Barnehøringen 2009: Barn i Norge sa ifra til FN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehøringen 2009: Barn i Norge sa ifra til FN!"

Transkript

1 Barnehøringen 2009: Barn i Norge sa ifra til FN!

2 Barnehøringen:Barn i Norge sa ifra til FN! Arrangørene av barnehøringen Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Er en interesseorganisasjon som representerer 88 ulike barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonene omfatter alt fra samfunnspolitiske organisasjoner til korps, speider og livssynsbaserte organisasjoner. Redd Barna Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som kjemper for at rettighetene i FNs barnekonvensjon skal bli virkelighet for alle barn. Redd Barnas mål er en verden hvor alle barn lever gode og trygge liv. Barneombudet Barneombudet er etablert av Stortinget for å jobbe for at barns rettigheter og interesser blir ivaretatt. Barneombudet har også i oppgave å se til at barn og unge blir sett på som likeverdige med voksne, og at de blir hørt i saker som angår dem. Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstskår. Nesten alle land i verden har forpliktet seg til å følge FNs konvensjon om barnets rettigheter. Norge er ett av dem. Hvert femte år må norske myndigheter rapportere til FNs komité for barnets rettigheter (barnkomiteen) på hvordan de oppfyller barn og unges rettigheter her i landet. I tillegg til rapporten fra norske myndigheter, leverer Barneombudet og Forum for barnekonvensjonen (FFB) et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter - sine egne rapporter til FN. Artikkel 12 i barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å si meningen sin og bli hørt i alle saker som angår dem. For å gi barn og unge i Norge muligheten til å si meningen sin og bli hørt direkte av barnekomiteen, arrangerte Barneombudet, Redd Barna og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) en egen barnehøring. 59 barn mellom 10 og 18 år deltok på Barnehøringen oktober. Barna var blitt rekruttert via LNU, Barneombudet og Redd Barna sine nettverk. Noen av barna hadde særlige erfaringer med brudd på egne rettigheter, og noen var aktive i en barne- og ungdomsorganisasjon. Deltakerne kom fra hele landet, og alle satt de på verdifulle erfaringer om hva som er utfordringer for barn i Norge i dag, og meninger om hvordan Norge kan bli et bedre land å vokse opp i for alle barn. Søndag 11.oktober møttes barna i Oslo for en forberedende samling. Her valgte de selv hvilke temaer de ønsket å jobbe med. Temaene barna valgte var tett knyttet til artikler i barnekonvensjonen. Gjennom gruppearbeid og ulike kreative uttrykk belyste barna både brudd på barns rettigheter i Norge og hvordan barns rettigheter kan styrkes. Mandag 12.oktober møtte de Lothar Krappmann fra barnekomiteen. Han var invitert spesielt til Oslo for å høre hva norske barn og unge hadde å si, og under Barnehøringen fikk han høre hvordan det er å være ung i Norge i dag. I tillegg til barnekomiteens representant var både Barneombudet, LNU og Redd Barna representert og fikk snakket med barna. Deltakerne fikk dermed også gitt sine innspill til ledelsen i disse organisasjonene. Barn og unge er selv eksperter på hvordan det er å være ung i Norge i 2009, og må derfor gis muligheten til å påvirke for å gjøre Norge til et bedre land å vokse opp i! Det er så interessant å erfare hvor kompetente disse barna er. De ser hvor skoen trykker. Ofte har de løsninger på problemene også. Lothar Krappmann til NRK Kveldsnytt Hvorfor var denne Barnehøringen viktig? Bjarne Dæhli, leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU): Barnehøringen viste hvor viktig det er at barn og ungdom engasjerer seg i egne rettigheter. Dessverre er barne- og ungdomspolitikken nedprioritert i mange kommuner. Hvis vi vil skape et bedre oppvekstmiljø, er det ingen andre enn barn og ungdom selv som vet hva som skal til! Reidar Hjermann, Barneombud i Norge: Barnehøringen er enormt viktig fordi vi bor i verdens beste land, og derfor er det veldig viktig at FNs komité for barns rettigheter får høre fra barna selv at Norge fortsatt har langt igjen på mange områder. Disse barna har unike erfaringer, de er eksperter på det livet de har levd, og det har nå FN fått direkte fra dem. Det er veldig verdifullt. Februar 2008 Juni-sept oktober 12. oktober Oktober 2009 November 2009 Januar 2010 Feb/mars 2010 Marianne Borgen, leder av Norgesprogrammet i Redd Barna: Norske myndigheters rapport til FN Formøte: Forum for Barnekonvensjonen, Barneombudet og Senter for menneskerettigheter er hos barnekomiteen i Geneve og utdyper rapportene muntlig Supplerende rapporter fra Forum for barnekonvensjonen, Barneombudet og Senterfor menneskerettigheter Barnehøringen Barnekomiteen sender en liste med saker og tema de ønsker svar på fra norske myndigheter. Norge sender skriftlig svar på listen over temaer fra barnekomiteen. Eksaminasjon: Norske myndigheter blir hørt av barnekomiteen. Avsluttende merknader: Merknader fra barnekomiteen til norske myndigheter på hvordan Norge kan jobbe bedre for barn. Å høre direkte fra barn og unge selv hvordan de opplever sin hverdag, gir FNs barnekomité kunnskap om barn og unges virkelighet som de aldri ville fått bare ved å lese rapporter skrevet av voksne. Derfor var barnehøringen 2009 viktig. 2 3

3 Barn i Norge sa:...at skolen må bli bedre!...skolen må tilpasses døve barn! - Tegnspråk bør bli valgfag for alle. - Norske filmer og serier må tekstes. I dag er mye av tekstingen dårlig. - Døve barn må få et bedre fritidstilbud. At tilpasset opplæring og spesialundervisning må bli bedre. At elever som ikke snakker norsk, eller bare snakker litt norsk, må få et bedre skoletilbud. At Norge må gjøre mer for å bekjempe mobbing og at barn og unge må inkluderes mer i arbeidet for å bekjempe mobbing. At Norge må bli bedre på å gi barn opplæring i barns rettigheter og i menneskerettighetene. At skolehelsetjenesten må bli et mer tilgjengelig og likeverdig tilbud for alle. At det varierer for mye om og i hvor stor grad elevers rett til å bli hørt oppfylles på ulike skoler. At barn og unges inneklima på skolen, slik som luft, temperatur, lys og toalettforhold ofte er for dårlig. Artikkel 28: Alle barn har rett til å gå på skole og få utdanning. Artikkel 29: Utdanningen skal fremme utvikling av barnets personlighet, og teoretiske og praktiske ferdigheter. Den skal skape respekt for menneskerettighetene og fremme holdninger om fred, toleranse, og vennskap mellom folk. Utdanningen skal skape respekt for naturen, og for barnets egen og andres kultur....mobbingen må ta slutt! Barn har ikke bare rett til å gå på skole, men de har også rett til å lære og til å trives og ha det bra når de er på skolen. Det er ikke alle barn som opplever å få god nok opplæring. Mange barn blir utsatt for mobbing og dårlig innemiljø på skolen. Deltakerne diskuterte om alle barn får oppfylt retten til god og ordentlig skolegang og om hva som kan gjøres for at alle skal ha det bra på skolen. - Det er for mye lekser i norsk skole. - Det er viktig å huske på at vi lærer utenfor klasserommet også. - Det må bli enklere å organisere turer i skoletiden. - Det må bli større valgfrihet til å velge hvilken skole man vil gå på i kommunen eller fylket. - Det må stilles strengere krav til lærere. - Lærere må respektere elevene mer. De må se elevene som likeverdige. - Serviceansatte må behandle unge og eldre på lik linje - Det er alt for stor forskjell fra skole til skole på hvor ofte helsesøster er tilstede og tilgjengelig på skolen. - Det er mye mobbing i skolen, og denne må tas mer alvorlig. - Lærerne må læres opp til å oppdage, se, lytte og handle. - Mye mobbing skjer i det skjulte, og det blir mer mår man blir eldre. - Mobbingen er mer direkte og mer synlig når man er yngre....at alle har rett til Artikkel 31: Alle barn har rett til fritid, tid til å leke og rett til å delta i kulturlivet. et godt fritidstilbud! Barn har rett til å leke og til å delta i fritidsaktiviteter, men økonomi, funksjonshemming og språk kan være hindringer for mange barns mulighet til å delta. Deltakerne diskuterte om alle barn får være med på fritidsaktiviteter og hva man kan gjøre for at alle får bli med. - Fritidsaktiviteter bør bli billigere. - Det bør brukes mer penger på organisasjoner som jobber med barns fritidstilbud. - Frivillige organisasjoner er like viktige som idrettslag. - Det trengs et mer inkluderende fritidstilbud. At ulike barn i Norge ikke har de samme mulighetene for å kunne delta i fritids- og kulturaktiviteter, blant annet på grunn av penger. At det trengs mer fokus på kunst og kultur til barn og unge. 4 5

4 ...at vold og overgrep mot barn må stoppes! Artikkel 19: Staten skal beskytte barnet mot mishandling. Artikkel 34: Alle barn skal beskyttes mot seksuelt misbruk. Ingen barn skal misbrukes eller bli utsatt for vold, likevel skjer det. Alt for mange barn i Norge opplever å ikke få hjelp når voksne slår eller utnytter dem psykisk eller seksuelt..at barn med en forelder i fengsel har rettigheter de også! Artikkel 2: Rettighetene i barnekonvensjonen gjelder alle barn, uten unntak. Staten skal passe på at ingen blir diskriminert. Artikkel 9: Barnet skal ikke skilles fra foreldre sine mot sin vilje, unntatt når det er til barnets beste. Noen barn opplever at en forelder blir dømt for et lovbrudd og kommer i fengsel. Mellom 6000 og 9000 barn i Norge opplever dette hvert år. Mange av disse barna sliter med at det er vanskelig å ha god kontakt med den som er i fengsel. Deltakerne diskuterte hvordan vi kan sikre at barn som har en forelder i fengsel får oppfylt sine rettigheter. - Rettsystemet svikter i veldig mange saker, det tar altfor lang tid før saken kommer opp. - Barnevern, psykologer, politi og andre gjør ofte feil, men det får ikke konsekvenser. - Alt for mange overgreps- og voldssaker blir henlagt. - Mange tør ikke melde fra fordi det tar så lang tid å få hjelp. - Det er mangel på folk som kan jobbe med sakene. - Det må bli flere tilbud og steder å være for barn som har blitt utsatt for vold eller overgrep. - Barn ikke må få mindre hjelp enn de voksne som har gjort noe galt. - Det bør være lettere å få voldsalarm også for barn....det er vanskelig å si ifra Deltakerne diskuterte hvordan vold og overgrep mot barn kan stoppes, og hvordan de som har blitt utsatt for vold og overgrep bør bli tatt vare på etterpå. - Barn må ikke straffes for noe de ikke har gjort. - Fengsel må holde det de lover. Hvis en forelder skal hjem på perm eller fremstilling må ikke fengselet ombestemme seg. - Foreldre i fengsel bør få lengre permisjoner og få lov til å komme oftere på besøk hjem. - Foreldre i fengsel må få mer tid på telefonen og det må være billig å ringe. - Besøksrommene i fengslene må bli bedre. De må bli større, ha bedre luft, være rene og ha leker og spill for både store og små barn. - På besøk må man få være ute, og få lov til å ha med mat og drikke. - En snill og koselig fengselsbetjent må ha ansvar for leker og andre koselige ting når barn kommer på besøk. At det må bli lettere for barn å holde kontakten med foreldre i fengsel uansett hvor i landet de bor. At fengslene må ta imot barn som besøker foreldrene sine på en god måte. - Det må bli mer informasjon, spesielt i skolene. Barn vet kanskje ikke at det som skjer er galt. - Voksne må tro på barn når de forteller om overgrep og vold. - Det må bli tryggere prosesser og systemer for de som sier ifra. I sin rapport til FN skrev Forum for barnekonvensjonen blant annet: At straffeloven må bli tydeligere på barns særlige vern mot vold. At voksne, og særlig voksne som jobber med barn, må få mer kunnskap om vold og overgrep. At barn som har vært offer for vold eller overgrep ikke må tvinges til samvær som kan sette barnet i risiko. At det bør opprettes et barnehus i hvert fylke, hvor barn som har vært utsatt for vold og overgrep kan få hjelp fra alle de som har ansvar for å hjelpe samlet under ett tak. At de som gjennomfører dommeravhør med barn må få mer kunnskap. Det står i loven at dommeravhør skal gjennomføres etter to uker, men i virkeligheten tar det ofte mye lengre tid. Dette må det gjøres noe med. Barn må slippe å vente for lenge. At barn som har vært utsatt for vold og overgrep må få god hjelp fra de som har ansvar for å hjelpe barn. I dag er det tilfeldig hvilken hjelp de får, og det tar ofte for lang tid. 6 7

5 ...at barnevernet må bli bedre!...at alle barn må bli hørt! Artikkel 9: Barnet skal leve sammen med sine foreldre, hvis de har det godt der. Ellers skal staten hjelpe barnet med å finne et annet hjem. Artikkel 25: Staten skal passe på at barn på institusjoner, som barnehjem og sykehus, har det godt der. - Barn og unge må følges opp bedre. - Omverden må bli flinkere på å fange opp problemer i hjem og oppvekstvilkår. - Barnevernet trenger flere ressurser. - Det må stilles større krav til hvem som kan bli fosterforeldre eller ansatte i barnevernet. - Barn og unge må bli hørt og tatt hensyn til. Barns mening skal telle og barnevernet må høre på hvordan barn har det. - Barnevernet må bli lettere å få tak i, særlig i akutte tilfeller. - De ansatte i barnvernet må få bedre arbeidsvilkår. - Barnevernet må få bedre rykte på barne- og ungdomsskoler. - Alle barn og unge er unike og skal bli akseptert og møtt med ubetinget omsorg og respekt. I sin rapport til FN skrev Forum for barnekonvensjonen blant annet: Alle barn har rett på god omsorg, men ikke alle foreldre klarer å gi barna det. Da må staten hjelpe foreldrene og barna. Dette er en vanskelig og sårbar situasjon for de barna det gjelder. Deltakerne diskuterte om alle barn får god omsorg i Norge i dag, og hva som må gjøres bedre for barn som får hjelp fra barnevernet. At det lokale barnevernet må få flere ressurser for å kunne gjøre jobben sin på en tilfredsstillende måte. At barnets rett til hjelp når barnet trenger det må styrkes. I dag får heller ikke alltid barn den hjelpen som passer best for dem. At barnets rett til å bli hørt i barnevernet, både når det gjelder ens egen sak, og hvordan man har det på barnevernsinstitusjon eller i fosterhjem, ikke er tilstrekkelig oppfylt i dag. At barn må få muligheten til å gi tilbakemeldinger på hvordan de opplever hjelpen de får fra barnevernet. At ettervern, hjelp til ungdommer etter de har fylt 18 år og ikke er barn lenger, må bli bedre. Artikkel 12: Alle barn har rett til å si meningen sin, og barnets meninger skal tas på alvor. Artikkel 15: Alle barn har rett til å være med i en organisasjon. Barn har rett til å bli hørt og meningene dere skal tas på alvor, men det er ikke sikkert at det alltid skjer. Det finnes i dag ikke gode nok strukturer for å høre barn. Det er for eksempel ikke naturlig for en offentlig ansatt eller politiker å lytte til barn og unge i saker som gjelder barn. Deltakerne diskuterte om barn blir hørt på ordentlig, og hvordan barns rett til å bli hørt og være med kan bli oppfylt. - Barnas ord må tas på alvor. - Barn lever i samme verden som voksne, og bør ha samme innflytelse. - Barn vet ting som ikke voksne vet, for eksempel om skolen. - På skolen må rektor og lærere høre på barna. Elevråd er bra, men fungerer ikke alltid så godt. - Det er greit at foreldre sier hva de mener, men barn må også få ta noen valg. - Nå foreldre skiller seg må barna bli tatt på alvor og høres på. - Når man har det vanskelig hjemme kan man gå til helsesøster eller venner. - Barn må få være med når nye lover som gjelder barn skal diskuteres. - Voksne påvirker valgene barn tar. Selv om man velger selv har man blitt dyttet i forskjellige retninger. - Voksne må ta seg tid. Voksne tror det er bortkastet tid å høre på barn. - Voksne hører barn best når de er i godt humør, når det er noe galt, om lekser, når barn er lei seg, og når barn er saklige da tror de at de snakker med en voksen. - Å se og høre på barn er å gi omsorg. At alle kommuner bør ha et eget ungdomsråd eller et eget kommunestyre for barn og unge. Barn og unge må ha ordentlig innflytelse, det må ikke bare være på liksom. 8 9

6 Barn i Norge sa ifra......og FN lyttet..at mindreårige asylsøkere må bli tatt vare på! Artikkel 2: Rettighetene i barnekonvensjonen gjelder alle barn, uten unntak. Staten skal passe på at ingen blir diskriminert. Artikkel 22: Staten skal sørge for at flyktningbarn får det godt. Barn skal blant annet bli hjulpet gjenforening med foreldrene eller andre familiemedlemmer. Noen barn må flykte fra krig og konflikt. Barn som kommer til Norge fordi de har flyktet har krav på å bli beskyttet og tatt vare på akkurat som norske barn. Men i dag opplever mange barn som flykter til Norge en helt annet virkelighet. Deltakerne diskuterte hvordan situasjonen er i dag og hvordan Norge kan bli et bedre land også for barn som kommer hit som flyktninger eller asylsøkere. - Barna trenger en kontaktperson uansett om de kommer alene eller med en familie. Kontaktpersonen bør være en ung person og skal være et bindeledd mellom deg, ditt nye sosiale liv og skolen. - Det trengs mer ressurser i norskopplæringen. Asylbarn som kommer til Norge er på forskjellige nivåer og norskundervisningen bør være mer tilpasset dette. - Det burde finnes et sted hvor barn får informasjon om asylpolitikk og asylsøkere. - Religionsundervisningen skal være nøytral og balansert. Man skal lære om alle religioner og ha mer alternativ undervisning som besøk. - Det er viktig med felles aktiviteter for norske barn og asylsøkerbarn. - Foreldrene er nøkkelen til barn som kommer til Norge med familie. Det er derfor viktig at foreldrene blir mer åpne for det nye samfunnet og blir tryggere på det slik at barna kan få mer frihet. - Det er viktig med god kontakt mellom skole og foreldre. Norge er et rikt og velorganisert land, men jeg tror ikke alltid barns rettigheter og behov blir prioritert. Lothar Krappmann til NRK Kveldsnytt Barn sa ifra til FN hva nå? En hilsen fra arrangørene Den 12. oktober 2009 fant en viktig begivenhet sted for første gang i historien kom et medlem av FNs komité for barnets rettigheter til Norge for å møte barn og unge. 59 ungdommer delte sine erfaringer og meninger, og hver og en ble de hørt direkte av Lothar Krappmann fra barnekomiteen. En stor takk til alle som deltok! Artikkel 12 i barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å si meningen sin og bli hørt. Men artikkel 12 understreker også at barnets synspunkter skal legges vekt på når en beslutning skal tas. At barn får si meningen sin og blir lyttet til er viktig, men ikke nok for å oppfylle barnets rett til å bli hørt må voksne beslutningstakere ta barns meninger ordentlig på alvor. I tiden fremover skal Barneombudet, LNU og Redd Barna jobbe for at disse erfaringene og meningene blir tatt på alvor av de andre medlemmene i FNs barnekomité, av norske myndigheter, av alle i våre egne organisasjoner, og av samfunnet forøvrig. Derfor er barnehøringen noe mer enn en spennende dag, det er starten på en lang prosess. Nå er det vår tur til å vise ikke bare i ord, men også i handling - at vi tar barn og unge og meningene deres på alvor. I januar 2010 vil norske myndigheter reise til Genève for å møte medlemmene av FNs barnekomité. Der vil barnekomiteen stille spørsmål til myndighetene om hvordan virkeligheten er for barn i Norge. Alle medlemmene har da lest rapportene fra norske myndigheter, fra Barneombudet og fra Forum for barnekonvensjonen. De har også, gjennom barnehøringen, fått vite hva barn og unge selv mener om det å være ung i Norge. Til våren sender barnekomiteen sine merknader til norske myndigheter. Dette er punkter hvor komiteen sier noe om hva de synes Norge gjør bra, og hva de synes Norge må gjøre mer av eller bedre for at alle barn skal få sine rettigheter oppfylt. Det er nesten som en karakterbok til norske myndigheter. Vi vil oversette disse punktene til norsk og forandre litt på språket slik at det blir lettere å forstå, og alle som deltok på barnehøringen vil få dem tilsendt. Barn og unge som deltok i barnehøringen sa ifra på ekte. Vi vil bringe deres innspill videre! I sin rapport til FN skrev Forum for barnekonvensjonen blant annet: At når voksne tar beslutninger som gjelder asylsøkerbarn må de i større grad tenke på hva som er best for barnet. At asylsøkerbarns rett til å bli hørt må styrkes, og at barn må høres på måter som oppleves komfortable og trygge for dem. At boforholdene for barn som har kommet til Norge enten alene eller sammen med en eller flere voksne omsorgspersoner ikke er bra nok. At mange barn som bor på mottak sliter med psykiske problemer, og ikke får den hjelpen de trenger. At det er for tilfeldig om og i hvor stor grad barn som kommer alene til Norge får god hjelp og støtte av en verge. Norge er et rikt og velorganisert land, men jeg tror ikke alltid barns rettigheter og Denne høringen er ekte, det er ikke noe liksomgreier som voksne holder på med Deltaker Annas Bougrine (16) til Aftenposten 10

7 Design: Illustrasjon: Kristin Søberg Henriksen Foto: LNU adresse: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo Telefon: (+ 47) Faks: (+ 47) Prosjektet ble gjennomført med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator

Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator Barn og religionsfrihet Knut Haanes- nestleder Camilla Kayed-fagkoordinator Hvem og hva er Barneombudet? Hvorfor er Barneombudet opptatt av barn og Hvorfor er Barneombudet opptatt av barn og religionsfrihet?

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

INGEN UTENFOR RESSURSARK

INGEN UTENFOR RESSURSARK INGEN UTENFOR / TUNGA GJØR GLAD OG LEI INGEN UTENFOR RESSURSARK Her finner du maler, skjemaer og illustrasjoner som du kan bruke til noen av aktivitetene i metodeheftet Ingen utenfor. Klassemiljø og elevmedvirkning

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Samhandling til beste for barn og unge. Barneombudet v/ nestleder Knut Haanes

Samhandling til beste for barn og unge. Barneombudet v/ nestleder Knut Haanes Samhandling til beste for barn og unge Barneombudet v/ nestleder Knut Haanes Røros 1.10.2013 Lysbilde nr. 2 Sikkerhetsnett Kriminalomsorg Familie Rettsapparat Nærmiljø Politi Barnehage/skole Sosialtjenesten

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Helse på barns premisser. Barneombudet v/ seniorrådgiver Tone Viljugrein Helsesøsterkongressen, Stavanger 25.april 2014

Helse på barns premisser. Barneombudet v/ seniorrådgiver Tone Viljugrein Helsesøsterkongressen, Stavanger 25.april 2014 Helse på barns premisser Barneombudet v/ seniorrådgiver Tone Viljugrein Helsesøsterkongressen, Stavanger 25.april 2014 Hva er Barneombudet? Barneombudets mandat Ivareta barns interesser Foreslå tiltak

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen.

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen. Kjære foreldre! Vi har biting pågående på avdelingen. Dette er dessverre situasjoner som forekommer på småbarnsavdeling. Personalet på avdelingen prøver å jobbe målbevisst for å avverge bitesituasjonene.

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. oktober 2015 Hvordan gjøre barnekonvensjonen til et aktivt redskap for

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Barnas stemme. Østfold 28. mars 2014

Barnas stemme. Østfold 28. mars 2014 . Barnas stemme Østfold 28. mars 2014. Stortinget Regjeringen Barnelikestillings- og inkluderings departementet.. Utnevner barneombudet Barneombudet Åremål 6 år barnevernspedagoger psykolog jurister samfunnsvitere

Detaljer

LIKESTILLING OG LIKEVERD

LIKESTILLING OG LIKEVERD LIKESTILLING OG LIKEVERD Oppsummering Kroppanmarka barnehagers Interne prosjekter 2009 2011 Resultatene er basert på egne observasjoner som utgangspunkt for våre antagelser Er det forskjeller i samspill

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Hva er viktig for meg?

Hva er viktig for meg? Hva er viktig for meg? Barnekonvensjonen og retten til å delta Thomas Wrigglesworth - @thomaswri «I have found the best way to give advice to children is to find out what they want and then advice them

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE

SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE SOSIAL LÆREPLAN HOVINHØGDA SKOLE 2014/15 ANSVARLIGHET - SAMARBEID - EMPATI - SELVKONTROLL - SELVHEVDELSE Hovinhøgda skole arbeider for å......fremme et sett av ferdigheter, kunnskap og holdninger som trengs

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE VISJON: HOMPETITTEN BARNEHAGE - ET GODT BARNDOMSMINNE! «Mauren» Liten? Jeg? Langt ifra Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Europarådet. pass. til dine rettigheter

Europarådet. pass. til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter Europarådet pass til dine rettigheter 1 Velkommen til en spennende ferd Livet er en eventyrlig reise. På vår ferd treffer vi mange andre mennesker, og alle ønsker

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Krav og innspill fra Framfylkingen sin barnekonferanse Barn på Flukt

Krav og innspill fra Framfylkingen sin barnekonferanse Barn på Flukt Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon Youngsgate 11 0181 OSLO www.framfylkingen.no / postmaster@framfylkingen.no Telefon: +47 23 06 19 80 Bank: 9001.07.07896 Org.nr: 971 434 775 Statsminister

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Vi vil bidra. Utarbeidet av prosjektgruppa «Sammen for utsatte barn og unge» i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner.

Vi vil bidra. Utarbeidet av prosjektgruppa «Sammen for utsatte barn og unge» i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner. Vi vil bidra Utarbeidet av prosjektgruppa i Aurskog-Høland, Fet og Sørum kommuner. Forord 17 år gamle Iris ønsker seg mer informasjon om tiltaket hun og familien får fra barneverntjenesten. Tiåringen Oliver

Detaljer

LFB DRØMMEBARNEVERNET

LFB DRØMMEBARNEVERNET LFB DRØMMEBARNEVERNET 1 INNHOLD Forord 3 Kom tidligere inn 5 Vær tilgjengelig når vi trenger dere 6 La oss delta 8 Tenk dere om 10 Ha god nok tid 13 Få oss til å føle oss trygge 14 Tål oss sånn som vi

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge?

Presentasjon Livet i Norge Hvordan var starten av livet ditt i Norge? Presentasjon Dette intervjuet er gjort med Saw Robert Aung (40), som er en flyktning fra Burma. Han tilhører den etniske befolkningsgruppen Kayain, fra Burma. Hans kone Kachin, kommer fra en annen etnisk

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Arbeid på et barnehjem i Romania

Arbeid på et barnehjem i Romania Arbeid på et barnehjem i Romania Tekst og foto: Andra Spatariu Oversettelse fra engelsk: Nora Ford Hver gang en av våre ansatte kommer på jobb føler de stor arbeidsglede. Jeg ser hvordan hvert øyeblikk

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen

Vestråt barnehage. Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Vestråt barnehage Lek og vennskap som forebygging mot mobbing i barnehagen Alle barn i Vestråt bhg skal oppleve å bli inkludert i vennskap og lek Betydningen av lek og vennskap Sosial kompetanse Hva er

Detaljer

Teskjekjerringa er en hjertevenn!

Teskjekjerringa er en hjertevenn! Teskjekjerringa er en hjertevenn! En hjertevarm sommermusikal om mennesker og dyr i Alf Prøysens rike! Om forestillingen: Forestillingen ble spilt i juni -14 av 60 barn i alder 1-5 år, med hovedvekt på

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Månedsplan for Haukene januar 2014

Månedsplan for Haukene januar 2014 Månedsplan for Haukene januar 2014 Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger Mål: Små barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor alle barna får mulighet

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011

BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 2011 Tiltaksrapport Antall besvarelser: 11 Svarprosent: 79 BUFDIR BRUKERUNDERSØKELSE 011 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og

Detaljer

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE

SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 21.01.2009 2009/1-1 Eivind Pedersen 77 64 20 54 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/ordfører og rådmann SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN OG UNGE I

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene

DU KAN VÆRE DEN ENE DEL DIN HISTORIE. Alle barn trenger å bli sett. Én som bryr seg kan være nok. Du kan være Den ene DEL DIN HISTORIE Har du opplevd å bli hjulpet av en spesiell person i barndommen eller ungdommen? Fortell din historie på nettsiden vår! Gjennom historiene kan vi lære mer om barns oppvekstvilkår og inspirere

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

BARNEOMBUDETS. STRATEGI

BARNEOMBUDETS. STRATEGI BARNEOMBUDETS. STRATEGI.2019-2021. Norge er et godt sted å vokse opp for de fleste barn. Det er generell politisk enighet om å prioritere barn og unges oppvekstkår, og Norge har tatt mange viktige skritt

Detaljer

Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett

Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett Lærerveiledning: Å elske er en menneskerett Læringsmål: Alle mennesker har rett til å leve sine liv på sin egen måte, så lenge dette ikke går ut over andres rettigheter. Diskriminering er i seg selv i

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten

Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten Nasjonalt studieveilederseminar 2010 Trondheim 28.sept 2010. Nyttige samtaleverktøy i møte med studenten 1. Å lytte på flere nivåer 2. Forutsetninger for samtalen 3. Samtalerammen Trude Selfors, Bouvet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Med Barnespor i Hjertet

Med Barnespor i Hjertet Med Barnespor i Hjertet Konferanse i Molde 09.05 og 10.05 2012 1 Veiledning En definisjon av veiledning: Åhjelpe eller lede en annen til å forstå eller finne en utvei/løsning. (Wikipedia) 2 En liten oppgave

Detaljer

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet

Å ruste barn. Derfor drifter Voksne for Barn skoleprogrammet Zippys venner i Norge. 2 Zippys venner. Utdrag fra Kunnskapsløftet Zippys venner Å ruste barn «til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre og gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje

Detaljer

Barn med foreldre i fengsel 1

Barn med foreldre i fengsel 1 Barn med foreldre i fengsel 1 Av barnevernpedagog Kjersti Holden og kriminolog Anne Berit Sandvik Når mor eller far begår lovbrudd og fengsles kan det få store konsekvenser for barna. Hvordan kan barnas

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen

Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Justis- og politidepartementet Vår ref. #63135/1 Deres ref. 200603987 ES Postboks 8005 Dep GGK/AME 0030 OSLO Dato 15. sept. 2006 Høringsuttalelse NOU 2006:10 Fornærmede i straffeprosessen Redd Barna er

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20)

Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20) Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20) MÅL: Få kjennskap til at alle barn har rett til omsorg og til

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe

En voldsfri barndom. «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe En voldsfri barndom «Ser du meg ikke?» 5.11.14 Barneombud Anne Lindboe BK artikkel 19 Barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep Omfang: norske tall (NOVA-rapport 2007) 20 % av jentene og 14

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 2. Førskolegruppe. Påskeaktiviteter. 9. Påskefrokost 8:30 9:30

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 2. Førskolegruppe. Påskeaktiviteter. 9. Påskefrokost 8:30 9:30 Månedsplan for Haukene APRIL 2014 Tema: ut på tur, klatrer i trærne og vifter med tærne- naturen som lekeplass. Mål: Gi barna gode hverdagsopplevelser inne i barnehagen og ute i naturen. Styrke barnas

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer