STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005"

Transkript

1 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning og Program for fysioterapeututdanning Godkjent av: Akkreditert av NOKUT Godkjent etter rektors vedtak

2 INNLEDNING I offentlige føringer og virkemidler tydeliggjøres en politisk målsetting i Norge om et mer inkluderende arbeidsliv med rom for fleksible og tilrettelagte løsninger. Realiteten er imidlertid at mange allikevel ikke har et lønnsarbeid. Med utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv, problematiseres hvordan ulike personlige forhold, og forhold i omgivelsene, kan innvirke på personers og gruppers mulighet for lønnsarbeid. Emnet belyses med utgangspunkt i ulike befolkningsgrupper som for eksempel ungdom, innvandrere, eldre og personer med redusert funksjonsnivå mentalt og/eller fysisk. Emnet tydeliggjør hvorfor og hvordan lønnsarbeid kan oppleves som betydningsfullt og/eller problematisk for utsatte grupper av befolkningen, og hvordan kulturelle og samfunnsmessige forhold innvirker på personens eller gruppens mulighet for deltakelse i lønnsarbeid. Det faglige innholdet har sin tyngde i helsefag, samt samfunnsvitenskapelige og psykologiske fag, men tangerer også medisinsk forståelsesgrunnlag. Studiet kvalifiserer til stillinger innen alle sektorer som arbeider med menneskers helse og livskvalitet samt til videre studier på masternivå. MÅLGRUPPE Målgruppa for studiet er hovedsakelig ergoterapeuter og fysioterapeuter. Søkere fra andre helsefaglige og relaterte fagområder er også aktuelle. Studiet vender seg til søkere direkte fra bachelorutdanningene og til søkere med yrkeserfaring som har interesse av en reell faglig fordypning ut over lavere grad med fokus på menneskets aktivitet og bevegelse som utvikling av egen yrkesutøvelse og / eller videre forskning. OPPTAKSKRAV OG RANGERING Bachelor i enten ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap kvalifiserer for opptak. Emner som handler om kroppens oppbygging og funksjon, og menneskets bio-psyko-sosiale utvikling og tilpasningsevner utgjør et felles grunnlag for disse utdanningene. Søkere med annen tilsvarende utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG Studiet er en videreutdanning på mastergradsnivå på 15 studiepoeng. Dette innebærer en reel faglig fordypning utover bachelorgrad. Studiet gir mulighet som innpasning til studie på masternivå. Studiet strekker seg over et semester og er samlingsbasert. VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Det er 3 ukesamlinger i vårsemesteret, ukene 3,11 og 17. Emnet avsluttes med et obligatorisk seminar og en skriftlig hjemmeeksamen. UNDERVISNINGSSPRÅK Undervisningsspråk er norsk eller engelsk. Undervisning skjer på engelsk dersom internasjonale studenter er påmeldt. Individuelle innleveringer og eksamensbesvarelser kan være på norsk eller engelsk. 2

3 FORKUNNSKAPSKRAV Bachelor i enten ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap kvalifiserer for opptak. Emner som handler om kroppens oppbygging og funksjon, og menneskets bio-psyko-sosiale utvikling og tilpasningsevner utgjør et felles grunnlag for disse utdanningene. Søkere med annen tilsvarende utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE Med utgangspunkt i samfunnsmessige og kulturelle forhold vil emnet gjøre studenten i stand til å vurdere individets, gruppers og omgivelsenes ressurser og utfordringer når lønnsarbeid og helsefremmende aktiviteter skal muliggjøres for ulike befolkningsgrupper. Kunnskap Studenten anvender avansert kunnskap om de samfunnsmessige og individuelle forhold som innvirker på hverdagslivet til individ og grupper, i og utenfor lønnsarbeid viser inngående kunnskap om aktuelle helse og sosialpolitiske føringer og målsetninger knyttet til arbeidsliv og helse anvender kunnskap som fremmer befolkningsgruppers helse i og utenfor arbeidslivet analyserer relevante etiske og faglige dilemma innenfor emnet arbeid og helse Ferdighet Studenten bruker og analyserer relevante teorier og metoder for utprøving og kartlegging av aktuelle helsefremmende tiltak knyttet til arbeid og dagligliv bruker relevante metoder for å innhente kunnskap og analysere hvordan lønnsarbeid kan innvirke på hverdagsliv og helse på bakgrunn av samfunnsmessige forhold, forhold i omgivelsene og gruppens og/eller individets personlige forutsetninger velger ut relevante undersøkelser samt gjennomføre og tilpasse adekvate tiltak for personer og grupper i arbeid og de som er utenfor arbeidslivet Generell kompetanse Studenten tydeliggjør og formidler ulike perspektiv og tilnærminger i utvikling av ny kunnskap knyttet til utsatte gruppers mulighet for lønnsarbeid integrerer og kommuniserer faglige problemstillinger på nye områder og bidra til nyskapende bidrag for personer i og utenfor lønnsarbeid ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER Studiet omfatter tre ukesamlinger med forelesninger og seminar. Studieformer vil være forelesninger, seminar, egenstudier og individuell veiledning. 3

4 Emnet anvender en problembasert pedagogikk der det tas utgangspunkt i kandidatenes egne erfaringer, problemstillinger og behov. Studiet omfatter tre ukesamlinger med forelesninger og seminar (ca. 16 timer per uke), samt skriving av eksamensoppgave. I alle ukesamlingene undervises i områder beskrevet i studieplanen. I løpet av første samling velger studentene et tema relatert til eget interesseområde som de skal jobbe med frem til siste samling. Den tredje ukesamling inneholder et obligatorisk seminar samt veiledning. Til denne samling lager studenten en skisse til en eksamensoppgave på 6-7 sider som inneholder en beskrivelse av emnet, hvordan informasjonen er innhentet (metode) og en litteraturliste. Skissen er et aktuelt utgangspunkt for hjemmeeksamen. På seminaret viser studenten formidlingsevne gjennom muntlig fremlegg av sin skisse til semesteroppgave i plenum. Studentene skal oppøve kritisk evne gjennom å lese hverandres skisser og ta rollene som respondent og opponent ved å stille kritiske spørsmål ut fra innhold og form. Skissene drøftes også i plenum. Skissen utgjør et obligatorisk arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen og vurderes, etter eventuell revisjon, som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet HMAB4005. Ved ikke godkjent arbeidskrav, gis det anledning til første gangs gjennomføring før eksamen i emnet (se generell del av studieplanen). Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet ved første og andre gangs innlevering får ikke anledning ti å fremstille seg for eksamen i emne HMAB4005. Den tredje ukesamlingen inneholder også tid for individuell veiledning knyttet til eksamensoppgaven. Med utgangspunkt i godkjent skisse gjennomføres en hjemmeeksamen ved at studenten skriver en eksamensoppgave på ca ord, eksklusive referanser, basert på aktuell teori, relevant litteratur samt eventuelt innsamlet materiale. Studenten forankrer sin problemstilling i et reelt område, gjerne fra egen praksis/arbeidsplass. OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV OG TILSTEDEVÆRELSE For å kunne gå opp til eksamen kreves 1) dokumentert tilstedeværelse på obligatorisk seminar og 2) godkjent individuelt utarbeidet skisse til eksamensoppgave på 6-7 sider. Læringsplattformen itslearning vil bli benyttet for innlevering av oppgaver til lærer og opponent. Innleveringsdato for arbeidskravet er 19. april Det kreves 100 % tilstedeværelse på seminaret 4

5 VURDERINGSORDNING Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet HMAB4005. Individuell skriftlig hjemmeeksamen (essay) på ca ord, eksklusive referanser. Læringsplattformen itslearning vil bli benyttet for innlevering av oppgaven. Den individuelle hjemmeeksamen er en ferdigstillelse av arbeidskravet. Eksamensoppgaven leveres innen 7. juni KARAKTERSKALA For eksamen benyttes gradert karakterskala: A (best) F (ikke bestått) SENSORORDNING Intern sensor. Sensur faller tre uker etter eksamen. NY/UTSATT VURDERING For ny eksamen gjelder revisjon og utbedring av ikke bestått oppgave. Studenten har krav på en times veiledning. For utsatt eksamen gjelder det samme som for ordinær eksamen da dette er førstegangs innlevering. Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret. Ved endringer av emne er kan studenten gå opp til ny/ utsatt eksamen inntil et år etter at endringen er gjennomført. Oppgaven leveres på itslearning innen: 19. august TILLATTE HJELPEMIDLER Ved skriftlig hjemmeeksamen skal relevant kunnskapsbasert litteratur og materiale anvendes og refereres EMNEANSVARLIG Førstelektor, Klara Jakobsen, Reg. OT. Førsteamanuensis Monica Lillefjell, PhD, Reg. OT. Avdeling for helse- og sosialfag, Program for ergoterapeututdanning, Høgskolen i Sør- Trøndelag LÆREMIDLER Pensum skal til sammen utgjøre ca. 900 sider og vil inneholde fagbøker og vitenskapelige artikler. Endringer og oppdateringer kan forekomme. Antonovsky A. (2004): Helbredets mysterium. København, Hans Reitzels Forlag. Kap 1 & 2 (31 sider) Bakker AB, Demerouti E. (2007) The Job demands-resources model: state of the art.journal of Managerial Psychology, 22:7; (19sider) Borg, M. & Kristiansen, K. (2008). Working on the edge: the meaning of work for people recovering from severe mental distress in Norway. Disability and Society, 2; Christiansen, C. H. & Townsend, E. (2010): Introduction to Occupation The art and science 5

6 of living. Pearson Education, New Jersey, 2 ed. Kap. 8, 9 og 13 (68sider). Ekbladh, E., Haglund, L., Thorell, L.H. (2010) Return to worker the predictive value of the Worker Role Interview. Work, vol. 35, pp , (9sider). Ekbladh, E., Thorell, L.H., Haglund, L. (2010) Perception of the work environment among persons with experience of long term sick leave. Work, vol.35, pp , (11sider). Hauge, H., Mittelmark M.B., Maurice, B. (red.) (2006): Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Fagbokforlaget. Bergen. 2 opplag. Kap. 8 & 13 (42sider) Side 28 av 43 Hernes, T., Heum, I., Haavorsen, P. (2010): Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds Norge.. 1.utg. 1.oppl. Gyldendal Norske Forlag AS. Oslo. ISBN Kap. 4, 5, og 7 (99 sider) Innstrand SW, Langballe EM, Espnes GA, Falkum E, Aasland OG (2008) Positive and negative work-family interaction and burnout: A longitudinal study of reciprocal relations.work and Stress, 22:1; 1-15 (15 sider) Jakobsen, K. (2001): Employment and Reconstruction of Self. A model of space for maintenance of identity by occupation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 8; Jakobsen, K. (2004): If Work Doesn`t Work: How to Enable Occupational Justice. Journal of Occupational Science, 2004, Vol. 11, No. 2 pp (10 sider) Jakobsen, K. (2009) The Right to work: Experiences of Employees with Rheumatism. Journal of Occupational Science. 16 (2), Kielhofner G. (2008): Model of Human Occupation: Theory and Application. 4 Ed. Lippincott William & Wilkins, Philadelphia. Kap. 7 & 17 (40 sider) Kirkegaard B. (2011) Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Ergoterapeuten 04;38-43 (5 sider) Labriola, M., Christiansen K.B., Lund T., Nielsen M.L., Diderichen F. (2006) Multilevel analysis of workplace and individual risk factors for long-term sickness absence. Journal of Occupational Environmental Medicine 2006; Vol.48 No.9. pp (3 sider) Langslet G. (2008) Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) i organisasjonsutvikling. Tidsskrift for Norsk psykologforening 45 (3), s (5 sider) Lillefjell M., Jakobsen K. & Krokstad S.(2010). Utsatte grupper - karakteristika og utfordringer på arbeidsmarkedet. Tidsskrift forvelferdsforsking, vol 13, nr 2. s Lillefjell, M., Krokstad, S., & Espnes, G. A. (2007). Prediction of function in daily life following multidisciplinary rehabilitation for individuals with chronic musculoskeletal pain; aprospective study. BMC Musculoskeletal Disorders, 8, 65. doi: / :1-10 Lillefjell, M. & Jakobsen, K. (2007). Sense of Coherence as a Predictor of Work Re Entry Following Multidisciplinary Rehabilitation for Individuals with Chronic Musculoskeletal Pain. Journal of Occupational Health Psychology, 12, Lillefjell, M., Krokstad, S., & Espnes, G. A. (2006). Factors predicting work ability Following multidisciplinary rehabilitation for chronic musculoskeletal pain. Journal of Occupational Rehabilitation, 16, Lindström B. & Eriksson M. (2010). The hitchhiker`s guide to salutogenesis. Salutogenic pathways to health promotion. Folkhälsan research center, health promotion research. Research Report nr. 2. Side 29 av 43 Lysaght, R & Larmour-Trode S. (2008). An exploration of social support as a factor in the 6

7 return-to-work process. Work; 30(3): Mæland J.G. (2010): Forebyggende helsearbeid teori og praksis. Folkehelsearbeid i teori og praksis. Universitetsforlaget, Oslo. 3.utgave. ISBN Kap 1, 4, 5 og 16 (43 sider) Noon, M & Blyton, P (2007): The realities of work. Experiencing work and employment in contemporary society. Third Edition. Palgrave Macmillan. New York. Kap. 1, 2, 5, 12 & 13Tengland PA (2010) Health promotion and disease prevention: Logically differentconceptions? Health Care Anal, 18: (18) 130 sider) Aas RW, Ellingsen KL, Lindøe P, Möller A. (2008) Leadership Qualities in the return to work process:a content analysis. Journal of Occupational Rehabilitation 18: (11 sider) AKTUELLE FAGBØKER: Mæland, J.G., Elstad, J.I., Næss, Ø. Og Westin, S. (red.) Sosial epidemiologi. Sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt. Oslo: Gyldendal Akademisk. Raphael, D. (2010). Health promotion and quality of life in Canada. Canadian Scholars Press, Toronto, Ontario. Torp, H. (red.)(2008): Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. 2 utg. Oslo: Gyldendal akademisk. 7

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Er arbeid helsefremmende?

Er arbeid helsefremmende? Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Sammendrag: Artikkelen ser på menneskets grunnleggende behov for å være i aktivitet og arbeid. Er det sammenheng mellom aktivitet og

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Vedlegg 1 Plan for kurs/videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier. Kurs i tilrettelegging av arbeidsplasser med fokus på det fysiske arbeidsmiljøet Kurset tilfredsstiller

Detaljer

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei

Risikomomenter til vedtaksforslaget: (Vurderinger ift risikobildet er beskrevet nærmere i saksframlegg) Økonomiske konsekvenser Ja X Nei 1 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-08/15 Etablering av mastergrad innenfor fagområdet Ph.d. i økonomistyring Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Master of Public Administration, mastergradsstudium

Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration, mastergradsstudium Master of Public Administration 120 studiepoeng Dato for godkjenning 03.12.2013, dekan, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse Gjelder for studenter

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer