Gjøco Selvpolerende Bunnstoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjøco Selvpolerende Bunnstoff"

Transkript

1 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 1 av 1 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Selvpolerende Bunnstoff Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/80 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikator Kjemikaliets navn Artikkelnr. Produktdefinisjon Gjøco Selvpolerende Bunnstoff 28xxxx Bunnstoff 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes Funksjon Produktgruppe Kjemikaliets bruksområde Kjemikaliet kan brukes av forbrukere Beskrivelse: Brukes til overflatebehandling. Stoffblanding Brukes til overflatebehandling. Brukes som angitt på etikett Ja 1.. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firmanavn Besøksadresse Postadresse Postnr. Poststed Land Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Gjøco AS Ørvegen 1160 Ørvegen Torvikbukt Norge

2 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 2 av 1 Org. nr. NO MVA 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon Telefon: Giftinformasjonssentralen: AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Flam. Liq. ; H226 Acute Tox. 4; H02,H12,H2 Skin Irrit. 2; H15 Skin Sens. 1; H17 Aquatic Chronic 1; H Merkingselementer Farepiktogrammer (CLP) Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger Supplerende faresetninger på etikett Følbar merking Barnesikring Fare H226 Brannfarlig væske og damp. H02 Farlig ved svelging. H12 Farlig ved hudkontakt. H15 Irriterer huden. H17 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H2 Farlig ved innånding. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall P10 Les etiketten før bruk. P261 Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P27 Unngå utslipp til miljøet. EUH 205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon. Nei Nei 2.. Andre farer Andre farer AVSNITT : SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER.2. Stoffblandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter Xylen CAS-nr.: Flam. Liq. ; H226; % EC-nr.: Acute Tox. 4; H2;

3 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side av 1 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Indeksnr.: Acute Tox. 4; H12; Skin Irrit. 2; H15; 2-Butoksyetanol CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Dikobberoksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: X Kolofonium CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Sinkoksid CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Acute Tox. 4; H2; 1-5 % Acute Tox. 4; H12; Acute Tox. 4; H02; Eye Irrit. 2; H19; Skin Irrit. 2; H15; Acute Tox. 4; H2; % Acute Tox. 4; H02; Eye Dam. 1; H18; Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 100; Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor 100; Skin Sens. 1; H17; 5-10 % Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H % Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Anbefalt personlig verneutstyr for førstehjelpspersonell Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. ADVARSEL! Førstehjelpspersonale må være oppmerksom på egen risiko ved redningsoperasjoner! Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Vask huden med såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. ir Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Fremkall ikke brekning. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Bruk påkrevd personlig verneutstyr 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Generelle symptomer og virkninger Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Behandle symptomatisk. Behandle symptomatisk. Behandle symptomatisk. 4.. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Medisinsk behandling Informasjon om klinisk testing Behandle symptomatisk. Kontakt lege om store mengder er svelget.

4 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 4 av 1 Medisinsk overvåking av forsinkede effekter Spesifikke detaljer om motgift Kontraindikasjoner Særskilt førstehjelpsutstyr Annen informasjon Ingen spesielle. Ingen spesielle. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid eller pulver. Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer Farlige forbrenningsprodukter Ved brann vil det dannes tett, svart røyk. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til tennkilder. Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Nitrøse gasser (NOx). 5.. Råd til brannmannskaper Personlig verneutstyr Brannslokkingsmetoder Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn Annen informasjon Bruk påkrevd personlig verneutstyr Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Brannslokingspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk. Brannmannsklær som hjelmer, vernestøvler og hansker skal være i samsvar med europeisk standard. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Generelle tiltak Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Verneutstyr Nødprosedyrer For innsatspersonell Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare. Bruk egnet verneutstyr. Bruk vernehansker. I tilfelle sprutfare bør det også brukes vernebriller/ ansiktsskjerm. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Bruk påkrevd personlig verneutstyr 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Tett igjen brønner etc. og forhindre spredning. Ved forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning.

5 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 5 av Metoder og materialer for oppsamling og rensing Forvaring Opprydding Annen informasjon Oppbevares i lukket beholder. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Ingen anbefaling angitt Henvisning til andre avsnitt Andre anvisninger Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon. Se avsnitt 8 for opplysninger om personlig verneutstyr. Se avsnitt 1 for flere opplysninger om avfallshåndtering. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Beskyttelsestiltak Tiltak for å hindre brann Tiltak for å hindre aerosol- og støvdannelse Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Oppbevares i lukket beholder Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring Forhold som skal unngås Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Betingelser for sikker oppbevaring Tekniske tiltak og lagringsbetingelser Egnet emballasje Krav til lagerrom og beholdere Brannfarlige væsker oppbevares adskilt fra brannfarlig gass og meget brannfarlige materialer. Oppbevares i originalemballasje. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. 7.. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Anbefalinger Spesielle bruksområder Ikke kjent AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1. Kontrollparametrer Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år Xylen CAS-nr.: Butoksyetanol CAS-nr.: Sinkoksid CAS-nr.: timers grenseverdi: 5 mg/ m

6 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 6 av Eksponeringskontroll Varselsskilt Forholdsregler for å hindre eksponering Egnede tekniske tiltak Produkttiltak for å hindre eksponering Instruksjon om tiltak for å hindre eksponering Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering Tekniske tiltak for å hindre eksponering Normene skal overholdes, og faren for innånding skal gjøres minst mulig. Sørg for god ventilasjon. Øye- / ansiktsvern Nødvendige egenskaper Egnet øyebeskyttelse Øyevernutstyr Bruk vernebriller. Beskrivelse: Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller hvor det er risiko for øyekontakt. Håndvern Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt Egnede hansker Gjennomtrengningstid Bruk vernehansker. Bruk vernehansker. Hansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales. Verdi: > 8 time(r) Hudvern Egnede verneklær Bruk egnede verneklær hvis det er risiko for hudkontakt. Åndedrettsvern Åndedrettsvern nødvendig ved Oppgaver som trenger åndedrettsvern Anbefalt åndedrettsvern Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må brukes åndedrettsvern i henhold til EN140. Ved sprøyting benyttes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter; støvfilter P2 og gassfilter A. Masketype: Halvmaske med kombinasjonsfilter; støvfilter P2 og gassfilter A Termisk fare Termisk fare

7 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 7 av 1 Hygiene / miljø Personlig beskyttelsesutrustning, kommentarer Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Eksponeringskontroll Tiltak ved privat bruk av kjemikalier AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Tilstand under normale forhold Farge Lukt Luktgrense ph Smeltepunkt / smeltepunktintervall Frysepunkt Kokepunkt / kokepunktintervall Flammepunkt Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Nedre eksplosjonsgrense m/enhet Øvre eksplosjonsgrense m/enhet Eksplosjonsgrense Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Tetthet Bulktetthet Løslighet Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann Viskositet Væske Væske Ulike Karakteristisk Kommentarer: Kommentarer: Ikke relevant. Kommentarer: Kommentarer: Ikke kjent Kommentarer: Verdi: > 5 Kommentarer: Kommentarer: Ikke kjent Kommentarer: Ikke kjent Kommentarer: Ikke relevant. Kommentarer: Kommentarer: Kommentarer: Verdi: ~ 1,65 Kommentarer: Kommentarer: Løselig i White Spirit. Uløselig i vann. Kommentarer: Verdi: > 20,5 mm2/s Metode: Kinematisk

8 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 8 av Andre opplysninger Mykningspunkt Kommentarer: Ingen tilleggsinformasjon Fysikalske farer Blandbarhet Blandbar med White Spirit Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Det er ingen kjente forhold som kan føre til en farlig situasjon Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Ekstreme temperaturer Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Sterke syrer. Baser/alkalier (organiske). Baser/alkalier (uorganiske) Farlige nedbrytningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2, NOx). Annen informasjon Annen informasjon AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Øvrige helsefareopplysninger Estimater over akutt toksisitet, blanding Hudetsing / hudirritasjon, testresultat Øyeskade eller irritasjon, annen informasjon Kommentarer: Ikke kjent Kommentarer: Kan irritere huden og gi en allergisk reaksjon Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

9 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 9 av 1 Luftveis- eller hudsensibilisering Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, menneskelig erfaring Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering Kommentarer: Kan utløse en allergisk hudreaksjon Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Symptomer på eksponering I tilfelle svelging I tilfelle hudkontakt I tilfelle innånding I tilfelle øyekontakt Annen informasjon Svelging kan medføre kvalme, diaré og oppkast. Kan gi allergi ved hudkontakt. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut. AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Komponent Akvatisk toksisitet, fisk Sinkoksid Toksisitet typen: Akutt Verdi: 1,1 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringstid: = 96 time(r) Art: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Toksisitet typen: Akutt Verdi: 20 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeringstid: = 96 time(r) Art: Blågjellet solabbor (Lepomis nacrochirus) Toksisitet typen: Akutt Verdi: 2,246 mg/l

10 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 10 av 1 Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeringstid: 96 time(r) Art: Pimephales promelas Toksisitet typen: Kronisk Verdi: = 0,025 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeringstid: 27 dag(er) Art: Sild (Clupea harengus) Toksisitet typen: Kronisk Verdi: 0,04 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeringstid: 0 dag(er) Art: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Komponent Akvatisk toksisitet, alge Komponent Akvatisk toksisitet, krepsdyr Sinkoksid Toksisitet typen: Kronisk Verdi: = 0,011 mg/l Effektdose konsentrasjon: NOEC Eksponeringstid: 5 dag(er) Art: Pseudokirchneriella subcapitata Sinkoksid Toksisitet typen: Akutt Verdi: 2,2 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringstid: 48 time(r) Art: Daphnia Magna Persistens og nedbrytbarhet Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet 12.. Bioakkumuleringsevne Mobilitet i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Andre skadevirkninger AVSNITT 1: SLUTTBEHANDLING 1.1. Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Avfallskode EAL Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for farlig avfall. Avfallskode EAL: maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja

11 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 11 av 1 AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Farlig gods Ja FN-nummer ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA FN-forsendelsesnavn Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA PAINT MALING PAINT PAINT 14.. Transportfareklasse(r) ADR/RID/ADN Klassifiseringskode ADR/RID/ ADN IMDG ICAO/IATA F Emballasjegruppe ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA III III III Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 7/78 og IBC-regelverket Produktnavn PAINT Andre relevante opplysninger Fareseddel ADR/RID/ADN Fareetikett IMDG Etiketter ICAO/IATA ADR/RID Annen informasjon Tunnelbegrensningskode D/E

12 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 12 av 1 Transport kategori Farenr. Andre relevante opplysninger ADR/RID 0 0 IMDG Annen informasjon EmS F-E, S-E AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Vurderte restriksjoner FOR : Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier med senere endringer. Fra Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av med senere endringer. Kommisjonens (EU) forordning Nr. 45/2010 om endring av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad. FOR nr. 158 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Avfallsforskriften, FOR nr. 90, fra Miljøverndepartementet. FOR nr. 84: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOR nr. 229, med senere endringer: Forskrift om aerosolbeholdere. Prevent - Kemiska Ämnen. FOR : Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Biocider Deklarasjonsnr. Ja Vurdering av kjemikaliesikkerhet AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og ). H226 Brannfarlig væske og damp. H02 Farlig ved svelging. H12 Farlig ved hudkontakt. H15 Irriterer huden. H17 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H18 Gir alvorlig øyeskade. H19 Gir alvorlig øyeirritasjon. H2 Farlig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann.

13 Gjøco Selvpolerende Bunnstoff - Versjon Side 1 av 1 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Revisjonsansvarlig Siste oppdateringsdato Versjon Utarbeidet av NOBB-nr. Ingeborg Singsås Venås Gjøco AS , , , 40849,

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Vinduskitt

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Vinduskitt Gjøco Vinduskitt Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Vinduskitt Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

Gjøco Kokt Linolje - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Kokt Linolje

Gjøco Kokt Linolje - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Kokt Linolje Gjøco Kokt Linolje - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Kokt Linolje Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Ren Terpentin

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Ren Terpentin Gjøco Ren Terpentin Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Ren Terpentin Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

Gjøco Sinkoksidpasta til linoljemaling

Gjøco Sinkoksidpasta til linoljemaling Gjøco Sinkoksidpasta til linoljemaling - Versjon 4 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Sinkoksidpasta til linoljemaling Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28

Detaljer

Gjøco Kokt Linolje Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD

Gjøco Kokt Linolje Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Kokt Linolje Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Kokt Linolje Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Gulv og Vegglim

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Gulv og Vegglim Gjøco Gulv og Vegglim Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Gulv og Vegglim Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. TEC7 CLEANER (Aerosol) TEC7 CLEANER (Aerosol) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 CLEANER (Aerosol) Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

Gjøco Poxydekk del 1

Gjøco Poxydekk del 1 Gjøco Poxydekk del 1 - Versjon 7 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Poxydekk del 1 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Poxydekk del 1

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Poxydekk del 1 Gjøco Poxydekk del 1 Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Poxydekk del 1 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

MøreRoyal Treolje - Versjon 3 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD. MøreRoyal Treolje

MøreRoyal Treolje - Versjon 3 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD. MøreRoyal Treolje MøreRoyal Treolje - Versjon 3 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD MøreRoyal Treolje Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

Gjøco Interiør 02 - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Interiør 02

Gjøco Interiør 02 - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Interiør 02 Gjøco Interiør 02 - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Interiør 02 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Bliss 10

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Bliss 10 Gjøco Bliss 10 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Bliss 10 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning (EF)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Superfinish 15

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Superfinish 15 Gjøco Superfinish 15 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Superfinish 15 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

Gjøco White Spirit - Versjon 5 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco White Spirit

Gjøco White Spirit - Versjon 5 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco White Spirit Gjøco White Spirit - Versjon 5 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco White Spirit Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2

SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Ultra Wipes 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Ultra Wipes 2 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

Gjøco Proff UNO 1, 5, 7, 10 og 20

Gjøco Proff UNO 1, 5, 7, 10 og 20 Gjøco Proff UNO 1, 5, 7, 10 og 20 - Versjon 4 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Proff UNO 1, 5, 7, 10 og 20 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Gjøco Proff Akryl 07

Gjøco Proff Akryl 07 Gjøco Proff Akryl 07 - Versjon 2 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Proff Akryl 07 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

Saft Care Wash H2 - Versjon 1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD. Saft Care Wash H2

Saft Care Wash H2 - Versjon 1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD. Saft Care Wash H2 Saft Care Wash H2 - Versjon 1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Saft Care Wash H2 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

Harmoni Uten 10 - Versjon 2 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Harmoni Uten 10

Harmoni Uten 10 - Versjon 2 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Harmoni Uten 10 Harmoni Uten 10 - Versjon 2 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Harmoni Uten 10 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco White Spirit

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco White Spirit Gjøco White Spirit Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco White Spirit Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

Harmoni Takmaling - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Harmoni Takmaling

Harmoni Takmaling - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Harmoni Takmaling Harmoni Takmaling - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Harmoni Takmaling Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Montagelim Inne EKO - Versjon 2 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Montagelim Inne EKO

Montagelim Inne EKO - Versjon 2 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Montagelim Inne EKO Montagelim Inne EKO - Versjon 2 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Montagelim Inne EKO Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CleanFlame Tennposer

SIKKERHETSDATABLAD CleanFlame Tennposer CleanFlame Tennposer Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CleanFlame Tennposer SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray

SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray PRF 101 Cold Spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRF 101 Cold Spray Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Harmoni Panel og dør 40

Harmoni Panel og dør 40 Harmoni Panel og dør 40 - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Harmoni Panel og dør 40 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SKINNFIX - Lærimpregnering

SKINNFIX - Lærimpregnering SKINNFIX - Lærimpregnering - Versjon 1 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SKINNFIX - Lærimpregnering Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE

SIKKERHETSDATABLAD HM5003 MAJESTIC LEMON 5LITRE Endret 19/12/2016 Revisjon 2 Erstatter dato 21/06/2007 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Dixin Hudkrem

SIKKERHETSDATABLAD. Dixin Hudkrem Dixin Hudkrem Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Dixin Hudkrem Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr.

Detaljer

Gjøco Gulv 15 Vanntynnbar

Gjøco Gulv 15 Vanntynnbar Gjøco Gulv 15 Vanntynnbar - Versjon 1 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Gulv 15 Vanntynnbar Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE

CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE CREMSEPE - Versjon 2 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD CREMSEPE Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Fix Universal - Versjon 3 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD. Fix Universal

Fix Universal - Versjon 3 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD. Fix Universal Fix Universal - Versjon 3 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fix Universal Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey"

SIKKERHETSDATABLAD. Staples Cream Hand Soap Vanille & Honey Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Staples Cream Hand Soap "Vanille & Honey" Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015

Detaljer

Tarkett Tarkofix - Versjon 1 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Tarkett Tarkofix

Tarkett Tarkofix - Versjon 1 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Tarkett Tarkofix Tarkett Tarkofix - Versjon 1 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Tarkett Tarkofix Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/80 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

MøreRoyal Treolje - Versjon 1 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD. MøreRoyal Treolje

MøreRoyal Treolje - Versjon 1 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD. MøreRoyal Treolje MøreRoyal Treolje - Versjon 1 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD MøreRoyal Treolje Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM LEATHER CARE BALM Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WET WIPES CLEANAP

SIKKERHETSDATABLAD WET WIPES CLEANAP WET WIPES CLEANAP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WET WIPES CLEANAP SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AUTOGLYM RAPID DETAILER

AUTOGLYM RAPID DETAILER AUTOGLYM RAPID DETAILER - Versjon 7 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RAPID DETAILER Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRA EVER DRY TOPP

SIKKERHETSDATABLAD ULTRA EVER DRY TOPP ULTRA EVER DRY TOPP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRA EVER DRY TOPP SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Gjøco Interiørbeis - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Interiørbeis

Gjøco Interiørbeis - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Interiørbeis Gjøco Interiørbeis - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Interiørbeis Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

RENGÖRINGSDUK UNIVERSAL

RENGÖRINGSDUK UNIVERSAL RENGÖRINGSDUK UNIVERSAL - Versjon 5 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD RENGÖRINGSDUK UNIVERSAL SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Gjøco Interiør 10 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Interiør 10

Gjøco Interiør 10 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Interiør 10 Gjøco Interiør 10 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Interiør 10 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010

: Creall -Eco color. Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 12-04-2017 Redigert: 14-02-2018 : Versjon: 1.01 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn : Stoffblandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Gjøco Sperregrunn - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Sperregrunn

Gjøco Sperregrunn - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Sperregrunn Gjøco Sperregrunn - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Sperregrunn Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

BYGGFOG ESS 1 - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD BYGGFOG ESS 1

BYGGFOG ESS 1 - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD BYGGFOG ESS 1 BYGGFOG ESS 1 - Versjon 3 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD BYGGFOG ESS 1 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media

SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Soda Blasting Media Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Soda Blasting Media Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Gjøco Supermatt Rom 01

Gjøco Supermatt Rom 01 Gjøco Supermatt Rom 01 - Versjon 6 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Supermatt Rom 01 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS

Navn Produktidentifikator % Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS Utgivelsesdato: 01/04/2014 Redigert: 20/04/2015 Erstatter: 01/04/2014 Versjon: 1.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Supermatt Rom 01

SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Supermatt Rom 01 Gjøco Supermatt Rom 01 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Supermatt Rom 01 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning

Detaljer

Gjøco Superfinish 40

Gjøco Superfinish 40 Gjøco Superfinish 40 - Versjon 6 Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Superfinish 40 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM Rapid AQUA WAX

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM Rapid AQUA WAX AUTOGLYM Rapid AQUA WAX Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM Rapid AQUA WAX Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Terrassebeis Basic

SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Terrassebeis Basic Gjøco Terrassebeis Basic Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Terrassebeis Basic Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog

Detaljer

Gjøco Proff SOLID 7 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Proff SOLID 7

Gjøco Proff SOLID 7 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Gjøco Proff SOLID 7 Gjøco Proff SOLID 7 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjøco Proff SOLID 7 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX AUTOGLYM AQUA WAX Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Harmoni Vegg 10 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Harmoni Vegg 10

Harmoni Vegg 10 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Harmoni Vegg 10 Harmoni Vegg 10 - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Harmoni Vegg 10 Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Proff

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Proff AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Sikkerhetsdatablad. Hagmans Dammbindning 1K Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Opus Terrassebeis - Versjon 2 Side 1 av 13 SIKKERHETSDATABLAD. Opus Terrassebeis

Opus Terrassebeis - Versjon 2 Side 1 av 13 SIKKERHETSDATABLAD. Opus Terrassebeis Opus Terrassebeis - Versjon 2 Side 1 av 13 SIKKERHETSDATABLAD Opus Terrassebeis Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og

Detaljer

AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE

AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE - Versjon 6 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM VINYL AND RUBBER CARE Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring

Detaljer

Opus V 10 Vegg - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Opus V 10 Vegg

Opus V 10 Vegg - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD. Opus V 10 Vegg Opus V 10 Vegg - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Opus V 10 Vegg Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller

SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller Kahrs Woodfiller Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Kahrs Woodfiller Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Fibo Seal - Versjon 2 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD. Fibo Seal

Fibo Seal - Versjon 2 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD. Fibo Seal Fibo Seal - Versjon 2 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fibo Seal Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

HAND WIPES - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HAND WIPES

HAND WIPES - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HAND WIPES HAND WIPES - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HAND WIPES Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II

Denne blandingen inneholder ikke noe stoff som skal nevnes i henhold til kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II Utgivelsesdato: 24-05-2011 Redigert: 23-03-2018 : Versjon: 1.02 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Adermo Hudlotion

SIKKERHETSDATABLAD Adermo Hudlotion Adermo Hudlotion Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Adermo Hudlotion Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Opus K&S Sperregrunn

Opus K&S Sperregrunn Opus K&S Sperregrunn - Versjon 3 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Opus K&S Sperregrunn Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

ARITA Trevirke - Versjon 1 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. ARITA Trevirke

ARITA Trevirke - Versjon 1 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD. ARITA Trevirke ARITA Trevirke - Versjon 1 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ARITA Trevirke Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blodstopp nese

SIKKERHETSDATABLAD Blodstopp nese Blodstopp nese Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Blodstopp nese Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

BLANKET D-24B - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

BLANKET D-24B - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B - Versjon 4 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) Turtle Wax LIST-FIX (311) Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax LIST-FIX (311) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

Tørkemiddel Premium miljø

Tørkemiddel Premium miljø Tørkemiddel Premium miljø - Versjon 1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Tørkemiddel Premium miljø Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH - Versjon 16 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av

Detaljer

AUTOGLYM INSTANT TYRE DRESSING Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD

AUTOGLYM INSTANT TYRE DRESSING Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INSTANT TYRE DRESSING Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INSTANT TYRE DRESSING SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

BYGGFOG VÅTRUM Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD

BYGGFOG VÅTRUM Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BYGGFOG VÅTRUM Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BYGGFOG VÅTRUM Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlamentsog rådsforordning (EF)

Detaljer