FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER"

Transkript

1 SIO TRIMVEIEN 6 Avrop 284 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

2 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT GENERELLE ANLEGG FORDELING LYS OG STIKK VARME TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER Tele- og automatisering generelt BASIS INSTALLASJONER INTEGRERT KOMMUNIKASJON ALARM OG SIGNALSYSTEMER Brannalarm Adgangskontroll... 8 PORTTELEFON Antenneanlegg... 9 Skjema viser forslag og plassering av belysningsarmaturer

3 Side 3 av GENERELT Eksisterende bygg på 6 etasjer. På under etasje skall 2 st hybler bygges i eks.bygg.ca 50 m2 På plan 1 skall det bygges 2 st nye hybler i eks bygg. Ca 80m2 Nye elfordelinger blir i all hovedsak plassert i hybler Nye elektro installasjoner skal bygges opp som et nytt 230V anlegg. Følgende forskrifter og normer gjelder: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL 99. Norsk elektroteknisk norm, NEK Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven for Juli: 2010 og tilhørende veiledning REN. Alle Publikasjoner utgitt av Lyskultur. EMC direktiv (89/336/EEC) med endringsdirektiv 92/EEC. NEK EN Informasjonsteknologi kabelinstallasjon ihh. til NEK EN NEK EN FEB DOK beregninger av stigere og utgående kurser Lysberegninger i et leverandør uavhengig program. Post og teletilsynet. Heis direktivet DSB, direktoratet for sikkerhet og brann IP grad og kvalitet på installasjonsutstyr ut i fra omgivelser, bruk og romtype. Nye gjeldende bolignormen med gjeldende dokumentasjonskrav. Alt utstyr skal CE-merket i hht. EMC direktivet. For øvrig henvises det til Bok 0 for overordnede og felles arbeider.

4 Side 4 av GENERELLE ANLEGG. Rørføringer Fra eks undersentral på under etasje og plan 1 etableres rørføringer ut til all elektro og teletekniske For alle de steder hvor skjult anlegg ikke kan utføres må det legges åpent anlegg i pen utførelse. Jording Jording blir oppdateres iht. forskriftenes bestemmelser. (Se bl.a. NEK EN 50174) Ventilasjonskanaler, kabel broer osv skal jordes. Jordledningene tilkobles jordskinne i de respektive underfordelinger samt frem mot hovedfordeling og ut i jord. Videre ivaretas separat jording i forbindelse med svakstrømsanlegg. 43 FORDELING Fordelinger for drift Ventilasjon: Utførelse og automatikk koordineres med RIV. (Vedrørende omfang av elektriske arbeider se RIV sin beskrivelse.). Avgangene skal være sikret ihht. forskriftene. Det benyttes kabelbskyttelse på alle tilkoplingspunkter fra koplingshus på komponent og frem til kabelbro i form av plastbelagt plica eller panserslange. Elementautomater leveres generelt med C-karakteristikk, og av samme fabrikat som vern benyttet i hovedfordeling. Jordfeilvern for alle kurs sikringer medtas. Om det er enkelte installasjoner som ikke av driftstekniske vurderinger ikke bør / skal ha jordfeilvern må dette avklares med RIE / bruker.

5 Side 5 av LYS OG STIKK Kursopplegg for lys og stikk. Funksjoner Kursopplegg til lys skal forlegges i hovedsak som flg: - forlegningsmåte A, (skjult anlegg) i alle arealer som dekker/vegger er plassbygget. - Forlegningsmåte B, (åpent anlegg) eller forlegningsmåtene (kabelbro) i alle arealer med nedforede himlinger og tekniske rom mv. Åpen forlegning utføres slik at det oppnås en fagmessig pen og solid kabelforlegning. Det vil bli krevet omgjøring av installasjoner hvor ledningsforlegningen ikke er sedvanlig faglig utført. Krav Plassering av lampepunkter skal være hensiktsmessige og med god lysfordeling ut i fra armaturvalget. Prinsippløsninger for punktplasseringer til belysningsarmaturer og brytere skal tilpasses de respektive rominteriør og godkjennes av arkitekt og fremlegges byggherre for orientering og evt. anmerkninger. Ledelys og markeringslys blir fast tilkoplet over egne kurser. Kursopplegg for nødlys leveres med separat kursopplegg med funksjonstestbryter i elfordelingene. Fast tilkopling. Kurser for belysning dimensjoneres for 2,5 mm 2, og vern med C-karakteristikk. KURSOPPLEGG FOR STIKK. Funksjon Det leveres stikkontakter med kursoppdeling i tilstrekkelig antall ut fra gitte romfunksjon samt etter nye gjeldende bolignormen. Kursopplegg for stikkontakter dimensjoneres for 2,5 mm 2, og vern med C-karakteristikk. Ved generell stikk-installasjon, skal det som hovedregel være maks 8 stk. doble 16 A stikkontakter på hver sikringskurs. Toalett/WC, dusj benyttes skjult forlegning. I rom med keramiske fliser skal det alltid nyttes skjult forlegning med uttak symmetrisk i fugene. Jordledning medtas til alle uttak for lys og stikkontakter. Det monteres brytere og stikkontakter i polarhvit utførelse av samme fabrikat. Brytere skal være av typen vippebryter med stor "vippeknast". Hvor brytere, termostater og annet utstyr monteres på samme sted, skal materiellet stå rett over hverandre eller på linje horisontalt og ha samme farge på kapsling. Ved skjult anlegg skal brytere monteres i felles boks under felles frontplate. Prosjektorientering

6 Side 6 av 10 I kjøkken skal det monteres opp flatstift for komfyr, 20 A med komfyrvakt. Belysningsutstyr inne Grunnlag for detaljering og uttegning av lysanlegget vil være ihht retningslinjer for Lyskulturs publikasjoner. Se tegninger for belysningsanlegg. I korridorer og trapperom benyttes tak- eller veggarmaturer med kompaktlysrør. I nedforede himlinger nyttes innfelte armaturer. Armaturer og lyskilder må standardiseres slik at antall varianter er et minimum. Armaturmontasjen må tilpasses ventilasjonsinnblåsningen i de enkelte rom. Lysrørarmaturer i alle fellesområder skal ha elektronisk forkoblingsutstyr. For hybelbelysning: Se utarbeidet belysningsliste bak i denne beskrivelsen. Prosjektorientering Lysanlegget skal ha fleksibilitet for å ivareta det enkelte arbeid og romtype, møbleringsalternativ etc. Det forutsettes et fleksibelt, energieffektivt lysanlegg tilpasset i de ulike bruksområder. Det skal generelt benyttes armaturer for lysrør/kompaktlysrør og hel elektronisk forkobling. I fellesarealer vektlegges armaturer med solid, tiltalende utførelse. I korridorer skal utvalgte armaturer fungere som nattlys / ledelys. Nødlys Desentralisert nødlys system med batteripakke i armaturer. Arealer uten dagslysinnfall skal ha installert ledesystem. Ledesystemet omfatter utgangsskilt, retningsskilt, utgangslys (markeringslys) og ledelys. Krav til materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i h.t. Lyskulturs publikasjon nr. 7, Nødlysanlegg siste utgave, byggeforskriftene og brannotat utarbeidet av brannteknisk rådgiver. Utgangsmarkering med armaturer 1 x 8W, med egen batteripakker. Armaturer med skilt og tekst. Armaturer leveres med innebygget testknapp.

7 Side 7 av VARME Varmekabel Det leveres komplett varmekabelanlegg for alle baderom inkl termostat styring. For øvrig vannbårent varme for oppvarming av alle innvendige arealer. Vannførdelning med malere skall anslutes til ekisterende SD-anlegg for fjernavlesning. 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER 50 Tele- og automatisering generelt Eks.utstyr. utvides for de 4 nye hybler. All installasjon utføres i henhold til Regelverk. Dagens installasjoner: Bygninger forsynes med kabeltv signaler og internett tjenester fra Canal Digital. Canal digital selv står ansvarlig for drift og vedlikehold av sitt anlegg og enhver utvidelse må prosjekteres og implementeres av Canal digital.dette skall ingå i entreprisen. 51 BASIS INSTALLASJONER Eks.utstyr. utvides for de 4 nye hyblerne. All installasjon utføres i henhold til Regelverk Føringsveier skal være i hht. NEK EN All kabling skal monteres som skjult anlegg i vegger og dekker. For hovedføringer etableres separate kabelbroer for teletekniske anlegg i under etg. Vertikalt legges kabler i rør via el. sjakter opp til etasjefordelere og derfra ut til punkt / utstyr. Jording av tele- og datainstallasjoner ivaretas. Det installeres separat beskyttelsesjord/ signalreferansejord (SRJ) for tele- og data. I hver etasjefordeler etableres etasjereferansepunkt - ERP. Jording framføres til alle telefordelinger og datarom. Alle gjennomføringer i brannskiller med telekabler skal sikres forskriftsmessig. Ved gjennomføring i hybel vegger skal lydtetting medtas slik at lydkrav ivaretas. 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON Telefoni, data og TV signaler skal benytte samme felles svakstrømnettverk. Se kap. 51 og prosjekteringer fra Canal digital

8 Side 8 av ALARM OG SIGNALSYSTEMER 542 Brannalarm Eks.utstyr. utvides med for de 4 nye hyblerne så att det blir heldekkende iht HO- Meldning 2/98. All installasjon utføres i henhold til Regelverk. Funksjonssiker strøm til dørautomatikk må inngå Ledesystem iht NS Adgangskontroll Det eksisterende adgangskontroll anlegget skal utvides.ut fra sentralen legges det kabel i stjernenett ut til alle dørene som skal styres. Lov/forskrifter om adgangskontrollanlegg. NEK-EN NEK-prEN FEL 99/NEK Leverandørens anvisninger Utstyr for dørene tilknyttet adgangskontrollanlegget er i beskrivelsen betegnet som DØRMILJØ og innbefatter følgende komponenter: 1. berøringsfri Kortleser 2. El. Sluttstykke/motorlåser 3. Mikrobryter i låskasse 4. Magnetkontakt i dørkarm 5. Utpasseringsbryter 6. koplingsboks med alarmbryter over dør på sikker side 7. KAC-bryter monteres på alle dører som er definert som rømningsdører. Det monterers tilstrekelig antall av sabotasjesikrede sirener på strategiske plasser for akustiskvarsling av uautorisert adgang. Entreprenør må medta alle komponenter som er nødvendig for å få et komplett funksjons- og driftsikkert anlegg selv om disse ikke direkte er nevnt, samt alt nødvendig programmering og oppgraderinger skal medtas. Alle komponenter og kabel skal være merkes slik at det er lett å finne frem i anlegget. Merkingen skal gjenspeiles i tegningsunderlaget fra entreprenøren. Alarm og feil skal overføres til vaktsentralen ved bruk av Al-Tel tjeneste. Adgangskontrollanlegget skal baseres på kortlesere med kodetastaturer for adgangskontroll. Adgangskontrollanlegget skal tilpasses og kommunisere med brannvarslingsanlegg for åpning av dører i rømningsveier. Det påpekes at alle dører som inngår i rømningsveier SKAL uten unntak stå i spenningsløs stilling ved en brann, slik at en har fri rømning ut. Dørene skal altså kunne åpnes fysisk uten kort ved en rømning.

9 Side 9 av 10 Alle komponenter og kabel skal være merket slik at det er lett å finne frem i anlegget. Merkingen skal gjenspeiles i tegningsunderlaget fra entreprenøren. Alle enheter i lokalene må heller ikke monteres på posisjoner hvor de kan bli utsatt for skader i form av fysiske slag/støt eller væskesprut. Alle koplingsbokser ute i lokalene skal være sabotasjesikret både mot nedriving og åpning. PORTTELEFON Eksisterende portelefon Fermax anlegget skal utvides til å koble 4st nye leilighetene i bygget. Alle omprogrammeringer og eventuelt nødvendige kapasitet utvidelser samt oppgradering av dokumentasjonen skal medtas 552 Antenneanlegg Dagens integrerte anlegg fra Canal Digital skal utvides til og dekke leilighetene i tilbygget. Utvidelse og oppgradering av inntaks sentraler ved inntakspunkt i bygget skal medtas. Plassering iht møblering må ivaretas. Se ark tegninger for detaljer. Fra underfordelerne i hver etasjefordeler trekkes antennekabelen via 20mm rør til uttakspunkter.

10 Side 10 av 10 INFORMASJON: Nedenfor er utarbeidet noe detalj informasjon som er i tillegg til den gjeldende funksjonsbeskrivelsen. Skjema viser forslag og plassering av belysningsarmaturer. Se RIE Belysningstegninger (Kun retningsgivende informasjon) Sted Armatur Produsent Trappeoppgang påvegg Glamox, A10 S350 2 x 18 Glamox Korridor innfelt i himling Halo 40W Satine/acryl, fra Flux ab Flux ab Hybel/leilighet i entre, utenpåliggende tak Glamox, A10 S350 2 x 18 Glamox Hybel/leilighet på bad, utenpåliggende Glamox, A40 (A40-w 114 OU), Glamox over speil 60 cm Kjøkkenbenk leilighet Felleskjøkken, kjøkkendel utenpåliggende tak Kjøkkenbenk felleskjøkken På takterrasse, innfelt i himling ved utganger Lysrør under overskap m/stikk Glamox, A10 S440 2 x 26 Lysrør under overskap Downlight utearmatur nr w komp Glamox Bega Førråd,lager. I HF 830 OP IP44 Glamox

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg

Forprosjektrapport H15E05. Wilberg Atrium. Prosjektering av kontorbygg Forprosjektrapport H15E05 Wilberg Atrium Prosjektering av kontorbygg.. Mahir Bukvic.. Martin Bekkevold Forord Vi er to studenter, Mahir Bukvic og Martin Bekkevold, som skal gjøre oppgaven «Wilberg Atrium»,

Detaljer

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget

ITB BESKRIVELSE. OPPDRAGSGIVER: Rev: 0. Denne beskrivelsen omhandler ITB-integrerte tekniske bygningsinstallasjoner i nybygget ITB BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. 33506 Lillestrøm VGS Nybygg 13220 (INTERN) TITTEL DATO ITB-Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner - Nybygg 11.1.2013 OPPDRAGSGIVER: Rev: 0 AFK Eiendom FKF Anbud

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2

Kravspesifikasjon 2009 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 S K O L E A N L E G G - V E D L E G G 2 I N N H OLD G 5 Veiledende tekniske leietakerkrav For idretts- og svømmehaller har Undervisningsbygg Oslo KF drift- og vedlikeholdsansvaret for leietakers arealer.

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER

ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF UUS EIENDOM BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER FORPROSJEKT 03.10.2005 1 BIOBANK BYGG 3 MEDISIN, KJELLER 06.10.2005 INNHOLD FORPROSJEKTRAPPORT 0. SAMMENDRAG 0.0 Bakgrunn for

Detaljer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer

Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Bedre bokvalitet med moderne installasjonssystemer Livsløpstandard i boliger For Bedre Innemiljø For Bedre Etablering For Bedre Omsorg Utarbeidet av: ELBUS Forskningsveien 3B 0313 OSLO Telefon: 22 95 56

Detaljer

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Tilstandsrapport Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 1 26.8.2013 Tilstandsrapport G.T H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Veilysnorm for Lunner Kommune

Veilysnorm for Lunner Kommune Veilysnorm for Lunner Kommune Forord Lunner kommune har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider. Normen skal være retningsgivende for alle som

Detaljer

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner

EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner FoU-prosjekt nr 50087 EMC-håndbok for bygningsinstallasjoner Sluttrapport Versjon 1.0 (11.12.98) FoU-prosjekt ADMINISTRATIVT ANSVARLIG STATSBYGG (NAVN, DATO OG SIGN.) Morten Ryjord PROSJEKTANSVARLIG STATSBYGG

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning

VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning Revisjon nr.2 Utarbeidet av: roa Dato: 14.11.13 Side 1 av 17 VEGLYSNORM - Utbygging og overtakelse av offentlig vegbelysning INNHOLD 1. Hensikt/sammendrag 1.1 Generelt 1.2 Målsetting 2. Planer og prosjektering

Detaljer

Felles kommunal veilysnorm

Felles kommunal veilysnorm AURSKOG- FET ENEBAKK NITTEDAL RÆLINGEN SØRUM HØLAND Januar 2010 (rev 9.8.2011) 1 Forord IINR kommunene har tatt i bruk ny veilysnorm for nyanlegg, standardforbedringsanlegg og generelle vedlikeholdsarbeider.

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Arne Mosleth OPPRETTET AV OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIE OPPDRAGSNUMMER 832923 OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth OPPRETTET AV Joakim Myren Svendsen DATO S-52 Strateginotat adgang og sikkerhet 54 ALARM- OG SIGNALSYSTEMER. 542 Brannalarm.

Detaljer