TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN 2012 2015 VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ"

Transkript

1 TILTAKSPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

2 Forord Tiltaksplanen skal prioritere de nødvendige tiltak som må gjennomføres i perioden for å sikre god vannforsyning og vannmiljøet i bekker og vassdrag. Herunder møte Ski kommunes behov for god avløpshåndtering for nye og eksisterende områder. Tiltaksplanen bygger på strategier og tiltaksvurderinger som fremgår av Hovedplan for vann og avløp og kommuneplanen Hovedplanen for vann og avløp har bla tatt utgangspunkt i EUs vanndirektiv og vedtatt forvaltningsplan med tiltaksprogram/mål for vannkvalitet for vannregion 1 Glomma hvor vannområdene Morsa og PURA inngår. Tiltaksplanen legges fram for politisk behandling høsten 2011 for så å bli synliggjort i budsjett de fire neste årene. Ski

3 Innholdsfortegnelse Forord 2 Sammendrag 4 1. Innledning 5 2. Økonomiske rammebetingelser Utfordringer og mål 3.1 Kommuneplanen Sikring av god vannkvalitet i indre Oslofjord - strategi - renseanlegg Krav i ny utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Bekker og vassdrag Hovedplan vann og avløp prioritering de fire neste årene Ressurser til gjennomføring 19 3

4 Sammendrag Hovedplan for vann og avløp i Ski kommune, samt nylig vedtatt kommuneplan , viser at kommunen har store utfordringer for å nå mål om god kjemisk og økologisk vannkvalitet i henhold til EUs vanndirektiv. Mål og tiltak både i hovedplan for vann og avløp og kommuneplan bygger på vedatt mål i forvaltningsplan med tiltaksprogram for Vannregion 1 Glomma hvor Ski er med i vannområdene PURA og Morsa. Videre større utbygging av Ski i henhold til arealdelen av kommuneplanen betinger at det i forkant gjennomføres omfattende tiltak på det kommunale ledningsnettet. Nedenforstående tabell viser omfanget av dette arbeidet og vil således være grunnlag for kommunens økonomiplan i 2012 og saldering de 3 neste årene samt rapportering til vannregionsmyndighten. Omfang prosjekter vannforekomst antall prosjekter Østensjøvann (vannområdet PURA) ,1 23,4 17,65 Dalsbekken (vannområdet PURA) 14 22,85 39, ,3 Tussebekken (vannområdet PURA) Kråkstadelva (vannområdet Morsa) 8 5,7 68,5 12,5 8 Total antall prosjekter - kostnad 34 57,55 181,8 79,9 46,95 Prosjektporteføljen er stor og kompleks. Kommunalteknisk sliter med lav bemanning grunnet bla vanskelig arbeidsmarked (VA-ingeniører) og at anskaffelser/innkjøp går for tregt. Det er innhentet erfaringer fra Oslo VAV på hvordan vi bør takle denne situasjonen. Et viktig tiltak vil være å foreta en snarlig anskaffelse av 3 VA-ingeniører for en periode på 3-4 år for å ta en del av prosjektene. Ordningen må være oppe å gå fra Forutsetningen vil være at de blir sittende 100% på kommunalteknisk. De Innleide ingeniører kan organiseres i en egen gruppe med en styringsgruppe bestående av sentrale personer ved kommunalteknisk. Innleide ingeniører med erfaring vil også ha en positiv effekt for det faglige miljøet på kommunalteknisk. Når det gjelder anskaffelser er det viktig med dedikerte ressurser til kommunalteknisk de nærmeste årene slik at en kommer i forkant. 4

5 1. Innledning Nytt forvaltningsregime med EUs vannrammedirektiv og vannforvaltningsforskriften med Fylkeskommunen som vannregionsmyndighet legger strengere rammer for mål om god økologisk og kjemisk vannkvalitet ved gjennomføring av tiltak, vannovervåking og rapportering. Fylkesmannen har nå synliggjort dette i ny utslippstillatelse for Ski kommune på avløpssektoren, hvor det er gitt en rekke frister bla til risikovurdering, utfordring klimaendringer, drift, bruk av best mulig teknologi og påslipp til avløpsnettet (industri). Hovedplan for vann og avløp (heretter kalt hovedplan VA) ble vedtatt av Ski kommunestyre I vedtaket legges hovedplanen til grunn for kommunens videre arbeid med oppfølging av EUs vannrammedirektiv ved forvaltningsplanen med tiltaksprogram for Vannregion 1 Glomma hvor Ski er med i vannområdet PURA og Morsa. Vann og avløpsnettet i Ski kommune har behov for økt fornyelsestakt dersom Ski skal klare å overholde kravene fremmet gjennom EUs vannrammedirektiv. Hovedplan VA skisserer at fornyelsesgraden må stige fra 0,28 % i til 2,6 % i Erfaringer fra bla Oslo og Oppegård kommune tilsier imidlertid at et nivå på ca 1-1,5% mer realistisk. I tillegg til planlagt rehabilitering drives det med kildesporing der det er vesentlig avvik i den kontinuerlige tiltaksrettede vannkvalitetsovervåkingen. En slik investering i eksisterende ledningsnett vil medføre en betydelig økning i vann- og avløpsgebyrene. Økte investeringsmidler vil ikke alene være med på å heve kvaliteten på avløpstjenesten; det må samtidig være tilgjengelig kvalifisert personell og virksomheten må involveres i alle utbyggingsprosjekter på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette for å sikre at de strategiske valg og tiltaksnivåer som hovedplanen tar opp blir samordnet med kommunens øvrige planer, og at økonomiplan/handlingsplan sikrer at planen etterleves. Nylig vedtatt kommuneplan for Ski kommune fremhever under kapittel 2.2 lokale utfordringer; teknisk infrastruktur, vannforvaltning og de store utfordringene vedr tiltak/fornyelse av ledningsnett for å nå vedtatte mål om god økologisk vannkvalitet jf EUs vannrammedirektiv. Det må derfor gjennomføres en rekke tiltak i forhold til dagens situasjon og videre utbygging i kommunen. Dette er synliggjort i kommuneplanens konsekvensutredning av arealplanen og del II risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Hovedplan VA gjennomgår i grove trekk de tiltakene som må gjennomføres for de neste årene og skisserer kostnadene for disse. Tiltaksplanen som nå er lagd for en 4 års periode, vil derfor ytterligere konkretisere nødvendige prioritering av prosjekter for å takle forannevnte utfordringer og knytte dette opp til kommunens økonomiplan og salderingen de 3 neste årene. 2. Økonomiske rammebetingelser Hovedplanen VA skisserer et kostnadsoverslag for nødvendige prosjekter på totalt kr ,- Tallene i overslaget er basert på erfaringstall fra tilsvarende prosjekter gjennomført i Ski kommune i løpet av de to siste årene. Kostnadene er beregnet i 2009-priser uten prisvekst. Tallene er benyttet for å beregne gebyrutviklingen de neste 10 årene. Resultatene fra beregningen vises i figur 1. 5

6 Utvikling av VA-gebyrene de neste årene Pris i kroner pr. m Avløp Vann Figur 1 Gebyrøkning slik det ble skissert i hovedplan VA de neste årene Som vist i figuren øker gebyrene for avløp mest. Både vann og avløpsgebyrene øker kraftigst frem til 2015, som er tidsfristen for en rekke tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med EU s rammedirektiv for vann. I 2015 vil avløpsgebyret pålyde 38,35kr/m 3 og vanngebyret 22,17kr/m 3 Foreløpige beregninger antyder at nivået på gebyrene vil flate ut når 2015 er nådd men dette beror på hvilke arbeidsoppgaver som vil komme i tillegg til de som er kjent for virksomhet kommunalteknikk p.t. Pågrunn av at prosjekter ikke har kommet i gang slik som planlagt har det ikke vært noen økning i gebyrer Tiltaksplanen som nå er lagd og oppfølging av den, vil være et viktig grunnlag for å vurdere nærmere gebyrnivået som skal settes fra år til år. 3. Utfordringer og mål 3.1 Kommuneplanen Mål kommuneplan I kommuneplanens kapittel Mål og strategier for klima, energi og miljø; mål for vannkvalitet i vann og vassdrag forutsettes det: Ski kommune oppnår god økologisk og kjemisk vannkvalitet i vannforekomstene innen Strategier Fortsette tiltaksrettet overvåking av vannkvalitet i vann og vassdrag Gjennomføre tiltakene i den regionale forvaltningsplanen for vannregion 1 innen 2015 (planperiode 1) og hovedplan for vann og avløp i Ski. Rullering av tiltaksanalysen og tiltaksprogram for den regionale forvaltningsplanen/vannforskriftens planperiode 2 ( ). Snarlig utarbeidelse av tiltaksplan (4 års periode) for avløp, vannforsyning og vannmiljø for oppfølging av hovedplan VA. Tiltaksplanen skal prioritere de nødvendige tiltak for å sikre god vannforsyning og vannmiljøet i vassdrag. Herunder 6

7 møte Ski kommunes behov for god avløpshåndtering for nye og eksisterende bebygde områder. Kommuneplan - konsekvensutredning av arealplanen - vannmiljø Tabellen under viser oversikt over områder/formål i arealplanen av kommuneplanen vedtatt ved kommunestyret behandling i møte , tilhørende vannområde/vannforekomst - tilstand vannmiljø (EUs vanndirektiv) samt konsekvenser/utfordringer tiltak vann og avløp. Området; formål 1. Ski øst; Ski tettsted; bolig og næring* 2. Drømtorp gård, Ski tettsted; bolig 4. Eikeli; bolig Beskrivelse - vannmiljø (EUs vannrammedirektiv) Vannområdet Morsa; Vannforekomst (nr R) Kråkstadelva - Økologisk tilstand moderat - Påvirkning eutrofi - Risiko ikke god økologisk tilstand (GØT) i Vannområdet Morsa Vannforekomst Kråkstadelva Vannforekomst Østensjøvann konsekvenser Vesentlig utbygging. Hovedplan VA tilsier store utfordringer på eks nett. Tidshorisont på år før området er utbyggingsklart. Vesentlig utbygging. Hovedplan VA tilsier store utfordringer på eks nett. Tidshorisont på år før utbyggingsklart Hovedplan VA tilsier store utfordringer på eks nett. Tidshorisont på år før utbyggingsklart. 5. Området ved Revheim møbelfabrikk, Ski tettsted; bolig 6. Sanderveien 6 og 12, Ski sentrum; bolig Vannforekomst (nr L) Årungen - Økologisk tilstand er svært dårlig - Påvirkning eutrofi - Risiko ikke GØT 2015 Vannforekomst Østensjøvann Vesentlig utbygging. Hovedplan VA tilsier store utfordringer på eks nett. Tidshorisont før utbyggingsklart. VA-messig uproblematisk så lenge det tas hensyn til overvann 7. Sanderveien 18, Ski sentrum; sentrumsformål Vannforekomst Østensjøvann VA-messig uproblematisk så lenge det tas hensyn til overvann. 7

8 9. Området Kvartal 19, Ski sentrum; sentrumsformål 10. Linås gnr. 121 bnr. 121, Langhus; bolig 15. Del av gnr. 55 bnr. 1 og gnr. 55 bnr. 10, Skotbu; Bolig* 17. Flytting av Langhus Hagesenter Vannforekomst Østensjøvann Vannforekomst (nr R) Dalsbekken - Økologisk tilstand er dårlig - Påvirkning eutrofi - Risiko ikke GØT i 2015 Vannområdet Morsa Vannforekomst Kråkstadelva Vannforekomst Dalsbekken VA-messig uproblematisk så lenge det tas hensyn til overvann Må avvente ny overføringsledning avløp mellom Ski Langhus. Antatt tidligst utbygging etter Håndtering av spillvann til offentlig nett ikke mulig før ledning mellom Skotbu og Kråkstad er ferdigstilt. Dette gjelder også offentlig vann som også innebærer behov for trykkøkning. Tidshorisont Svært langt til kommunale ledningsanlegg bortsett fra vannledning. Vil kreve store innvesteringer i privat eksternt ledningsanlegg. 18. Del av gnr. 53 bnr. 1, Skotbu; bolig 21. Bråten (Slora); gravlund og bolig* 22. Slora syd; bolig 23. Linås utvidelse; bebyggelse 24. Langhus gård; bolig Vannområdet Morsa Vannforekomst Kråkstadelva Vannforekomst Tussebekken Vannforekomst Tussebekken Vannforekomst Dalsbekken Vannforekomst Dalsbekken En mindre utbygging uten vesentlige konsekvenser. Kapasitet på kommunalt ledningsnett. Nærhet til Slorakken/Fosstjern. Vil kreve store innvesteringer i VA-nett herunder overvannshåndtering. Forutsetter bla ny hovedspillvannsledning mellom Ski og Langhus og nedleggelse av Vevelstad kloakkpumpestasjon. Antatt tidligst utbyggingsklart etter Samme konsekvenser som for 21. Bråten. Må avvente ny overføringsledning mellom Ski og Langhus. Antatt tidligst utbygging etter Må avvente ny overføringsledning mellom Ski og Langhus. Antatt tidligst utbygging etter

9 25. Barnehage Vardåsen Vannforekomst Dalsbekken 26. Barnehage Eikeli Vannforekomst Østensjøvann 27. Barnehage og parkeringsplass, Vevelstadåsen Vannforekomst Tussebekken Har kapasitet på ledningsnett VA. Utfordringer kapasitet/tilstand eksisterende nett. Utbyggingsklart Har kapasitet p på ledningsnett VA. Området; formål merket * er vedtatt ved kommunestyrets behandling i møte , men foreløpig uten rettsvirkning pga. innsigelser fra regionale myndigheter. Innsigelsesbehandling pågår. 3.2 Sikring av god vannkvalitet i indre Oslofjord strategi - renseanlegg Samarbeid med de andre kommunene Fagrådet for vann- og Avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord ble opprettet i 1977 og er et kommunalt samarbeidsorgan for alle kommunene rundt fjorden. Fagrådets hovedoppgave er å holde oversikt over miljøutviklingen i fjorden og foreslå tiltak for å verne denne. Fra slutten av 60-tallet og frem til begynnelsen av 80-tallet ble det gjennomført en storstilt utbygging av avløpsanlegg der kommunalt avløp ble ført til VEAS, Bekkelaget og Nordre Follo renseanlegg. Det etter at NIVA i perioden på oppdrag fra kommunene rundt fjorden, sammen med universitetene i Oslo og Bergen gjennomførte en undersøkelse av forholdene i indre Oslofjord. Som en følge av Nordsjødeklarasjonen i 1987 ble det innført krav om nitrogenrensing på disse anleggene, hvilket ble sluttført i 1997 for VEAS og Nordre Follo renseanlegg og i 2001 for nye Bekkelaget renseanlegg. Historien viser at man må regne 8-10 år fra et behov for renseanlegg er påvist til anlegget satt i drift, og det er derfor vikig at kommunene rundt fjorden tar hensyn til dette i sine planer. Den sterke befokningsveksten i regionen de senere år, sett i sammenheng med påviste og varslede klimaendringer, gjorde at fagrådet fant det nødvendig å starte en prosess med å utarbeide en bærekraftig avløpsstrategi for de kommende tiårene. I 2009 ble det derfor inngått en kontrakt med et rådgivningskonsortium ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) og meterologisk institutt (met.no) som samarbeidspartnere. Strategidokumentet som konsortiet har utarbeidet for Fagrådet er tilgjengelig på Fagrådets web-side: Anleggstekniske konsekvenser av befolkningsøkning og klimaendringer - renseanlegg Strategidokumentet påpeker at det kan være behov for betydelige tiltak for å sikre en fremtidig fjord som tilfredstiller befolkningens forventninger og kravene i EUs vanndirektiv. Nødvendig tiltak begrunnes som følger: Det er åpenbart at rensekapasiteten i regionen må økes slik at restutslippet fra renseanleggene og utslippene fra de store overløpene holdes på et lavt nivå. Rådgivningskonsortiet antyder at det er behov for en kapasitetsøkning tilsvarende en nytt Bekkelaget i 2030 eller et nytt VEAS i Parallelt med dette er det aktuelt å gjøre mange forbedringstiltak på avløpsledningssystemene. Fra urbane områder er håndtering av regnvann en utfordring. Mer lokal håndtering av regnvannet vil redusere forurensningen til elvene, og dermed forurensning til vassdrag og fjord. 9

10 Transport i elvene utgjør en betydelig del av tilførslene til fjorden. Fra områder med spredt bebyggelse utgjør avrenning fra landbruk en betydelig del. Her vil tiltak innen jordarbeiding og gjødselrutiner bli viktig. NIVAs fjordmodell er kjørt for ulike scenarioer for å analysere effekten på fjorden av ventet økt avløpsmengde pga befolkningsvekst i Oslo-området, spesielt se på en del av tiltakene som er foreslått i Fagrådets Strategi 2010, med fokus på oksygeninnholdet i dypere lag. Med dagens rensekapasitet kan økt belastning i 2050 bringe oksygenforholdene i dypvannet i Bunnefjord halvveis tilbake i retningen av det en hadde på 1970-tallet. Ved å bygge ut rensekapasiteten i takt med økt vannmengde kan mye av forverringen unngås. I fjorden ellers kan det bli noe bedre oksygenforhold, iallfall dersom rensekapasiteten bygges ut. Det skyldes at bedre dypvannsutskiftning pga. større vannmengder i dyputslippet er den dominerende virkningen av økningen. Det er viktig å opprettholde dyputslippet i Bekkelagsbassenget, men en bør se på fordelingen av økte vannmengder mellom Bekkelagsbassenget og Bunnefjorden. Dyputslipp på m vil gi en vesentlig forbedring av forholdene i Bunnefjorden. Det har ingen positiv virkning å flytte utslipp av renset avløpsvann fra indre Oslofjord ut forbi Drøbaksterskelen. Dersom en kan forbedre rensingen av avløpsvannet vesentlig i forhold til i dag, både når det gjelder nitrogen, fosfor og karbon, kan den positive effekten av økt dypvannsutslipp forsterkes betydelig. Fylkesmannen har gitt ny utslippstillatelse for Nordre Follo renseanlegg IKS hvor kvoten er utvidet personekvivalenter (pe) til pe på ut fra befolkningsprognosene i eierkommunene frem mot Tall fra eierkommunene viser at det i 2009 var tilknyttet ca pe hvor Ski utgjorde , Oppegård og Ås For Ski kommune er det i søknaden som nå er innvilget fra Fylkesmannen tatt høyde for en belastning i år 2020 på pe. Dette inkluderer nedleggelse og overføring fra renseanlegg i Kråkstad og Skotbu samt utbygging som det nå legges opp til i den nye kommuneplanen Utnyttelse av ny utvidet kvote på Nordre Follo renseanlegg forutsetter at det gjennomføres tiltak på nettet jf. Fylkesmannens særskilte utslipptillatelser (ledningsnett) for hver av kommunene. Det er nok derfor ikke så lenge til en må begynne å planlegge et nytt stort renseanlegg øst med utslipp til Bunnefjorden. (Som tidligere nevnt tar det 8-10 år fra behov er påvist til nytt renseanlegg er satt i drift). 10

11 Figur 2: Eksiterende hovedavløpsanlegg for indre Oslofjord 11

12 4. Krav i ny utslipptillatelse for kommunalt avløpsvann (ledningsnett) Ski kommune Ski kommune har i juli 2010 fått ny utslipptillatelse fra Fylkesmannen som omfatter kommunens transportsystem for avløpsvann frem til målepunkt ved påslippsstasjon til Nordre Follo renseanlegg jf. vedlegg 2. Utslippstillatelsen inneholder følgende rapporteringsfrister: Referanse 3.0 Krav til miljørisikovurdering og håndtering Risikovurdering Handlingsplan og beredskap 5.0 Oversikt over alle Punktutslipp 6.0 Overvåking av vannkvalitet 7.2 Plan for reduksjon av fremmedvann 7.3 Program for fornyelse av avløpsnettet 9.0 Påslipp til avløpsnettet * VRM- vannregionmyndighet Dokument/Plan som må utarbeides Årsrapport Program for resipientundersøkelse Tidsfrister Innen ny frist Innen ny frist hvert år I samråd med vannområdeutvalg og VRM* Handlingsplan Innen Politisk behandlet program Innen Kartlegging industri Innen ny frist (status rapportering ) Noen av overstående punkter som Fylkesmannen krever rapportering på er synliggjort i nylig vedtatt hovedplan for vann og avløp i Ski Kommunen står overfor store utfordringer vedr tiltak/fornyelse av ledningsnett jf. denne hovedplanen. Ski kommune rehabiliterte og sanerte 340 m/år ledningsnett (fornyelsesgrad på 0,28%) i perioden , noe som er veldig lavt. Samtidig har det vært en betydelig nybygging med økt belastning. Hovedplan VA skisserer at fornyelsesgraden må øke til 2,6 % fremover noe som tilsier i gjennomsnitt 3200 m/år for å gjennomføre tiltak for å nå mål for vannkvalitet jf. EUs rammedirektiv og vedtatt forvaltningsplan/tiltaksprogram for Vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord; vannområdet PURA (Bunnefjorden m/årungen og Gjersøvassdraget). Erfaringer fra Oslo og Oppegård kommune tilsier at 1-1,5% fornyelsesgrad er mer realistisk. Kommunalteknisk har nylig gjennomført, ved hjelp av eksternt konsulentfirma, ROS analyse (klimatilpasset) for å kvittere ut punkt 3.0 i utslippstillatelsen. Det jobbes nå med handlingsplan og oppgradert beredskapsplan. I handlingsplanen kan komme noen tilleggsprosjekter som for eks; ettermontering av mengdemålere overløp, kortidsnebørsmålere, innkjøp av nødstrømsaggregat etc Det er også igangsatt ett samarbeid i regi av Fagrådet for å se nærmere på felles rutiner vedr påslipp til avløpsnettet. Ski kommune ved kommunalteknisk og byggesak har foretatt en registrering av fettutskillere, olje/bensinutskillere og mindre industri. 12

13 5. Bekker og vassdrag Vassdragene i Ski brukes bl.a. til bading, fiske, jordvanning og drikkevann. I tillegg er mange dyr og planter avhengige av dette viktige økosystemet. Flere av vassdragene med tilhørende vannforekomstene er betydelig forurenset. Kommunen jobber derfor systematisk med å redusere tilførslene. Hovedforurensningskildene i Ski er transportsystem for avløp (kloakk), avløp fra spredt bebyggelse og avrenning fra landbruket. Sentralt i dette arbeidet er tiltaksrettet vannkvalitetsovervåkning med bruk av både kjemiske og biologiske parametere som i flere år har fungert i kommunen. Vannkvalitet er i angitt etter Statens forurensningstilsyns (SFT) klassifiseringssystem på kartet. Det er også vurdert noe i forhold til nytt system for klassifisering av miljøtilstand i vann (EUs vanndirektiv). Dette systemet vil etter hvert erstatte det gamle. Vassdragene overvåkes ved en rekke målestasjoner, og det rapporteres fra hvert enkelt vassdrag vannforekomster (se figur 3). Ski kommune beregner årlig teoretisk vannkvalitet basert på tilførselsdata som sammenlignes med målte vannkvalitet på hovedstasjonen i hver vannforekomst. Tilførselsdata fra kommunalt ledningsnett, overvann, spredt bebyggelse/separate avløpsanlegg og landbruk legges inn i systemet. Avvik følges fra år til år. Beregnet og målt vannkvalitet fosfor (total fosfor og biotilgjengelig fosfor) sammenlignes også med biologiske parametre alger/bunndyr (fosforbasert biologisk tiltaksanalyse). Kommunen har således et helhetlig redskap til å vurdere gjennomførte tiltak, forurensningssituasjonen og måloppnåelse for hver vannforekomst. Kommunalteknisk følger også opp med utvidet overvåking før og etter tiltak ofr å måle effekt lokalt. Kommunen har etablert eget laboratorium for analyse av biologisk tilgjengelig fosfor, begroingsalger og bunndyr. Øvrige parametere sendes til eksternt laboratorium. Overvåking av hovedstasjoner skjer mye i regi av vannområdene Morsa og PURA. For nærmere informasjon vises det til pura.no og morsa.org Kommunen har tiltaksrettet supplerende overvåking med tileggstasjoner oppstrøms hovedstasjon. EUs rammedirektiv for vann forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion 1 Glomma/indre Oslofjord ble høsten 2009 vedtatt av Fylkestingene hvor vannområdet Vannsjø/Hobølvassdraget (Morsa) og vannområdet Bunnefjorden med Årungenvassdraget og Gjersjøvassdraget (PURA) inngår. Forvaltningsplanen ble endelig godkjent i kongelig resolusjon. For nærmere informasjon vises det til vannportalen.no. Tidligere mål jf kommunedelplan for vannmiljø i Ski er vurdert i forhold til utfordringen som nå ligger i EUs vanndirektiv. Arbeidet med ytterligere tiltak for å nå mål om god kjemisk og økologisk vannkvalitet i henhold til vanndirektivet videreføres i henhold til mål i vannområdene PURA og Morsa. 13

14 Figur 3: Vannkvalitet - stasjoner for tiltaksrettet overvåking i Ski kommune. Utprøving i Morsa viser ved det nye systemet (EUs klassifiseringssystem) en noe bedre tilstand (klasse 3; mindre god) for Kråkstadelva og Bergerbekken/Hobølelva. 14

15 6. Hovedplan vann og avløp prioritering de fire neste årene Det er med bakgrunn i det forannevnt utarbeidet en oversikt over prioriterte prosjekter/tiltak de fire neste årene og tilhørende kostnader som skal gjennomføres i hver aktuell vannforekomst. Vannforekomst Østensjøvann (PURA) anleggsnavn tiltak Bringbærstien Sluttføring av sanering av? vann/avløpsledninger Atriumveien Sanering av vann/avløpsledninger, omfang ca 2500m Markveien II Sanering av vann og 0,5 avløpsledninger; sluttføring av prosjekt som startet i 2011 Bjerkelunden Sanering/rehabilitering ledningsanlegg; antatt omfang 455 m Gamleveien Sammenknytning av vannleding Monsrudveien Sanering/rehabilitering av ledningsanlegg; omfang SP 500m, OV 590m, VL 600m Eikeliveien Anleggelse av ny hovedpumpeledning; lengde ca 740m, langs Eikelivn fra ny PST til Ski stasjon. Sanering/rehabilitering av pt ukjent lengde VA-ledninger, inkl PST. Ski stasjon Anlegg av ny hovedpumpeledning fra Eikelivn til eks ledning ved Hebekk skole. Også omlegging av øvrige ledninger i stasjonsområdet. Prosjektet startet i 2011 og regnes avsluttet i 2018; totalkostnad ca 63 mill kr. Gartneritomta Anlegg av ny?? hovedpumpeledning i stasjonsområdet fra Skeidar ,5 7,5 7, ,4 0,6 1, (mill kr) 2,65 2, Total kostnad 23 57,1 23,4 17,65 15

16 Vannforekomst Dalsbekken (PURA) anleggsnavn tiltak 2012 Nordbyveien Omlegging av vann- /avløpsledninger med bakgrunn i kommende utbygging av av Nordbyveien 37-41, omfang 390m. Deler av området ligger også i vannforekomst Østensjøvann. Prosjektet startet i 2011 Blåveisbekken I Sanering/rehabilitering ledningsanlegg Myrsletta- Lysneveien langs Bekkeliveien; omfang SP 1300m, OV 900m; VL 750m Blåveisbekken II Sanering/rehabilitering av ledningsanlegg Lysneveien- Nybrottveien; omfang SP175m, OV 57m, VL 175m Blåveisbekken III Sanering/rehabilitering av avløpsledning; omfang SP 68m Hebekk øvre Sanering/rehabilitering av ledningsanlegg Skogveien, Nybrottveien, Måsaveien, Myrvieen med mer; omfang ca 2600m. Prosjektet startet i 2011og regnes avsluttet i 2016; totalkostnad ca 23,65 mill kr. Austlisvingen Sanering/rehabilitering ledningsanlegg Austlisvingen til Nybrottveien nr. 2; omfang Hebekkveien I Hebekkveien II SP 160m, OV 57m Sanering/rehabilitering av ledningsanlegg Hebekkveien- Løvliveien- Oppegårdveien; omfang SP 150m, OV 150m, VL 150m Sanering/rehabilitering av ledningsanlegg Hebekkveien; omfang SP 110m, OV 110m, VL 110m ,5 0,85 4,9 4,9 1,35 0, ,3 4,3 4,3 4,3 1,4 1,0 0, (mill kr) 16

17 Vannforekomst Dalsbekken (PURA) fortsetter anleggsnavn tiltak 2012 Kapellbråtan Humleveien Dagboveien Oppegårdveien Sørjordet Dalsbekken Usikker tilstand; vurdere tiltak ledningsnett. Omfang SP 90m, OV 90m, VL 90m Usikker tilstand; vurdere tiltak ledningsnett. Omfang SP 260m, OV 260m, VL 190 m Usikker tilstand. Vurdere tiltak ledningsnett. Usikker tilstand; vurdere tiltak. Omfang SP 576m, OV 530m, VL 800m. Prosjektet starter i Totalkostnad ca 6,05 mill kr. Usikker tilstand; vurdere tiltak. Omfang SP 420m, OV 530m, VL 800m Anlegg av ny hovedselvfallsledning fra Ski til Haugbro, lengde ca. 5,2 km. Prosjekter starter opp i 2011 og forventes ferdig i Totalkostnad ca. 64,25 mill kr. 0,85 2, ,0 1,9 1,9 2,7 2, (mill kr) Total kostnad 22,85 39, ,3 Vannforekomst Tussebekken (PURA) anleggsnavn tiltak 2012 Parkveien Vevelstad pumpestasjon Høydebasseng Sanering vann og avløpsledning; omfang ca 410m. Prosjektet starter i Totalkostnad 3,75 mill kr. Nedlegging av Vevelstad PST og omlegging av selvfallsledning. Omfang ca 1400m. Prosjektet starter i Totalkostnad 25,25 mill kr. Bygging av nytt høydebasseng Bøleråsen, volum 5000m 3 3, , ,0 5,0 Totalkostnad (mill kr) 17

18 Vannforekomst Kråkstadelva (Morsa) anleggsnavn tiltak 2012 Asperudveien Ski VGS Industriveien Ellingsrud PST Kråkstad-Ski I Kråkstad-Ski II Kråkstad-Ski III Skotbu I Skotbu 2 Nyanlegg fremføring av offentlig avløp og vann for sanering av separate avløpsanlegg Sanering/rehabilitering av ledningsanlegg Gymnasveien. Omfang SP 230m, OV 230m, VL 365m Nedleggelse av pumpestasjon (P4) og omlegging av eks spillvannsledninger Prosjektet avsluttes i Totalkostnad 20,5 mill. kr. Anlegg av ny Ellingsrud kloakkpumpestasjon. Prosjektet avsluttes i Totalkostnad 6,5 mill. kr. Omlegging av ledninger i tettstedet for overpumping til Ski Anlegg av ny selvfallsledning fra G/S-vei, ny pumpestasjon ved Engsbekken og pumpeledning frem til Ellingsrud PST Ny hovedpumpestasjon Kråkstad Anleggelse av ny selvfalls- /og pumpeledning (antatt 2 pumpestasjoner) Skotbu- Langli-Kråkstad. Prosjektet avsluttes i Totalkostnad 16,5 mill. kr. Nedlegging av Skotbu renseanlegg og ombygging til pumpestasjon. Oppstart i ; anleggstid 2 år, totalkostnad 5,0 mill. kr ,0 2,0 2, ,5 3,0 34,0 20 7,0 2,0 1, ,5 8,0 Totalkostnad 5,7 68,5 12,5 8, (mill kr) 18

19 7. Ressurser til gjennomføring Kommunalteknisk har med bakgrunn i forannevnte utfordringer gjennomført en omorganisering av planseksjonen til prosjektstyrt ved inndeling i 2 avdelinger; overordnede planer/gemini-va og prosjektering/prosjektledelse. Avdelingen prosjektering/prosjektledelse mangler for tiden 3 VA- ingeniører. 2 av disse stillingene har vært lyst uten at det har vært kompetente søkere. Markedet er vanskelig både i det private og offentlige næringsliv. Prosjektporteføljen er stor og kompleks. Den lave bemanningen på planavdelingen har ført til at flere prosjekter har forsinket fremdrift og at prosjekter ikke kommer i gang. Denne vanskelige situasjonen forverres med dagens organisering av innkjøp, hvor vi opplever at kapasiteten til å betjene våre saker er svært begrenset. Dette fører til forsinket fremdrift, også i de prosjektene vi har prosjektledere. Totalt blir det forsinket fremdrift i mange prosjekter. Dette medfører stor usikkerhet rundt økte gebyrinntekter Når prosjektene ikke kommer i gang, økes ikke gebyrene og dermed ikke inntektene. Kommunalteknisk og kommunalsjef samfunn har innhentet erfaringer fra Oslo VAV. De har for tiden leid inn 46 ingeniører på 100% som sitter fysisk i kontorer hos VAV. Totalkostnaden pr år pr innleid ingeniør ligger på 1,2-1,5 mill. kr. Oslo VAV har også dedikerte ressurser ved egen avdeling for anskaffelse. Et viktig tiltak for å klare utfordringene i Ski kommune vil derfor nå være å foreta en anskaffelse for 3 VA-ingeniører for en periode på 3-4 år for å ta unna en del av prosjektene. Ordningen må være oppe å gå fra Det vil være behov for bruk av ekstern konsulent til å foreta denne anskaffelsen. Forutsetningen vil være at VA ingeniørene blir sittende 100% på kommunalteknisk. Disse kan organiseres i egen gruppe med en styringsgruppe bestående av sentral personer ved kommunalteknisk. Innleid ingeniører med erfaring vil også kunne ha en positiv effekt for det faglige miljøet på kommunalteknisk. Når det gjelder anskaffelser vedr prosjektene er det viktig at det de nærmeste årene er dedikerte ressurser. Kommunalteknisk har nylig (1sept 2011) etablert en egen administrasjonsavdeling. Her er økonomi, personal, IKT/ resepsjon, gebyr og kantine plassert. Det er opprettet en faglederstilling som leder denne avdelingen. Kommunalteknisk har derfor et behov for at denne avdelingen også skal romme en innkjøpstilling, som kan betjene virksomhet kommunalteknikk slik at man kommer i forkant med anskaffelsene. 19

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag

VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag VANN, AVLØP OG VANNMILJØ I SKI Foredrag 14.03.2012 Vannforvaltning i Ski - tiltaksretter vannovervåking Program i mange år med bruk av både kjemiske og biologiske parametre Sentralt er biotilgjengelig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh

Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst. 20. mars 2013 Arnhild Krogh Planlegging av vanninfrastruktur for Oslo en by i vekst 20. mars 2013 Arnhild Krogh Utfordringer Befolkningsvekst Byutvikling Klimaendringer må forvente mer nedbør og mer ekstremvær Aldrende infrastruktur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET. Møte i rådmannskollegiet i Follo Anita Borge, prosjektleder

PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET. Møte i rådmannskollegiet i Follo Anita Borge, prosjektleder PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møte i rådmannskollegiet i Follo 18.10.2010 Anita Borge, prosjektleder PURA forhistorien 2000: EUs rammedirektiv for vannressurser: Vanndirektivet

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget PURA Vannområde Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget - Forvaltningsplaner og tiltaksanalyse. Erfaringer fra vannområde PURA. - Implementering av avløpstiltak i Oppegård kommune. Oslo SAS Scandinavia,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 158/11 Tid: Mandag 29. august 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Møtetid: Referent: Neste møte: Anita Borge, prosjektleder PURA Hanne S. Tomter, Oslo kommune

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Hvordan jobber vi i PURA?

Hvordan jobber vi i PURA? PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Hvordan jobber vi i PURA? Innlegg for Faggruppe Vannkvalitet og vassdragsbruk, vannområde Glomma Sør, 19.11.2015 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Endring av vilkår i utslippstillatelsen etter forurensningsloven for Bærum kommune på avløp

Endring av vilkår i utslippstillatelsen etter forurensningsloven for Bærum kommune på avløp Miljøvernavdelingen Bærum kommune Postboks 700 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

PURA vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

PURA vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Årungenelva. Foto: PURA PURA vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Akershus fylkeskommune Avdeling for plan, næring og miljø 07.06.2017 Anita Borge vannområdeleder PURA Hovedpunkter:

Detaljer

Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA

Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA Årungenelva. Foto: PURA PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Erfaringer fra pilotperioden i vannområde PURA Vannområde Glomma og Grensevassdragene 23.11.2016 Anita Borge prosjektleder

Detaljer

Follobanen; stor befolkningsvekst sett i forhold til arealplanlegging og vannforskrift. Norsk vannforening, seminar 14.03.16

Follobanen; stor befolkningsvekst sett i forhold til arealplanlegging og vannforskrift. Norsk vannforening, seminar 14.03.16 Follobanen; stor befolkningsvekst sett i forhold til arealplanlegging og vannforskrift Norsk vannforening, seminar 14.03.16 På sporet til fremtiden! Ski kommune i korte trekk 165,5 km 2 Regionby, kollektivknutepunkt

Detaljer

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Lørenskog kommune Klassering: M10, &13 Arkivsak: 05/5729/22 Saksbehandler: Lone Skjonhaug Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Hva har vi som grunnlag for tiltaksanalysen og hva suppleres det med i 2008 Fungerende prosjektleder Knut Bjørnskau Tidligere arbeide Det foreligger

Detaljer

Vannforskriften og forurensningsregnskap

Vannforskriften og forurensningsregnskap Vannforskriften og forurensningsregnskap Vanndirektivet Vannforskriften Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for gjennomføringen i Norge Koordinering på etatsnivå og løpende oppfølging av vannregionene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Velkommen til åpent møte om vannkvalitet i PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Oppegårdstjernet, Frogn Foto: Sommerseth Design kl tema innlegg ved rolle/representerer 19.00-19.10

Detaljer

Kommunedelplan vann

Kommunedelplan vann 2018-2029 Vi leverer livsviktige tjenester til innbyggerne hver time, gjennom hele døgnet, hver uke, hver måned og hvert år gjennom hele livet. For å få rent vann i krana betaler hver innbygger: 2 kroner

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Anita Borge, prosjektleder - møteleder Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2011/22917-1 M-FO Simon Haraldsen 06.02.2012 NY

Detaljer

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Ås kommune Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/05915-3 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 12/2182-4 Arknr.: 127 Saksbehandler: Knut Bjørnskau BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg for teknikk og miljø 24/12 14.11.2012 Kommunestyret 130/12 05.12.2012 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

TEKNA : DRIFT AV AVLØPSLEDNINGSNETT. (4) Konkrete krav til avløpsnett -Eksempler på systemrevisjon på avløpsnett

TEKNA : DRIFT AV AVLØPSLEDNINGSNETT. (4) Konkrete krav til avløpsnett -Eksempler på systemrevisjon på avløpsnett TEKNA : DRIFT AV AVLØPSLEDNINGSNETT (4) Konkrete krav til avløpsnett -Eksempler på systemrevisjon på avløpsnett v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 6.og 7.mai 2014, Clarion Hotel Airport,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Oppegård kommune - tilsyn innen avløpsområdet 2014 - Oversendelse av tilsynsrapport

Oppegård kommune - tilsyn innen avløpsområdet 2014 - Oversendelse av tilsynsrapport Miljøvernavdelingen Oppegård kommune Postboks 510 1411 Kolbotn Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974

Detaljer

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Ski kommunestyre 11.02.2009 Anita Borge, prosjektleder PURA HVA ER PURA? Et spleiselag mellom kommunene Ski, Ås, Frogn, Oppegård, Nesodden

Detaljer

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE

VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET - UTTALELSE SKI KOMMUNE Østfold fylkeskommune Vannregionsmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 Sarpsborg Vår ref.: 12/2182-6 22121/12 Deres ref.: Arknr.: / Dato: 27.12.2012 127 VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSPØRSMÅL - PURA, VANNOMRÅDET

Detaljer

Vedlegg. Resultater fra karakterisering av vannforekomstene i henhold til EUs Vanndirektiv

Vedlegg. Resultater fra karakterisering av vannforekomstene i henhold til EUs Vanndirektiv Vedlegg. Resultater fra karakterisering av vannforekomstene i henhold til EUs Vanndirektiv Versjon 01.02.2010 Alle vannforekomster skal tilstandsklassifiseres i henhold til EUs vannrammedirektiv og det

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status

Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Vannområde Leira Nitelva arbeid og status Karakteriseringsmøte Nitelva Skedsmo 25.05.11 Vannområde Leira Nitelva Tone Aasberg Foto: Tone Aasberg Kart: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vannområde Leira -

Detaljer

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Utvalg for samfunn og miljø, Ski kommune, 03.12.2008 Anita Borge, prosjektleder PURA HVA ER PURA? Et spleiselag mellom kommunene Ski, Ås,

Detaljer

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord Eksempel på interkommunalt samarbeid for å Koordinere overvåkning av miljøforholdene i en felles fjord Rapportere og redusere forurensningstilførslene

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gersjøvassdraget Organisering av arbeidet så langt videre utfordringer 19. November 2007 Fungerende prosjektleder Knut Bjørnskau Medlemskommuner Frogn, Nesodden,

Detaljer

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021

Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 Side 1 av 7 Re kommune JournalpostID 14/13775 Saksbehandler: Rune Nordeide, telefon: 33 06 15 66 Teknikk- og næringstjenester Høringsuttalelse -regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse I: Forberedelser II: Kartlegging og tilstandsvurderinger III: Valg av løsningsmodeller

Detaljer

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt Handlingsplan for gjennom av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt 2016 2018 Regional forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016 2021 forventes iverksatt våren 2016. Når forvaltningsplanen

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regionale tiltaksprogram. for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Regionale tiltaksprogram for Vannregion Glomma og Grensevassdragene Tiltaksprogrammenes innhold Rammer og hovedmålsetting Grunnlag for prioritering av tiltak Tiltak for å nå miljømålene Kostnader, effekt

Detaljer

Forfall: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold fylkeskommune, Eidsberg, Enebakk, Eidsvoll, Spydeberg, Aurskog-Høland, Nord-Odal, Sør-Odal.

Forfall: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold fylkeskommune, Eidsberg, Enebakk, Eidsvoll, Spydeberg, Aurskog-Høland, Nord-Odal, Sør-Odal. Referat Faggruppe Vann og Avløp Møte nr. 2-2015 Dato: 27.10.2015 Tid: 10 14 Sted: Fjellfoten RA, Årnes Møte innkalt av: Kristian Moseby Møtedeltakere:, Heidi G. Haakaas (Trøgstad kommune), Asude Sørensen

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Haldenvassdraget. Haldenvassdraget. Haldenvassdraget Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker

Haldenvassdraget. Haldenvassdraget. Haldenvassdraget Glomma fra Sarpsfossen til samløp Visterflo ved Greåker Vannområdet Vannforekomst ID Vannforekomst navn Delområde Kommune Risikovurdering Økologisk tilstand Kjemisk tilstand Påvirkning Påvirkningstype SMVF? 001-113-R Tista Halden Risiko Forurensing Utslipp

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/4053 Arne-Martin Husby, 75 18 22 78 FA-J80 30.12.2014 Nordland Fylkeskommune 8048

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune

Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Hvordan integrere målsetningene i vanndirektivet i kommunenes planer? Hege Hornnæs Oversiktsplanlegger, Sarpsborg kommune Målsetningene; I vanndirektivet; Beskytte og forbedre miljøtilstanden i alt vann,

Detaljer

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009

Hovedplan for drikkevann og vannmiljø. Vedtatt av kommunestyret 2009 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Vedtatt av kommunestyret 2009 Mål for hovedplanen Rent drikkevann til alle kommunens innbyggere Miljømål for vannforekomstene Bærekraftige løsninger Kommunens planer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Årsberetning. Fagrådet. for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Foto John Arthur Berge. Foto J. Kjoss.

Årsberetning. Fagrådet. for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Foto John Arthur Berge. Foto J. Kjoss. Årsberetning 21 Foto John Arthur Berge Foto Fagrådet Foto J. Kjoss Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord Dette er Fagrådets arbeid styres av et utvalg for miljøovervåkning og

Detaljer

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune

Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? v/ Dag Lauvås, VA-virksomheten, Drammen kommune Moderne innkjøp av ledningsfornyelse Har vi nok fagfolk med kompetanse? Kan vi gjøre innkjøpene smartere? Velger vi ut de riktige prosjektene for ledningsfornyelse? Hallingtreff 13. 15. januar 2016 v/

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Frogn kommunestyre 15.12.2008 Anita Borge, prosjektleder PURA HVA ER PURA? Et spleiselag mellom kommunene Ski, Ås, Frogn, Oppegård, Nesodden

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Trine Christensen, leder av styringsgruppen TC Geir Grimstad, Nesodden kommune GG Audun Fiskvik,

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB Stig Bell, Oppegård kommune - SB Arnt Øybekk, Ås kommune - AØ Trine Skjæveland,

Detaljer

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag

OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag OSLs påvirkning på vannkvalitet i lokale vassdrag Fylkesmannens miljøvernavdeling (vassdragsforvalter) Statens forurensningstilsyn (konsesjonsmyndighet) Jostein Skjefstad (Oslo lufthavn) Hva er påvirkning?

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA

HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL VANNREGION GLOMMA LUNNER KOMMUNE ( MØTEBOK Arkivsaksnr 12/1445-4 Ark.: K54 &13 Sak nr Styre/rådlinvalg: Møtedato: 122/12 Formannskapet 08.11.2012 Saksbehandler. Kari-Anne Steffensen Gorset, Miljøvernkonsulent HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Program Helhetlig vannforvaltning Vanndirektivet bakgrunn, hovedprinsipper og gjennomføring Berit Weiby Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune Vanndirektivet Helhetlig vannforvaltning i hele Europa Et gigantisk

Detaljer

PURA Tema Bunnefjorden 26.05.09. Tiltak i Nesodden kommune

PURA Tema Bunnefjorden 26.05.09. Tiltak i Nesodden kommune PURA Tema Bunnefjorden 26.05.09 Tiltak i Nesodden kommune på VA-omr området Fosfortilførsler rsler til Bunnefjorden Kilder til tilførsler av biotilgjengelig fosfor - fosfor som er direkte tilgjengelig

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Ås kommunestyre, 26.11.2008 Anita Borge, prosjektleder PURA HVA ER PURA? Et spleiselag mellom kommunene Ski, Ås, Frogn, Oppegård, Nesodden

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune.

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. 02.12.2005 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hensikt med handlingsplanen...

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen

Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser. Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Fylkesmannens fokus innen avløp, og oppfølging av kap. 14 tillatelser Driftsassistansens fagdager - Vrådal 4.3.15 Lillian Raudsandmoen Myndighetsfordeling Fylkesmannen Kap. Kommunen Kap. Avløpsanlegg i

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Stein D Moen Saksmappe: 2009/9210-28726/2009 Arkiv: Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen, 2010-2021. Saksordfører: Kristoffer Røren Utvalgssaksnr

Detaljer

Fylkesmannen=> Fylkeskommunen. vannområdene. Vannområde Haldenvassdraget. Haldenvassdraget

Fylkesmannen=> Fylkeskommunen. vannområdene. Vannområde Haldenvassdraget. Haldenvassdraget Fylkesmannen=> Fylkeskommunen Erfaringer og forventninger fra vannområdene Finn Grimsrud Vannområde 4 Kommuner 2 fylker Lavlandsvassdrag 15 mil langt 6 mil med grunne innsjøer 9milelver Gjennomregulert

Detaljer

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram J01 2016-11-29 For bruk ToLRe SiKSu ToLRe Versjon Dato Omtale Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Vannforskriftens hverdagslige utfordinger Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Forurenset sjøbunn: Tiltak i Kristiansandsfjorden

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer