ÅRSmøte Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef."

Transkript

1 ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra

2 Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold til vedtektenes 7 innkalles det herved til årsmøte. Torsdag 31. mars 2011 kl 16.00, Auditorie 3502, Papirbredden Drammen Kunnskapspark, Grønland 58, 3045 Drammen Dagsorden: 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, pluss tellekorps 4. Årsberetning for 2010 Styrets forslag til årsberetning følger vedlagt 5. Regnskap med revisors beretning for 2010 Regnskap og revisors beretning følger vedlagt 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett for 2011 Budsjettforslag følger vedlagt 8. Valg Valgkomiteens innstilling fremlegges på møtet 9. Innkomne forslag 9.1. Innføring av ordning med økonomisk kompensasjon for styremedlemmer For styret i Norges Bygg- og Eiendomsforening Tormod Bekken Styrets leder

3 Årsberetning 2010

4 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 Innhold 1 Medlemmer Styret Sekretariat Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) Daglig leder Studiesjef Styrets virksomhet Generelt Kompetansegruppen Nettverksarbeid i NBEF Generelt Nettverk for benchmarking Medlemsinformasjon Generelt FDV-nytt Nettsidene - med økt nytte for medlemmene Nyhetsbrev/medlemsinformasjon Aktiviteter og arrangementer Medlemsmøter Studietur Lavenergi, miljø- og passivhus til Malmö og København Kurs og konferanser Faglitteratur og daglig dokumentasjon Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring Samarbeidsprosesser BAE-rådet Norsk Handlingsplan for Avfall (NHP) LCC Forum - Livssykluskostnader (LCC) fra teori til praksis Ruteretur AS Standardiseringsarbeid gjennom Standard Norge (SN) EuroFM Nordic Facilities Management Network (NordicFM) Norsk Heiskontroll Økonomi Generelt Årskontingent Revisjon mars NBEF

5 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Medlemmer Foreningen hadde pr (120) bedriftsmedlemmer og 13 (10) personlige medlemmer som gir totalt 125 (130) medlemmer. Tallene i parentes er pr Styret Styret har (etter valget på årsmøte 23. mars 2010) bestått av: Leder: Tormod Bekken Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder: Sigurd Haaland Oppland fylkeskommune Styremedlemmer: Brynjulf Skjulsvik Norconsult AS Steffen Strømnes Rom Eiendom AS Marianne Aasen Undervisningsbygg Oslo KF Jan Erik Øimoen Entra Eiendom AS Varamedlemmer Olav Egil Sæbøe Pro-FM Consulting Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS Nils Anders Hellberg Optio FM AS Valgkomiteen har bestått av: Leder: Bjørn Fredrik Kristiansen ISS Facility Services AS Medlemmer: Kirsten Lindberg Statsbygg Marit Støre Valen NTNU 3 Sekretariat 3.1 Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) Tekniske Foreningers Servicekontor er foreningens sekretariat. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Fornebuveien 37 Postboks Lysaker Tlf Daglig leder Sekretariatsfunksjonen har i hovedsak blitt ivaretatt av daglig leder i NBEF. Etter at Thomas Førland fratrådte 1. august overtok Eystein C. Husebye som ny daglig leder. 3.3 Studiesjef Studiesjef Eystein C. Husebye i TFS har vært ansvarlig for alle foreningens kurs. Etter vil nyansatt studiesjef i TFS Eivind Moen gradvis ta over ansvar for kursene. 15. mars NBEF

6 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Styrets virksomhet 4.1 Generelt Styret har i 2010 hatt fokus på de overordnede målene i handlingsplanen: 1. Nettverksbygging 2. Arbeide for bransjens rammevilkår, lover og regler 3. Sikre medlemmene kompetanseutvikling og rekruttere til bransjen 4. Forskning, utvikling og faglig samarbeid. Det ble i 2010 lagt ned mye arbeid i strukturering og revitalisering av foreningen. NBEF har i tillegg vært representert i flere ulike råd og utvalg. Styret har gjennomført 6 styremøter og 1 strategisamling, og har blant annet behandlet følgende viktige saker: Inngåelse av avtale med Standard Online om lesetilgang til standarder for medlemmer Ansettelse av ny daglig leder, avvikling av avtale med journalist Innspill til kommende Stortingsmelding om bygningspolitikk gjennom BAE-rådet Etablering av LCC Forum Arbeid mot myndigheter for videreføring av Byggekostnadsprogrammet Deltakelse diverse råd/utvalg, bl.a. i Nasjonalt forum for FM i regi av NHO Service Sekretariatsfunksjon Nordic FM Utarbeidelse av ny informasjonsstrategi med vekt på økt medlemskontakt og aktivitet Oppfølging av standardiseringsarbeid, utnevnelse av representanter til div komiteer 4.2 Kompetansegruppen Kompetansegruppen utpekes av NBEFs styre i samarbeid med TFS. Kompetansegruppen har ansvaret for å utarbeide NBEFs kursportefølje i samarbeid med TFS og være en idébank for foreningen. Gruppen har gjennomført to møter/workshops; i Næringslivets Hus og hos Multiconsult. Det er utarbeidet notater fra begge møter, som tjener som viktige innspill i planlegging av kurs i Kompetansegruppen besto i 2010 av: Bjørn Fredrik Kristiansen ISS Facility Services AS Brynjulf Skjulsvik Håkon K. Gissinger Kirsten Lindberg Marianne Stokkereit Aasen Nora Klungseth Olav Egil Sæbøe Petter Nøstdal Simon Killi Svein Bjørberg Sven Erik Nørholm Sverre Holøs Pro Teknologi (Norconsult AS) Rambøll Norge AS Statsbygg Undervisningsbygg (Bydrift, Longyearbyen lok.styre) NTNU Pro-FM Consulting Veidekke ASA Coor Service Management AS NTNU/Multiconsult Faveo Prosjektledelse AS SINTEF Byggforsk 15. mars NBEF

7 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Nettverksarbeid i NBEF 5.1 Generelt På strategisamlingen høsten 2010 ble det konstatert at den eksisterende organisering av nettverk ikke har gitt ønsket aktivitet. Det ble derfor besluttet at mål om økt kunnskapsdeling mellom aktive fagpersoner innen et fagområde/tema bedre kan fasiliteres av NBEF gjennom å legge til rette for nettverksbygging ved å arrangere kortere medlems-/frokostmøter. I tillegg har NBEF i noen grad tatt i bruk sosiale medier (Facebook) for å gi deltakere/interesserte anledning til å utveksle erfaringer. Følgende temaer/fagområder har det vært satset spesielt på BIM for byggherrer Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ny byggherreforskrift Operativ drift og vedlikeholdsplanlegging Benchmarking og livssykluskostnader / LCC 5.2 Nettverk for benchmarking NBEF har besluttet å legge ned dette nettverket og vil i 2011 innlede forhandlinger med Forsvarsbygg, Statsbygg og Multiconsult om nfb-databasen kan drives videre i regi av disse organisasjonene. Kompetansegruppen til NBEF har utpekt temaer rundt benchmarking til et satsningsområde i 2011, og vi vil satse på å være en støtte for våre medlemmer som søker kontinuerlige forbedringer - enten på prosess eller ytelse, internt eller eksternt, ref pkt over. 6 Medlemsinformasjon 6.1 Generelt Gjennom året har NBEF konstatert at samarbeidet med en innleid journalist ikke ga ønsket resultat, og avtalen ble dermed sagt opp høsten Ny daglig leder har siden høsten 2010 lagt vekt på oppdatering av foreningens nettsider, jevnlig utsendelse av medlemsnytt til kontaktpersoner på epost og et bedret samarbeid med FDV-nytt (se under). I forkant av strategisamlingen ble det gjennomført en mindre medlemsundersøkelse, som søkes gjentatt (mot alle medlemmer) i Det er etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide en informasjonsstrategi i Denne sammen med økt fokusering på de medlemsfordeler NBEF tilbyr, skal danne grunnlag for en bedret markedsføring av foreningen for å øke medlemstallet. 6.2 FDV-nytt NBEF har avtale med Skarland-gruppen om at FDV-nytt skal tjene som vårt medlemsblad. Alle medlemmer blir automatisk abonnenter av bladet som en medlemsfordel, og bladet kan sende til flere kontaktpersoner innen samme medlemsorganisasjon. FDV-nytt stiller et gitt antall sider til rådighet for NBEF i hver utgave, samt at foreningens aktiviteter omtales og følges opp på nettutgaven av bladet (www.fdvnytt.no). Det ble i 2010 utgitt 8 utgaver av bladet, og medlemmer oppfordres til å sende inn artikler. Det vil i 2011 bli satset på et ytterligere forsterket samarbeid med Skarland / FDV-nytt og redaktør Jan Erik Røine. Han er bl.a. invitert med i arbeidsgruppen som skal utarbeide NBEFs informasjonsstrategi. 15. mars NBEF

8 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Nettsidene - med økt nytte for medlemmene Foreningens nettsider blir jevnlig oppdatert med aktuelle nyheter. Daglig leder har arbeidet mye med å gi den et løft og medlemssidene inneholder nå en søkefunksjon som gir tilgang til en stor mengde faglig dokumentasjon. I tillegg er det i 2010 etablert lesetilgang til en stor mengde standarder gjennom en avtale med Standard Online. Alle medlemmer har fått tilsendt et unikt medlemsnavn og passord som benyttes for pålogging på medlemssidene. Tips: Noen av våre medlemmer har etablert ordning med link på deres intranett til denne løsningen. Ta kontakt med sekretariatet for mer info. 6.4 Nyhetsbrev/medlemsinformasjon Grunnet manglende produksjon av journalistisk materiale første halvår 2010 ble det sendt ut nyhetsbrev kun etter at ny daglig leder tiltrådte etter sommeren. Høsten 2010 ble det sendt ut tre nyhetsbrev på epost til NBEFs kontaktpersoner innen medlemsorganisasjonene. Disse har reflektert aktuelle saker og medlemsaktiviteter og har fått gode tilbakemeldinger. Ta kontakt med sekretariatet dersom du som medlem ønsker at flere personer innen din organisasjon skal motta disse nyhetsbrevene. 7 Aktiviteter og arrangementer 7.1 Medlemsmøter Det er gjennomført tre medlemsmøter høsten 2010 med følgende temaer; BIM for byggherrer hos Undervisningsbygg i Oslo. - Vi har hatt et bra seminar fortalte senior prosjektleder Ragnar H. Jacobsen i Undervisningsbygg etter seminaret. Møtet var rettet mot byggherrer, var veldig praktisk orientert og hadde innlegg fra Undervisningsbygg, BuildingSmart Norge, Rambøll, NBEF og Multiconsult. Det møtte ca 60 deltakere som kombinerte faglig input og et matnyttig treff blant bransjekolleger. Dette temaet engasjerer og sekretariatet vil invitere til flere slike møter i Operativ drift vedlikehold/tekniske anlegg, i forbindelse med FDV-dagene på Norges Varemesse, Lillestrøm. På de to medlemsseminarene fikk vi en nyttig oversikt over temaene under ledelse av Håkon Gissinger (vedlikehold) og Brynjulf Skjulsvik (tekniske anlegg). Faglige bidrag bl.a. fra medlemmer om kravspesifikasjoner (Undervisningsbygg), kundebehandling (ISS) og optimalisering av tekniske anlegg (Oslo Universitetssykehus). 15. mars NBEF

9 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Studietur Lavenergi, miljø- og passivhus til Malmö og København Etter at NBEF høsten 2008 gjennomførte en studietur til Frankfurt har flere medlemmer etterspurt en ny tur der vi kan lære om state of the art og samtidig bygge nettverk og delta i et faglig sosialt fellesskap. Takket være grundig planlegging og gode innspill fra medlemmer av NBEFs turkomité og nettverket til Grønn Byggallianse fikk vi satt sammen et svært tett og spennende program. Invitasjon til studieturen november fikk en svært god mottakelse, og NBEF måtte begrense antall deltakere til 50. Turen ble tilrettelagt/planlagt av NBEF og gjennomført i samarbeid med Grønn Byggallianse. Les mer om turen, se bilder og last ned dokumentasjon på våre nettsider. NBEF lover å komme tilbake med flere slike turer i fremtiden og ber deg som medlem om å komme med innspill til reisemål og prosjekter. 7.3 Kurs og konferanser Foreningen med nettverk, har deltatt i arrangement av følgende medlemsarrangementer, kurs og konferanser i 2010, netto betalende antall deltakere (bidragsytere ikke inkludert): Arrangementer som NBEF har hatt ansvar for å arrangere: Kurs Antall Vedlikeholdsplanlegging 41 Studietur til Malmö og København 47 Enkelt og trimmet, Årsmøtekonferanse NBEF FM konferansen 2010 (+ 20 studenter fra HiAk i tillegg til antall deltakere) 80 BIM for byggherrer medlemsmøte 60 Operativ drift vedlikeholdsplanlegging / Tekniske anlegg (2 seminarer) 41 LCC Forum seminar og workshop 95 SHA og HMS- for hele bygge- eller anleggsprosessen 86 Kurs hvor NBEF har vært medarrangør i samarbeid med TFS: Kurs 483 Antall NS 3431 Totalentreprise 44 Offentlige anskaffelser (4 kurs) 143 Kontraktsjus for ingeniører, (2 kurs) 70 Plan- og bygningsloven (5 kurs) 484 NS 8405 (2 kurs) 88 Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403 (2 kurs, mars, okt 09) mars NBEF

10 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 Kurs som NBEF arrangerer i samarbeid med Tekna/NITO/FBA, VVS-foreningen og Energibrukerne: Kurs Antall Brannsikre bygg (to kurs) 140 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, Kursdagene Legionelladagen 30 Nye energikrav, energiledelse (to kurs) NBEF mottok i 2010 kr ,- fra KoBE for subsidiering av kursavgift for kommunalt ansatte for tre utvalgte kurs. Deltagelsen fra kommuner og fylkeskommuner på de nevnte kursene var høy, noe subsidieringen hadde en klar medvirkende årsak til. 7.4 Faglitteratur og faglig dokumentasjon Foreningen har til salgs faglitteratur og tematiske hefter innen FM, livssykluskostander og vedlikeholdsplanlegging. Vi anbefaler dessuten dokumentasjon utarbeidet av andre, f eks kravspesifikasjon for skoleanlegg utviklet av Undervisningsbygg Oslo KF. For øvrig har medlemmene tilgang til et stor mengde fagdokumentasjon fra møter, kurs og konferanser gjennom medlemssidene på I forbindelse med standardiseringsarbeidet med NS serien (Fasilitetsstyring) vil det i 2011 bli igangsatt et arbeid med oversetting av relevant dokumentasjon for benchmarking. 7.5 Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring NBEF utga i august 2008: Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning fasilitetstyring. Boka (heftet) kan lastes ned gratis fra våre nettsider. Det ble søkt om støtte til en databasebasert versjon av ordboken gjennom KoBE-programmet for 2010, men denne ble dessverre avslått. Arbeidet med videreutvikling av denne ordboken er p.t. lagt på is. Gjennom arbeidet med de kommende standarder i serien NS (med appendikser), samt revisjon av NS 3454 LCC vil det ventelig avklares nye definisjoner og dermed også behov for et vedlikehold av ordboken. Dette vil NBEF komme tilbake til. 8. mars NBEF

11 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Samarbeidsprosesser 8.1 BAE-rådet BAE-rådet ble etablert 16. juni 1998, og har hatt sitt niende driftsår. Rådet består av de tyngste bransjeforeningene innenfor hele verdikjeden i byggenæringen. Det kjennes ikke til at noe tilsvarende samarbeidsorgan er å finne i andre land. Medlemsorganisasjonene (BNL, NBEF, MEF, Arkitektbedriftene, RIF, HSH og Norsk teknologi) opptrer gjennom BAE-rådet overfor myndighetene med stor faglig og politisk tyngde. NBEF har gjennom deltagelse i rådet mulighet til å presentere saker til høyt politisk nivå. Norsk Teknologi har i 2010 hatt sekretariatsfunksjonen. BAE-rådet har i 2010 bl.a. lagt ned mye arbeid i en videreføring av Byggekostnadsprogrammet, samt med innspill til en ny stortingsmelding om bygningspolitikk. Daglig leder representerer NBEF i BAE-rådet. 8.2 Norsk Handlingsplan for Avfall (NHP) Daglig leder har deltatt på møte i NHP-nettverket høsten Han rapporterer at arbeidet i gruppen preges av initiativ fra gjenvinnere og aktører innen avfallsbransjen samt en del av dem som sitter med produktog materialansvar for å imøtekomme KLIFs krav til forsvarlig håndtering og materialgjenvinning. Byggherrens (og dermed NBEFs medlemmers) ansvar er etter NBEFs mening nå godt ivaretatt av gjeldende regelverk ikke minst etter at kravene til avfallsplaner og forsvarlig sanering/gjenvinning av riveavfall ble flyttet fra Forurensningsloven til Plan- og bygningsloven. NBEFs styre har besluttet å melde foreningen ut av nettverket i LCC Forum - Livssykluskostnader (LCC) fra teori til praksis LCC Forum er et samarbeidsinitiativ som flere stiftere (bl.a. ved Statsbygg, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg, Standard Norge, Difi og NBEF) står bak. Forumet skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier- /bestiller-siden og prosjekterings-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et viktig mål med arbeidet i forumet, slik at LCC-vurdering gjøres på en faglig forsvarlig måte og i henhold til LOA. I tråd med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke, og dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis. Målet med LCC forum er å danne et nav for LCC gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for bedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle aktørene i byggets livsløp ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc etablere en arbeidsgruppe i Standard Norge som skal koordinere arbeid med LCC og BIM (bl.a. med ISO/TC 59/SC 14 Design Life) 15. mars NBEF

12 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 Forumet ble lansert på en workshop i Oslo med bred deltakelse fra 120 fagpersoner. Det er planlagt en formell stiftelse med oppfølgingsaktiviteter for 2011, og en egen nettside (www.lccforum.no) vil bli etablert. Les mer og last ned dokumentasjon her. 8.4 Ruteretur AS PCB regnes som en av de farligste miljøgiftene. PCB ble bl.a. benyttet i isolerglassruter i perioden (kan finnes i importerte ruter fram til 1980). Ruteretur AS ble opprettet som en returordning for disse rutene i Årsrapport 2009 kan du lese her. Ruteretur ser nå på om det er farlig avfall i de rutene vi bruker i dag. NBEF eier 20 % av aksjene i selskapet. Sigurd Haaland er styremedlem på vegne av NBEF. 8.5 Standardiseringsarbeid gjennom Standard Norge (SN) NBEF har via BAE-rådet høsten 2010 utnevnt et nytt medlem til Sektorstyre for bygg og anleggssektoren i SN, ved Marianne Stokkereit Aasen. Styret er etablert for å ivareta næringens interesser og være et bindeledd mellom SN og de interessenter som er engasjert i standardiseringsarbeidet eller som er viktige brukere av standardene innen sektoren. Det omfatter blant annet følgende arbeidsområder: - Konstruksjonsområdet - Kontrakts og avtale området - Beskrivelsestekster og arbeidsutførelse - Bygginstallasjoner og energi - Byggevarer og produktstandardisering - Akustikk, vibrasjoner, brann og miljø og omfatter både nasjonal og internasjonal standardisering innen området De fleste standardene innenfor BAE-sektoren er i dag rettet inn mot byggeprosessen, materialer og produkter. Flere nye internasjonale og norske standarder for fasilitetsstyring (FM) er imidlertid nylig utgitt eller under utvikling, se en oversikt her. NBEF deltar aktivt i å utvikle standarder for FM-området, som bl.a. skal danne grunnlag for avtaler som inngås mellom eiendomsforvaltere og de som utøver oppgaver innenfor tjenesteområder som renhold, vakthold og kantinedrift, i tillegg til vedlikehold og drift av bygningene og tekniske installasjoner. Målet med standardene er at de skal bidra til å effektivisere og heve kvaliteten på arbeidet. Arbeidet finansieres ved hjelp av egeninnsats av komiteens medlemmer, samt midler fra sentrale aktører i BAE-næringen. Flere medlemmer i NBEF er representert. Status for NS Fasilitetsstyringsstandardene: NS-EN Termer og definisjoner På norsk 2007 NS-EN PrEN PrEN PrEN Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring Veiledning i hvordan å oppnå/sikre kvalitet i fasilitetsstyring Taksonomi i fasilitetsstyring - Klassifisering og strukturer Veiledning i utvikling og forbedring av prosesser På norsk 2007 Til avstemning i april 2011 Til avstemning i april 2011 Til avstemning i april 2011 PrEN Område- og arealmåling Til avstemning i april 15. mars NBEF

13 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Vil erstatte den norske NS 3940 PrEN Sammenligning av ytelser (Benchmarking) På høring til NBEF har gjennom Thomas Førland ledelsen i SN komiteen for arbeidet med revisjon av NS Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur. I tillegg til daglig leder deltar flere av NBEFs medlemmer i andre aktuelle komiteers arbeid. 8.6 EuroFM NBEF er medlem av EuroFM og mottar informasjon fra organisasjonen. Leder og nestleder deltok på EFMCkonferansen 2010 i Madrid 1. til 2. juni. Vi har så langt ikke signalisert vår interesse for deltakelse i EuroFMs styre, råd og utvalg men arbeider for å øke vårt internasjonale engasjement i NBEFs medlemmer får medlemspris ved deltakelse på EFMC 2011, som avholdes i Wien mai (last ned program her). 8.7 Nordic Facilities Management Network (NordicFM) NBEF står f.o.m for sekretariatet i NordicFM gjennom tjenester levert av Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting. Norge har nå kun ett medlem, NBEF, etter at NfN har valgt å melde seg ut og har også ledervervet som innehas av Håkon Kvåle Gissinger (bildet). NordicFM er et faglig nettverk med medlemmer fra alle fem nordiske land. Nettverksarbeidet består hovedsakelig av arbeidsgrupper som tar opp faglige tema av felles interesse til drøfting og utredning og erfaringsutveksling gjennom deltagelse i møter og konferanser over landegrensene. Det er for tiden stor aktivitet også i dette nettverket, og i det siste nyhetsbrevet (som du kan laste ned her) lese mer om deres prosjekter: Facilities Management in large hospitals Promote a common Nordic understanding of FM Highlight the added values for the core business provided by FM Formulate common requirements for FM education NordicFM application to Nordisk Innovations Center (NICe) På hjemmesiden er også en oversikt over de øvrige arbeidsgrupper som er i gang, og en nyhetsspalte News samt Calendar oppdateres jevnlig. 8.8 Norsk Heiskontroll Norsk Heiskontroll (NHK) er et uavhengig kontrollorgan som ble formelt opprettet 1. august Konkurranseutsetting av periodisk sikkerhetskontroll har vært et mye diskutert tema også i Eiere av løfteinnretninger og heiser ser frem til et bredere tilfang av aktører innen kontroll, men man ønsker ikke svenske tilstander. Kontrollører får krav om landsdekkende dekning, begrensninger i gebyrfastsettelse og et felles register. Det er dialog med BE om hvordan dette best kan organiseres. Det blir endringer i vedtektene til Stiftelsen NHK, der det blir et holdingselskap med tre operative enheter under; Kontroll, FoU og Standardisering. Arbeidet i standardiseringskomiteen er i gang. Kravene til UU innvirker også på dette arbeidet. NBEF er representert ved Morten Ryjord (Statsbygg), som også 15. mars NBEF

14 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 representerer Standard Norges komité SN/K 037 som etterfølger Kontrollrådet for heis som ble nedlagt i Økonomi 9.1 Generelt NBEF har en solid økonomi. Det var for 2010 budsjettert med et underskudd på kr ,-. Årets regnskap ble oppgjort med et overskudd på kr ,- Det vises til foreningens årsregnskap for detaljert informasjon. 9.2 Årskontingent 2010 Årskontingenten for 2010 var: Kr 7000,-for bedriftsmedlemmer. Kr 2000,- for personlige medlemmer. Kr 400,- for seniormedlemmer over 67 år. Kr 200,- for studenter. 9.3 Revisjon Foreningens regnskap revideres av BDO AS, ved statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård. Lysaker, 9. mars 2011 Tormod Bekken Styrets leder 15. mars NBEF

15 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP 2010 Note Regnskap Budsjett Rest INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Utleie webhotell Sekretariat Nordic FM Midler Byggforsk nfb-databasen KoBE midler workshops/kurs LCC web og nfb Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Interne komiteer Årsmøte, kongresser, int. deltakelse mv Internettsider, brosjyrer, medlemsinfo Medlemsmøter/prosjekter eksternt Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Fordeling nettverk Leie webhotell Nordic FM Workshops/kurs LCC web og nfb Videreutvikling nfb-databasen SUM UTGIFTER RESULTAT

16 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP 2010 Note Regnskap Regnskap Avvik INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Utleie webhotell Sekretariat Nordic FM Midler Byggforsk nfb-databasen KoBE midler workshops/kurs LCC web og nfb Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Interne komiteer Årsmøte, kongresser, int. deltakelse mv Internettsider, brosjyrer, medlemsinfo Medlemsmøter/prosjekter eksternt Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Fordeling nettverk Leie webhotell Nordic FM Workshops/kurs LCC web og nfb Videreutvikling nfb-databasen SUM UTGIFTER RESULTAT

17 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening BALANSE 2010 Note EIENDELER Anleggsmidler Aksjer TFS Aksjer Storebrand ASA Aksjer Ruteretur AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Påløpte inntekter Utestående kontingent Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Skatt/feriep/arb.g.avg KoBE-midler Byggforsk nfb-databasen Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening NOTER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 1 Leide tjenester Lønn/feriepenger/pensjonsforsikring/arbeidsgiveravgift Revisjon Honorar gjelder i sin helhet revisjon. Beløpet er inkl. mva Styrets utgifter NBEF Avskrevet kontingent Utmeldte medlemmer Aksjer i Tekniske Foreningers Servicekontor AS Foreningen eier 675 aksjer i Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Dette er en eierandel på 25 % Kostpris pr Kostpris pr Aksjer Foreningen eier 536 aksjer i Storebrand ASA. Det er ikke mottatt utbytte i 2010 Verdi i balansen er oppført til ligningsverdi Foreningen har også en aksjepost i Ruteretur AS. 7 Kundefordringer/Utestående kontingent Kunder til pålydende avsatt til forventet tap 0 Bokført verdi pr Annen egenkapital Pr Tilført fra årets resultat Leverandørgjeld Styremedlemmer/ansatte Rambøll Norge AS Grønn Byggallianse Annen kortsiktig gjeld Mellomregning TFS AS

19

20

21 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening Budsjett 2011 Budsjett Resultat Budsjett år 2010 INNTEKTER Medlemskontingent Overskudd årsmøtet + medl.møter Utleie webhotell KoBE/Statens Bygn.tekniske Etat Sekretariat Nordic FM Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER 4004 Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Nordic FM Interne prosjekter/komiteer Deltakelse internasjonale fora Web, medlemsinformasjon Medlemsblad, FDV-nytt Medlemsmøter, årsmøte Prosjekter - kompetanseutvikling Prosjekter - benchmarking Prosjekter - LCC Forum Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Standard online Leie webhotell nøkkeltallsbasen SUM UTGIFTER RESULTAT

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSBERETNING 12. mars 2008 18. mars 2009

ÅRSBERETNING 12. mars 2008 18. mars 2009 Norges Bygg- og Eiendomsforening ÅRSBERETNING 12. mars 2008 18. mars 2009 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 4. mars 2009 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det

Detaljer

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse.

Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Visjon og formål Visjon: Den mest markante forening for kunnskapsdeling innen bærekraftig eiendomsledelse. Formål: Samle byggherrer, bedrifter/institusjoner og personer som har sitt virkeområde innen bygg-

Detaljer

Hvorfor være medlem i NBEF?

Hvorfor være medlem i NBEF? Hvorfor være medlem i NBEF? Visjon og formål Medlemsmasse Prioriterte aktiviteter Verdier for eier, leietaker og investor Eystein C. Husebye Daglig leder i Norges bygg- og eiendomsforening www.nbef.no

Detaljer

Til: Medlemmer og styremedlemmer i

Til: Medlemmer og styremedlemmer i ÅRSMØTE 2008 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Handlingsplan Vedtekter Til: Medlemmer og styremedlemmer i Innkalling til årsmøte Styret innkaller herved til årsmøte i Norges bygg- og eiendomsforening,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeid, strategisamling i Tallinn 19.11.10

Oppsummering av gruppearbeid, strategisamling i Tallinn 19.11.10 Oppsummering av gruppearbeid, strategisamling i Tallinn 19.11.10 Medlemsundersøkelse Etablere medlemsundersøkelser, min hvert 2 år. Vurdere generell og evt fagspesifikk eller tematisk Benytte eksisterende

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016

NKF bygg og eiendom - aktivitetsplan 2016 Kurs og seminarer Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 13.1. 13.1. Asker Samarb med Pocessing AS Renhold av offentlige bad Asker Samarb med Pocessing AS Teknisk og kjemisk drift av svømmebasseng 27.1.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE

NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE NORSK BERGMEKANIKKGRUPPE Tilsluttet: TEKNA Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund International Society for Rock Mechanics International Association for Engineering Geology and the Environment Norwegian Group

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45

Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Norsk Bergforening Generalforsamling Molde 6. september 2012 kl 08.45 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av styrets

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program

FM-konferansen 2009. 29. oktober 2009, Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Påmeldingsfrist: 14. oktober 2009 ARRANGØRER: Program Program FM-konferansen 2009 Organisering av FM-funksjonen i offentlig sektor Målstyring og fastsettelse av kvalitetskrav Risikoledelse og systematisk sikkerhetsarbeid Nye standarder og utviklingen av FM-markedet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) OSLO, 04.11.14 KL. 17.45 19.00 ÅRSMØTE I SUPPORTED EMPLOYMENT NORGE (SENO) Saksliste til årsmøte i SENO 4. november 2014 1 Konstituering 1.1Godkjenning

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA

NORSK INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA NORSK WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Torsdag 25. april 2013 kl. 10:45 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamlingen vil bli

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden.

Styremedlem Atle Stensland gikk ut av styret etter 4 år. Styret takker Atle for innsatsen i denne perioden. Årsrapport NAS 2007 Styrearbeidet gjennom året Styret i NAS har i 2007 avholdt 9 styremøter. På det første møtet i januar var både det gamle og nye styret tilstede, samt vararepresentanter og revisor.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 5/2011 Torsdag 13. oktober kl 1615-1815 i Bjørvika Konferansesenter, Oslo

På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 5/2011 Torsdag 13. oktober kl 1615-1815 i Bjørvika Konferansesenter, Oslo Til Styret i NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING Lysaker, 30. september 2011 MØTEINNKALLING På vegne av styreleder Steffen innkalles det herved til styremøte nr 5/2011 Torsdag 13. oktober kl 1615-1815 i Bjørvika

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 112 bedriftsmedlemmer 9 personlige medlemmer 2 studentmedlemmer Oversikten ligger på www.nbef.no Fordeling pr sektor: 4 % 7 % 13 % 19 % 6 %

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner

Forelesningen starter med en kort repetisjon av hva som er gjeldende praksis i eiendomsforvaltningsorganisasjoner Effektiv drift og vedlikehold COMPANYTFORDRINGER I NY ORGANISASJON00 Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS 09.01.09 EFFEKTIV DRIFT OG VEDLIKEHOLD I går var det mye snakk om forhold som er tettes tt knyttet

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer