PA 3001 VVS-INSTALLASJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA 3001 VVS-INSTALLASJONER"

Transkript

1 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3001 VVS-INSTALLASJONER Side 1 av 14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 30 VVS-installasjoner - generelt Prosjektering Innregulering Krav til tekniske rom Klima- og komfortkrav Sanitæranlegg Generelt Bunnledninger Ledningsnett, vann og avløp over grunnen Brannutstyr Armatur og utstyr Isolasjon/Mantling Varmeanlegg Generelt Ledningsnett Armatur og utstyr Isolasjon/Mantling Brannslokking Generelt Ledningsnett Utstyr Gass- og trykkluft Generelt Ledningsnett Kuldeanlegg Generelt Ledningsnett Armatur og utstyr El-utrustning Sikkerhetsutrustning Reguleringsutstyr Instrumentering Isolasjon Luftbehandling Generelt Kanalanlegg Tilfluktsromsanlegg Luftfordelingsutstyr Luftbehandlingsutstyr Isolasjon av kanaler Side 2 av 14

3 30 VVS-installasjoner - generelt PAen må ses i sammenheng med et evt.byggeprogram, ytelsesbeskrivelser, samt prosjektets øvrige kontraktdokumenter. PAens nummerering foran første punktum følger kapittelinndelingen i NS Prosjektering VVS-installasjoner skal prosjekteres i samsvar med disse retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter, stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante tekniske standarder. Anleggene skal prosjekteres med sikte på rasjonell drift og vedlikehold, driftssikkerhet, renholdsvennlighet, fleksibilitet, samt optimalt energiforbruk. Anleggene skal utformes og plasseres slik at det legges til rette for at inspeksjon, reparasjoner, forandringer, innregulering og kontrollmålinger skal kunne foretas på tilfredsstillende måte. Tekniske anlegg skal prosjekteres for funksjonstesting og kontrollmålinger. Det skal planlegges med faste måleuttak i ventilasjons-, varme-, kulde-, sanitær og (el-anlegg) for registrering av energi- og vannforbruk, luft- og vannmengder. Dette skal danne grunnlaget for energioppfølgingsprogrammet som skal installeres. Det skal tilrettelegges for god tilkomst til alle komponenter med regulerings- eller avlesingsfunksjon. Innmuring og innstøping skal unngås. Sjakter skal ha mulighet for nødvendig tilkomst for inspeksjon og utskiftninger. Alle store hovedsjakter (hovedføringsveier) skal ha dør og gulv i hver etasje. RIV er ansvarlig for tverrfaglig koordinering av alle bygningsmessige arbeider for VVS. Maskinelt utstyr, som kompressorer, vifter og pumper, skal isoleres slik at støy og vibrasjoner ikke kan forplante seg gjennom rør, kanaler og bygningskonstruksjoner. Støyende maskiner skal vibrasjonsisoleres til 95 % isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens. Det skal prosjekteres fleksible koplinger og rørfester for vibrerende utstyr. El-motorer skal være dekkende for den aktuelle last med hensiktsmessig startmoment, startstrøm og startutstyr. Motorer over 0,3 kw skal være trefaset. Motorer dimensjoneres slik at fullast i drift skal ligge i området 0,85-0,95 av motorens merkelast. Motorer gis således reserve for etterregulering m.v. Kortsluttmotorer for kontinuerlig drift gis fortrinnsvis direkte start (gjelder generelt små motorer inntil 7,5 kw). Cellegummi, mantel og andre isolasjonsmaterialer skal være fri for bromerte flammehemmere eller andre stoffer som står på prioritetslisten eller kandidatlisten. Dette skal spesifiseres i den enkelte entreprisen Innregulering All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering av luftbehandlingsanlegg skal beskrives utført i overensstemmelse med NBI-anvisning fra 16-1 til Luftmengder skal innreguleres til +15/-5% for ventiler og +10/-0% for hovedluftmengder. Side 3 av 14

4 Vannmengder for varme-, kulde- og gjenvinningsanlegg skal beskrives innreguleret etter kompensasjonsmetoden (videreutvikling av proporsjonalmetoden) til +/- 10% for varme- og kuldeavgivende komponenter. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkl. målefeil. Radiatorventiler og lignende som ikke kan måles, skal forinnstilles etter beregnede verdier Krav til tekniske rom Det skal tas spesielt hensyn til plassering, plassbehov og muligheter for tilkomst til tekniske rom og kanaler/rørføringer bl.a. for reparasjoner, utskiftninger, målinger og renhold. Det skal være tilstrekkelig plass for ut- og inntransport til/fra tekniske rom. Transport i tekniske rom og utskiftninger skal kunne skje uten at det er nødvendig å demontere andre installasjoner i rommet. Tekniske rom skal ha sluk, utslagsvask med varmt/kaldt vann og spylemulighet. I store rom skal det være flere sluk evt. avløpsrenne. Gulv i tekniske rom skal i sin helhet kunne rengjøres ved spyling. Kanaler, aggregater og andre installasjoner skal ikke monteres direkte på gulv Klima- og komfortkrav I romfunksjonsprogrammet (RFP), evt. i tabell 30.1 i byggeprogrammet, er det angitt krav til inneklima. Følgende definisjoner legges til grunn for inneklimaparametere: Dimensjonerende makstemperatur sommer: Operativ temperatur: Krav til maksimumstemperatur kan overskrides opp til 50 timer i et normalår. Kravet til operativ temperatur gjelder i området som er definert som oppholdssone, hvis ikke annet er angitt. Oppholdssone: Defineres i henhold til NBI-blad Friskluftsmengde: Lufthastighet: Temperaturgradient: Luftfuktighet: I rom- og funksjonsprogrammet (RFP) eller tabell 30.1 i Byggeprogrammet defineres minimums friskluftsmengde som m³/h for henholdsvis pr. person eller pr. m² brutto gulvflate. Maksimalkrav gjelder for lufthastighet i oppholdssone. Lufthastighet er definert som middelhastighet over en 3 minutters periode. Lufthastigheten er oppgitt for maks. og min. operativ temperatur som øvre og nedre grense. Maks. lufthastighet mellom disse yttertemperaturer defineres på en rett linje mellom angitte grenser. Temperaturgradient skal i alle oppholdsrom/arbeidsrom ikke overskride 2 C/m. Kravet gjelder for temperaturdifferansen mellom 0,1 og 1,1 m over gulv. Min. verdi angir kravet til minste tillatte luftfuktighet ved dimensjonerende utetemperatur vinter. Strålingsasymmetri: Defineres i henhold til NBI-blad Strålingstemperaturasymmetri i oppholdsrom/ arbeidsrom skal ikke overskride 4 C for varm flate og 8 C for kald flate. Side 4 av 14

5 Støy: Tabellen angir maksimalt tillatt støytall (NR-kurve) fra samtlige tekniske installasjoner i ulike typer rom/arealer. Kravene gjelder i etterklangsfeltet og for rommets virkelige utforming, men uten personer. Lydtrykknivå i db(a) ansees ikke som tilstrekkelig kriterium for kontraktsforhold mht. støy. Støytall (NR), jf. tabellen, sikrer at man også tar hensyn til frekvensfordelingen av støyen. Målinger i db(a) skal kun benyttes som innledende overslag. Tallkravene i db(a) kan da tilnærmet settes 5dB høyere enn støytallene i RFP eller tabell Sanitæranlegg 31.1 Generelt Våtrom skal i størst mulig grad samles i grupper, og ikke plasseres over eventuelle tilfluktsrom, arkiv, trafo-, tele/data-, el-fordelingsrom og rom hvor vann ikke aksepteres. Teknisk rom, organisk avfallsrom, storkjøkken o.l. skal ha sluk i gulv, slangekran og/eller rustfri utslagsvask. Sluk skal utføres slik at det ikke er fare for uttørking og sjenerende lukt. Hetvannsrør/uttak skal merkes spesielt Bunnledninger Bunnledninger forutsettes utført i egnet plastmateriale. Stakeluker skal plasseres i rom som ikke er beregnet for varig opphold og som er egnet for staking. Dersom stakeluker er montert i sjakt eller er skjult i vegg, skal det være tilkomst med merket, hengslet dør/luke Ledningsnett, vann og avløp over grunnen Vann- og avløpsledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, rom for telefonsentral, datamaskinrom, arkivrom, fryserom o.l. Avløpsrør som fører etsende væsker, skal utføres i korrosjonsbestandig materiale. Innvendige nedløpsrør skal utføres i støpejern. Synlige uisolerte kaldt- og varmtvannsledninger skal monteres og klamres i forkrommet utførelse. Varmt- og kaldtvannsledninger skal utføres i forhold til lokal vannkvalitet. Alle rør som legges skjult skal trykkprøves før de bygges inn. Innstøpte koplinger aksepteres ikke. Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Tetting skal utføres iht. vegg/dekke lyd- og brannkrav. Ved skjult rørføring, skal det benyttes rør i rør system i henhold til Våtromsnormen og NBI-håndbok 42. Det presiseres at drenasje fra fordelerskap skal føres til rom med sluk. Koblinger skal inkluderes i varerørsystemet med veggboks slik at lekkasjer unngås. Sirkulasjonspumpe for varmt forbruksvann skal kunne stanses utenom brukstiden. Som alternativ til tradisjonelt sirkulasjonssystem for varmt vann, benyttes selvregulerende varmekabel basert på temperaturnivå min.60 C. Side 5 av 14

6 Ventetid på varmtvannet skal ikke overskride 10 sekunder. I bygg hvor det skal være dusjer, skal det monteres utstyr for sikring mot legionella. Lufteledning skal føres over tak og plasseres på en slik måte at det ikke er fare for spredning av sjenerende lukt til friskluftinntak, luftebalkonger, takterrasser eller lignende. Før ledninger tas i bruk skal de renspyles Brannutstyr Det forutsettes at alle arealer skal dekkes av brannslanger med maksimal lengde 25 meter. Eventuelle krav til håndslokkeapparater avklares med lokalt brannvesen og oppdragsgiver. Som minimum skal tekniske rom, storkjøkken, garasje o.l. utstyres med håndslokkeapparater. Brannutstyr skal sees i sammenheng med kap. 33 Brannslukking Armatur og utstyr Armatur for tappesteder skal normalt være ettgreps i forkommet utførelse. Spesialarmatur avklares med oppdragsgiver. På alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser/fordelere i etasjene medtas avstengningsventil. Foran hvert sanitærutstyr medtas avstegningsventiler. I vanninntak medtas utvendig og innvendig stengeventil, reduksjonsventil, vannmåler, filter, tilbakeslagsventil og avstengningsventil. Vannmålere skal være EU-godkjente. Antall vannmålere skal være iht. krav fra stedlige myndigheter og bruker. Vannmålere skal kobles mot SD-anlegg. Det skal benyttes vegghengt standard, hvitt sanitærutstyr. Toalettseter skal være i hardplast. HC-toaletter skal leveres med armlener og være gulvmontert. Gulvsluk tilpasses det valgte gulvbelegg og rommets funksjon. Taksluk tilpasses den valgte taktekking, skal være tilgjengelig og ligge på takets laveste punkt. Det skal være min 2 sluk per takflate. Taksluk sikres mot igjenfrysing med elektrisk varmematte og tilhørende reguleringssentral. Utslagsvask i bøttekott skal ha rist for plassering av bøtte, og armatur må monteres tilstrekkelig høyt for fylling. Renholdssentraler skal ha sluk i gulv samt slangekran. Avløp fra moppe-/industrivaskemaskin skal føres via lofilter. Alle publikumstoaletter skal utrustes med sluk og slangekran for renspyling. Utendørs vannuttak monters rundt hele bygget og på tak og skal være i frostfri utførelse Isolasjon/Mantling Varmt- og kaldtvannsledninger, unntatt koblingsledninger til utstyr, skal isoleres. Isolering av kaldtvannsledninger skal utføres diffusjonstett. Isolasjon av kaldtvannsrør over 30 mm skal hellimes, dvs limes til røret. Side 6 av 14

7 Tykkelse på rørisolasjon skal være i henhold til leverandørens anvisning og skal være tilpasset rørdimensjon og medietemperatur. Synlige isolerte rørføringer mantles. Innvendige taknedløp skal isoleres i diffusjonstett materiale og hellimes. Videre skal rørene klamres med preisolerte klamre. Isolasjonsskjøt skal ligge på rørets underside. 32 Varmeanlegg 32.1 Generelt For system med vannbåren varme gjelder følgende retningslinjer: Som varmeelement brukes brennlakkerte radiatorer fortrinnsvis plassert under vindu. Underkant på radiator skal være minst 10 cm over ferdig gulv. Varmeelement skal ikke plasseres i konvektorgruber i gulv. Varmeanlegget kursdeles med hensyn til bygningsform og funksjon (gulvvarme, radiator), fasadeorientering, brukstid etc. Varmeanlegg skal utføres som konvensjonelt to-rørs system, primært med vendt retur. Dersom varmepumpe eller solenergi er eller kan bli aktuelle varmekilder, skal røranlegget dimensjoneres med lav temperatur (maks. 50 C) og mengderegulering. Skorstein for lavtemperatur gass- og evt. oljekjeler skal ha drenering, og anbringer må være tett og uten fall mot kjele Ledningsnett Ledningsnettet utføres av stålrør og rørdeler. Det skal ikke benyttes plastisolerte tynnveggede rør. Alle rør skal være diffusjonstette. Ved skjult rørføring skal det benyttes «rør i rør», og legges slik at innerrør enkelt kan skiftes ut. Rørledninger skal som hovedregel legges tilgjengelig (åpent anlegg). Innstøpte koplinger aksepteres ikke. Ledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, tele- og datarom, arkiv og lignende. Alle rør som legges i sjakter etc. skal trykkprøves. Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Før ledninger tas i bruk skal de renspyles. Ledningsnettet skal forberedes for dette Armatur og utstyr All armatur skal tilfredsstille PN 6. Alle hovedkurser samt utstyr forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og luftepotter. Alle rørstrekk (lavpunkter) utstyres med avtappingsarmatur slik at disse kan tømmes. Som avstengningsventiler benyttes kuleventiler eller spjeldventiler. Side 7 av 14

8 I rom med én radiator monteres termostatstyrt radiatorventil. I rom med mer enn én radiator og i felles arealer, benyttes soneregulering. Varmeanlegget skal minimum utstyres med filtrering (80-90% av partikler større enn 2-5 mikron) og utstyr for PH-justering. Anlegget skal utstyres med luftseparator/mikrobobleutskiller med avtappingsventil for renspyling. Anlegget utstyres med vannmåler på matevannet til varmeanlegget. Primært skal anlegget ha manuell påfylling. Ved automatisk etterfylling skal det gå alarm til SD-anlegget. Alarmen skal viderekobles til driftsansvarlig Isolasjon/Mantling Ledninger som fører varm væske skal isoleres. Ved bruk av mineralullskåler skal mineralullen beskyttes/tildekkes. Det skal isoleres fortløpende over pumpehus, ventiler, flenser osv. Rørføringer som kan bli utsatt for skader på isolasjon, skal mantles. 33 Brannslokking 33.1 Generelt Sprinkleranleggene skal utføres i henhold til NS-EN Faste brannslokkesystem/automatiske sprinklersystem. Ved spesialanlegg skal leverandørens anvisninger følges Ledningsnett 33.3 Utstyr Ledningsnett utføres av stålrør og rørdeler i henhold til Norsk Standard. Gjennomføringer i vegger/dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Ledningsnettet skal korrosjonsbeskyttes i områder med korrosiv atmosfære (som for eksempel garasjeanlegg.) Synlige rør skal males etter spesifikasjon fra arkitekt. Innstøpte ledninger tillates ikke. Det skal ikke benyttes rørledninger med patentdeler. For anlegg som dekkes av én sprinklerventil skal det prosjekteres med midlertidige stengeventiler i de tilfeller enkelte rørstrekk må trykkprøves før hele anlegget er ferdigmontert. (f.eks. sjakter som lukkes). Sprinkelsentral skal ha avløp tilpasset dimensjonerende vannmengde. Eventuelt behov for prøvekum avklares med lokale myndigheter. Sprinklersentral skal males med korrosjonshindrende maling. Side 8 av 14

9 34 Gass- og trykkluft 34.1 Generelt Gassanlegg skal følge anvisninger i Norsk Gassnorm(www.gassnormen.no) Det må framgå av beskrivelsene at entreprenøren er ansvarlig for at anleggene er anmeldt til, og godkjent av gjeldende myndigheter Ledningsnett Det må framgå av beskrivelsene at entreprenøren skal utarbeide revisjonsbok med godkjenningsbevis av sveisere og prosedyrer. 35 Kuldeanlegg 35.1 Generelt Det tillates ikke benyttet kuldemedier som er besluttet faset ut i henhold til Montrealprotokollens siste revisjon (inkluderer bl.a. R12, R22, R502). Bruk av naturlige kuldemedier skal legges til grunn (ammoniakk, CO2 eller propan). Bruk av andre kuldemedier skal begrunnes. Tekniske rom skal uansett plasseres og utformes slik at naturlige kuldemedier kan benyttes. Dersom andre kuldemedier benyttes, skal R134a benyttes i klimaaggregater, isvannsaggregater, varmepumper og kjølerom. For fryseromsaggregat benyttes R404A eller R507. For små splittaggregater til klimakjøling, kan det benyttes R410A. Kuldeanlegg prosjekteres i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, utgave 2007 og Håndbok for vannbåren energi (Grindal/Børresen). Beskrivelse av kuldeanlegg og varmepumper skal utføres i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, utgave 2007 kapittel 6 Beskrivelse av anlegg. Det skal fortrinnsvis være separate kjølemaskiner for komfortkjøling og teknisk kjøling. Kjølemaskin for teknisk kjøling skal ha automatisk nettvannstilkopling ved utilsiktet driftsstans der underlaget for analyse av nødstrømsbehov og reservekraft viser at det er nødvendig. Kjøleløsningen med nettvann skal utformes med varmeveksler mot isvannskretsen. Anlegg som har helårsdrift skal ha frikjølingsfunksjon. Kjøle-/varmepumpeanlegg basert på isvann, med kjølekapasitet mindre enn 250 kw, skal normalt beskrives under rørarbeider. Anlegg med kapasitet større enn 250 kw skal normalt utsendes som egen entreprise. Kjøletårn skal ikke benyttes. Aggregatene skal utformes slik at kuldemediefyllingen blir minst mulig. Kjøling av kjøle-/fryserom, utstyr (for eksempel i kantiner) skal tilknyttes et sentralt anlegg (primært eget anlegg). Side 9 av 14

10 35.2 Ledningsnett Ledningsnett for isvann skal normalt utføres i stålrør og rørdeler i henhold til Norsk standard. Det kan alternativt benyttes rustfrie stålrør, komposittrør og rørdeler i ledningsstrekk hvor det kan oppstå fare for kondensering. Alternative materialer kan benyttes etter avtale med Statsbygg. Stålrør skal korrosjonsbeskyttes (2 strøk maling). Før ledninger tas i bruk, skal de renspyles. Ledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, rom for telefonsentral, datamaskinrom o.l Armatur og utstyr Isvann- og tørrkjølerkrets: Det skal medtas avstengingsventiler slik at alle hovedkomponenter kan avstenges for service og vedlikehold. All armatur skal tilfredsstille NT 6. Som avstengingsventiler benyttes kuleventiler eller spjeldventiler. Alle hovedkurser samt utstyr forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og luftepotter. Alle rørstrekk (lavpunkter) utstyres med avtappingsarmatur slik at disse kan tømmes. Anlegg for teknisk kjøling utstyres med to parallelle pumper. Dette gjelder også for større komfortanlegg. Anlegget skal utstyres med mikrobobleutskiller/luftseparator, filter, vannbehandling og isvannstank. Ved bruk av platevarmeveksler (fordamper eller kondensator) skal filtrering av den sirkulerte væsken (isvann e.l.) vurderes. Det skal være energimålere på isvannskretsen, tørrkjølervifter og på større pumper. For varmepumper skal det være energimåler på varmekursen. Alle energimålere tilknyttes SD-anlegget. Tilbakeslagsventiler skal plasseres på trykksiden av pumpa. Aggregat: Kjøleaggregater skal utstyres med nødvendige kapasitetstrinn og automatikk for kapasitetsregulering, slik at stabil drift opprettholdes ved varierende belastningsforhold. Kjølemaskiner for isvannsproduksjon med kjølekapasitet over ca 100 kw skal ha 2 separate kuldemediekretser. For maskiner under 100 kw skal det vurderes bruk av 2 separate kuldemediekretser i forbindelse med analyse av nødstrømsbehov og reservekraft. Stempelkompressor skal benyttes. Beskrives annen type kompressor, skal dette begrunnes. Kompressorene skal ha avlastet start. Dersom kjølebehovet varierer mye skal det vurderes å benytte mer enn 1 stk kjølemaskin. Kompressorene skal være semihermetiske der det er mulig. Ved store variasjoner i belastningen og strømningsmengde (isvann/glykol) skal det benyttes rørkjelvarmevekslere. Det skal være energimålere på kompressorer som tilknyttes SD-anlegget. Side 10 av 14

11 Signaler for alarm og drift samt kondensatortrykk skal føres til SD-anlegget. Aggregater skal ha synlige fjærer (ikke innebygde). Kjøle- og fryserom: Isolering av kjøle- og fryserom forutsettes utført med prefabrikkerte isolasjonselementer. Oppbygging og montasje skal oppfylle krav i Norsk kulde- og varmepumpenorm, utgave Avfallsrom: 35.4 El-utrustning Rom for matavfall ol. skal utstyres med kjøling. På maskiner med kapasitet over 5 kw skal det være elektrisk styreskap og alt internt elektrisk koblet. El-skapet skal ikke inneholde rør med kuldemedium (pressostater etc.). El-skapet skal ha egen styrestrømskrets. Har maskinen 2 kuldemediekretser, skal disse være adskilt elektrisk. Med flere kompressorer skal disse ha egne styrestrømsikringer. Motorene skal startes fra laveste kapasitetstrinn. Maskinen skal ha vender for prioritering av kuldemediekrets. Timeteller skal være standard. I el-skapet skal det være potensialfrie kontakter for drift og feil for hver kompressor. Det skal være kontakter for forrigling med pumper, strømningsvakt etc. dersom dette ikke kan tas direkte fra aggregatets styringstavle til SD-anlegget. Driftsstrøm skal forsynes direkte fra hovedtavle. Behov for nødstrøm og reservekraft må avklares Sikkerhetsutrustning Kjølemaskiner og varmepumper skal minimum ha følgende sikkerhetsutrustning på hver krets med manuell reset: Lavtrykkspressostat Høytrykkspressostat Oljetrykkvakt Trykkrørstermostat Frosttermostat Motorvern Termistorvern Fasevern Kjølemaskinrom skal minimum utstyres med sikkerhetsutrustning iht. Norsk kulde- og varmepumpenorm Reguleringsutstyr Kjølemaskiner med kapasitet over ca 100 kw skal minimum ha følgende reguleringsutstyr: Minimum 4 kapasitetstrinn (for maskiner med kjølekapasitet over 300 kw må flere trinn vurderes). Side 11 av 14

12 Kondenseringstemperaturen skal kunne reguleres (utetemperaturkompensert), og aggregatet skal fungere tilfredsstillende både ved dimensjonerende kondenseringstemperatur og ved kondenseringstemperatur ned mot C. Kompressorene skal ha oljevarmer med overbelastningssikring. Gjenstart etter strømbrudd skal skje automatisk. Aggregatet/kompressorene skal ha gjenstartsrelé for å unngå hyppige start/stopp. Kompressorenes trykkvakter og temperaturvakter skal bryte styrestrømmen direkte, og ikke gå via PLS hvis aggregatet er utstyrt med det. For varmepumper skal settpunktregulering vurderes Instrumentering Hver kuldemediekrets skal minimum ha oljefylte manometre for: Høytrykk Lavtrykk Oljetrykk (ved trykksmurte kompressorer) Trykkrørtermostat Alternativt kan dette vises på display. Generelt skal manometre og termometre ha skalaverdi som er relevant for måleområdet Isolasjon Ledninger som fører kjølt medium skal være isolert med diffusjonstett isolasjon. Det skal isoleres fortløpende over pumpehus, ventiler, flenser, osv. Det isoleres under klammer for oppheng. Alternativt kan det benyttes dryppanner, med drenering, under utstyr som ikke isoleres pga fremtidig servicebehov. Limskjøter skal tapes og isolasjonen skal hellimes, dvs isolasjonen limes 100 % til røret. Avslutninger mot utstyr skal i tillegg fuges slik at de er lufttette. Isoleringen skal utføres slik at limskjøter er på undersiden av rørene. Ingen kondensdannelse på ledningsnett tillates. Synlige rørføringer og rørføringer utendørs skal mantles. I teknisk rom skal rørføringer som står utsatt til som et minimum mantles. Det skal benyttes aluminiumsmantel. 36 Luftbehandling 36.1 Generelt Det skal benyttes balansert ventilasjon med tilførsel av filtrert, forvarmet og eventuelt kjølt tilluft. Ventilasjonsanlegget skal primært ikke ha oppvarmingsfunksjon. Avvik kun for spesielle typer rom hvor det ikke tillates installert vannbårne anlegg. Anleggene skal utstyres med varmegjenvinning tilpasset funksjon. Sekundære rom som toaletter o.l. kan ha tilførsel av luft ved overstrømning fra tilliggende lokaler. Anlegget skal deles opp i systemer avhengig av ulike inneklimasoner, virksomhet og brukstider. Mekanisk kjøling av ventilasjonsluften benyttes dersom det er nødvendig etter at muligheter som ligger i solavskjerming og byggets konstruksjon er utnyttet. Side 12 av 14

13 Ventilasjonsanlegget skal også utformes for maksimal utnyttelse av uteluftens kjøleeffekt. I rom med stor varmebelastning, f.eks. datarom (maskinrom), skal omluftkjølere, fancoils ol. benyttes. Avfallsrom skal ha separat avtrekk. I lesesaler, auditorier o.l. med store takhøyder, skal fortrengingsventilasjon primært benyttes. Undertrykk skal etableres i områder hvor lukt og annen forurensning kan spres. Batterirom, lagerrom for eksplosjonsfarlige væsker og gasser etc. skal utstyres med eksplosjonssikre vifter. I tvilstilfeller skal DSB kontaktes. Det skal treffes tiltak for å unngå nedsmussing av kanaler og utstyr ved transport og lagring, og i byggetiden. Åpne kanaler påsettes endelokk. Ventilasjonsanleggene skal ikke settes i drift før det er foretatt rengjøring etter byggeperioden. Det skal ikke benyttes trykkstyrt VAV. Det skal være luftmengdestyrte VAV-spjeld og/eller ventiler Kanalanlegg Fortrinnsvis skal det benyttes standard spirokanaler og komponenter. Det skal primært benyttes T stykker og ikke påstikk i kanalanlegget. For lydfeller skal data for lyddemping være tilgjengelig. Kanaler skal være forsynt med nødvendige renseluker/inspeksjonsluker. Det skal plasseres inspeksjonsluker ved alle brannspjeld. Nedgravde kanaler skal primært ikke benyttes. Ved montasje av VVS-installasjoner, benyttes ensartet system av anerkjent fabrikat for oppheng og befestigelse. Alle oppheng skal ha regulerbar pendel og bøyle og være tilpasset den funksjonen det har, samt slutte jevnt rundt opphengsobjektet (rør, kanaler etc.). Klammer isoleres innvendig med egnet materiale Tilfluktsromsanlegg Fredsventilasjon for tilfluktsrom skal tilknyttes generelle ventilasjonsanlegg tilpasset arealbruk i fredstid Luftfordelingsutstyr Ventilplasseringer og typer må sees i forhold til virksomheten i lokalene. Damphetter over koke-/stekeutrustning skal utstyres med styreluft og lysarmatur. Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses, samt kunne demonteres for rengjøring Luftbehandlingsutstyr Det skal ikke benyttes utstyr som kan medføre risiko for forurensing av tilluften. Utstyr og løsninger som medfører tilbakeføring av avkastluft, skal ikke benyttes (omluft). Side 13 av 14

14 Luftinntak skal plasseres over tak. Dersom dette ikke er mulig skal inntaket plasseres min. 3 meter over bakkenivå. Inntaket skal om mulig legges nordvendt og bort fra fremtredende vindretning. Luftinntak skal plasseres, utformes og dimensjoneres slik at snø ikke hindrer luftinntaket eller nedbør trenger inn i inntaksdelen. Primært skal det benyttes snøfelle på inntakssiden for å hindre inndriving av snø til aggregatene. Dersom snøfelle ikke kan benyttes, brukes inntaksrist med stående lameller. Inntakskammer skal ha drenering til sluk og varmekabel for snøsmelting. Luftinntak utformes som våtrom. Luftinntak og -avkast skal plasseres slik at "kortslutning" mellom inntak og avkast unngås. Fronthastighet over aggregatdeler skal ikke overstige 2-2,5 m/s. Ventilasjonsaggregatene skal utstyres med minimum filter klasse EU7 foran aggregatkomponentene på tilluftssiden og EU7 på avtrekkssiden. I områder med stor luftforurensing vurderes bruk av forfilter ("grovfilter) i inntaket. Filterlengden skal være minimum 70 cm. Filterne skal monteres på ramme som kan trekkes ut av aggregatet ved skifting av filter. Dersom det ikke benyttes turtallregulerte vifter, skal det benyttes 2-hastighets viftemotorer, slik at luftmengden kan reduseres ved lave utetemperaturer. Dette gjelder bare dersom redusert luftmengde overholder myndighetskrav. Anleggene skal ikke utstyres med befuktning. Dersom spesielle arealer krever befuktningsanlegg, skal det primært benyttes dampbefuktere. Det skal stilles krav om hyppig rengjøring/desinfisering av befukteranlegg. Fra kjølebatteri anlegges drenering til sluk via vannlås eller alternativ lufttetting. Inntak/avkast-spjeld skal være min. klasse 3. Luftbehandlingsutstyr skal dempes for mekanisk støy og luftstøy mot bygningskonstruksjoner. All innvendig isolasjon i luftbehandlingsaggregat og utstyr skal forsegles slik at fibre ikke rives med i luftstrømmen. Alle aggregatdeler med roterende utstyr skal utstyres med vindu og innvendig lys. Alle aggregatdeler skal ha tilkomst for vedlikehold og utskifting. På serviceside skal det være minst 1 x aggregatbredde til vegg eller andre installasjoner. Luftmengde i aggregatet ved tett filter (250Pa), skal ikke ligge mer enn fem prosent under prosjektert mengde Isolasjon av kanaler Alle tilluftskanaler skal isoleres. Innvendig isolasjon i kanaler skal ikke forekomme. Side 14 av 14

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS

Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg. Kap. 3 VVS Snarøya skole SFO Nytt ventilasjonsanlegg Kap. 3 VVS Dato: 08.06.2016 Innhold 3. VVS-installasjoner... 1 30 Generelt... 1 31 Sanitæranlegg... 3 31.0 Generelt... 3 31.1 Ledningsanlegg... 3 31.4 Armatur

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Ove Thanke -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Ove Thanke DATO S-31 Strateginotat røranlegg 31 Sanitæranlegg Generelt Alle sanitærinstallasjoner

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015

Side 7.31. 1 VVS-anlegg Sanitæranlegg 01.06.2015 7.31. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Maskinen skal fungere i normal drift ved omgivelsestemperatur opp til minimum 40 C.

Maskinen skal fungere i normal drift ved omgivelsestemperatur opp til minimum 40 C. Prosjekt: 116 Universitetet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk Side 35.1 35 KULDEANLEGG 35.00. Generelt Leveransen omfatter væskekjølt vannkjølemaskin for innendørs montasje, med kapasitet 100.

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 31.1 31 SANITÆR 310 GENERELT All prosjektering og utførelse skal være i h.t. offentlige regler (TEK10) og bestemmelser samt i h.t. våtromsnormen. Alt utstyr og alle løsninger

Detaljer

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444

RIV-DOK-004. Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 511990-RIV-DOK-004 Grindbakken skole 1b Sjekkliste for dokumentasjon av inneklima, skjema 444 Grindbakken skole Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Denne redegjørelse omhandler dokumentasjon av inneklima

Detaljer

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B

Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Teknisk beskrivelse Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy B Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE01, VE02, VE03, VE04. System nr Betjener Luftmengde

Detaljer

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2

Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 2016 Passivhusleiligheter Hildremsvegen Trinn 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Del 3 VVS Leilighetene skal oppgraderes i henhold til kriterier for passivhus og lavenergihus boligbygninger NS3700:2013. Foreliggende

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage

KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen 4-avd barnehage KRAVSPESIFIKASJON VENTILASJON OG LUFTKVALITET I HENHOLD TIL ARBEIDSTILSYNETS VEILEDNING 444: "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen" 4-avd barnehage 1. Grunnleggende forutsetninger for beregninger og

Detaljer

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A

Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A Teknisk beskrivelse Versjon 2 Utskifting av ventilasjonsaggregat Fylkets hus Fløy A VE 05 Orientering. Ved Fylkets hus skal det skiftes ventilasjonsaggregat for system VE05 og VE06. VE05 betjener lokaler

Detaljer

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet.

Bygningsmessige hjelpearbeider. Alle bygningsmessige hjelpearbeider for røranlegget skal inngå i tilbudet. FOTEN KAFÉ side 1 310 FELLESYTELSER Generelt. De rørtekniske anleggene skal oppfylle de krav til tilbudsbestemmelser, kontraktsbestemmelser etc. som fremkommer av de generelle bestemmelser for totalentreprisen.

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

Sandefjord Kommune 35 KJØLEANLEGG. 350 Orientering og systembeskrivelse

Sandefjord Kommune 35 KJØLEANLEGG. 350 Orientering og systembeskrivelse Kap. 3 VVS-installasjoner 35.1 35 KJØLEANLEGG 350 Orientering og systembeskrivelse Det skal benyttes sentral isvannsmaskin med tørrkjølere for kjøling av ventilasjonsluften. For dimensjonering av kjøling

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

NØDBOLIGER RODENESET

NØDBOLIGER RODENESET Entreprise T2_26 PROSJEKTSPESIFIKK BESKRIVELSE VVS-ANLEGG NØDBOLIGER RODENESET Kristiansand Eiendom. Revisjon Tilbudsunderlag Dato 25.11.2014 Utført av RIVCO AS R638 - jm ENTREPRISE T2_26 BESKRIVELSE FOR

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat FWR.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat FWR Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 3 Komponenter....

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Vedlegg 13. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer.

Vedlegg 13. til. Anskaffelse 10/1651. Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. LØRENSKOG KOMMUNE Vedlegg 13 til Anskaffelse 10/1651 Rammeavtale for klima- og energitekniske anlegg, herunder også filter for luftbehandlings systemer. Kundens detaljinstruks kjølemaskin og varmepumpe

Detaljer

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1

Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 Erichsen & Horgen A/S SIDE 36.1 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG 360 GENERELT Alt utstyr og alle løsninger skal være slik at de ivaretar byggets funksjon og estetikk. Himlingshøyder, fri bredde i rømningsveger,

Detaljer

1 Sammendrag/anbefaling

1 Sammendrag/anbefaling Oppdrag Tema Notat nr. 1120543 Høyskolen i Lillehammer Utfasing av HFKF (R22) 2 - Varmegjenvinning Til Selskap Navn E-post Statsbygg Oddbjørn Evensen Oddbjorn.evensen@statsbygg.no Fra Rambøll VVS Bjørn

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Daglig leder Ivar Lærum AS Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, mange fine nettsider

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Tilstandsanalyse VVS anlegg

Tilstandsanalyse VVS anlegg Tilstandsanalyse VVS anlegg Vannbårne energianlegg. - Hva ser vi etter? - Prioriteringer Av og med Svein Marienborg Salg og markedsansvarlig i Inva Engineering as Kilder: Varmenormen, VVS Foreningen, NVF,

Detaljer

Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser.

Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser. Teknikk. Dette avsnittet gir enkle forklaringer påforskjellige typer av kuldeanlegg. Skissene og forklaringene måkun brukes som prinsippskisser. Kuldeanleggets oppbygging Lavtrykksgass føres fra fordamper

Detaljer

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no

IvarSAT. boligmodul. Patentsøkt. Produktblad PB 9.A.2. IvarSAT. PB 9.A Mai /8. variantvvs.no Produktblad boligmodul Patentsøkt 1/8 Produktblad boligmodul er en ny multifunksjonell enhet for varme og forbruksvann inklusive produksjon av varmtvann samt måling av energi- og vannforbruk i hver enkelt

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av varmeanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v. 1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Hjalmar Johansen VGS

Hjalmar Johansen VGS Bok 2 Fagbeskrivelse Versjon 02: 30.03.2015 Innholdsfortegnelse 3 VVS-TEKNISKE INSTALLASJONER... 3 31 Sanitæranlegg... 4 32 VARMEANLEGG... 6 33 BRANNSLOKKINGSANLEGG... 7 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG... 8 56

Detaljer

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle

Oversiktsrapport. Bokollektiv. bsn Guide 0.9. Detaljprosjekt. R3-01 : RIV - Rør. Prosjekt. Basert på mal. Omfattede faser. Rolle Oversiktsrapport Prosjekt Bokollektiv Basert på mal bsn Guide 0.9 Omfattede faser Detaljprosjekt Rolle R3-01 : RIV - Rør Dato: 17.11.2015 Rapport laget av: alfred.mansanet.canet@enebakk.kommune.no Prosjektbeskrivelse:

Detaljer

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse

Løsning til eksamen i Side 1 av 8 FV (FV) Figur 1: Systemskisse Løsning til eksamen i Side 1 av 8 Fag 607 VVS-teknikk Eksamen 7. mai 1999 Oppgave A (40%) Løsningsforslag a) Systemskisse S Viftevakt Frostvakt 9 Filtervakt Avtrekk Rist F LF Rom 8 Filtervakt Viftevakt

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Averøy kommune 1/5 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR AVERØY KOMMUNE Vedtatt av Averøy kommunestyre 15.12.03 i sak 96/03 med virkning fra 01.01.04 Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative

Detaljer

Disposisjon. Hvorfor ventilasjon? Myndighetskrav. Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger

Disposisjon. Hvorfor ventilasjon? Myndighetskrav. Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger Ventilasjon Grunnleggende prinsipper og vurderinger Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hosptial Disposisjon Hvorfor ventilasjon Myndighetskrav Generell ventilasjon Fortrening

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon, som funksjonsbeskrivelse,

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

STENSBERGGATA STUDENTHUS

STENSBERGGATA STUDENTHUS Side 1 av 8 SIO EIENDOM AS STENSBERGGATA STUDENTHUS FORTETNING Stensberggata 13 0131 OSLO VVS ARBEIDER DEL 1 - RØRANLEGG FEBRUAR 2012 Side 2 av 8 INNHOLD Ytelsesbeskrivelse VVS tekniske arbeider Del 1

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

32 Varme. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse

32 Varme. Selvkostkalkyle Postbeskrivelse 333(555) 32 Varme 03.32.1.1 KJØLE/VARMEBÆRERLEDNING - KOMPLETT MEDIUM: Kjølemedium MATERIALE: KOBBER PLASSERING/MONTASJE: USPESIFISERT SKJØT: FLARE, rør fra innedel til utedel Preisolert ledning: -- Isolasjonstykkelse:

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE SKISSEPROSJEKT FOR VARMEPUMPE. Ålesund, Side 1 av 17

HØGSKOLEN I MOLDE SKISSEPROSJEKT FOR VARMEPUMPE. Ålesund, Side 1 av 17 Side 1 av 17 HØGSKOLEN I MOLDE SKISSEPROSJEKT FOR VARMEPUMPE Ålesund, 07.05.2013 Kontor Ålesund: Kontor Nordfjordeid: Telefon:70 11 58 80 Bankforbindelse: 5353.05.12807 Breivika Industriveg 35B Postboks

Detaljer

Del av prosjekteringsanviser. for

Del av prosjekteringsanviser. for Del av prosjekteringsanviser for VVS-installasjoner Kapittel 3 av 7 Februar 2009 3. VVS-INSTALLASJONER...3 30 VVS-INSTALLASJONER, GENERELT...3 300 VVS-installasjoner, generelt...3 31 SANITÆR...4 310 Sanitærinstallasjoner,

Detaljer

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Dokumentasjon av inneklima

Dokumentasjon av inneklima Dokumentasjon av inneklima Dette skjemaet kan legges ved som et vedlegg til «Søknad om Arbeidstilsynets samtykke byggblankett 5177» Se www.arbeidstilsynet.no/byggemelding Eventuell supplerende informasjon,

Detaljer

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund,

HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A. Ålesund, Side 1 av 10 HØGSKOLEN I MOLDE UTREDNING OPPTA VARME OG AVGI KONDENSATORVARME FRA VARMEPUMPE TIL VENTILASJONSANLEGGET FOR BYGG A Ålesund, 22.08.2013 Side 2 av 10 SAMMENDRAG Oppdrag Etter avtale med Statsbygg

Detaljer

3.6 Luftbehandling Generelt

3.6 Luftbehandling Generelt 3.6 Luftbehandling 3.6.1 Generelt Nåværende ventilasjonsanlegg dekker storkjøkken med pauserom, toalett og kontor, kantinearealer, garderober samt noen tilliggende rom. Anlegget består av et tilluftsaggregat

Detaljer

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg

PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg PA 320 Prosjekteringsanvisning VVS Varmeanlegg 1. Om prosjekteringsanvisninger Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle som utfører planleggings-

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse

Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Kampen skole, funksjonsbeskrivelse Versjon A Dato: 31.01.2014 Innhold Generelt... 2 Sanitæranlegg... 2 Varmtvann... 2 System =310.100... 2 System =310.200... 3 Varmeanlegg:... 4 Radiatorkurs... 4 Gulvvarme...

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø

Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi. Rådgivende ingeniører i miljø Rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi Rådgivende ingeniører i miljø N 1 PROSJEKTORGANISASJON Utbygger/byggherre: Statsbygg RIV: Hovedentreprenør: HENT Rørlegger: VVS Senteret Automatikk: Siemens

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV

KRAVSPESIFIKASJON NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS REHABILITERING AV VÅTROMSAVDELING / REV 19859001 NORDTVET BAD KULTUR OG IDRETTSBYGG OSLO KF VVS SWECO NORGE AS Funksjonsbeskrivelse, Totalentreprise Generelt Kultur og Idrettsbygg Oslo KF skal rehabilitere våtromsavdelingen i Nordtvet Bad. Det

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 07 Utopia inverter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

OLESEN CONSULT HVAC as

OLESEN CONSULT HVAC as Olesen Consult HVAC as Nedre Banegt 3 4014 Stavanger Stavanger 01.09.03 Prosjekt: Oppgradering av Port Rigmar, den gang var navnet Rigmar 301 Olesen Consult HVAC AS, har i perioden august 2002 august 2003

Detaljer

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet.

Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Prosjekt: VÅLER KOMMUNE - VÅK SKOLE TILBYGG OG OMBYGGING 36.1 36.1 LUFTBEHANDLINGSANLEGG GENERELT. Nedenfor er arbeidene med ventilasjonsanlegg kapittel 36 beskrevet. Dette er en totalentreprisekonkurranse

Detaljer

80 Enhetspriser VVS-installasjoner

80 Enhetspriser VVS-installasjoner 80 -installasjoner Prisskjema enhetspriser Hvor annet ikke er spesifisert skal enhetspriser inkludere prosjekteringskostnader samt rigg, drift etc. Prisen skal inkludere vann- og avløpsledninger basert

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

PA 3001 VVS-installasjoner

PA 3001 VVS-installasjoner PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3001 VVS-installasjoner Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning for VVS-installasjoner Godkjent dato: xx.xx.16 REVISJONSLISTE PA 3001 Dokumentet er lagret som: PA3001-VVS_Ver16-01

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04

GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE. VVS-TEKNIKK Kapitel 04 GAMLE CAFÈ Hausmannsgate 34 YTELSESBESKRIVELSE VVS-TEKNIKK Kapitel 04 Funksjon: Navn: Signatur: Dato: Rev: Utarbeidet: Håvard Espelin HE 04.08.11 Kontrollert: Ivan Hansen IH 04.08.11 Revidert: Asle N.

Detaljer

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare.

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum. Innmålte mengder forelegges byggeleder fortløpende mens de enda er kontrollerbare. 25 Dato: 06.05.2016 Side 0 Denne beskrivelsen er basert på siste utgave av NS3420. NS3420 er en vesentlig del av denne spesifikasjon som enhver entreprenør plikter å være kjent med under prissetting og

Detaljer

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger.

Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1. Det henvises til vedlagte arkitekttegninger og branntegninger. Prosjekt: EDWIN RUUD BARNEHAGE 31.1 3 VVS TEKNISKE ANLEGG 30 RØRLEGGERARBEIDER GENERELT. Nedenfor er rørleggerarbeidene, her bestående av kapittel 31 Sanitæranlegg og kapittel 32 Varmeanlegg, beskrevet.

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune

Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Saksnr: 205/06 Gjeldende fra 1. april 2006 Norm for installasjon av vannmålere i Berg kommune Berg kommune, Plan & Næring, 9385 Skaland Tlf. 77 85 90 00, Faks: 77 85 90 01 E-post: postmottak@berg.kommune.no,

Detaljer

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune

Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Tekniske bestemmelser for Kristiansund kommune Generelt Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske- og administrative bestemmelser, gjelder når ikke annet er presisert i denne bestemmelse. 1 Utfyllende

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG REV. 08.02.12 Side 1 av 14 INNHOLD INNHOLD... 2 1 VVS-TEKNISKE ANLEGG... 4 1.1 Generelle krav... 4 1.2 Brann... 4 1.3 Automatikk...

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG PA 3 VVS-TEKNISKE ANLEGG REV. 20.09.09 Side 1 av 12 INNHOLD INNHOLD...2 1 VVS-TEKNISKE ANLEGG...4 1.1 Generelle krav...4 1.2 Brann...4 1.3 Automatikk...4

Detaljer

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker Sunndalsøra 241013 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 SD-anlegg Senkning av romtemperatur: hva er rett romtemperatur

Detaljer

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge

Boligventilasjon praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge praktiske problemer Kristoffer Polak Standard Norge Presentasjon på NiO fagmøte, 8. februar. 2012, Kristoffer Polak Standard Norge 2 Å lage boligventilasjon er Ikke en enkel oppgave Det er en vanskeligere

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen:

Format og skala. Oppsett for tegning. Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Format og skala Oppsett for tegning Her velges tegnings-format og skala. Velg Format - Skala - OK. Følgende meny kommer opp på skjermen: Fyll inn informasjon til tittelfelt. Velg Next for neste bilde.

Detaljer

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V PLANGODKJENNING I 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stilles det krav om at virksomheten skal være godkjent. Søknad

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

3.21 Følgende vvs- tekniske arbeider omfattes av denne beskrivelsen: 31 Sanitæranlegg innvendig. 73 Utvendig VA-anlegg

3.21 Følgende vvs- tekniske arbeider omfattes av denne beskrivelsen: 31 Sanitæranlegg innvendig. 73 Utvendig VA-anlegg 3 VVS TEKNISK BESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.1.1 Orientering Beskrivelsen angir oppfyllelse av forskriftskrav og funksjons- og ytelseskrav for tekniske løsninger og materialbruk. Det vil være mulig for tilbyderne

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene

Detaljer