Solar retinopati. Pasienthenvendelser til norske optikere etter solformørkelsen 11. august 1999

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Solar retinopati. Pasienthenvendelser til norske optikere etter solformørkelsen 11. august 1999"

Transkript

1 Solar retinopati Pasienthenvendelser til norske optikere etter solformørkelsen 11. august 1999 Gjennom tusenvis av år har mennesker latt seg fasinere av astronomiske fenomen. En total solformørkelse er noe de færreste opplever mer enn en gang, og selv en delvis formørkelse vil ofte bli husket livet ut. Uten god øyebeskyttelse kan imidlertid betraktning av solen være forbundet med alvorlige øyeskader i form av solar retinopati. I forbindelse med en delvis solformørkelse 11. august 1999, som også var synlig i Norge, ble en spørreundersøkelse for kartlegging av pasienthenvendelser til norske optikere gjennomført. I denne artikkelen blir resultatene fra undersøkelsen lagt fram, og tilstanden solar retinopati beskrevet og diskutert. Artikkelen avsluttes med en gjennomgang av forebyggende tiltak. Av Magne Helland Innledning Onsdag 11. august 1999 kunne en delvis solformørkelse observeres over store deler av landet. Sør i landet begynte månen gradvis å dekke til solskiven klokken Klokken 1235 var formørkelsen på sitt maksimum med ca. 65 % av solens synlige areal mørkelagt (Figur 1). Selv nord i landet ble mer enn 40 % tildekket. Med betydelig mediadekning og forholdsvis godt vær i store deler av landet hadde et stort flertall av befolkningen anledning til å betrakte formørkelsen. Det at episoden i tillegg fant sted midt på formiddagen tidlig i august, et tidspunkt mange fortsatt har sommerferie, og på et tidspunkt mange yrkesaktive har lunchpause, gjorde fenomenet tilgjengelig for folk flest. I media ble det også fokusert på faren for å pådra seg øyeskader og på viktigheten av å beskytte øynene mot intens skadelig stråling fra solen. I faglitteraturen blir elektromagnetisk stråling fra solen og mulig påvirkning av synet og øynene typisk belyst gjennom oversiktsartikler i forkant av kommende formørkelser (f. eks. Wittenberg, 1986; Voke, 1999a). For å undersøke effekten av slike advarsler, og for å kartlegge omfanget av eventuelle øyeskader ble en spørreundersøkelse foretatt blant norske optikere. Hensikten med undersøkelsen var primært å kartlegge omfanget av pasienthenvendelser til norske optikere, relatert til synsproblemer oppstått på grunn av formørkelsen. Ved å analysere registrerte tilfeller var det også ønskelig å Skjematisk fremstilling av hvordan formørkelsen så ut fra Oslo ved maksimal formørkelse (ca. 65 % av solens areal tildekket). kartlegge årsakssammenhenger, for å om mulig bedre å kunne forebygge lignende skader ved senere formørkelser. Solar retinopati Solar retinopati er i Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer (ICD-10) (Statens helsetilsyn, 1998) plassert i kategorien Andre sykdommer i årehinnen (choroidea) og undergruppen Chorioretinale arr. Solar retinopati har ICDkode H31.0. Typiske symptomer og funn for pasienter med solar retinopati er først og fremst at problemene oppstår etter betraktning av solen (Istock, 1985; Voke, 1999b; Mainster, 1998; Wittenberg, 1986), enten nærmest umiddelbart, eller i løpet av de påfølgende dager eller uker. Typiske symptomer vil kunne variere fra svakt uskarpt syn (metamorpopsia) og redusert synsskarphet til mer alvorlige problemer i form av et sentralt relativt eller absolutt skotom. Ved fundusbetraktning vil en typisk se makulære endringer (Stokkermans & Dunbar, 1998). Rett etter skaden vil dette kunne arte seg som et blekt område sentralt i fovea med ødemrelatert svelling i de omliggende strukturer. Etter hvert som ødemet går tilbake vil den skadede delen enten forbli relativt blek eller få et mer rødlig utseende. Etter hvert vil vanligvis noe pigmentering også dukke opp i det skadete området. I litteraturen beskrives og sammenlignes ofte solar retinopati på samme måte som sår etter laserbehandling av netthinnen. Årsaker til solar retinopati Den hyppigste årsaken til solar retinopati er nok betraktning av solformørkelser. I engelsk litteratur benyttes ofte betegnelsen Eclipse retinopathy. Opp gjennom årene er dette dokumentert gjennom mange studier og kasus- 38 Optikeren 03 /03

2 Tabell 1. Hovedfunn for samtlige 6 pasienthenvendelser Kasus Kjønn Alder Yrke (år) Sted Værforhold Øyebeskyttelse Involvert øye Visus før Visus etter 1 Mann 38 Blomsterhandler Vestlandet Skyfri himmel Ingen Høyre 0,9 0,6+ 2 Kvinne 26 Hjemmeværende Østlandet Delvis overskyet Ingen Høyre 1,2 O,9- * 3 Mann 12 Skoleelev Sørlandet Ikke oppgitt? Begge? 1,2-4 Kvinne 28 Lærer Vestlandet Delvis overskyet Sveisebrille 12 Begge? 1,2+ 5 Kvinne 32 Regnskapsfører Østlandet Skyfri himmel Ingen Venstre 1,2 0,9 6 Kvinne 30 Hjemmeværende Mallorca Skyfri himmel Ingen Venstre 1,0 0,6? = Ikke oppgitt * Visus på samme øye målt en uke senere 1,2- beskrivelser (MacFaul 1969; Rothkoff et al., 1978; Chou & Krailo, 1981; Dhir et al., 1981; Jacobs et al. 1985; Atmaca et al., 1995; Verma et al., 1996; Rai et al., 1998; Stokkermans & Dunbar, 1998). Av andre mulige årsaker kan nevnes religiøse ritualer (Cangelosi & Newsome, 1988; Hope-Ross et al., 1988, Mwansa et al., 2000), mental uballanse (Anaclerio & Wicker, 1970; Galainena, 1976), LSD-rus (Schatz & Mendelblatt, 1973) og i millitær sammenheng (Penner & McNair, 1966; Wergeland & Brenner, 1975). Det siste både for å slippe millitærtjeneste på grunn av svekket syn, og ved speiding etter fiendlige fly i motlys fra solen i krigssituasjoner. Det kan også nevnes at i ekstreme tilfeller så kan den strålingen som oppstår ved elektriske kortslutninger også føre til lignende makulopati (Gardner et al., 1982). I litteraturen er det også beskrevet et tilfelle hvor en øyelege behandlet sin egen retinopati (Central Serous Retinopathy) ved fotokoagulering ved bevisst å stirre på solen (Gärtner, 1987). Materiale og metode Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Norges Optikerforbund (NOF). Samtlige medlemmer i NOF ble i juni 1999 tilsendt et informasjonsskriv med et registreringsskjema vedlagt. Dette basert på oppdaterte medlemslister per 1. mai På dette tidspunktet utgjorde medlemstallet 895 offentlig godkjente optikere. Et samarbeid med NOF ble valgt framfor utsending til offentlig godkjente optikere registrert i helsepersonellregisteret. Dette fordi et stort flertall av norske optikere (trolig rundt 90 %) er medlemmer av forbundet, og fordi den offentlige registreringen av godkjente optikere på det tidspunktet var noe ufullstendig. Informasjonsskrivet ga kortfattet informasjon om den forventede solformørkelsen og typiske symptomer og funn ved solar retinopati, samt en opplisting av en del webadresser til internettsider med informasjon om formørkelsen og anbefalt øyebeskyttelse. Videre ble optikerne oppfordret til å registrere alle pasienthenvendelser relatert til synsplager oppstått den 11. august, eller de påfølgende dager, som mest sannsynlig skyldtes betraktning av solformørkelsen. Optikerne ble bedt om å registrere alle slike henvendelser over en periode på to måneder med ett skjema for hver enkelt pasienthenvendelse. Ved utløpet av registreringsperioden skulle skjemaene returneres til artikkelforfatteren via faks eller per post. Resultater Det kom inn totalt seks utfylte skjemaer. Fem for pasienter som hadde observert solformørkelsen i Norge, og et for en pasient som hadde observert formørkelsen på en ferie i Syden. Pasientenes alder var fra 12 til 38 år og fordelingen var 4 kvinner og 2 menn. De viktigste funnene er samlet i Tabell 1. Visus ble registrert ved henvendelsen etter formørkelsen, og intensjonen med denne undersøkelsen var ikke å følge pasientene opp videre for å registrere eventuell bedring over tid. Diskusjon I nyhetsmedia ble det relativt kort tid etter formørkelsen omtalt 7 tilfeller av øyeskader i Norge (Nettavisen, 1999), og senere ble også de fem norske tilfellene fra denne undersøkelsen omtalt i dagsavisen Verdens Gang (Rovick, 2000). Selv om det her teoretisk kan være et par dobbeltregistrering viser disse tallene at minst 10 personer fikk problemer etter solformørkelsen. Det er imidlertid svært sannsynlig at disse tallene representerer en betydelig underregistrering. Svært mange med moderate plager i form av svakt redusert visus og subjektiv opplevelse av en skygge/flekk i sentralsynet valgte trolig å avvente situasjonen. Dette blant annet i lys av medienes informasjon om at brannsår etter slike formørkelser ikke lar seg behandle, og ofte går over av seg selv med gradvis forbedring av synet. Enkelte vil kanskje også oppleve det som litt flaut å kontakte lege for å ha pådradd seg noe som massemedia nylig har advart mot. Videre er det naturlig å tro at mange med slike oppståtte øyeskader først vil kontakte lege, legevakt eller øyelege, framfor optiker. Når det gjelder registrerte tilfeller av solar retinopati etter formørkelsen er flere notiser og studier for andre europeiske land og geografiske områder publisert etter august 1999 (Dobson, 1999; Doyle et al., 2002; Michaelides et al., 2001; Wong et al., 2001). Noen hovedfunn for disse undersøkelsene er oppsummert i Tabell 2. Også her er det stor sannsynlighet for enkelte dobbeltregistreringer. For mange pasienter med solar retinopati vil ofte synsfunksjonen kunne forbedres noe, i beste fall tilbake til normal visus. Dette etter hvert som det retinale ødemet forsvinner og såret tilheles. En slik forholdsvis positiv prognose er dokumentert gjennom flere studier med Optikeren 03 / 03 39

3 Tabell 2. Oversikt over en del publiserte studier etter solformørkelsen 11. august 1999 Studie Sted Antall Kjønn Alder Kommentarer pasienter (år)* Dobson, 1999 UK 14?? Innledende rapporter fra øyeavdelinger 1 uke etter formørkelsen. Doyle et al., 2002 UK 15 5 kvinner av 15 benyttet ingen øyebeskyttelse. East Sussex 10 menn (9-40) 9 av 15 hadde fortsatt symptomer ved testing etter 3-8 måneder. Michaelides et al., UK kvinner 30 56% benyttet ingen øyebeskyttelse, 30% benyttet utilstrekkelig menn (9-71) beskyttelse i form av solbriller eller eksponert film. Nettavisen, 1999 Norge 7?? Avisoppslag noen uker etter formørkelsen. Wong, 2001 UK kvinner av 20 benyttet ingen øyebeskyttelse. Leicester 10 menn (15-82) 4 av 20 hadde fortsatt symptomer ved testing etter 7 måneder. Denne Norge 6 4 kvinner 28 4 av 6 benyttet ingen øyebeskyttelse. undersøkelsen (Mallorca) 2 menn (12-38)? = Ikke oppgitt * Gjennomsnittsalder (laveste og høyeste alder) oppfølging av pasienter med solar retinopati (Awan et al.; 2002, Michaelides et al., 2001). De aller fleste understreker allikevel viktigheten av optimal øyebeskyttelse. Dette både fordi varige og alvorlige skader kan forekomme (Yeh et al., 1999), og fordi mange pasienter, selv med forholdsvis normal visus, får varige plagsomme synsfornemmelser i form av en sentral skygge/flekk i synsfeltet. Reelle varige vevsendringer i fovea er også dokumentert i studier på mennesker (Codenotti et al., 2002; Green & Robertson, 1991; Hope-Ross et al., 1993) og dyr (Thanos et al., 2001). Forebyggende tiltak En medvirkende årsak til at det tross alt ikke ble registrert et betydelig høyere antall pasienter med øyeskader etter formørkelsen var trolig den betydelige mediadekningen i forkant av episoden. Øyebeskyttelse ble sterkt anbefalt både i dagspressen og i populærvitenskaplige tidsskrifter (f. eks. Diego, 1999) så vel som i fagtidsskrifter (f. eks. Brown, 1999; Dowler, 1999) og på Internett (f. eks. Chou, 1999). Til tross for at det har fremkommet synspunkter på at gjeldende anbefalinger og standarder for øyebeskyttelse for å betrakte solen kanskje er i strengeste laget (Vos, 2001), så vil nok fagfolk flest opprettholde rigide anbefalinger for øyebeskyttelse. En gjennomgang av sikre betraktningsmetoder ble våren 2003 lagt ut på Internett av fagmiljøet på Institutt for optometri på Høgskolen i Buskerud (HiBu) (Helland, 2003).Det finnes flere teknikker for indirekte betraktning av solen. Dette kan oppnås ved å la sollyset passere gjennom et lite hull (ca. 1mm i diameter) i en papplate. Dersom en lar lyset som passerer hullet falle på en vegg eller på et ark ca. en meter unna vil en her se et lite bilde av sola. En annen indirekte betraktningsteknikk er å benytte en stativmontert kikkert. Også her kan et bilde av solen, avbildet gjennom kikkerten, plukkes opp på en hvitt ark. Kikkerten må være stativmontert og det er viktig å unngå å se igjennom kikkerten, eller kikkertens siktemiddel, når kikkerten skal rettes mot sola. Slike projiserte bilder kan betraktes uten noen som helst fare for øyeskader. En må imidlertid unngå å se på solen direkte igjennom hullet i papplaten, eller gjennom kikkerten, eller dens siktemiddel. Direkte betraktning av solen er kun forsvarlig gjennom mørke spesialglass eller filtre som absorberer den skadelige strålingen. Anbefalte filtre vil ofte ha egenskaper tilsvarende de mørkeste glassene i sveisemasker, noe som kan skaffes i de fleste jernvareforretninger. Slike sveisefiltre (figur 2) kan kjøpes løst og koster vanligvis langt under 100 kroner. Sveiseglass for betraktning av solen må ha mørkhetsgrad på minst no. 12. I følge gjeldende standarder på området (NS-EN 172:1995 og EN169:1992) kan sveisefiltre med mørkhetsgrad mellom no. 12 og no. 16 benyttes for direkte betraktning av solen. "Beskyttelsesglass" for å betrakte solen kan produseres både som sterkt lysabsorberende glass, men også som tynne mørke plastfilmer med tilsvarende absorberende egenskaper, eller som tynne mørke plastfilmer påført et speilende lag som reflekterer den skadelige strålingen. Alle slike "solformørkelsesbriller" for betraktning av solen (figur 3) skal være påført et merke for CE-godkjenning (direktiv 89/686/EC) for det aktuelle bruksområdet. Å lage øyebeskyttelse selv ved hjelp av eksponert film, soting av glass, plast fra sorte søppelsekker osv. må frarådes. De absorberende egenskapene for slike "hjelpemidler" blir alt for uforutsigbare, og hjelpemidlene svært usikre i bruk. Uansett bruk av beskyttelse, det være seg sveiseglass, CE-godkjente "solformørkelsesbriller", eller lignende, er det viktig at brukeren sjekker hjelpemiddelet for eventuelle riper, sprekker eller andre defekter før bruk. Skadede hjelpemidler bør IKKE benyttes. Videre synes det å være et generelt godt og forebyggende råd, å IKKE 40 Optikeren 03 /03

4 Transitions Next Generation For kunder som krever den beste teknologien....fordi de er: klare innendørs mørke som solbriller utendørs aktiveres raskt...og gi 100% UVA-beskyttelse Essilor Norge AS, Kongensgt. 2, 3601 Kongsberg, Tlf ,

5

6 Eksempler på enkle "pappbriller" som var tilgjengelige i Norge ved formørkelsen i NB! Slike briller skal være CE-merket. Betraktning av solen gjennom et sveiseglass med mørkhetsgrad 13. se på sola for lenge av gangen, selv med godkjent øyebeskyttelse. På nettsidene til College of Optometrists i Storbritannia ble råd for optikeres håndtering av pasienter med mulig solar retinopati lagt ut rett før formørkelsen (College of Optometrists, 1999). Disse rådene ble utarbeidet i samarbeid med The Royal College of Ophthalmologists og er fritt oversatt nedenfor. Diskuter med pasienten nøyaktig hvordan solen ble betraktet. Journalfør pasientens visuelle symptomer og plager. Undersøk pasientens visus og eventuelle visusbedring med ny refraksjon for begge øyne. Vær oppmerksom på at synlige fundusforandringer vanligvis ikke oppstår før etter 48 timer. Prøv å berolige pasienten. Dersom synsplagene ikke har gitt seg etter 3-4 dager, undersøk macula (gjennom dilaterte pupiller), visus og synsfelt (Amsler kort) for mulige distorsjoner. Dersom optikeren etter dette skulle være i tvil bør pasienten vurderes henvist til øyemedisinsk utredning gjennom vanlige henvisningskanaler. Referanser Anaclerio AM, Wicker HS (1970): Self-induced solar etinopathy by patients in psychiatric hospitals. American Journal of ophthalmology, Vol. 69, Atmaca LS, Idil A, Can D (1995): Early and late prognosis in solar retinopathy. Graefe s Arch Clin Exp, Vol. 233, Awan AA, Khan T, Mohammad S, Arif AS (2002): Eclipse retinopathy: follow up of 36 cases after April 1995 solar eclipse in Pakistan (PubMed sammendrag). J Ayub Med Coll Abbottabad, Vol. 14, No. 4 Brown NP (1999): Safe ways to view the eclipse. Optician, Vol. 217, Cangelosi GC, Newsome DA (1988): Solar retinopathy in persons on religious pilgrimage. American Journal of Ophthalmology, Vol 105, Chou BR (1999): Eye safety and solar eclipses. Fred Espenak s Eclipse Home Page (http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/sehelp/safety2.html ) Chou BR, Krailo MD (1981): Eye injuries in Canada following the total solar eclipse of 26 February Canadian Journal of Optometry, Vol. 43, Codenotti M, Patelli F, Brancato R (2002): OCT Findings with retinopathy after watching a solar eclipse. Ophthalmologica, Vol. 216, College of Optometrists (1999): Treating patients with suspected solar retinopathy. (http://www.college-optometrists.org/professional/- solar.htm ) Dhir SP, Gupta A, Jain IS (1981): Eclipse retinopathy. British Journal of Ophthalmology, Vol. 65, Diego F (1999): Total solar eclipses: magic, science and wonder. Physics World,66, (July), Dobson R (1999): UK hospitals assess eye damage after solar eclipse. BMJ, Vol. 319, 469 Dowler J (1999): Staying safe during the eclipse Turn your back on the sun (Editorials). BMJ, Vol. 319, Doyle E, Sahu D, Ong G (2002): Solar retinopathy after the 1999 solar eclipse in East Sussex. Eye, 16, Galainena ML (1976): Solar retinopathy. Annals of Ophthalmology, 8, Gardner TW, Ai E, Chrobak M, Shoch DE (1982): Photic maculopathy secondary to short-circuiting of a high-tension electric current. American Academy of Opthalmology, Vol. 89, Optikeren 03 / 03 43

7 Gärtner J (1987): Long-term follow-up of an ophthalmologist s central serous retinopathy, photocoagulated by sungazing. Documanta Ophthalmologica, Vol. Green WR, Robertson DM (1991): Pathological findings of photic retinopathy in the human eye. American Journal of Ophthalmology, Vol. 112, Helland M (2003): Husk god øyebeskyttelse Delvis solformørkelse i Norge 31. mai 2003! Høgskolen i Buskerud (http://www.hibu.no) (http://www.hibu.no/nyheter/2003/solmagnehelland.h tm ) Hope-Ross M, Travers S, Mooney D (1988): Solar retinopathy following religious rituals. British Journal of Ophthalmology, Vol. 72, Hope-Ross MW, Mahon GJ, Gardiner TA, Archer DB (1993): Ultrastructural findings in solar retinopathy. Eye, 7, Istock TH (1985): Solar retinopathy: a review of the litterature and case report. Journal of the American Optometric Association, Vol. 56, Jacobs NA, Headon M, Rosen ES (1985): Solar retinopathy in the Manchester area. Transactions (Ophthalmological Societies of the United Kingdom), Vol. 104, MacFaul PA (1969): Visual prognosis after solar retinopathy. British Journal of Ophthalmology, Vol. 53, Mainster MA (1998): Solar eclipse safety. Ophthalmology, Vol. 105, No. 1 (January), 9-10 Michaelides M, Rajendram R, Marshall J, Keightley S (2001): Eclipse retinopathy. Eye, Vol 15, Mwanza JC, Kayembe DL, Kaimbo DK, Kabasele PM, Ngoy DK (2000): [Solar retinopathy acquired after gazing at the sun during prayers] (PubMed sammendrag). Bull Soc Belge Ophtalmol, 275, Nettavisen (anonym) (1999): Syv skadet synet under solformørkelsen. Nettavisen, (25. august). (http://www.nettavisen.no/servlets/page?section=2&ite m= ) Penner R, McNair JN (1966): Eclipse blindness. Report of an epidemic in the military population of Hawaii. Vol. 61, No. 6 (June), Rai N, Thuladar L, Brandt F, Arden GB, Berninger TA (1998): Solar retinopathy A study from Nepal and Germany. Documenta Ophthalmologica, Vol. 95, Rothkoff L, Kushelevsky A, Blumenthal M (1978): Solar retinopathy: Visual prognosis in 20 cases. Israel Journal of Medical Science, 14, Rovick A (2000): 5 skadet synet i solformørkelsen. VG ( ) (http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?- artid= ) Schatz H, Mendelblatt F (1973): Solar retinopathy from sun-gazing under the influence of LSD. Brit J Ophthal, Vol. 57, Statens helsetilsyn (1998): ICD-10, Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. 10. revisjon, norsk utgave. Oslo Stokkermans TJW, Dunbar MT (1998): Solar retinopathy in a hospital-based primary care clinic. Journal of the American Optometric Association, Vol. 69, Thanos S, Heiduschka P, Romann I (2001): Exposure to a solar eclipse causes neuronal death in the retina. Graefe s Arch Clin Exp Ophthalmol, Vol. 239, Verma L, Sharma N, Tewari HK, Gupta S (1996): Retinopathy after solar eclipse, The National Medical Journal of India, 9, Voke J (1999a): Radiation effects on the eye Infrared radiation effects on ocular tissue (part 1). Optometry Today, (May 21), Voke J (1999b): Radiation effects on the eye Viewing the solar eclipse (part 2). Optometry Today, (June 18), Vos JJ, van Norren D (2001): Some afterthoughts about eclipse blindness. Ophthal Physiol Opt, Vol. 21, No. 6, Wergeland CFL, Brenner MEH (1975): Solar retinopathy and foveomacular retinitis. Annals of Ophthalmology, 7, Wittenberg S (1986): Solar radiation and the eye: a review of knowledge relevant to the eye care. American Journal of Optometry & Physiological Optics, Vol. 63, Wong SCK, Eke T, Ziakas NG (2001): Eclipse burns: a prospective study of solar retinopathy following the 1999 solar eclipse. The Lancet, Vol. 357, Yeh LK, Yang CS, Lee FL, Hsu WM, Liu JH (1999): Solar retinopathy: a case report (PubMed sammendrag). Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei), Vol. 62, No. 6 Magne Helland Førstelektor/optiker Institutt for optometri og synsvitenskap Høgskolen i Buskerud - Kongsberg Postboks Kongsberg 44 Optikeren 03 /03

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?.

Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Placebo effekten en nyttig tilleggseffekt i klinisk praksis?. Martin Bystad Psykolog v/ alderspsykiatrisk, UNN og stipendiat, Institutt for Psykologi, UiT. Hensikten med foredraget: Gi en kort presentasjon

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Hjerneslag Definisjon (WHO):

Hjerneslag Definisjon (WHO): Hjerneslag Definisjon (WHO): Plutselig oppstått global eller fokal forstyrrelse i hjernens funksjoner Vaskulær årsak Vedvarer mer enn 24 timer eller fører til død Hjerneslag.no Norge: 16.000 pr år 3. hyppigste

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener.

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. 2 For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen,

Detaljer

Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov, men følgende bør vektlegges:

Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov, men følgende bør vektlegges: 10 Undersøkelse av pasienter med diabetes mellitus. (Opprettet 2005, revidert 06.12.16) Ved undersøkelse av en pasient med diabetes mellitus bør optikeren i tillegg til en generell rutineundersøkelse (kapittel

Detaljer

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting

Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Toriske linser forståelse av rotasjonsgjenoppretting Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, New York, USA

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

5 Gy i huddose gjør det noe da? Steinar Tveiten Sentral strålevernkoordinator / Medisinsk fysiker Sørlandet sykehus HF

5 Gy i huddose gjør det noe da? Steinar Tveiten Sentral strålevernkoordinator / Medisinsk fysiker Sørlandet sykehus HF 5 Gy i huddose gjør det noe da? Steinar Tveiten Sentral strålevernkoordinator / Medisinsk fysiker Sørlandet sykehus HF Registrering og oppfølging av høye pasientdoser ved intervensjonsprosedyrer Prosedyren

Detaljer

Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten. Bardo Driller, lege på palliativt team

Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten. Bardo Driller, lege på palliativt team Innføring av Liverpool care pathway for døende pasienter (LCP) i primærhelsetjenesten Bardo Driller, lege på palliativt team Målet med behandling pleie og omsorg ved livets slutt Bedre symptomlindring

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011

Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Rapport fra kartlegging av helseplager hos ansatte, knyttet til inneklimaforhold ved Møhlenpris Skole 2011 Bergen kommune har bestemt seg for å gjøre en kartlegging av potensielle helseplager knyttet til

Detaljer

Filterbriller og synshemmede

Filterbriller og synshemmede Filterbriller og synshemmede Fagfeltet rehabilitering av synshemmede er et omfattende og svært mangfoldig område. Antall synshemmede vil temmelig sikkert øke betydelig i årene som kommer. Dette vil sette

Detaljer

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen mellom Sprycel (dasatinib) og pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) P.O. Box 15200, Gustavslundsvägen 12 SE-167 15 Bromma, Sweden Phone (46) 8 704 71 00, Fax (46) 8 704 89 60 Org. No. 556092-9886 www.bms.se 11 August, 2011 Informasjon til helsepersonell vedrørende sammenhengen

Detaljer

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT

Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Administrering av øyedråper og øyesalve METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for administrering av øyedråper og administrering av øyesalve. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er

Detaljer

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk

Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende. Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Dette bør du vite før du tar solarium! Advarsel! Soling i sol og solarium er kreftfremkallende Risikoen øker hvis du starter solariebruken i ung alder og forsterkes med økende bruk Statens strålevern fraråder

Detaljer

Søknad om prosjektmidler

Søknad om prosjektmidler Søknad om prosjektmidler Prosjektets navn: Helseoppfølging av personer med utviklingshemning - et treårig utviklingsprogram Tema: Utvikle og implementere retningslinjer for helseundersøkelser og samhandlingsmodeller

Detaljer

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det?

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Optiker Tambartun Kompetansesenter Syns- og lyslaboratoriet en liten, men viktig del av Tambartun Etablert i 1995 Professor Arne Valberg, Institutt for

Detaljer

1 Leksjon 2: Sol og måneformørkelse

1 Leksjon 2: Sol og måneformørkelse Innhold 1 LEKSJON 2: SOL OG MÅNEFORMØRKELSE... 1 1.1 SOLFORMØRKELSEN I MANAVGAT I TYRKIA 29. MARS 2006... 1 1.2 DELVIS SOLFORMØRKELSE I KRISTIANSAND 31. MAI 2003... 4 1.3 SOLFORMØRKELSE VED NYMÅNE MÅNEFORMØRKELSE

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN

Akutte trykksår. Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Akutte trykksår Thomas Sjøberg Plastikkirurgisk avdeling UNN Definisjon 1 Et akutt trykksårer en alvorlig form av LIGGESÅR, relatert til neurologisk lidelse, f eks i hemiplegi eller paraplegi. Ref: Medilexicon

Detaljer

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKREFT Actinica Lotion beskytter huden mot UV-stråling og bidrar til å forebygge visse former for hudkreft 2 Hva er hudkreft? Hudkreft er den vanligste formen

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT

Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT Kompresjonsbehandling - METODERAPPORT Dette er en felles metoderapport for prosedyrene Generelt om kompresjonsbandasjer og Legging av kompresjonsbandasjer. Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er

Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er rapportert til det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet.

Detaljer

Retinal arterieokklusjon

Retinal arterieokklusjon Retinal arterieokklusjon Retinal arterieokklusjon (RVO): en innledning RVO er en viktig og vanlig årsak til synstap, 1 som rammer 5 av 1 000 personer over enn 30 år. 2 Befolkningen eldres, 3 og derfor

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Jorda bruker omtrent 365 og en kvart dag på en runde rundt sola. Tilsammen blir disse fire fjerdedelene til en hel dag i løpet av 4 år.

Jorda bruker omtrent 365 og en kvart dag på en runde rundt sola. Tilsammen blir disse fire fjerdedelene til en hel dag i løpet av 4 år. "Hvem har rett?" - Jorda og verdensrommet 1. Om skuddår - I løpet av 9 år vil man oppleve 2 skuddårsdager. - I løpet av 7 år vil man oppleve 2 skuddårsdager. - I løpet av 2 år vil man oppleve 2 skuddårsdager.

Detaljer

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler

Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Soleksponering, UV, solariebruk og solvettregler Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Lill Tove Nilsen Foto: Jofrid Egeland, Statens strålevern Lill Tove N. Nilsen, Statens strålevern Nasjonalt melanommøte, 30.

Detaljer

Naturlig revitalisering av

Naturlig revitalisering av L E G E I N F O R M A S J O N Naturlig revitalisering av ansiktets kontur og struktur Gir tilbake det tiden har tatt Volum er nøkkelen til glatt og spenstig hud Sculptra en volumizer ny klasse innen injeksjonsbehandling

Detaljer

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Patofysiologi søvnapnoe Forekomst blant hjertesviktpasienter Betydning i en hjertesviktpopulasjon Utredning Søvnapnoe Obstruktiv

Detaljer

Perseidene 2015 fra Norge

Perseidene 2015 fra Norge Perseidene 2015 fra Norge Av Birger Andresen, Trondheim Astronomiske Forening (www.taf-astro.no) 2015 antas å bli et godt år for den flotte meteorsvermen Perseidene, i hvert fall for de som bor så langt

Detaljer

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015

RAPPORT. Legers forskrivning på blå resept. Kontroll 2-2015 RAPPORT Legers forskrivning på blå resept Kontroll 2-2015 Legens reservasjon mot generisk bytte av legemidler 2014/2015 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 1.2 VILKÅR FOR

Detaljer

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier 16.09.16 Innhold Palliasjon Symptomkartlegging Bruk av ESAS-r Palliasjon Palliasjon ; Palliasjon er aktiv behandling, pleie og

Detaljer

Hvordan bestille MSDN AA

Hvordan bestille MSDN AA Hvordan bestille MSDN AA Trenger du hjelp kan du kontakte MSDN Helpdesk. Du kan ringe de eller sende de epost. MSDN Helpdesk Telefon: 800 19 307 MSDN Helpdesk Epost: academicalliance@eu.subservices.com

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE

SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE SJEKKLISTE FOR VURDERING AV FOREKOMSTSTUDIE (Tverrsnittstudie, spørreundersøkelse, survey) FØLGENDE FORHOLD MÅ VURDERES: Kan vi stole på resultatene? Hva forteller resultatene? Kan resultatene være til

Detaljer

Medical Literature Monitoring. Susanne Dertz Drug Safety Forum 09.09.15

Medical Literature Monitoring. Susanne Dertz Drug Safety Forum 09.09.15 Medical Literature Monitoring Susanne Dertz Drug Safety Forum 09.09.15 Disposisjon Bakgrunn/hensikt Hvordan søkene utføres Hva må MAH gjøre? (og ikke gjøre ) Hvordan finne ICSRs Bakgrunn GVP: MT-innehavere

Detaljer

Akupunkturbehandling. Øyelidelser. Av Erik Vinje Olbjørn

Akupunkturbehandling. Øyelidelser. Av Erik Vinje Olbjørn Akupunkturbehandling av Øyelidelser Av Erik Vinje Olbjørn Visste du at AKUPUNKTUR kan være svært effektivt for en rekke ØYELIDELSER? Akupunkturberhandling brukes mest mot AMD (aldersrelatert maculadegenerasjon)

Detaljer

Seminar NDT nivå 3 personell.

Seminar NDT nivå 3 personell. Hva vil bli omtalt? Hva påvirker synet vårt? dosent/optiker Magne Helland Høgskolen i Buskerud Avdeling for optometri og synsvitenskap Kongsberg Introduksjon! Kort om synsfunksjonen! Synsskarphet (visus)!

Detaljer

Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng

Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng Forelesningsplan for fordypningsemnet Symptomhåndtering, SYKVIT4303, 15 poeng Vår 2006 Kursansvarlig: Eli Haugen Bunch og Randi Nord Sted: rom 223 Frederik Holsts hus Tid: Uke 6-14, tirsdager, onsdager

Detaljer

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.6 2004 Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Er det noen som har sett brillene mine? For alle har vi vel opplevd det; det ene øyeblikket sitter

Detaljer

Kartlegging av symptomer ESAS. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Helseregion Vest Eldbjørg Sande Spanne Kreftsykepleier Randaberg

Kartlegging av symptomer ESAS. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Helseregion Vest Eldbjørg Sande Spanne Kreftsykepleier Randaberg Kartlegging av symptomer ESAS Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Helseregion Vest Eldbjørg Sande Spanne Kreftsykepleier Randaberg Grunnleggende palliasjon skal ivareta: Kartlegging av symptomer

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Øyet og synsfunksjonen

Øyet og synsfunksjonen Syn den viktigste sansen? Øyet og synsfunksjonen KROSS 2014 Helle K. Falkenberg Optiker & førsteamanuensis Institutt for optometri og synsvitenskap Synet gir informasjon om verdenen vi lever i Synspersepsjon

Detaljer

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning?

Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Yrkesbetinget kreft hva med erstatning? Bakgrunn Kreftregisteret og Rikstrygdeverket (nå: NAV) har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Året før hadde to studier avdekket

Detaljer

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag

Finne litteratur. Karin Torvik. Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Finne litteratur Karin Torvik Rådgiver Senter for Omsorgsforskning, Midt Norge Høgskolen i Nord Trøndelag Ulike former for kunnskap Teoretisk og praktisk kunnskap Teoretisk kunnskap er abstrakt, generell,

Detaljer

Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling.

Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling. Pårørendes behov for støtte, omsorg, informasjon, sosial nærhet og bekreftelse mens deres nærmeste er innlagt ved en intensivavdeling. Forfatter: Grete Høghaug, intensivsykepleier, Master i sykepleievitenskap

Detaljer

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005)

HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Dødsrisiko Uførerisiko KS-risiko HIV-infeksjon (B24) (Sist endret 01.2005) Ved HIV-infeksjon var det tidligere generelt stor sykelighet og høy dødelighet. I 1996 ble det introdusert en ny behandlingsstrategi

Detaljer

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT

Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Urinprøve og urinstiks METODERAPPORT Formålet med prosedyren: Formålet med prosedyren er klart definert og avgrenset: Å øke kunnskapen hos helsearbeideren slik at urinstiks og urinprøver tas på en forsvarlig,

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær)

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Skarpt syn: Slik ser barna ut med friske øyne og klar øyelinse. Grå stær

Detaljer

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Forslag om nasjonale faglig retningslinjer for utredning og behandling av personer med demens og deres pårørende Knut Engedal, fag- og forskningssjef Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Demens

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge. Frivillighetsbarometeret 2014 TNS Frivillighet Norge Innhold 1 Om Frivillighetsbarometeret 3 2 Overordnet oppsummering 6 3 Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 10 4 Hvilke organisasjoner gjør man frivillig arbeid for? 16 5 Om frivillig

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Midt i siktet. Ungdomsskoleelever som er svaksynte og optiske hjelpemidler. Assistansesamling 18. oktober 2009

Midt i siktet. Ungdomsskoleelever som er svaksynte og optiske hjelpemidler. Assistansesamling 18. oktober 2009 Midt i siktet Ungdomsskoleelever som er svaksynte og optiske hjelpemidler Assistansesamling 18. oktober 2009 Masteroppgave i spesialpedagogikk Universitet i Oslo 2008 Hilde Tvedt Ryen Innhold Bakgrunn

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark

Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Bruk av filterbriller har det noe for seg, og for hvem? Av Gaute Mohn Jenssen, optiker NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark Litt historikk Blendingsproblematikk er ikke noe nytt fenomen Menneskene har i uminnelige

Detaljer

BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set with Pre-Attached Holder

BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set with Pre-Attached Holder BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set with Pre-Attached Holder Daglige rutiner Daglige risikoer I EU rapporteres det inn mer enn én million nålestikkskader hvert år 1 BD Vacutainer Push Button

Detaljer

DME (diabetisk makulaødem)

DME (diabetisk makulaødem) DME (diabetisk makulaødem) En brosjyre om diabetesrelatert synstap For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen, mer verdsatt enn både mer verdsatt

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter

Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke. Dueveien 15, Frogner Senter Vårt saksnr. 0905467 Korrigert Rapport: Måling av elektromagnetisk feltstyrke Dueveien 15, Frogner Senter Det er utført måling av feltstyrke i tre forskjellige målepunkter. Største verdi ble målt på taket

Detaljer

Small Area Variation - Practice Variation. Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO

Small Area Variation - Practice Variation. Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO Small Area Variation - Practice Variation Ivar Sønbø Kristiansen, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, UiO Definisjon Variasjon i forbruk av helsetjenester utover det som kan forklares med legitime

Detaljer

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg.

Denne delen, Del 2, skal brukes sammen med den siste versjon av IEC 335-1 og dens tillegg. Uoffisiell oversettelse av relevante deler av EN 60335-2-27 (lik IEC 60335-2-27:2002) utført av Statens strålevern november 2004. Original versjon på engelsk er den gjeldende versjon. HOUSEHOLD AND SIMILAR

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Hva er en god fagvurdering?

Hva er en god fagvurdering? Hva er en god fagvurdering? Lars Frich Michael Bretthauer Medisinske redaktører Tidsskrift for Den norske legeforening Hvorfor fagfellevurdring? Faglig kvalitetssikring Aktualitet Relevans Validitet Aavitsland

Detaljer

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken

Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Bruk av ultralyd som hjelpemiddel ved hjertesviktpoliklinikken Guri Holmen Gundersen Intensivsykepleier/spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Sykehuset Levanger Hjertesviktpoliklinikken Sykehuset

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL INDIA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader for Temareiser

Detaljer

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon

Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi. Posisjoneringstjenester for mobiltelefon Teknostart prosjekt 2010 for Kommunikasjonsteknologi Posisjoneringstjenester for mobiltelefon 1. Innledning Posisjoneringstjenester har utallige anvendelsesområder. I denne oppgaven skal det brukes en

Detaljer

Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag?

Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag? Hvordan hjelpe pasienten til å leve godt tross følgetilstander etter slag? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, Følgetilstander etter hjerneslag Lammelser Føletap Apraksi Afasi

Detaljer

I tillegg til de generelle retningslinjene for en rutineundersøkelse bør følgende vektlegges:

I tillegg til de generelle retningslinjene for en rutineundersøkelse bør følgende vektlegges: 4 Undersøkelse av barn (Opprettet 2005, revidert 23.04.15) Ved undersøkelse av barn skal man tilstrebe å utføre samme undersøkelser som beskrevet i kapittel 1 Rutineundersøkelse, men optikeren må bruke

Detaljer

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ

Samvalg: sammen med helsepersonell. Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Samvalg: Å finne det beste alternativet sammen med helsepersonell Øystein Eiring, spes. psykiatri, fagsjef SI, prosjektansvarlig Kunnskapsstøtte HSØ Ann Toril Hytten 47 år Bipolar lidelse type I Illustrasjonsfoto

Detaljer

FRIENDS-program. som et universelt tiltak på en skole i Nordland. Susanne Seidel BUP Mosjøen 22. oktober 2014

FRIENDS-program. som et universelt tiltak på en skole i Nordland. Susanne Seidel BUP Mosjøen 22. oktober 2014 -program som et universelt på en skole i Nordland Susanne Seidel BUP Mosjøen 22. oktober 2014 Oversikt: Tema i dag 1.) angst og depresjon 2.) angst og depresjon Blant de hyppigste psykiske lidelser (WHO,

Detaljer

Høring - øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist)

Høring - øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist) postmottak@hod.dep.no emh@hod.dep.no Oslo 11.06.08 Høring - øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist) Viser til høringsnotat

Detaljer

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Håndhygiene Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Hvorfor håndhygiene? Til enhver tid har 6-7% norske pasienter/beboere i sykehus og sykehjem en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Helsepersonells

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger.

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Vårt saksnr. 0805557 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå Bekketunet barnehage Hjalmar Johansensgate 4, 4019 Stavanger. Målingen utført av: Tor Mydland, overing. FK, Post- og teletilsynet Anders

Detaljer

Brukerundersøkelse ved legekontoret NorPEP som hjelpemiddel. Inger Lyngstad

Brukerundersøkelse ved legekontoret NorPEP som hjelpemiddel. Inger Lyngstad Brukerundersøkelse ved legekontoret NorPEP som hjelpemiddel Inger Lyngstad g y g Spesialist i allmennmedisin Fastlege i Ringerike kommune Praksiskonsulent Ringerike sykehus inger.lyngstad@rms.nhn.no Ringerike

Detaljer

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis

Skyggekast fra vindkraftverk. Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og presentasjon av NVEs forvaltningspraksis 2 2014 V E I L E D E R Skyggekast fra vindkraftverk Veileder for beregning av skyggekast og

Detaljer

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral

Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå. J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral Vårt saksnr. 0903369 Rapport: Måling av elektromagnetisk feltnivå J.H.Nævdal Bygg AS Ibsens gate 104, 5052 Bergen Kronstad sentral Målingen utført av: Anders Lyngstad, overing. FK, Post- og teletilsynet

Detaljer

Mobil intensivsykepleier og bruk av kartleggingsverktøyet MEWS (modified early warning score) for å vurdere pasientens tilstand på sengepost.

Mobil intensivsykepleier og bruk av kartleggingsverktøyet MEWS (modified early warning score) for å vurdere pasientens tilstand på sengepost. Mobil intensivsykepleier og bruk av kartleggingsverktøyet MEWS (modified early warning score) for å vurdere pasientens tilstand på sengepost. Sturle Grønbeck Led spes.spl MTU og intensivsykepleier, INTI1

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

Noen begreper. *7.5 % i Norge, dvs. 4-5.000 barn/år

Noen begreper. *7.5 % i Norge, dvs. 4-5.000 barn/år Hovedpoeng Flere premature barn er på vei inn i skolen Noen har spesifikke øye-/synsvansker Flere har lærevansker uten kjent årsak Synsvansker kan gi lærevansker! Stor fare for at vanskene ikke avdekkes

Detaljer

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12

Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Internett i skolen Linn Heidenstrøm 04.10.12 Denne teksten skal omhandle bruk av internett i skolen, og informasjon om internett og nyere utvikling av nettstudier. Hva som er positivt og negativt, og om

Detaljer

met.info Ekstremværrapport

met.info Ekstremværrapport met.info no. 16/2014 ISSN 1503-8017 METEOROLOGI Bergen, 25.08.2014 Ekstremværrapport Lena 9. og 10. august 2014 Sammendrag Lørdag 9. og søndag 10. august gikk et, for årstiden, kraftig lavtrykk inn i

Detaljer

Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com

Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com Brukerhåndbok clinicalevidence.bmj.com Innhold Innledning................................... 3 Finne evidensbasert informasjon.............. 4 Ved hjelp av kapittel....................... 4 Ved hjelp av

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

«Utviklende både faglig og personlig» en evalueringsstudie

«Utviklende både faglig og personlig» en evalueringsstudie «Utviklende både faglig og personlig» en evalueringsstudie Fagseminar om simulering 17.-18. juni 2015 Førstelektor Jill Flo og høgskolelektor Elisabeth K Flaathen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN

Detaljer

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom)

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Informasjonsskriv til foreldre Hva er Glaukom (grønn stær)? Glaukom (grønn stær) er en livslang øyesykdom som er vanligst hos voksne over 65 år, men som også forekommer

Detaljer

SKJEMA: Tilsyn med solarier

SKJEMA: Tilsyn med solarier SKJEMA: Tilsyn med solarier Virksomhetens navn: Organisasjonsnummer: Ansvarlig innehaver: Kontaktperson: Besøksadresse: Postadresse: E-post adresse / hjemmeside: Telefon: Tilsyn utført av: Til stede frå

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper

Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper Rapport: Individuell opplæring i og tilpasning av ørepropper Februar 2012 Beyond expectations Bakgrunn Støy er for mange yrkesgrupper og disipliner en stor utfordring i arbeidshverdagen. For å beskytte

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om diabetes retinopati Diabetes og syn Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Vakre høstfarger, sett med friske øyne. Frisk netthinne:

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert

Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert Rapport 13006a: Veiledende støymålinger og befaring Alle person- og stedsnavn er anonymisert RAPPORT Tittel Veiledende støymålinger og befaring Forfatter Pål Jensen, Norsk forening mot støy Prosjektnr

Detaljer

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare

Sarepta Energi AS. Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare Sarepta Energi AS Oksbåsheia vindpark nettilknytning Forholdet til bebyggelse og mulig helsefare SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trine Riseth 138421 03.02.2006 Til: Sarepta Energi AS Kopi

Detaljer