Vertrel SFR specialty fluid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vertrel SFR specialty fluid"

Transkript

1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : SDS-Identcode : Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel Anbefalte begrensninger på bruken : Bare for industrianlegg og for yrkesformål. 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Foretaket : Chemours Netherlands B.V. Baanhoekweg LA Dordrecht Nederland Telefon : +31-(0) Telefaks : E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : 1.4 Nødtelefonnummer +(47) (CHEMTREC - Anbefalt) ; (Norks Giftinformasjonen) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Akutt giftighet, Kategori 4 H332: Farlig ved innånding. Øyenirritasjon, Kategori 2 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3 Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 2.2 Merkingselementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) 1 / 22

2 Farepiktogrammer : Varselord : Advarsel Faresetninger : H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Supplerende fareuttalelser : EUH018 Ved bruk kan brennbar damp/ eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Sikkerhetssetninger : Forebygging: P264 P271 P273 P280 Reaksjon: Vask hud grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm. P304 + P340 + P312 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: trans-dikloretylen metanol Tilleggsmerking EUH209 Kan bli meget brannfarlig ved bruk. Inneholder fluorinerte drivhusgasser. (HFC mee) 2.3 Andre farer Dampene er tyngre enn luft og kan forårsake kvelning p.g.a. redusert tilgjengelighet av surstoff for pusting. Misbruk eller forsettelig inhaleringsmisbruk fører til dødsfall uten advarselssymptomer på grunn av på hjertet. Rask fordampning av produktet kan føre til frostskader. AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Stoffblandinger Komponenter Kjemisk navn CAS-nr. EC-nr. Indeks-Nr. Klassifisering Konsentrasjon (% w/w) 2 / 22

3 Registreringsnumme r trans-dikloretylen blanding av: (R,R)- 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan metanol X For forklaring på forkortelser, se seksjon 16. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.4; H332 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic3; H412 Aquatic Chronic3; H412 Aquatic Chronic3; H412 Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.3; H301 Acute Tox.3; H331 Acute Tox.3; H311 STOT SE1; H370 >= 50 - < 70 >= 10 - < 20 >= 10 - < 20 >= 1 - < Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig. Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege. Beskyttelse av førstehjelpspersonell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering. Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft. Sørg for legetilsyn. Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Sørg for legetilsyn. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. Rens skoene grundig før gjenbruk. Ved øyekontakt : I tilfelle øyenkontakt, skyll øyne umiddelbart med rikelige mengder med vann i minst 15 minutter. Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes. Sørg for legetilsyn. Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp. Sørg for legetilsyn. Skyll munnen grundig med vann. 3 / 22

4 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer : Kan forårsake forstyrrelse i hjerterytmen. Hudkontakt kan fremkalle følgende symptomer: Hudsykdom Irritasjon Smerte fornemmelse av overflateforbrenning Kløe Rødhet Oppsvelling av vev Utslett Ubehag Øyenkontakt kan provosere følgende symptomer Irritasjon tårer i øynene Ubehag Rødhet Virkninger av å innånde høye konsentrasjoner kan inkludere: Tretthet Søvninghet effekter på sentralnervesystemet Krampetrekninger Svimmelhet forvirring Negative fra gjentatt inhalering kan inkludere effekter på sentralnervesystemet Innånding kan forårsake lungeødem og lungebetennelse. Risikoer : Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler : Vanntåke Alkoholresistent skum Karbondioksid (CO2) Tørrkjemikalier Uegnede slokkingsmidler : Ikke kjent. 4 / 22

5 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Spesielle farer ved brannslukking Farlige brennbare produkter : Karbonoksider Klorforbindelser Hydrogenfluorid karbonylfluorid Fluorblandinger : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen. 5.3 Råd til brannmannskaper Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr. Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene. Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det. Evakuer området. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr. Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende personlig verneutstyr. 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Tømming i omgivelsene må unngås. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Forhindre spredning over et stort område (f.eks.ved oppdemning eller oljebarrierer). Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder til opprydding og rengjøring : La det suge opp i et inert absorberende materiale. For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet oppbevares i en egnet beholder. Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet absorberende middel. Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må 5 / 22

6 finne ut hvilke regelverk som er gjeldende. Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak : Se engineering tiltak i EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE seksjonen. Lokal/total ventilasjon : Brukes med lokal utslippsventilasjon. Brukes kun i et område utstyrt med eksplosjonstetstet eksosventilasjon, dersom det tilrådes etter vurdering av det lokale eksponeringspotensialet Råd om trygg håndtering : Ikke få stoffet på hud eller klær. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Ikke svelg. Unngå kontakt med øynene. Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen Hold borte fra varme og antennelselskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene. Hygienetiltak : Vær sikker på at øyenskyllesystemene og sikkerhetsdusjene befinner seg i nærheten av arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask forurenset tøy før fornyet bruk. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til lagringsområder og containere : Ikke utsett trommer for direkte varme eller temperatur over 46 C (115 F) for å unngå å presse og muligens forvrengt trommer. Materialet skal ikke helles fra beholdere (fat eller spann) på 20 liter eller mer. Bruk av fatpumpe anbefales for tapping fra beholdere på 20 l eller mer, unntatt for mindre beholdere der det er tilstrekkelig ventilasjon til å begrense eksponeringen. Opbevar i beholdere som er skikkelig merket. Oppbevares innelåst. Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Råd angående samlagring : Ingen spesielle restriksjoner for samlagring med andre produkter. Lagringsperiode : > 10 a 6 / 22

7 Anbefalt oppbevaringstemperatur Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : < 46 C : Produktet har ubegrenset holdbarhet ved riktig oppbevaring. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametrer Eksponeringsgrenser i arbeid Komponenter CAS-nr. Verditype (Form Kontrollparametrer Grunnlag for utsettelse) metanol TWA 100 ppm 130 mg/m³ FOR Utfyllende opplysninger EU har en veiledende grenseverdi for stoffet., Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. TWA 200 ppm 2006/15/EC Utfyllende opplysninger 260 mg/m³ rettleiande, Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden Avledede ingen virkning nivå (DNEL) : Stoffnavn Anvendelse Utsettelsesruter Potensielle Verdi helse trans-dikloretylen Arbeidstakere Innånding Langtids - systemiske 797 mg/m³ Forbrukere Innånding Langtids - systemiske 198 mg/m³ Forbrukere Svelging Langtids - systemiske 57 mg/kg kv/dag metanol Arbeidstakere Innånding Langtids - systemiske 260 mg/m³ Arbeidstakere Innånding Akutt - systemiske 260 mg/m³ Arbeidstakere Innånding Langtrids - lokale 260 mg/m³ Arbeidstakere Innånding Akutt - lokale 260 mg/m³ Arbeidstakere Hudkontakt Langtids - systemiske 40 mg/kg kv/dag Arbeidstakere Hudkontakt Akutt - systemiske 40 mg/kg kv/dag Forbrukere Innånding Langtids - systemiske 50 mg/m³ Forbrukere Innånding Akutt - systemiske 50 mg/m³ 7 / 22

8 Forbrukere Innånding Langtrids - lokale Forbrukere Innånding Akutt - lokale Forbrukere Hudkontakt Langtids - systemiske Forbrukere Hudkontakt Akutt - systemiske Forbrukere Svelging Langtids - systemiske Forbrukere Svelging Akutt - systemiske 50 mg/m³ 50 mg/m³ 8 mg/kg kv/dag 8 mg/kg kv/dag 8 mg/kg kv/dag 8 mg/kg kv/dag Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) : Stoffnavn Miljøfelt Verdi trans-dikloretylen Ferskvann 0,0364 mg/l Sjøvann 0,0036 mg/l Uregelmessig bruk/frigjøring 0,3636 mg/l Ferskvannbunnfall 0,5483 mg/kg tørr vekt (d.w.) Sjøbunnfall 0,0548 mg/kg tørr vekt (d.w.) Kloakkrenseanlegg 17 mg/l Jord 0,0563 mg/kg tørr vekt (d.w.) metanol Ferskvann 20,8 mg/l Sjøvann 2,08 mg/l Uregelmessig bruk/frigjøring 1540 mg/l Kloakkrenseanlegg 100 mg/l Ferskvannbunnfall 77 mg/kg Sjøbunnfall 7,7 mg/kg Jord 100 mg/kg 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen. Brukes kun i et område utstyrt med eksplosjonstetstet eksosventilasjon, dersom det tilrådes etter vurdering av det lokale eksponeringspotensialet Brukes med lokal utslippsventilasjon. Personlig verneutstyr Øyevern : Bruk følgende personlig verneutstyr: Vernebriller Håndvern Materiale : Viton (R) hansketykkelse : 0,7 mm Brukstid : 120 min Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper 8 / 22

9 som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Gjennombruddstid er ikke fastslått for produktet. Skift hansker ofte! Hud- og kroppsvern : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspotensiale. Bruk følgende personlig verneutstyr: Flammehemmende, antistatiske verneklær, dersom vurderingen viser at faren for eksplosive atmosfærer er lav Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.). Åndedrettsvern : Bruk åndedrettsvern med mindre det finnes tilstrekkelig lokal uttrekksventilasjon eller eksponeringsvurderinger viser at eksponeringer er innenfor anbefalte retningslinjer for eksponering. Filtertype : Organisk gass og lavkokende damptype (AX) AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : væske Farge : fargeløs, klar Lukt : svak, behagelig Luktterskel : Ingen data tilgjengelig ph-verdi : Ingen data tilgjengelig Smelte-/frysepunkt : < -50 C Startkokepunkt : 41 C Flammepunkt : Metode: Pensky-Martens lukket kopp gnistrer ikke Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig Antennelighet (fast stoff, gass) Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense : Ikke anvendbar : Øvre brennbarhetsgrense 15 %(V) Metode: ASTM E681 9 / 22

10 Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense : Nedre brennbarhetsgrense 7 %(V) Metode: ASTM E681 Damptrykk : 579 hpa (25 C) Relativ damptetthet : 2,4 Relativ tetthet : 1,28 g/cm³ (25 C) Løselighet(er) Vannløselighet : Ingen data tilgjengelig Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann : Ikke anvendbar Selvantennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelig Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgjengelig Viskositet Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgjengelig Eksplosive egenskaper : Ved bruk kan brennbar damp/ eksplosive damp-luft-blandinger dannes. Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. 9.2 Andre opplysninger Brennbarhet (væsker) : Ingen data tilgjengelig Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ikke klassifisert som en reaktivitetsrisiko Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : Damp kan danne brennbare blandinger med luft. Ved bruk kan brennbar damp/ eksplosive damp-luft-blandinger dannes Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås : Ikke kjent Uforenlige materialer 10 / 22

11 Stoffer som skal unngås : Ingen Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om toksikologiske Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter : Innånding Hudkontakt Svelging Øyekontakt Akutt giftighet Farlig ved innånding. Produkt: Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning: > mg/kg Metode: Beregningsmetode Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: 14,2 mg/l Eksponeringstid: 4 t Prøveatmosfære: damp Metode: Beregningsmetode Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > mg/kg Metode: Beregningsmetode trans-dikloretylen: Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): mg/kg Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning (Ikke brukt i dyreforsøk): 11 mg/l Eksponeringstid: 4 t Prøveatmosfære: damp Metode: Ekspert bedømming Laveste observerte bi for konsentrasjon (Hund): ppm Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > mg/kg hjertesensibiliserings terskelgrense (Hund): mg/m³ blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > mg/kg Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 114 mg/l Eksponeringstid: 4 t 11 / 22

12 Prøveatmosfære: damp Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > mg/kg 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > mg/kg Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning (Mennesker): 300 mg/kg Metode: Ekspert bedømming Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: 3 mg/l Eksponeringstid: 4 t Prøveatmosfære: damp Metode: Ekspert bedømming Bemerkning: Basert på harmonisert klassifikasjon i EU regulering 1272/2008, anneks VI Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning (Mennesker): 300 mg/kg Metode: Ekspert bedømming Hudetsing / Hudirritasjon Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. trans-dikloretylen: Arter : Kanin Resultat : Lett hudirritasjon blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Arter : Kanin Resultat : Ingen hudirritasjon 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Arter : Kanin Resultat : Ingen hudirritasjon Arter : Kanin Resultat : Ingen hudirritasjon Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon. trans-dikloretylen: Arter : Kanin 12 / 22

13 Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Arter : Kanin Resultat : Ingen øyeirritasjon 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Arter : Kanin Resultat : Ingen øyeirritasjon Arter : Kanin Resultat : Ingen øyeirritasjon Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Hudsensibilisering Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. Åndedrett sensibilisering Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Utsettelsesruter : Hudkontakt Arter : Marsvin Resultat : negativ 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Prøvetype : Maksimeringstest Utsettelsesruter : Hudkontakt Arter : Marsvin Resultat : negativ Prøvetype : Maksimeringstest Utsettelsesruter : Hudkontakt Arter : Marsvin Resultat : negativ Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. trans-dikloretylen: Arvestoffskadelig virkning på : Bevisets tyngde støtter ikke klassifisering som et 13 / 22

14 kjønnsceller- Vurdering bakteriecellemutagen. blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller- Vurdering : Bevisets tyngde støtter ikke klassifisering som et bakteriecellemutagen. 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Resultat: negativ Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES) Metode: OECD Test-retningslinje 471 Resultat: negativ Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest Resultat: negativ Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse) Arter: Mus Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon Resultat: negativ Kreftframkallende egenskap Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. Arter : Mus Anvendelsesrute : Inhalering (damp) Eksponeringstid : 18 Måneder Resultat : negativ Reproduksjonstoksisitet Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Reproduksjonstoksisitet - Vurdering : Bevisets vekt støtter ikke klassifisering for reproduktiv toksisitet Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Fertilitet / tidlig embryonisk utvikling 14 / 22

15 Arter: Mus Anvendelsesrute: Svelging Resultat: negativ Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling Arter: Mus Anvendelsesrute: Svelging Resultat: positiv Bemerkning: Effektene ble bare sett ved moderat toksiske doser. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. trans-dikloretylen: Vurdering : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Målorganer : Øyne, Sentralnervesystem Vurdering : Forårsaker organskader. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. trans-dikloretylen: Vurdering : Ingen betydelige helse observert hos dyr ved konsentrasjoner på 250 ppmv/6h/d eller mindre. blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Vurdering : Ingen betydelige helse observert hos dyr ved konsentrasjoner på 1 mg/6h/d eller minder. Giftighet ved gjentatt dose trans-dikloretylen: Arter : Rotte NOAEL : 4000 ppm LOAEL : > 4000 ppm Anvendelsesrute : Inhalering (gass) Eksponeringstid : 90 d Metode : OECD Test-retningslinje 413 Bemerkning : Ingen signifikante ugunstige effekter ble rapportert Arter : Rotte NOAEL : mg/kg 15 / 22

16 LOAEL : > mg/kg Anvendelsesrute : Svelging Eksponeringstid : 90 d Bemerkning : Ingen signifikante ugunstige effekter ble rapportert blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Arter : Rotte NOAEL : 15,463 mg/l LOAEL : 3,6081 mg/l Anvendelsesrute : Inhalering (damp) Eksponeringstid : 90 d Metode : OECD Test-retningslinje 413 Bemerkning : Ingen signifikante ugunstige effekter ble rapportert Arter : Rotte NOAEL : 1,06 mg/l Anvendelsesrute : Inhalering (damp) Eksponeringstid : 90 Dager Aspirasjonsfare Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet trans-dikloretylen: Giftighet for fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 135 mg/l Eksponeringstid: 96 t Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 220 mg/l Eksponeringstid: 48 t Giftighet for alger : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 36,36 mg/l Eksponeringstid: 72 t blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 13,9 mg/l Eksponeringstid: 96 t LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 27,2 mg/l Eksponeringstid: 96 t LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): 13 mg/l 16 / 22

17 Eksponeringstid: 96 t Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : LC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 11,7 mg/l Eksponeringstid: 48 t Giftighet for alger : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 120 mg/l Eksponeringstid: 72 t Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 1,72 mg/l Eksponeringstid: 21 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 66,3 mg/l Eksponeringstid: 48 t Metode: OECD TG 202 Giftighet for alger : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 3,75 mg/l Eksponeringstid: 72 t Metode: OECD TG 201 Giftighet for fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): mg/l Eksponeringstid: 96 t Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > mg/l Eksponeringstid: 48 t Giftighet for alger : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): mg/l Eksponeringstid: 96 t Metode: OECD TG 201 Toksisitet til mikroorganismer : IC50 : > mg/l Eksponeringstid: 3 t Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: mg/l Eksponeringstid: 200 t Arter: Oryzias latipes (Orangerød tannkarpe) 12.2 Persistens og nedbrytbarhet trans-dikloretylen: Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart. Metode: OECD Test-retningslinje 301D 17 / 22

18 blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart. 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart. Biologisk nedbrytning: 0 % Eksponeringstid: 28 d Metode: OECD TG 301 C Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar. Biologisk nedbrytning: 95 % Eksponeringstid: 20 d 12.3 Bioakkumuleringsevne trans-dikloretylen: Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann : log Pow: 2,06 blanding av: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentan; (S,S)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluorpentan: Bioakkumulering : Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig. 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluoro Syklopentan: Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann : log Pow: 2,4 Bioakkumulering : Arter: Leuciscus idus (Gylden sauekopp) Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 10 Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann : log Pow: -0, Mobilitet i jord Ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke relevant 18 / 22

19 12.6 Andre skade Potensial for global oppvarming Forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorerte drivhusgasser Produkt: Globalt oppvarmingspotensiale over en 100-års periode: 295 AVSNITT 13: Sluttbehandling 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. Forurenset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon. Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt. AVSNITT 14: Transportopplysninger 14.1 FN-nummer Ikke regulert som en farlig vare 14.2 FN-forsendelsesnavn Ikke regulert som en farlig vare 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke regulert som en farlig vare 14.4 Emballasjegruppe Ikke regulert som en farlig vare 14.5 Miljøfarer Ikke regulert som en farlig vare 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Ikke anvendbar 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave. AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar 19 / 22

20 REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) Forskrift (EC) nr. 1005/2009 om substanser som utarmer ozon skiktet Regulering (EF) nr. 850/2004 vedrørende persistente organiske forurensninger Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Ikke anvendbar : Ikke anvendbar : Ikke anvendbar : Ikke anvendbar : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes: Nummer på listen 3 metanol (Nummer på listen 69) Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. 22 Metanol 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført. AVSNITT 16: Andre opplysninger Andre opplysninger : Vertrel og tilknyttede logoer er varemerker for eller tilhører The Chemours Company FC, LLC. Chemours og Chemours-logoen er varemerker for The Chemours Company. Les Chemours' sikkerhetsinformasjon for bruk. For ytterligere informasjon, ta kontakt med det lokale Chemours kontoret eller Chemours's nominerte distributører. Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet. Fullstendig tekst til H-setninger H225 : Meget brannfarlig væske og damp. H301 : Giftig ved svelging. H311 : Giftig ved hudkontakt. H319 : Gir alvorlig øyeirritasjon. H331 : Giftig ved innånding. H332 : Farlig ved innånding. H336 : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H370 : Forårsaker organskader. H412 : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Full tekst av andre forkortelser Acute Tox. : Akutt giftighet 20 / 22

21 Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet Eye Irrit. : Øyenirritasjon Flam. Liq. : Brennbare væsker STOT SE : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse 2006/15/EC : Europa. Indikative eksponeringslimit-verdier i arbeidet FOR : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2006/15/EC / TWA : Limit-verdi - åtte timer FOR / TWA : Gjennomsnittskonsentrasjon på 8 timer ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS - Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt koncentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vpvb - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende Utfyllende opplysninger Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD echem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie Agentur, Klassifisering av blandingen: Klassifiseringsprosedyre: Acute Tox. 4 H332 Beregningsmetode Eye Irrit. 2 H319 Beregningsmetode STOT SE 3 H336 Beregningsmetode Aquatic Chronic 3 H412 Beregningsmetode 21 / 22

22 Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig. NO / NO 22 / 22

Silikon spesial 180 trans. tube 70 ml

Silikon spesial 180 trans. tube 70 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 320 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BREMSESYLINDERPASTA 180 G

SIKKERHETSDATABLAD BREMSESYLINDERPASTA 180 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 980 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

Plastlim Transp. Replast Easy 2K (A) 50 ml

Plastlim Transp. Replast Easy 2K (A) 50 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 500 8 A 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

: Øyeskyll flaske 500 ml

: Øyeskyll flaske 500 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Produktkode : 0899 511 906 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DEKK-MONTERINGSPASTA BØTTE 5 KG

SIKKERHETSDATABLAD DEKK-MONTERINGSPASTA BØTTE 5 KG AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 800 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Gele for glassreparasjonssett

Gele for glassreparasjonssett AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 458 4 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Elektrofett tube 100 ml

Elektrofett tube 100 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 104 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 5861 700 002 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Lekkasjesøker kanne 5 liter

Lekkasjesøker kanne 5 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 201 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Øyeskyll flaske 200 ml

SIKKERHETSDATABLAD Øyeskyll flaske 200 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0899 511 921 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Testvæske for CO2 lekkasjesøker 500 ml

Testvæske for CO2 lekkasjesøker 500 ml 16.0017 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 202 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Dekkmonteringspasta bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 800 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AdBlue 10 liter

SIKKERHETSDATABLAD AdBlue 10 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 5861 700 002 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Øyeskyll flaske 200 ml

Øyeskyll flaske 200 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0899 511 921 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Dekkmonteringspasta bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 800 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

BREMSESYLINDERPASTA 180 G

BREMSESYLINDERPASTA 180 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 980 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RUSTOMVANDLER BOKS 1 L

SIKKERHETSDATABLAD RUSTOMVANDLER BOKS 1 L AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 110 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Waeco PAG 46

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Waeco PAG 46 Dato for første utgave: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 764 700 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Dekkmonteringspasta bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 800 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Lekkasjesøker kanne 5 liter

Lekkasjesøker kanne 5 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 201 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 124 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Protect Handcream 1 liter

Protect Handcream 1 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 600 105 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Bor- og skjærolje perfect kanne 5 liter

Bor- og skjærolje perfect kanne 5 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 050 009 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 124 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 309 01 (B) 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Dato for første utgave: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 301 020 Stoffnavn : Syntetiske fibre, alk.

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Dato for første utgave: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 057 05 1.2 Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

Lekkasjestopp for klimaan. 6 stk a 30 ml

Lekkasjestopp for klimaan. 6 stk a 30 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 764 500 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Universalfett IV

SIKKERHETSDATABLAD Universalfett IV AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 107 003 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

PAG olje 100 høy viskositet boks 250 ml

PAG olje 100 høy viskositet boks 250 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 764 026 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Smeltelim 202 glassklar 500gr

Smeltelim 202 glassklar 500gr AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 100 156 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Bor- og skjærolje perfect kanne 5 liter

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Bor- og skjærolje perfect kanne 5 liter AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 050 009 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Universalfett III patron 400 g

Universalfett III patron 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 107 002 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Klima lekkasjestopper Pluss 2X30 ml

Klima lekkasjestopper Pluss 2X30 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 764 505 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LANGTIDSFETT III 400 G

SIKKERHETSDATABLAD LANGTIDSFETT III 400 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 402 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 124 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Klebemasse MS hvit 310 ml

Klebemasse MS hvit 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 225 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 124 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Drivaksel- og mansjettfett cv 90 g

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Drivaksel- og mansjettfett cv 90 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 820 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Silikonfett patron 310 ml

Silikonfett patron 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 2893 223 310 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Universalfett III 400 g

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Universalfett III 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 107 002 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Brannhemmende akryl hvit 310 ml

Brannhemmende akryl hvit 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 311 000 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 011 500 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannhemmende akryl Art. nr

SIKKERHETSDATABLAD Brannhemmende akryl Art. nr AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 311 000 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Flenstetting grønn 50 g

Flenstetting grønn 50 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 573 050 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Byggsilikon spesial edelstål 310 ml

Byggsilikon spesial edelstål 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 520 14 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 270 050 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Revisjonsdato SDS nummer Dato for siste utgave Dato for første utgave AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn Produktkode CGB 258

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 474 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Drivaksel- og mansjettfett cv 90 g

Drivaksel- og mansjettfett cv 90 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 820 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

: EvoScript RNA SYBR Gr. Master(ROX),200rx

: EvoScript RNA SYBR Gr. Master(ROX),200rx AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 07912498001 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

Bor- og skjærpasta perfect 500 g

Bor- og skjærpasta perfect 500 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 050 010 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

BREMSESYLINDERPASTA 180 G

BREMSESYLINDERPASTA 180 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 980 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Fi-interiørrens 1000 ml

Fi-interiørrens 1000 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 120 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Byggsilikon spesial aluminium 310 ml

Byggsilikon spesial aluminium 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 520 13 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg

Dekkmonteringspasta sort bøtte 5 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 124 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Bor- og skjærpasta perfect 500 g

Bor- og skjærpasta perfect 500 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 050 010 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Universalfett IV patron 400 g

Universalfett IV patron 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 107 003 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Drivaksel- og mansjettfett cv 90 g

Drivaksel- og mansjettfett cv 90 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 820 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

PAG olje 46 lav viskositet boks 250 ml

PAG olje 46 lav viskositet boks 250 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0892 764 025 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trelim vannbaseret D3/D4

SIKKERHETSDATABLAD Trelim vannbaseret D3/D4 14.0016 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 1892 401 0 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 26.2017 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 1787 204 6 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet

Detaljer

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.

Plastic additive 21 Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsbrosjyre ifolge Forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1. Utgivelsesdato: 31/05/2017 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoff Stoff-navn : Plastic additive 21

Detaljer

Monteringspasta for eksos tube 140 g

Monteringspasta for eksos tube 140 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 100 045 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Flenstetting grønn 50 g

Flenstetting grønn 50 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 573 050 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Universalfett II patron 400 g

Universalfett II patron 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 871 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Universalfett I patron 400 g

Universalfett I patron 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 870 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rutelim ms3 290 ml

SIKKERHETSDATABLAD Rutelim ms3 290 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 027 30 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 577 050 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Universalfett IV patron 400 g

Universalfett IV patron 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 107 003 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Monteringspasta for eksos tube 140 g

Monteringspasta for eksos tube 140 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 100 045 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

Langtidsfett III 400 g

Langtidsfett III 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 402 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Wood Mastic E800 sparkel Hvit

Wood Mastic E800 sparkel Hvit 26.2019 Dato for første utgave: 26.2019 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 800 051 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Glidemiddel for kabeltrekking

Glidemiddel for kabeltrekking AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 750 4 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Hvit gjengepasta rustfritt A2-A4 P1900

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Hvit gjengepasta rustfritt A2-A4 P1900 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 855 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 027 30 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 027 460 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 473 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Reparasjonsvæske for glassrep. 1,2 ml

Reparasjonsvæske for glassrep. 1,2 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 458 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MS3 rutelim

SIKKERHETSDATABLAD MS3 rutelim AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 027 30 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Hjullagerfett WGF 130 boks 1 kg

Hjullagerfett WGF 130 boks 1 kg AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 530 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Fett for nyttekjøretøy, Svingskivefett

Fett for nyttekjøretøy, Svingskivefett AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 876 102 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Revolusjon rutelim patron 310 ml

Revolusjon rutelim patron 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 023 501 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Klebemasse MS hvit 310 ml

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Klebemasse MS hvit 310 ml AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 225 1 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Langtidsfett III 400 g

Langtidsfett III 400 g AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 402 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 226 130 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 021 5 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 021 500 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

Smeltelim for bulkløft

Smeltelim for bulkløft AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0890 100 057 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

SDS nummer: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varenavn : Produktkode : 0893 270 050 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer