Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven"

Transkript

1 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging av kompetansebehov - BIM Levert sluttrapport

2 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 2 av 30 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for prosjektet Behov for kunnskap om markedet for utdanning og kurs Næringsperspektivet Offentlige eiendomsutvikling Hovedkonklusjoner Gevinstpotensialet Forslag til oppfølgingsaktiviteter Nødvendig BIM-kompetanse - kortversjon Overordnede målsettinger ved BIM BIM sammenlignet med tradisjonell byggeprosess Kompetansekart for BIM Gjennomføring av behovsanalysen Støttespillere og organisering Prosjektets mål og mandat Søknaden Mandatet definert av styringsgruppen Hva er BIM og hva er potensialet? Tolkning av BIM og Åpen BIM De store gevinstene Hva skal BIM løse og hva er vanskelig å få til? Hva er problemet/hvorfor dette prosjektet? Næringsperspektivet: Eiendomsperspektivet: bedre, raskere, billigere Gjennomføring av prosjektet Møter med bedrifter og organisasjoner BIM Temamøter på Fagskolen Invitasjoner til fokusgruppemøter bestiller og bedrift Avklaringsintervjuer Funn og forslag noe mer detaljert Funn Tanker om videre arbeid Vedlegg Vedlegg A: buildingsmart Norge og bsn Kompetanseplan Vedlegg B: Foreslåtte hovedaktiviteter i BIM Verdinettverk - forprosjekt Vedlegg C: Møtevirksomhet Vedlegg D: Anslått offentlig gevinstpotensiale ved bruk av BIM i Østfold Vedlegg E: Bedriftslister Østfold... 30

3 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 3 av 30 1 Bakgrunn for prosjektet 1.1 Behov for kunnskap om markedet for utdanning og kurs Bakgrunn for prosjektet var ønsker om å avklare behovet for BIM-kompetanse i bygg- og anleggsnæringen i Østfold, sett fra bestiller- og leverandør-siden. Dette fordi: Østfold Fagskole hadde søkt og fått godkjenning av NOKUT for å etablere et studietilbud BIMtekniker konstruksjon fra høsten BIM Center Norge as ble etablert i sept i samarbeid med Østfold Fagskole for å bl.a. forsterke BIM-satsningen med kurs, modellering og innovasjonsrådgivning. Utdanning og kurs er tenkt utført i samspill mellom Fagskolen og BIM Centeret - med nettverksressurser i form av lærerkrefter, studenter og bedrifter i Østfold. 1.2 Næringsperspektivet Byggenæringen i Østfold er 24% større enn landsgjennomsnittet. Det er registrert bedrifter med omsetning over 1 mnok som leverer produkter og tjenester knyttet til bygg, anlegg og eiendom (BAE) i Østfold. Tallet er avhengig av bransjeutvalget, for eksempel om borettslag, møbelbransjen etc. skal inkluderes. BAE-næringene omsatte for ca. 23 mrd.kr. i Ved de varslede endringer i forskrifter for digital samhandling i byggeprosjekter og tilhørende krav til BIM-kompetanse, vil mange av de mindre bedriftene oppleve krav til ny kompetanse og tilhørende utfordringer med å blir godkjent som leverandør. Se vedlegg E. 1.3 Offentlige eiendomsutvikling Direkte økonomiske innsparingspotensialet ved gjennomført bruk av BIM i vedtatte kommunale og Fylkeskommunale byggeplaner i Østfold er anslått til kr. 1,6 mrd. Kr. Se vedlegg D. 2 Hovedkonklusjoner 1. Offentlige føringer 1 representerer krav til digital samhandling og rapportering som krever økt digital kompetanse i alle roller, fag og faser i et byggeprosjekt. 2. Kunnskap om BIM er generelt lav i Østfold. Dette skyldes i hovedsak at BIM ikke er tema ved et tradisjonelt byggeprosjekt. Det finnes unntak for større prosjekter (Nytt Østfoldsykehus), samt arkitekt- og ingeniørbedrifter. 3. Leverandørbedriftene avventer kompetansebygging i BIM til bestiller/byggherre krever dette, eller at de ser de mister markedsmuligheter eller konkurransefortrinn ved ikke ha tilstrekkelig BIMkompetanse. Kompetansebygging tar tid og en slik holdning vil skape problemer for bedriftene. 4. En videreføring av prosjektet bør ha både et privat og offentlig nærings- og eiendomsperspektiv. 5. Bestiller/byggherre må på banen ved å bygge opp bestillerkompetanse for å kunne kreve BIMkompetanse i sine bybygg og rehabiliteringsprosjekter, ref. praksis hos Statsbygg, Forsvarsbygg og Helse Sør-Øst. Østfold Fylkeskommune utvikler nå en ny eiendomstrategi med BIM-innhold. Dette bør kommuniseres til kommunene og være en katalysator for en debatt om offentlig bruk av BIM i Østfold. 6. Kompetansebyggingen bør skje i nettverk hvor både bestiller og bedrift deltar. Et forslag som er under avklaring er et BIM Verdinettverk med støtte fra bl.a. Bedriftsnettverksprogrammet til Innovasjon Norge, hvor både bestillere, byggherrer og leverandørbedrifter deltar. 1 Bl.a. Byggemeldingen (St.m. nr )

4 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 4 av Det bør utvikles kunnskap om hvordan beregning av et byggs levetidskostnader (LCC) kan understøttes ved bruk av BIM. Oslo Kommune har fokus på LCC-beregninger for Miljø og Livssykluskostnader Norske BIM-eksperter har sentrale posisjoner i de internasjonale komitéene for utvikling av BIM. Innovasjon Norge har finansiert vel 60 mnok i arbeidet med utvikling av BIM. Norge har internasjonalt høy kompetanse på BIM, men kompetansen sitter hos et lite antall mennesker og har ikke nådd ut i bransjen og spesielt SMB er. 9. Østfold bør kunne bli et foregangsfylke mhp modernisering av bygge- og eiendomsprosesser, spesielt i forhold til fylkeskommunens satsing på energiriktig rehabilitering av bygg og forskningsbasert innovasjon, VRI-programmet etc. Arenaer for erfaringsutveksling og nettverksbygging med offentlige og private aktører bør etableres, eks. forslaget om en BIM Erfaringskonferanse. 2.1 Gevinstpotensialet I flg. en dansk undersøkelse 3 vil optimal bruk av BIM i alle fag og faser gi følgende, direkte gevinster: Økning av produktiviteten med 70% Reduksjon av inkonsistens i dokumenter 95% Reduksjon av «kollisjoner» med 100% Reduksjon av anbudsprisen med 30% Reduksjon av feil på byggeplassen med 90% Reduksjon av kostnadene for FDV med 20% (mange mener dette er for lavt) I tillegg kommer indirekte, avledete og potensielle gevinster ved bruk av BIM. Det presiseres at det er knyttet forutsetninger til disse tallene i form av type fag, prosjekter og utgangspunkt for målingene. I vår beregning av innsparingspotensialet i Østfold under pkt. 1.3 og vedlegg D, har vi tatt utgangspunkt i 25% kostnadsreduksjon av vedtatte kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter i Østfold. Da er ikke prosjekter fra Statsbygg, Forsvarsbygg og Helse Sør-Øst tatt med. 2.2 Forslag til oppfølgingsaktiviteter 1. Det etablere et eller flere BIM verdinettverk Østfold rettet mot leverandørbedrifter og off./privat bestillerroller. Innovasjon Norge omsøkes om 50% finansiering av bedriftsdelen under bedriftsnettverksprogrammet. Bestillerdelen må avklares med offentlige aktører. Se vedlegg. 2. Samspill mellom Østfold Fagskole, Høgskolen i Østfold (BIM- og bygg-utdanning) og BIM Center Østfold (kurs, nettverksaktiviteter) konkretiseres mhp rekruttering til utdanningsløp gjensidig utnyttelse av lærer- og instruktør-ressurser jobb-muligheter for studentene i form av prosjektoppgaver for næringslivet etc. profilering og presse 3. Etablering av en diskusjonsarena for Østfold som pilotfylke for BIM-prosjekter i off./kommunal sektor, etablering av nasjonale BIM Erfaringskonferanse m.m

5 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 5 av 30 3 Nødvendig BIM-kompetanse - kortversjon Bygningsmodeller (BM) i 3D har vært brukt i byggeprosjekter i lang tid. Den nye, sentrale dimensjonen er informasjonlaget, dvs. i en i BIM. Gevinstene ligger i å registrere, komplettere, sammenstille, kontrollere og bruke koordinert digital informasjon gjennom alle fag og faser i bygge prosessen. I de siste årene er det utviklet et rimelig godt nivå på de 3 internasjonale BIM-standardene 4 datamodell, dataordbok og prosess, spesielt datamodellen IFC. Følger man disse standardene, bruker man Åpen BIM, dvs. dataformatet IFC som støtter utveksling av digital informasjon på tvers av ulike programvareplattformer for fag og funksjoner. Det pågår en spennende integrasjon av IFC mot byggevareregistre og objektbibliotek. Disse standardene er ikke komplett og brukes ikke av alle programvareleverandører, men utviklingen går raskt i riktig retning. En sentral utfordringene er å sortere og filtrere denne informasjonsmengden slik at den blir tilpasset behovet de enkelte fag, roller, prosjekter, faser og brukersituasjoner. Utnytting av potensialet i bruk av BIM går bl.a. ut på å angripe regelen som sier at 40% av tiden går til å bygge, 30% av tiden går til å bygge om og 30% av tiden går til å vente. Alle roller og fag må med i forbedringsprosessen: 4

6 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 6 av 30 På neste side sammenligner vi Åpen BIM med mer tradisjonelle byggeprosesser. 3.1 Overordnede målsettinger ved BIM 5 Nr. Hovedmålsettinger Hvordan BIM kan bidra 1 Etablere funksjonelle bygg Bedre brukerforståelse i prosessen pga 3D visualisering tilpasset behovene 2 Bygg som gir lavest mulig levetidskostnad (LCC) Gir mulighet for enkelt å kunne simulere ulike løsninger Lettere å følge opp kostnadene i byggets levetid opp mot opprinnelig beregnet 3 Riktig kvalitet Bedre kvalitet på prosjekteringsgrunnlaget Færre feil i byggeprosessen Legger til rette for industrialisering av byggeprosessen (prefabrikasjon av byggelement) 4 Rask byggeprosess Færre feil i byggeprosessen gir kortere byggetid. Grunnlag for Industrialisering av byggeprosessen, hvor en stor del av byggproduksjon foregår utenfor byggeplass. 5 Forvalte byggene på en kosteffektiv måte i hele byggets levetid Gir mulighet for bedre kontroll med arealbruk Bedre og mer effektiv FDV dokumentasjon 5 hentet fra BIM strategi for Helse Sør-Øst

7 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 7 av BIM sammenlignet med tradisjonell byggeprosess Oppstart Prosjektering Prosjektering Bygging FDV Tidligfase Detaljfase Tradisjonelle metoder CAD-modeller, eks. AutoCAD (.dwg-filer) Plantegninger Detaljerte Plantegninger, eks. AutoCAD (.dwg-filer) Separat arbeidsunderlag for hvert fag Separat dokumentasjon Problemer Separate arktitekt- og plantegninger Separate arktitekt- og plantegninger for hvert fag Uklare ansvarsforhold ved kollisjoner og feil Separate prosess med ikke oppdaterte tegninger Type Åpen BIM Konsept-BIM Prosjekterings-BIM Anbuds-BIM Tilbuds-BIM Bygge-BIM «As-built»-BIM FDV-BIM Formål Visualisere alt. løsninger Kollisjonskontroll, kalkulasjon, energimålinger Bedre samspill mellom fagene System og funksjon for Åpen BIM (kompatibelt datamodell/format =.ifc) Revit, ArchCAD (.ifcfiler) Revit, ArchCAD (.ifc-filer) med generiske objekter.ifc med komp. systemer for fag, kontroll, kalkulasjon, varemengder Modellbibliotek med godkjente tegninger og objekt-informasjon Integrert og oppdatert «as buildt» Direkte gevinster Gjenbruk Gjenbruk Kalkulasjon Mindre feil, vareberegninger Rehabilitering, endring, driftsdata Indirekte gevinster Beslutningsstøtte Potensielle gevinster Avledete gevinster Kunnskap

8 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 8 av Kompetansekart for BIM Vi velger å dele kompetansebehovet opp i prosess- og verktøykompetanse. De fleste åpne BIM-kurs fokuserer på ulike programverktøy. Forståelsen av hvordan BIM kan støtte ulike roller, fag og prosesser er etter vår mening undervurdert og må etableres først for å kunne utnytte programvareverktøyene godt. Oppstart Prosjektering Prosjektering Bygging FDV Tidligfase Detaljfase Type Åpen BIM Konsept- BIM Prosjekterings- BIM Anbuds-BIM Tilbuds-BIM Bygge-BIM «As-built»-BIM FDV-BIM Formål med BIM Visualisere alt. løsninger Beslutning om konsept og igangsetting Kollisjonskontroll, kalkulasjon, energimålinger Bedre samspill mellom fagene Bruke modellen i FDVsaker Bestiller/byggherre Basis, prosess for byggherre Basis, samhandling, modellforståelse, modellbibliotek Kommer an på entreprisemodellen Kommer an på entreprisemodellen Basis, modellforståelse, energimålinger, arealuttak Arkitekt/ingeniør Basis, prosess, modellering Basis, modellering, modellbibliotek Basis, modellering, modellbibliotek, objektbibliotek Entreprenør/ innstallasjonsfag Basis, modellering, modellbibliotek Basis, fagsystemer, kalkyle, kollisjonstester, vareuttak, Basis, fagsystemer, samhandling, kalkyle, kollisjonstester, vareuttak, Administrativ drift, vedlikehold Basis, modellforståelse, energimålinger, arealuttak Basis, modellforståelse, energimålinger, arealuttak for vask etc Vaktmesterrollen Modellforståelse, energimålinger, objektbibliotek, arealuttak

9 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 9 av 30 4 Gjennomføring av behovsanalysen 4.1 Støttespillere og organisering Østfold Fylkeskommune ved Kompetanseoffensiven godkjente øk. støtte til prosjektet i brev til Østfold Fagskole av Østfold Fagskole engasjerte BIM Center Norge til å gjennomføre prosjektet. I henhold til tilsagnsbrevet ble det opprettet en styringsgruppe med Heidi Gamlesanne (leder), Østfold Fagskole Kai Storeheier, eiendomsavdelingen i Østfold Fylkeskommune Terje Beck, leder av NELFO Østfold Hans Petter Pettersen, Fellesforbundet Østfold Inge Handagard, AF-gruppen Styringsgruppen har gjennomført 4 møter. Bård Krogshus ble utnevnt som prosjektleder og har gjennomført prosjektet sammen med Kurt Helge Johansen, Eilif Hjelseth, ibim og Inge Handagard, AF-gruppen. Prosjektgruppen har gjennomført ca. 30 møter med nøkkelpersoner, organisasjoner og bedrifter, se vedlegg C. Prosjektgruppen registrerte tidlig i prosjektet at BIM ikke var på dagsorden, verken for bestillere /byggherrer eller blant byggenæringen i Østfold. For å engasjere næringen mente prosjektgruppen at kompetansebygging rundt praktisk bruk av BIM bør rettes mot planleggingsfasen i et byggeprosjekt og skje i kompetanse/verdinettverk med bl.a. samarbeidende leverandører og bestillere. BIM Center Norge as søkte - og fikk forstudiemidler fra Innovasjon Norge til utredning av et BIM bedriftsnettverk i november 12. Dette er første fase for mulig etablering av et BIM Verdinettverk Østfold. 5 Prosjektets mål og mandat 5.1 Søknaden Hentet fra søknaden: «Det søkes om midler til en kartlegging av kompetansebehov knyttet til elektronisk samhandling og bruk av elektroniske verktøy innen bygg og anlegg. Kompetansebehovet skal omfatte både den private og offentlige sektoren i Østfold. Det skal videre beskrives tiltak for å styrke kompetansen innenfor bransjen og blant brukerne når det gjelder BIM og buildingsmart-relaterte verktøy og metoder. Det overordnende målet er å legge til rette for å sikre nødvendig kompetanse i alle ledd som grunnlag for større effektivitet, kvalitet og samhandling knyttet til planlegging, koordinering, bygging, rehabilitering, drift og vedlikehold for byggebransjen i Østfold.»

10 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 10 av Mandatet definert av styringsgruppen Punktene 1-5 under ble vedtatt på styringsgruppemøte Mandatpunkter Beskrivelse Kommentarer 1 Kartlegging av bruk 2 Kartlegging av tiltak 3 Kompetans e-behov 4 strukturerin g og organiserin g av kunnskaps- Formidlinge n å kartlegge hvordan aktørene i dag anvender BIM, dvs. hvilke IKT-verktøy aktørene benytter og prosessene knyttet til disse. å kartlegge hvordan aktørene møter/har tenkt å møte de forventninger og krav Statsbygg og buildingsmart (roller og prosesser) stiller til aktørene. Her benyttes Statsbyggs BIM-manual (ver 1.2) og BIM Guiden fra buildingssmart som et utgangspunkt til å lage et referansekart. på bakgrunn av punktene 1 og 2 beskrive hvilken kompetanse har aktørene behov for å tilegne seg på kort og lang sikt. Analysen skal inneholde tanker om hva aktørene mener er tilstrekkelig kompetanse, og en drøfting om disse synspunktene er i tråd med referansegrunnlaget (Gapanalyse) å beskrive hvordan kan kunnskapsformidlingen kan organiseres i 1. individrettede BIMteknikker linjer (konstruksjon, installasjon,???) med offentlig godkjenning 2. fag- og bedriftsrettede kurs og kurspakker som skal hjelpe aktørene til å møte byggherrenes krav til BIM-kompetanse på kort sikt 3. samarbeid med andre De store ingeniørbedriftene (Cowi, Multiconsult, AF) har utstrakt bruk av BIM. Statsbygg, Forsvarsbygg og Helse Sør-Øst krever i praksis BIMkompetanse av sine prosjektpartnere. Entreprenør- og installasjonsbedrifter bruker ikke BIM generelt, men har ofte planlegging- og fagsystemer og verktøy (ArchCad, Revit, Magicad etc.) som er kompatible med åpen BIM (dvs. IFC) uten at de bevisst bruker mulighetene som ligger i åpen BIM. De mindre bedriftene i byggebransjen ser ikke grunnen til å bruke BIM så lenge dette ikke blir påkrevd. På bakgrunn av intervjuer og møter har prosjektet konkludert med at man må begynne med bestillerrollen som må i større grad kreve BIM, deretter tilby basiskurs og kompetanseoverføring i nettverk. Den noe mer detaljert kompetanseanalysen må skje ETTER aktørene har fått et basiskurs i BIM Verdinettverk. I dag vet de ikke de fleste hva de skal svare. Vi har tatt utgangspunkt i bsn Kompetanseplan med 128 læringsdelmål for basis og bruker og er i ferd med å forenkle og supplere denne i samarbeid med bsn. Se vedlegg A. Offentlig godkjenning av BIM-kompetanse finnes i BIM-teknikerlinjen på Fagskolene i Oslo, Østfold, Harstad og Gjøvik. UMB har BIM i et masterstudium. HiØ har søkt om masterutdanning i miljøteknologi med BIM-innhold og NTNU har BIMinnhold i noen ingeniørfag. For kurspakker, se utkast til BIM Centerets kursstruktur i vedlegg C. UMB sitt masterstudium i og HIØ (fra 2014) er mest aktuelle.

11 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 11 av 30 5 Nye kompetans e-krav og rammebetingelser Beskrivelse kompetansemiljø der det er behov for spesialkunnskap å beskrive sentrale utviklingstrekk som Bygge- og anleggsnæringen må forholde seg til de neste 3 til 5 årene. Kommentarer Mandatpunkter prosjektering-prinsipper-programmer-og-praksis-5- studiepoeng Innovasjonsmeldingen (St.meld.nr.7, ), bygningsmeldingen (St.meld 28, ) og klimameldingen (St.meld 21, ) sier alle at det offentlige skal bruke sin markedsmakt til å endre Norge i ønsket retning. Det viktigste virkemidlet man har er offentlige anskaffelser. Økte dokumentasjonskrav og kontroll til prosessene krever at man tar i bruk IT og BIM. DIBK har iverksatt programmet Bygg21 og utvikler strategier for FoU, kompetanseheving og informasjonsspredning tiltak som skal utvikle byggenæringen. 6 Hva er BIM og hva er potensialet? 6.1 Tolkning av BIM og Åpen BIM Begrepet BIM har to tolkninger: BygningsInformasjonsModell, dvs. produktet i form av en 2- eller 3D-modell. BygningsInformasjonsModellering, dvs. prosessen med å utvikle og bruke produktet/modellen. Det er tolkningen BygningsInformasjonsModellering som er fokus i dette prosjektet. Spesielt viktig er I en, dvs. informasjonen om bl.a. egenskapene i en vegg eller vindu som kan filtreres, presenteres og brukes av ulike aktører, roller og faser av et byggeprosjektet. I tillegg til en visuell 3D-modell av bygget, kan BIM for viderekomne inneholde en 4. dimensjon for fremdrift og en 5. for kostnader. Legger vi til dimensjon 0 som er mengdeuttak, begynner dette å bli rimelig komplisert og krevende. Det er derfor helt avgjørende for å skape verdier med BIM at informasjonen fra en BIM-modell filtreres og tilpasses til den enkeltes situasjon og behov. Ellers blir det information overload. Bærebjelkene i åpen BIM, dvs. at informasjon kan brukes og forstås på tvers av verktøy, fag og roller, består av 3 ISO-standarder/spesifikasjoner som er i kontinuerlig utvikling: Datamodell: omforent lagringsformat (IFC) Dataordbok: enighet om terminologi (IFD) Prosess: koble BIM-en til relevante forretningsprosesser (IDM) BIM-standarder og bruken av disse organiseres av buildingsmart-nettverket med avdelinger/chapters i mange land. buildingsmart Norge er en medlemsorganisasjon som bl.a. utvikler kompetanseplaner, guider og manualer som skal gjøre den enklere å anvende BIM.

12 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 12 av De store gevinstene De direkte, potensielle gevinstene ved full bruk av BIM er målt av Danmarks Tekniske Universitet som følger: Selv om disse tallene er målt i reelle prosjekter, kan man ikke si at de gjelder alle fag. For installasjonsfag som består av manuelle arbeidsoppgaver, vil ikke gevinstene være så store som hos planleggere og entreprenører som har ansvar for utvikling av arbeidstegninger og beskrivelser som ikke skaper problemer på byggeplassen. Andre kommentarer er at potensialet ved bruk av BIM i forvaltningsfasen (FDV) er større enn angitt over. I neste avsnitt har vi gjort et forsøk på å anslå BIM-faktoren, dvs. hvor stor mulighet fagene har for å utnytte potensiale som ligger i full utnyttelse av BIM.

13 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 13 av Markedspotensiale noen tanker De potensielle gevinstene ved optimal bruk av BIM er 25-50% økonomisk gevinst. Det er spesielt prosessog tjenesteintensive bedrifter som har de største potensielle gevinstene. Hvis vi tar et utvalg på 14 bedrifter i Østfold og anslår 10% samlet forbedring av omsetning og resultat ved økt bruk av BIM, får vi en forbedring på 151 mnok på driftsinntekter og 7,6 mnok på resultat. Vi har lagt inn en gevinstfaktor i tabellen som sier hvor stor andel (av anslått 10% gevinst) som vi tror slår inn på den enkelte bedrift. BIM gevinstfaktor påvirkes av bl.a. bransje og tjenesteintensitet. Firmanavn Kommune Salgsinnt. Driftsres. Faktor Pot. Oms. Pot. Res % 10% Abc Svakstrøm Sarpsborg AS Sarpsborg 19,669, , ,966,900 30,600 Backe Østfold AS Fredrikstad 115,580,000-7,410, ,558, ,000 Borg Svakstrøm AS Sarpsborg 4,579, , ,900 50,500 Catenda AS Oslo 5,804, , ,400 50,700 Contiga AS Moss 688,905,000-27,820, ,445,250 1,391,000 Cowi AS Avd Fredrikstad Fredrikstad 0 0 Evr Norge AS Moss 55,379,000 4,877, ,537, ,700 Grindal og Nordermoen AS Moss 4,715,000 99, ,500 9,900 Gyproc AS Fredrikstad 262,013,000 11,272, ,100, ,600 Handegård Arkitektur AS Fredrikstad Installatøren Østfold AS Fredrikstad 53,067,000 2,540, ,306, ,000 Multiconsult AS Avd Fredrikstad Fredrikstad Nvs AS, avd. Østfold 597,163,000 21,066, ,858,150 1,053,300 Plus Arkitektur AS Sarpsborg 10,293,000 1,636, ,029, ,600 Solid Entreprenør AS Fredrikstad 405,281,000 20,139, ,528,100 2,013,900 Storm Elektro AS Fredrikstad 68,770,000 8,300, ,877, ,000 Tiny Mesh AS Moss 124,000 28, ,400 2,800 Værste AS Fredrikstad 0-9,597, ,291,342,000 25,438, ,730,150 7,642,600 Figur Byggebransjen, BIM og BIM-tekniker Etableringen av BIM-tekniker utdanninger har sammenheng med økt bruk av 3D modeller innenfor byggenæringen. 3D modellering er i ferd med å revolusjonere byggebransjen. Visjonen er at 3D modellen av en bygning skal følge bygningen fra ide til kondemnering og inneholde all relevant informasjon for planlegging og gjennomføring for alle berørte fag. Det betyr at modellen må være fleksibel og IKTløsningene åpne. Den må kunne utvikles, endres, anrikes med nødvendig informasjon i de ulike fasene av et byggs levetid. Informasjon må kunne hentes ut fra modellen som beslutningsstøtte. Utfordringen er at informasjonsbehovet varierer etter hvilken fase bygget er i. I prosjekteringsfasens første fase er det behov og funksjonalitet som står i fokus, mens i detaljfasen er det tekniske krav og beregninger som fokuseres. 3D modellene er og underlag for anbud både for byggherre og entreprenør. I byggefasen skal dokumentasjon og endringsmeldinger håndteres og til slutt skal dokumentasjon om forvaltnings, driftsog vedlikeholdsoppgavene kunne benyttes av forvalterne. BIM- modellen må oppdateres når det skjer endringer (ombygninger, utskiftninger etc). De ulike rollene og behovene er i hovedsak bestemt av hvor i bygningens livssyklus vi befinner oss. De ulike rollene krever ulike BIM-kompetanse. BIM-teknikerutdanningen ved Østfold Fagskole er besluttet gjennomført som et to-årig deltidsstudium. Dette reflekterer på mange måter utviklingen av BIM slik det er i dag. Det er i arkitekt og ingeniørmiljøet at

14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 14 av 30 BIM-modelleringen har utviklet seg. På mange måter har BIM-utviklingen vært ingeniørdrevet. Dette reflekteres og i utdanningstilbudet som har fokus på prosjektering. Fagskolen i Oslo har hatt to fulltegnede BIM-tekniker-klasser siden 2008, en konstruksjonsklasse og en installasjonsklasse, hver på 20 personer. 2/3 av studentene kommer fra jobb, ca 1/3 kommer fra NAV. Installasjons-studentene går i stor grad til rådgivende firma. Konstruksjons-studentene går stort sett til entreprenører. I tillegg er det noen arkitektfirma, programvareleverandører, ferdighusfirma. Noen få går videre i studier. Noen få har laget eget firma. 7 Hva skal BIM løse og hva er vanskelig å få til? 7.1 Hva er problemet/hvorfor dette prosjektet? Hovedproblemet til BIM er at det er verktøyet/programvaren og geometrien (3D-modellen) som har vært fokus og ikke hvordan prosessen, samspillet, rollene og fagene kan forbedres. Gevinst med BIM skal være gjenbruk av forstålig og tilgjengelig Informasjon, og dette krever prosessplanlegging og riktig kompetanse. Kulturen i byggebransjen er at man får betalt for å arbeide, ikke planlegge arbeidet. Dette har vært mulig, fordi hvert hus lages etter skreddersøm. Det åpner for å løse problemene på byggeplass. At prosjekteringen ikke fullføres før bygging, men har kultur for stor aksept for parallellprosjektering med bygging. Behovet for kompetansebygging i en hel næring er således formidabelt. 7.2 Næringsperspektivet: Redusert timeproduktivitet i byggenæringen er et faktum. Alle de urasjonelle prosessene fremmer nedgang i produksjon, og når byggene blir mer kompliserte vil antall feil også øke også. Den ustrukturerte arbeidsmetode med en for stor av manuelt håndverksarbeid, gjør også et næringen ikke oppfattes som attraktiv. Dette gir også rekrutteringsproblemer. Man mister de beste hodene, og hodene blir for få. Dette er løst ved at man importerer arbeidskraft med språkvansker, og dertil øket mengde med misforståelser. 7.3 Eiendomsperspektivet: bedre, raskere, billigere Livssykluskostnader (LCC) LCC er ikke mulig i dag å ta direkte inn i BIM. Dessuten er LCC så lite kommunisert, at få vet hva det innebærer. 8 Gjennomføring av prosjektet 8.1 Møter med bedrifter og organisasjoner Prosjektet har gjennomført vel 20 møter med ca. 100 representanter fra organisasjoner, bedrifter, off. virksomheter og eksperter. Målsettingen har vært å kartlegge status og kunnskapsbehov innen BIM, samt diskutere kompetansetiltak. 8.2 BIM Temamøter på Fagskolen Vi gjennomførte 4 temamøter med tema BIM i innstallasjonsfag, off. krav til BIM-kompetanse etc. med foredragsholder fra Forsvarsbygg m.fl. Oppmøte var på 6-12 deltaker per møte. Vi fikk gode tilbakemeldinger og har nå registrert rundt 20 bedrifter som er interessert i å følge opp med bl.a. kurs

15 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 15 av Invitasjoner til fokusgruppemøter bestiller og bedrift Vi har også sendt ut invitasjoner på faks og mail til ca. 800 bedrifter, bestillere (inkludert kommunene i Østfold) og invitert de til fokusgruppemøter for å diskutere bl.a. kompetansebehov. Responsen var lav. Kun Fredrikstad kommune svarte på henvendelsen. 8.4 Avklaringsintervjuer. Vi har gjennomført avklaringsintervjuer for å kartlegge hvordan aktørene i dag anvender BIM, dvs. hvilke IKT-verktøy aktørene benytter og prosessene knyttet til disse. Type Rolle 1. NELFO Østfold Org. elektro leder Østfold 2. AF-gruppen Entreprenør BIM-ansvarlig 3. Norsk Teknologi Organisasjon Ansvarlig BIM Fyrtårn 4. Forsvarsbygg Byggherre, forvaltning 5. Installatøren as Elektro-installatør 6. Østfold Fylkeskommune 7. Handegard Arkitekt Byggherre og - forvalter Arkitekt Eiendomsavd. 8. Cowi Rådgivende ingeniør BIM-ansvarlig 9. NCE Smart Energy Energi-teknologi (nettverk) 9 Funn og forslag noe mer detaljert Dette avsnittet er en oppsummering av prosjektgruppens tanker og forslag basert på innspill fra gjennomførte avklaringssamtaler, BIM temamøter samt samtaler med kompetansepersoner. 9.1 Funn Hovedinntrykk fra avklaringssamtaler og temamøter Vi sitter med følgende inntrykk og spørsmål: 1. Det er lite praktisk kjennskap til BIM i alle leire. Mest kunnskap innen rådgivning og ingeniør. 2. Det er gjennomgående behov og motivasjon - for innføringskurs i BIM. 3. BIM-koordinator-rollen kommer opp som et behov for å sørge for at gevinstene ved BIM blir utnyttet på tvers av fag og roller i et byggeprosjekt. 4. Energifag er et tema som kommer opp i tilknytning til bygg og BIM. Her har Østfold betydelig regional aktivitet og kompetanse, også i nasjonal og internasjonal sammenheng. 5. Om BIM tekniker-studiet: a. Flere fra byggfag ønsker å ta BIM tekniker-studiet b. Næringsliv: Deltidsstudium ønskes pga økt fleksibilitet for bedriftene. 6. Studiefaglige avklaringer BIM-tekniker: a. Hvordan definere BIM-tekniker/koordinator under gjeldende godkjenning? b. Fokus på energi og miljø i samarbeid med UMB, NCE-nettverket, HiØ, NELFO etc.

16 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 16 av Konklusjoner fra intervjuene Med unntak av arkitekter og ingeniører var kunnskapen om BIM og bruk av BIM høyst mangelfull. På mange måter føler byggherrene seg litt i lommen på rådgiverne. Det er de som kan BIM og byggherren er avhengig av deres råd. Det blir en utfordring all den tid rådgiverne mer tid til prosjektering (kan være et reelt behov) uten at byggherren har det klart for seg hvordan utgiftene skal hentes inn senere i prosessen. Entreprenørene og da de må og mellomstore bedriftene blir, med noen hederlig unntak beskrevet som lite endringsvillige. Det er den daglige driften som dominerer og det er vanskelig å motivere dem til utviklingsarbeid. Alle respondentene er enige om at næringen må «presses» til endring ved at byggherrene (de store) stiller krav om bruk av BIM i byggeprosessen. Det ble og framholdt som viktig og avgjørende at ledelsen i bedriftene får en god innføring i BIM ikke bare som et teknologikrav som kommer, men en forståelse av hvordan BIM representerer en mulighet til å bedre bedriftens lønnsomhet og konkurranseevne. De store entreprenørbedriftene har som regel noe BIM-kompetanse, mens de fleste små bedrifter mangler BIM-kompetanse. På sikt representerer dette en stor trussel for disse bedriftene. Krav om anbud der BIMmodellen er en del av anbudsgrunnlaget kan føre til at de bedriftene som ikke kan levere som forutsatt ikke er kvalifisert til å være med i anbudet. Det er en forventning om at de store bedriftene (Bravida etc.) må dra de små med seg. De store bedriftene er og avhengig av at de små er kvalifiserte slik at de kan dras med i store prosjekt. Det blir sterkt poengtert at elektrobransjen i Østfold er dominert av små bedrifter, men stor innovasjonsmotstand. Der er noen få utviklingsorienterte elektrobedrifter, men de har ingen eller liten kjennskap til BIM. De har behov for å få belyst BIM fra det helt elementære til tilstrekkelig kunnskap til å levere gode BIM-løsninger. I følge Norsk teknologi legges det alt for lite vekt på i en i BIM. Bedriftene er i ferd med å utvikle kunnskapene knyttet til ulike BIM verktøy, men kommunikasjonen mellom de ulike aktørene fungerer ikke. Entreprenørene har problemer med å ta BIM en fra ingeniørene og arbeide videre med den. Det er uklart hva som skal legges inn og hvordan dette kan bidra til at prosessen blir drevet mer effektivt. Det er og uklarhet om hvor i prosessen gevinstene skal høstes. Utfordringen ligger i standardisering av informasjonsflyten mellom de ulike aktørene. Utstyrsleverandørene har BIM-komponenter som kan tas inn i BIM-modellene. Tegningene må kunne tas opp på tablets ute på arbeidsplassen for at arbeiderne kan gjøre seg nytte av modellene «on site» - oppslagskompetanse. For bedriftene må kursene være praktiske og nyttige og fokusere på hvordan de kan lette seg fra 2D til 3D kompetanse. For byggherrene er utfordringene er todelt. For det første har ikke byggherrene nok kjennskap til BIM og det å etablere endringsprosessene som skal hente ut produktivitetsgevinstene. For det andre er standardiseringen kommet for kort og modellene ingeniørene leverer fra seg til entreprenørene er vanskelig tilgjengelig for entreprenørene.

17 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 17 av Tanker om videre arbeid Samspill BIM-tekniker utdanning, nettverksprosjekter og kursvirksomhet. For å få frem en helhetlig kompetansemodell, ser vi for oss et samspill mellom studietilbud, praksis, kurs og kompetanse/verdinettverk, ett for bestiller og ett for leverandører/bedrifter. I tillegg bør det etableres et samspill med relevante innovasjonsprosjekt/program/nettverk som VRI, NCE Halden, Arena- og FRAMprogrammet i Innovasjon Norge m.fl. Vi ser for oss to nettverksprosjekter i samspill: Et bestillernettverk med representanter fra politisk ledelse, innkjøpsavdeling samt plan- og bygningsetaten i 5-6 østfold-kommuner. Moss bør være med pga planlagt rehabilitering av sykehuset. Hensikten er å øke anskaffelse- og bestillerkompetansen mhp BIM og det planlagte offentlig Byggnett. Kommunene bør søke fritak fra gjeldende forskrifter (frikommune) for å prøve ut nye samhandlingsprosesser under BIM-regimet samt prøve ut bruk av Byggnett når dette blir nærmere definert. Et bedriftsnettverk med både arkitekter, RIB, større entreprenører og mellomstore innstallasjonsbedrifter. Formålet med nettverket er å øke BIM- og samhandlingskunnskapen på tvers av roller og fag, samt tilby praksisplasser til BIM-tekniker-studenter i år BIM-tekniker utdanningen. Fagskolen har besluttet at BIM tekniker utdanningen skal være et deltidsstudie over 24 mndr. Dette innebærer at hovedmålgruppen vil være i deltidsjobb ved siden av studiene og at det vil dukke opp behov for tilleggskompetanse innen verktøy, roller og prosesser relatert til den enkelte student. Det vil trolig være nyttig å se på mulig samspill mellom studentenes arbeidsgiver og kompetansenettverkene.

18 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 18 av BIM-tekniker utdanningen og BIM-koordinator-rollen. En av de største utfordringene for å realiserer de potensielle gevinstene ved bruk av BIM, er å sikre at informasjonen i byggemodellene blir forstått og brukt i alle roller og ledd i byggeprosessen. Vi foreslår at Fagskolen diskuterer hvorvidt og evnt. hvordan - BIM-tekniker-utdanningen bør inneholde et tilbud til BIM-koordinator-rollen, da med vekt hele prosjektering- og driftsprosessen, inkludert FDV (forvaltning, drift og vedlikehold), herunder utvikling av BIM-manual. En slik prioritering vil fokuserer på gevinstrealisering ved bruk av BIM i et livsløpsperspektiv representere mer attraktiv kompetanse for næringslivet gi ferdige studenter jobbmuligheter i både bestiller, prosjekterings- og driftsmiljøer profilere fagskolen ut over den mer tradisjonelle BIM-teknikerutdanningen rekruttere studenter fra andre deler av landet BIM-tekniker utdanningen og energi-aspektet ved bygg. Statens pålegg om energikartlegging av næringsbygg, bygningsmeldingen (St.meld 28, ), klimameldingen (St.meld 21, ) og satsning på smarte byer, representere føringer, krav og muligheter innen energikompetanse koblet mot bygg og BIM. Dette bør reflekteres i BIM-utdanning og kurs. Østfold har dessuten spesialmiljøer som NCE Smart Energy Markets i Halden, HIØ søknad om masterutdanning innen energi med fokus på BIM, UMB med kompetanseansvarlig for buildingsmart, prof. II Eilif Hjelseth, VRI-programmet og energisparingsprosjektet St. Olav videregående. Et forslag er at år 2 i BIM-tekniker utdanningen inneholder studie- og praksis-elementer for BIM Koordinator og energi og bygg Kursvirksomheten Forslag til kurs og workshops ved BIM Center Østfold Kursvirksomheten ved BIM Center Østfold bør legges opp til å profilere og forsterke BIM-teknikerutdanningen. Se vedlegg.

19 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 19 av Kartlegging av tiltak Hvordan aktørene møter/har tenkt å møte de forventninger og krav Statsbygg og buildingsmart (roller og prosesser) stiller til aktørene. Her benyttes Statsbyggs BIM-manual (versjon 1.2) og BIM Guiden fra buildingsmart som et utgangspunkt til å lage et referansekart. Funn: I tillegg finnes det en del mellomstore og små arkitektkontorer som er kommet kort i å tilegne seg BIMkompetanse og som har behov for omfattende opplæring (definert i buildingsmarts kompetanseplan). Entreprenørene er litt som rådgivergruppen. De store entreprenørene har god BIM-kompetanse. Det har sammenheng med at de store entreprenørene tar totalentrepriser som inkluderer prosjektering. I de små og mellomstore bedriftene er kunnskapen svak. Her er det behov for å bygge opp BIM kompetansen helt fra bunnen av helt fra innføringskurs i hva er BIM og hvorfor og hvordan skal vi bruke BIM. I dag er det to fagskoler som har BIM-teknikerutdanning, Fagskolen i Oslo med to klasser konstruksjon og installatør og Østfold fagskole som fra høsten 2013 vil etablere en konstruksjonsklasse. Så lang har vi ikke sett kursopplegg rettet mot byggherrenes kompetansebehov eller entreprenørene. Selv om det eksisterer mange kurs er det ingen strukturerte opplegg som tar utgangspunkt i den enkelte rolle og tilhørende kompetansebehov Strukturelle forhold BuildingSMART guiden forutsetter en sømløs verden der BIM-modellen går mellom de ulike aktørene etter behov. Informasjon legges inn og rapporter tas ut når det er behov. Fra flere respondenter klages det over at standardiseringen er kommet for kort. Dette gjelder forholdet mellom arkitekt og ingeniører, men enda mer i forhold til ingeniører og entreprenører. Entreprenørene klager over at modellene er lite tilgjengelige, vanskelige å lese og det er uklart hvilken informasjon som skal legges inn og hvilke rapporter som skal tas ut. Dette skal defineres i den BIM-manualen byggherren oppretter for prosjektet. Det er behov for å styre koordinerings- og samordningsprosessene for å få til en mer helhetlig bruk av BIM. Dette må organiseres i ett eller flere utviklingsprosjekt Roller og deres kompetansebehov Kompetansebehovet slik vi beskriver det er knyttet opp til buildingsmart sin rolle og kompetansebeskrivelse/krav Byggherrens rolle Byggherren og prosjektlederen må forstå potensialet ved bruk av åpen BIM og hvordan dette kan realiseres til økonomisk og kvalitetsmessig gevinst gjennom riktig bestilling. Prosjektlederen skal definere konkret hva slags prosesser som skal effektiviseres ved hjelp av åpen BIM. Prosjektlederen skal forstå hele prosjektets informasjonsbehov i hele dets levetid. Byggherren må etablere en BIM manual som kontraktsmessig må følges gjennom hele prosjektet Byggherrenes opplæringsbehov Byggherren (BH)må være i stand til å etablere en BIM for organisering av behov i et romprogram, sjekke overordnede løsninger og få fram en grov overordnet kalkyle. Spørsmålet er om dette er en jobb byggherren gjør sammen med prosjektgruppeleder (PGL) eller det er noe byggherren gjør selv-. PGL etablerer BIM'en mens BH legger inn data. Byggherren må ha en grundig kjennskap til de ulike anvendelsesområdene for BIM, hvilke muligheter for besparelse og kvalitetsforbedringer bruken av BIM representerer. Byggherren må ha klart for seg hvilke endringer i prosjekteringsprosessene, anbuds- og byggeprosessene som fordres for å realisere produktivitetsgevinstene.

20 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 20 av Bestiller/byggherre Bestillerkompetansen må styrkes ved økt kjennskap til BIMs muligheter. Hvilke muligheter gir BIM i konstruksjons- og anbudsfasen? Hvordan kan BIM benyttes til å effektivisere byggeprosessen? Hvordan kan FDV-BIM effektivisere fdv-prosessene? Hvilke krav til prosessen må stilles? Hvilken rapportering ønsker BH? Alle disse spørsmålene må besvares i BIM-manualen som skal være et koordinerende og samordnede plan for byggeprosessen og som aktørene gjennom kontrakt er forpliktet til å følge i detalj Prosjektgruppeleder (PGL) Oppgaver: etablere prosess avklare behov og funksjoner Utarbeide en BIM manual Sette opp en realistisk fremdriftsplan Arrangere oppstartsmøte med prosjekteringsgruppa Følge opp prosessen i prosjekteringsgruppa på vegne av byggherre PGLs opplæringsbehov. PGL har samme kompetansebehov som byggherren, men må ha enda grundigere kjennskap til kartlegging av behov, utvikling av BIM-modeller og BIM-manualer. PGL er byggherrens rådgiver og støtte og må være i stand til å gi gode råd for hvordan prosjektet bør organiseres. Å han nok kunnskap til å lage en overordnet BIM med romprogram, gjøre overordnede kalkyler og etablere og følge prosessene rundt BIM-manualen er PLGs primære kompetansebehov Rådgiverne (arkitekter og ingeniører) Oppgaver: Prosjektering tidligfase Lage en prosjektkalkyle Sammenstille fagbim til en prosjektbim og foreta kvalitetssikring av modell som krasjkontroll og sjekk opp med rom og utstyrsdatabase, og se til at myndighetskrav/øvrige krav er ivaretatt. Sørge for at samhandling mellom de prosjekterende fungerer mht. til utveksling av filer og annen informasjon. Prosjekteringsmøter må gjennomføres jevnlige. Prosjektering detaljfase: I prosjekteringens detaljfase skal rådgiverne følge opp Fag, kalkyle og etablere en sammensatt prosjektkalkyle Utvikle BIM-modellen i henhold til BIM-manual og romdatabase. Alle fag lager beskrivelse og anbudsunderlag. BIM-modellen (detalj) vil bli benyttet til Å lage prosjektkalkyler Sammensette fagbimer og prosjekt-bim Gjennomføre kollisjonskontroll og sjekke opp mot rom- og utstyrsdatabase Å sjekke om alle myndighetskrav er innfridd Å sørge for at samhandlingen går greit og at filutvekslinger og annen informasjon flyter greit. I detaljprosjekteringsfasen skal BIM-modellen anrikes slik at den går fra å være en konsept-bim til en detalj- BIM, som benyttes som underlag for anbudsinnhenting. Det er da en forutsetning at BIM-modellen er slik at entreprenørene på en enkel måte kan lese og benytte anbuds-bimen som underlag til sitt anbud Opplæringsbehov rådgivere De store selskapene har relativt god BIM-kompetanse. De har egne interne opplæringsprogram. Mange mindre selskaper driver med tradisjonell 2d-projektering og har behov for å gå hele veien fra hva er BIM, til

21 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 21 av 30 å lage detalj-bim. Gjennom utdanningen er de vant til å gjøre de nødvendige kalkyler. Et de trenger kunnskap om er utvikling og anvendelse av BIM i prosjektering og beregning. Opplæringsbehovet er tredelt De store selskapene har behov for oppdateringskurs både innenfor BIM- feltet generelt og på ulike programvarer. For det andre kan det være aktuelt å «outsource» en del kurs som tradisjonelt er kjørt internt (intern opplæring). For det tredje vil en del små og mellomstore bedrifter ha behov for full opplæring. Dette kan gjøres i samarbeide med Rådgivende ingeniørers forening (RIF) Entreprenørene Tilbud levert på bakgrunn av modell (Pris/kalkyle) Innkjøp av varer via e-handel Håndtere endringsmeldinger og justeringer i løpet av byggeprosessen Overta bygge-bim og berike modellen med produktspesifikk informasjon fra bygge-bim til FDV- BIM. Generere framdriftsplaner (4D-modeller) Georeferering Tanker om strukturering og organisering av kunnskapsformidlingen Individrettede BIM-teknikerlinjer Som nevnt tidligere er skal BIM-modellen følge bygget i alle faser, og det vil etter hvert være behov for en rekke fordypninger og spesialiseringer innenfor BIM teknikerutdanningen. I dag er det Konstruksjon (arkitektur og konstruksjon av bygg) og Installasjon (rør, ventilasjon og elektro). I kartleggingen har det kommet fram tre fordypningsområder som kan danne grunnlag for nye BIM-teknikerlinjer BIM-koordinator En av de store utfordringene er manglende standarder som sikrer en sømløs gjennomgående bruk av BIMmodellen. BIM-koordinatoren skal være byggherrens «controller». Han skal være sentral sammen med byggherren i etablering av skisse-bim og BIM-manual. I tillegg skal ha se til at BIM-modellene utformes i henhold til manualen og sikre at den informasjonen aktørene trenger er tilgjengelig til rett tid BIM-tekniker Energi Det er økende etterspørsel etter energiberegninger av bygg. Myndighetene krever energiklassifisering av nye bygg, samtidig som energikostnadene og energiøkonomisering får et stadig større fokus. Energiberegninger med BIM-modeller er en egen spesialisering. Med energimiljøet i Halden har Østfold særlig gode forutsetninger for å etablere et slikt tilbud BIM-tekniker Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) Forvaltning, drift og vedlikeholds-bim kommer etter hvert som BIM-modellene blir tilrettelagt for å anrike de med dokumentasjon. Det er innført offentlige krav til dokumentasjon som entreprenørene må følge, og selv om det tar tid for å få på plass gode dokumentasjonssystem er det et felt som kommer til å få økt fokus framover Konkurrenter og eksisterende utdanningstilbud I følge våre oversikter finnes det i dag to fagskoler i Norge som har NOKUT-godkjente BIM tilbud Oslo Fagskole med Konstruksjon og Installasjon og Østfold fagskole med Konstruksjon. I tillegg har Kongsberg, Gjøvik og Troms fagskole søkt om godkjenning av BIM-teknikkerutdanning. Ved å satse på Energi, koordinator eller FDV vil Østfold fagskole etablere unike linjer som har en etterspørsel ikke bare i Østfold, men nasjonalt.

22 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 22 av Fag- og bedriftsrettede kurs Det eksisterer ingen strukturert utdanningstilbud som er bedriftsrettet og som har som mål å gjøre bedriftene i stand til å møte byggherrenes og samarbeidspartenes krav til BIM-kompetanse. Her må det bygges opp et kursprogram der alla fagene får en felles plattform, med fordypning i de enkelte fags spesialområder eks., rør, elektro, ventilasjon. Et slikt kursprogram må bygge på buildingsmart guidens rollebeskrivelse med kompetansekrav og kompetanseplan Fulltid eller deltidsstudie? Fra næringen er det et entydig ønske om at det bør etableres deltidsstudier. Det gir bedriftene muligheter til å sende sentrale medarbeidere på kurs, uten at de forsvinner helt ut av bedriften. Det gir muligheter for bedriften å nyttiggjøre seg av kompetansen umiddelbart, og dette kan være et internt tiltak for å bygge bedriftens kompetanse. Antatt jobbområder for heltidsstudie rettet hovedsakelig mot elever (BT Oslo) kontra deltidsstudie med større andel fra næringslivet, samt fokus på energi/miljø og BIMkoordinatorrollen (BT Østfold) Skjerpede krav fra det offentlige Det offentlige ønsker billigere og bedre bygninger og ønsker å utvikle sin bestillerkompetanse og bli mere krevende byggherrer. Det betyr at de vil stille krav til BIM-kompetanse hos sine leverandører og krav til effektivisering av byggeprosessen. Byggemeldingen (St.m. nr ) varsler bl.a. om innføring av Byggnett som et Altinn-lignende system for byggesaker. Statsråd Navarsete har uttalt at elektronisk innmelding av byggesaker skal skje via Byggnett fra Direktoratet for byggkvalitet arbeider med kravspek for systemet Nye roller Innføring av BIM medfører endringer av arbeidsprosesser som involverer flere fag, roller og faser. Vi tror at en BIM Koordinator blir stadig viktigere for å sørge for at bedriften har nødvendig BIM-relatert kompetanse og verktøy å utnytte potensielle gevinster i BIM at BIM-manualen blir opprettet, fulgt og oppdatert elektronisk byggesaksbehandling via det framtidige Byggnett

23 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 23 av Vedlegg 10.1 Vedlegg A: buildingsmart Norge og bsn Kompetanseplan Om buildingsmart BuildingSMART er en organisasjon som arbeider for å fremme bruk av 3D-modeller innenfor byggsektoren. Organisasjonen arbeider ikke bare med å øke kompetansen på 3D modeller. De er en del av det internasjonale buildingsmart nettverket som arbeider med å fremme bruk av felles åpne standarder. I tillegg arbeider organisasjonen, som en følge av introduksjon av IKT-teknologi i alle byggets faser, med å tilpasse prosjekterings-, bygge- og drifts- og vedlikeholdsprosessene til den nye teknologien. Målet og forventningene er 25 % til 35 % effektiviseringsgevinst. Næringen er preget av dårlig produktivitetsutvikling og lav innovasjonstakt. Å dra ut den forventede effektiviseringsgevinsten vil bli en krevende prosess, spesielt for byggherrene som får et hovedansvar i å realisere effektiviseringsgevinsten. Introduksjonen av BIM fører og til en omfordeling av makt og verdiskapning mellom aktørene i byggeprosessen. BIM krever mere tid til prosjektering, dvs. etablering og vedlikehold av en 3D modell. Dette krever mer tid til rådgiverne enn tradisjonell 2D prosjektering. Forventningene er at «merutgiftene» til prosjektering skal gi en avkastning ved at byggeprosessen blir mere effektiv og billigere. Det betyr at det er byggherrene og rådgiverne som i hovedsak nyter godt av entreprenørenes effektiviseringsgevinst rådgiverne i form av økt oppdragsmengde, byggherren i form av totalt billigere bygg. Introduksjon av BIM vil bli spesielt krevende for entreprenørene. BuildingSMART har delt opp byggeprosessen i fem roller, byggherre/prosjektleder, prosjektgruppeleder (PGL), rådgivere (ingeniører og arkitekter), entreprenører, forvaltere og brukere. I vår undersøkelse har vi spesielt fokusert på byggherre, rådgivere (inkludert prosjektgruppeleder) og entreprenører. Det er i utgangspunktet buildingsmart sin rolledefinering og krav til kompetanse som ligger til grunn for de vurderinger som er gjort bsn Kompetanseplan, ver. 1 Strukturen for BIM-relatert kompetanse er basert på buildingsmart Norge (bsn) sin kompetanseplan med følgende fag-elementer: Kompetanseplanen har navngitt 37 læringsmoduler og 128 læringsdelmål kategorisert i Basis og Bruker (tiltakshaver, Rådgiver og Entreprenør). Arbeidet er utført av prof. II, Eilif Hjelseth ved UMB, på oppdrag fra buildingsmart Norge. bsn-sertifiseringen forventes å komme i gang i løpet av 2013 og og vil dokumentere en helt grunnleggende forståelse for basis- og brukerkunnskapene innen bsn. Anslått kurstid er 1-2 dager for hver av de 4 elementene (basis, tiltakshaver, rådgiver og entreprenør). Vi har brukt denne kompetanseplanen som referansemodell i dette prosjektet Sertifisering bsn-sertifisering er planlagt som en grunnleggende verifisering av følgende kompetansemoduler: bsn Basis: 5 tema og til sammen 37 læringsmoduler og ca. 100 læringsdelmål. 1. BIM prosjekter 2. Perspektiver og sammenhenger 3. Måling av lønnsomhet 4. buildingsmart; organisering og standarder 5. Overgang til rollespesifikke moduler bsn Bruker (3 målgrupper) 1. Tiltakshaver (bestiller) 2. Rådgiver (planlegger) 3. Entreprenør (utfører) Nødvendig kursing for å kunne bli sertifisert er ca. 2 dager for hver av de 4 elementene.

24 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 24 av Revisjon av bsn kompetanseplan Vårt forslag er å tilføre en ny rolle kalt BIM-koordinator til denne bs guiden. Denne rollen kan kombineres med PGL-rollen (prosjektgruppeleder) eller opprettes som en egen definert rolle. Prosjektet har diskutert med utdanningskoordinator for bsn, Eilif Hjelseth, å forenkle strukturen, antall læringsdelmål, samt å legge inn forvaltning (FDV) og koordinatorrollen. Foreløpig revisjon av bsn Kompetanseplan ser da slik ut:

25 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 25 av BIM guide Modellen beskriver roller og faser i byggeprosjekter og er benyttet i prosjektet som referansemodell

26 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 26 av Vedlegg B: Foreslåtte hovedaktiviteter i BIM Verdinettverk - forprosjekt BIM Verdinettverk - bedrift Målsettingen med BIM Verdinettverk er å skape mer bedre og rimeligere bygg og byggeprosesser samt øke omsetning og lønnsomhet for leverandørene. Dette gjøres ved å samle 8-10 bedrifter og organisasjoner fra alle fag for å lære praktisk, digital samhandling i alle fag, faser og prosesser. Kunnskapsbyggingen rundt BIM skjer best i nettverk hvor nye, digitale samhandlingsprosesser presenteres, diskuteres og brukes internt og mot kunder, leverandører og partnere. BIM Center har, med støtte fra Innovasjon Norge Østfold, gjennomført et forstudie som har resultert i et grunnlag for et for- og hovedprosjekt kalt BIM Verdinettverk Østfold. Prosjektet har som mål å gi et verdiskapende kompetanseløft over de neste 2-3 årene for leverandørbedrifter og bestillere. Delfinansiering for bedriftene søkes Innovasjon Norge under bedriftsnettverksprogrammet For- og hovedprosjekt Modell for forprosjekt over 4-6 mndr. Modellen diskuteres med potensielle deltakere på første møte.

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven

Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven 27.08.14 Sluttrapport - kartlegging av kompetansebehov 139/2012, v8. Side 1 av 30 Østfold Fylkeskommune - kompetanseoffensiven Sak 139/2012 i Fylkesutvalget. Prosjektets varighet: Sept. 12 juni 13. Kartlegging

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse

05.12.2012 19:01 QuestBack eksport - buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse buildingsmart Norge - Brukerundersøkelse Publisert fra 26.11.2012 til 06.12.2012 253 respondenter (253 unike) 2. HVA ER DIN ROLLE? 1 Byggherre (bestiller og beslutningstaker - nybygg/renovering) 11,9 %

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

BIM strategi for Helse Sør Øst

BIM strategi for Helse Sør Øst BIM strategi for Helse Sør Øst 30.11.2011 Revisjon 1.0.1 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 2. BygningsInformasjonsModell (BIM)... 3 3. Målsetting for BIM i Helse Sør Øst... 4 4. Byggets

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis.

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis. Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10 BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis 1. samling: 3. 4. september 2012 2. samling: 8. 9. oktober 2012 3. samling:

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 Samspill og BIM 7. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utsendt første versjon 2013.12.13 buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Denne læreplanen er en del av kompetanseplanen til buildingsmart Norge Innhold læringsmoduler Læreplan

Detaljer

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015!

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015! MEDLEMSMØTE TEMA: BIM OBJEKTER LUNSJ I RESTAURANTEN VI STARTER KL. 13:00 BUILDINGSMART NOR MEDLEMSMØTE BAKGRUNN FOR TEMAET: BIM OBJEKTER Kommende standard" NS 8360 BIM-objekter Navngivning, typekoding

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 23. januar 2013 kl. 09:15 16:00 Kl. Tid Tema Organisasjon / bedrift 08:45 Registrering 09:15 15 Info om buildingsmart Norge Studentseminar@HiOA:13 Behovet for samspill

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

BIM TROLL ELLER KONTROLL? Forsvinner handel i byggenæringen slik vi kjenner den?

BIM TROLL ELLER KONTROLL? Forsvinner handel i byggenæringen slik vi kjenner den? BIM TROLL ELLER KONTROLL? Forsvinner handel i byggenæringen slik vi kjenner den? Janne Aas-Jakobsen, Mai 2014 BYGG OG ANLEGG Bistå selskaper i lønnsom omstilling til bruk av BIM Strategi Gjennomføring

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen"

Prosjektforslag Produktivitetsmåling i byggenæringen Prosjektforslag "Produktivitetsmåling i byggenæringen" Forfattere: Jan Alexander Langlo, Ole Jørgen Karud, Bjørn Andersen, Siri M. Bakken, Rannveig Landet Hensikten med dokumentet Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom

Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv. Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Helse Sør-Øst RHF BIM i et byggherreperspektiv Webinar NAL 25.01.2011 Birger Stamsø Prosjektsjef bygg og eiendom Overordnet perspektiv Bygg og eiendom er en av flere brikker i et helsesystem, som sammen

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene

Notat. Innhold. Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Til: Kopi: Fra: Dato: 7. desember 2015. Sak: Fylkeskommunene Notat Prosjekt: Til: Kopi: Fra: Utvikling og innføring av Visma Flyt Skole (VFS) Fylkeskommunene Prosjektledere Visma Flyt Skole Vigo IKS v/brynjulf Bøen, daglig leder Dato: 7. desember 2015 Sak: Status

Detaljer

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet EILIF HJELSETH 09.01.2015 Presentasjon på kursdagene NTNU - Strategisk eiendomsledelse - NBEF Tema i presentasjonen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement Prosjektbeskrivelse Utvikling av IDM for kollisjonskontroll Process Map og Exchange Requirement Versjon: Invitasjon til deltagelse i prosjektet sendt 18. august 2009. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør Studentseminar, HiG 05.11.2013 Inge Handagard, Utviklingsleder BIM Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Miljø Bygg Eiendom Energi

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15

buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15 buildingsmart Norge Studentseminar@HIOA:15 Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 16. januar 2015 Kunnskapsreisen ledes av følgende ildsjeler Tor Øistein Andresen Steinar Rasmussen og,

Detaljer

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel, annen samfunnsviktig infrastruktur og geodata Referat Dato: 28.6.2012 Tid: 1400-1600 Referent: Liv Nordbye PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Møte

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag

Smartere bygging. Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag Smartere bygging Byggenavet 11. juni 2013 Ingvill Kvernmo Daglig leder av EBA Trøndelag En av Norges viktigste næringer Byggenæringen er Norges største næring i antall bedrifter Byggenæringen er Norges

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Utvikling av byggenæringen med åpenbimstrategi

Utvikling av byggenæringen med åpenbimstrategi Helse Sør-Øst RHF Bærekraftig utvikling I henhold til vår visjon Utvikling av byggenæringen med åpenbimstrategi 8. januar 2013 Birger Stamsø Prosjektsjef, Bygg og eiendom Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Østs

Detaljer

Hva jeg skal snakke om?

Hva jeg skal snakke om? OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER 6. MAI 2013 Rådgiverne er viktig for en god ferdigstillelse Utviklingssjef Ari Soilammi, RIF Hva jeg skal snakke om? Hva må byggherren tenke på for at de skal få : Prosjektering

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Sykehuset i Vestfold F Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Konseptbeskrivelse BIM og industrialisert byggproduksjon Rev. 0.2, 31.05.2012 okumentasjonskontroll: Versjon ato Utarbeidet av Berørte

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS BAKGRUNN OM OSS bsn Norges åpen BIM forening Sørger for at teknologiutvikling

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte

Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Skøyen, 13. september 2013 Lean for byggherren -hva, hvordan, hvorfor? NBEF frokostmøte Finnes det fordeler med lean sett fra en byggherres perspektiv? Eller er det keiserens nye klær? Jørn Tøien Innholdsfortegnelse

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus. 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef

Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus. 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef Prak%sk bruk av BIM prosjektering i Hedalm Anebyhus 25.04.2013 Dag Vegard Lund Teknisk Sjef Hedalm Anebyhus- Historie og eierforhold Etablert 1967 Helnorsk eier gjennom Hedalm AS (Løten, Romedal, Vang

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis

Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis 1 Prosjektplan hovedprosjekt Regelverk i praksis I Utdanningsdirektoratet har vi tillit til at lærere og skoleledere møter elever med respekt, og gir dem faglige utfordringer hver dag. Vi har noen felles

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg

Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Notat Til Fra : Prosjektstyret : Prosjektsekretariatet Dato : 11.05.11 (sist revidert) Innholdskonsept Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg Bakgrunn Prosjektstyret for Kunnskaps- og kulturpark (KKP) la i

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde

Nytt østfoldsykehus - Kalnes. Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Nytt østfoldsykehus - Kalnes Dialogkonferanse BIM 05.05.2011 Kai Martin Lunde Areal og kostnader Kalnes Avsnitt Areal BTA Behandlingsbygg 30.055 Sengebygg 38.038 Psykiatribygg 13.267 Servicebygg 3.722

Detaljer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør

Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Lyngdal Ungdomsskole Modell og våre erfaringer som Leverandør Gjennomføringsmodellen Lyngdalsmodellen er en brukerfokusert, samspillsorientert OPS-modell for byggeprosjekter med konkurransepreget dialog

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer