ÅRSmøte Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSmøte 2011. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag. NBEFs vedtekter kan lastes ned fra www.nbef."

Transkript

1 ÅRSmøte 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Valg Innkomne forslag NBEFs vedtekter kan lastes ned fra

2 Til Medlemmene Lysaker, 16. mars 2011 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold til vedtektenes 7 innkalles det herved til årsmøte. Torsdag 31. mars 2011 kl 16.00, Auditorie 3502, Papirbredden Drammen Kunnskapspark, Grønland 58, 3045 Drammen Dagsorden: 1. Konstituering. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen, pluss tellekorps 4. Årsberetning for 2010 Styrets forslag til årsberetning følger vedlagt 5. Regnskap med revisors beretning for 2010 Regnskap og revisors beretning følger vedlagt 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett for 2011 Budsjettforslag følger vedlagt 8. Valg Valgkomiteens innstilling fremlegges på møtet 9. Innkomne forslag 9.1. Innføring av ordning med økonomisk kompensasjon for styremedlemmer For styret i Norges Bygg- og Eiendomsforening Tormod Bekken Styrets leder

3 Årsberetning 2010

4 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 Innhold 1 Medlemmer Styret Sekretariat Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) Daglig leder Studiesjef Styrets virksomhet Generelt Kompetansegruppen Nettverksarbeid i NBEF Generelt Nettverk for benchmarking Medlemsinformasjon Generelt FDV-nytt Nettsidene - med økt nytte for medlemmene Nyhetsbrev/medlemsinformasjon Aktiviteter og arrangementer Medlemsmøter Studietur Lavenergi, miljø- og passivhus til Malmö og København Kurs og konferanser Faglitteratur og daglig dokumentasjon Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring Samarbeidsprosesser BAE-rådet Norsk Handlingsplan for Avfall (NHP) LCC Forum - Livssykluskostnader (LCC) fra teori til praksis Ruteretur AS Standardiseringsarbeid gjennom Standard Norge (SN) EuroFM Nordic Facilities Management Network (NordicFM) Norsk Heiskontroll Økonomi Generelt Årskontingent Revisjon mars NBEF

5 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Medlemmer Foreningen hadde pr (120) bedriftsmedlemmer og 13 (10) personlige medlemmer som gir totalt 125 (130) medlemmer. Tallene i parentes er pr Styret Styret har (etter valget på årsmøte 23. mars 2010) bestått av: Leder: Tormod Bekken Høgskolen i Sør-Trøndelag Nestleder: Sigurd Haaland Oppland fylkeskommune Styremedlemmer: Brynjulf Skjulsvik Norconsult AS Steffen Strømnes Rom Eiendom AS Marianne Aasen Undervisningsbygg Oslo KF Jan Erik Øimoen Entra Eiendom AS Varamedlemmer Olav Egil Sæbøe Pro-FM Consulting Håkon Kvåle Gissinger Rambøll Norge AS Nils Anders Hellberg Optio FM AS Valgkomiteen har bestått av: Leder: Bjørn Fredrik Kristiansen ISS Facility Services AS Medlemmer: Kirsten Lindberg Statsbygg Marit Støre Valen NTNU 3 Sekretariat 3.1 Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS) Tekniske Foreningers Servicekontor er foreningens sekretariat. Sekretariatet tar hånd om den daglige drift av foreningen etter retningslinjer gitt av styret. Sekretariatets adresse er: Fornebuveien 37 Postboks Lysaker Tlf Daglig leder Sekretariatsfunksjonen har i hovedsak blitt ivaretatt av daglig leder i NBEF. Etter at Thomas Førland fratrådte 1. august overtok Eystein C. Husebye som ny daglig leder. 3.3 Studiesjef Studiesjef Eystein C. Husebye i TFS har vært ansvarlig for alle foreningens kurs. Etter vil nyansatt studiesjef i TFS Eivind Moen gradvis ta over ansvar for kursene. 15. mars NBEF

6 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Styrets virksomhet 4.1 Generelt Styret har i 2010 hatt fokus på de overordnede målene i handlingsplanen: 1. Nettverksbygging 2. Arbeide for bransjens rammevilkår, lover og regler 3. Sikre medlemmene kompetanseutvikling og rekruttere til bransjen 4. Forskning, utvikling og faglig samarbeid. Det ble i 2010 lagt ned mye arbeid i strukturering og revitalisering av foreningen. NBEF har i tillegg vært representert i flere ulike råd og utvalg. Styret har gjennomført 6 styremøter og 1 strategisamling, og har blant annet behandlet følgende viktige saker: Inngåelse av avtale med Standard Online om lesetilgang til standarder for medlemmer Ansettelse av ny daglig leder, avvikling av avtale med journalist Innspill til kommende Stortingsmelding om bygningspolitikk gjennom BAE-rådet Etablering av LCC Forum Arbeid mot myndigheter for videreføring av Byggekostnadsprogrammet Deltakelse diverse råd/utvalg, bl.a. i Nasjonalt forum for FM i regi av NHO Service Sekretariatsfunksjon Nordic FM Utarbeidelse av ny informasjonsstrategi med vekt på økt medlemskontakt og aktivitet Oppfølging av standardiseringsarbeid, utnevnelse av representanter til div komiteer 4.2 Kompetansegruppen Kompetansegruppen utpekes av NBEFs styre i samarbeid med TFS. Kompetansegruppen har ansvaret for å utarbeide NBEFs kursportefølje i samarbeid med TFS og være en idébank for foreningen. Gruppen har gjennomført to møter/workshops; i Næringslivets Hus og hos Multiconsult. Det er utarbeidet notater fra begge møter, som tjener som viktige innspill i planlegging av kurs i Kompetansegruppen besto i 2010 av: Bjørn Fredrik Kristiansen ISS Facility Services AS Brynjulf Skjulsvik Håkon K. Gissinger Kirsten Lindberg Marianne Stokkereit Aasen Nora Klungseth Olav Egil Sæbøe Petter Nøstdal Simon Killi Svein Bjørberg Sven Erik Nørholm Sverre Holøs Pro Teknologi (Norconsult AS) Rambøll Norge AS Statsbygg Undervisningsbygg (Bydrift, Longyearbyen lok.styre) NTNU Pro-FM Consulting Veidekke ASA Coor Service Management AS NTNU/Multiconsult Faveo Prosjektledelse AS SINTEF Byggforsk 15. mars NBEF

7 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Nettverksarbeid i NBEF 5.1 Generelt På strategisamlingen høsten 2010 ble det konstatert at den eksisterende organisering av nettverk ikke har gitt ønsket aktivitet. Det ble derfor besluttet at mål om økt kunnskapsdeling mellom aktive fagpersoner innen et fagområde/tema bedre kan fasiliteres av NBEF gjennom å legge til rette for nettverksbygging ved å arrangere kortere medlems-/frokostmøter. I tillegg har NBEF i noen grad tatt i bruk sosiale medier (Facebook) for å gi deltakere/interesserte anledning til å utveksle erfaringer. Følgende temaer/fagområder har det vært satset spesielt på BIM for byggherrer Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ny byggherreforskrift Operativ drift og vedlikeholdsplanlegging Benchmarking og livssykluskostnader / LCC 5.2 Nettverk for benchmarking NBEF har besluttet å legge ned dette nettverket og vil i 2011 innlede forhandlinger med Forsvarsbygg, Statsbygg og Multiconsult om nfb-databasen kan drives videre i regi av disse organisasjonene. Kompetansegruppen til NBEF har utpekt temaer rundt benchmarking til et satsningsområde i 2011, og vi vil satse på å være en støtte for våre medlemmer som søker kontinuerlige forbedringer - enten på prosess eller ytelse, internt eller eksternt, ref pkt over. 6 Medlemsinformasjon 6.1 Generelt Gjennom året har NBEF konstatert at samarbeidet med en innleid journalist ikke ga ønsket resultat, og avtalen ble dermed sagt opp høsten Ny daglig leder har siden høsten 2010 lagt vekt på oppdatering av foreningens nettsider, jevnlig utsendelse av medlemsnytt til kontaktpersoner på epost og et bedret samarbeid med FDV-nytt (se under). I forkant av strategisamlingen ble det gjennomført en mindre medlemsundersøkelse, som søkes gjentatt (mot alle medlemmer) i Det er etablert en arbeidsgruppe som skal utarbeide en informasjonsstrategi i Denne sammen med økt fokusering på de medlemsfordeler NBEF tilbyr, skal danne grunnlag for en bedret markedsføring av foreningen for å øke medlemstallet. 6.2 FDV-nytt NBEF har avtale med Skarland-gruppen om at FDV-nytt skal tjene som vårt medlemsblad. Alle medlemmer blir automatisk abonnenter av bladet som en medlemsfordel, og bladet kan sende til flere kontaktpersoner innen samme medlemsorganisasjon. FDV-nytt stiller et gitt antall sider til rådighet for NBEF i hver utgave, samt at foreningens aktiviteter omtales og følges opp på nettutgaven av bladet (www.fdvnytt.no). Det ble i 2010 utgitt 8 utgaver av bladet, og medlemmer oppfordres til å sende inn artikler. Det vil i 2011 bli satset på et ytterligere forsterket samarbeid med Skarland / FDV-nytt og redaktør Jan Erik Røine. Han er bl.a. invitert med i arbeidsgruppen som skal utarbeide NBEFs informasjonsstrategi. 15. mars NBEF

8 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Nettsidene - med økt nytte for medlemmene Foreningens nettsider blir jevnlig oppdatert med aktuelle nyheter. Daglig leder har arbeidet mye med å gi den et løft og medlemssidene inneholder nå en søkefunksjon som gir tilgang til en stor mengde faglig dokumentasjon. I tillegg er det i 2010 etablert lesetilgang til en stor mengde standarder gjennom en avtale med Standard Online. Alle medlemmer har fått tilsendt et unikt medlemsnavn og passord som benyttes for pålogging på medlemssidene. Tips: Noen av våre medlemmer har etablert ordning med link på deres intranett til denne løsningen. Ta kontakt med sekretariatet for mer info. 6.4 Nyhetsbrev/medlemsinformasjon Grunnet manglende produksjon av journalistisk materiale første halvår 2010 ble det sendt ut nyhetsbrev kun etter at ny daglig leder tiltrådte etter sommeren. Høsten 2010 ble det sendt ut tre nyhetsbrev på epost til NBEFs kontaktpersoner innen medlemsorganisasjonene. Disse har reflektert aktuelle saker og medlemsaktiviteter og har fått gode tilbakemeldinger. Ta kontakt med sekretariatet dersom du som medlem ønsker at flere personer innen din organisasjon skal motta disse nyhetsbrevene. 7 Aktiviteter og arrangementer 7.1 Medlemsmøter Det er gjennomført tre medlemsmøter høsten 2010 med følgende temaer; BIM for byggherrer hos Undervisningsbygg i Oslo. - Vi har hatt et bra seminar fortalte senior prosjektleder Ragnar H. Jacobsen i Undervisningsbygg etter seminaret. Møtet var rettet mot byggherrer, var veldig praktisk orientert og hadde innlegg fra Undervisningsbygg, BuildingSmart Norge, Rambøll, NBEF og Multiconsult. Det møtte ca 60 deltakere som kombinerte faglig input og et matnyttig treff blant bransjekolleger. Dette temaet engasjerer og sekretariatet vil invitere til flere slike møter i Operativ drift vedlikehold/tekniske anlegg, i forbindelse med FDV-dagene på Norges Varemesse, Lillestrøm. På de to medlemsseminarene fikk vi en nyttig oversikt over temaene under ledelse av Håkon Gissinger (vedlikehold) og Brynjulf Skjulsvik (tekniske anlegg). Faglige bidrag bl.a. fra medlemmer om kravspesifikasjoner (Undervisningsbygg), kundebehandling (ISS) og optimalisering av tekniske anlegg (Oslo Universitetssykehus). 15. mars NBEF

9 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Studietur Lavenergi, miljø- og passivhus til Malmö og København Etter at NBEF høsten 2008 gjennomførte en studietur til Frankfurt har flere medlemmer etterspurt en ny tur der vi kan lære om state of the art og samtidig bygge nettverk og delta i et faglig sosialt fellesskap. Takket være grundig planlegging og gode innspill fra medlemmer av NBEFs turkomité og nettverket til Grønn Byggallianse fikk vi satt sammen et svært tett og spennende program. Invitasjon til studieturen november fikk en svært god mottakelse, og NBEF måtte begrense antall deltakere til 50. Turen ble tilrettelagt/planlagt av NBEF og gjennomført i samarbeid med Grønn Byggallianse. Les mer om turen, se bilder og last ned dokumentasjon på våre nettsider. NBEF lover å komme tilbake med flere slike turer i fremtiden og ber deg som medlem om å komme med innspill til reisemål og prosjekter. 7.3 Kurs og konferanser Foreningen med nettverk, har deltatt i arrangement av følgende medlemsarrangementer, kurs og konferanser i 2010, netto betalende antall deltakere (bidragsytere ikke inkludert): Arrangementer som NBEF har hatt ansvar for å arrangere: Kurs Antall Vedlikeholdsplanlegging 41 Studietur til Malmö og København 47 Enkelt og trimmet, Årsmøtekonferanse NBEF FM konferansen 2010 (+ 20 studenter fra HiAk i tillegg til antall deltakere) 80 BIM for byggherrer medlemsmøte 60 Operativ drift vedlikeholdsplanlegging / Tekniske anlegg (2 seminarer) 41 LCC Forum seminar og workshop 95 SHA og HMS- for hele bygge- eller anleggsprosessen 86 Kurs hvor NBEF har vært medarrangør i samarbeid med TFS: Kurs 483 Antall NS 3431 Totalentreprise 44 Offentlige anskaffelser (4 kurs) 143 Kontraktsjus for ingeniører, (2 kurs) 70 Plan- og bygningsloven (5 kurs) 484 NS 8405 (2 kurs) 88 Rådgivningskontraktene NS 8401, NS 8402, NS 8403 (2 kurs, mars, okt 09) mars NBEF

10 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 Kurs som NBEF arrangerer i samarbeid med Tekna/NITO/FBA, VVS-foreningen og Energibrukerne: Kurs Antall Brannsikre bygg (to kurs) 140 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, Kursdagene Legionelladagen 30 Nye energikrav, energiledelse (to kurs) NBEF mottok i 2010 kr ,- fra KoBE for subsidiering av kursavgift for kommunalt ansatte for tre utvalgte kurs. Deltagelsen fra kommuner og fylkeskommuner på de nevnte kursene var høy, noe subsidieringen hadde en klar medvirkende årsak til. 7.4 Faglitteratur og faglig dokumentasjon Foreningen har til salgs faglitteratur og tematiske hefter innen FM, livssykluskostander og vedlikeholdsplanlegging. Vi anbefaler dessuten dokumentasjon utarbeidet av andre, f eks kravspesifikasjon for skoleanlegg utviklet av Undervisningsbygg Oslo KF. For øvrig har medlemmene tilgang til et stor mengde fagdokumentasjon fra møter, kurs og konferanser gjennom medlemssidene på I forbindelse med standardiseringsarbeidet med NS serien (Fasilitetsstyring) vil det i 2011 bli igangsatt et arbeid med oversetting av relevant dokumentasjon for benchmarking. 7.5 Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning - fasilitetsstyring NBEF utga i august 2008: Ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning fasilitetstyring. Boka (heftet) kan lastes ned gratis fra våre nettsider. Det ble søkt om støtte til en databasebasert versjon av ordboken gjennom KoBE-programmet for 2010, men denne ble dessverre avslått. Arbeidet med videreutvikling av denne ordboken er p.t. lagt på is. Gjennom arbeidet med de kommende standarder i serien NS (med appendikser), samt revisjon av NS 3454 LCC vil det ventelig avklares nye definisjoner og dermed også behov for et vedlikehold av ordboken. Dette vil NBEF komme tilbake til. 8. mars NBEF

11 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Samarbeidsprosesser 8.1 BAE-rådet BAE-rådet ble etablert 16. juni 1998, og har hatt sitt niende driftsår. Rådet består av de tyngste bransjeforeningene innenfor hele verdikjeden i byggenæringen. Det kjennes ikke til at noe tilsvarende samarbeidsorgan er å finne i andre land. Medlemsorganisasjonene (BNL, NBEF, MEF, Arkitektbedriftene, RIF, HSH og Norsk teknologi) opptrer gjennom BAE-rådet overfor myndighetene med stor faglig og politisk tyngde. NBEF har gjennom deltagelse i rådet mulighet til å presentere saker til høyt politisk nivå. Norsk Teknologi har i 2010 hatt sekretariatsfunksjonen. BAE-rådet har i 2010 bl.a. lagt ned mye arbeid i en videreføring av Byggekostnadsprogrammet, samt med innspill til en ny stortingsmelding om bygningspolitikk. Daglig leder representerer NBEF i BAE-rådet. 8.2 Norsk Handlingsplan for Avfall (NHP) Daglig leder har deltatt på møte i NHP-nettverket høsten Han rapporterer at arbeidet i gruppen preges av initiativ fra gjenvinnere og aktører innen avfallsbransjen samt en del av dem som sitter med produktog materialansvar for å imøtekomme KLIFs krav til forsvarlig håndtering og materialgjenvinning. Byggherrens (og dermed NBEFs medlemmers) ansvar er etter NBEFs mening nå godt ivaretatt av gjeldende regelverk ikke minst etter at kravene til avfallsplaner og forsvarlig sanering/gjenvinning av riveavfall ble flyttet fra Forurensningsloven til Plan- og bygningsloven. NBEFs styre har besluttet å melde foreningen ut av nettverket i LCC Forum - Livssykluskostnader (LCC) fra teori til praksis LCC Forum er et samarbeidsinitiativ som flere stiftere (bl.a. ved Statsbygg, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg, Standard Norge, Difi og NBEF) står bak. Forumet skal være en nasjonal dugnad med bred deltakelse både fra byggeier- /bestiller-siden og prosjekterings-/entreprenørsiden. Fokus på økt bestillerkompetanse skal være et viktig mål med arbeidet i forumet, slik at LCC-vurdering gjøres på en faglig forsvarlig måte og i henhold til LOA. I tråd med økt profesjonalisering av kontraherings- og bestillersiden er det vår oppfatning at behovet for kunnskapene om LCC vil øke, og dermed også etterspørselen etter fornuftige og brukervennlige verktøy for å ivareta LCC i praksis. Målet med LCC forum er å danne et nav for LCC gjennom å: øke forståelsen av LCC som del av totaløkonomiske vurderinger bidra til utvikling av innhold i begrepet Livsløpsplanlegging sørge for bedre kunnskaps- og erfaringsdeling mellom alle aktørene i byggets livsløp ta initiativ til tematiske utviklingsprosjekter tilrettelegge for workshops, seminarer, kurs etc etablere en arbeidsgruppe i Standard Norge som skal koordinere arbeid med LCC og BIM (bl.a. med ISO/TC 59/SC 14 Design Life) 15. mars NBEF

12 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 Forumet ble lansert på en workshop i Oslo med bred deltakelse fra 120 fagpersoner. Det er planlagt en formell stiftelse med oppfølgingsaktiviteter for 2011, og en egen nettside (www.lccforum.no) vil bli etablert. Les mer og last ned dokumentasjon her. 8.4 Ruteretur AS PCB regnes som en av de farligste miljøgiftene. PCB ble bl.a. benyttet i isolerglassruter i perioden (kan finnes i importerte ruter fram til 1980). Ruteretur AS ble opprettet som en returordning for disse rutene i Årsrapport 2009 kan du lese her. Ruteretur ser nå på om det er farlig avfall i de rutene vi bruker i dag. NBEF eier 20 % av aksjene i selskapet. Sigurd Haaland er styremedlem på vegne av NBEF. 8.5 Standardiseringsarbeid gjennom Standard Norge (SN) NBEF har via BAE-rådet høsten 2010 utnevnt et nytt medlem til Sektorstyre for bygg og anleggssektoren i SN, ved Marianne Stokkereit Aasen. Styret er etablert for å ivareta næringens interesser og være et bindeledd mellom SN og de interessenter som er engasjert i standardiseringsarbeidet eller som er viktige brukere av standardene innen sektoren. Det omfatter blant annet følgende arbeidsområder: - Konstruksjonsområdet - Kontrakts og avtale området - Beskrivelsestekster og arbeidsutførelse - Bygginstallasjoner og energi - Byggevarer og produktstandardisering - Akustikk, vibrasjoner, brann og miljø og omfatter både nasjonal og internasjonal standardisering innen området De fleste standardene innenfor BAE-sektoren er i dag rettet inn mot byggeprosessen, materialer og produkter. Flere nye internasjonale og norske standarder for fasilitetsstyring (FM) er imidlertid nylig utgitt eller under utvikling, se en oversikt her. NBEF deltar aktivt i å utvikle standarder for FM-området, som bl.a. skal danne grunnlag for avtaler som inngås mellom eiendomsforvaltere og de som utøver oppgaver innenfor tjenesteområder som renhold, vakthold og kantinedrift, i tillegg til vedlikehold og drift av bygningene og tekniske installasjoner. Målet med standardene er at de skal bidra til å effektivisere og heve kvaliteten på arbeidet. Arbeidet finansieres ved hjelp av egeninnsats av komiteens medlemmer, samt midler fra sentrale aktører i BAE-næringen. Flere medlemmer i NBEF er representert. Status for NS Fasilitetsstyringsstandardene: NS-EN Termer og definisjoner På norsk 2007 NS-EN PrEN PrEN PrEN Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring Veiledning i hvordan å oppnå/sikre kvalitet i fasilitetsstyring Taksonomi i fasilitetsstyring - Klassifisering og strukturer Veiledning i utvikling og forbedring av prosesser På norsk 2007 Til avstemning i april 2011 Til avstemning i april 2011 Til avstemning i april 2011 PrEN Område- og arealmåling Til avstemning i april 15. mars NBEF

13 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning Vil erstatte den norske NS 3940 PrEN Sammenligning av ytelser (Benchmarking) På høring til NBEF har gjennom Thomas Førland ledelsen i SN komiteen for arbeidet med revisjon av NS Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og struktur. I tillegg til daglig leder deltar flere av NBEFs medlemmer i andre aktuelle komiteers arbeid. 8.6 EuroFM NBEF er medlem av EuroFM og mottar informasjon fra organisasjonen. Leder og nestleder deltok på EFMCkonferansen 2010 i Madrid 1. til 2. juni. Vi har så langt ikke signalisert vår interesse for deltakelse i EuroFMs styre, råd og utvalg men arbeider for å øke vårt internasjonale engasjement i NBEFs medlemmer får medlemspris ved deltakelse på EFMC 2011, som avholdes i Wien mai (last ned program her). 8.7 Nordic Facilities Management Network (NordicFM) NBEF står f.o.m for sekretariatet i NordicFM gjennom tjenester levert av Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting. Norge har nå kun ett medlem, NBEF, etter at NfN har valgt å melde seg ut og har også ledervervet som innehas av Håkon Kvåle Gissinger (bildet). NordicFM er et faglig nettverk med medlemmer fra alle fem nordiske land. Nettverksarbeidet består hovedsakelig av arbeidsgrupper som tar opp faglige tema av felles interesse til drøfting og utredning og erfaringsutveksling gjennom deltagelse i møter og konferanser over landegrensene. Det er for tiden stor aktivitet også i dette nettverket, og i det siste nyhetsbrevet (som du kan laste ned her) lese mer om deres prosjekter: Facilities Management in large hospitals Promote a common Nordic understanding of FM Highlight the added values for the core business provided by FM Formulate common requirements for FM education NordicFM application to Nordisk Innovations Center (NICe) På hjemmesiden er også en oversikt over de øvrige arbeidsgrupper som er i gang, og en nyhetsspalte News samt Calendar oppdateres jevnlig. 8.8 Norsk Heiskontroll Norsk Heiskontroll (NHK) er et uavhengig kontrollorgan som ble formelt opprettet 1. august Konkurranseutsetting av periodisk sikkerhetskontroll har vært et mye diskutert tema også i Eiere av løfteinnretninger og heiser ser frem til et bredere tilfang av aktører innen kontroll, men man ønsker ikke svenske tilstander. Kontrollører får krav om landsdekkende dekning, begrensninger i gebyrfastsettelse og et felles register. Det er dialog med BE om hvordan dette best kan organiseres. Det blir endringer i vedtektene til Stiftelsen NHK, der det blir et holdingselskap med tre operative enheter under; Kontroll, FoU og Standardisering. Arbeidet i standardiseringskomiteen er i gang. Kravene til UU innvirker også på dette arbeidet. NBEF er representert ved Morten Ryjord (Statsbygg), som også 15. mars NBEF

14 Norges Bygg- og Eiendomsforening Årsberetning 2010 representerer Standard Norges komité SN/K 037 som etterfølger Kontrollrådet for heis som ble nedlagt i Økonomi 9.1 Generelt NBEF har en solid økonomi. Det var for 2010 budsjettert med et underskudd på kr ,-. Årets regnskap ble oppgjort med et overskudd på kr ,- Det vises til foreningens årsregnskap for detaljert informasjon. 9.2 Årskontingent 2010 Årskontingenten for 2010 var: Kr 7000,-for bedriftsmedlemmer. Kr 2000,- for personlige medlemmer. Kr 400,- for seniormedlemmer over 67 år. Kr 200,- for studenter. 9.3 Revisjon Foreningens regnskap revideres av BDO AS, ved statsautorisert revisor Øyvind Hjemgård. Lysaker, 9. mars 2011 Tormod Bekken Styrets leder 15. mars NBEF

15 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP 2010 Note Regnskap Budsjett Rest INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Utleie webhotell Sekretariat Nordic FM Midler Byggforsk nfb-databasen KoBE midler workshops/kurs LCC web og nfb Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Interne komiteer Årsmøte, kongresser, int. deltakelse mv Internettsider, brosjyrer, medlemsinfo Medlemsmøter/prosjekter eksternt Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Fordeling nettverk Leie webhotell Nordic FM Workshops/kurs LCC web og nfb Videreutvikling nfb-databasen SUM UTGIFTER RESULTAT

16 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening RESULTATREGNSKAP 2010 Note Regnskap Regnskap Avvik INNTEKTER Medlemskontingent Andre inntekter Utleie webhotell Sekretariat Nordic FM Midler Byggforsk nfb-databasen KoBE midler workshops/kurs LCC web og nfb Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Interne komiteer Årsmøte, kongresser, int. deltakelse mv Internettsider, brosjyrer, medlemsinfo Medlemsmøter/prosjekter eksternt Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Fordeling nettverk Leie webhotell Nordic FM Workshops/kurs LCC web og nfb Videreutvikling nfb-databasen SUM UTGIFTER RESULTAT

17 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening BALANSE 2010 Note EIENDELER Anleggsmidler Aksjer TFS Aksjer Storebrand ASA Aksjer Ruteretur AS Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd Påløpte inntekter Utestående kontingent Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Skatt/feriep/arb.g.avg KoBE-midler Byggforsk nfb-databasen Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening NOTER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 1 Leide tjenester Lønn/feriepenger/pensjonsforsikring/arbeidsgiveravgift Revisjon Honorar gjelder i sin helhet revisjon. Beløpet er inkl. mva Styrets utgifter NBEF Avskrevet kontingent Utmeldte medlemmer Aksjer i Tekniske Foreningers Servicekontor AS Foreningen eier 675 aksjer i Tekniske Foreningers Servicekontor AS. Dette er en eierandel på 25 % Kostpris pr Kostpris pr Aksjer Foreningen eier 536 aksjer i Storebrand ASA. Det er ikke mottatt utbytte i 2010 Verdi i balansen er oppført til ligningsverdi Foreningen har også en aksjepost i Ruteretur AS. 7 Kundefordringer/Utestående kontingent Kunder til pålydende avsatt til forventet tap 0 Bokført verdi pr Annen egenkapital Pr Tilført fra årets resultat Leverandørgjeld Styremedlemmer/ansatte Rambøll Norge AS Grønn Byggallianse Annen kortsiktig gjeld Mellomregning TFS AS

19

20

21 NBEF Norges Bygg og Eiendomsforening Budsjett 2011 Budsjett Resultat Budsjett år 2010 INNTEKTER Medlemskontingent Overskudd årsmøtet + medl.møter Utleie webhotell KoBE/Statens Bygn.tekniske Etat Sekretariat Nordic FM Rente-/finansinntekt Utbytte TFS AS SUM INNTEKTER UTGIFTER 4004 Leide tjenester Kostnader TFS AS Revisjon Trykking/kopiering Styrets utgifter Nordic FM Interne prosjekter/komiteer Deltakelse internasjonale fora Web, medlemsinformasjon Medlemsblad, FDV-nytt Medlemsmøter, årsmøte Prosjekter - kompetanseutvikling Prosjekter - benchmarking Prosjekter - LCC Forum Kontingent i andre foreninger Andre utgifter Avskrevet kontingent Standard online Leie webhotell nøkkeltallsbasen SUM UTGIFTER RESULTAT

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21

Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 0160 OSLO Agenda til møte til styremøte 05.02 Grønn Byggallianse Onsdag 25.05.2004 - kl. 14.00 kl. 16.00 hos Avantor Nydalsveien 21 til fra kopi Per Mortensen Esben Madsen Sverre Tiltnes Pål Berger varamedlemmer

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret 2012.

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer