Forslag til planprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til planprogram"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Kommuneplan Rullering av Arealdelen Forslag til planprogram

2 Forord: Fauske kommunestyre vedtok , sak 16/06, å sette i gang rullering av kommuneplanen, arealdelen. Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang hele arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering ved at alle ovennevnte planer skal rulleres. I hovedplanen ligger det fortsatt 2 tiltenkte delplanområder som ikke er ferdigstilt. Det er området Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og området Skysselvika/Leivset. Disse områdene vil i rulleringsprosessen sannsynligvis innlemmes i hovedplanen da disse områdene ikke anses særlig konfliktfylt og dermed ikke har behov for særskilt delplanstatus. Planarbeidet har særlig fokus på å gjøre kommuneplanen komplett med arealstatus på hele kommunens land- og sjøareal. Videre vil føringer i gjeldende samfunnsdel (strategisk del) være retningsgivende i prosessen. Erfaringsmessig oppleves gjeldende arealplan som tilfredsstillende. Det er gitt få dispensasjoner og den er et godt verktøy for saksbehandling der både administrasjon og politikere føler eierskap. Denne rulleringsprosessen legger derfor ikke opp til full gjennomgang på gjeldende arealplan. Melding om oppstart av arealplanarbeidet er sendt berørte parter ved eget skriv den og planstart er kunngjort i avisene den I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven av 1.april 2005, 2b, skal nye områder til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel behandles etter forskriften. KU-forskriften krever at det utarbeides et forslag til planprogram tidligst mulig i prosessen. Planprogrammet skal sendes ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I planprogrammet er det en kort beskrivelse av hvilke tema og områder planen skal omfatte. Deretter følger en beskrivelse av hva som skal utredes og planprosess. Programmet vil ligge ute til offentlig ettersyn i tiden

3 Merknader til planprogrammet eller andre innspill til planarbeidet sendes Fauske kommune, plan/næring, postboks 93, 8201 Fauske eller e-post til: innen Spørsmål vedrørende Planprogrammet eller planarbeidet forøvrig kan rettes til: Plansjef Paul E. Aakerli tlf Avd.ing. Jan-Erik Johansen tlf e-post: e-post: Fauske kommune,... Ordføreren 2

4 Innhold: Forord: Generelt om kommuneplanlegging og kommuneplansystemet Hovedproblemstillinger ved denne rulleringen Befolkningsutvikling: Utvikling av tettstedene i kommunen: Spredt boligbygging: Helse i plan forebyggende arbeid: Aktuelle problemstillinger Rammer for planarbeidet Lokale føringer for planarbeidet Samfunnsdelen Gjeldende arealdel for land og sjø Regionale føringer Nasjonale føringer Tema som skal utredes Gjennomgående tema som skal legges til grunn i prosessen: Miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning Helse i planleggingen, jfr. St.m. nr. 16 Folkehelsemeldinga Universell utforming, jfr. rundskriv T5-99 Om tilgjengelighet for alle Barn og unges rettigheter, jfr. RPR Barn og unge Øvrige temaer Landbruk (jord og skogbruk): Fiskeri og havbruk: Samiske forhold: Friluftsliv og rekreasjon: Naturverdier og biologisk mangfold: Kulturminner og kulturmiljø: Lekeområder for barn og unge: Støy og forurensing: Samfunnssikkerhet: Infrastruktur og kommunale tjenester: Verdi- og konsekvensvurdering Planprosessen Organisering av planarbeidet...16 Vedlegg 1: Annonsering og brev til offentlige instanser...17 Vedlegg 2: Hovedaktiviteter ved rullering av kommuneplanens arealdel Fauske kommune

5 1. Generelt om kommuneplanlegging og kommuneplansystemet Kommunene er pålagt å utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling innenfor sine områder. Fauske kommunes plansystem består av en langsiktig og en kortsiktig del. Den langsiktige del omfatter: Samfunnsdelen med mål og retningslinjer for utviklingen i kommunen Arealdelen gir bestemmelser og retningslinjer for forvaltning av arealer både på sjø og land på grunnlag av blant annet samfunnsdelen. Den kortsiktige del omfatter: Handlingsdel/økonomiplan 1.1. Hovedproblemstillinger ved denne rulleringen Befolkningsutvikling: Fauske kommune har i all sin planlegging og infrastrukturutbygging tatt sikte på å legge til rette for å opprettholde/øke folketallet. Likevel er tendensen en begynnende befolkningsnedgang. En hovedutfordring vil da være: Hvorledes stanse den negative befolkningsutviklingen i Fauske Utvikling av tettstedene i kommunen: Det er viktig å få til en god utvikling i tettstedene i kommunen, dette gir grunnlag for trivsel i hele kommunen. En hovedutfordring i denne sammenheng vil være tilrettelegging for framtidig boligbygging gjennom tilrettelegging av gode boligområder. I gjeldende arealplan er det i tettstedene lagt inn slike områder. I planperioden fra hovedplan ble vedtatt er bare mindre deler av disse områdene tatt i bruk og kan derfor fortsatt opprettholdes som buffer for framtidig boligbygging. Om dette er tilstrekkelig må være en hovedproblemstilling ved denne rulleringen. Likeledes må det gis muligheter for spredt boligbygging i områder av kommunen der dette er mulig. I de to nye områdene uten overordnet arealplanstatus vil dette bli en hovedutfordring Spredt boligbygging/fritidsbebyggelse: Spredt boligbygging vil trolig fortsatt være en viktig del av utbyggingsmønstret i Fauske kommune. Ut fra dagens situasjon/arealplan er ingen dispensasjonssøknader innvilget vedr. 100-metersbeltet. Eksisterende områder for spredt fritidsbebyggelse (LN-H-områder) blir tatt opp til vurdering, spesielt med tanke på antall enheter som kan bygges i planperioden. Det er ikke fremkommet signaler som tilsier utvidelse av eksisterende LNF-H områder eller at nye bør vurderes Helse i plan forebyggende arbeid: Folkehelsemeldingen (St.m. nr. 16) lanserer en rekke tiltak for å styrke folkehelseperspektivet i samfunnsplanleggingen. Kommunestyret har i sak K109/06 vedtatt følgende: 4

6 Det inngås avtale mellom Fauske kommune og Nordland fylkeskommune vedrørende Helse i plan. Det opprettes egen folkehelsekoordinator/rådgiver i Fauske kommune med ansvar for å drive fram prosjektet og koordinere folkehelseprogrammet. Vedkommende skal involveres i denne rulleringsprosessen og skal også forestå rullering av Kommuneplanen samfunnsdelen. Plan- og utviklingsutvalget skal organisere arbeidet. Universell utforming er tema i gjeldende arealplan ved føringer lagt i retningslinjer. Opprettholdes ved rullering. Barn og unges interesser er ivaretatt i gjeldende arealplan ved føringer lagt i bestemmelser/retningslinjer. Opprettholdes ved rullering Aktuelle problemstillinger. - forutsigbarhet og langsiktighet i arealforvaltningen - ivareta natur, biologisk mangfold og kulturverdier - enklere og raskere behandling av enkeltsaker og plansaker - sikre eksisterende og planlagte arealer for næringsutvikling - sikre områder for friluftsliv og rekreasjon - fokus på jordvern 2. Rammer for planarbeidet Lokale føringer for planarbeidet Samfunnsdelen Kommuneplan, samfunnsdelen som er vedtatt legges til grunn for arealplanleggingen. Samfunnsdelen har to sett visjoner; en slagordsforma visjon og en modifisert arbeidsvisjon samt 3 hovedmål; ett med fokus på kommunens inntektsgrunnlag, ett med fokus på kommunens velferdsgrunnlag og ett med fokus på kommunens trivselsgrunnlag. Slagord: Marmorbyen Fauske Visjon: Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha sitt virke i Hovedmål: Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle Satsingsområde/delmål: 1a) Fauske kommune skal tilrettelegge for en målretta satsing innen næring, med utgangspunkt i stedets naturressurser og eksisterende næringsliv. 1b) Fauske kommune skal stimulere til entreprenørskap og sette fokus på kompetanse. 5

7 1c) Fauske kommune skal utnytte sine fordeler mht. tilgjengelige arealer, geografisk beliggenhet og kommunikasjonsmessig knutepunkt. 2a) Fauske kommune skal ha et variert og godt helsetilbud som dekker innbyggernes behov innen både forebygging og rehabilitering. 2b) I Fauske kommune skal utdanning vektlegges som en viktig ressurs på alle nivåer. 2c) Fauske kommune vil opprettholde og utvikle den gode skolestrukturen og nærmiljøanleggene. Herunder også full barnehagedekning. 3a) Fauske skal ha en kulturell storstue/kulturhus. 3b) Fauske kommune skal ivareta naturmiljøet i kommunen og tilrettelegge for bærekraftig friluftsliv, samt ivareta det biologiske mangfoldet i kommunen. 3c) Fauske kommune skal bidra til at Fauske by forskjønnes (herunder Fauskes ansikt mot sjøen). 3d) Fauske kommune skal bekjempe rus-, vold- og vinningskriminalitetsproblemer Gjeldende arealdel for land og sjø. Gjeldende arealdel har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Område Furnes/Strømsnes og Skysselvika/Leivset uten arealplanstatus 6

8 Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt

9 Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Delkart - Sulitjelma Delkart Langvatnet I 8

10 Delkart Langvatnet II Delkart Daja/Jakobsbakken 9

11 Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Erfaringene som er høstet herfra gir rammer for rulleringen. Arealdelen gis en delvis gjennomgang på gjeldende arealdel og full gjennomgang på de 2 nye områdene Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og Skysselvika/Leivset. Hovedproblemstillingene er nevnt i pkt Gjeldende bestemmelser og retningslinjer vil bli gjennomgått og modernisert. Mange nye reguleringsplaner er vedtatt i planperioden og vil bli lagt inn i arealdelen. Det tas sikte på å gjøre kartfremstillingen mer samkjørt og brukervennlig. Tematiske kart skal danne grunnlag for arealavveiningene i prosessen og temakartene underbygger arealplanen slik at temakartene som vil være viktige som grunnlag i detaljplanlegging og enkeltsaksbehandling etter at planen er vedtatt. For eventuelle nye utbyggingsområder vil temaene i pkt. 3 bli lagt til grunn. 10

12 2.2. Regionale føringer Fylkesplanen 1BA573AF920F&ax=center:92DD6A19-8BC3-4AFA-8A52-99AEFEE7AC0F,-1 med arealpolitiske retningslinjer skal legges til grunn for kommuneplanarbeidet. I forbindelse med verneplan for Sjunkan Misten er det utarbeidet en fylkesdelplan for området. Felles retningslinjer for fritidsbebyggelse i Bodø, Fauske og Sørfold er utarbeidet av Nordland fylkeskommune og kommunene i fellesskap og dette blir retningsgivende i rulleringsprosessen. Fylkesdelplaner skal også legges til grunn for planarbeidet så langt de er relevante. Avvik fra retningslinjene om arealbruk i fylkesplan og fylkesdelplaner kan gi grunnlag for innsigelse fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet til kommunale planer Nasjonale føringer Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annet formidlet i stortingsmeldinger, rikspolitiske bestemmelser, rikspolitiske retningslinjer og rundskriv. Disse mål og rammer skal legges til grunn for kommuner, fylkeskommuner og statlig fagmyndighet i deres planlegging og forvaltning. Etter plan- og bygningslovens 9-3 har fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor kommunene. Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen, nabokommune eller statlig fagmyndighet. Plan- og bygningsloven og aktuelle forskrifter.. Rikspolitiske bestemmelser (RPB) og rikspolitiske retningslinjer (RPR) er formell instruksjon til myndighetene, og skal legges til grunn i all planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandling etter loven. Følgende rikspolitiske retningslinjer er relevante for planlegging i Fauske kommune: - RPR for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen - RPR for vernede vassdrag - RPR for samordnet areal- og transportplanlegging I flere stortingsmeldinger er det gitt føringer for kommuneplanleggingen: - St.m. nr 17 ( ) om samfunnssikkerhet. - St.m. nr. 16 Folkehelsemeldingen skal styrke folkehelseperspektivet i planleggingen. Nasjonal politikk, jfr. rundskriv T Om tilgjengelighet, pålegger kommunene å planlegge med tanke på en utforming som er tilpasset alle grupper. Det vil si at funksjonshemmedes interesser må ivaretas i planarbeidet 11

13 3. Tema som skal utredes Dette planprogrammet er bygd opp med en gjennomgang av det enkelte tema som skal utredes for å vurdere behovet for undersøkelser i nye utbyggingsområder som måtte bli foreslått. Generelt er det behov for å utarbeide temakart. Nedenfor er det en gjennomgang av de temaene som er planlagt utredet. For nye utbyggingsområder vil det bli benyttet en metode for verdi- og konsekvensvurdering som er beskrevet i planprogrammet Gjennomgående tema som skal legges til grunn i prosessen: Miljø og bærekraftig utvikling og forvaltning Helse i planleggingen, jfr. St.m. nr. 16 Folkehelsemeldinga Universell utforming, jfr. rundskriv T5-99 Om tilgjengelighet for alle Barn og unges rettigheter, jfr. RPR Barn og unge Øvrige temaer Landbruk (jord og skogbruk): Fauske er en viktig landbrukskommune i Nordland. Landbruksverdiene er godt kartlagt og dokumentert av NIJOS og lokal landbruksmyndighet. Det er utarbeidet eget temakart for landbruk/skogbruk. Konsekvensene for landbruk er også en del av verdi- og konsekvensvurderingen Fiskeri og havbruk: Det er utarbeidet egne temakart for fiskeri og havbruk (Kystsoneplanen). Fiskeri og havbruk vil ikke inngå i verdi- og konsekvensvurderingen Samiske forhold: Reindriftsinteressene er godt kartlagt. Egne temakart for reindriften er utarbeidet av Storskog/Sjunkfjell reinbeitedistrikt og Balvatn reinbeitedistrikt. Konsekvensene for reindriften er også en del av verdi- og konsekvensvurderingen Friluftsliv og rekreasjon: Friluftsliv og rekreasjon er viktige tema og temakart finnes i digital form. Kommunen har vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Friluftsliv og rekreasjon vil ikke inngå i verdi- og konsekvensvurderingen Naturverdier og biologisk mangfold: Fauske kommune har et godt grunnlag med det som er lagt inn i naturbasen til DN (Direktoratet for naturforvaltning). I tillegg finnes viltkart og gode databaser for karplanter, fugl og insektbiotoper og Inngrepsfrie naturområder (INON) som skal legges til grunn i arealplanleggingen. Naturverdi og biologisk mangfold er også tema i verdi- og konsekvensvurderingen. 12

14 Kulturminner og kulturmiljø: Det er foretatt registreringer i mange sammenhenger, mye av dette materialet foreligger ikke i digital form. Kjente automatisk fredete kulturminner (ØK fornminne) og områder som er formelt fredet finnes i Askeladden. SEFRAK-bygninger er tilgjengelige i GAB-registeret. Når det gjelder nyere tids kulturminner krigsminner er det behov for en nærmere kartlegging. Kulturminnene er et tema i verdi- og konsekvensvurderingen Lekeområder for barn og unge: Lekeområder for barn og unge er delvis kartlagt. Kommunen har vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet I den forbindelse er det utarbeidet digitale temakart for anlegg for idrett og friluftsliv. Barn og unge er også et av temaene i verdi- og konsekvensutredningen Støy og forurensing: Det finnes ikke forurensingsdata i kommunen. Kommunen har likevel en del data, blant annet støyvurderinger for planlagte skytebaner og motorsportanlegg. Det vil bli vurdert om eksisterende skytebaneanlegg i Nordvika skal støyvurderes. Andre forurensingstema vil bli vurdert ut fra faglig skjønn. Støy og forurensing inngår også som tema i verdi- og konsekvensvurderingen Samfunnssikkerhet: Fauske har generell kriseplan vedtatt , sist revidert Sårbarhets- og risikoanalyse skal utføres. Dette arbeidet vil bli brukt som grunnlag i arealplanen. Samfunnssikkerhet er et tema i verdi- og konsekvensvurderingen for eventuelle nye utbyggingsområder Infrastruktur og kommunale tjenester: Infrastruktur er en viktig forutsetning for utbygging av nye områder. I den sammenheng tenkes det særlig på vei, vann og avløp. For de områder som ligger inne i dagens plan og de to nye områdene Strømsnes/Furnes i Valnesfjord og Skysselvika/Leivset er kommunen godt dekket infrastrukturmessig. Det er ikke særskilte behov på dette området. 13

15 4. Verdi- og konsekvensvurdering For nye utbyggingsområder av noe omfang skal det lages en verdi- og konsekvensvurdering. For hvert av områdene skal det gjennomføres en (forenklet) verdivurdering. Med utgangspunkt i verdivurderingen og en vurdering av konflikter knyttet til endring av arealbruken skal konsekvensene vurderes. Vurderingen av verdi og konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, hos regionale myndigheter, faglige skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. I verdi- og konsekvensvurderingen skal følgende tema vurderes: Miljø- og naturressurser: Naturverdier, biologisk mangfold Jord- og skogbruksressurser Landskap Kulturminner, kulturmiljø Forurensning, støy Andre miljøkonsekvenser Samfunn: Helse Universell utforming Barn og unge Samfunnssikkerhet Tettstedsutvikling Annet Disse temaene skal vurderes med en kortfattet beskrivelse og en sammenfatning etter en firedelt skala. For hvert område skal det vurderes hvor verdifullt området er for hvert tema. Deretter skal konsekvensene ved den foreslåtte arealbruk vurderes. De gjennomgående perspektivene (miljø, helse, tilgjengelighet, barn og unge) skal vurderes som del av temaene der dette er naturlig. Følgende skala benyttes ved vurderingen av områdene: Verdivurdering: Verdien vises med 1 til 4 stjerner: * = Liten verdi ** = Middels verdi *** = Stor verdi **** = Svært stor verdi Konsekvensvurdering: Konfliktgraden vurderes fra 4 til +4: = Små negative konsekvenser = Middels negative konsekvenser = Store negative konsekvenser = Svært store negative konsekvenser 0 = Ingen konsekvenser = Små positive konsekvenser = Middels positive konsekvenser = Store positive konsekvenser = Svært store positive konsekvenser I de tilfellene hvor det ikke er mulig å vurdere verdier eller konsekvenser skal det heller ikke føres opp noen vurdering. 14

16 Utgangspunktet er at denne framstillingen, sammen med tekstdelen til planen skal tilfredsstille kravene i 8 i forskrift om konsekvensutredninger. 15

17 5. Planprosessen Planprosessen omfatter: - samarbeid med berørte offentlige myndigheter - medvirkning fra berørte organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner - politisk behandling Samarbeid med berørte offentlige myndigheter: Det legges opp til et tett samarbeid med regionale myndigheter gjennom hele planprosessen. Medvirkning: Organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner vil bli oppfordret til å gi innspill tidlig i planprosessen.. Planprogram, informasjon om planarbeidet og forslag til arealplan legges ut på kommunens hjemmeside. Det legges til rette for elektronisk tilbakemelding. Politisk behandling. Planprogrammet vedtas av kommunestyret etter innstilling fra planutvalget. Hovedkonklusjonene i vedtatt planprogram gjøres kjent gjennom kunngjøringen av planarbeidet og ved at programmet sendes til berørte myndigheter og organisasjoner. Planutvalget deltar aktivt i planprosessen som styringsgruppe for prosjektet og legger forslaget til plan ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtar kommuneplanen. 6. Organisering av planarbeidet Kommunestyret er ansvarlig myndighet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Kommunestyret skal også vedta kommuneplanen. Planutvalget er styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. Det er oppnevnt en administrativ prosjektgruppe med følgende sammensetting: enhetsleder plan/næring Gudrun Hagalinsdottir (leder) plansjef Paul E. Aakerli skogbrukssjef Wilhelm Morgenstierne avdelingsingeniør Jan-Erik Johansen Barnerepresentant Gunn Lisbeth Pedersen tiltrer ved behov I tillegg oppnevnes arbeids-/faggrupper etter behov. Hovedaktivitetene i planprosessen er vist i vedlegg 2. 16

18 Vedlegg 1: Annonsering og brev til offentlige instanser Annonse ved rullering av kommuneplan for Fauske kommune : VARSEL OM IGANGSETTING AV REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL. SAMTIDIG VARSLES OPPSTART AV ARBEID MED NY KOMMUNEDELPLAN FOR STRØMSNES I VALNESFJORD Fauske kommunestyre vedtok i møte , sak, at det skal igangsettes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arealdelen i kommuneplan har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering og alle ovennevnte planer skal rulleres. I henhold til Plan og bygningsloven, 20-1 og 20-4 skal det også utarbeides kommunedelplan for Strømsnes i Valnesfjord. Planen omfatter hele Furneshalvøya til og med Brattåsvika i nord. Videre mot øst til Valnesfjordvatnet og sørover forbi Nemnesodden til Stormyrhågen. Derfra vestover til Haug. Mot vest avgrenses planområdet av sjøen (strandlinjen). Kommuneplanens arealdel skal altså vise bruk og vern av kommunens arealer, både på sjø og på land, gjennom flere plankart med bestemmelser. Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter. Behov for åpne møter vil bli avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i lokalavisene. Innspill/synspunkter til oppstart revisjon/planoppstart sendes innen 1. mai 2006 til Fauske kommune plan/næring, postboks 93, 8201 Fauske. De som har synspunkter eller opplysninger av betydning for planarbeidet, kan også ta kontakt med Paul Aakerli, tlf , eller Jan-Erik Johansen, tlf Leder plan/næring 17

19 Brev til offentlige instanser: Saksbehandler: Jan Erik Johansen - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: 06/2126/JEJ Dato: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED NY KOMMUNEDELPLAN FOR STRØMSNES I VALNESFJORD. SAMTIDIG VARSLES IGANGSETTING AV REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Fauske kommunestyre vedtok i møte , sak 16/06, at det skal igangsettes arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel. Arealdelen i kommuneplanen har følgende status: Kommuneplanens arealdel (hovedplan), vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del I, vedtatt Kommunedelplan for Fauske sentrum, del II, vedtatt Kommunedelplan for Sulitjelma, vedtatt Kommunedelplan for Fauske kommunes kystsone, vedtatt Det er første gang arealdelen i kommuneplanen er gjenstand for rullering og alle ovennevnte planer skal rulleres. I hovedplanen ligger det fortsatt 2 delplanområder som ikke er ferdigstilt. Det skal derfor iht. Plan- og bygningsloven, 20-1, 20-4 og 20-5 utarbeides kommunedelplan for Strømsnes i Valnesfjord. Planen omfatter hele Furneshalvøya til og med Brattåsvika i nord. Videre mot øst til Valnesfjordvatnet og sørover forbi Nemnesodden til Stormyrhågen. Derfra vestover til Haug. Mot vest avgrenses planområdet av sjøen (strandlinjen). Delplanområde for Skysselvika/Leivset innlemmes i hovedplanen og vil vil få samme saksbehandling som delplan ovenfor. Dette vil gjøre arealdelen i kommuneplanen komplett. Kommuneplanens arealdel skal altså vise bruk og vern av kommunens arealer, både på sjø og på land, gjennom flere plankart med bestemmelser. Revisjonsprosessen legger opp til stor grad av medvirkning fra berørte parter. Behov for åpne møter vil bli avklart i det videre arbeidet og disse vil bli annonsert i loalavisene. Innspill til oppstart revisjon/planoppstart sendes innen 1. mai 2006 til Fauske kommune plan/næring, pb. 93, 8201 Fauske. De som har synspunkter eller opplysninger av betydning for planarbeidet, kan også ta kontakt med Paul Aakerli, tlf eller undertegnede. Med hilsen Jan Erik Johansen Avd.ingeniør Annonse offentlig ettersyn Planprogram 18

20 Vedlegg 2: Hovedaktiviteter ved rullering av kommuneplanens arealdel Fauske kommune Aktivitet Tidsrom Frist Oppstartfasen: Prinsippvedtak i kommunestyret om revisjon Kunngjøre oppstart Utarbeide forslag til planprogram Kunngjøring forslag til planprogram Januar 2007 Februar 2007 Drøftingsmøte med regionale myndigheter Uttalelse til forslag til planprogram Behandling av planprogram i PU og KS Utredningsfasen: Informasjonsinnhenting Analyser Møte med regionale myndigheter Arbeid i styrings- og arbeidsgrupper Offentlig ettersyn: Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn Eventuelle møter med regionale myndigheter Åpne møter? Avslutningsarbeider: Vurdere uttalelser/bearbeide planen Eventuell megling Kommuneplanvedtak Kunngjøring informasjonstiltak Mars 2007 Mars april 2007 Juni 2007 August 2007 januar 2008 Feb./Mars 2008 Mars April 2008 Mai juni 2008 Juni juli

Vår ref. 07/ /07. Meløy kommuneplan. Meløy kommuneplan Planprogram

Vår ref. 07/ /07. Meløy kommuneplan. Meløy kommuneplan Planprogram Vår ref. 07/480-4888/07 Meløy kommuneplan Meløy kommuneplan 2008-2020 Planprogram Vedtatt i planutvalget 21.03.2007 Innhold 1 INNLEDNING...3 2 GENERELT OM KOMMUNEPLANLEGGING OG KOMMUNEPLANSYSTEMET...4

Detaljer

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM

Unjárgga gielda/nesseby kommune. Forslag til PLANPROGRAM Unjárgga gielda/nesseby kommune Forslag til PLANPROGRAM 20.08.07 Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan - 2017 Innhold 1 FORORD....3 2 HVA ER EN KOMMUNEPLAN...4 3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER VED

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Unjárgga gielda/nesseby kommune PLANPROGRAM Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan

Unjárgga gielda/nesseby kommune PLANPROGRAM Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan Unjárgga gielda/nesseby kommune PLANPROGRAM 05.02.08 Rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplan - 2020 Innhold 1 FORORD... 3 2 HVA ER EN KOMMUNEPLAN....4 3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER VED KOMMUNEPLANARBEIDET....5

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021

Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Kommuneplan for DYRØY 2009 2021 Forslag til planprogram ved rullering av kommuneplanens arealdel, landdelen Forslag til planprogram Side 1 av 8 Innhold: 1. Generelt om arealplanen 1 2. Aktuelle problemstillinger

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Ny plan og bygningslov plandelen

Ny plan og bygningslov plandelen Ny plan og bygningslov plandelen Tema i presentasjonen: Hvem vil merke en ny lov? Kommunal planlegging Kommuneplanen Reguleringsplaner Krav til planbeskrivelse Dispensasjoner Regional planlegging Interkommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR OSEN KOMMUNE Befolkningsutvikling - Identitet og stolthet Osen Vi tar vare på hverandre 1. gangs behandlet i Formannskapet 24. mars 2014 sak 4/14 Høring og offentlig ettersyn

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for kystsonen, Narvik kommmune

Revisjon av kommunedelplan for kystsonen, Narvik kommmune Revisjon av kommunedelplan for kystsonen, Narvik kommmune 2012-2022 Planprogram Vedtatt i bystyret 24. mai 2012 Side 1 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 1.1Bakgrunn for planarbeidet Søknad om en ny oppdrettslokalitet

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Alstahaug kommune. PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Alstahaug kommune. PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt kommunestyret : 29.05.2013 INNHOLD INNLEDNING...3 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...3 FORHOLDET MELLOM SAMFUNNSDEL

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I

FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 0912772 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 115/09 FORMANNSKAP Dato: 30.11.2009 037/09 ARBEIDSMILJ0UTV

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk

Byplankontorets lille planskole. Del 2: Plansystemet i grove trekk Byplankontorets lille planskole Del 2: Plansystemet i grove trekk Plan- og bygningsloven Første moderne plan- og bygningslov for hele Norge kom i 1965 Siste lov kom i 2008 Planloven er statens styring

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Detaljregulering. Oppstarts melding Åremma Øst

Detaljregulering. Oppstarts melding Åremma Øst Detaljregulering Oppstarts melding Åremma Øst Planprogram, dato: 20.11.2012 Arkivsaksnummer: Id 889 Planidentitet: 20131066 Plankonsulent: KNAS K. Nilsskog AS Daneljordet 15 8656 Mosjøen E-post: post@knas.as

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING

REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG FOR GROVSILING Arkivsaksnr.: 13/1025 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 136/13 Formannskapet 15.10.2013 Forslag til vedtak: 1. Innkomne innspill

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG SAK: KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED KYSTSONE, FASTSETTING AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Høyvik Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR MOSS

KOMMUNEPLAN FOR MOSS KOMMUNEPLAN FOR MOSS 2011022 KONSEKVENSUTREDNING - KOLONIHAGER FUGLEVIK Kommuneplaner for arealbruk som fastsetter rammer for utbygging skal alltid konsekvensutredes ifølge Forskrift om konsekvensutredninger

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM: KOMMUNEDELPLAN FOR SNØSCOOTERLØYPER - ENGERDAL KOMMUNE 2014-2018 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 2 Bakgrunn... 2 2.1 Formålet med planarbeidet... 2 2.2 Kommuneplan... 2 2.3

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune

Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune Planprogram Kommunedelplan for snøscooterløype i Folldal kommune 2014-2018 Illustrasjonsbilde fra Wikipedia Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Planområde... 3 4. Formål... 3 5. Rammer... 3

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Høringsutkast Fastsatt i formannskapet xx.xx.xxxx Innhold 1. INNLEDNING...3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET...3 Formål

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Magnus Thomassen Plansystemet etter plan- og bygningsloven Magnus Thomassen Plan- og bygningsloven legger til rette for godt begrunnede og demokratiske beslutninger Lovens formål 1-1 Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan

Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum. Prosjektplan Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum Prosjektplan Sigdal kommune Februar 2017 Innhold 1. Innledning og formål med prosjektplanen... 3 2. Geografisk avgrensning... 3 3. Grunnlag

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad

Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Planprogram: Kommunedelplan for Naturmangfold i Fredrikstad Foto: Heidi Femmen Fastsatt i formannskapet 16.3.2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET... 3 Formål med planarbeidet...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer

Planhierarkiet består av kommuneplan øverst, deretter kommundelplaner og så områdeplaner/detaljreguleringsplaner. Helt nederst i hierarkiet kommer Plan- og bygningsloven Formålsbestemmelsen til pbl sier at planlegging skal fremme en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging skal samordnes mellom

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen

Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune. v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Innlegg om det forestående arbeidet med Kommuneplan for Hadsel kommune v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen Målsetting med at denne saka legges frem Vi er i startgropa

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KYSTSONEPLANEN

PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KYSTSONEPLANEN FOR RULLERING AV KYSTSONEPLANEN September 2008 Revidert 18.11.2011 Trivsel i hverdagen Innledning I Kommuneplanmelding 2008 fremgår det at arbeidet med rullering av kystsoneplanen av 27.11.03 skal starte

Detaljer

Kommunedelplan vannforsyning Planprogram. høringsutkast

Kommunedelplan vannforsyning Planprogram. høringsutkast Målselv mulighetslandet Kommunedelplan vannforsyning 2016-2028 Planprogram høringsutkast Innhold 1. Innledning...3 2. Planarbeidets formål...3 3. Rammer og føringer...3 4. Utredningstemaer...4 5. Prosess

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort?

Grunnlag for gode kommuneplaner. Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Grunnlag for gode kommuneplaner Hva bør vi kunne forvente hva blir gjort? Krav til kunnskapsgrunnlaget Går fram av planprogrammet som ramme for videre planlegging Viktig å få inn best mulige innspill om

Detaljer

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten?

Forvaltning av strandsonen langs sjøen. - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen - Hva skjer i Lofoten? Forvaltning av strandsonen langs sjøen RAMMER Plan- og bygningsloven - 1-8 o o o o o I 100 metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal

Detaljer

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 21/13 den 23. mai 2013 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Planprogram kommuneplan for Rennebu kommune Rennebu kommune v/ rådmann Revisjon

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Sluttbehandling av planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2013/3765-23 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Sluttbehandling av planprogram for revidering av Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Nytt rundskriv om innsigelser

Nytt rundskriv om innsigelser Nytt rundskriv om innsigelser Seniorrådgiver Marit Tofte Samling Vest-Agder, Kristiansand 24.-25. oktober 2013 1 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 2 Bakgrunn Kommunene vedtar kommunale

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer