Forslag til planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram

2 Forord: Fauske kommunestyre vedtok , sak 16/06, å sette i gang rullering av kommuneplanen, arealdelen. Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang hele arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering ved at alle ovennevnte planer skal rulleres. I hovedplanen ligger det fortsatt 2 tiltenkte delplanområder som ikke er ferdigstilt. Det er området Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og området Skysselvika/Leivset. Disse områdene vil i rulleringsprosessen sannsynligvis innlemmes i hovedplanen da disse områdene ikke anses særlig konfliktfylt og dermed ikke har behov for særskilt delplanstatus. Planarbeidet har særlig fokus på å gjøre kommuneplanen komplett med arealstatus på hele kommunens land- og sjøareal. Videre vil føringer i gjeldende samfunnsdel (strategisk del) være retningsgivende i prosessen. Erfaringsmessig oppleves gjeldende arealplan som tilfredsstillende. Det er gitt få dispensasjoner og den er et godt verktøy for saksbehandling der både administrasjon og politikere føler eierskap. Denne rulleringsprosessen legger derfor ikke opp til full gjennomgang på gjeldende arealplan. Melding om oppstart av arealplanarbeidet er sendt berørte parter ved eget skriv den og planstart er kunngjort i avisene den I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 1.april 2005, 2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel behandles etter forskriften. KU-forskriften krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i prosessen. Planprogrammet skal sendes ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I planprogrammet er det en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal omfatte. Deretter følger en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess. Programmet vil ligge ute til offentlig ettersyn i tiden

3 Merknader til planprogrammet eller andre innspill til planarbeidet sendes Fauske kommune, plan/næring, postboks 93, 8201 Fauske eller e-post til: innen Spørsmål vedrørende Planprogrammet eller planarbeidet forøvrig kan rettes til: Plansjef Paul E. Aakerli tlf Avd.ing. Jan-Erik Johansen tlf e-post: e-post: Fauske kommune,... Ordføreren 2

4 Innhold: Forord: Generelt om kommuneplanlegging og kommuneplansystemet Hovedproblemstillinger ved denne rulleringen Befolkningsutvikling: Utvikling av tettstedene i kommunen: Spredt boligbygging: Helse i plan forebyggende arbeid: Aktuelle problemstillinger Rammer for planarbeidet Lokale føringer for planarbeidet Samfunnsdelen Gjeldende arealdel for land og sjø Regionale føringer Nasjonale føringer Tema som skal utredes Gjennomgående tema som skal legges til grunn i prosessen: Miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning Helse i planleggingen, jfr. St.m. nr. 16 Folkehelsemeldinga Universell utforming, jfr. rundskriv T5-99 Om tilgjengelighet for alle Barn og unges rettigheter, jfr. RPR Barn og unge Øvrige temaer Landbruk (jord og skogbruk): Fiskeri og havbruk: Samiske forhold: Friluftsliv og rekreasjon: Naturverdier og biologisk mangfold: Kulturminner og kulturmiljø: Lekeområder for barn og unge: Støy og forurensing: Samfunnssikkerhet: Infrastruktur og kommunale tjenester: Verdi- og konsekvensvurdering Planprosessen Organisering av planarbeidet...16 Vedlegg 1: Annonsering og brev til offentlige instanser...17 Vedlegg 2: Hovedaktiviteter ved rullering av kommuneplanens arealdel Fauske kommune

5 1. Generelt om kommuneplanlegging og kommuneplansystemet Kommunene er pålagt å utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Fauske kommunes plansystem består av en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: Samfunnsdelen med mål og retningslinjer for utviklingen i kommunen Arealdelen gir bestemmelser og retningslinjer for forvaltning av arealer både på sjø og land på grunnlag av blant annet samfunnsdelen. Den kortsiktige del omfatter: Handlingsdel/økonomiplan 1.1. Hovedproblemstillinger ved denne rulleringen Befolkningsutvikling: Fauske kommune har i all sin planlegging og infrastrukturutbygging tatt sikte på å legge til rette for å opprettholde/øke folketallet. Likevel er tendensen en begynnende befolkningsnedgang. En hovedutfordring vil da være: Hvorledes stanse den negative befolkningsutviklingen i Fauske Utvikling av tettstedene i kommunen: Det er viktig å få til en god utvikling i tettstedene i kommunen, dette gir grunnlag for trivsel i hele kommunen. En hovedutfordring i denne sammenheng vil være tilrettelegging for framtidig boligbygging gjennom tilrettelegging av gode boligområder. I gjeldende arealplan er det i tettstedene lagt inn slike områder. I planperioden fra hovedplan ble vedtatt er bare mindre deler av disse områdene tatt i bruk og kan derfor fortsatt opprettholdes som buffer for framtidig boligbygging. Om dette er tilstrekkelig må være en hovedproblemstilling ved denne rulleringen. Likeledes må det gis muligheter for spredt boligbygging i områder av kommunen der dette er mulig. I de to nye områdene uten overordnet arealplanstatus vil dette bli en hovedutfordring Spredt boligbygging/fritidsbebyggelse: Spredt boligbygging vil trolig fortsatt være en viktig del av utbyggingsmønstret i Fauske kommune. Ut fra dagens situasjon/arealplan er ingen dispensasjonssøknader innvilget vedr. 100-metersbeltet. Eksisterende områder for spredt fritidsbebyggelse (LN-H-områder) blir tatt opp til vurdering, spesielt med tanke på antall enheter som kan bygges i planperioden. Det er ikke fremkommet signaler som tilsier utvidelse av eksisterende LNF-H områder eller at nye bør vurderes Helse i plan forebyggende arbeid: Folkehelsemeldingen (St.m. nr. 16) lanserer en rekke tiltak for å styrke folkehelseperspektivet i samfunnsplanleggingen. Kommunestyret har i sak K109/06 vedtatt følgende: 4

6 Det inngås avtale mellom Fauske kommune og Nordland fylkeskommune vedrørende Helse i plan. Det opprettes egen folkehelsekoordinator/rådgiver i Fauske kommune med ansvar for å drive fram prosjektet og koordinere folkehelseprogrammet. Vedkommende skal involveres i denne rulleringsprosessen og skal også forestå rullering av Kommuneplanen samfunnsdelen. Plan- og utviklingsutvalget skal organisere arbeidet. Universell utforming er tema i gjeldende arealplan ved føringer lagt i retningslinjer. Opprettholdes ved rullering. Barn og unges interesser er ivaretatt i gjeldende arealplan ved føringer lagt i bestemmelser/retningslinjer. Opprettholdes ved rullering Aktuelle problemstillinger. - forutsigbarhet og langsiktighet i arealforvaltningen - ivareta natur, biologisk mangfold og kulturverdier - enklere og raskere behandling av enkeltsaker og plansaker - sikre eksisterende og planlagte arealer for næringsutvikling - sikre områder for friluftsliv og rekreasjon - fokus på jordvern 2. Rammer for planarbeidet Lokale føringer for planarbeidet Samfunnsdelen Kommuneplan, samfunnsdelen som er vedtatt legges til grunn for arealplanleggingen. Samfunnsdelen har to sett visjoner; en slagordsforma visjon og en modifisert arbeidsvisjon samt 3 hovedmål; ett med fokus på kommunens inntektsgrunnlag, ett med fokus på kommunens velferdsgrunnlag og ett med fokus på kommunens trivselsgrunnlag. Slagord: Marmorbyen Fauske Visjon: Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Hovedmål: Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle Satsingsområde/delmål: 1a) Fauske kommune skal tilrettelegge for en målretta satsing innen næring, med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. 1b) Fauske kommune skal stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. 5

7 1c) Fauske kommune skal utnytte sine fordeler mht. tilgjengelige arealer, geografisk beliggenhet og kommunikasjonsmessig knutepunkt. 2a) Fauske kommune skal ha et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innen både forebygging og rehabilitering. 2b) I Fauske kommune skal utdanning vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. 2c) Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolestrukturen og nærmiljøanleggene. Herunder også full barnehagedekning. 3a) Fauske skal ha en kulturell storstue/kulturhus. 3b) Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. 3c) Fauske kommune skal bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen). 3d) Fauske kommune skal bekjempe rus-, vold- og vinningskriminalitetsproblemer Gjeldende arealdel for land og sjø. Gjeldende arealdel har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Område Furnes/Strømsnes og Skysselvika/Leivset uten arealplanstatus 6

8 Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt

9 Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Delkart - Sulitjelma Delkart Langvatnet I 8

10 Delkart Langvatnet II Delkart Daja/Jakobsbakken 9

11 Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Erfaringene som er høstet herfra gir rammer for rulleringen. Arealdelen gis en delvis gjennomgang på gjeldende arealdel og full gjennomgang på de 2 nye områdene Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og Skysselvika/Leivset. Hovedproblemstillingene er nevnt i pkt Gjeldende bestemmelser og retningslinjer vil bli gjennomgått og modernisert. Mange nye reguleringsplaner er vedtatt i planperioden og vil bli lagt inn i arealdelen. Det tas sikte på å gjøre kartfremstillingen mer samkjørt og brukervennlig. Tematiske kart skal danne grunnlag for arealavveiningene i prosessen og temakartene underbygger arealplanen slik at temakartene som vil være viktige som grunnlag i detaljplanlegging og enkeltsaksbehandling etter at planen er vedtatt. For eventuelle nye utbyggingsområder vil temaene i pkt. 3 bli lagt til grunn. 10

12 2.2. Regionale føringer Fylkesplanen 1BA573AF920F&ax=center:92DD6A19-8BC3-4AFA-8A52-99AEFEE7AC0F,-1 med arealpolitiske retningslinjer skal legges til grunn for kommuneplanarbeidet. I forbindelse med verneplan for Sjunkan Misten er det utarbeidet en fylkesdelplan for området. Felles retningslinjer for fritidsbebyggelse i Bodø, Fauske og Sørfold er utarbeidet av Nordland fylkeskommune og kommunene i fellesskap og dette blir retningsgivende i rulleringsprosessen. Fylkesdelplaner skal også legges til grunn for planarbeidet så langt de er relevante. Avvik fra retningslinjene om arealbruk i fylkesplan og fylkesdelplaner kan gi grunnlag for innsigelse fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet til kommunale planer Nasjonale føringer Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, rikspolitiske bestemmelser, rikspolitiske retningslinjer og rundskriv. Disse mål og rammer skal legges til grunn for kommuner, fylkeskommuner og statlig fagmyndighet i deres planlegging og forvaltning. Etter plan- og bygningslovens 9-3 har fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor kommunene. Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet. Plan- og bygningsloven og aktuelle forskrifter.. Rikspolitiske bestemmelser (RPB) og rikspolitiske retningslinjer (RPR) er formell instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandling etter loven. Følgende rikspolitiske retningslinjer er relevante for planlegging i Fauske kommune: - RPR for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen - RPR for vernede vassdrag - RPR for samordnet areal- og transportplanlegging I flere stortingsmeldinger er det gitt føringer for kommuneplanleggingen: - St.m. nr 17 ( ) om samfunnssikkerhet. - St.m. nr. 16 Folkehelsemeldingen skal styrke folkehelseperspektivet i planleggingen. Nasjonal politikk, jfr. rundskriv T Om tilgjengelighet, pålegger kommunene å planlegge med tanke på en utforming som er tilpasset alle grupper. Det vil si at funksjonshemmedes interesser må ivaretas i planarbeidet 11

13 3. Tema som skal utredes Dette planprogrammet er bygd opp med en gjennomgang av det enkelte tema som skal utredes for å vurdere behovet for undersøkelser i nye utbyggingsområder som måtte bli foreslått. Generelt er det behov for å utarbeide temakart. Nedenfor er det en gjennomgang av de temaene som er planlagt utredet. For nye utbyggingsområder vil det bli benyttet en metode for verdi- og konsekvensvurdering som er beskrevet i planprogrammet Gjennomgående tema som skal legges til grunn i prosessen: Miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning Helse i planleggingen, jfr. St.m. nr. 16 Folkehelsemeldinga Universell utforming, jfr. rundskriv T5-99 Om tilgjengelighet for alle Barn og unges rettigheter, jfr. RPR Barn og unge Øvrige temaer Landbruk (jord og skogbruk): Fauske er en viktig landbrukskommune i Nordland. Landbruksverdiene er godt kartlagt og dokumentert av NIJOS og lokal landbruksmyndighet. Det er utarbeidet eget temakart for landbruk/skogbruk. Konsekvensene for landbruk er også en del av verdi- og konsekvensvurderingen Fiskeri og havbruk: Det er utarbeidet egne temakart for fiskeri og havbruk (Kystsoneplanen). Fiskeri og havbruk vil ikke inngå i verdi- og konsekvensvurderingen Samiske forhold: Reindriftsinteressene er godt kartlagt. Egne temakart for reindriften er utarbeidet av Storskog/Sjunkfjell reinbeitedistrikt og Balvatn reinbeitedistrikt. Konsekvensene for reindriften er også en del av verdi- og konsekvensvurderingen Friluftsliv og rekreasjon: Friluftsliv og rekreasjon er viktige tema og temakart finnes i digital form. Kommunen har vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Friluftsliv og rekreasjon vil ikke inngå i verdi- og konsekvensvurderingen Naturverdier og biologisk mangfold: Fauske kommune har et godt grunnlag med det som er lagt inn i naturbasen til DN (Direktoratet for naturforvaltning). I tillegg finnes viltkart og gode databaser for karplanter, fugl og insektbiotoper og Inngrepsfrie naturområder (INON) som skal legges til grunn i arealplanleggingen. Naturverdi og biologisk mangfold er også tema i verdi- og konsekvensvurderingen. 12

14 Kulturminner og kulturmiljø: Det er foretatt registreringer i mange sammenhenger, mye av dette materialet foreligger ikke i digital form. Kjente automatisk fredete kulturminner (ØK fornminne) og områder som er formelt fredet finnes i Askeladden. SEFRAK-bygninger er tilgjengelige i GAB-registeret. Når det gjelder nyere tids kulturminner krigsminner er det behov for en nærmere kartlegging. Kulturminnene er et tema i verdi- og konsekvensvurderingen Lekeområder for barn og unge: Lekeområder for barn og unge er delvis kartlagt. Kommunen har vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet I den forbindelse er det utarbeidet digitale temakart for anlegg for idrett og friluftsliv. Barn og unge er også et av temaene i verdi- og konsekvensutredningen Støy og forurensing: Det finnes ikke forurensingsdata i kommunen. Kommunen har likevel en del data, blant annet støyvurderinger for planlagte skytebaner og motorsportanlegg. Det vil bli vurdert om eksisterende skytebaneanlegg i Nordvika skal støyvurderes. Andre forurensingstema vil bli vurdert ut fra faglig skjønn. Støy og forurensing inngår også som tema i verdi- og konsekvensvurderingen Samfunnssikkerhet: Fauske har generell kriseplan vedtatt , sist revidert Sårbarhets- og risikoanalyse skal utføres. Dette arbeidet vil bli brukt som grunnlag i arealplanen. Samfunnssikkerhet er et tema i verdi- og konsekvensvurderingen for eventuelle nye utbyggingsområder Infrastruktur og kommunale tjenester: Infrastruktur er en viktig forutsetning for utbygging av nye områder. I den sammenheng tenkes det særlig på vei, vann og avløp. For de områder som ligger inne i dagens plan og de to nye områdene Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og Skysselvika/Leivset er kommunen godt dekket infrastrukturmessig. Det er ikke særskilte behov på dette området. 13

15 4. Verdi- og konsekvensvurdering For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en verdi- og konsekvensvurdering. For hvert av områdene skal det gjennomføres en (forenklet) verdivurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken skal konsekvensene vurderes. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglige skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. I verdi- og konsekvensvurderingen skal følgende tema vurderes: Miljø- og naturressurser: Naturverdier, biologisk mangfold Jord- og skogbruksressurser Landskap Kulturminner, kulturmiljø Forurensning, støy Andre miljøkonsekvenser Samfunn: Helse Universell utforming Barn og unge Samfunnssikkerhet Tettstedsutvikling Annet Disse temaene skal vurderes med en kortfattet beskrivelse og en sammenfatning etter en firedelt skala. For hvert område skal det vurderes hvor verdifullt området er for hvert tema. Deretter skal konsekvensene ved den foreslåtte arealbruk vurderes. De gjennomgående perspektivene (miljø, helse, tilgjengelighet, barn og unge) skal vurderes som del av temaene der dette er naturlig. Følgende skala benyttes ved vurderingen av områdene: Verdivurdering: Verdien vises med 1 til 4 stjerner: * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi **** = Svært stor verdi Konsekvensvurdering: Konfliktgraden vurderes fra 4 til +4: = Små negative konsekvenser = Middels negative konsekvenser = Store negative konsekvenser = Svært store negative konsekvenser 0 = Ingen konsekvenser = Små positive konsekvenser = Middels positive konsekvenser = Store positive konsekvenser = Svært store positive konsekvenser I de tilfellene hvor det ikke er mulig å vurdere verdier eller konsekvenser skal det heller ikke føres opp noen vurdering. 14

16 Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med tekstdelen til planen skal tilfredsstille kravene i 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 15

17 5. Planprosessen Planprosessen omfatter: - samarbeid med berørte offentlige myndigheter - medvirkning fra berørte organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner - politisk behandling Samarbeid med berørte offentlige myndigheter: Det legges opp til et tett samarbeid med regionale myndigheter gjennom hele planprosessen. Medvirkning: Organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner vil bli oppfordret til å gi innspill tidlig i planprosessen.. Planprogram, informasjon om planarbeidet og forslag til arealplan legges ut på kommunens hjemmeside. Det legges til rette for elektronisk tilbakemelding. Politisk behandling. Planprogrammet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra planutvalget. Hovedkonklusjonene i vedtatt planprogram gjøres kjent gjennom kunngjøringen av planarbeidet og ved at programmet sendes til berørte myndigheter og organisasjoner. Planutvalget deltar aktivt i planprosessen som styringsgruppe for prosjektet og legger forslaget til plan ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtar kommuneplanen. 6. Organisering av planarbeidet Kommunestyret er ansvarlig myndighet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Kommunestyret skal også vedta kommuneplanen. Planutvalget er styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. Det er oppnevnt en administrativ prosjektgruppe med følgende sammensetting: enhetsleder plan/næring Gudrun Hagalinsdottir (leder) plansjef Paul E. Aakerli skogbrukssjef Wilhelm Morgenstierne avdelingsingeniør Jan-Erik Johansen Barnerepresentant Gunn Lisbeth Pedersen tiltrer ved behov I tillegg oppnevnes arbeids-/faggrupper etter behov. Hovedaktivitetene i planprosessen er vist i vedlegg 2. 16

18 Vedlegg 1: Annonsering og brev til offentlige instanser Annonse ved rullering av kommuneplan for Fauske kommune : VARSEL OM IGANGSETTING AV REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL. SAMTIDIG VARSLES OPPSTART AV ARBEID MED NY KOMMUNEDELPLAN FOR STRØMSNES I VALNESFJORD Fauske kommunestyre vedtok i møte , sak, at det skal igangsettes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arealdelen i kommuneplan har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering og alle ovennevnte planer skal rulleres. I henhold til Plan og bygningsloven, 20-1 og 20-4 skal det også utarbeides kommunedelplan for Strømsnes i Valnesfjord. Planen omfatter hele Furneshalvøya til og med Brattåsvika i nord. Videre mot øst til Valnesfjordvatnet og sørover forbi Nemnesodden til Stormyrhågen. Derfra vestover til Haug. Mot vest avgrenses planområdet av sjøen (strandlinjen). Kommuneplanens arealdel skal altså vise bruk og vern av kommunens arealer, både på sjø og på land, gjennom flere plankart med bestemmelser. Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter. Behov for åpne møter vil bli avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i lokalavisene. Innspill/synspunkter til oppstart revisjon/planoppstart sendes innen 1. mai 2006 til Fauske kommune plan/næring, postboks 93, 8201 Fauske. De som har synspunkter eller opplysninger av betydning for planarbeidet, kan også ta kontakt med Paul Aakerli, tlf , eller Jan-Erik Johansen, tlf Leder plan/næring 17

19 Brev til offentlige instanser: Saksbehandler: Jan Erik Johansen - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 06/2126/JEJ Dato: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED NY KOMMUNEDELPLAN FOR STRØMSNES I VALNESFJORD. SAMTIDIG VARSLES IGANGSETTING AV REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fauske kommunestyre vedtok i møte , sak 16/06, at det skal igangsettes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering og alle ovennevnte planer skal rulleres. I hovedplanen ligger det fortsatt 2 delplanområder som ikke er ferdigstilt. Det skal derfor iht. Plan- og bygningsloven, 20-1, 20-4 og 20-5 utarbeides kommunedelplan for Strømsnes i Valnesfjord. Planen omfatter hele Furneshalvøya til og med Brattåsvika i nord. Videre mot øst til Valnesfjordvatnet og sørover forbi Nemnesodden til Stormyrhågen. Derfra vestover til Haug. Mot vest avgrenses planområdet av sjøen (strandlinjen). Delplanområde for Skysselvika/Leivset innlemmes i hovedplanen og vil vil få samme saksbehandling som delplan ovenfor. Dette vil gjøre arealdelen i kommuneplanen komplett. Kommuneplanens arealdel skal altså vise bruk og vern av kommunens arealer, både på sjø og på land, gjennom flere plankart med bestemmelser. Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter. Behov for åpne møter vil bli avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i loalavisene. Innspill til oppstart revisjon/planoppstart sendes innen 1. mai 2006 til Fauske kommune plan/næring, pb. 93, 8201 Fauske. De som har synspunkter eller opplysninger av betydning for planarbeidet, kan også ta kontakt med Paul Aakerli, tlf eller undertegnede. Med hilsen Jan Erik Johansen Avd.ingeniør Annonse offentlig ettersyn Planprogram 18

20 Vedlegg 2: Hovedaktiviteter ved rullering av kommuneplanens arealdel Fauske kommune Aktivitet Tidsrom Frist Oppstartfasen: Prinsippvedtak i kommunestyret om revisjon Kunngjøre oppstart Utarbeide forslag til planprogram Kunngjøring forslag til planprogram Januar 2007 Februar 2007 Drøftingsmøte med regionale myndigheter Uttalelse til forslag til planprogram Behandling av planprogram i PU og KS Utredningsfasen: Informasjonsinnhenting Analyser Møte med regionale myndigheter Arbeid i styrings- og arbeidsgrupper Offentlig ettersyn: Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn Eventuelle møter med regionale myndigheter Åpne møter? Avslutningsarbeider: Vurdere uttalelser/bearbeide planen Eventuell megling Kommuneplanvedtak Kunngjøring informasjonstiltak Mars 2007 Mars april 2007 Juni 2007 August 2007 januar 2008 Feb./Mars 2008 Mars April 2008 Mai juni 2008 Juni juli

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012

Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan. Høringsfrist 11. mai 2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 MELØY KOMMUNEPLAN - 22.03.2012 Forslag til planprogram for revisjon av Meløy kommuneplan Høringsfrist 11. mai 2012 Innhold

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV NAUTØYA TILTAKSHAVER: SELØY KYSTFERIE DATO: 12.09.2014 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 1 1.1 Hensikten med planarbeidet... 1 1.2 Planprogrammet... 2 1.3 Krav om konsekvensutredning...

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram

Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Revisjon av kommuneplanen for Klæbu planprogram Arkivsak-dok.: 09/284-33 Planprogram fastsatt av kommunestyret 29.03.2007, sak 7/07 Forslag til endret program behandlet av formannskapet 26.11.2009, sak

Detaljer

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026

Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Kommunedelplan for Nordre Frogn 2014-2026 Planprogram Dato: 9.5.2014 Revidert 18.6.2014 i tråd med KS-vedtak i sak 84/14 den 16.6.2014 1 KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN 2014-2026 PLANPROGRAM Innhold 1

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027

Fastsetting av planprogram for revidering av samfunnsdel i kommuneplan for Eigersund kommune 2015-2027 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.06.2014 Arkiv: :FE-143 Arkivsaksnr.: 14/650 Journalpostløpenr.: 14/15815 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune

Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune Planprogram Kommuneplanens langsiktige del Søndre Land kommune 2014-2026 Revidert utgave etter høring - 21.aug.2013 Vedtatt kommunestyret 16.09.2013 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Utviklingstrekk i Søndre

Detaljer

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013

Meløy kommuneplan 2013-2025. Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 Meløy kommuneplan 2013-2025 Samfunnsdelen Utkast til offentlig ettersyn 1. mars - 30. april 2013 MELØY KOMMUNEPLAN - 27.02.2013 Innhold Visjon... 2 Innledning... 3 Samfunnsdelen Utfordringer, mål og strategier...

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument

Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument NIVI-rapport 2012:3 Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag. Grunnlagsdokument Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer