PA 3001 VVS-INSTALLASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA 3001 VVS-INSTALLASJONER"

Transkript

1 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3001 VVS-INSTALLASJONER Side 1 av 14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 30 VVS-installasjoner - generelt Prosjektering Innregulering Krav til tekniske rom Klima- og komfortkrav Sanitæranlegg Generelt Bunnledninger Ledningsnett, vann og avløp over grunnen Brannutstyr Armatur og utstyr Isolasjon/Mantling Varmeanlegg Generelt Ledningsnett Armatur og utstyr Isolasjon/Mantling Brannslokking Generelt Ledningsnett Utstyr Gass- og trykkluft Generelt Ledningsnett Kuldeanlegg Generelt Ledningsnett Armatur og utstyr El-utrustning Sikkerhetsutrustning Reguleringsutstyr Instrumentering Isolasjon Luftbehandling Generelt Kanalanlegg Tilfluktsromsanlegg Luftfordelingsutstyr Luftbehandlingsutstyr Isolasjon av kanaler Side 2 av 14

3 30 VVS-installasjoner - generelt PAen må ses i sammenheng med et evt.byggeprogram, ytelsesbeskrivelser, samt prosjektets øvrige kontraktdokumenter. PAens nummerering foran første punktum følger kapittelinndelingen i NS Prosjektering VVS-installasjoner skal prosjekteres i samsvar med disse retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter, stedlige myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante tekniske standarder. Anleggene skal prosjekteres med sikte på rasjonell drift og vedlikehold, driftssikkerhet, renholdsvennlighet, fleksibilitet, samt optimalt energiforbruk. Anleggene skal utformes og plasseres slik at det legges til rette for at inspeksjon, reparasjoner, forandringer, innregulering og kontrollmålinger skal kunne foretas på tilfredsstillende måte. Tekniske anlegg skal prosjekteres for funksjonstesting og kontrollmålinger. Det skal planlegges med faste måleuttak i ventilasjons-, varme-, kulde-, sanitær og (el-anlegg) for registrering av energi- og vannforbruk, luft- og vannmengder. Dette skal danne grunnlaget for energioppfølgingsprogrammet som skal installeres. Det skal tilrettelegges for god tilkomst til alle komponenter med regulerings- eller avlesingsfunksjon. Innmuring og innstøping skal unngås. Sjakter skal ha mulighet for nødvendig tilkomst for inspeksjon og utskiftninger. Alle store hovedsjakter (hovedføringsveier) skal ha dør og gulv i hver etasje. RIV er ansvarlig for tverrfaglig koordinering av alle bygningsmessige arbeider for VVS. Maskinelt utstyr, som kompressorer, vifter og pumper, skal isoleres slik at støy og vibrasjoner ikke kan forplante seg gjennom rør, kanaler og bygningskonstruksjoner. Støyende maskiner skal vibrasjonsisoleres til 95 % isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens. Det skal prosjekteres fleksible koplinger og rørfester for vibrerende utstyr. El-motorer skal være dekkende for den aktuelle last med hensiktsmessig startmoment, startstrøm og startutstyr. Motorer over 0,3 kw skal være trefaset. Motorer dimensjoneres slik at fullast i drift skal ligge i området 0,85-0,95 av motorens merkelast. Motorer gis således reserve for etterregulering m.v. Kortsluttmotorer for kontinuerlig drift gis fortrinnsvis direkte start (gjelder generelt små motorer inntil 7,5 kw). Cellegummi, mantel og andre isolasjonsmaterialer skal være fri for bromerte flammehemmere eller andre stoffer som står på prioritetslisten eller kandidatlisten. Dette skal spesifiseres i den enkelte entreprisen Innregulering All innregulering, prøving, måling, protokollføring og avlevering av luftbehandlingsanlegg skal beskrives utført i overensstemmelse med NBI-anvisning fra 16-1 til Luftmengder skal innreguleres til +15/-5% for ventiler og +10/-0% for hovedluftmengder. Side 3 av 14

4 Vannmengder for varme-, kulde- og gjenvinningsanlegg skal beskrives innreguleret etter kompensasjonsmetoden (videreutvikling av proporsjonalmetoden) til +/- 10% for varme- og kuldeavgivende komponenter. Toleransene er oppgitt i forhold til prosjekterte verdier og er inkl. målefeil. Radiatorventiler og lignende som ikke kan måles, skal forinnstilles etter beregnede verdier Krav til tekniske rom Det skal tas spesielt hensyn til plassering, plassbehov og muligheter for tilkomst til tekniske rom og kanaler/rørføringer bl.a. for reparasjoner, utskiftninger, målinger og renhold. Det skal være tilstrekkelig plass for ut- og inntransport til/fra tekniske rom. Transport i tekniske rom og utskiftninger skal kunne skje uten at det er nødvendig å demontere andre installasjoner i rommet. Tekniske rom skal ha sluk, utslagsvask med varmt/kaldt vann og spylemulighet. I store rom skal det være flere sluk evt. avløpsrenne. Gulv i tekniske rom skal i sin helhet kunne rengjøres ved spyling. Kanaler, aggregater og andre installasjoner skal ikke monteres direkte på gulv Klima- og komfortkrav I romfunksjonsprogrammet (RFP), evt. i tabell 30.1 i byggeprogrammet, er det angitt krav til inneklima. Følgende definisjoner legges til grunn for inneklimaparametere: Dimensjonerende makstemperatur sommer: Operativ temperatur: Krav til maksimumstemperatur kan overskrides opp til 50 timer i et normalår. Kravet til operativ temperatur gjelder i området som er definert som oppholdssone, hvis ikke annet er angitt. Oppholdssone: Defineres i henhold til NBI-blad Friskluftsmengde: Lufthastighet: Temperaturgradient: Luftfuktighet: I rom- og funksjonsprogrammet (RFP) eller tabell 30.1 i Byggeprogrammet defineres minimums friskluftsmengde som m³/h for henholdsvis pr. person eller pr. m² brutto gulvflate. Maksimalkrav gjelder for lufthastighet i oppholdssone. Lufthastighet er definert som middelhastighet over en 3 minutters periode. Lufthastigheten er oppgitt for maks. og min. operativ temperatur som øvre og nedre grense. Maks. lufthastighet mellom disse yttertemperaturer defineres på en rett linje mellom angitte grenser. Temperaturgradient skal i alle oppholdsrom/arbeidsrom ikke overskride 2 C/m. Kravet gjelder for temperaturdifferansen mellom 0,1 og 1,1 m over gulv. Min. verdi angir kravet til minste tillatte luftfuktighet ved dimensjonerende utetemperatur vinter. Strålingsasymmetri: Defineres i henhold til NBI-blad Strålingstemperaturasymmetri i oppholdsrom/ arbeidsrom skal ikke overskride 4 C for varm flate og 8 C for kald flate. Side 4 av 14

5 Støy: Tabellen angir maksimalt tillatt støytall (NR-kurve) fra samtlige tekniske installasjoner i ulike typer rom/arealer. Kravene gjelder i etterklangsfeltet og for rommets virkelige utforming, men uten personer. Lydtrykknivå i db(a) ansees ikke som tilstrekkelig kriterium for kontraktsforhold mht. støy. Støytall (NR), jf. tabellen, sikrer at man også tar hensyn til frekvensfordelingen av støyen. Målinger i db(a) skal kun benyttes som innledende overslag. Tallkravene i db(a) kan da tilnærmet settes 5dB høyere enn støytallene i RFP eller tabell Sanitæranlegg 31.1 Generelt Våtrom skal i størst mulig grad samles i grupper, og ikke plasseres over eventuelle tilfluktsrom, arkiv, trafo-, tele/data-, el-fordelingsrom og rom hvor vann ikke aksepteres. Teknisk rom, organisk avfallsrom, storkjøkken o.l. skal ha sluk i gulv, slangekran og/eller rustfri utslagsvask. Sluk skal utføres slik at det ikke er fare for uttørking og sjenerende lukt. Hetvannsrør/uttak skal merkes spesielt Bunnledninger Bunnledninger forutsettes utført i egnet plastmateriale. Stakeluker skal plasseres i rom som ikke er beregnet for varig opphold og som er egnet for staking. Dersom stakeluker er montert i sjakt eller er skjult i vegg, skal det være tilkomst med merket, hengslet dør/luke Ledningsnett, vann og avløp over grunnen Vann- og avløpsledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, rom for telefonsentral, datamaskinrom, arkivrom, fryserom o.l. Avløpsrør som fører etsende væsker, skal utføres i korrosjonsbestandig materiale. Innvendige nedløpsrør skal utføres i støpejern. Synlige uisolerte kaldt- og varmtvannsledninger skal monteres og klamres i forkrommet utførelse. Varmt- og kaldtvannsledninger skal utføres i forhold til lokal vannkvalitet. Alle rør som legges skjult skal trykkprøves før de bygges inn. Innstøpte koplinger aksepteres ikke. Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Tetting skal utføres iht. vegg/dekke lyd- og brannkrav. Ved skjult rørføring, skal det benyttes rør i rør system i henhold til Våtromsnormen og NBI-håndbok 42. Det presiseres at drenasje fra fordelerskap skal føres til rom med sluk. Koblinger skal inkluderes i varerørsystemet med veggboks slik at lekkasjer unngås. Sirkulasjonspumpe for varmt forbruksvann skal kunne stanses utenom brukstiden. Som alternativ til tradisjonelt sirkulasjonssystem for varmt vann, benyttes selvregulerende varmekabel basert på temperaturnivå min.60 C. Side 5 av 14

6 Ventetid på varmtvannet skal ikke overskride 10 sekunder. I bygg hvor det skal være dusjer, skal det monteres utstyr for sikring mot legionella. Lufteledning skal føres over tak og plasseres på en slik måte at det ikke er fare for spredning av sjenerende lukt til friskluftinntak, luftebalkonger, takterrasser eller lignende. Før ledninger tas i bruk skal de renspyles Brannutstyr Det forutsettes at alle arealer skal dekkes av brannslanger med maksimal lengde 25 meter. Eventuelle krav til håndslokkeapparater avklares med lokalt brannvesen og oppdragsgiver. Som minimum skal tekniske rom, storkjøkken, garasje o.l. utstyres med håndslokkeapparater. Brannutstyr skal sees i sammenheng med kap. 33 Brannslukking Armatur og utstyr Armatur for tappesteder skal normalt være ettgreps i forkommet utførelse. Spesialarmatur avklares med oppdragsgiver. På alle hovedkurser og opplegg samt fordelingskurser/fordelere i etasjene medtas avstengningsventil. Foran hvert sanitærutstyr medtas avstegningsventiler. I vanninntak medtas utvendig og innvendig stengeventil, reduksjonsventil, vannmåler, filter, tilbakeslagsventil og avstengningsventil. Vannmålere skal være EU-godkjente. Antall vannmålere skal være iht. krav fra stedlige myndigheter og bruker. Vannmålere skal kobles mot SD-anlegg. Det skal benyttes vegghengt standard, hvitt sanitærutstyr. Toalettseter skal være i hardplast. HC-toaletter skal leveres med armlener og være gulvmontert. Gulvsluk tilpasses det valgte gulvbelegg og rommets funksjon. Taksluk tilpasses den valgte taktekking, skal være tilgjengelig og ligge på takets laveste punkt. Det skal være min 2 sluk per takflate. Taksluk sikres mot igjenfrysing med elektrisk varmematte og tilhørende reguleringssentral. Utslagsvask i bøttekott skal ha rist for plassering av bøtte, og armatur må monteres tilstrekkelig høyt for fylling. Renholdssentraler skal ha sluk i gulv samt slangekran. Avløp fra moppe-/industrivaskemaskin skal føres via lofilter. Alle publikumstoaletter skal utrustes med sluk og slangekran for renspyling. Utendørs vannuttak monters rundt hele bygget og på tak og skal være i frostfri utførelse Isolasjon/Mantling Varmt- og kaldtvannsledninger, unntatt koblingsledninger til utstyr, skal isoleres. Isolering av kaldtvannsledninger skal utføres diffusjonstett. Isolasjon av kaldtvannsrør over 30 mm skal hellimes, dvs limes til røret. Side 6 av 14

7 Tykkelse på rørisolasjon skal være i henhold til leverandørens anvisning og skal være tilpasset rørdimensjon og medietemperatur. Synlige isolerte rørføringer mantles. Innvendige taknedløp skal isoleres i diffusjonstett materiale og hellimes. Videre skal rørene klamres med preisolerte klamre. Isolasjonsskjøt skal ligge på rørets underside. 32 Varmeanlegg 32.1 Generelt For system med vannbåren varme gjelder følgende retningslinjer: Som varmeelement brukes brennlakkerte radiatorer fortrinnsvis plassert under vindu. Underkant på radiator skal være minst 10 cm over ferdig gulv. Varmeelement skal ikke plasseres i konvektorgruber i gulv. Varmeanlegget kursdeles med hensyn til bygningsform og funksjon (gulvvarme, radiator), fasadeorientering, brukstid etc. Varmeanlegg skal utføres som konvensjonelt to-rørs system, primært med vendt retur. Dersom varmepumpe eller solenergi er eller kan bli aktuelle varmekilder, skal røranlegget dimensjoneres med lav temperatur (maks. 50 C) og mengderegulering. Skorstein for lavtemperatur gass- og evt. oljekjeler skal ha drenering, og anbringer må være tett og uten fall mot kjele Ledningsnett Ledningsnettet utføres av stålrør og rørdeler. Det skal ikke benyttes plastisolerte tynnveggede rør. Alle rør skal være diffusjonstette. Ved skjult rørføring skal det benyttes «rør i rør», og legges slik at innerrør enkelt kan skiftes ut. Rørledninger skal som hovedregel legges tilgjengelig (åpent anlegg). Innstøpte koplinger aksepteres ikke. Ledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, tele- og datarom, arkiv og lignende. Alle rør som legges i sjakter etc. skal trykkprøves. Gjennomføringer i vegger og dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Før ledninger tas i bruk skal de renspyles. Ledningsnettet skal forberedes for dette Armatur og utstyr All armatur skal tilfredsstille PN 6. Alle hovedkurser samt utstyr forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og luftepotter. Alle rørstrekk (lavpunkter) utstyres med avtappingsarmatur slik at disse kan tømmes. Som avstengningsventiler benyttes kuleventiler eller spjeldventiler. Side 7 av 14

8 I rom med én radiator monteres termostatstyrt radiatorventil. I rom med mer enn én radiator og i felles arealer, benyttes soneregulering. Varmeanlegget skal minimum utstyres med filtrering (80-90% av partikler større enn 2-5 mikron) og utstyr for PH-justering. Anlegget skal utstyres med luftseparator/mikrobobleutskiller med avtappingsventil for renspyling. Anlegget utstyres med vannmåler på matevannet til varmeanlegget. Primært skal anlegget ha manuell påfylling. Ved automatisk etterfylling skal det gå alarm til SD-anlegget. Alarmen skal viderekobles til driftsansvarlig Isolasjon/Mantling Ledninger som fører varm væske skal isoleres. Ved bruk av mineralullskåler skal mineralullen beskyttes/tildekkes. Det skal isoleres fortløpende over pumpehus, ventiler, flenser osv. Rørføringer som kan bli utsatt for skader på isolasjon, skal mantles. 33 Brannslokking 33.1 Generelt Sprinkleranleggene skal utføres i henhold til NS-EN Faste brannslokkesystem/automatiske sprinklersystem. Ved spesialanlegg skal leverandørens anvisninger følges Ledningsnett 33.3 Utstyr Ledningsnett utføres av stålrør og rørdeler i henhold til Norsk Standard. Gjennomføringer i vegger/dekker skal beskyttes mot korrosjon og ha mulighet for ekspansjon. Ledningsnettet skal korrosjonsbeskyttes i områder med korrosiv atmosfære (som for eksempel garasjeanlegg.) Synlige rør skal males etter spesifikasjon fra arkitekt. Innstøpte ledninger tillates ikke. Det skal ikke benyttes rørledninger med patentdeler. For anlegg som dekkes av én sprinklerventil skal det prosjekteres med midlertidige stengeventiler i de tilfeller enkelte rørstrekk må trykkprøves før hele anlegget er ferdigmontert. (f.eks. sjakter som lukkes). Sprinkelsentral skal ha avløp tilpasset dimensjonerende vannmengde. Eventuelt behov for prøvekum avklares med lokale myndigheter. Sprinklersentral skal males med korrosjonshindrende maling. Side 8 av 14

9 34 Gass- og trykkluft 34.1 Generelt Gassanlegg skal følge anvisninger i Norsk Gassnorm(www.gassnormen.no) Det må framgå av beskrivelsene at entreprenøren er ansvarlig for at anleggene er anmeldt til, og godkjent av gjeldende myndigheter Ledningsnett Det må framgå av beskrivelsene at entreprenøren skal utarbeide revisjonsbok med godkjenningsbevis av sveisere og prosedyrer. 35 Kuldeanlegg 35.1 Generelt Det tillates ikke benyttet kuldemedier som er besluttet faset ut i henhold til Montrealprotokollens siste revisjon (inkluderer bl.a. R12, R22, R502). Bruk av naturlige kuldemedier skal legges til grunn (ammoniakk, CO2 eller propan). Bruk av andre kuldemedier skal begrunnes. Tekniske rom skal uansett plasseres og utformes slik at naturlige kuldemedier kan benyttes. Dersom andre kuldemedier benyttes, skal R134a benyttes i klimaaggregater, isvannsaggregater, varmepumper og kjølerom. For fryseromsaggregat benyttes R404A eller R507. For små splittaggregater til klimakjøling, kan det benyttes R410A. Kuldeanlegg prosjekteres i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, utgave 2007 og Håndbok for vannbåren energi (Grindal/Børresen). Beskrivelse av kuldeanlegg og varmepumper skal utføres i henhold til Norsk kulde- og varmepumpenorm, utgave 2007 kapittel 6 Beskrivelse av anlegg. Det skal fortrinnsvis være separate kjølemaskiner for komfortkjøling og teknisk kjøling. Kjølemaskin for teknisk kjøling skal ha automatisk nettvannstilkopling ved utilsiktet driftsstans der underlaget for analyse av nødstrømsbehov og reservekraft viser at det er nødvendig. Kjøleløsningen med nettvann skal utformes med varmeveksler mot isvannskretsen. Anlegg som har helårsdrift skal ha frikjølingsfunksjon. Kjøle-/varmepumpeanlegg basert på isvann, med kjølekapasitet mindre enn 250 kw, skal normalt beskrives under rørarbeider. Anlegg med kapasitet større enn 250 kw skal normalt utsendes som egen entreprise. Kjøletårn skal ikke benyttes. Aggregatene skal utformes slik at kuldemediefyllingen blir minst mulig. Kjøling av kjøle-/fryserom, utstyr (for eksempel i kantiner) skal tilknyttes et sentralt anlegg (primært eget anlegg). Side 9 av 14

10 35.2 Ledningsnett Ledningsnett for isvann skal normalt utføres i stålrør og rørdeler i henhold til Norsk standard. Det kan alternativt benyttes rustfrie stålrør, komposittrør og rørdeler i ledningsstrekk hvor det kan oppstå fare for kondensering. Alternative materialer kan benyttes etter avtale med Statsbygg. Stålrør skal korrosjonsbeskyttes (2 strøk maling). Før ledninger tas i bruk, skal de renspyles. Ledninger skal ikke legges gjennom transformatorrom, rom for telefonsentral, datamaskinrom o.l Armatur og utstyr Isvann- og tørrkjølerkrets: Det skal medtas avstengingsventiler slik at alle hovedkomponenter kan avstenges for service og vedlikehold. All armatur skal tilfredsstille NT 6. Som avstengingsventiler benyttes kuleventiler eller spjeldventiler. Alle hovedkurser samt utstyr forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og luftepotter. Alle rørstrekk (lavpunkter) utstyres med avtappingsarmatur slik at disse kan tømmes. Anlegg for teknisk kjøling utstyres med to parallelle pumper. Dette gjelder også for større komfortanlegg. Anlegget skal utstyres med mikrobobleutskiller/luftseparator, filter, vannbehandling og isvannstank. Ved bruk av platevarmeveksler (fordamper eller kondensator) skal filtrering av den sirkulerte væsken (isvann e.l.) vurderes. Det skal være energimålere på isvannskretsen, tørrkjølervifter og på større pumper. For varmepumper skal det være energimåler på varmekursen. Alle energimålere tilknyttes SD-anlegget. Tilbakeslagsventiler skal plasseres på trykksiden av pumpa. Aggregat: Kjøleaggregater skal utstyres med nødvendige kapasitetstrinn og automatikk for kapasitetsregulering, slik at stabil drift opprettholdes ved varierende belastningsforhold. Kjølemaskiner for isvannsproduksjon med kjølekapasitet over ca 100 kw skal ha 2 separate kuldemediekretser. For maskiner under 100 kw skal det vurderes bruk av 2 separate kuldemediekretser i forbindelse med analyse av nødstrømsbehov og reservekraft. Stempelkompressor skal benyttes. Beskrives annen type kompressor, skal dette begrunnes. Kompressorene skal ha avlastet start. Dersom kjølebehovet varierer mye skal det vurderes å benytte mer enn 1 stk kjølemaskin. Kompressorene skal være semihermetiske der det er mulig. Ved store variasjoner i belastningen og strømningsmengde (isvann/glykol) skal det benyttes rørkjelvarmevekslere. Det skal være energimålere på kompressorer som tilknyttes SD-anlegget. Side 10 av 14

11 Signaler for alarm og drift samt kondensatortrykk skal føres til SD-anlegget. Aggregater skal ha synlige fjærer (ikke innebygde). Kjøle- og fryserom: Isolering av kjøle- og fryserom forutsettes utført med prefabrikkerte isolasjonselementer. Oppbygging og montasje skal oppfylle krav i Norsk kulde- og varmepumpenorm, utgave Avfallsrom: 35.4 El-utrustning Rom for matavfall ol. skal utstyres med kjøling. På maskiner med kapasitet over 5 kw skal det være elektrisk styreskap og alt internt elektrisk koblet. El-skapet skal ikke inneholde rør med kuldemedium (pressostater etc.). El-skapet skal ha egen styrestrømskrets. Har maskinen 2 kuldemediekretser, skal disse være adskilt elektrisk. Med flere kompressorer skal disse ha egne styrestrømsikringer. Motorene skal startes fra laveste kapasitetstrinn. Maskinen skal ha vender for prioritering av kuldemediekrets. Timeteller skal være standard. I el-skapet skal det være potensialfrie kontakter for drift og feil for hver kompressor. Det skal være kontakter for forrigling med pumper, strømningsvakt etc. dersom dette ikke kan tas direkte fra aggregatets styringstavle til SD-anlegget. Driftsstrøm skal forsynes direkte fra hovedtavle. Behov for nødstrøm og reservekraft må avklares Sikkerhetsutrustning Kjølemaskiner og varmepumper skal minimum ha følgende sikkerhetsutrustning på hver krets med manuell reset: Lavtrykkspressostat Høytrykkspressostat Oljetrykkvakt Trykkrørstermostat Frosttermostat Motorvern Termistorvern Fasevern Kjølemaskinrom skal minimum utstyres med sikkerhetsutrustning iht. Norsk kulde- og varmepumpenorm Reguleringsutstyr Kjølemaskiner med kapasitet over ca 100 kw skal minimum ha følgende reguleringsutstyr: Minimum 4 kapasitetstrinn (for maskiner med kjølekapasitet over 300 kw må flere trinn vurderes). Side 11 av 14

12 Kondenseringstemperaturen skal kunne reguleres (utetemperaturkompensert), og aggregatet skal fungere tilfredsstillende både ved dimensjonerende kondenseringstemperatur og ved kondenseringstemperatur ned mot C. Kompressorene skal ha oljevarmer med overbelastningssikring. Gjenstart etter strømbrudd skal skje automatisk. Aggregatet/kompressorene skal ha gjenstartsrelé for å unngå hyppige start/stopp. Kompressorenes trykkvakter og temperaturvakter skal bryte styrestrømmen direkte, og ikke gå via PLS hvis aggregatet er utstyrt med det. For varmepumper skal settpunktregulering vurderes Instrumentering Hver kuldemediekrets skal minimum ha oljefylte manometre for: Høytrykk Lavtrykk Oljetrykk (ved trykksmurte kompressorer) Trykkrørtermostat Alternativt kan dette vises på display. Generelt skal manometre og termometre ha skalaverdi som er relevant for måleområdet Isolasjon Ledninger som fører kjølt medium skal være isolert med diffusjonstett isolasjon. Det skal isoleres fortløpende over pumpehus, ventiler, flenser, osv. Det isoleres under klammer for oppheng. Alternativt kan det benyttes dryppanner, med drenering, under utstyr som ikke isoleres pga fremtidig servicebehov. Limskjøter skal tapes og isolasjonen skal hellimes, dvs isolasjonen limes 100 % til røret. Avslutninger mot utstyr skal i tillegg fuges slik at de er lufttette. Isoleringen skal utføres slik at limskjøter er på undersiden av rørene. Ingen kondensdannelse på ledningsnett tillates. Synlige rørføringer og rørføringer utendørs skal mantles. I teknisk rom skal rørføringer som står utsatt til som et minimum mantles. Det skal benyttes aluminiumsmantel. 36 Luftbehandling 36.1 Generelt Det skal benyttes balansert ventilasjon med tilførsel av filtrert, forvarmet og eventuelt kjølt tilluft. Ventilasjonsanlegget skal primært ikke ha oppvarmingsfunksjon. Avvik kun for spesielle typer rom hvor det ikke tillates installert vannbårne anlegg. Anleggene skal utstyres med varmegjenvinning tilpasset funksjon. Sekundære rom som toaletter o.l. kan ha tilførsel av luft ved overstrømning fra tilliggende lokaler. Anlegget skal deles opp i systemer avhengig av ulike inneklimasoner, virksomhet og brukstider. Mekanisk kjøling av ventilasjonsluften benyttes dersom det er nødvendig etter at muligheter som ligger i solavskjerming og byggets konstruksjon er utnyttet. Side 12 av 14

13 Ventilasjonsanlegget skal også utformes for maksimal utnyttelse av uteluftens kjøleeffekt. I rom med stor varmebelastning, f.eks. datarom (maskinrom), skal omluftkjølere, fancoils ol. benyttes. Avfallsrom skal ha separat avtrekk. I lesesaler, auditorier o.l. med store takhøyder, skal fortrengingsventilasjon primært benyttes. Undertrykk skal etableres i områder hvor lukt og annen forurensning kan spres. Batterirom, lagerrom for eksplosjonsfarlige væsker og gasser etc. skal utstyres med eksplosjonssikre vifter. I tvilstilfeller skal DSB kontaktes. Det skal treffes tiltak for å unngå nedsmussing av kanaler og utstyr ved transport og lagring, og i byggetiden. Åpne kanaler påsettes endelokk. Ventilasjonsanleggene skal ikke settes i drift før det er foretatt rengjøring etter byggeperioden. Det skal ikke benyttes trykkstyrt VAV. Det skal være luftmengdestyrte VAV-spjeld og/eller ventiler Kanalanlegg Fortrinnsvis skal det benyttes standard spirokanaler og komponenter. Det skal primært benyttes T stykker og ikke påstikk i kanalanlegget. For lydfeller skal data for lyddemping være tilgjengelig. Kanaler skal være forsynt med nødvendige renseluker/inspeksjonsluker. Det skal plasseres inspeksjonsluker ved alle brannspjeld. Nedgravde kanaler skal primært ikke benyttes. Ved montasje av VVS-installasjoner, benyttes ensartet system av anerkjent fabrikat for oppheng og befestigelse. Alle oppheng skal ha regulerbar pendel og bøyle og være tilpasset den funksjonen det har, samt slutte jevnt rundt opphengsobjektet (rør, kanaler etc.). Klammer isoleres innvendig med egnet materiale Tilfluktsromsanlegg Fredsventilasjon for tilfluktsrom skal tilknyttes generelle ventilasjonsanlegg tilpasset arealbruk i fredstid Luftfordelingsutstyr Ventilplasseringer og typer må sees i forhold til virksomheten i lokalene. Damphetter over koke-/stekeutrustning skal utstyres med styreluft og lysarmatur. Tillufts- og avtrekksventiler skal kunne kontrollmåles, låses, samt kunne demonteres for rengjøring Luftbehandlingsutstyr Det skal ikke benyttes utstyr som kan medføre risiko for forurensing av tilluften. Utstyr og løsninger som medfører tilbakeføring av avkastluft, skal ikke benyttes (omluft). Side 13 av 14

14 Luftinntak skal plasseres over tak. Dersom dette ikke er mulig skal inntaket plasseres min. 3 meter over bakkenivå. Inntaket skal om mulig legges nordvendt og bort fra fremtredende vindretning. Luftinntak skal plasseres, utformes og dimensjoneres slik at snø ikke hindrer luftinntaket eller nedbør trenger inn i inntaksdelen. Primært skal det benyttes snøfelle på inntakssiden for å hindre inndriving av snø til aggregatene. Dersom snøfelle ikke kan benyttes, brukes inntaksrist med stående lameller. Inntakskammer skal ha drenering til sluk og varmekabel for snøsmelting. Luftinntak utformes som våtrom. Luftinntak og -avkast skal plasseres slik at "kortslutning" mellom inntak og avkast unngås. Fronthastighet over aggregatdeler skal ikke overstige 2-2,5 m/s. Ventilasjonsaggregatene skal utstyres med minimum filter klasse EU7 foran aggregatkomponentene på tilluftssiden og EU7 på avtrekkssiden. I områder med stor luftforurensing vurderes bruk av forfilter ("grovfilter) i inntaket. Filterlengden skal være minimum 70 cm. Filterne skal monteres på ramme som kan trekkes ut av aggregatet ved skifting av filter. Dersom det ikke benyttes turtallregulerte vifter, skal det benyttes 2-hastighets viftemotorer, slik at luftmengden kan reduseres ved lave utetemperaturer. Dette gjelder bare dersom redusert luftmengde overholder myndighetskrav. Anleggene skal ikke utstyres med befuktning. Dersom spesielle arealer krever befuktningsanlegg, skal det primært benyttes dampbefuktere. Det skal stilles krav om hyppig rengjøring/desinfisering av befukteranlegg. Fra kjølebatteri anlegges drenering til sluk via vannlås eller alternativ lufttetting. Inntak/avkast-spjeld skal være min. klasse 3. Luftbehandlingsutstyr skal dempes for mekanisk støy og luftstøy mot bygningskonstruksjoner. All innvendig isolasjon i luftbehandlingsaggregat og utstyr skal forsegles slik at fibre ikke rives med i luftstrømmen. Alle aggregatdeler med roterende utstyr skal utstyres med vindu og innvendig lys. Alle aggregatdeler skal ha tilkomst for vedlikehold og utskifting. På serviceside skal det være minst 1 x aggregatbredde til vegg eller andre installasjoner. Luftmengde i aggregatet ved tett filter (250Pa), skal ikke ligge mer enn fem prosent under prosjektert mengde Isolasjon av kanaler Alle tilluftskanaler skal isoleres. Innvendig isolasjon i kanaler skal ikke forekomme. Side 14 av 14

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold

21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554. Villavent -anlegg. Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold 21.08.2014 Ver. 2 RD/KMB 208554 Villavent -anlegg Planlegging, montasje, bruk og vedlikehold Innholdsfortegnelse side Introduksjon... 3 Generelt... 3 Energieffektivitet... 3 Montasje... 5 Plassering/adkomst

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF

SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger. Jørn Stene og Marit Brånås OPPDRAGSGIVER(E) ENOVA SF TEKNISK RAPPORT Energiforskning SAK/OPPGAVE (tittel) TEMAHEFTE Varmepumper i boliger SINTEF Energiforskning AS SAKSBEARBEIDER(E) Jørn Stene og Marit Brånås Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg

Veiledning om innkjøp av. lakkeringsanlegg VeilVeillening om innkjøp av Desember 2012 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og leverandørene av Veiledning om innkjøp av Innholdsfortegnelse 1. Forord side 5 2. Innledning - Om veiledningen

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER

Kravspesifikasjon 2009 I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER I D R E T T S - O G S V Ø M M E H A L L ER INNHOLD A Orientering... 3 A1 Hensikt med bøkene... 3 A2 Visjon og mål med bøkene... 5 A3 Brukere av bøkene... 7 A4 Bruk av bøkene... 10 SVØMMEHALLER 19 B Produktbeskrivelse...

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer