Forslag til planprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram

2 Forord: Fauske kommunestyre vedtok , sak 16/06, å sette i gang rullering av kommuneplanen, arealdelen. Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang hele arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering ved at alle ovennevnte planer skal rulleres. I hovedplanen ligger det fortsatt 2 tiltenkte delplanområder som ikke er ferdigstilt. Det er området Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og området Skysselvika/Leivset. Disse områdene vil i rulleringsprosessen sannsynligvis innlemmes i hovedplanen da disse områdene ikke anses særlig konfliktfylt og dermed ikke har behov for særskilt delplanstatus. Planarbeidet har særlig fokus på å gjøre kommuneplanen komplett med arealstatus på hele kommunens land- og sjøareal. Videre vil føringer i gjeldende samfunnsdel (strategisk del) være retningsgivende i prosessen. Erfaringsmessig oppleves gjeldende arealplan som tilfredsstillende. Det er gitt få dispensasjoner og den er et godt verktøy for saksbehandling der både administrasjon og politikere føler eierskap. Denne rulleringsprosessen legger derfor ikke opp til full gjennomgang på gjeldende arealplan. Melding om oppstart av arealplanarbeidet er sendt berørte parter ved eget skriv den og planstart er kunngjort i avisene den I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 1.april 2005, 2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel behandles etter forskriften. KU-forskriften krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i prosessen. Planprogrammet skal sendes ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I planprogrammet er det en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal omfatte. Deretter følger en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess. Programmet vil ligge ute til offentlig ettersyn i tiden

3 Merknader til planprogrammet eller andre innspill til planarbeidet sendes Fauske kommune, plan/næring, postboks 93, 8201 Fauske eller e-post til: innen Spørsmål vedrørende Planprogrammet eller planarbeidet forøvrig kan rettes til: Plansjef Paul E. Aakerli tlf Avd.ing. Jan-Erik Johansen tlf e-post: e-post: Fauske kommune,... Ordføreren 2

4 Innhold: Forord: Generelt om kommuneplanlegging og kommuneplansystemet Hovedproblemstillinger ved denne rulleringen Befolkningsutvikling: Utvikling av tettstedene i kommunen: Spredt boligbygging: Helse i plan forebyggende arbeid: Aktuelle problemstillinger Rammer for planarbeidet Lokale føringer for planarbeidet Samfunnsdelen Gjeldende arealdel for land og sjø Regionale føringer Nasjonale føringer Tema som skal utredes Gjennomgående tema som skal legges til grunn i prosessen: Miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning Helse i planleggingen, jfr. St.m. nr. 16 Folkehelsemeldinga Universell utforming, jfr. rundskriv T5-99 Om tilgjengelighet for alle Barn og unges rettigheter, jfr. RPR Barn og unge Øvrige temaer Landbruk (jord og skogbruk): Fiskeri og havbruk: Samiske forhold: Friluftsliv og rekreasjon: Naturverdier og biologisk mangfold: Kulturminner og kulturmiljø: Lekeområder for barn og unge: Støy og forurensing: Samfunnssikkerhet: Infrastruktur og kommunale tjenester: Verdi- og konsekvensvurdering Planprosessen Organisering av planarbeidet...16 Vedlegg 1: Annonsering og brev til offentlige instanser...17 Vedlegg 2: Hovedaktiviteter ved rullering av kommuneplanens arealdel Fauske kommune

5 1. Generelt om kommuneplanlegging og kommuneplansystemet Kommunene er pålagt å utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Fauske kommunes plansystem består av en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: Samfunnsdelen med mål og retningslinjer for utviklingen i kommunen Arealdelen gir bestemmelser og retningslinjer for forvaltning av arealer både på sjø og land på grunnlag av blant annet samfunnsdelen. Den kortsiktige del omfatter: Handlingsdel/økonomiplan 1.1. Hovedproblemstillinger ved denne rulleringen Befolkningsutvikling: Fauske kommune har i all sin planlegging og infrastrukturutbygging tatt sikte på å legge til rette for å opprettholde/øke folketallet. Likevel er tendensen en begynnende befolkningsnedgang. En hovedutfordring vil da være: Hvorledes stanse den negative befolkningsutviklingen i Fauske Utvikling av tettstedene i kommunen: Det er viktig å få til en god utvikling i tettstedene i kommunen, dette gir grunnlag for trivsel i hele kommunen. En hovedutfordring i denne sammenheng vil være tilrettelegging for framtidig boligbygging gjennom tilrettelegging av gode boligområder. I gjeldende arealplan er det i tettstedene lagt inn slike områder. I planperioden fra hovedplan ble vedtatt er bare mindre deler av disse områdene tatt i bruk og kan derfor fortsatt opprettholdes som buffer for framtidig boligbygging. Om dette er tilstrekkelig må være en hovedproblemstilling ved denne rulleringen. Likeledes må det gis muligheter for spredt boligbygging i områder av kommunen der dette er mulig. I de to nye områdene uten overordnet arealplanstatus vil dette bli en hovedutfordring Spredt boligbygging/fritidsbebyggelse: Spredt boligbygging vil trolig fortsatt være en viktig del av utbyggingsmønstret i Fauske kommune. Ut fra dagens situasjon/arealplan er ingen dispensasjonssøknader innvilget vedr. 100-metersbeltet. Eksisterende områder for spredt fritidsbebyggelse (LN-H-områder) blir tatt opp til vurdering, spesielt med tanke på antall enheter som kan bygges i planperioden. Det er ikke fremkommet signaler som tilsier utvidelse av eksisterende LNF-H områder eller at nye bør vurderes Helse i plan forebyggende arbeid: Folkehelsemeldingen (St.m. nr. 16) lanserer en rekke tiltak for å styrke folkehelseperspektivet i samfunnsplanleggingen. Kommunestyret har i sak K109/06 vedtatt følgende: 4

6 Det inngås avtale mellom Fauske kommune og Nordland fylkeskommune vedrørende Helse i plan. Det opprettes egen folkehelsekoordinator/rådgiver i Fauske kommune med ansvar for å drive fram prosjektet og koordinere folkehelseprogrammet. Vedkommende skal involveres i denne rulleringsprosessen og skal også forestå rullering av Kommuneplanen samfunnsdelen. Plan- og utviklingsutvalget skal organisere arbeidet. Universell utforming er tema i gjeldende arealplan ved føringer lagt i retningslinjer. Opprettholdes ved rullering. Barn og unges interesser er ivaretatt i gjeldende arealplan ved føringer lagt i bestemmelser/retningslinjer. Opprettholdes ved rullering Aktuelle problemstillinger. - forutsigbarhet og langsiktighet i arealforvaltningen - ivareta natur, biologisk mangfold og kulturverdier - enklere og raskere behandling av enkeltsaker og plansaker - sikre eksisterende og planlagte arealer for næringsutvikling - sikre områder for friluftsliv og rekreasjon - fokus på jordvern 2. Rammer for planarbeidet Lokale føringer for planarbeidet Samfunnsdelen Kommuneplan, samfunnsdelen som er vedtatt legges til grunn for arealplanleggingen. Samfunnsdelen har to sett visjoner; en slagordsforma visjon og en modifisert arbeidsvisjon samt 3 hovedmål; ett med fokus på kommunens inntektsgrunnlag, ett med fokus på kommunens velferdsgrunnlag og ett med fokus på kommunens trivselsgrunnlag. Slagord: Marmorbyen Fauske Visjon: Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Hovedmål: Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle Satsingsområde/delmål: 1a) Fauske kommune skal tilrettelegge for en målretta satsing innen næring, med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. 1b) Fauske kommune skal stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. 5

7 1c) Fauske kommune skal utnytte sine fordeler mht. tilgjengelige arealer, geografisk beliggenhet og kommunikasjonsmessig knutepunkt. 2a) Fauske kommune skal ha et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innen både forebygging og rehabilitering. 2b) I Fauske kommune skal utdanning vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. 2c) Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolestrukturen og nærmiljøanleggene. Herunder også full barnehagedekning. 3a) Fauske skal ha en kulturell storstue/kulturhus. 3b) Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. 3c) Fauske kommune skal bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen). 3d) Fauske kommune skal bekjempe rus-, vold- og vinningskriminalitetsproblemer Gjeldende arealdel for land og sjø. Gjeldende arealdel har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Område Furnes/Strømsnes og Skysselvika/Leivset uten arealplanstatus 6

8 Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt

9 Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Delkart - Sulitjelma Delkart Langvatnet I 8

10 Delkart Langvatnet II Delkart Daja/Jakobsbakken 9

11 Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Erfaringene som er høstet herfra gir rammer for rulleringen. Arealdelen gis en delvis gjennomgang på gjeldende arealdel og full gjennomgang på de 2 nye områdene Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og Skysselvika/Leivset. Hovedproblemstillingene er nevnt i pkt Gjeldende bestemmelser og retningslinjer vil bli gjennomgått og modernisert. Mange nye reguleringsplaner er vedtatt i planperioden og vil bli lagt inn i arealdelen. Det tas sikte på å gjøre kartfremstillingen mer samkjørt og brukervennlig. Tematiske kart skal danne grunnlag for arealavveiningene i prosessen og temakartene underbygger arealplanen slik at temakartene som vil være viktige som grunnlag i detaljplanlegging og enkeltsaksbehandling etter at planen er vedtatt. For eventuelle nye utbyggingsområder vil temaene i pkt. 3 bli lagt til grunn. 10

12 2.2. Regionale føringer Fylkesplanen 1BA573AF920F&ax=center:92DD6A19-8BC3-4AFA-8A52-99AEFEE7AC0F,-1 med arealpolitiske retningslinjer skal legges til grunn for kommuneplanarbeidet. I forbindelse med verneplan for Sjunkan Misten er det utarbeidet en fylkesdelplan for området. Felles retningslinjer for fritidsbebyggelse i Bodø, Fauske og Sørfold er utarbeidet av Nordland fylkeskommune og kommunene i fellesskap og dette blir retningsgivende i rulleringsprosessen. Fylkesdelplaner skal også legges til grunn for planarbeidet så langt de er relevante. Avvik fra retningslinjene om arealbruk i fylkesplan og fylkesdelplaner kan gi grunnlag for innsigelse fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet til kommunale planer Nasjonale føringer Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, rikspolitiske bestemmelser, rikspolitiske retningslinjer og rundskriv. Disse mål og rammer skal legges til grunn for kommuner, fylkeskommuner og statlig fagmyndighet i deres planlegging og forvaltning. Etter plan- og bygningslovens 9-3 har fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor kommunene. Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet. Plan- og bygningsloven og aktuelle forskrifter.. Rikspolitiske bestemmelser (RPB) og rikspolitiske retningslinjer (RPR) er formell instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandling etter loven. Følgende rikspolitiske retningslinjer er relevante for planlegging i Fauske kommune: - RPR for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen - RPR for vernede vassdrag - RPR for samordnet areal- og transportplanlegging I flere stortingsmeldinger er det gitt føringer for kommuneplanleggingen: - St.m. nr 17 ( ) om samfunnssikkerhet. - St.m. nr. 16 Folkehelsemeldingen skal styrke folkehelseperspektivet i planleggingen. Nasjonal politikk, jfr. rundskriv T Om tilgjengelighet, pålegger kommunene å planlegge med tanke på en utforming som er tilpasset alle grupper. Det vil si at funksjonshemmedes interesser må ivaretas i planarbeidet 11

13 3. Tema som skal utredes Dette planprogrammet er bygd opp med en gjennomgang av det enkelte tema som skal utredes for å vurdere behovet for undersøkelser i nye utbyggingsområder som måtte bli foreslått. Generelt er det behov for å utarbeide temakart. Nedenfor er det en gjennomgang av de temaene som er planlagt utredet. For nye utbyggingsområder vil det bli benyttet en metode for verdi- og konsekvensvurdering som er beskrevet i planprogrammet Gjennomgående tema som skal legges til grunn i prosessen: Miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning Helse i planleggingen, jfr. St.m. nr. 16 Folkehelsemeldinga Universell utforming, jfr. rundskriv T5-99 Om tilgjengelighet for alle Barn og unges rettigheter, jfr. RPR Barn og unge Øvrige temaer Landbruk (jord og skogbruk): Fauske er en viktig landbrukskommune i Nordland. Landbruksverdiene er godt kartlagt og dokumentert av NIJOS og lokal landbruksmyndighet. Det er utarbeidet eget temakart for landbruk/skogbruk. Konsekvensene for landbruk er også en del av verdi- og konsekvensvurderingen Fiskeri og havbruk: Det er utarbeidet egne temakart for fiskeri og havbruk (Kystsoneplanen). Fiskeri og havbruk vil ikke inngå i verdi- og konsekvensvurderingen Samiske forhold: Reindriftsinteressene er godt kartlagt. Egne temakart for reindriften er utarbeidet av Storskog/Sjunkfjell reinbeitedistrikt og Balvatn reinbeitedistrikt. Konsekvensene for reindriften er også en del av verdi- og konsekvensvurderingen Friluftsliv og rekreasjon: Friluftsliv og rekreasjon er viktige tema og temakart finnes i digital form. Kommunen har vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Friluftsliv og rekreasjon vil ikke inngå i verdi- og konsekvensvurderingen Naturverdier og biologisk mangfold: Fauske kommune har et godt grunnlag med det som er lagt inn i naturbasen til DN (Direktoratet for naturforvaltning). I tillegg finnes viltkart og gode databaser for karplanter, fugl og insektbiotoper og Inngrepsfrie naturområder (INON) som skal legges til grunn i arealplanleggingen. Naturverdi og biologisk mangfold er også tema i verdi- og konsekvensvurderingen. 12

14 Kulturminner og kulturmiljø: Det er foretatt registreringer i mange sammenhenger, mye av dette materialet foreligger ikke i digital form. Kjente automatisk fredete kulturminner (ØK fornminne) og områder som er formelt fredet finnes i Askeladden. SEFRAK-bygninger er tilgjengelige i GAB-registeret. Når det gjelder nyere tids kulturminner krigsminner er det behov for en nærmere kartlegging. Kulturminnene er et tema i verdi- og konsekvensvurderingen Lekeområder for barn og unge: Lekeområder for barn og unge er delvis kartlagt. Kommunen har vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet I den forbindelse er det utarbeidet digitale temakart for anlegg for idrett og friluftsliv. Barn og unge er også et av temaene i verdi- og konsekvensutredningen Støy og forurensing: Det finnes ikke forurensingsdata i kommunen. Kommunen har likevel en del data, blant annet støyvurderinger for planlagte skytebaner og motorsportanlegg. Det vil bli vurdert om eksisterende skytebaneanlegg i Nordvika skal støyvurderes. Andre forurensingstema vil bli vurdert ut fra faglig skjønn. Støy og forurensing inngår også som tema i verdi- og konsekvensvurderingen Samfunnssikkerhet: Fauske har generell kriseplan vedtatt , sist revidert Sårbarhets- og risikoanalyse skal utføres. Dette arbeidet vil bli brukt som grunnlag i arealplanen. Samfunnssikkerhet er et tema i verdi- og konsekvensvurderingen for eventuelle nye utbyggingsområder Infrastruktur og kommunale tjenester: Infrastruktur er en viktig forutsetning for utbygging av nye områder. I den sammenheng tenkes det særlig på vei, vann og avløp. For de områder som ligger inne i dagens plan og de to nye områdene Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og Skysselvika/Leivset er kommunen godt dekket infrastrukturmessig. Det er ikke særskilte behov på dette området. 13

15 4. Verdi- og konsekvensvurdering For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en verdi- og konsekvensvurdering. For hvert av områdene skal det gjennomføres en (forenklet) verdivurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken skal konsekvensene vurderes. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglige skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. I verdi- og konsekvensvurderingen skal følgende tema vurderes: Miljø- og naturressurser: Naturverdier, biologisk mangfold Jord- og skogbruksressurser Landskap Kulturminner, kulturmiljø Forurensning, støy Andre miljøkonsekvenser Samfunn: Helse Universell utforming Barn og unge Samfunnssikkerhet Tettstedsutvikling Annet Disse temaene skal vurderes med en kortfattet beskrivelse og en sammenfatning etter en firedelt skala. For hvert område skal det vurderes hvor verdifullt området er for hvert tema. Deretter skal konsekvensene ved den foreslåtte arealbruk vurderes. De gjennomgående perspektivene (miljø, helse, tilgjengelighet, barn og unge) skal vurderes som del av temaene der dette er naturlig. Følgende skala benyttes ved vurderingen av områdene: Verdivurdering: Verdien vises med 1 til 4 stjerner: * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi **** = Svært stor verdi Konsekvensvurdering: Konfliktgraden vurderes fra 4 til +4: = Små negative konsekvenser = Middels negative konsekvenser = Store negative konsekvenser = Svært store negative konsekvenser 0 = Ingen konsekvenser = Små positive konsekvenser = Middels positive konsekvenser = Store positive konsekvenser = Svært store positive konsekvenser I de tilfellene hvor det ikke er mulig å vurdere verdier eller konsekvenser skal det heller ikke føres opp noen vurdering. 14

16 Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med tekstdelen til planen skal tilfredsstille kravene i 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 15

17 5. Planprosessen Planprosessen omfatter: - samarbeid med berørte offentlige myndigheter - medvirkning fra berørte organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner - politisk behandling Samarbeid med berørte offentlige myndigheter: Det legges opp til et tett samarbeid med regionale myndigheter gjennom hele planprosessen. Medvirkning: Organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner vil bli oppfordret til å gi innspill tidlig i planprosessen.. Planprogram, informasjon om planarbeidet og forslag til arealplan legges ut på kommunens hjemmeside. Det legges til rette for elektronisk tilbakemelding. Politisk behandling. Planprogrammet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra planutvalget. Hovedkonklusjonene i vedtatt planprogram gjøres kjent gjennom kunngjøringen av planarbeidet og ved at programmet sendes til berørte myndigheter og organisasjoner. Planutvalget deltar aktivt i planprosessen som styringsgruppe for prosjektet og legger forslaget til plan ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtar kommuneplanen. 6. Organisering av planarbeidet Kommunestyret er ansvarlig myndighet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Kommunestyret skal også vedta kommuneplanen. Planutvalget er styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. Det er oppnevnt en administrativ prosjektgruppe med følgende sammensetting: enhetsleder plan/næring Gudrun Hagalinsdottir (leder) plansjef Paul E. Aakerli skogbrukssjef Wilhelm Morgenstierne avdelingsingeniør Jan-Erik Johansen Barnerepresentant Gunn Lisbeth Pedersen tiltrer ved behov I tillegg oppnevnes arbeids-/faggrupper etter behov. Hovedaktivitetene i planprosessen er vist i vedlegg 2. 16

18 Vedlegg 1: Annonsering og brev til offentlige instanser Annonse ved rullering av kommuneplan for Fauske kommune : VARSEL OM IGANGSETTING AV REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL. SAMTIDIG VARSLES OPPSTART AV ARBEID MED NY KOMMUNEDELPLAN FOR STRØMSNES I VALNESFJORD Fauske kommunestyre vedtok i møte , sak, at det skal igangsettes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arealdelen i kommuneplan har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering og alle ovennevnte planer skal rulleres. I henhold til Plan og bygningsloven, 20-1 og 20-4 skal det også utarbeides kommunedelplan for Strømsnes i Valnesfjord. Planen omfatter hele Furneshalvøya til og med Brattåsvika i nord. Videre mot øst til Valnesfjordvatnet og sørover forbi Nemnesodden til Stormyrhågen. Derfra vestover til Haug. Mot vest avgrenses planområdet av sjøen (strandlinjen). Kommuneplanens arealdel skal altså vise bruk og vern av kommunens arealer, både på sjø og på land, gjennom flere plankart med bestemmelser. Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter. Behov for åpne møter vil bli avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i lokalavisene. Innspill/synspunkter til oppstart revisjon/planoppstart sendes innen 1. mai 2006 til Fauske kommune plan/næring, postboks 93, 8201 Fauske. De som har synspunkter eller opplysninger av betydning for planarbeidet, kan også ta kontakt med Paul Aakerli, tlf , eller Jan-Erik Johansen, tlf Leder plan/næring 17

19 Brev til offentlige instanser: Saksbehandler: Jan Erik Johansen - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 06/2126/JEJ Dato: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED NY KOMMUNEDELPLAN FOR STRØMSNES I VALNESFJORD. SAMTIDIG VARSLES IGANGSETTING AV REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fauske kommunestyre vedtok i møte , sak 16/06, at det skal igangsettes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering og alle ovennevnte planer skal rulleres. I hovedplanen ligger det fortsatt 2 delplanområder som ikke er ferdigstilt. Det skal derfor iht. Plan- og bygningsloven, 20-1, 20-4 og 20-5 utarbeides kommunedelplan for Strømsnes i Valnesfjord. Planen omfatter hele Furneshalvøya til og med Brattåsvika i nord. Videre mot øst til Valnesfjordvatnet og sørover forbi Nemnesodden til Stormyrhågen. Derfra vestover til Haug. Mot vest avgrenses planområdet av sjøen (strandlinjen). Delplanområde for Skysselvika/Leivset innlemmes i hovedplanen og vil vil få samme saksbehandling som delplan ovenfor. Dette vil gjøre arealdelen i kommuneplanen komplett. Kommuneplanens arealdel skal altså vise bruk og vern av kommunens arealer, både på sjø og på land, gjennom flere plankart med bestemmelser. Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter. Behov for åpne møter vil bli avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i loalavisene. Innspill til oppstart revisjon/planoppstart sendes innen 1. mai 2006 til Fauske kommune plan/næring, pb. 93, 8201 Fauske. De som har synspunkter eller opplysninger av betydning for planarbeidet, kan også ta kontakt med Paul Aakerli, tlf eller undertegnede. Med hilsen Jan Erik Johansen Avd.ingeniør Annonse offentlig ettersyn Planprogram 18

20 Vedlegg 2: Hovedaktiviteter ved rullering av kommuneplanens arealdel Fauske kommune Aktivitet Tidsrom Frist Oppstartfasen: Prinsippvedtak i kommunestyret om revisjon Kunngjøre oppstart Utarbeide forslag til planprogram Kunngjøring forslag til planprogram Januar 2007 Februar 2007 Drøftingsmøte med regionale myndigheter Uttalelse til forslag til planprogram Behandling av planprogram i PU og KS Utredningsfasen: Informasjonsinnhenting Analyser Møte med regionale myndigheter Arbeid i styrings- og arbeidsgrupper Offentlig ettersyn: Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn Eventuelle møter med regionale myndigheter Åpne møter? Avslutningsarbeider: Vurdere uttalelser/bearbeide planen Eventuell megling Kommuneplanvedtak Kunngjøring informasjonstiltak Mars 2007 Mars april 2007 Juni 2007 August 2007 januar 2008 Feb./Mars 2008 Mars April 2008 Mai juni 2008 Juni juli

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Forslag til planprogram ved rullering av kommuneplanens arealdel, landdelen Forslag til planprogram Side 1 av 8 Innhold: 1. Generelt om arealplanen 1 2. Aktuelle problemstillinger

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Detaljregulering. Oppstarts melding Åremma Øst

Detaljregulering. Oppstarts melding Åremma Øst Detaljregulering Oppstarts melding Åremma Øst Planprogram, dato: 20.11.2012 Arkivsaksnummer: Id 889 Planidentitet: 20131066 Plankonsulent: KNAS K. Nilsskog AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen E-post: post@knas.as

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum Prosjektplan Sigdal kommune Februar 2017 Innhold 1. Innledning og formål med prosjektplanen... 3 2. Geografisk avgrensning... 3 3. Grunnlag

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025

Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 - Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025 Rådmannens forslag Dato: 03.02.2010 Kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune 2012 2025 Side 1 Oppsummering - Fauske kommune skal nå revidere Kommuneplanens

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid

Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Fylkesdelplan for Hardangervidda bakgrunn, status og videre arbeid Prosjektleder Ellen Korvald Nore og Uvdal 12. mai 2009: Utgangspunkt for prosjektet Planprogrammets rammer Lokale prosesser Oppdrag fra

Detaljer

Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter

Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foreløpig arbeidsnotat Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kommuneplanens arealdel... 4 3.

Detaljer

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland

Skjema for behandling av saker etter plan- og bygningsloven - Oppland FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST Versjon 2-2008. Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter. Se www.planoppland.no

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og

Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og Forslag Planprogram Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025 Bardu kommune Innhold Kommunedelplan for vann og avløp 2016-2025... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Planområdet... 3 3. Om planprogrammet...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Planlegging etter Plan- og bygningsloven

Planlegging etter Plan- og bygningsloven Planlegging etter Plan- og bygningsloven «Planlegging er en avveining mellom ulike interesser og legger føringer for arealbruk, samfunnsutvikling og det enkelte byggetiltak.» Per Anders Røstad Fagansvarlig

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Har kommunene på Sør-Helgeland kontroll med utviklingen? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret

Kommunedelplan landbruk Planprogram. Vedtatt av kommunestyret Kommunedelplan landbruk 2014-2025 Planprogram Vedtatt av kommunestyret 10.09.2014. 2 3 Innhold 1. Bakgrunn og formål.6 1.1 Formål med planarbeidet 6 1.2 Formål med planprogrammet...6 1.3 Overordnede føringer.6

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune

Høringsuttalelse med innsigelse til kommuneplanens arealdel 2013 2025 for Meløy kommune «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed» ÁSSJEGIEHTADALLE /SAKSBEHANDLER DIJÁ SIEV./DERES REF. MIJÁ SIEV./VÅR REF. BVE./DATO «Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID»

Detaljer

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune 2017-2027 Rindal kommune varsler med dette om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM Levanger kommune KOMMUNEPLAN LEVANGER KOMMUNE PLANSYSTEM ANSVARLIG: PLANEN VEDTATT AV: REVIDERES. SAKSBEHANDLER: Plan- og utviklingsseksjonen Kommunestyret Etter behov Johannes Bremer KOMMUNEPLAN PLANSYSTEM

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2015-2022 Beskrivelse av planprosessen 23.05.16 Innhold Organisering av planprosessen... 3 Revidert framdriftsplan... 3 Medvirkning... 4 Innkomne forslag til utbyggingsområder...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Barn og unge i kommunal planlegging

Barn og unge i kommunal planlegging Barn og unge i kommunal planlegging Planprogram med vekt på barn og unges interesser Eksempel fra Av Tore Rolf Lund, Barn og unge i kommunal planlegging Barn og unge i planprogrammet kommuneplanens arealdel

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013

Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013 Forsøk samordning av innsigelser (FOSIN) Planforum 9. oktober 2013 Regjeringens åtte hovedpunkter 8. Levende lokaldemokrati Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer