ',/ '_. er. *. «x.i ' kumpen - f,.f. «.. [ f..: /'. a Eiksund ' ' _. lai", l /,W [m HRH-'3. Finstadtrm Øafai'ås 1 Innledning

5 vikepliksregulert fra Opsahlåsveien med gangkryssing over armen i Opsahlåsveien. Det er fartsgrense 60 km/t km/t i forbi krysset og 50 kmlt i Opsahlåsveien. E18 mot Askim/Oslo ligger Adkomst til planområdet er via fv. 129 og kv Opsahlåsveien. Avstanden mellom planområdet og adkomstkrysset x Opsahlåsveien er ca. 1 km (se Figur 4). Krysset er i. A' o r2.,, 1 _. '( -. Planområdet består i dag av skog/vegetasjon, med boligområder/småhusbebyggelse som nærmeste nabo i vest. l le x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 5 av 25 nordøst for planområdet. Figur 2: Planområdet, gnr. 57 bnr. 460 (Kartgrunnlag: Google Maps). f -..? ' ' v: i l if a 10 y 2 Dagens situasjon Trafikkanalyse l Opsahlåsen N 0 rco n S U I t.:

6 i ' '. s,. J"." '. '.. u - 099; '. N. 917 ' I ;. '. " _ - g: a!.» u, å ' "" I,å" " ' ". :.. t.. f ' '- ' Norconsult.U. Trafikkanalyse l Opsahlåsen x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentenss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 6 av 25 Figur 4. Planområdet og adkomstkryss (markert med rødt) og øvrig veinett (Kartgrunnlag. tinn. no). Figur 3: Krysset x Opsahlåsveien (Kartgrunnlag: gulesider.no). 't.. x Bagels ' = s ' 't fl,.- - a! &

7 Figur 5: Beregnet ÅDT, basert på manuelle trafikktellinger 17. oktober og 31. oktober 2018 (Kartgrunnlag: Gulesiderzno). r 9: r. n? ".,3: V -»? ~ - H o =?. l- h. '.! s, æ., I henhold til Statens vegvesens håndbok V714 Veilederi trafikkdata gir dette følgende ÅDT i krysset, forutsatt M11 kurvez: 1200 kjt/t inn i krysset (sammenlignet med ca. 750 kjt/t i morgenrush). Tellingene som ble utført i ettermiddagsrush i 2018 ble utført på Halloween, og det var mye trafikk inn Opsahlåsveien til Europris mellom kl Tellingene ble gjennomført i 15 minutters intervaller og det ble telt både lette og tunge kjøretøy. Basert på trafikktellingene er ettermiddagsrushet dimensjonerende med ca. Det er gjennomført manuelle korttidstellinger i krysset x Opsahlåsveien i morgenrush, tirsdag 17. oktober 2017 mellom klokken 0700 og 0900 samt i ettermiddagsrush onsdag 31. oktober )clnortoppdraglaskiml517t40l l5 arbeidsdokumentertss tratikklnikjottratikkanalyse-voadocx l Side 7 av 25 2 Det er ikke tatt høyde for at tellingene ble utført i forskjellig år, men det antas at dette har liten betydning. med arbeidsreiser). 1 Faktorvariasjonskurver fra Statens vegvesens håndbok V714 Veileder i Trafikkdata, hvor M1 er for by- / boliggate (samlevei ha ;" -. S '". " «ro.. ' ' I». ' ' ' ' Europris 2.1 Trafikkmengder

8 9% 91% 193 T1 1.2 gaa L2 HV LV Tot J N I OFCOI ISU t.0. Trafikkanalyse l Opsahlåsen x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentenss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 8 av 25 Figur 7 Makstimetrafikk, ettermiddag, kl , dagens situasjon. T1 T1 2% 98% 441 T1 T % 3% 2% 98% 176 L2 R % 3% w; 3, m, HV LV Tot ltot LV HV ' R2 Opsahlåsveåen (P31:50HP32:50) R2 L2 HV 1% 1% LV 99% 99% Tot I: Eirncrtlgdta Smedgalen R2 L2 Figur 6: Makstimetrafikk morgen, kl , dagens situasjon. T'l T1 T1 36? 93%?% R2 9 93%?%,, 1 Tot LV HV Opsahlåsveien R2 L2 f. HV 2% 2% LV 98% 98% Tot 119 2? R2 L2

9 ""i [34 59E, Ctr 03 Cao» Opsahiåsveien., Dpsahlasvelen g! Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] O.l & ved beregnet belastningsgrad over 1,0. Den praktiske kapasitetsgrensen anses å være ved en belastningsgrad på om lag 0,85-0,90. trafikkawikling. Verdier fra 0,85 og opp mot 1,0 oppfattes som mindre tilfredsstillende med økende forsinkelser og kødannelser. Belastningsgrader over 1 er lite tilfredsstillende med kø som øker til Belastningsgrad er forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet. Belastningsgraden er et mål for awiklingsstandard, og en verdi opp til 0,80 kan under heldige forhold anses å gi tilfredsstillende Beregningsprogrammet SIDRA Intersection versjon 7 er benyttet for beregning av kapasitetsutnyttelse i krysset x Opsahlåsveien. 9 a (topp:) (30003) )clnorloppdraglaskiml517x40l l5 arbeidsdokumentenss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 9 av 25 "<= l=:> Q: E JL JL C m E 5 r D i 0.21 <): _z. \Mm 4 0,21.l. Opsahlåsveien eeeeeee Opsahlå U H 1N s edg Forutsatt geometri Belastningsgrad Tabell 1: Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush, dagens situasjon. standardverdi fra SIDRA på 50 kryssende fotgjengere per time. og det er derfor benyttet en Det er ikke registeret kryssende fotgjengere over Opsahlåsveien, ( manuelle tellingene. Det er forutsatt en tungtratikkandel i og i Opsahlåsveien, basert på resultater fra de % trafikkmengdene avtar. Teoretisk er det ingen kapasitetsreserve Smed gaten 2.2 Kapasitetsvurdering

10 Beregningsresultatene indikerer god trafikkawikling med beregnet belastningsgrad på 0,21 i morgenrush og 0,39 i ettermiddagsrush. Det er kapasitetsreserve i krysset. % (D tn U) a I:] 17 "gå, Tum % 31%, Ås; % =TNM % 55E oo:> cow %;; Kølengde [m] (95%-persentll) G]. snlttllg forsmkelse [sek] m w w w w : % i : å i" "101 å?) DRE.:? ' ' % :> 0.39 % % 0.22 (I: (30009 uooi> x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentenss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 10 av 25 a; æ :> <: => 17 å å a (j: 01% (% Opsahlésvexen Opsah asveien IJJ L E, ä J. Opsehläsveien 1N Opsahlåsvelen J L Forutsatt geometri Belastningsgrad

11 lokalrute 465 har avganger fordelt over døgnet. Det er ingen avganger fra holdeplassen i helg (rutebok.no). i;? Eidsberg llllltl-jpie. Q»: o 0J.:.. t F. ="? 535:: {,vcl-usbergnzsllen a,... n.:.» If}. 0 e 0 at 17 min 0 'l.'2l-tm 3 9 e Nærmeste bussholdeplass er «Trykkeriet» som ligger ca. 1,2 km unna planområdet, i en gangavstand på ca. 17 minutter ifølge Google maps. a at; arbeidsdokumentertss tratikklnikjoltratikkanalyse-voadocx )clnonoppdraglaskiml517t40l l l Side 11 av 25 Holdeplassen har stort sett avganger i morgenrush og ettermiddagsrush, mens timeekspressen og Figur 8: Gangavstand mellom planområdet og bussholdeplass «Trykkeriet» (Kart: Google Maps). é'try kkeriet o REMA TODD-Q. {1 Kim Mysa-n 9. 0 en f:: : ta IE$5/Opsahlésweien Kollektivtrafikk

12 7 Rutebok.no, Timeekspressen Oslo-Askim-Mysen, Rutebok.no, Lokalrute 493 Østbygda-Degernes-Mysen, Rutebok.no, Lokalrute Asgård-Trømborg-Mysen, * Rutebok.no, Lokalrute Ørje-Kroksund-Ydersbond-Mysen, Rutebok.no, Lokalrute 465 Sarpsborg-Askim-Mysen, Til fots: 25 min / 27 min - Sykkel: 7 min / 11 min Generelt stiger terrenget fra Mysen stasjon opp til planområdet. Avstand fra planområdet til Mysen stasjon ifølge raskeste rute fra Google maps (t/r): kl , hvor det kl. 6-6, hvor det går 2 avganger per går 2 avganger per L22B Skøyen-Oslo 22 ganger per time 21 ganger per time Ca. 1 avgang per Ca. 1 avgang per S-Mysen- (1 avgang per time (1 avgang per time time time Mysen stasjon ligger rundt 2 km unna planområdet. Herfra går det andre busser enn fra «Trykkeriet» holdeplass, samt følgende avganger med tog: Linje TE 97 6 ganger i døgnet 6 ganger i døgnet Timeekspressen Linje ganger i døgnet 1 gang i døgnet Østbygda- (morgen) (ettermiddag) Linje 4835 Åsgård- 1 gang i døgnet 1 gang i døgnet Trømborg-Mysen (morgen) (ettermiddag) Ørje-Kroksund- (morgen) gang i døgnet Ingen avganger Linje Linje ganger i timen 0-1 gang per time Askim-Skiptvet (10 avganger per (12 avganger per l Side 12 av 25 x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx, Nsb.no, Linje L22 Skøyen-Oslo S-Mysen-Rakkestad,, , Bil: 6 min / 6 min time) time) Rakkestad foruten om mellom foruten om mellom Tabell 3: Avganger fra Mysen stasjon (NSB.no). Oslo-Askim-Mysen Ingen avganger Ingen avganger Degernes-Mysen Ingen avganger Ingen avganger Ingen avganger Ingen avganger Ydersbond-Mysen Ingen avganger Ingen avganger Sarpsborg døgn) døgn) Ingen avganger Ingen avganger Tabell 2: Avganger fra bussholdeplass «Trykkeriet» ifølge rutebok.no. Trafikkanalyse l Opsahlåsen Norconsult 9:0 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: TRA-01 Versjon: 03

13 fi +. årene ( ). Dette var en bilulykke med påkjøring bakfra hvor to personer ble lettere skadd. 10 siste de krysset i trafikkulykke registrert 1 inntruffet det har (NVDB) vegdatabank Nasjonal Ifølge fr-i J.. ',,.. y v" amt ;..,..,..., L ',,l r '....,-.. :, Det er ensidig gang- og sykkelvei langs østsiden av hele Opsahlåsveien. Det er også ensidig gang- og sykkelvei eller fortau langs og Vandugbakken (til/fra Mysen sentrum). x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumenlertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 13 av 25 Figur 11 : Trafikkulykke ikrysset X Opsahlåsveien markert med grønt (Kart: NVDB). Ulykken er datert Trafikkulykker Figur 10: i krysset med Opsahlåsveien, sett mot nordvest (Google Street View).. i;. =, L}. - ;;;eö,-. ** 9: Opsahlåsveien ikrysset med, sett mot nordøst (Google Street View).» Figur l "1 få,.' [VW. '1, ".. u -l», 2.4 Gang-[sykkel Trafikkanalyse l Opsahlåsen Norconsult 0:9 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: TRA-01 Versjon: 03

14 9 Konkurransegrunnlag og beskrivelse Anskaffelse av arkitekttjenesler for utarbeidelse av Detaljreguleringsplan for Opsahlåsen nordøst Mysen, Eidsberg kommune. Fremtidig utbygging innebærer boliger på planområdet samt boliger på et felt utenfor planområdet. Det forutsettes ferdigstillelse av all utbygging og at innflytting vil skje i år 2040, og dette settes som x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 14 av 25 Gjeldende reguleringsplan legger opp til boenheter på Opsahlåsen: 3.1 Planforslag prognoseår. 3 Fremtidig situasjon

15 , «i L" BERG KOMMUNE m... 4,... N mmklz4 Dpsahlåsen nordnci HEGULEHNGSPLAN DEFALJ Grunn'irui'mv mm gwsur: rm nmsrkunw sie mix van mu m nmunmi.m i..m egg mu. w TEGNFORKLARWG PBL Delaureguienng, H mm Dwnswamznu l Side 15 av 25 x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentenss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx Det legges til grunn en utbygging på 100 boliger på planområdet. Figur 13 Planforslag for Opsahlåsen (Norconsult, ).. ' / // _-,_'. -- _..2 V /i (x m m.m...afiamg Nytt planforslag legger til opp til omtrent 100 boliger: Trafikkanalyse l Opsahlåsen Norconsult 0:9 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: TRA-01 Versjon: 03

16 Fordeling på svingebevegelser i krysset med Opsahlåsveien x er gjort basert på svingeforholdene for trafikken i dagens situasjon. har dårlig kollektivdekning og det antas at de større familieboligene genererer flere bilturer enn de mindre. turproduksjonsfaktor på 4,5 bilturer per bolig som er i øvre del av variasjonsområdet gitt i håndboken og samme makstimeandel som for leilighetene. Denne turproduksjonsfaktoren er benyttet, da området Det benyttes turproduksjonsfaktor fra Statens vegvesens håndbok V713 Trafikkberegninger på 3,5 bilturer per leilighet samt makstimeandel på 16 % av ÅDT". For rekkehus/enebolig benyttes en Det legges til grunn 100 boliger innenfor planområdet med følgende fordeling på størrelse og type bolig: i makstimene. Det legges ikke til generell økning til/fra Opsahlåsveien, ettersom trafikkanalysen også inkluderer fremtidig boligutbygginger for øvrig i hele Opsahlåsen. Dette gir en trafikkvekst på 22 % i perioden (morgenrush) og en trafikkvekst på 21 % i perioden (ettermiddagsrush). Veksten legges på trafikken rett frem i krysset på fv. 129 )clnorloppdraglaskiml517x40l l5 arbeidsdokumentertss trafikklnikjoltratikkanalyse-voadocx l Side 16 av 25 morgenrush. 11 l håndbok W13 er det angitt 16 % av ÅDT for bolig per største time, Det er forutsatt samme makstimeandel for htl s:i/ etfile. h?mmfileid= Transport») konomisk institutl, rapport 1 554/2017, Grunnprognoser for persontransport , ÅDT 430 beregnes for boligblokkene, med en makstimetrafikk på ca. 70 kjt/t. o 80 rekkehus/eneboliger med grunnflate på 80 m2 og 2 etg leiligheter med størrelse m Planområdet Østfold 1,49 1,26 0,81 Tabell 4: Beregnet årfig endring i trafikkarbeid for personbil i prosent, sum korte og lange reiserz. Det er lagt til en generell trafikkvekst for Østfold fylke iht. TØI") Generell trafikkvekst 3.2 Trafikkmengder og turproduksjon

17 Det legges til grunn samme tungtrafikkandeler og kryssende fotgjengere over Opsahlåsveien som i dagens situasjon. Beregnet makstimetratikk blir som følger: Totalt er det beregnet en økning på ÅDT 650 og ca. 105 kjøretøy/makstime i Opsahlåsveien som følge av all forutsatt utbygging (planområdet, 3 blokker og Opsahlåsen nord utenfor planområdet). Figur 14: Utbyggingsområde sydvest for planområdet merket med lilla og Opsahlåsen nord merket med blått. Krysset X Opsahlåsveien utenfor planområdet med en leilighetene for beregnes 224 ÅDT. makstimeandel og fordeling på O - svingebevegelser som for Det legges til grunn samme turproduksjonsfaktor, Opsahlåsveien og krysset med via adkomst ha også vil Disse 0 9* til grunn 40 leiligheter. O? For Opsahlåsen nord legges det Det legges til grunn 8 leiligheter per blokk, dvs. 24 leiligheter meter sydvest for planområdet, skal det bygges 3 små boligblokker, og det er regulert inn boliger i nord (Opsahlåsen nord). x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 17 av 25 Figur 15: Makstimetrafikk, morgen, etter utbygging, år Tl T1 9% 91% 236 T1 Ti % 7% 9% 91% 73 L2 R % 7% x v/ HV LV Tol TDI LV HV R2 l Opsahlåsveien {P3150} {P3250} R2 L2 HV 2% 2% LV 98% 93% Tot R2 L Makstimetrafikk merket med rødt (Kart: finn.no). O makstimetratikk på 36 kjtlt Smedgalen boligene på planområdet i kapittel "i. f Utenfor planområdet

18 som går rett frem i krysset i Smedgata, hhv. 16,4 % og 14,0 % i morgen- og ettermiddagsrush. Selve utbyggingen bidrar til en økning på hhv. 13,7 % og 8,9 % i morgen- og ettermiddagsrush. Forskjellen mellom dagens trafikk i krysset og den fremtidige trafikken i krysset utgjør hhv. en økning på 30,1 % og 22,9 %. Den største økningen kommer fra den fremtidige trafikkveksten på trafikken L2 HV LV Tol J N I OFCOI ISU t.0. Trafikkanalyse l Opsahlåsen Q > x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 18 av 25 Smedgalen Figur 16 Makstimetrafikk, ettermiddag, etter utbygging, år T1 T1 2% 98% 535 T1 T % 3% v" HS 2% 98% 222 L2 fr R % 3% Tol LV HV R2 I Smedqalen Opsahlésveien «3150;032:50) R2 L2 HV 1% 1% LV 99% 99% Tof R2 L2

19 T a a (:no:) cm:) %L 5 Kølengde [m] (95%-persentil) Gj. snittlig forsinkelse [sek] %,. ä :>021 E Esme: g A m m H 7 m U c.0003 Gucci) x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentenss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 19 av 25 w Smedgata n K3: I.Ci Opsahläsvew'en OpsahWåsveien E JL JL O E' : å å [221 å - 1 Fifi % 0.26 J. Opsahlasvelen TN Opsahlåsvelen UH Makstimetrafikk [kjt/t] Belastningsgrad Tabell 5: Beregningsresultater fra SIDRA i morgenrush i krysset X Opsahlåsveien, år Det legges til grunn samme geometri og forutsetninger som i kapittel Kapasitetsvurdering

20 da dette rushet er dimensjonerende. Med dagens utforming tåler krysset en tratikkøkning på ettermiddagsrush, i makstimetrafikken av følsomhetsberegninger noen en gjort det er analysen, denne Beregningsresultatene i krysset x Opsahlåsveien indikerer fortsatt god trafikkawikling med beregnet belastningsgrad på 0,27 i morgenrush og 0,51 i ettermiddagsrush. Det er fremdeles I ål; Opsahlåsveien CID-02> CDD? Opsahlasvelen m!. 0 x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumenlenss trafikkinikjoltrafikkanalyse-voadocx l Side 20 av 25 krysset på 0,74 mens 30 % økning gir en belastningsgrad på 0,87. beregningsresultater. 25 % økning (konstant for alle svingebevegelsene) gir en belastningsgrad i ytterligere % fra den beregnede fremtidige makstimetrafikken i Figur 16 ifølge i Da det i kommuneplanen er områder med potensiale for mer utbygging enn det som er inkludert i kapasitetsreserve i krysset. I=>2.6 I:>30»..1 VM 'ld.1 58 flg JL Gj. snittlig forsinkelse [sek] Kølengde [m] (95%-persentil) 'j101 ~ :.L Opsahläsveien % Com) (33.003) JL N Opsahlåsvelen Makstimetrafikk [kjt/t] Ettermiddagsrush Belastningsgrad Trafikkanalyse l Opsahlåsen Norconsult 0:9 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: TRA-01 Versjon: 03

21 Figur 17: Forslag til hovednett for sykkeltrafikki Mysen (Hovednett for sykkeltrafikki Mysen og omegn, vedtatt , Statens vegvesen). Rød pil indikerer beliggenhet av planområdet. te SI llu ' xx a x 't, E: Numme. 1 < a I $., imp: m. -" Mom-run n1: \ gi?..., R " , E Harland..: W. :. M.,.., m BI ' &. Luna-m. «d.-. xx [M [we E: Det er ensidig tilbud til gående og syklende i Opsahlåsveien, og Vandugbakken (til/fra Mysen sentrum). lstatens vegvesens rapport «Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og omegn», vedtatt Denne trafikkanalysen omfatter ikke å detaljere tiltak for hvordan kommunen/sektormyndigheter bør arbeide for å tilrettelegge for økt bruk av kollektivtrafikk for planområdet, men særlig frekvensøkning Dagens kollektivdekning er dårlig, både med tanke på avstand til nærmeste bussholdeplass samt frekvens på bussavganger. Gangavstand til holdeplass bør ikke være for lang, en avstand på mellom x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 21 av 25.! "" 'T n. IE] hamburg E Kirkeby 5.99] ( of : d'. Im». fa _,, - - sentrum EX... m., _ Hon-1mm. MI Mysen BI: ~ '-_ fl I , vises foreslått sykkelnett som følger: og kortere reisetid er blant de viktigste forholdene for å øke kollektivtrafikkens konkurransekraft meter er anbefalt. 3.4 Vurdering av kollektivtilbud og forhold for gående og syklende

22 12 Transportøkonomisk institutt, Trarikksikkerhefshåndboken, kapittel 3 Ulykker og risiko i vegtrafikken, besøkt strekket. Da fører er vant til dagens fartsgrense på 60 kmlt anbefales det etablering av fartshumper før krysset i begge retninger samt nær bussholdeplassene (fartsputer kan evt. benyttes). fører som nevnt, til lavere skaderisiko, og ved bussholdeplassen er det myke trafikanter som krysser kjørebanene slik at det med tanke på trafikksikkerhet er gunstig med lavere fartsgrense på dette og tilhørende utforming fra sentrum slik at bl.a. krysset inkluderes, anbefales. Etter innspill er det ønskelig å flytte 40-sonen ca. 200 m mot øst, forbi bussholdeplassen Trykkeriet. Lavere hastighet Smedgata har relativt rett linjeføring gjennom krysset, og krysset oppleves som oversiktlig, men beboere melder at hastighetsnivået i Smedgata er høyt. Fartsgrensen gjennom krysset er i dag 60 venstresvingefelt for å redusere antall trafikkulykker. Det er ingen ulykkespunkt i krysset og denne ene ulykken er ikke signifikant. bakfra», men det er registrert svært lavt antall ulykker i krysset og ser det ikke nødvendig å etablere «påkjøring kategorien i trafikkulykker for risikoen redusere kan og gunstig, sikkerhetsmessig være Det er kartlagt at det har forekommet én trafikkulykke (påkjøring bakfra) i krysset x Opsahlåsveien de siste 10 årene, i2011. Eget venstresvingefeltlpasseringslomme i kan vegegenskaper, bidra til å avgjøre antall ulykker13. fartsgrenser, andre trafikkmengde, ulykkesrisiko), høyere til fører oftest sidevegstrafikk andel Krysstype er en viktig faktor knyttet til ulykkesrisikoen. Omkring 40% av alle politirapporterte trafikkulykker med personskade skjer i kryss. I tillegg til krysstype vil bl.a. sidevegsandel (hvor økende Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka12 så vil økende trafikkmengde som regel føre til «et større antall ulykker. Antall ulykker øker imidlertid ikke lineært med trafikkmengden. Når trafikkmengden øker med 2. Ved å redusere ulykkesrisikoen, det vil si antallet ulykker ved en gitt trafikkmengde 3. Ved å redusere skaderisikoen, det vil si redusere sannsynligheten for å bli skadet og Dette innebærer at antallet skadde personer kan reduseres på tre måter: 1. Ved å redusere trafikkmengden (eksponeringen) alvorlighetsgraden av disse. rekke faktorer som kan ha betydning for trafikksikkerheten, antall trafikkulykker og en det er Generelt x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumenfenss trafikklnikjoltrafikkanalyse-voadocx l Side 22 av 25 kmlt, mens den reduseres til 40 km/t ca. 40 meter etter krysset i retning mot vest. Å forlenge 40-sonen Fartsgrense én prosent øker antall ulykker som regel med mindre enn én prosent». skadenes alvorlighetsgrad ved et gitt ulykkestall Antallet skadde i trafikken = Eksponering x Ulykkesrisiko x Skaderisiko Sammenhengen kan uttrykkes som følger : 3.5 Trafikksikkerhet

23 Det er to avkjørsler på sydsiden av Smedgata i selve krysset i dag. Disse er i konflikt med et evt. venstresvingefeltlpasseringslomme i krysset: både med dagens trafikkmengder og anslått trafikk i år 2040, og da det ikke er et ulykkesbelastet kryss, vurderes det ikke som nødvendig å etablere venstresvingefelt (eller For nye kryss (og større ombygginger av kryss) med trafikkmengde lik dagens trafikkmengde i krysset Smedgata x Opsahlåsveien stiller Statens vegvesens håndbok V121 krav til venstresvingefelt. noe i forhold til dagens situasjon. Redusert hastighet gir lavere ulykkesrisiko (det er lettere å stoppe i 40 km/t enn i 60 km/t og krever kortere bremselengde) og lavere skaderisiko, som kompenserer for Selv om økt trafikk i utgangspunktet normalt sett vil føre til større antall ulykker. så vil dette også være avhengig av en rekke stedlige forhold. Med redusert hastighet vurderes trafikksikkerheten å bedres - "FIL.:.._ ' ',.. *,. t 7, '»». - '= -. * -,.."', '" ' e... x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentenss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 23 av 25 passeringslomme) i krysset. trafikkawikling, Kravene i håndboken gjelder ikke for eksisterende kryss, og da beregningsresultatene viser god Vurdering av behov for venstresvingefelt noe traflkkøkning i krysset. Figur 18 Dagens situasjon (Norgeibilder. no). i A -. I ig.. ltr..! (* r.." & $ ' -. '. : ',.?..,,? Jf.-.:.».

24 som er benyttet, men den største usikkerheten vurderes å være knyttet til fremtidige trafikkprognoser. Usikkerheten i beregninger og vurderinger er sammenlignbar med tilsvarende tratikkanalyser. Det ligger usikkerhet knyttet til tratikktellinger, erfaringstall, trafikkfordeling og derav beregninger og vurderinger som er gjort i denne analysen. Det ligger også usikkerhet knyttet til beregningsmodellen,\, Å > I IX, 'a...- H / [.5 * ' \K saw I I I v. 96 s LX....,.tx * 'a. "" x. ', 'a :, '.. N v x x. x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 24 av 25. 'E- 3.6 Usikkerhet Figur 19 Boligadkomsteri krysset Smedgata X Opshalåseveien (Google.no).. ø x.. K... " xxa \.,. ""-x.. ""» L r NJ»,... '!-. Trafikkanalyse l Opsahlåsen N 0 rco n S U I t.:

25 Det er vurdert at det ikke er nødvendig å utvide krysset med flere kjørefelt, men det anbefales å redusere fartsgrensen gjennom krysset til 40 km/t samt å etablere fartshumper på strekning som får Beregningsresultater viser god tratikkawikling og kapasitetsreserve i krysset x Opsahlåsveien, både med dagens trafikkmengder samt anslått makstimetrafrkk i prognoseåret Det er estimert en trafikkøkning i Opsahlåsveien på ÅDT 500 og ca. 80 kjøretøy per makstime i Opsahlåsveien som følge av utbygging på planområdet samt utbygging av 3 boligblokker utenfor x\nof\oppdrag\askim\517\40\ \5 arbeidsdokumentertss trafikk\nikjo\trafikkanalyse_v03.docx l Side 25 av 25 redusert fartsgrense, for å ivareta fremtidig trafikksikkerhet. planområdet. 4 Oppsummering

Notat. Trafikkberegninger for støyvurderinger. 1. Innledning

Notat. Trafikkberegninger for støyvurderinger. 1. Innledning Til: Faverikvartalet AS Fra: Norconsult v/ Nina Johannessen Dato 2018-12-07 Trafikkberegninger for støyvurderinger 1. Innledning Norconsult er engasjert av Faverikvartalet AS til å gjennomføre trafikkberegninger

Detaljer

Trafikkanalyse Fjelldal 2 - Norges Brannskole i Tjeldsund kommune

Trafikkanalyse Fjelldal 2 - Norges Brannskole i Tjeldsund kommune Til: Fra: Tjeldsund kommune v/ Ingrid Davidsen Norconsult v/ Nina Johannessen Dato 2018-11-16 Trafikkanalyse Fjelldal 2 - Norges Brannskole i Tjeldsund kommune 1. Innledning I forbindelse med KU for planforslag

Detaljer

Trafikkanalyse Fjelldal 2 - Norges Brannskole i Tjeldsund kommune

Trafikkanalyse Fjelldal 2 - Norges Brannskole i Tjeldsund kommune Til: Fra: Tjeldsund kommune v/ Ingrid Davidsen Norconsult v/ Nina Johannessen Dato 2018-09-28 Trafikkanalyse Fjelldal 2 - Norges Brannskole i Tjeldsund kommune 1. Innledning I forbindelse med KU for planforslag

Detaljer

Trafikkanalyse. Lunner kommune og Lunner almenning. Detaljreguleringsplan for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum

Trafikkanalyse. Lunner kommune og Lunner almenning. Detaljreguleringsplan for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum Lunner kommune og Lunner almenning Trafikkanalyse Detaljreguleringsplan for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua Oppdragsnr.: 5133752 Dokumentnr.: T01 Versjon: 01 2017-10-27 Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

Trafikkanalyse Skansen

Trafikkanalyse Skansen Sel kommune Dato: 2019-05-13 Oppdragsgiver: Sel kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Jostein Skjelvik Rådgiver: Norconsult AS Oppdragsleder: Roger Grindstuen Fagansvarlig: Nina Eide Johannessen Andre

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Trafikkanalyse Hovdetoppen

Trafikkanalyse Hovdetoppen Til: Fra: Hovdetoppen AS Norconsult v/ Nina Johannessen Dato 2018-01-03 Trafikkanalyse Hovdetoppen 1. Innledning I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Hovdetoppen er Norconsult engasjert

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz OPPDRAG Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø OPPDRAGSNUMMER 14650001 OPPDRAGSLEDER Øystein Wilkensen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes

Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Sivilingeniør Helge Hopen AS Reguleringsplan Bjørgvin DPS, Tertnes Bergen, 30.9.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 3.1 PARKERING... 4 3.2 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Kapasitetsberegning Hestnes

Kapasitetsberegning Hestnes Kapasitetsberegning Hestnes Sammendrag/konklusjon De nye områdene Rundevoll-Hestnes og Myllarsmarka vil føre til betydelig relativ økning i trafikkmengde, opp mot 3 ganger dagens trafikk. Spesielt ned

Detaljer

PROSJEKTLEDER Stein Emilsen. OPPRETTET AV Timothy Pedersen REVIDERT AV Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER Stein Emilsen. OPPRETTET AV Timothy Pedersen REVIDERT AV Stein Emilsen KUNDE / PROSJEKT Jens Helge Gundersen Trafikkanalyse Skogly PROSJEKTNUMMER 52010001/10213510 PROSJEKTLEDER Stein Emilsen OPPRETTET AV Timothy Pedersen REVIDERT AV Stein Emilsen DATO REV. DATO KONTROLLERT

Detaljer

TRAFIKKVURDERING RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 STATENS VEGVESEN REGION ØST TRAFIKKVURDERING RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG A2 TIL DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT TRAFIKK OPPDRAGSNR. A069942

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkvurdering - Sekkelsten

Trafikkvurdering - Sekkelsten Til: Fra: Askim kommune Norconsult AS v/kristoffer Åsen Røys Dato 2017-11-29 Trafikkvurdering - Sekkelsten Som del av arbeidet med å utarbeide områdereguleringsplan for et nytt næringsområde på Sekkelsten

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Romerike Boligutvikling AS Elgtråkket, Rælingen - trafikkanalyse PROSJEKTNUMMER 57895001 PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO KONTROLLERT AV Oddbjørn Strøm

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga OPPDRAG Neslia 1 og Nesveien 11 OPPDRAGSNUMMER 24474001 OPPDRAGSLEDER Sara Polle OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO Trafikknotat Neslia 1 og Nesveien 11 Sammendrag I forbindelse med at Vedal Utvikling

Detaljer

Trafikkanalyse Bulrathaugen

Trafikkanalyse Bulrathaugen Gunvald Johansen Bygg AS Trafikkanalyse Bulrathaugen Omregulering fra barnehageformål til detaljhandel og Oppdragsnr.: 5162958 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2017-04-06 Oppdragsgiver: Gunvald Johansen Bygg

Detaljer

Nordviksentret eiendom AS. Nordviksentret. Trafikkanalyse. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon:

Nordviksentret eiendom AS. Nordviksentret. Trafikkanalyse. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 01 Versjon: Nordviksentret eiendom AS Nordviksentret Trafikkanalyse Oppdragsnr.: 5160439 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01 2016-06-29 Oppdragsgiver: Nordviksentret eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Paal Skaalsvik

Detaljer

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl.

Trafikkanalyse. Vei og trafikkforhold. Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Trafikkanalyse Kråkenes, gnr 20 bnr 6 m. fl. Om planområdet Planområdet utgjør ca. 14,4 daa og ligger på Kråkenes, ca. 13 minutters kjøring sør for Bergen sentrum, i Fyllingsdalen bydel. Ca. 400 meter

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Utredningsomfang 2.

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Utredningsomfang 2. Vedlegg B2 HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Det er startet opp arbeid med reguleringsplan for gnr.40 bnr 520 m.fl. i Lille Skjolddalen, Bergen. Tiltakshaver er Orion Prosjekt AS.

Det er startet opp arbeid med reguleringsplan for gnr.40 bnr 520 m.fl. i Lille Skjolddalen, Bergen. Tiltakshaver er Orion Prosjekt AS. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Orion Prosjekt AS v/ard Arealplan as, Lene Lindhardt Hammer Dato: 25.10.2018 Tema: Lille Skjolddalen, kapasitetsvurdering Bakgrunn Det er startet opp arbeid

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR NY FORRETNING I STOKMARKNES INNHOLD. 1 Innledning og bakgrunn 2. 2 Planlagt utbygging 3. 3 Ny trafikk 4

TRAFIKKANALYSE FOR NY FORRETNING I STOKMARKNES INNHOLD. 1 Innledning og bakgrunn 2. 2 Planlagt utbygging 3. 3 Ny trafikk 4 STOKMRKNES HNDELSEIENDOM S TRFIKKNLYSE FOR NY FORRETNING I STOKMRKNES DRESSE COWI /S Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTT INNHOLD 1 Innledning og bakgrunn 2 2 Planlagt utbygging

Detaljer

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD

TRAFIKKMENGDER KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET. 1.1 Dagens trafikk NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 536915-01 Reguleringsplan Sparbekkveien 2, Åmot Dato: 20.05.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen KAPASITETSVURDERINGER ENGERKRYSSET INNHOLD Trafikkmengder...

Detaljer

Rønvikveien 71 - Trafikkutredning

Rønvikveien 71 - Trafikkutredning Rønvikveien 71 - Trafikkutredning 1 Innledning Norconsult er engasjert av Rønvikveien utvikling AS for å gjøre en trafikkvurdering i forbindelse med utvidelse av dagens butikk og tilrettelegging for nye

Detaljer

Trafikal vurdering av Elganeveien 1

Trafikal vurdering av Elganeveien 1 Til: Fra: Per Christian Omvik Norconsult v/fredrik Omdal Dato 2017-12-03 Trafikal vurdering av Elganeveien 1 Dagens situasjon Dagens bruk og trafikkgenerering På tomten er det i dag 6300m 2 kontor, med

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Kastbrekka - Trafikkanalyse

Kastbrekka - Trafikkanalyse RAPPORT Kastbrekka - Trafikkanalyse OPPDRAGSGIVER Kastbrekka Eiendom EMNE Kapasitetsberegninger i SIDRA 7 DATO / REVISJON: 2. desember 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 417767-RIT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97

TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 Dokument type Rapport Date September 2017 TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 Revisjon 2 Dato Rev. dato 2017-05-19 2017-09-12 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Grethe

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1288.16a/akn Dato: 20.10.16 Oppdragsnavn: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen. Sign. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: Block Watne AS Alf Kristian Nyborg

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm KUNDE / PROSJEKT Block Watne AS Omregulering Åskollvegen, Gjøvik kommune PROSJEKTNUMMER 55895001 PROSJEKTLEDER Maren Eskeland Storsveen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO REV. DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

TRAFIKKVURDERING STØLSMARKA INNHOLD. 1 Innledning. 2 Prosjekt og planområde. 1 Innledning 1. 2 Prosjekt og planområde 1

TRAFIKKVURDERING STØLSMARKA INNHOLD. 1 Innledning. 2 Prosjekt og planområde. 1 Innledning 1. 2 Prosjekt og planområde 1 NORDHORDLAND BIBELSENTER TRAFIKKVURDERING STØLSMARKA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 4220 Torgarden 7436 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Prosjekt og planområde

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Anita Myrmæl OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Anita Myrmæl OPPRETTET AV. Isabela Queiroz OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 Ask sentrum OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen Vurdering av krysset fv. 120 x

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK

NOTAT TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B MUNKVOLL NÆRINGSPARK NOTAT Oppdrag 0623 Selsbakkvegen 36B Munkvoll Næringspark Kunde Munkvoll Næringspark AS Notat nr. S-not 001 Til Munkvoll Næringspark AS Fra Kopi Marte Dahl, Rambøll AS TRAFIKKANALYSE SELSBAKKVEGEN 36 B

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Trafikkanalyse Forutsatt simulatorsenter

Trafikkanalyse Forutsatt simulatorsenter Stavanger investering Reguleringsplan for Utsola Trafikkanalyse Forutsatt simulatorsenter Desember 2010 Norconsult AS, Hovedkontor Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

INNERDAMMEN, BODØ - TRAFIKKANALYSE INNHOLD. 1 Oppsummering 2. 2 Dagens forhold og utbyggingsplaner 2. 3 Generert trafikk 3

INNERDAMMEN, BODØ - TRAFIKKANALYSE INNHOLD. 1 Oppsummering 2. 2 Dagens forhold og utbyggingsplaner 2. 3 Generert trafikk 3 ARBITRASJE AS INNERDAMMEN, BODØ - TRAFIKKANALYSE ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Oppsummering 2 2 Dagens forhold og utbyggingsplaner 2 3 Generert trafikk

Detaljer

Det er i oppstartsmøtet med kommunen fastslått følgende (kursiv tekst):

Det er i oppstartsmøtet med kommunen fastslått følgende (kursiv tekst): Oppdragsgiver: Oppdrag: 611617-01 Stormyra Reguleringsplan for boligfelt Dato: 15.03.2019 Skrevet av: Jenny Persson Oppdragsleder: Herbjørn Andreas Mo TRAFIKK STORMYRA INNHOLD 1 Bakgrunn...1 2 Planområdet...1

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1344.17a/akn Dato: 07.04.17 Oppdragsnavn: Reguleringsplan for Asperjordet Sign. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: Block Watne AS Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Trafikkanalyse Dyster-Eldor II

Trafikkanalyse Dyster-Eldor II Ås kommune Trafikkanalyse Dyster-Eldor II 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5153534 1 22.09.2015 Trafikkanalyse etter kommentarer NiKJo FKo HaR 0 14.08.2015 Trafikkanalyse til kommentarer hos oppdragsgiver NiKJo

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Deponidrift AS Trafikkanalyse deponi i Riiser i Hobøl PROSJEKTNUMMER 27366001 PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO REV. DATO Figur 1 Plankart hentet fra planprogrammet

Detaljer

Trafikkanalyse Dalen barnehagen

Trafikkanalyse Dalen barnehagen Trafikkanalyse Dalen barnehagen Figur 1: Perspektiv Dalen Barnehagen (Ill: Vindveggen Arkitekter AS) 01 2018-10-17 Til kommentar KLIve ELWIK KLIve Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

Vikan industriområde utvidelse, trafikkanalyse kryss med riksvei

Vikan industriområde utvidelse, trafikkanalyse kryss med riksvei RAPPORT Vikan industriområde utvidelse, trafikkanalyse kryss med riksvei OPPDRAGSGIVER Tore Vikan EMNE DATO / REVISJON: 26. juli 2018 / 02 DOKUMENTKODE: 130386-RIT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utbygging på Grasmyr - trafikkutredning

Utbygging på Grasmyr - trafikkutredning Utbygging på Grasmyr - trafikkutredning Av Tomislav Salopek og Bjørn Haakenaasen 1. Dagens situasjon...2 2. Situasjonen etter utbygging...4 3. 2.1 Alternativ 1 (to kryss)...4 2.2 Alternativ 2 (ett kryss)...9

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn

TRAFIKKUTREDNING. 1. Bakgrunn TRAFIKKUTREDNING Oppdrag Trafikkutredning Mosserødveien 17 Sandefjord Kunde Inter Eiendom Versjon 01 Utført av Christian Trankjær Kontrollert v Grethe Myrberg Ref. 1350017457-102 Dato 03.02.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Grenseveien 10 Trafikkanalyse

Grenseveien 10 Trafikkanalyse Grenseveien 10 Trafikkanalyse KUNDE / PROSJEKT Selvaag Bolig AS Grenseveien PROSJEKTNUMMER 10209143 PROSJEKTLEDER Jardar Nymoen OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen 1 (15) Sw

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37)

NOTAT Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37) Oppdragsnavn: Områderegulering AB2 Oppdragsnummer: 623151-01 Utarbeidet av: Eleanor Clark Dato: 19.08.2019 Tilgjengelighet: Åpen Trafikkvurdering Hadsel Handelspark (plan BØ37) 1. ADKOMSTLØSNING...1 1.1.

Detaljer

Bakkeløkka Trafikkanalyse

Bakkeløkka Trafikkanalyse Vedlegg 3 OPPDRAG Trafikkanalyse Bakkeløkka_Skogåsveien OPPDRAGSNUMMER 859440 OPPDRAGSLEDER Ragnar Indrebø OPPRETTET AV Maria Lindøen DATO Bakkeløkka Trafikkanalyse 1 Innledning Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD

TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD TRAFIKKVURDERINGER, NY VEITRASÉ AMBJØRNRØD ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A072219 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_

YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_ RAPPORT BERGEN KOMMUNE YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_65070000 OPPDRAGSNUMMER 19322003 TRAFIKKANALYSE REGULERINGSPLANFASE SWECO NORGE AS 14 PROSJEKT

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5

1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon Adkomstvei Trafikkmengde Kryssutforming Trafikkulykker 5 TRAFIKKANALYSE SOMMA PUKKVERK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 2.1 Adkomstvei 2 2.2 Trafikkmengde 2 2.3

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer