INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:"

Transkript

1 Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata fra institusjoner i det psykiske helsevernet for voksne. 30 Psykisk helsevern for voksne kapasitetsutnytting Pasientdata fra institusjoner i det psykiske helsevernet for barn og unge.. 35 Psykisk helsevern for barn og unge kapasitetsutnytting 36 Fordeling av ressurser mellom regioner og foretaksområder i det psykiske helsevernet 37 Aktivitetsstatistikken i TSB. 38 TSB kapasitetsutnytting 46

3 Data- og definisjonsgrunnlag for somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 I likhet med tidligere år beskriver rapporten SAMDATA Spesialisthelsetjenesten den samlede aktiviteten ved somatiske sykehus i Norge. Data er hentet fra Norsk Pasientregister(NPR). Tabell 1. Datagrunnlaget for somatisk spesialisthelsetjeneste Forskjeller mellom datagrunnlag publisert i SAMDATA og hos Norsk pasientregister (NPR) Døgnopphold Dagbehandling Polikliniske konsultasjoner SAMDATAs tall Herav opphold for personer bosatt i Norge 2 ( ) ( ) NPRs tall I tabell 1. er tallene for Samdata 2013 korrigert for endringer som er gjort i behandlingsnivå i årets rapport. Se mer om dette i avsnitt om Definisjoner (under). 2 Tall i () er de som er benyttet i analysene av døgn- og dagopphold og polikliniske konsultasjoner. 3 I tabell 1. er tallene for NPR inklusive ISF avtalespesialister (N=1454), disse er ekskludert fra Samdata Avvik i tall publisert i denne rapporten fra tall publisert av Norsk pasientregister20 er i 2013 knyttet til 1454 behandlinger hos private avtalespesialister og som inngår i ISF. Det er ellers noen kontakter (1806) for kjemoterapi som i NPR-tallene inngår i dagopphold, mens de er klassifisert som polikliniske konsultasjoner i årets SAMDATA. Tall for aktiviteten hos private avtalespesialister inngår foreløpig ikke i de samlede aktivitetsdataene på grunn av manglende kompletthet. Unntaket er aktivitet som inngår i innsatsstyrt finansiering (ISF). For 2013 er dekningsgraden på antall avtalespesialister som leverer data 85,7 prosent. NPR har estimert antall polikliniske konsultasjoner hos private avtalespesialister til å være i overkant av to millioner kontakter i Bruken av private avtalespesialister er større for pasienter bosatt i Helse Sør-Øst og Helse Vest sine opptaksområder enn for Midt-Norge og Nord. Innen somatisk sektor har det vært store endringer i definisjonene av datamaterialet i perioden fra De viktigste av disse endringene er: Overgang til enhetlig ISF med felles vektsett for innleggelser og polikliniske kontakter i Endringen medfører en relativ forskyvning mellom vektene for døgnopphold, dagkirurgi og poliklinisk aktivitet. DRG-vekter for polikliniske konsultasjoner er tilgjengelig fra Innføring av nye legemiddel-drg-er fra Ny definisjon av innleggelser (døgn og dag) og polikliniske kontakter (dagkirurgi og andre konsultasjoner) fra Definisjonen kan også brukes på data fra tidligere år. Stråleterapi inngår i data fra Data fra stråleterapi er tilgjengelig fra 2008 og er inkludert i tallene for polikliniske konsultasjoner i denne rapporten (tall for stråleterapi i 2007 er estimert på bakgrunn av nivået i 2008). Innrapporteringsformatet av aktivitetsdata fra somatiske institusjoner til NPR har blitt endret i perioden (fra NPR-record til NPR-melding). Estimert effekt av endret format var 8,3 prosent for polikliniske konsultasjoner i

4 Definisjoner: Døgnopphold, dagbehandling og polikliniske konsultasjoner Definisjonen av innleggelser (døgn og dag) og poliklinisk dagaktivitet og konsultasjoner tar utgangspunkt i Definisjonskatalogen for pasientadministrative system (KITH 1999), og det internasjonale skillet mellom innleggelser og polikliniske kontakter. Skillet mellom innleggelser og poliklinikk knyttes til hvilket pasient-administrativt system som data rapporteres gjennom når de rapporteres inn til NPR. Data som kommer fra en sykehusavdeling kodes som innlagte episoder, mens data som kommer fra det polikliniske systemet kodes som polikliniske episoder. I tillegg standardiseres kodingen av: Dialysebehandlinger med 0 liggedager defineres som innlagt for dagbehandling Behandling i kirurgiske DRG på poliklinikk defineres som poliklinisk dagbehandling Kjemoterapi med 0 liggedager defineres som polikliniske konsultasjoner Dagrehabilitering (rehabilitering i DRG 462A-C med 0 liggedager) defineres som polikliniske konsultasjoner Stråleterapi med 0 liggedager defineres som polikliniske konsultasjoner. Den nye standardiseringen fra 2010 medfører et tydelig brudd i tidsseriene. Data fra SAMDATArapporter som er utgitt før 2011 (før SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010) er ikke sammenlignbar med data i senere rapporter. I løpet av en tiårsperiode vil det naturlig nok skje endringer i kodeverk, registreringskrav og regelverk mm. Noe av dette vil være av teknisk art og dette er det derfor viktig å korrigere for. Det er gjort endringer i definisjonen på behandlingsnivå for årene for å kunne sammenligne over tid (se tabell 2 for nærmere informasjon). Tabell 2. Behandlingsnivå endringer og tilpasninger. Kategori: Døgnopphold Dagopphold (ekskl. kirurgi, rehabilitering og dialyse) Dagopphold-dialyse Poliklinisk dagkirurgi og dagopphold kirurgi =dagkirurgi Poliklinisk konsultasjoner Dagopphold og konsultasjoner knyttet til rehabilitering (DRG 462x eller Z50.x) Polikliniske konsultasjoner - kjemoterapi Polikliniske konsultasjoner - stråleterapi Kommentar endring: Som tidligere/som NPR All kirurgi er flyttet til «dagkirurgi». Dagkir. (både polikl. og for innlagt dag) inngår i «dagopphold totalt» og «dag- og døgnopphold-analyser». Dagopphold for dialyse, rehabilitering, kjemoterapi og stråleterapi er ekskludert i disse kategoriene. Som tidligere/som tidligere/som NPR. Er ekskludert fra analyser av dagopphold totalt og dag- /døgnopphold. Poliklinisk dagkirurgi samt dagopphold med kirurgisk DRG. Inngår i dagopphold totalt. Som tidligere/som NPR. Polikliniske kons. for rehab., stråleterapi, kjemoterapi inngår ikke. All dag-/polikl. rehabilitering er flyttet hit Kjemoterapi inkluderer DRG 410A-D, 492 og 492O Stråleterapi inkluderer DRG 409x I kap. 7, 9 og 10 vi vil særskilt fokusere på behandlingsnivåene døgn, dag (eks dialyse) og polikliniske konsultasjoner (eks rehabilitering, stråle- og kjemoterapi). Tallene i disse kapitlene vil kunne variere noe fra tall som er presentert i tidligere utgaver av Samdata. All rehabilitering kategorisert som dagopphold er flyttet til aktivitetskategorien rehabilitering. All rehabilitering med døgnopphold er inkludert i datamaterialet, men vi viser også nasjonale tall for dagopphold eksklusiv rehabilitering. 4

5 Døgnopphold/innleggelser: Fra og med statistikkåret 1992 har man i SAMDATA benyttet avsluttede sykehusopphold (utskrivinger) hvor overnatting finner sted på sykehuset eller hvor overnatting ved døgnavdeling var planlagt ved innleggelse. Inkluderer alle opphold som er registrert i det pasient-administrative systemet som innleggelser med oppholdstype døgn eller innleggelser med liggetid større enn 0. Et døgnopphold kan også ha 0 liggedager. Hvert opphold knyttes til den avdeling hvor pasienten har den tyngste kostnadsvekten ut fra DRG-systemet. I de tilfeller der kostnadsvektene er like, eller det mangler DRG-opplysninger, legges innleggelsen til den avdelingen som har lengst liggetid. Sykehusopphold som inkluderer sekundær rehabilitering er fra 2007 knyttet til det avdelingsoppholdet med høyest vekt, mens hoveddiagnosekoden er knyttet til det akutte avdelingsoppholdet. Dagbehandling: Behandling av pasient ved enten poliklinikk eller ved innleggelse for dagbehandling. I SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 er begrepet dagbehandling/opphold benyttet som summen av: Innlagt dagbehandling: Innleggelser med oppholdstype dag og liggetid lik 0. Alle dialysebehandlinger (DRG 317) med 0 liggedager er ekskludert, det samme er dagrehabilitering. Poliklinisk dagbehandling (kirurgi): Poliklinisk omsorgsnivå og behandling som blir klassifisert i kirurgiske DRG. Polikliniske konsultasjoner: Betegner polikliniske konsultasjoner som tidligere ikke utløste refusjon via ISF. Det er ikke satt krav om utførende helsepersonell. Uttak fra tallgrunnlaget: I SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 presenteres tall for regionale helseforetak (RHF), bostedsregioner og helseforetaksområder. Det er et mål at tallene som presenteres skal være mest mulig sammenlignbare på tvers av analyseenhetene og over tid. Med bakgrunn i dette tas noen registrerte avdelingsopphold ut fra datamaterialet for somatisk spesialisthelsetjeneste. Dette er: opphold ved psykiatriske avdelinger ledsagere pasienter som er døde ved ankomst data for Oslo legevakt og Bergen legevakt er tatt ut av datagrunnlaget, da innrapportering av data til NPR startet i løpet av 10-årsperioden De polikliniske konsultasjonene er eksklusive psykiatriske poliklinikker, lab- og røntgenkonsultasjoner og skal innebære en direkte pasientkontakt. Interne konsultasjoner for innlagte pasienter er også ekskludert. I SAMDATA inngår alle konsultasjoner uavhengig av hvilket helsepersonell som har utført konsultasjonen. Se for øvrig informasjon fra Norsk pasientregister for nærmere opplysninger om data. Konsultasjoner hos private avtalespesialister (utenom ISF): Data for 2012 fra private avtalespesialister som ikke inngår i ISF inngår kun i oversikten for Nøkkeltall (tabell 1.1) og inngår ikke i kapitlene for bruk av somatiske spesialisthelse-tjenester. Dette skyldes manglende registreringer i data. 5

6 Bostedsområde/Helseforetaksområde: Bostedsområdet er det geografiske området (samling av kommuner) hvor helseforetaket har et sørge for -ansvar for akuttbehandling. For å kunne dele inn befolkningen relatert til sykehusenes opptaksområder i Oslo-regionen er det fra 2009 nødvendig å kjenne til pasientens bydelstilhørighet i Oslo. I pasientdata fra NPR for mangler det informasjon om bydelskode for et visst antall opphold. Dette medfører at bydelskode er estimert for deler av pasientene fra Oslo. Tabellene inneholder derfor informasjon om både sykehustilhørighet innen Oslo, samt for hovedstadsområdet samlet. DRG-poeng: Antall DRG-poeng eller korrigerte poeng er beregnet med utgangspunkt i vektene i innsatsstyrt finansiering (ISF), jf. Regelverk for Innsatsstyrt finansiering 2013, Helsedirektoratet. Datamaterialet i SAMDATA baserer seg på årsdata rapportert til NPR, og tar i motsetning til ISF ikke utgangspunkt i tertialvis lukking av filer. I ISF er det derfor ingen etterregistrering av medisinske koder, men i årsdata vil slik etter-registrering kunne forekomme. DRG vektene er i utgangspunktet empirisk beregnet ut fra kostnadsdata fra en rekke sykehus. Beregning av kostnadsvekter til DRG systemet er i de senere årene blitt gjort årlig. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det har blitt gjort en rekke endringer i vektene som benyttes til finansieringen ISF de senere årene. Sammenligninger av vekter på tvers av år kan derfor ikke gjøres uten videre. I SAMDATA legges det stor vekt på å tilby sammenlignbar og standardisert informasjon, og det er derfor også justert for systemendringer som påvirker sammenligninger av DRG-poengene fra 2013 med tidligere år. Ved hjelp av en årlig regruppering av data i ISF er det beregnet en prosentvis effekt av systemendring på DRG-poengene. For 2008 er denne kun beregnet på nasjonalt og regionalt nivå, men for 2009 og 2010 er det også beregnet effekter for helseforetak og for bostedsområder. I var det bare poeng fra dag/døgnvirksomheten som ble gjort til gjenstand for systemendringer ettersom vektene for poliklinikk var uendret fra 2008 til Effekten av systemendring for dag- og døgnvirksomheten ble beregnet til -0,209 prosent på nasjonalt nivå. For Helse Sør-Øst ble effekten beregnet til -0,12 prosent, i Helse Vest -0,465, i Helse Midt-Norge -0,189 prosent og i Helse Nord -0,246 prosent. I påvirkes DRG-poengene både av overgangen til enhetlig ISF og innføringen av nye legemiddel-drg-er. På nasjonalt nivå er den isolerte effekten av enhetlig ISF og kostnadsberegnede vekter for dagkirurgi og poliklinikk beregnet til å være -0,03 prosent, men effekten varierer betydelig mellom regioner og bostedsområder. I tillegg kom effekten av legemiddel-drgene (801H, 801J, 801W, 802U, 806H, 808H, 809H) som ble estimert til å være 0,79 prosent. Den samlede effekten av ny grupperingslogikk og legemiddel-drger beregnes til 0,757 prosent på nasjonalt nivå, 0,5 prosent for Helse Sør-Øst, 1,19 prosent for Helse Vest, 0,69 prosent i Helse Midt-Norge og 1,49 prosent for helse Nord (bostedsregion). Fra 2010 til 2011 var effekten av systemendring beregnet til å være 0,077 prosent på nasjonalt nivå. Den totale effekten på nasjonalt nivå var lav, men effekten av systemendringer i 2011 varierte betydelig for ulike typer behandlingsaktivitet. Den relative vekten ved kirurgisk behandling ble betydelig redusert (-4,84 prosent) mens opphold i medisinske DRG fikk økt vekt. Nedgangen i DRGpoeng for kirurgisk behandling skyldes både at færre opphold ble gruppert i kirurgiske DRG i 2011 og at vektene ble endret. Aktivitet som inngår i kommunal medfinansiering fikk en betydelig systemendringseffekt på 5,6 prosent, mens annen aktivitet fikk reduserte DRG-poeng med 5,0 prosent. Effekten for de regionale helseforetakene (bostedsregioner) ble beregnet til å være 0,1 6

7 prosent for Helse Sør-Øst, 0,7 prosent for Helse Vest, -0,8 prosent for Helse Midt-Norge og -0,1 prosent for Helse Nord. Fra 2011 til 2012 medførte effektene av logikkendringene i DRG-systemet en omfordeling fra medisinske DRG til kirurgiske DRG, og en omfordeling fra opphold uten overnatting til opphold med overnatting. Den relative vekten for kirurgiske opphold økte, mens vekten for opphold i medisinske DRG ble redusert. Endringene kan ha påvirket ikke bare vektene, men også antallet opphold som går i medisinske og kirurgiske DRG-er, og dermed også omfanget av dagkirurgi reglene medfører at antallet DRG-poeng i ISF 2011 reduseres med -0,1 prosent. Fordi det er flere opphold for polikliniske konsultasjoner i Samdata enn i ISF (Samdata benytter komplett Norges-fil fra Norsk pasientregister), ble den prosentvise korreksjonen for Norge totalt lik -0,086 prosent. For Helse Sør-Øst medførte regruppering av 2011-data en endring i vektene på -0,118 prosent, i Helse Vest var effekten 0,074 prosent, mens Helse Midt-Norge hadde en effekt på -0,08 og Helse Nord en effekt på -0,234 prosent. Fra 2012 til 2013 medførte korreksjonen knyttet til systemendringer en økning av antall DRG-poeng i 2012 på 0,22 prosent totalt i det nasjonale datasettet. Endringen er i hovedsak forårsaket av endret relativ kostnadsfordeling i ISF (Innsatsstyrt finansiering) mellom aktivitet som foregår i sykehusene og hjemmeadministrert legemiddelbehandling (betalt av sykehusene) på grunn av prisendringer. Dette medførte totalt sett en økning av vektene for aktiviteten på sykehusene. Regruppering av datamaterialet i henhold til 2013-logikk medførte en prosentvis korreksjon av 2012 data på 0,10 for Helse Sør-Øst, 0,42 for Helse Vest, 0,27 for Helse Midt-Norge og 0,47 for Helse Nord. I alle analyser i denne rapporten og i beskrivelser av utviklingen i DRG-poeng er det tatt høyde for disse registreringsendringene, men det er også klart at estimeringen tilbake til 2009 medfører betydelig usikkerhet. Tallene bør derfor tolkes med forsiktighet. Liggedager og liggetider: I kapittel 12 har opphold med 0 liggedager blitt regnet som en halv dag. Dette er gjort for å ha samsvarende liggetider med kostnadsberegningene i kapittel 7. Det er satt en maksimal grense for liggetid på 366 dager for å måle aktiviteten i inneværende år. Liggetid beregnes bare for døgnopphold. I kapittel 7 og 8 er antall liggedager for det enkelte pasientopphold lik utskrivingsdato minus innskrivingsdato. Det er satt en maksimal grense for liggetid på 730 dager. Liggetid beregnes bare for døgnopphold. Gjennomsnittlig liggetid: Sum liggedager totalt for alle sykehusopphold/innleggelser dividert med antall sykehusopphold/innleggelser. Planlagt/Elektiv behandling (Hastegrad): Sykehusopphold som er definert med innleggelsesmåte vanlig/elektiv fra NPR. Øyeblikkelig hjelp/akutt behandling (Hastegrad): Sykehusopphold som er definert med innmåte hastegrad øyeblikkelig hjelp. I tillegg er alle fødsler og friske nyfødte (DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 382, 390, 391) definert som øyeblikkelig hjelp i SAMDATA. Registreringspraksisen av fødsler og friske nyfødte varierer mellom helseforetakene, og omkodes i SAMDATA for å sikres at informasjonen er sammenlignbar på tvers av enheter. Kirurgisk DRG/ ikke-kirurgisk DRG (Type behandling) Sykehusopphold/ konsultasjoner definert med K fra NPR er definert som kirurgisk DRG og alle andre ( M / blank ) er definert som ikke-kirurgisk DRG. 7

8 I tillegg er det gjort korrigeringer for opphold der prosedyrekodene CKD05 (injeksjon av medikament - øye) og CJB10 (laserbehandling) er registrert. Tidligere var disse kodene definert som kirurgi i DRGsystemet, men er nå definert som ikke-kirurgisk, jmf endring i regelverket for ISF. Folketall og kjønns- og aldersstandardisering I beskrivelsene av befolkningens bruk av sykehustjenester relateres innleggelsene til befolkningens størrelse og sammensetning ved å benytte rater (oftest per innbyggere). Raten er antall innleggelser dividert med det korresponderende antall innbyggere i den populasjon pasientene kommer fra (bostedsregion eller foretaksområde). Tabell 3. Folketallet i Norge per Helseregion Folketall Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Totalt Bruken av sykehustjenestene varierer med kjønn og alder. Når en for eksempel studerer antallet innleggelser i et område er det vanlig å ta hensyn til befolkningssammensetningen. En slik kjønns- og aldersstandardisering blir her foretatt ved en femdeling av alders-gruppene for begge kjønn. Vi beregner først rater for hver kjønns- og aldersgruppe (i) i hvert område (K). Denne raten blir deretter vektet med den andel av befolkningen denne gruppen utgjør i landet som helhet. Til slutt summeres alle kjønns- og aldersgrupper. Kjønns- og aldersstandardiseringen av ratene beregnes gjennom: S ik = Antall sykehusinnleggelser (evt. dagopphold eller polikl. konsultasjoner) i kjønns- og aldersgruppe i; i=1,2...10, for område K N ik = Antall innbyggere i kjønns- og aldersgruppe i; i=1,2...10, for område K N i = Antall innbyggere i kjønns- og aldersgruppe i for hele Norge, i; i=1,2 10 N = Antall innbyggere i Norge totalt SR K = Kjønns- og aldersstandardisert rate i for område K Da er den standardiserte raten per innbyggere for område K lik SR K 10 SiK Ni 1000 i 1 N ik N For både menn og kvinner skilles det mellom aldersgruppene 0-15 år, år, år, år og 80 år eller eldre. 8

9 Tabell 4. Døgnopphold, dagbehandling, og polikliniske konsultasjoner per innbyggere etter kjønn og alder, Alders-gruppe Gruppenes prosent-andel av befolkningen Rate Døgnopphold 1 Rate dagopphold 2 Rate polikliniske konsultasjoner 3 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 0-15 år 10,0 9, år 23,9 22, år 10,3 10, år 4,5 4, år og over 1,6 2, Totalt 50,3 49, Antall døgnopphold per innbyggere i aldersgruppene for hvert kjønn. Eksklusive opphold for utlendinger og personer uten gyldig bostedsregistrering. 2 Antall dagbehandlinger (dagopphold innlagte og dagopphold ved poliklinikk, eks dialyse og rehabilitering) per innbyggere i aldersgruppene for hvert kjønn. Eksklusive opphold for utlendinger og personer uten gyldig bostedsregistrering. 3 Antall polikliniske konsultasjoner per innbyggere i aldersgruppene for hvert kjønn. Eksklusive ISF-finansiert dagmedisin og dagkirurgi utført ved poliklinikkene (dette inngår i dagoppholdene). Eksklusive opphold for utlendinger og personer uten gyldig bostedsregistrering. Bruk av bostedsområder ved analyser av "sørge for"-ansvaret Tabell 5 viser de ulike foretakenes opptaksområder. Oversikten i tabellen viser norske kommuner gruppert sammen i HF-områder. Tabellen gir også en oversikt over hvilke somatiske sykehus/enheter og helseforetak som befinner seg innenfor de enkelte områdene. Befolkningstallet er angitt i parentes under hvert bostedsområder/helseforetaksområde. Videre er oversikten basert på institusjoner som inngår i pasientdata fra somatiske institusjoner i spesialisthelsetjenesten i For Hovedstadsområdet ble det gjort noen endringer i opptaksområder i Pasienter bosatt i bydelene Grorud, Alna og Stovner samt Follo-kommunene inngår i Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. Bydelene Sentrum, St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka inngår i Lovisenberg bostedsområdet, bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker er opptaksområde for Diakonhjemmet. Bydelene Bjerke, Sagene, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand inngår i OUS sitt opptaksområde. For pasienter fra andre områder (Marka) eller med uoppgitt bydel har bydelstilhørighet blitt estimert med utgangspunkt i befolkningsandeler. Tallene for de ulike bostedsområdene i Oslo bør derfor tolkes med forsiktighet. Øvrige institusjoner som inngår i pasientdata for somatikksektoren men som ikke har egne foretaksområder - er vist i påfølgende tabeller. 9

10 Tabell 5. Oversikt over bostedsområder og kommunene som inngår i HF-områdene etter bostedsregion/område i Befolkningstall i parentes. Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Helse Sør- Østfold ( ) 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Øst 0104 Moss ( ) 0105 Sarpsborg 0106 Fredrikstad 0111 Hvaler 0118 Aremark 0119 Marker 0122 Trøgstad 0123 Spydeberg 0124 Askim 0125 Eidsberg 0127 Skiptvet 0128 Rakkestad 0135 Råde 0136 Rygge 0137 Våler 0138 Hobøl Hovedstadsområdet: 0121 Rømskog Akershus universitetssykehus HF Ahus-området ( ) 0211 Vestby 0213 Ski 0214 Ås 0215 Frogn 0216 Nesodden 0217 Oppegård 0221 Aurskog-Høland 0226 Sørum 0227 Fet 0228 Rælingen 0229 Enebakk 0230 Lørenskog 0231 Skedsmo 0233 Nittedal 0234 Gjerdrum 0235 Ullensaker 0237 Eidsvoll 0238 Nannestad 0239 Hurdal Grorud Stovner Alna Hovedstadsområdet: Nordre Aker Oslo Universitetssykehus HF OUS-området ( ) Bjerke Østensjø Nordstrand Søndre Nordstrand Hovedstadsområdet: Gamle Oslo Lovisenberg sykehus Lovisenberg- ( ) Grünerløkka området Sagene* St. Hanshaugen Sentrum 10

11 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Hovedstadsområdet: Frogner Diakonhjemmet sykehus Diakonhjemmets ( ) Ullern område Vestre Aker Hovedstad uoppgitt (1 608) Marka Fordeles på de ulike bostedsområdene etter andel av befolkningen (3 817) Uoppgitt NB:Er inkludert i de enkelte bydel bostedsområder. Hovedstadsområdet samlet ( ) Innlandets område ( ) 0236 Nes Sykehuset Innlandet HF 0402 Kongsvinger 0403 Hamar 0412 Ringsaker 0415 Løten 0417 Stange 0418 Nord-Odal 0419 Sør-Odal 0420 Eidskog 0423 Grue 0425 Åsnes 0426 Våler 0427 Elverum 0428 Trysil 0429 Åmot 0430 Stor-Elvdal 0432 Rendalen 0434 Engerdal 0436 Tolga 0437 Tynset 0438 Alvdal 0439 Folldal 0441 Os 0501 Lillehammer 0502 Gjøvik 0511 Dovre 0512 Lesja 0513 Skjåk 0514 Lom 0515 Vågå 0516 Nord-Fron 0517 Sel 0519 Sør-Fron 0520 Ringebu 0521 Øyer 0522 Gausdal 0528 Østre Toten 0529 Vestre Toten 0533 Lunner 0534 Gran 0536 Søndre Land 0538 Nordre Land 0540 Sør-Aurdal 0541 Etnedal 0542 Nord-Aurdal 11

12 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Innlandets område 0543 Vestre Slidre (forts.) 0544 Øystre Slidre 0545 Vang Vestre Viken- ( ) 0219 Bærum Vestre Viken HF området 0220 Asker 0532 Jevnaker 0602 Drammen 0604 Kongsberg 0605 Ringerike 0612 Hole 0615 Flå 0616 Nes 0617 Gol 0618 Hemsedal 0619 Ål 0620 Hol 0621 Sigdal 0622 Krødsherad 0623 Modum 0624 Øvre Eiker 0625 Nedre Eiker 0626 Lier 0627 Røyken 0628 Hurum 0631 Flesberg 0632 Rollag 0633 Nore og Ulvdal 0711 Svelvik 0713 Sande Vestfold ( ) 0701 Horten Sykehuset i Vestfold HF 0702 Holmestrand 0704 Tønsberg 0706 Sandefjord 0709 Larvik 0714 Hof 0716 Re 0719 Andebu 0720 Stokke 0722 Nøtterøy 0723 Tjøme 0728 Lardal Telemark ( ) 0805 Porsgrunn Sykehuset Telemark HF 0806 Skien 0807 Notodden 0811 Siljan 0814 Bamble 0815 Kragerø 0817 Drangedal 0819 Nome 0821 Bø 0822 Sauherad 0826 Tinn 0827 Hjartdal 0828 Seljord 0829 Kviteseid 12

13 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Telemark 0830 Nissedal (forts.) 0831 Fyresdal 0833 Tokke 0834 Vinje Sørlandet ( ) 0901 Risør Sørlandet sykehus HF 0904 Grimstad 0906 Arendal 0911 Gjerstad 0912 Vegårdhei 0914 Tvedestrand 0919 Froland 0926 Lillesand 0928 Birkenes 0929 Åmli 0935 Iveland 0937 Evje og Hornnes 0938 Bygland 0940 Valle 0941 Bykle 1001 Kristiansand 1002 Mandal 1003 Farsund 1004 Flekkefjord 1014 Vennesla 1017 Sogndalen 1018 Søgne 1021 Marnardal 1026 Åseral 1027 Audnedal 1029 Lindesnes 1032 Lyngdal 1034 Hægebostad 1037 Kvinesdal 1046 Sirdal Helse Vest Helse Stavanger- ( ) 1101 Eigersund Helse Stavanger HF ( ) området 1102 Sandnes 1103 Stavanger 1111 Sokndal 1112 Lund 1114 Bjerkreim 1119 Hå 1120 Klepp 1121 Time 1122 Gjesdal 1124 Sola 1127 Randaberg 1129 Forsand 1130 Strand 1133 Hjelmeland 1141 Finnøy 1142 Rennesøy 1144 Kvitsøy 13

14 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Fonna-området ( ) 1106 Haugesund Helse Fonna HF 1134 Suldal 1135 Sauda 1145 Bokn 1146 Tysvær 1149 Karmøy 1151 Utsira 1160 Vindafjord 1211 Etne 1216 Sveio 1219 Bømlo 1221 Stord 1222 Fitjar 1223 Tysnes 1224 Kvinnherad 1227 Jondal 1228 Odda 1231 Ullensvang 1232 Eidfjord Helse Bergen- ( ) 1201 Bergen Helse Bergen HF området 1233 Ulvik 1234 Granvin 1235 Voss 1238 Kvam 1241 Fusa 1242 Samnanger 1243 Os 1244 Austevoll 1245 Sund 1246 Fjell 1247 Askøy 1251 Vaksdal 1252 Modalen 1253 Osterøy 1256 Meland 1259 Øygarden 1260 Radøy 1263 Lindås 1264 Austrheim 1265 Fedje 1266 Masfjorden Sogn og Fjordane ( ) 1401 Flora Helse Førde HF 1411 Gulen 1412 Solund 1413 Hyllestad 1416 Høyanger 1417 Vik 1418 Balestrand 1419 Leikanger 1420 Sogndal 1421 Aurland 1422 Lærdal 1424 Årdal 1426 Luster 1428 Askvoll 1429 Fjaler 14

15 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Sogn og Fjordane 1430 Gaular (forts.) 1431 Jølster 1432 Førde 1433 Naustdal 1438 Bremanger 1439 Vågsøy 1441 Selje 1443 Eid 1444 Hornindal 1445 Gloppen 1449 Stryn Helse Midt- Møre og Romsdal ( ) 1504 Ålesund Helse Møre og Romsdal HF Norge 1511 Vanylven ( ) 1514 Sande 1515 Herøy 1516 Ulstein 1517 Hareid 1519 Volda 1520 Ørsta 1523 Ørskog 1524 Norddal 1525 Stranda 1526 Stordal 1528 Sykkylven 1529 Skodje 1531 Sula 1532 Giske 1534 Haram 1502 Molde 1505 Kristiansund 1535 Vestnes 1539 Rauma 1543 Nesset 1545 Midsund 1546 Sandøy 1547 Aukra 1548 Fræna 1551 Eide 1554 Averøy 1557 Gjemnes 1560 Tingvoll 1563 Sunndal 1566 Surnadal 1571 Halsa 1573 Smøla 1576 Aure St. Olavs-området ( ) 1567 Rindal St. Olavs Hospital HF 1601 Trondheim 1612 Hemne 1613 Snillfjord 1617 Hitra 1620 Frøya 1621 Ørland 1622 Agdenes 1624 Rissa 1627 Bjugn 15

16 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter St. Olavs-området 1630 Åfjord (forts.) 1634 Oppdal 1635 Rennebu 1636 Meldal 1638 Orkdal 1640 Røros 1644 Holtålen 1648 Midtre Gauldal 1653 Melhus 1657 Skaun 1662 Klæbu 1663 Malvik 1664 Selbu 1665 Tydal Nord-Trøndelag ( ) 1632 Roan Helse Nord-Trøndelag HF 1633 Osen 1702 Steinkjer 1703 Namsos 1711 Meråker 1714 Stjørdal 1717 Frosta 1718 Leksvik 1719 Levanger 1721 Verdal 1723 Mosvik 1724 Verran 1725 Namdalseid 1729 Inderøy 1736 Snåsa 1738 Lierne 1739 Røyrvik 1740 Namsskogan 1742 Grong 1743 Høylandet 1744 Overhalla 1748 Fosnes 1749 Flatanger 1750 Vikna 1751 Nærøy 1755 Leka 1756 Inderøy Helse Nord Helgeland (78 244) 1811 Bindal Helgelandssykehuset HF ( ) 1812 Sømna 1813 Brønnøy 1815 Vega 1816 Vevelstad 1818 Herøy 1820 Alstahaug 1822 Leirfjord 1824 Vefsn 1825 Grane 1826 Hattfjelldal 1827 Dønna 1828 Nesna 1832 Hemnes 1833 Rana 16

17 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Helgeland 1834 Lurøy (forts.) 1835 Træna 1836 Rødøy Nordland-området ( ) 1804 Bodø Nordlandssykehuset HF 1837 Meløy 1838 Gildeskål 1839 Beiarn 1840 Saltdal 1841 Fauske 1845 Sørfold 1848 Steigen 1849 Hamarøy 1850 Tysfjord 1856 Røst 1857 Værøy 1859 Flakstad 1860 Vestvågøy 1865 Vågan 1866 Hadsel 1867 Bø 1868 Øksnes 1870 Sortland 1871 Andøy 1874 Moskenes UNN-området ( ) 1805 Narvik Universitetssykehuset i Nord-Norge 1851 Lødingen (UNN) HF 1852 Tjeldsund 1853 Evenes 1854 Ballangen 1902 Tromsø 1903 Harstad 1911 Kvæfjord 1913 Skånland 1917 Ibestad 1919 Gratangen 1920 Lavangen 1922 Bardu 1923 Salangen 1924 Målselv 1925 Sørreisa 1926 Dyrøy 1927 Tranøy 1928 Torsken 1929 Berg 1931 Lenvik 1933 Balsfjord 1936 Karlsøy 1938 Lyngen 1939 Storfjord 1940 Kåfjord 1941 Skjervøy 1942 Nordreisa 1943 Kvænangen 17

18 Region Bostedsområde Befolkning Kommune Helseforetak og enheter Finnmark (75 207) 2002 Vardø Helse Finnmark HF 2003 Vadsø 2004 Hammerfest 2011 Kautokeino 2012 Alta 2014 Loppa 2015 Hasvik 2017 Kvalsund 2018 Måsøy 2019 Nordkapp 2020 Porsanger 2021 Karasjok 2022 Lebesby 2023 Gamvik 2024 Berlevåg 2025 Tana 2027 Nesseby 2028 Båtsfjord 2030 Sør-Varanger Tabell 6. Behandlingsstedenes helseforetakstilhørighet per 2013 (kapittel 9) Behandlingssted Helseforetak per 2013 Sykehuset Østfold Sykehuset Østfold HF Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF Innlandet - Elverum/Hamar Sykehuset Innlandet HF Innlandet - Kongsvinger Sykehuset Innlandet HF Innlandet - Tynset Sykehuset Innlandet HF Innlandet - Gjøvik Sykehuset Innlandet HF Innlandet - Lillehammer Sykehuset Innlandet HF Innlandet - Granheim Sykehuset Innlandet HF Drammen Vestre Viken HF Bærum Vestre Viken HF Kongsberg Vestre Viken HF Ringerike Vestre Viken HF Sykehuset i Vestfold Sykehuset i Vestfold HF Skien/Porsgrunn Sykehuset Telemark HF Kragerø Sykehuset Telemark HF Notodden Sykehuset Telemark HF Rjukan Sykehuset Telemark HF Kristiansand Sørlandet sykehus HF Arendal Sørlandet sykehus HF Flekkefjord Sørlandet sykehus HF Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus HF Diakonhjemmet Diakonhjemmet Lovisenberg Lovisenberg Martina Hansens hospital Martina Hansens hospital 18

19 Behandlingssted Helseforetak per 2013 Revmatismesykehuset Lillehammer Revmatismesykehuset Lillehammer Betanien hospital Telemark Betanien hospital (Telemark) Oslo kommunale legevakt Oslo kommunale legevakt Sør-Øst-Private ideelle Helse Sør-Øst - Private ideelle Helse Sør-Øst - Private Helse Sør-Øst - Private Stavanger universitetssykehus Helse Stavanger HF Haugesund sykehus Helse Fonna HF Stord sykehus Helse Fonna HF Odda sykehus Helse Fonna HF Haukeland universitetssykehus Helse Bergen HF Kysthospitalet i Hagevik Helse Bergen HF Voss sykehus Helse Bergen HF Bergen legevakt Helse Bergen HF Førde sykehus Helse Førde HF Nordfjord sykehus Helse Førde HF Lærdal sykehus Helse Førde HF Haraldsplass diakonale sykehus Haraldsplass diakonale sykehus Haugesund san.for revm. Haugesund san.for. revmatismesh Betanien Hordaland Hospitalet Betanien (Hordaland) Helse Vest - private Helse Vest - private Ålesund sykehus Helse Møre og Romsdal HF Molde sykehus Helse Møre og Romsdal HF Kristiansund sykehus Helse Møre og Romsdal HF Volda sykehus Helse Møre og Romsdal HF St. Olavs hospital St. Olavs Hospital HF Orkdal san.for sh St. Olavs Hospital HF Sykehuset Levanger Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF Ørland fødestue Helse Nord-Trøndelag HF Midt-Norge-private Midt-Norge-private Bodø Nordlandssykehuset HF Vesterålen Nordlandssykehuset HF Lofoten Nordlandssykehuset HF Steigen fødestue Nordlandssykehuset HF Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF Mosjøen Helgelandssykehuset HF Rana Helgelandssykehuset HF Brønnøysund fødestue Helgelandssykehuset HF UNN - Tromsø Universitetssykehuset i Nord-Norge HF UNN - Narvik Universitetssykehuset i Nord-Norge HF UNN - Harstad Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Hammerfest Helse Finnmark HF Kirkenes Helse Finnmark HF Helse Nord-private Helse Nord-private 19

20 Tabell 7. Definisjon av sykehusgruppe per behandlingssted (kapittel 9) Behandlingssted 'Oslo universitetssykehus' 'Stavanger universitetssykehus' 'Haukeland universitetssykehus' 'St. Olavs hospital' 'UNN - Tromsø' 'Akershus universitetssykehus' 'Sykehuset Østfold' 'Innlandet - Elverum/Hamar' 'Innlandet - Gjøvik' 'Innlandet - Lillehammer' 'Drammen' 'Sykehuset i Vestfold' 'Skien/Porsgrunn' 'Kristiansand' 'Arendal' 'Førde sykehus' 'Ålesund sykehus' 'Bodø' 'Innlandet - Kongsvinger' 'Innlandet - Tynset' 'Bærum' 'Kongsberg' 'Ringerike' 'Kragerø' 'Notodden' 'Rjukan' 'Flekkefjord' 'Diakonhjemmet' 'Lovisenberg' 'Haugesund sykehus' 'Stord sykehus' 'Odda sykehus' 'Voss sykehus' 'Nordfjord sykehus' 'Lærdal sykehus' 'Haraldsplass diakonale sykehus' 'Molde sykehus' 'Kristiansund sykehus' 'Volda sykehus' 'Orkdal san.for sh' 'Sykehuset Levanger' 'Sykehuset Namsos' 'Vesterålen' Type sykehus Høyt spesialiserte sykehus Høyt spesialiserte sykehus Høyt spesialiserte sykehus Høyt spesialiserte sykehus Høyt spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus Middels spesialiserte sykehus 20

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Håndbok Restverdiredning

Håndbok Restverdiredning Håndbok Restverdiredning VEILEDER FOR RVR-TJENESTEN Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning Telefon: 23 28 44 27/959 22 115, E-post: ove.brandt@fno.no restverdiredning håndbok 3 innhold RESTVERDIREDNING...5

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012 Notater Documents 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Notater 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer